ข้อ สอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุค คลเป็น ข้า ราชการ ชุด ที่ 1
วิช าความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป เวลา 2.30 ชั่ว โมง...
12. หาก 3*9=3
4*8=8
ดังนั้น 5*5=?
ก. 1 ข. 5

; ค. 25

ง.50

13.ซื้อไข่ไก่มา ราคา 10 ฟอง 19 บาท ขายไปในราคา 6 ฟอง ได้กำาไรร...
จ.ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ 2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำาถามจำาเป็นต้อง
ใช้ข้ อมูล
เพิ่มเติม
16. ถ้าความสูงโดยเฉลี่ยข...
ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริง
หรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซำ้า
กับอีกข้อสรุปหนึ่ง

เงื่อนไข 2...
28.

(1) H > G
(2) K > 6G

29.

(1) ( C - 15) = (B-5)
(2) B > E

30.

(1) ( A+100) > (D+200)
(2) (K+40) > (B+100)

คำาสั่ง...
ข้อสรุป 31 (1) มหาวิทยาลัยรามคำาแหงไม่เปิดสอนแพทย
(2) คนไข้ที่มารักษาแต่ยังไม่ได้พบแพทย์มี 31 คน
32 (1) คนไข้ที่พบแพทย์แล้...
- นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันอายุน้อยที่สุด และมีอายุอ่อนกว่านัก
ท่องเที่ยวชาวอังกฤษอยู่ 5 ปี
- นักท่องเที่ยวที่ใส่เสื้อสีฟ้า ...
ค. เพื่อ อาจ ด้วย เนื่องจาก
เนื่องจาก ควร บ้าง ทั้งนี้

ง.

42. ข้อใดนำามาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด
.........เรานับ...
46. “ แม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกทำำตัวเหลวแหลก..........................พ ่่อแม่อย่ำงนี้
แค่นี้พ่อแม่ก็.........
ญำติพี่น้องจะแย...
49. “เขำออกจะสนใจในลัทธิคอมมิวนิสต์มำกเกินไป จึงไม่สนใจที่จะศึกษำและ
ทำำควำมเข้ำใจกับประชำธิปไตย ทั้งดูๆก็ออกจะสนใจในอบำยม...
ค. ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง
ควำมนับถืออย่ำงยิ่ง

ง. ขอแสดง

5. คำำใดใช้รำชำศัพท์ผิด
พระบำมสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จออก ณ ...
ก. เขำก้มหน้ำก้มตำเดินไปบ้ำนคุณป้ำ
ข. เขำตั้งอกตั้งใจเดินไปบ้ำนคุณป้ำ
ค. เขำเดินดุ่มๆไปบ้ำนคุณป้ำ
ง. เขำเดินดุ่ยๆๆไปบ้ำนคุ...
และโอกำสของผู้ปฏิบัติงำน ดุลพินิจของผู้มีอำำนำจ ให้คุณให้โทษ
โครงสร้ำงของงำนตลอดจน
สถำนกำรณ์ของสังคมภำยนอก จำกบทควำมดังกล่...
ยังเอำทรำยถมที่ลุ่มได้อีก เป็นกำรทำำประโยชน์อย่ำงเดียวได้ผล 2 อย่ำง และ
ทรงเห็นใจว่ำมีคนน้อย
ปรำบต้นโพธิ์บนกำำแพงเหมือนปรำ...
ในเมืองทุ่มเทส่วนใหญ่ลง ณ ที่นี้ จนเมืองนั้นเองเป็นแหล่งของมลภำวะทั้งปวง
ไป”
69. สำระสำำคัญที่ผู้เขียนต้องกำรโต้แย้งคืออะไ...
กินหญ้ำถึงเวลำเก็บเกี่ยวก็สูบนำ้ำออกให้นำแห้ ง ปลำจะมำรวมอยู่ในคูนำ้ำโดย
รอบ ข้ำวได้เพิ่มขึ้นปลำก็ได้กำำไร

73. ข้อควำมนี้...
ถึงท่าเรือ ก็ไสรถบรรทุกของไปยังท่าริมนำ้า ใช้รอกปั้นจั่นยกหู๊บใหญ่ๆขึ้นเรือไป
เกือบหมดจึงจะถึงหู๊บสิงโต
ในระหว่างนั้นเจ้าห...
76. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเจ้าหน้าที่ประจำาคือ
พริบ
ตกใจง่าย

ก. บริการผู้โดยสารอย่างดี

ข. ซืออย่างขาดไหว
่

ค. เคร่งครัดต่...
ทรัพยากรออกมาทำาให้เกิดประโยชน์
ค. การหาเลี้ยงชีพในประเทศใดๆก็ตาม ย่อมขึ้นกับทรัพยากรและ
ลมฟ้าอากาศของประเทศ
นั้นๆ
ง. ทรัพ...
86. ประกาศอย่างเป็นทางการจะประกอบด้วย ก) หน่วยงานที่ประกาศ ข)เรื่องที่
ประกาศ ค) เนื้อหาที่
ประกาศ ง) วันเดือนปีที่ประกาศ ...
ก. (2) (4) (3) (5) (1)
ข.(3)
(1) (4) (2) 5)
ค. (3) (5) (4) (2) (1)
ง. (2)
(1) (5) (3) (4)
อ่า นข้อ ความทั้ง 5 ตอนต่อ ไปนี้...
ตัด ผ่า ปอก คว้าน และแกะสลัก
ก.1-2-3-5-4
ข.1-3-2-4-5

ค.4-1-3-5-2

ง.4-2-5-3-1

95. ประโยคใดใช้คำากะทัดรัดที่สุด
ก. ภาษาไท...
100. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของภาษาไทย
ก. ไม่มีตัวการันต์
ส่วนมาก
ค. ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรา
ทำาหน้าที่ได้หลายอย่าง

ข. มีคำาพยา...
ทัชมาฮาล : กำาแพงเมืองจีน ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในทวีปเอเชีย
8. ตอบ ข. สัมพันธ์แบบคู่หน้ากับคู่หน้า คู่หลังกับคู่หน้า เพราะฉะนั...
22. ข้อสรุป 1 ผิด

ข้อสรุป 2 ถูก

23.ข้อสรุป 1 ไม่แน่

ข้อสรุป 2 ไม่แน่

24. ข้อสรุป 1 ผิด

ข้อสรุป 2 ไม่แน่

25.ข้อสรุป 1...
ก.25
ข.44.44
ค.56.25
ง.ไม่มีคำำตอบที่ถูก
5.นำฬิกำเรือนหนึ่งเดินเร็วกว่ำอีกเรือนหนึ่ง 8 นำที ใน 1 สัปดำห์ จะเป็น
เวลำนำนเท่...
10. สมำชิกของสมำคมทุกคนจบบริหำรธุรกิจ หรือเศรษฐศำสตร์ หรือจบทั้ง
สองอย่ำงหำกมีจำำนวน 60 คน
จบบริหำรธุรกิจ มี 50 คน จบเศรษฐ...
18.

123 85
55 33.......................
ก.19
ข.24
ค.22
ง.20
19.
44 77
111 150
205...................
ก.405
ข.287
ค.302
ง....
21.หำกกกลุ่มบุคคลนี้ ต้องกำรจับกลุ่มศึกษำ 2 ครั้ง วันที่จะมีกำรพบปะกันได้
คือ
ก.จันทร์และพุธ
ข.อังคำรและพฤหัส
ค.พุธและพฤหั...
-มีนกพิรำบเกำะบนหลังวัว ถ้ำเกำะตัวต่อตัว จะมีนกเหลือ 2 ตัว
ถ้ำ นก 2 ตัว เกำะวัว 1 ตัว จะ
เหลือวัว 2 ตัว
-นกเอี้ยงกับแคลำยอ...
36.
37.
38.
39.
40.

E <C <B≥ G
1.O>D
2.(B+C)≤2H
1. 4E > 2H
2.EC ≤ BG
1. B ไม่เท่ำกับ D
2.2E>B
1. G ไม่เท่ำกับ H
2.(O+B) ≥...
ค.ประมง
ง.กำรบริกำรและแปรรูปผลิตผลกำรเกษตรอย่ำงง่ำย
45. สัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ 7 ของพืชต่ำงกับ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

แนวข้อสอบ ก.พ.1

5,566

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,566
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
240
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบ ก.พ.1

