Your SlideShare is downloading. ×
แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ ชุดที่ 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ ชุดที่ 1

22,908

Published on

แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ ชุดที่ 1 …

แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ ชุดที่ 1
โหลดแนวข้อสอบตัวอื่นได้ที่
http://pun2013.bth.cc/

Published in: Education
4 Comments
31 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
22,908
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2,675
Comments
4
Likes
31
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. แนวข้อสอบ ข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ (ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าหน้า) (ชุดที่ 1 จานวน 67ข้อ) โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc หรือ http://valrom2012.fix.gs หรือ http://pun.fix.gs
 • 2. แนวขอสอบเตรียมสอบทองถิ่นและสวนราชการตางๆ ชุดแบงปนความรูสูความกาวหนา (ชุดที่ 1 67 ขอ) โดยประพันธ เวารัมย ************************************** 1. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่เทาใด ก. ข. ค. ง. จ. คนที่ 26 คนที่ 27 คนที่ 28 คนที่ 29 คนที่ 30 ********************************** 2. พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี เคยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่เทาใด ก. ข. ค. ง. จ. คนที่ 12 คนที่ 13 คนที่ 14 คนที่ 16 คนที่ 18 ********************************** 3. อดีตนายกรัฐมนตรีคนใด เคยดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการราษฎร ก. ข. ค. ง. จ. หมอมราชวงศึกฤทธิ์ ปราโมช พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา พระยามโนกรณนิติธาดา จอมพลแปลก พิบลสงคราม ู นายทวี บุญยเกต ********************************** 4. ใครดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของประเทศไทย ก. ข. ค. ง. จ. หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายธานินทร กรัยวิเชียร พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน นายแปลก ขีตตะสังคะ ********************************** 5. ขอใดไมใชนโยบายทีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอรัฐสภา ่ ก. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1
 • 3. ข. ค. ง. จ. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายความมั่งคงแหงรัฐ นโยบายการการเมืองนําการทหารภาคใต นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ********************************** 6. นโยบายทีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอรัฐสภามีกี่นโยบาย ่ ก. ข. ค. ง. จ. 6 นโยบาย 7 นโยบาย 8 นโยบาย 9 นโยบาย 10 นโยบาย ********************************** 7. นโยบายของการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดใน “วาระแหงชาติ” ขอใดกลาวไมถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรบการบําบัดรักษา ั ยึดหลักนิติธรรมในการปรามปรามลงโทษผูผลิต ตอตานประเทศเพื่อบานทีเ่ ปนแหลงผลิตสารตั้งตนยาเสพติด การปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวน เปนพลังแผนดินในการตอสูกบยาเสพติด ั ********************************** 8. นโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ SML ขอใด กลาวไมถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. 300,000 บาท 400,000 บาท 500,000 บาท 600,000 บาท ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ********************************** 9. . นโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ หมูบานขนาด M จะไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวนเทาใด ก. ข. ค. ง. 300,000 บาท 400,000 บาท 500,000 บาท 600,000 บาท รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 2
 • 4. จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ********************************** 10. นโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในเรื่องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บแล็ตใหแก โรงเรียน เปนนโยบายตามขอใด ก. ข. ค. ง. จ. นโยบายระยะกลางของรัฐบาล นโยบายระดับสูงของรัฐบาลทีจะดําเนินการ ่ นโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ป นโยบายเรงดวนทีจะเริ่มดําเนินการในปแรก ่ ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ********************************** 11. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาในวันที่เทาใด ก. ข. ค. ง. จ. 22 สิงหาคม 2554 23 สิงหาคม 2554 24 สิงหาคม 2554 25 สิงหาคม 2554 26 สิงหาคม 2554 ********************************** 12. นโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ป ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรมีกี่ดาน ก. ข. ค. ง. จ. 6 ดาน 7 ดาน 8 ดาน 9 ดาน 10 ดาน ********************************** 13. นโยบายที่จะดําเนิน การภายในชวงระยะ 4 ปของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชิน วัตร ขอใด กลาวถูกตอง ก. เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศโดยประกาศให ป พ.ศ. 2554 – 2555 เปนป “มหัศจรรยไทยแลนด” ข. เรงรัดและผลักดันการปฎิรปการเมืองทีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง ู ่ ค. ยกระดับสินคาเกษตร และใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน ง. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ จ. เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพือนบาน และนานาประเทศ ่ ********************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 3
 • 5. 14. นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศสรางสมดุลและ ความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค ตามนโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ขอใดกลาวไมถูกตอง ก. เพิ่มเงินกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมืองแหงละ 1 ลานบาท ข. แรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท ค. ใหมีมาตรการภาษีเพือลดภาระการลงทุนสําหรับสิงจําเปนในชีวิตของประชาชนทั่วไปไดแก บานหลังแรก ่ ่ และรถยนตคันแรก ง. ปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท จ. จัดใหมเี บี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ********************************** 15. การปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลใหเหลือรอยละ 23 ในป 2555 และลดลงเหลือรอยละ 20 ใน ป 2556 เพื่ออะไร ก. ข. ค. ง. จ. เพื่อใหมีสถานะทางการเงินการคลังของประเทศเขมแข็ง เพื่อรองรับการเปดการคาเสรีในเอเชีย เพื่อรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนป 2558 เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมในดานเศรษฐกิจ  เพื่อสรางโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการมีรายไดที่มั่นคงและสามารถใชหนี้คืน ********************************** 16. การกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด เปน “วาระแหงชาติ” ตามนโยบาย รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ขอใดกลาวถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. นโยบายระยะกลางของรัฐบาล นโยบายระดับสูงของรัฐบาลทีจะดําเนินการ ่ นโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ป นโยบายเรงดวนทีจะดําเนินการในปแรก ่ ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ********************************** 17. นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรกของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร มีกี่ดาน ก. ข. ค. ง. จ. 8 ดาน 12 ดาน 16 ดาน 18 ดาน 20 ดาน ********************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4
 • 6. 18. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรกของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ขอใดกลาว ไมถูกตอง ก. ข. ค. ง. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน ปองกันและปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย แกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามัน  เชื้อเพลิง จ. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม ่ ********************************** 19. การกํ าหนดนโยบายการบริ ห ารราชการแผน ดิ น ของรั ฐบาลนางสาวยิ่ ง ลัก ษณ ชิ น วั ต ร ดําเนินการเปนกี่ระยะ ก. ข. ค. ง. จ. 2 ระยะ 3 ระยะ 4 ระยะ 5 ระยะ 6 ระยะ ********************************** 20. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปรับคณะรัฐมนตรีกอนประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ก. ข. ค. ง. จ. 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง 6 ครั้ง ********************************** 21. ใครเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 ก. ข. ค. ง. จ. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีซงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ึ่ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้ง ********************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 5