 1. 1. ข้อ สอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุค คลเป็น ข้า ราชการ ชุด ที่ 1 วิช าความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป เวลา 2.30 ชั่ว โมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 1. 25 33 43 61 89........... ก. 102 ข. 125 ค. 135 ง. 140 2. 41 121 259 241 65........... ก. 0 ข. 1 ค. 2 ง. -1 3. 65 245 259 129............. ก. 79 ข. 53 ค. 41 4. 39 416 525 636....... ก. 749 ข.747 ค. 684 ง. 39 ง. 648 5. 25 21 17 23 19 15 18........ ก. 17 ข. 16 ค. 15 ง. 14 6. ผู้ว่าราชการจังหวัด: 7-> ?:? ก. นายอำาเภอ : 6 ข. เจ้าพนักงานปกครอง : 3 :5 ง. ปลักจังหวัด : 3 ค. เจ้าหน้าที่ทะเบียน 7. หอเอนเมืองปิซ่า : สโตนเฮ้นท์ -> ?:? ก.กำาแพงเมืองจีน : ปิรามิค ข. ทัชมาฮาล:กำาแพงเมืองจีน ค. ทัชมาฮาล:หอไอเฟล &n bsp; ง. ปิรามิค:แกร์แคยอน 8. กีฬา : พระ ->กติกา :? ก.วัด ข. ศีล ค. ข้อกำาหนด 9. รุ้งกินนำ้า : เขียว ->ธงชาติไทย :? ก. ขาว ข.แดง&nbs p; ค.นำ้าเงิน 10. แสง:เสียง -> ?:? ก. จักรยาน:จักรยานยนต์ ง. วิ่ง:i5wa &nbs p; ง. ธรรม &nb sp; ข. เครื่องบิน:รถยนต์ ง.เหลือง ค. เดินเท้า: วิ่ง 11. แดงขี่จักรยานจากบ้านไปโรงเรียน ซึ่งห่างกัน 15 ไมล์ ด้วยความเร็ว เฉลี่ย 15 ไมล์ ต่อชั่วโมงแต่ในขา กลับแดงเดินกลับบ้านด้วยความเร็วเฉลี่ย 5 ไมล์ต่อชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของแดงทั้งไปและกลับ ก. 7.5 ไมล์/ชม. ข.10 ไมล์/ชม. &nbs p; ค. 12.5 ไมล์/ ชม. &nbs p; ง. 3 ไมล์/ชม.
 2. 2. 12. หาก 3*9=3 4*8=8 ดังนั้น 5*5=? ก. 1 ข. 5 ; ค. 25 ง.50 13.ซื้อไข่ไก่มา ราคา 10 ฟอง 19 บาท ขายไปในราคา 6 ฟอง ได้กำาไรร้อยละ เท่าใด ก.28.7 ข. 31.6 ค. 41.2 ง.ไม่มีคำาตอบที่ถูก 14. วงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว 88 นิ้ว และสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง มีด้าน กว้าง = 4 นิ้ว มีด้านยาว = 120 นิ้ว จงหาว่าวงกลมจะมีพื้นที่มากกว่าสี่เหลี่ยม ผืนผ้าร้อยละเท่าใด ก.56.67 ข. 61.23 & nbsp; ค.65.14 ง.ไม่มีคำาตอบที่ถูก 15. นักเรียนชั้น ม. 5 ห้องหนึ่ง มีนักเรียน 22 คน ที่เรียนวิชาชีววิทยา มี 30 คนที่เรียนวิชาเคมี และมี 9 คน ที่เรียนทั้งสองวิชา อยากทราบว่านักเรียนห้อง ดังกล่าวมีกี่คน หาก นักเรียนในห้องดังกล่าวไม่มีนักเรียนคนใดเลยที่ไม่เรียนวิชาชีว วิทยา หรือ วิชาเคมี ก. 40 คน ข. 42 คน &nbs p; ค. 43 คน &nbs p; ง. ไม่มีคำาตอบที่ถูก คำาสั่ง ข้อ 16-20 คำาถามแต่ละคำาถามจะใช้ข้อมูลประกอบ 2 ชุดคือข้อมูลที่ 1)และข้อมูลชุดที่ 2)ผูตอบข้อสอบไม่จำาเป็นต้องหาคำาตอบของคำาถามดังกล่าวแต่ ้ ให้พิจา รณาว่าข้อมูลใดมีประโยชน์ ต่อการตอบคำาถามให้ตอบดังนี้ ก.ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำาพังเพียงพอต่อการตอบคำาถาม แต่ขอมูล 2) เพียง ้ ลำาพังไม่เพียงพอ ต่อการตอบคำาถาม ข. ถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำาพังเพียงพอต่อการตอบคำาถาม แต่ข้อมูล 1)เพียง ลำาพังไม่ เพียงพอ ต่อการตอบคำาถาม ค. ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ 2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำาถาม ไม่ สามารถใช้ข้อมูล หนึ่งเพียงลำาพังได้ ง. ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ 2)แต่เพียงลำาพังก็เพียงพอต่อการตอบคำาถาม
 3. 3. จ.ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ 2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำาถามจำาเป็นต้อง ใช้ข้ อมูล เพิ่มเติม 16. ถ้าความสูงโดยเฉลี่ยของคน 3 คน คือ 68 นิ้ว คนที่เตี้ยที่สุด จะสูงมากกว่า 60 นิ้ว หรือไม่ 1) คนที่สูงที่สุด สูง 72 นิ้ว คนหนึ่งสูง 70 นิ้ว 2) มี 17. ในปี พ.ศ.2538 บริษัทได้กำาไร 6,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2539 บริษัท ได้กำาไรเท่าใด 1) ในปี พ.ศ.2539 บริษัทมีรายรับเพิ่มขึ้น 20% 2) ในปี พ.ศ.2539 บริษัทมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 25% 18.ถ้ามี a+b+c = 50 จงหาค่า a 1) c = 4a - b 2) ค่าเฉลี่ยของ b และ c เท่ากับ 2a 19. จงหาค่า (x+y)(x-2)=? 1) y+2=10 2) x+ y=5 20. นักศึกษาจำานวน 120 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส หรือภาษ อังกฤษ หรือทั้ง 2 วิชาจะมีนักศึกษากี่คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาฝรั่งเศส 1) มีนักศึกษา 10 คน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและ 2) มีนักศึกษา 50 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝรั่งเศส คำาสั่ง ข้อ 21-30 การตอบให้ตอบดังนี้ ก. ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข นไข ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ
 4. 4. ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซำ้า กับอีกข้อสรุปหนึ่ง เงื่อนไข 2a>b/4≥(k-2r)= (s-r) s> 0 = t≤(p/2+m) ทุกค่าเป็นจำานวนเต็ม และมีค่ามากกว่าศูนย์ 21. (1) s ≠ P / 2 (2) A < 0 22. (1) 5 > s (2) 3k ≥ T 23. (1) R ≤ B (2) B = M 24. (1) K = R (2) 2A/3≠P/2 25. (1) (A – 3T ) ≤ S (2) (4B + M) < 8 เงื่อนไข &nbs p; (A+45)<(C+50)=(B+60) ≥ D ≥ E ( F + G) = B < ( H + 36) = ( C + 15) ≤ K/5 ทุกค่าเป็นจำานวนเต็มและมีค่ามากกว่าศูนย์ 26. (1) C < B (2) A > (B + 15) 27. (1) (B+50) > (D-11) (2) ( F+G+30) < (B+50)
 5. 5. 28. (1) H > G (2) K > 6G 29. (1) ( C - 15) = (B-5) (2) B > E 30. (1) ( A+100) > (D+200) (2) (K+40) > (B+100) คำาสั่ง ข้อ 31-40 ในคำาถามแต่ละข้อจะมีข้อสรุป 1) และข้อสรุป 2) ให้พิจารณา ข้อสรุปดังกล่าวโดยอาศัยเงื่อนไขตามโจทย์กำาหนดและให้ ตอบดังนี้ ก.กรณีที่ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง ข. กรณีที่ข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริง ค. กรณีที่ข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด ง. กรณีที่เป็นข้อสรุป 1)และข้อสรุปข้อ 2) ข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง เป็นจริงไม่เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งซำ้ากับอีกข้อสรุปหนึ่ง เงื่อนไข -โครงพยาบาลเปิดใหม่แห่งหนึ่งมีแพทย์รักษาอยู่ 3 แผนก คือ แผนก ก. แผนก ข. และแผนก ค. -แพทย์แผนก ก. รักษาได้เฉพาะโรคตาอย่างเดียว มีแพทย์ทั้งหมด 6 คน - แพทย์แผนก ข.รักษาได้ทั้งโรคตาและโรคหัวใจ มีแพทย์ทั้งหมด 4 คน - แพทย์แผนก ค.รักษาได้ทั้งโรคตา โรคหัวใจ และโรคผิวหนัง มีแพทย์ทั้งหมด 5 คน - แพทย์ทุกคนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รามคำาแหง และเกษตร ทำางานอยู่ แผนก ก.ข.และ ค. ตามลำาดับ - สมชายและสมชาติเป็นแพทย์อยู่แผนก ก. สมศรีและสมศักดิ์ จบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม - สมจิต และสมใจจบจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ละเอียดและลออเป็นแพทย์อยู่ แผนก ค. - มีคนเข้ามารักษาในวันที่โรงพยาบาลเปิดบริการคือ คนที่เป็นโรคตาอย่างเดียวมี 84 คน คนที่เป็นโรคตาและโรคหัวใจ มี 76 คน คนที่เป็นโรคตา โรคหัวใจ และ โรคผิวหนังมี 55 คน - วันโรงพยาบาลเปิดให้บริการ แพทย์แผนก ข. และ ค. ไม่มาแผนกละ 2 คน แพทย์แผนก ก. จึงต้องมาประจำาแผนก ข. 2 คน และ แผนก ค. 1 คน - โรงพยาบาลให้คนไข้แต่ละคนพบแพทย์ได้คนเดียว และโรคทุกชนิดแพทย์จะ รักษาครั้งเดียวหาย
 6. 6. ข้อสรุป 31 (1) มหาวิทยาลัยรามคำาแหงไม่เปิดสอนแพทย (2) คนไข้ที่มารักษาแต่ยังไม่ได้พบแพทย์มี 31 คน 32 (1) คนไข้ที่พบแพทย์แล้วยังไม่หายจากโรคมี 60 คน (2) คนไข้ทั้งหมดที่มารักษา มี 131 คนที่ยังไม่หายจากโรค สัตวแพทย์ 33. (1)คนไข้ที่ยังไม่ได้รักษาโรคตามี 30 คน (2) มหาวิทยาลัยเกษตรไม่เปิดสอนแพทย์มีแต่ละคณะ 34. (1) สมชาติจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2)คนไข้ที่มารักษายังไม่ได้รักษาโรคหัวใจมี 71 คน 35. (1) โรงพยาบาลเปิดใหม่มี 3 แผนก (2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลิตแพทย์ได้มากกว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เงื่อนไข -นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมี 5 คน เป็นชาวรัสเซีย เยอรมัน อังกฤษ และฝรั่งเศส แต่ละคน ใส่ เสื้อผ้าสีต่างๆกัน คือ แดง นำ้าตาล ขาว ฟ้า และเทา แต่ละคน มีอายุต่างกัน คือ 44 35 38 33 และ 40 ปี - กระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีนำ้าหนักต่างๆกัน คือ 20 25 15 18 และ 22 กิโลกรัม และสีต่างๆกันคือ ขา ดำา แดง นำ้าตาล และนำ้าเงิน กระเป๋าสีดำา - ชาวอังกฤษใส่เสื้อผ้าสีฟ้า และถือกระเป๋าที่มีนำ้าหนักรองจาก - ชาวฝรั่งเศส ใส่เสื้อสีไม่เหมือนสีของกระเป๋าเดินทางที่มีนำ้าหนัก น้อยที่สุด และถือกระเป๋า เดินทางนำ้าหนัก 22 กิโลกรัม 5 ปี - นักท่องเที่ยวชาวอเมริกามีอายุน้อยกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศ ส - กระเป๋าเดินทางสีนำ้าตาลหนักกว่ากระเป๋าเดินทางสีนำ้าเงินและสีดำา 5 และ 3 กิโลกรัม ตาม ลำาดับ
 7. 7. - นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันอายุน้อยที่สุด และมีอายุอ่อนกว่านัก ท่องเที่ยวชาวอังกฤษอยู่ 5 ปี - นักท่องเที่ยวที่ใส่เสื้อสีฟ้า ไม่ถือกระเป๋าเดินทางสีดำา - นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ถือกระเป๋าเดินทางที่มีนำ้าหนักมากที่สุด และมีสีเดียวกับเสื้อที ่่ใส่ ข้อสรุป 36. (1)นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันใส่เสื้อสีนำ้าตาล กิโลกรัม (2) นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษถือกระเป๋าเดินทางหนัก 20 37. (1) กระเป๋าเดินทางสีขาว เป็นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย (2)กระเป๋าเดินทางสรแดงมีนำ้าหนัก 15 กิโลกรัม 38. (1) กระเป๋าเดินทางสีดำา หนัก 20 กิโลกรัม (2) นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียใส่เสื้อสีแดง 39. (1) อายุของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษรวมกับอายุของนักท่อง เที่ยวชาวอเ มริกัน เท่ากับ 75 ปี (2) กระเป๋าของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสหนักกว่ากระเป๋า ของชาวอเมริ กัน 2 กิโลกรัม 40. (1) กระเป๋าเดินทางของชาวอังกฤษสีนำ้าเงิน กิโลกรัม (2) นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันถือกระเป๋าเดินทาง หนัก 18 41. “ คนเจ้าระเบียบมีเหตุผลของตนเอง.....อยากจะมีความสุข........รับ เหตุ ของความไม่มีระเบียบของ คนอื่น.........ไม่ใช่จะเคี่ยวเข็ญให้คนอื่นมีระเบียบเหมือนตนเ อง ......มาตรฐานความมีระเบียบ ของคนไม่เท่ากัน” ข้อใดนำามาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด ก. ถ้า ควร ด้วย เพราะ ในเมื่อ ต้อง บ้าง ซึ่ง ข.
 8. 8. ค. เพื่อ อาจ ด้วย เนื่องจาก เนื่องจาก ควร บ้าง ทั้งนี้ ง. 42. ข้อใดนำามาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด .........เรานับถือพุทธศาสนา ฉะนั้น............วันวิสาขบูชาเรา........ร่วม กันบำาเพ็ญบุญกุศ ล เหตุที่ ใน จึง ก. เนื่องจาก เมื่อถึง จึง ข. ค. เพราะ เมื่อ จะ เนื่องจาก ถึง จึง ง. 43. ข้อความใดที่เหมาะจะเติมลงในช่องว่าง เมื่อลมโชยพัดมา.............................ก็แกว่งไกว ก. ผมของวิภาดา ข. ผ้าม่านที่หน้าต่าง กุหลาบ ค. ธงที่หน้าโรงเรียน ง. กิ่ง 44. คำาใดใช้เติมช่องว่างในประโยคต่อไปนี้ “ ความจริงไม่ใช่ฟ้า สิ่งที่ปรากฏเป็นสีครามนั้น คือฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ใน อากาศ..........” ก. นั่นเอง ข. แน่นอน ค. ต่างหาก ง. เท่านั่น 45. คำาใด ไม่อาจใช้เติมในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้ “ คนมีสติ.............ตกอยู่ในอันตราย ก็สามารถคิดหาทางเอาตัวรอดได้” ก. แม้ ข.แม้น ค. ถึง ง. หาก
 9. 9. 46. “ แม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกทำำตัวเหลวแหลก..........................พ ่่อแม่อย่ำงนี้ แค่นี้พ่อแม่ก็......... ญำติพี่น้องจะแย่อยู่แล้ว อย่ำทำำให้แม่....มำกกว่ำนี้ จะทำำอะไร ก็..............พ่อแม่บ้ำง” ก. ขำยหน้ำ เสียหน้ำ ฉีกหน้ำ รักหน้ำ ข. ฉีกหน้ำ เสียหน้ำ รักหน้ำ ขำยหน้ำ ค. ขำยหน้ำ เสียหน้ำ รักหน้ำ ฉีกหน้ำ ง. ฉีกหน้ำ ขำยหน้ำ เสียหน้ำ รักหน้ำ 47. “ ถ้ำไม่เย้ำแหย่ใครแล้วเขำ .........ก็แสดงว่ำไม่สบอำรมณ์ และถ้ำ เขำ........ยังกับแสงไฟ ก็ให้ระวังตัวให้ดี เขำอำจทำำร้ำยเรำได้ง่ำยๆที่เตือนเท่ำนี้ไม่ต้องมำ ทำำ.......ทำำเป ่็นคนบ่อ นำ้ำตำตื้นไปได้ แล้วก็ไม่ต้องค้อนพี่จน...........ด้วยละนะ” ก. ตำควำ่ำ ตำเขียว ตำแดงๆตำแดง ข. ตำแดงๆตำแดง ตำควำ่ำ ตำเชียว ค. ตำเขียว ตำแดง ตำแดงๆ ตำควำ่ำ ง. ตำเขียว ตำแดงๆ ตำแดง ตำควำ่ำ 48. คำำที่มีควำมหมำยเหมือนกันในข้อใด ใช้ได้ถูกต้องเหมำะสมที่สุด ก.ดูซิปลำก็เน่ำผักก็บูดจะเหลืออะไรกิน ข. ฝนตก ชุกโจรก็ชุมมันน่ำไปเหรอแถวนั้น ค. คนขับก็ดูบำงรถก็ดูผอมลีบเล็กเหมำะกันดี ง. งำนช้ำงสุรินทร์ปีนี้ไม่น่ำดูหรอก เพรำะช้ำงส้มไปตั้งหลำยเชือก แถมครวญช้ำงก็ ควำ่ำไปอีกหลำยคน