 • 7. 22. หลังจากนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตองกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาตามขอใด นับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร ก. ข. ค. ง. จ. 30 วัน 45 วัน 30 วัน แตไมเกิน 60 วัน 45 วัน แตไมเกิน 60 วัน ไมนอยกวา 45 วัน แตไมเกิน 60 วัน ********************************** 23. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ก. ข. ค. ง. จ. นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายแรงงาน ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง ********************************** 24. ขอใดไมไดกลาวถึง ในนโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ก. ข. ค. ง. จ. ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การตลาดการคา และการลงทุน ภาคการทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา แรงงาน ********************************** 25. ขอใดไมใชนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรกของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ก. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุก ่ โรค ข. เรงรัดและผลักดันการปฎิรปการเมืองทีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง ู ่ ค. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บแล็ตใหแกโรงเรียน ง. ยกระดับราคาสินคาเกษตรกรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน จ. สงเสริมใหประชาชน มีโอกาสไดรับรูขอมูล ขาวสารจากทางราชการ สื่อมวลชน และสื่อสาธารณะทุก ประเภทไดอยางกวางขวาง ********************************** 26. การจัด ใหเ บี้ ยยังชี พ รายเดือ นแบบขั้น บัน ได สําหรั บ ผูสูง อายุ ตามนยายรัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณ ชินวัตร ขอใดกลาวไมถูกตอง รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 6
 • 8. ก. ข. ค. ง. ผูมีอายุ 59 ป จะไดรบ 600 บาท ั ผูมีอายุ 79 ป จะไดรบ 700 บาท ั ผูมีอายุ 89 ป จะไดรบ 800 บาท ั ผูมีอายุ 100 ป จะไดรับ 1,000 บาท ********************************** 27. ขอใด ไมเกี่ยวของกับนโยบายเกี่ยวกับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลัง ซื้อ ภายในประเทศ ก. ข. ค. ง. จ. บานหลังแรก และรถยนตคันแรก ผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท จัดใหมเี บี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ  ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท เพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหงละ 1 ลาน  ********************************** 28. ตามที่มีการจัดใหมีเ บี้ยยังชีพยังชีพ รายเดือ นแบบขั้น บันไดตามนโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่ง ลักษณ ชินวัตร โดยใหผูผูสูงอายุครบกี่ปภายในเดือนกันยายน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยัง ชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ก. ข. ค. ง. จ. 58 ป 59 ป 60 ป 60 ปบริบรณ ู 61 ป ********************************** 29. เบี้ยยังชีพรายการใด ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งงบประมาณรายจายประจําป โดยไมใช เงินอุดหนุน ก. ข. ค. ง. จ. เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผูสงอายุ ู เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยยังชีพผูสงอายุ ู เบี้ยยังชีพผูปวยเอดสและเบี้ยยังชีพคนพิการ ********************************** 30. ตามที่ น างสาวยิ่ง ลัก ษณ ชิน วัต รประกาศยุ บ สภาผู แ ทนราษฎร พ.ศ. 2556 เมื่ อ วั น ที่ 9 ธันวาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหมีการเลือกตั้งลวงหนาในวันที่เทาใด ก. 5 มกราคม 2557 ข. 12 มกราคม 2557 รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 7
 • 9. ค. 19 มกราคม 2557 ง. 25 มกราคม 2557 จ. 26 มกราคม 2557 ********************************** 31. ตามที่น างสาวยิ่ง ลัก ษณ ชิน วัต รประกาศยุบ สภาผู แ ทนราษฎร พ.ศ. 2556 เมื่อ วัน ที่ 9 ธัน วาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหมีการเลือ กตั้ง ทั่วไปทั่วประเทศวัน ที่ เทาใด ก. ข. ค. ง. จ. 5 มกราคม 2557 12 มกราคม 2557 26 มกราคม 2557 2 กุมภาพันธ 2557 9 กุมภาพันธ 2557 ********************************** 32. ตําแหนงใด เปนผูแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุก ารคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เลขานุการคณะกรรมการกลางพนัก งานสวน ตําบล ก. ข. ค. ง. จ. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ********************************** 33. หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ไมมีคณะกรรมการกลาง แตใชรวมกับหนวยงาน อื่น ก. ข. ค. ง. จ. องคการบริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ไมมีขอกลาวถูกตอง ********************************** 34. ใครดํารงตําแหนงเลขานุก ารคณะกรรมการกลางขาราชการองคก ารบริหารสวนจังหวัด เลขานุก ารคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เลขานุการคณะกรรมการกลางพนัก งานสวน ตําบล (ป 2557) ก. นายวัลลภ พริ้งพงษ รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 8