 10. 10. 49. “เขำออกจะสนใจในลัทธิคอมมิวนิสต์มำกเกินไป จึงไม่สนใจที่จะศึกษำและ ทำำควำมเข้ำใจกับประชำธิปไตย ทั้งดูๆก็ออกจะสนใจในอบำยมุขมำกขึ้นทุกที ด้วย” ก. งมงำย ใฝ่ใจ ฝักใฝ่ ค. ฝักใฝ่ ใส่ใจ มัวเมำ ข.หมกมุ่น ใส่ใจ งมงำย ง. มัวเมำ ใฝ่ใจ หมกมุ่น 50. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนำมว่ำ องค์ ง.พระศรี ก. พระมำลำ ข. พระทนต์ ;; ค. พระภิกษุ 51. ข้อใดใช้เริ่มต้นเนื้อเรื่องในหนังสือรำชกำร ในกรณีที่อ้ำงเป็นเหตุหนักแน่น ที่ จำำเป็นต้องมีหนังสือไป เพื่อให้ผู้รับหนังสือดำำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่ ก. ด้วย ง. อนุสนธิ ข. เนื่องจำก ค. ตำม 52. ควำมในข้อใดเหมำะที่จะใช้ในหนังสือรำชกำร ก. ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนแสนสำหัส ข. คำำอุทธรณ์ของผู้ร้องไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม ค. พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้จังหวัดทรำบแล้วเหมือนกัน ง. จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ และแจ้งผลให้คณะมนุษยศำสตร์ ทรำบด้วย จักขอบคุณมำก 53. หนังสือภำยนอกจำกอธิบดีถึงนำยกรัฐมนตรี เขียน “จุดประสงค์” ของเรื่อง ว่ำอย่ำงไร ก. จึงเรียนมำเพื่อทรำบ เรียนมำเพื่อโปรดทรำบ ค. จึงกรำบเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ ประทำนกรำบเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ ข. จึง ง. จึงขอ 54. หนังสือภำยนอกจำกอธิบดีถึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง ใช้คำำลงท้ำยว่ำ อย่ำงไร ก. ด้วยควำมเคำรพ ข. ขอแสดงควำมนับถือ
 11. 11. ค. ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง ควำมนับถืออย่ำงยิ่ง ง. ขอแสดง 5. คำำใดใช้รำชำศัพท์ผิด พระบำมสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำำหนักจิตรลดำรโหฐำน พระรำชวังดุสิต พระรำชทำนพระรำชวโรกำส ให้เอกอัครรำชทูตกัมพูชำประจำำ ประเทศไทย เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ก. เสด็จออก ละอองธุลีพระบำท ข. พระรำชทำน ค. พระรำชวโรกำส ง. เฝ้ำทูล 56. ถ้ำนักเรียนต้องกำรบอกให้เพื่อนรู้ว่ำ หลวงปู่เทสก์อยู่ประจำำที่วัดหินหมำก แป้ง นักเรียนจะใช้คำำในข้อใด ก. หลวงปู่เทสก์อยู่ที่วัดหินหมำกแป้ง ปู่เทสก์บวชที่วัดหินหมำกแป้ง ข. หลวง &nb sp; ค. หลวงปู่เทสก์จำำวัดอยู่ที่วัดหินหมำกแป้ง &nbs p; ปู่เทสก์จำำพรรษำที่วัดหินหมำกแป้ง 57. ข้อใดเป็นประโยคที่ใช้ภำษำแบบแผน ก. เขำพูดเป็นต่อยหอย เขำพ่นเป็นคุ้งเป็นแคว ค. เขำพูดพล่ำมไม่หยุดฟังคนอื่น พูดบ้ำนำ้ำลำยอยู่คนเดียว ง. หลวง ข. ง. หมอนั่น 58. กำรจัดลำำดับคำำในข้อใดถูกต้องชัดเจน ก. เขำฟังเพลง จำกวิทยุที่นำำติดตัวมำเพียงเบำๆ ข. นักเรียนต้องใช้รองเท้ำหนังสีดำำหุ้มส้นมีเชือกผูก ค. เครื่องบินของข้ำศึกถูกยิงตกขณะบินล่วงลำ้ำเขตแดนหลำย เครื่อง ง. บำงคนขยัน บำงคนเกียจคร้ำน จึงทำำให้บำงคนยำกจน บำง คนรำ่ำรอย 59. ข้อใดเป็นประโยคที่มีควำมหมำยกำำกวม ก. นำยอินถำผู้นำำชำวนำคนสำำคัญถูกฆ่ำตำย ข. กำรท่องเที่ยวเพื่อหำควำมรู้ เพิ่มกำำไรแก่ชีวิต ค. ลูกชำยของนำยแดงซึ่งบวชเมื่อปีกลำย ตำยเสียแล้ว ง. ท้ำวสุรนำรีวีรสตรีผู้กล้ำหำญเป็นตัวอย่ำงนักรบหญิงไทย ่์ 60. “เขำเดินก้มหน้ำอย่ำงตั้งใจจะไปให้ และกระชับโดยได้ควำมเท่ำเดิมและ ตรงควำมหมำยที่สุด
 12. 12. ก. เขำก้มหน้ำก้มตำเดินไปบ้ำนคุณป้ำ ข. เขำตั้งอกตั้งใจเดินไปบ้ำนคุณป้ำ ค. เขำเดินดุ่มๆไปบ้ำนคุณป้ำ ง. เขำเดินดุ่ยๆๆไปบ้ำนคุณป้ำ 61. ควำมเปรียบในข้อใดใช้ได้ถูกต้องตำมสำำนวนไทย ก. เธอตกใจกลัวหน้ำซีดขำวรำวกับสำำลี ข. นำ้ำในบ่อหน้ำบ้ำนเธอใสรำวกับใยบัวเลยนะ ค. แม่มำบ้ำนแรกอย่ำงนี้ ต้องบ่นเป็นหมีกินผึ้งอีกแน่เลย ง. ฉันไม่กล้ำไปขอขนมจำกเขำหรอก คนอะไรใจแข็งเป็นหินเลย 62. ข้อควำมที่ว่ำ “เมื่อยังติดขัดก็ถำมท่ำนผู้รู้อื่นๆ ต่อไป และไม่ควรที่จะ กระดำกอำยในกำรไต่ถำม สิ่งที่เรำไม่รู้ เพรำะว่ำกำรทะนงตัวว่ำเรำรู้มำก 1 ดูถูกผู้อื่น ว่ำไม่รู้ 1 และ กำรถือเกียรติว่ำไม่ควร ถำมคนตำ่ำต้อยกว่ำตน 1 ทั้ง 3 นี้เป็นมำรที่จะรั้งเรำให้ลงจำก ฐำนะเป็นนัก ปรำชญ์”นั้นผู้แต่งตั้งกำร จะสื่อ ให้ผอ่ำนเข้ำใจว่ำอย่ำงไร ู้ ก. อย่ำคิดว่ำตัวรู้มำกอยู่แล้ว อย่ำคิดว่ำคนอื่นไม่มีควำมรู้ ข. ค. อยำกรู้ต้องถำมคนอื่นที่เรียนน้อยกว่ำตน อยำกมีควำมรู้ต้องไม่อำยที่จะถำม ง. 63. “ชีวิตมีเกิดก็ย่อมมีดับ เมื่อมีกำรอยู่ด้วยกันก็ย่อมมีกำรพลัดพรำกจำก กัน.............. .......หมุนเวียน เปลี่ยนแปลงไป” ก. ชีวิตเป็นอนิจจัง ข. ชีวิตเป็นอนัตตำ ค. ชีวิตเป็นวัฏสงสำร ชีวิตเป็นกฎแห่งกรรม ง. 64. ควำมก้ำวหน้ำในงำนเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหลำยปัจจัย ไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้ ควำมสำมำรถจังหวะ
 13. 13. และโอกำสของผู้ปฏิบัติงำน ดุลพินิจของผู้มีอำำนำจ ให้คุณให้โทษ โครงสร้ำงของงำนตลอดจน สถำนกำรณ์ของสังคมภำยนอก จำกบทควำมดังกล่ำวข้อควำมใดคือสำระ สำำคัญ ก.ลักษณะของกำรทำำงำน เทคนิคในกำรทำำงำน ข. ค.สภำพกำรทำำงำน องค์ประกอบกำรทำำงำน ง. 65. ใครต้องกำรจะตำยเพรำะไฟลำมทุ่งละก็หำทำงให้หนำมเกี่ยวเข็มดำำ&nb sp; หำแผลใส่ตัว แล้วอย่ำรักษำ หรือจะให้แน่ก็หำพวกใบไม้หญ้ำมำตำำพอกแผลเอำไว้ ถ้ำบังเอิญร่ำงกำย ยังแข็งแรงแผลเกิดหำย ไปได้ก็หำทำงทำำให้ร่ำงกำยอ่อนแอ แล้วพยำยำมทำำให้ผิวหนังมีแผลเอำ ไว้ คนอยำกตำยอำจโชค ดี สมปรำรถนำ เจตนำของผู้เขียนคืออะไร ก. ห้ำมกระทำำ ข. ชี้ข้อบกพร่อง ค. ยั่วยุให้โต้แย้ง ง. แนะนำำให้ปฏิบัติตำม อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้ ตอบคำำถำม ข้อ 66-68 “พระพุทธเจ้ำหลวง รัชกำลที่ 5 เสด็จพระรำชทำนทอดกฐินวัด หนึ่ง ทอดพระเนตรเห็นเด็ก วัดตัดต้นโพธิ์ขึ้นอยู่ตำมกำำแพงโดยสะเพร่ำ คือ ไม่ขูดเอำรำกเหง้ำออกให้หมด เป็นแต่ตันแล้วเอำปูน ขำวโบกกลบ ซึ่งไม่ช้ำมันก็จะแตกหน่อขึ้นอีก และทรงเห็นรอยเกลี่ยเนินทรำยที่ สูงเอำไปถมที่ลุ่ม เพื่อให้พื้นสนำมรำบ ตำมทำงเสด็จพระรำชดำำเนิน พระองค์มิได้ติให้เดือดร้อน เลย เป็นแต่ดำำตรัสชม ท่ำนเจ้ำอำวำสเป็นใจควำมว่ำ มีควำมพอพระทัยในกำรปรำบหญ้ำ โดยขุดทรำย ขึ้นให้หมดรำก แล้ว
 14. 14. ยังเอำทรำยถมที่ลุ่มได้อีก เป็นกำรทำำประโยชน์อย่ำงเดียวได้ผล 2 อย่ำง และ ทรงเห็นใจว่ำมีคนน้อย ปรำบต้นโพธิ์บนกำำแพงเหมือนปรำบหญ้ำต่อไป” 66. ควำมคิดสำำคัญของข้อควำมนี้สรุปได้ตรงกับข้อใดที่สุด ก. ติเพื่อก่อ ยอเพื่อทำำลำย ข. ติเพื่อกำรแก้ไข ชมเพื่อให้กำำลังใจ ค. จะติไปทำำไม ชมเพื่อให้กำำลังใจดีกว่ำ ง. จะติจะชม ต้องให้สมกับงำนที่ทำำ 67. เจตนำของผู้เขียน คือข้อใด ก. ให้ควำมรู้ในกำรปรำบหญ้ำและปรับสนำม ข.แนะนำำให้ทำำงำนแบบค่อยเป็นค่อยไปตำมกำำลังที่มีอยู่ ค. เห็นอกเห็นใจผู้ทำำงำน และกำรชมผลงำนเป็นเรื่องสำำคัญที่สุด หญ้ำ ง. ชี้ให้เห็นควำมแตกต่ำง ระหว่ำงกำรปรำบต้นโพธิ์กับกำรปรำบ 68. ข้อควำมนี้สำมำรถยกเป็นตัวอย่ำงในกำรสั่งสอนกุลบุตรธิดำได้อย่ำ งเหมำะ สมที่สุดในเรื่องใด ก. อย่ำทำำงำนเพียงเพื่อ “ขำยผ้ำเอำหน้ำรอด” ข. อย่ำทำำกำรใดในลักษณะกำรเกลี่ยและกลบอย่ำงขอไปที ค. อย่ำใช้วิธีเดียวกับงำน 2 แบบที่ต่ำงลักษณะกัน มำกกว่ำ ง. อย่ำติให้เสียงำน จงแปลงข้อตินั้นให้เป็นคำำชม จะได้ผล อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วตอบคำำถำมข้อ 69-73 “แต่คนทั้งปวงบำงทีอำจจะลืมเสียสนิทว่ำ ชนบทนั่นเองเปรียบ เสมือนเปลือกของต้นไม้และคนโดยมำกนั้นเมื่อพู ดถึงก็มักจะไปยกย่องที่แก่นไม้ มำกกว่ำเปลือ ก ยำกจะติฉินนินทำใครบำงทีก็ยังอุปมำเอำว่ำเป็นคนไม่มีแก่นมี แต่เ ปลือก คือหำสติปัญญำอะไรมิได้ ดูถูกเปลือกแต่ไปยกย่องแก่น ต้นกล้วย นั้นมีแก่นหรือไม่แต่ก็เลี้ยงชีวิตคนมำไม่น้อยด้วยผลขอ งมั น ฉันใดก็ฉันนั้น ชนบทนั่นเองหล่อเลี้ยงแก่นคือชำวกรุงทุกวันนี้&n bsp; แต่คนก็มำเพ่งหนักเอำที่
 15. 15. ในเมืองทุ่มเทส่วนใหญ่ลง ณ ที่นี้ จนเมืองนั้นเองเป็นแหล่งของมลภำวะทั้งปวง ไป” 69. สำระสำำคัญที่ผู้เขียนต้องกำรโต้แย้งคืออะไร ก. ในเมืองเป็นแหล่งมลภำวะที่ควรแก้ไข ข. รัฐบำลให้ควำมสำำคัญแก่เมืองมำกกว่ำชนบท ค. ชนบททำำประโยชน์แก่เมืองมำก แต่ได้รับตอบแทนน้อย ง. สังคมชนบทมีควำมสำำคัญน้อยกว่ำในเมือง 70. ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่ำงไรในกำรเขียน ก. แนะนำำ ข.ปรำรถนำ ค. เตือนสติ ง. เปลี่ยนทรรศนะ 71. จุดเด่นในข้อเขียนนี้ใช้เหตุผลอย่ำงไร ก.ยกตัวอย่ำงให้เห็น ใช้แนวใหม่ ในกำรเปรียบเทียบ ง. ให้เหตุผลดี ข. ค. ใช้คำำกะทัดรัด 72.จำกข้อเขียนนี้ผู้อ่ำนจะทรำบว่ำผู้เขียนมีควำมคิดอย่ำงไร ก.รักควำมยุติธรรม ข.ชอบเปรียบเทียบ ง. ชอบชนบท ค.ชอบสร้ำงสรรค์ อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วตอบคำำถำมข้อ 73-74 เมื่อก่อนเรำเคยได้ยินสำำนวนที่ว่ำ “ในนำ้ำมีปลำ ในนำมีข้ำว” แต่ ถ้ำปลำจะมำอยู่ในนำก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก เพรำะปลำกินวัชพืช,แมลงศัตรูข้ำว หลำยชนิด,ช่วยพรวนดินโดยกำรว่ำ ยและกำรหำอำหำร ปลำ 1 ตัว พอดีกับ พื้นที่ 1 ตำรำงเมตร พันธ์ปลำที่อำจใช้ในระบบนี้มีหลำนชนิด เช่นปลำไน,ปลำ ยีศกเทศ,ปลำนวลจันทร์เทศ,ปลำจีน,ปลำนิล,ปลำตะเพีย นและปลำเฉำหรือปลำ
 16. 16. กินหญ้ำถึงเวลำเก็บเกี่ยวก็สูบนำ้ำออกให้นำแห้ ง ปลำจะมำรวมอยู่ในคูนำ้ำโดย รอบ ข้ำวได้เพิ่มขึ้นปลำก็ได้กำำไร 73. ข้อควำมนี้ควรให้ชื่อเรื่องตำมข้อใด ก.กำรเลี้ยงปลำในนำ ข.กำรเลี้ยงปลำในนำข้ำว ค. ในนำ้ำมีปลำ ในนำมีข้ำว ในนำปลำในนำ้ำ ง.ข้ำว 74. ข้อควำมที่ผู้เขียนให้เหตุผลว่ำ “ได้ข้ำวเพิ่มขึ้น”นั่นอธิบำยได้อย่ำงไร ก. ได้ข้ำวนอกนำจำกร่องคูริมขอบนำด้วย ข. ปลำในนำช่วยให้ต้นข้ำวงำมกว่ำปกติ ค.ต้นข้ำวปลอดภัยจำกศัตรู ง. ระดับนำ้ำเหมำะแก่ควำมต้องกำรของต้นข้ำว ; อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วตอบคำำถำมข้อ นำยคำร์เตอร์ นักมำยำกลเลี้ยงสิงโตไว้ตัวหนึ่งตั้งแต่เล็กๆประวัติ เดิมของสิง โตตัวนี้มีวำสนำอยู่ถึงในปรำสำทรำชวัง กษัตริย์แห่งรำชวงศ์ โปรตุเกส ทรงเลี้ยงลูกสิงโตตัวนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนออกจำกรำชสมบัติ ครั้น เมื่อทรง ประสบภัยทำงกำรเมือง มีผู้เข้ำโค่นล้มยึดอำำนำจกำรปกครอง ท่ำนต้องเสด็จลี้ ภัยไปอยู่ประเทศอังกฤษ ทิ้งลูกสิงโตไว้ในโปรตุเกส นำยคำร์เตอร์ไปพบเข้ำใน เวลำถูกประกำศขำยพอดี จึงรับซื้อมำเลี้ยงไว้เองลูกสิงโตเติบโตใหญ่ขึ้นอย่ำง แสนเชื่อง เจ้ำของเล่นด้วยได้เหมือนดังว่ำเลี้ยงสุนัขไว้ ตัวหนึ่ง แต่อย่ำงไรๆ ก็ ต้องเลี้ยงในกรงอยู่นั่นเอง มิได้ปล่อยออกมำเพ่นพ่ำน เขำไปไหนพำไปด้วย เจ้ำกรรมที่อำชีพ นำยทำำให้ต้องสัญจรตลอดเวลำและกำรพำสิงโตเดินทำงนั้น ย่อมเป็นเรื่องทุลักทุเล มีอุปสรรคเกิดขึ้นเนื่องๆ ครำวที่นำยคำร์เตอร์จะลงเรือเมล์หรือเรือเดินเร็วเดินข้ำมจำกฝร ่ั่่งอังกฤษ ไป ฝรั่งเศสทรำบว่ำจะพำสิงโตลงเรือเมล์ไม่ได้ จึงสั่งลูกน้องให้ขนของอื่นๆ ขึนเรือ ้ เสียก่อน เอำกรงสิงโตไว้สุดท้ำย โดยตระเตรียมหำถุงคลุมมิดชิด ถุงมีบำนเปิด ได้ที่ประตูกรงเกี่ยวไว้แน่นหนำ ไม่ให้ใครรู้ได้ว่ำมีสิงโตอยู่ในนั้น เมื่อรถไฟไป
 17. 17. ถึงท่าเรือ ก็ไสรถบรรทุกของไปยังท่าริมนำ้า ใช้รอกปั้นจั่นยกหู๊บใหญ่ๆขึ้นเรือไป เกือบหมดจึงจะถึงหู๊บสิงโต ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเรือคอยยืนคุมของที่กำาลังขนข ึึึ้น กำาลังจะ “มุบมิบ”เคลื่อนย้าย “จ๋าจ๊ะเลี้ยงแสนรัก”ของ นายคาร์เตอร์ ได้ตลอดรอดฝั่ง แล้วทีเดียวเผอิญลมพัดกรรโชกเอาบานที่ถุงเปิดโร่ เห็นหน้าสิงโตโผล่อยู่ในกรง เท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ถึงแก่อาการตาเหลือก ร้องห้ามระงับยับยั้งทันที่ว่าพาสิงโต ลงเรือไม่ได้ ผิดกฎข้อบังคับ นายคาร์เตอร์แย้งว่าถ้าพาจ๋าจ๊ะนั้นไปด้วยไม่ได้ ก็จะต้องขนของกลับลงจากเรือหมดเพราะจ๋าจ๊ะนั้นเป็นเครื่องมือหา ก ึินของ เขา เจ้าหน้าที่บริษัทเรือตอบว่าเสียใจ แต่ตองทำาตามข้อบังคับ ้ นายคาร์เตอร์ จนมุมจะสั่งพวกพ้องให้ขนของกลับอยู่แล้ว แต่ความที่เป็นคน ชอบพูดเล่นจึงถามออกไปว่า ทำาไมจึงว่าจ๋าจ๊ะนี้เป็นสิงโต เคยเห็นหรือ เจ้าหน้าที่ว่าไม่เคยเห็นตัวจริง เห็นแต่รูปจนคุ้นตา เขาได้โอกาส จึงถามว่าที่นึกว่าเป็นสิงโตนั่นแหละผิด เพราะสิงโตเป็นจ๋าจ๊ะดุร้าย ไม่ทราบ หรอกหรือ พอเจ้าหน้าที่บอกว่าทราบเขาก็เลยพูดต่อว่า ถ้าเช่นนั้นหากคนเอา แขนให้สิงโตคาบมันก็กัดขาดเลย เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ เขาจึงขอพิสูจน์ว่าจ๋าจ๊ะนี้ไม่ใช่สิงโต ว่าแล้วเขาก็เดินเข้าไปเปิดประตูกรง เอา แขนยัดเข้าไปในปากสิงโต มันก็คาบแขนเฉยอยู่เขาแอบ ยิ้มกริ่มในใจ ชัก แขนออกจากปากสิงโต ปิดประตูกรงแล้วพูดให้เจ้าหน้าที่วักไขว้เขวว่า จ๋าจ๊ะนี้ ไม่กัดแขนคนที่ใส่เข้าไปในปาก เพราะฉะนั้นไม่ใช่สิงโต และเขายังอยากทำาอีก อย่างเพราะใครๆก็รู้ว่าสิงโตไม่จูบคน เจ้าหน้าที่เรือ เห็นนายคาร์เตอร์เปิดประตูโผล่หน้าเข้าไปในกรง อีก แล้วพูดกับจ๋าจ๊ะ ให้จูบคน จ๋าจ๊ะนั้นแลบลิ้นเลียหน้านาย เหมือนกับจ๋าจ๊ะจูบ คน ไม่ใช่จ๋าจ๊ะกินคนอย่างที่รู้มา ครั้นนายคาร์เตอร์เห็นอีกฝ่ายลังเล สงสัยว่าหากจ๋าจ๊ะนี้ไม่ใช่สิงโตแล้วคืออะไร เขาจึงบอกว่าจ๋าจ๊ะนี้เรียกว่าวูยูดีชนิดอเมริกัน เป็นจ๋าจ๊ะที่ไม่มีในยุโรป ท่านจึง ไม่เคยเห็น เช่นนี้แล้วจะปล่อยให้ลงเรือได้หรือยัง นายคนเคร่งครัดต่อหน้าที่หันไปค้นบัญชีจ๋าจ๊ะต้องห้ามก่อน ; เห็น ไม่มีวูยูดีชนิดอเมริกันหรือชนิดไหน จึงเป็นอันว่าต้องปล่อยให้ไป คาร์เตอร์แอบ เอาธนบัตรใส่มือผู้นั้น แล้วก็สั่งให้คนชักรอกเอากรงสิงโตลงเรือ 75. นายคาร์เตอร์ผู้นี้ว่าจะจัดเข้าเป็นประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ก. เจ้าเล่ห์ ข.เจ้าปัญญา ค. เจ้าอุบาย ง. เจ้าคารม