 • 10. ข. ค. ง. จ. นายชาญนะ เอี่ยมแสง นายสมดี คชายั่งยืน ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ นายสมศักดิ์ ปะริสทโธ เหมทานนท ุ ********************************** 35. ใครดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทย คนปจจุบัน (ป 2557) ก. ข. ค. ง. จ. นายแกนเพชร ชวงรังษี นายพระนาย สุวรรณรัฐ นายวิเชียร ชวลิต นายวิบูลย สงวนพงศ นายวิชัย ศรีขวัญ ********************************** 36. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สังกัดหนวยงานใด ก. ข. ค. ง. จ. สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกระจายอํานาจ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กระทรวงมหาดไทย ********************************** 37. เสาหลักของ AEC ขอใดกลาวไมถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง ********************************** 38. อาเซียนเกิดขึ้นในรัฐบาลไทย ในสมัยใครดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ก. ข. ค. ง. จ. นายปรีดี พนมยงค นายสัญญา ธรรมศักดิ์ จอมพลถนอม กิตติขจร ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช พลเอกเปรม ติณสูลานนท ********************************** 39. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ขอใดกลาวถูกตอง ก. ASEAN Political and Security Community : APSC รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 9
 • 11. ข. ค. ง. จ. ASEAN Comprehensive Investment Agreement ASEAN Soio – Cultural Community : ASCC ASEAN Economic Community : AEC ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ********************************** 40. ประเทศใดเปนกลุมผูกอตั้ง สมาคมอาสา (ASA,Association of South East Asia) ก. ข. ค. ง. จ. ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลปปนส ิ ไทย สิงคโปร และอินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟลปนส และสิงคโปร ิ ไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ********************************** 41. ขอใดไมใชวัตถุประสงคหลักของอาเซียน ก. ข. ค. ง. จ. เปนเวทีสําหรับการสรางสันติภาพและการทหารในเอเชียใต ใชเปนเวทีแกไขปญหาความขัดแยงภายในภูมิภาค สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง ********************************** 42. ประเทศที่กอตั้งกลุมประเทศอาเซียน ขอใดกลาวถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. มาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลปปนส สิงคโปร ไทย ิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลปปนส บรูไนดารุสซาลาม ไทย ิ ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง ********************************** 43. โครงสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือบานอาเซียน ขอใดกลาวไมถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. สงเสริมการแขงขันแบบเสรีโดยไมตองพึ่งพากัน มีตลาดและฐานการผลิตรวมกัน มีความสามารถแขงขันสูง สงเสริมการรวมกลุมอาเซียนเขากับประชาคมโลก สรางความเทาเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางสมาชิกอาเซียน ********************************** 44. ASEAN Economic Community : AEC ขอใดกลาวถูกตอง ก. ประชาคมสังคมนิยมแหงอาเซียน รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 10
 • 12. ข. ค. ง. จ. ประชาเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ถูกทุกขอ ********************************** 45. ประเทศใด ไมใชกลุมประเทศอาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแหงอาเซียตะวันออกเฉียงใต ก. ข. ค. ง. จ. บรูไน ดารุสาลาม สาธารณรัฐฟลิปปนส ติมอรตะวัน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง ********************************** 46. อาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจภายในกี่ปใด ก. ข. ค. ง. จ. ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ********************************** 47. กุญแจสําคัญสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอใดกลาวไมถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. ความรวมมือในการเคลือนยายทรัพยากร ่ เจตนารมณทางการเมือง การดําเนินการตามพันธกิจ การหารือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน สรางความเทาเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ********************************** 48. จากการดําเนิน งานของอาเซียนมานานถึง 46 กวาป ใชก รอบใดในการดําเนิน การจนถึง ปจจุบัน ก. กําหนดประเทศผูประสานงานหลัก (Country Coordinators)  ข. ความตกลงดานการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive investment Agreement) ค. ใช โ รงเรี ย นเป น ฐานในการลงทุ น ของอาเซี ย น (School Based Management for Local Development) ง. ปฎิญญากรุงเทพ ฯ (Bangkok declaration) หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) จ. ถูกทุกขอ ********************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 11
 • 13. 49. ASEAN Soio – Cultural Community : ASCC หมายถึงขอใด ก. ข. ค. ง. จ. ประชาคมสังคมนิยมแหงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ********************************** 50. ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Single Production) ก. ข. ค. ง. จ. การเคลื่อนยายแรงงานตางดาว การเคลื่อนยายการลงทุนอยางเสรี การเคลื่อนยายบริการอยางเสรี การเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น การเคลื่อนยายการลงทุนใน 10 ประเทศ ********************************** 51. กลุมสมาชิกหรือที่เรียกวา CLMV เปนกลุมประเทศตามขอใด ก. ข. ค. ง. จ. สหรัฐอเมริกา EU กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ติมอรตะวันออก สหรัฐอเมริกา จีน ********************************** 52. หลักการกระจายอํานาจ มีความหมายตรงกับขอใดตอไปนี้ ก. ข. ค. ง. จ. Decentralization Deconcentration Decentration Centralization ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ********************************** 53. การปกครองทองถิ่น มีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่เทาใด ก. ข. ค. ง. จ. รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ********************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 12
 • 14. 54. หลักการกระจายอํานาจ ไดมีการทดลอง จัดตั้งหนวยการปกครองทองถิ่น ตามขอใด ก. ข. ค. ง. จ. ดุสิตธานี สุขาภิบาลทาฉลอม สุขาภิบาลกรุงเทพ การออก พ.ร.บ.สุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 จัดตั้งสุขาภิบาลทุกจังหวัด ********************************** 55. กระทรวงมหาดไทย ไดจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นครั้งแรก ขอใดกลาวถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. เมืองพัทยา สุขาภิบาลดุสิตธานี สุขาภิบาลทาฉลอม สุขาภิบาลกรุงเทพฯ สุขาภิบาลธนบุรี ********************************** 56. รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ขอใดกลาวไมถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามกฎหมาย ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามกฎหมาย เทศบาล และสุขาภิบาล ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง ********************************** 57. ปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัด (2557) มีกี่แหง ก. ข. ค. ง. จ. 74 แหง 75 แหง 76 แหง 77 แหง 78 แหง ********************************** 58. ขอใดไมใชจุดมุงหมาย ตามคําแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ก. ข. ค. ง. นําพาประเทศไทยอยูเย็นเปนสุข รวมกัน นําพาประเทศไทยสูโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุล นําพาประเทศไทยสูการเนนประชาคมอาเซียนในป 2558 นําพาประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 13
 • 15. จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง ********************************** 59. การแถลงนโยบายของรัฐบาล ตองแถลงภายในกี่วัน นับ แตไดทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ก. ข. ค. ง. จ. 7 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน ********************************** 60. ขอใดไมกลาวถูกตองเกี่ยวกับ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ก. ข. ค. ง. จ. นโยบายหลักของรัฐบาล มี 8 ขอ นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก มี 16 ขอ นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล แบงเปน 2 ระยะ นโยบายการเมืองนําการทหารภาคใตเปนนโยบายระยะเรงดวน ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง ********************************** 61. ตําแหนงใด เปนรองประธานรัฐสภา ก. ข. ค. ง. จ. ประธานสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่รัฐสภาเลือก ประธานกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานวุฒิสภา รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ********************************** 62. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับวุฒิสภา ก. ข. ค. ง. จ. วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 150 คน สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวมเปน 76 คน สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากสรรหาหักดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง รวมเปน 74 คน วุฒิสภาอายุไมต่ํากวา 40 ปบริบูรณในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง มีจํานวน 10 คน ********************************** 63. หากจังหวัดบึงกาฬมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย สมาชิกวุฒิสภาจะประกอบดวยสมาชิก วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งกี่คน ก. 73 คน รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 14
 • 16. ข. ค. ง. จ. 74 คน 75 คน 76 คน 77 คน ********************************** 64. เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตรา พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน นับแตวันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง สิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ก. ข. ค. ง. จ. 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 90 วัน ********************************** 65. เมื่อ วาระของสมาชิก วุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง ใหคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประกาศกําหนดวันเริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตองทําการสรรหา ใหแลวเสร็จภายในกี่วัน นับแตวันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาสิ้นสุดลง ก. ข. ค. ง. จ. 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 90 วัน ********************************** 66.สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภามี กํ า หนดคราวละกี่ ป นั บ แต วั น เลื อ กตั้ ง หรื อ วั น ที่ คณะกรรมการการเลือ กตั้ งประกาศผลการสรรหา แลวแต ก รณี โดยสมาชิก วุ ฒิสภาจะดํารง ตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมได ก. ข. ค. ง. จ. 4 ป 5 ป 6 ป 7 ป 9 ป ********************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 15
 • 17. 67. บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไดรับ การเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ขอใดไมกลาวถูกตอง ก. ข. ค. ง. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แปลงสัญชาติมาแลวไมนอยกวา 5 ป มีอายุไมต่ํากวา 45 ปบริบรณในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ ู สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา .ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัคร รับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง ********************************** แนวขอสอบชุดนีอาจเปนประโยชนไมมากก็นอย ขอเปนสวนหนึ่งในการแบงปน (แจกฟรี) ้ แตอยาลืมไปดูระเบียบฉบับเต็มดวยนะครับ เผื่อผมพิมพผิดหรือเฉลยผิดไมวาเปนแนวขอสอบอื่นๆก็ตาม เฉลยแนวขอสอบอยูดานลาง หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย หากจะกรุณาสงขอผิดพลาดมาทางเมล valrom2009@hotmail.com ใหทราบดวย จะขอบพระคุณอยางยิง เพื่อไดจะปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ่ ขอใหโชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต http://pun2013.bth.cc http://valrom2012.fix.gs http://pun.fix.gs เฉลยแนวขอสอบดานลาง รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 16
 • 18. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs ง. จ. จ. ข. ง. ค. ก. ทบทวน สูๆ อนาคต สําเร็จใด ความมุงมั่น สูๆๆๆ ค. ง. ค. จ. ง. ง. ง. ง. ข. ง. ข. ข. ง. ก. ค. ง. ค. จ. ก. ง. จ. จ. จ. จ. จ. ก. จ. ข. ค. จ. สูๆๆๆ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 ขอ 17 ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 ขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 ขอ 28 ขอ 29 ขอ 30 เฉลย แนวขอสอบเตรียมสอบทองถิ่นและสวนราชการตางๆ ชุดแบงปนความรูสูความกาวหนา กาวที่ 1 (67 ขอ) โดยประพันธ เวารัมย ดังนี้ครับ ขอ 31 ง. ขอ 61 ขอ 32 จ. ขอ 62 ขอ 33 ข. ขอ 63 ขอ 34 ค. ขอ 64 ขอ 35 ง. ขอ 65 ขอ 36 จ. ขอ 66 ขอ 37 ก. ขอ 67 ขอ 38 ค. อาน ขอ 39 ก. สูๆ ขอ 40 ง. เพื่อ ขอ 41 ก. ไมมีความ ขอ 42 ค. ปราศจาก ขอ 43 ก. ขอ 44 ข. ขอ 45 ค. ขอ 46 ก. เปนกําลัง ขอ 47 จ. สังคมแหง ขอ 48 ง. ขอ 49 ค. แบงปน ขอ 50 ก. สูความ ขอ 51 ข. ขอ 52 ก. ขอ 53 ค. ขอ 54 ค. ขอ 55 ค. ขอ 56 ก. ขอ 57 ค. ขอ 58 ก. ขอ 59 ข. ขอ 60 ง. ใจใหทุกคน การแบงปน ความรู กาวหนา หนา 17

×