 18. 18. 76. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเจ้าหน้าที่ประจำาคือ พริบ ตกใจง่าย ก. บริการผู้โดยสารอย่างดี ข. ซืออย่างขาดไหว ่ ค. เคร่งครัดต่อหน้าที่ ง. 77. สิงโตได้ลงเรือไปพร้อมเจ้าของโดยการปฏิบัติตามข้อใด ก. แก้ปัญหาอย่างแยบยล สินบนเจ้าหน้าที่ ข. ให้ ค. ละเมิดกฎเกณฑ์ของเรือ วางแผนล่วงหน้าอย่างแนบเนียน ง. 78. ข้อใดไม่ใช่ เหตุผลเจ้าหน้าที่ยินยอมให้สิงโตลงเรือ ก.ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ข. เชื่อว่า ไม่มีข้อบังคับระบุห้าม ค. แน่ใจว่าไม่มีอันตรายจากจ๋าจ๊ะนี้ ง. สับสนเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิงโต 79. การได้รับเงินของเจ้าหน้าที่ประจำาเรืออาจเปรียบได้กับสำานวนไทยข ึ้อใด ก. ลาภลอย ข. กินตามนำ้า ค. สิบเบี้ยใกล้มือ ง. ตก บันไดพลอย 80. เรื่องนี้ควรจะตั้งชื่อตามข้อใด ก. จากปราสาทสู่เรือเดินทะเล ข. สิงโตกับนัก มายากล ค. เมื่อนักมายากลแก้ปัญหา ง. จ๋าจ๊ะ เลี้ยงแสนรัก 81. ข้อใดมีวิธีการใช้เหตุผลต่างจากข้ออื่น ก. สิงโตดุร้ายกัดคน จ๋าจ๊ะนี้ไม่กัด ฉะนั้นจ๋าจ๊ะนี้ไม่ใช่สิงโต ข. สิงโตไม่จูบคนจ๋าจ๊ะนี้จูบคน ฉะนั้นจ๋าจ๊ะนี้ไม่ใช่สิงโต ค. วูยูดีชนิดอเมริกัน เป็นจ๋าจ๊ะไม่มีในยุโรป คนยุโรปจึงไม่เคย เห็น ง. จ๋าจ๊ะร้ายกัดคน วูยูดีชนิดอเมริกันไม่กัด วูยูดีไม่ใช้จ๋าจ๊ะร้าย 82.จงเลือกข้อความที่ควรขึ้นย่อหน้าใหม่ ก. ทรัพยากรของประเทศไทยมีมากเมื่อเทียบกับขนาดและจำานวน ของพลเมือง ฉะนั้นได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ยากจน ข. การที่เมืองไทยยังไม่มีเงินปรังปรุงบ้านเมืองให้สวยงามเนื่องจา กคนไทยยังมิได้นำา
 19. 19. ทรัพยากรออกมาทำาให้เกิดประโยชน์ ค. การหาเลี้ยงชีพในประเทศใดๆก็ตาม ย่อมขึ้นกับทรัพยากรและ ลมฟ้าอากาศของประเทศ นั้นๆ ง. ทรัพยากร ลม ฟ้า อากาศ ของประเทศไทยเหมาะแก่การเพาะ ปลูกเป็นอย่างยิ่ง 83.ข้อใดไม่ใช่ข้อความตอนสุดท้ายของข้อเขียน ก. เกลือจะมีคุณค่ามหาศาลเมื่อรับประทานให้อยู่ในระดับไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน ข. มีข่าวดีที่แทบจะไม่น่าเชื่อต่อไปนี้ มีมนุษย์จะไม่มีใครต้องเป็น อัมพาต เนื่องจากความ พิการทางสมองอีกแล้ว ค. แพทย์แนะนำาว่าถำ้าไม่ต้องการให้เด็กของท่านอ้วนก็ไม่ต้องให้ เด็ก ดูโทรทัศน์มากเกินไป ง.ถ้ามีนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ค้นพบตัวยาที่จะสามารถรักษาโรค เ อดส์ให้หายได้โลก จะต้องจารึกชื่อว่า เขาเป็นผู้วิเศษแน่นอน 84. “ด้วยเหตุที่ในประเทศไทยมีการสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นหลายภาษา รวมทั้ง ผู้พูดเองก็มีทัศนคติต่อ ภาษาถิ่นแตกต่างกันไป จึงจำาเป็นที่จะต้องมีภาษาที่เป็นภาษามาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแบบในก าร อ้างอิง แต่การที่จะกำาหนดภาษามาตรฐานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ........ ...” ข้อใดสามารถนำามาเติมข้อความข้างต้นแล้วได้ความเหมาะสมที่สุด ก. การเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งจะทำาให้คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่พอใจ ข. การเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นปัญหาสำาคัญอย่างยิ่งของ ประเทศ ค. ภาษามาตรฐานต้องเป็นภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องและเป็น บรรทัดฐา นเท่ากัน ง. เป็นการปลูกฝังความภาคภูมิใจในภาษามาตรฐานซึ่งเป็นความ ภาคภูมิใ จในชาติ 85. “การสูบบุหรี่ไม่ทำาให้ความดันโลหิตสูงขึ้น แต่คนที่มีความดันโลหิตสูงและ สูบบุหรี่ด้วยนั้น.......” ข้อความใดนำามาเติมท้ายข้อความนี้ได้เหมาะสมที่สุด ก จะมีผลให้ยาลดความดันไม่ได้ผลเต็มที่ เท่ากับคนที่มีความดัน โลหิตสูงแต่สูบบุหรี่ ข. มีอัตราเสี่ยงต่อหัวใจวายและเส้นโลหิตในสมองแตกมากกว่าคน ที่มีค วามดันโลหิตสูงแต่ไม่สูบบุหรี่ ค. จะทำาให้หัวใจต้องทำางานหนัก สูบฉีดโลหิตแรงขึ้น ซึ่งมีผลให้ ความดันโลหิตสูงขึ้นอีกด้วย ง. จะมีผลกระทบกระเทือนกล้ามเนื้อหัวใจให้ทำางานผิดปรกติ ซึ่ง สามารถทำาให้หัวใจวายได้เช่นกัน
 20. 20. 86. ประกาศอย่างเป็นทางการจะประกอบด้วย ก) หน่วยงานที่ประกาศ ข)เรื่องที่ ประกาศ ค) เนื้อหาที่ ประกาศ ง) วันเดือนปีที่ประกาศ จ)ลงนามหัวหน้าหน่วยงานที่ประกาศใน การเขียนประกาศอย่าง เป็นทางการจะต้องเรียงลำาดับอย่างไร ก. ก ข ค ง จ ข. ก ข ค จ ง ค. ข ค ง จ ก ง. ข ค จ ก ง 87. (1) และสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เท่าที่ ควร (2)การดำาเนินงานของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นไทยที่ปรากฏอยู่ ยังไม ึ่สนองตอบ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง (3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเองและระดับ ท้องถิ่น (4) เพราะท้องถิ่นในแต่ละรูปยังคงประสบปัญหาต่างๆหลายประการ (5)เพื่อเป็นสถาบันฝึกฝนและเรียนรู้การปกครองในระบอบ ประชาธิปไต ย ข้อใดเรียงลำาดับข้อความแล้วได้ใจความสมบูรณ์ ก. (3) (5) (4) (2) (1) ข. (2) (5) (3) (1) (4) ค. (5) (2) (3) (1) (4) ค. (3) (2) (5) (4) (1) 88. (1)สือนำาฟันเฟืองของกิจกรรมทั้งหลายให้สอดคล้องกลมกลืนกัน ่ (2) โดยการประสานงานจะทำาหน้าที่เสมือนตัวกลาง (3) การประสานงานเป็นหลักการสำาคัญประการหนึ่ง (4) ซึ่งจะขาดเสียมิได้ในการบริหาร ข้อใดเรียงลำาดับข้อความแล้วได้ใจความสมบูรณ์ ก. (1) (2) (3) (4) ข. (2) (3) (4) (1) ค. (3) (4) (2) (1) ง. (3) (2) (4) (1) 89. (1) อันจะหล่อหลอมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (2) สภาพแวดล้อมและสังคมต่างที่แตกต่างกันไป (3) การเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆในต่างถิ่น (4) คงจะสร้างความห่วงใยและกังวลให้กับท่านเป็นอันมาก (5) สำาหรับบัตรหลานของท่าน ขณะที่ศึกษาหาความรู้ในสถานที่ ซึ่งห่างไกล ข้อใดเรียงลำาดับข้อความแล้วได้ใจความสมบูรณ์
 21. 21. ก. (2) (4) (3) (5) (1) ข.(3) (1) (4) (2) 5) ค. (3) (5) (4) (2) (1) ง. (2) (1) (5) (3) (4) อ่า นข้อ ความทั้ง 5 ตอนต่อ ไปนี้แ ล้ว ตอบคำา ถามข้อ 90-91 (1) คนเขลาย่อมจะมีความทุกข์อย่างแสนสาหัส (2) ชีวิตจริงคือสภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราในปัจจุบัน (3) เพราะมัวแต่เศร้าโศกและอาลัยอดีตที่ไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้ (4) หรือมัวแต่ใฝ่ฝันฟุ้งซ่านถึงอนาคตที่ยังไม่ปรากฏ (5) คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่สามารถยอมรับสภาพปัจจุบันได้อย่างสงบสุ ขและ เป็นสุข 90. ถ้าให้เรียงลำาดับข้อความทั้ง 5 ตอน เข้าเป็นเรื่องควรเริ่มต้นเรื่องด้วย ข้อความใด ง. ตอนที่ 5 ก. ตอนที่ 1 ข.ตอนที่ 2 ค. ตอนที่ 3 91. ควรใช้ข้อความใดมาต่อหลังข้อความตอนที่ 1 5 ก.ตอนที่ 2 ข.ตอนที่ 3 ; ค.ตอนที่ 4 ง.ตอนที่ เรียงลำาดับข้อความต่อไปนี้ให้ได้ใจความ ข้อ 92-94 92. และหัวหน้าพรรคที่มีคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฏรรองลงไปก็จะได้ร ึับ มอบหมายให้ดำารงตำาแหน่งรองนายรัฐมนตรี / ถ้าหากผลของการเลือกตั้งทั่วไป ไม่มีพรรคการเมืองใดมีคะแนนเสียง ข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฏร / โดย ทั่วไปหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากที่สุดจะได้รับเ ลือกให้ดำารงตำาแหน่ง นายกรัฐมนตรี / พรรคการเมืองหลายพรรคที่มีคะแนนเสียงมากลดกลั่นจะรวมตัว กันเพื่ อจัดตั้งรัฐบาลผสม / ในประเทศประชาธิปไตยที่มีรูปแบบรัฐสภาหรือแบบ คณะรัฐมนตรีนั่น ก. 2-5-3-4-1 ข.4-3-2-5-1 & nbsp; ค.5-2-4-3-1 ง.31-2-5-4 94. แสดงว่าศิลปะกับชีวิตเป็นส่วนที่แยกจากกันไม่ออก / จึงมีผู้นำาผลไม้มา ประดิษฐ์ลวดลายแล้วจัดวางลงในภาชนะให้มองดูแป ลกตาน่ารับประทาน / ส่วน ไม้ดอกที่ออกดอกก็นำามาผูกมัดเป็นช่อบ้าง เป็นพวงเป็นพู่บ้าง เสียบเป็นพุ่มหรือ ปักลงในแจกันก็ได้ / บางคนชอบปลูกไม้ดอกไม้ผลเมื่อเกิดดอกออกผลก็ชื่นใจ เกิดความคิดที่จะทำาดอกผลนั้นให้งดงามน่าดูยิ่งขึ้น / ลวดลายนั้นก็เกิดจากการ
 22. 22. ตัด ผ่า ปอก คว้าน และแกะสลัก ก.1-2-3-5-4 ข.1-3-2-4-5 ค.4-1-3-5-2 ง.4-2-5-3-1 95. ประโยคใดใช้คำากะทัดรัดที่สุด ก. ภาษาไทยยุคปัจจุบันนับวันจะเสื่อมลงไปในทางที่ไม่ควร ข. สินค้าตกมาใหม่ตัวนี้ เหมาะกับชายหญิงทุกเพศทุกวัย ค. ในโอกาสเปิดกิจการใหม่ ห้างขอแจกของสมนาคุณฟรีโดยไม่ คิดมูลค่า ง.ในอนาคตอันใกล้นี้ เขาจะเป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตที่สุดใน ประเทศ 96.ข้อใดควรเป็นใจความสรุปของประโยคที่ว่า “ครูปั้นคนให้เป็นพลเมืองดี” ก. เป็นผู้มีศีลธรรม ข.เป็นผู้ มีส่วนสร้างชาติ ค. เป็นผู้มีความรู้ เฉลียวฉลาด ง.เป็นผู้มีพลา อนามัยแข็งแรง 97. ข้อใดใช้คำากะทัดรัดและสื่อความหมายได้ดีที่สุด ก. ฝนเทียมซึ่งเลียนแบบฝนธรรมชาติมีประโยชน์มาก ข. เขาเป็นผู้ที่ชอบวิจารณ์เรื่องต่างๆทุกเรื่อง ค. เมื่อสามีเธอถึงแก่กรรม เธอก็กลับมาอยู่กินกับมารดา ง. สมัยนี้คนนิยมผูกนาฬิกาชนิดที่ไม่มีเข้มบนข้อมือ 98. ประโยคต่อไปนี้บกพร่องหรือถูกต้องแล้วอย่างไร “พ่อแม่ย่อมรักถ้าลูกเป็น เด็กดี และอยู่ใน โอวาท” ก. ขาดกรรม ข. เรียงคำาเข้าประโยคไม่ถูกที่ ค. ใช้คำาฟุ่มเฟื่อยไม่กะทัดรัด ง. ใช้คำาและ สำานวนดีแล้ว 99. ข้อเขียนข้อใดที่มหลายเนื้อหา ี ก. นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาข้าว มีทั้งการประกัน ราคาและการเร่งการส่งออก และควบคุมการผลิต ข. นำ้าท่วมจังหวัดราชบุรีมีคนตาย 15 คน บาดเจ็บ 27 คน จังหวัด และประชาสงเคราะห์ระดม ช่วยเหลือด่วน ค. รัฐมนตรีต่างประเทศไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ครางนี้ได้เจรจาเรื่อง ปัญหากัมพูชา เรื่องสิ่งทอและมันสำาปะหลังกับประชาคม เศรษฐกิจยุโรป ง. นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากสหรัฐแวะเยือนอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนีตะวันตกเพื่อ ชี้แจงกรณีที่ไม่สงบ 9 กันยายน
 23. 23. 100. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของภาษาไทย ก. ไม่มีตัวการันต์ ส่วนมาก ค. ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรา ทำาหน้าที่ได้หลายอย่าง ข. มีคำาพยางค์เดียว ง. คำาคำาเดียว เฉลย ภาค ก ชุดที่ 1 เฉลยชุดที่1 1. ตอบ ค. 2. ตอบ ข. 3. ตอบ ค. วิธีทำา 41 129 65 (2)6 +1 (6)2 + 5 4. ตอบ ก. วิธีทำา 749 32 5. ตอบ ง. 19 39 15 วิธีทำา 18 245 (3)5 + 2 416 42 25 14 -2 -5 6. ตอบ ค. =7 (4)4 + 3 (5)3 + 4 525 636 52 21 159 62 17 72 23 -2 -5 วิธีทำา ดูจากพยางค์ของคำาในข้อนั้น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทะเบียน = 5 7. ตอบ ข. ดูความสัมพันธ์ของสิ่งของสองสิ่งที่อยู่ในทีปเดียวกัน เหตุผลเพราะ หอเอนเมืองปิซ่า : สโตนเฮ้นท์ เป็นสิ่งที่อยู่ในทวีปยุโรป
 24. 24. ทัชมาฮาล : กำาแพงเมืองจีน ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในทวีปเอเชีย 8. ตอบ ข. สัมพันธ์แบบคู่หน้ากับคู่หน้า คู่หลังกับคู่หน้า เพราะฉะนั้นกีฬาคู่กับ กติกา พระคู่กับศีล 9. ตอบ ค. เหตุผลเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลาง เพราะรุ้งกินนำ้ามี 7 แถบ คือ ม่วง คราม นำ้าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ธงชาติไทย มี 5 แถบ คือ แดง ขาว นำ้าเงิน ขาว แดง 10. ตอบ ข. ดูจากความเร็ว เพราะแสงเร็วกว่าเสียง เพราะฉะนั้น เครื่องบินเร็ว กว่ารถยนต์ 11. ตอบ ก. วิธีทำา สูตร ความเร็ว = ระยะทาง เวล า ขาไปใช้เวลา 1 ชม. = เวลา ความเ ร็ว ขากลับใช้เวลา 3 ชม. = เวลา ความเ ร็ว = ระยะทาง = ระยะทาง แดงใช้เวลาทั้งไปและกลับ 4 ชั่วโมง และใช้ระยะทางทั้งไป และกลับ <st1:metricconverter ProductID="30 ไมล์" w:st="on">30 ไมล์</st1:metricconverter> ความ = 30 4 ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง = 7.5 ไมล์/ชม. 12. ตอบ ค 13. ตอบ ข. 14. ตอบ ง. 15. ตอบ ค. 16. ตอบ ก. 17. ตอบ จ. 18. ตอบ ง. 19. ตอบ ค. 20. ตอบ ค. 21. ข้อสรุป 1 ไม่แน่ ข้อสรุป 2 ไม่แน่
 25. 25. 22. ข้อสรุป 1 ผิด ข้อสรุป 2 ถูก 23.ข้อสรุป 1 ไม่แน่ ข้อสรุป 2 ไม่แน่ 24. ข้อสรุป 1 ผิด ข้อสรุป 2 ไม่แน่ 25.ข้อสรุป 1 ไม่แน่ ข้อสรุป 2 ไม่แน่ 26.ข้อสรุป 1 ผิด ข้อสรุป 2 ผิด ที่เหลือจะไล่คำำตอบตั้งแต่ข้อ 27-100 ก-ง-ง-ง-ข-ข-ง-ง-ค-ก-ค-ง-ข-ง-ก-ก-ง-ก-ง-ง-ค-ข-ค-ค-ก-ง-ค-ข-ค-ง- ค-ข-ค-ค-คค-ง-ง-ก-ข-ค-ง-ค-ง-ข-ข-ข-ข-ข-ก-ก-ก-ข-ค-ข-ค-ค-ง-ข-ก- ง-ค-ง-ข-ง-ค-ข-ง-ขข-ข-ก-ค-งเฉลยชุดที่ 2 ง-ก-ง-ค-ค-ก-ข-ก-ข-ก-/ก-ค-ค-ง-ง-ง-ก-ก-ข-ก-/ง-ข-ก-ข-ง-ค-ก-ค-ข- ค-/ข-ง-งก-ข-ข-ค-ง-ก-ข-/ข-ก-ง-ก-ง-ค-ง-ค-ก-ข-/ค-ค-ก-ง-ง-ข-ง-ก -ก-ค/ข-ค-ค-ค-ค-งก-ง-ง-ง-/ก-ข-ก-ก-ข-ข-ก-ง-ก-ข-/ก-ง-ง-ก-ข-ก-ก -ค-ง-ค-/ค-ง-ข-ก-ค-ข-ก-ง-ขค-/ 2. รถไฟขบวนหนึ่งวิ่งจำกสถำนี ก.ไปยังสถำนี ข.ถ้ำวิ่งด้วยควำมเร็ว 29.5 ไมล์ต่อชั่วโมง จะถึงช้ำกว่ำปกติ 5 นำที แต่ถ้ำวิ่งด้วยควำมเร็ว 30 ไมล์ต่อชั่วโมง จะถึงไปถึงช้ำกว่ำ ปกติ 2 นำที ระยะทำงระหว่ำงเมือง ก.และเมือง ข. เป็นเท่ำไร ก.88.8 ไมล์ ข.88.5 ไมล์ ค.98.5 ไมล์ ง.67.5 ไมล์ 3.ทรงกลมรูปหนึ่ง บรรจุพอดีอยู่ในรงกระบอกซึ่งมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงของฐำนที่ เป็นวง กลมยำว 4 ซม. โดยที่ วงกลมและทรงกระบอกมีควำมสูงเท่ำกัน ปริมำตรทรงกระบอกเป็นกี่เท่ำของ ปริมำตรทรงกลม ก.1/3 ข.2/3 ค.3/2 ง.3 4.ซื้อสินค้ำมำ รำคำ 5 ชิ้น 4 บำท ขำยไปในรำคำ 4 ชิ้น 5 บำท ได้กำำไร ร้อยละเท่ำไร
 26. 26. ก.25 ข.44.44 ค.56.25 ง.ไม่มีคำำตอบที่ถูก 5.นำฬิกำเรือนหนึ่งเดินเร็วกว่ำอีกเรือนหนึ่ง 8 นำที ใน 1 สัปดำห์ จะเป็น เวลำนำนเท่ำไร ที่นำฬิกำทั้งสอง เรือน จะชี้เวลำเดียวกันอีก ก.60 สัปดำห์ ข.70 สัปดำห์ ค.90 สัปดำห์ ง.ไม่มีคำำตอบที่ถูก คำำสั่ง ข้อ 6-10 คำำถำมแต่ละคำำถำมจะใช้ข้อมูลประกอบ 2 ชุดคือข้อมูลที่ 1) และข้อมูลชุดที่ 2) ผู้ตอบ ข้อสอบไม่จะเป็นต้องหำคำำตอบของคำำถำมดังกล่ำวแต่ให้พิจำรณำว่ำข้ อมูลใดมีประโยชน์ต่อกำร ตอบ คำำถำมให้ตอบดังนี้ ก.ถ้ำข้อมูลที่ 1)แต่เพียงพอต่อกำรต่อคำำถำม แต่ขอมูล 2)เพียงลำำพัง ้ ไม่เพียงพอต่อกำรตอบคำำถำม ข.ถ้ำข้อมูลที่ 2) แต่เพียงลำำพังเพียงพอต่อกำรตอบคำำถำม แต่ ข้อมูล 1)ไม่ลำำพัง ไม่เพียงพอต่อกำร ตอบคำำถำม ค. ถ้ำต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ 2)ร่วมกันจึงจะเพียงพอต่อกำรตอบ คำำถำม ไม่สำมำรถใช้ข้อมูลใด ข้อมูลหนึ่งเพียงลำำพังได้ ง. ถ้ำข้อมูลที่ (1)หรือ (2)แต่เพียงลำำพังก็เพียงพอต่อกำรตอบ คำำถำม จ. ถ้ำใช้ข้อมูลที่ 1) และ 2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อกำรตอบ คำำถำมจำำเป็นต้องใช้ข้อมูลเ พิ่มเติม 6. จะต้องใช้เวลำกี่วัน ถ้ำให้คน 8 คน ทำสีหอง 12 ห้อง ้ (1)คน 4 คน ทำสี 3 ห้อง เสร็จภำยใน 1 วัน (2)คน 1 คน ทำสี 1 วัน ได้พื้นที่ 60% ของพื้นที่ห้อง 7. ปัจจุบัน นำยยืน มีอำยุ มำกกว่ำ 50 ปี หรือไม่ (1)เมื่อ 5 ปีก่อน เขำมีอำยุน้อยกว่ำ 50 ปี (2)เมื่อ 5 ปีก่อน เขำอำยุมำกกว่ำ 45 ปี 8. ค่ำใด มีค่ำมำกที่สุด ระหว่ำง xy และ z (1) x+y+z= 2 (2) x:y = 2:1 9. นักศึกษำหญิงและนักศึกษำชำยมำลงทะเบียนเป็นจำำนวนเท่ำไร (1) นักศึกษำที่มำลงทะเบียน เป็นชำยมำกกว่ำหญิง 8 คน (2) นักศึกษำที่มำลงทะเบียนทั้งหมดมี 42 คน
 27. 27. 10. สมำชิกของสมำคมทุกคนจบบริหำรธุรกิจ หรือเศรษฐศำสตร์ หรือจบทั้ง สองอย่ำงหำกมีจำำนวน 60 คน จบบริหำรธุรกิจ มี 50 คน จบเศรษฐศำสตร์สมำชิกของสมำคมนี้มีจำำนวน เท่ำไร (1) มี 15 คน ที่จบทั้ง 2 สำขำ (2) มี 35 คน ที่จบเศรษฐศำสตร์อย่ำงเดียว 11. รถยนต์: นำ้ำมัน - -> ?:? ก.เรือ : กระแสนำ้ำ ข.เครื่องบิน:ลม ค.กังหัน:นำ้ำ ง.จักรยำน:ถีบ 12. โรงพยำบำล : วัด - -> ?:? ก.หมอ :ลูกศิษย์ ข.รักษำ: เยียวยำ ค.เริ่มต้น:สิ้นสุด ง. ยำ:ข้ำว 13.เทียน:เกวียน- -> ?:? ก.เข็ม: กระบี่ ข.ไฟฉำย:ไม้ไผ่ ค.แหวน:ดนตรี ง.พระ:เทวดำ 14.ผ้ำ:กุลี- -> ?:? ก.เสื้อ:ผู้ดี ข.พรม:ผืน ค.ลูกไม้:ลำยดอก ง.นก:ฝูง 15.เปตอง:สนุกเกอร์ - -> ?:? ก.หมำกรุก:หมำกออส ข.เทนนิส:ปิงปอง ค.ตะกร้อ:ชักคะเยอ ง.เดินทน:วิ่งร้อยเมตร 16. 17 24 34 51 78................. ก.98 ข.112 ค.122 ง.134 17. 40 43 49 64 106.................. ก.140 ข.229 ค.434 ง.1342
 28. 28. 18. 123 85 55 33....................... ก.19 ข.24 ค.22 ง.20 19. 44 77 111 150 205................... ก.405 ข.287 ค.302 ง.654 20. 15 20 25 30 40 40 60.............. ก.70 ข.80 ค.60 ง.50 คำำ สั่ง ข้อ 26-40 ในคำำถำมแต่ละข้อ จะมีขอสรุป 1 และข้อสรุป 2 ให้ ้ พิจำรณำข้อสรุปดังกล่ำวโดยอำศัย เงื่อนไขตำมที่โจทย์กำำหนด และให้ตอบดังนี้ ก.กรณีขอสรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเงื่อนไข ้ ข.กรณีขอสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตำมเงื่อนไข ้ ค.กรณีสรุปทั้งสองไม่สำมำรถหำข้อสรุปได้แน่ชัดทั้งคู่ ง.กรณีขอสรุปที่ 1 และข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปโดยข้อสรุปหนึ่ง เป็นจริง ไม่ ้ เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ ซำ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง เงื่อ นไข (ข้อ 21-25) -ลิขิต จันทนำ จุรี และรักษ์ จะต้องสอบไล่วิชำภำษำอังกฤษในวันศุกร์ นี้ -พวกเขำต้องกำรจับกลุ่มศึกษำร่วมกันก่อนถึงวันสอบ -ลิขิตมีเวลำว่ำงในตอนกลำงคืน เฉพำะ วันจันทร์ อังคำร พุธและ พฤหัส จะว่ำงในช่วงบ่ำยและ กลำงคืน - จันทนำมีเวลำว่ำงในตอนกลำงคืน เฉพำะวันจันทร์ พุธและพฤหัสจะว่ำง ทั้งตอนบ่ำยและกลำงคืนใน วันอังคำร -จุรีมีเวลำว่ำงในตอนกลำงคืนเฉพำะวันพุธและวันพฤหัสว่ำงเฉพำะตอ นบ่ำยในวันอังคำร ส่วนวัน จันทร์ว่ำงทั้งบ่ำยและกลำงคืน -รักษ์มีเวลำว่ำงทั้งในช่วงบ่ำยและกลำงคืนในวัน อังคำร พุธ และ พฤหัสส่วนวันจันทร์ ว่ำงเฉพำะช่วง บ่ำยเท่ำนั้น
 29. 29. 21.หำกกกลุ่มบุคคลนี้ ต้องกำรจับกลุ่มศึกษำ 2 ครั้ง วันที่จะมีกำรพบปะกันได้ คือ ก.จันทร์และพุธ ข.อังคำรและพฤหัส ค.พุธและพฤหัส ง.จันทร์และพฤหัส จ.อังคำรและพุธ 22.นอกจำกโอกำสที่จะพบกันครบ 4 คนแล้ว หำกพวกเขำตั้งข้อตกลงว่ำ ช่วง เวลำที่ว่ำตรงกัน 3 คน ก็จะจัด กลุ่มศึกษำ โดยไม่จำำเป็นต้องมีคนที่ 4 ข้อควำมใดที่เป็นจริง ก.พวกเขำมีโอกำสจัดกลุ่ม 3 คน ได้เพียง 2 ครั้งเท่ำนั้น ข.ช่วงเวลำที่เป็นไปได้ คือ วันพุธกลำงคืน ค.รักษ์ จะไม่มีโอกำสได้เข้ำร่วมกลุ่ม 3 เลย ง.พวกเขำมีโอกำสจัดกลุ่ม 3 คนได้วันจันทร์ และอังคำร เท่ำนั้น จ.พวกเขำไม่มีโอกำส จัดกลุ่ม 3 คนได้ 23. หำก ลิขิต ตั้งใจจะศึกษำ ทุกคืน ก.เขำจะไม่มีโอกำสศึกษำ ร่วมกันรักษ์ เลย ข.เขำจะไม่มีโอกำสศึกษำ ร่วมกันจุรี เลย ค.เขำจะมีเพื่อนร่วมศึกษำด้วยอย่ำงน้อย 2 คน ทุกคืน ง.เขำจะต้องศึกษำแต่เพียงลำำพังในคืนวันจันทร์ จ.เขำจะมีจันทนำ เป็นเพื่อศึกษำแต่เพียงลำำพังในคืนวันพฤหัส 24.หำกกำรเลื่อนสอบเลื่อนมำเป็นวันพฤหัสตอนเช้ำ ข้อควำมใดที่เป็นจริง 1.พวกเขำไม่มีโอกำสจัดกลุ่มศึกษำครบ 4 คน ด้วยกันเลย 2.ลิขิต ไม่มีโอกำส เข้ำกลุ่มในตอนบ่ำยเลย 3.จุรีและจันทนำสำมำรถศึกษำร่วมกันได้ 3 ครั้ง ก.1 เท่ำนั้น ข.1 และ 2 เท่ำนั้น ค.1 และ 3 เท่ำนั้น ง.2 และ 3 เท่ำนั้น จ.ทั้ง 1.2 และ 3 25.ดำำริมีควำมต้องกำรเข้ำร่วมกลุ่มด้วย โดยต้องกำรให้ทุกคนสำมำรถเข้ำร่วม พร้อมกันดำำริจะต้องว่ำงในวัน ใด ก.คืนวันพุธ ข.คืนวันจันทร์ ค.บ่ำยวันพฤหัส ง.บ่ำยวันพุธ จ.คืนวันจันทร์ เงื่อ นไข (ข้อ 26-30) ในสวนจ๋ำจ๊ะแห่งหนึ่งมีจ๋ำจ๊ะปีก และจ๋ำจ๊ะเลี้ยงลูกด้วยนำ้ำนม ดังนี้
 30. 30. -มีนกพิรำบเกำะบนหลังวัว ถ้ำเกำะตัวต่อตัว จะมีนกเหลือ 2 ตัว ถ้ำ นก 2 ตัว เกำะวัว 1 ตัว จะ เหลือวัว 2 ตัว -นกเอี้ยงกับแคลำยอยู่รวมกัน เมื่อนับขำพบว่ำ ขำของแคลำย มำกกว่ำขำของนก 6 ขำ แต่เมื่อนับหัวดู แล้ว หัวของนกมำกกว่ำหัวของควำม 3 หัว -ไก่หลำยตัวอยู่ใกล้ม้ำ หำกนับขำของไก่และขำของม้ำจะเท่ำกัน พอดีแต่ถ้ำนับหัวของจ๋ำจ๊ะทั ้้งสองจะ ได้ 15 หัว -เป็ดและห่ำนอยู่รวมกัน นับขำได้ 50 ขำ แต่มีเป็ดมำกกว่ำห่ำนอยู่ 3 ตัว -นกกระจิบอยู่กับช้ำง เมื่อนับขำ ปรำกฏว่ำขำของนกกระจิบ เป็น 2/5 ของขำช้ำง โดยมีช้ำงทั้งหมด 15 เชือก 26. ข้อสรุปที่ 1 นกกระจิบมีน้อยกว่ำช้ำง 3 ตัว ข้อสรุปที่ 2 มีวัวมำกกว่ำแคลำย 2 ตัว 27. ข้อสรุปที่ 1 มีจ๋ำจ๊ะปีกทั้งหมด 54 ตัว ข้อสรุปที่ 2 มีจ๋ำจ๊ะเลี้ยงลูกด้วยนำ้ำนม 2 ใน 5 ของจ๋ำจ๊ะ ปีก 28. 29. 30. เงื่อ นไข 31. 32. 33. 34. 35. เงื่อ นไข ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2 นกเอี้ยงจำำนวนเท่ำกับนกกระจิบ ในสวนจ๋ำจ๊ะแห่งนี้มีจ๋ำจ๊ะทั้งหมด 96 ตัว มีมำกกว่ำไก่อยู่ 4 ตัว อัตรำส่วนของช้ำงต่อไก่ คือ 3:2 มีม้ำทั้งหมด 5 ตัว มีห่ำนมำกกว่ำนกพิรำบอยู่ 4 ตัว A < B/4 ≥ C/2 = D/4 > E/3 P > (Q-C) ≥ F = E 1.Q>D 2.B>F 1.A>D 2.Q>C 1.P>Q 2.P>A 1.B>Q 2.C<P 1. E มีค่ำน้อยที่สุด 2. P มีค่ำมำกที่สุด (O+B)≤(C+D)≥2H > 3E
 31. 31. 36. 37. 38. 39. 40. E <C <B≥ G 1.O>D 2.(B+C)≤2H 1. 4E > 2H 2.EC ≤ BG 1. B ไม่เท่ำกับ D 2.2E>B 1. G ไม่เท่ำกับ H 2.(O+B) ≥2H 1. (B+H)>4G 2. 2B > 3E คำำ สั่ง : อ่ำนตำรำงต่อไปนี้แล้วตอบคำำถำมต่อไปนี้ สัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์รวมในประเทศสำขำเกษตรในช่วงแผนพัฒนำฯฉบั บที่ 7 หน่วย:ร้อยละ สำขำกำรผลิต 2535 2536 2537 2538 2539 ภำคเกษตร 100 100 100 100 100 61.27 61.19 60.98 61.41 61.8 1.พืช 2.ปศุจ ๋ำ จ๊ะ 10.64 10.92 10.53 10.59 3 11.89 11.95 11.77 11.67 10.5 3.ประมง 4.ป่ำ ไม้ 0.77 0.65 0.49 0.46 8 15.43 15.28 16.23 15.86 11.3 5.กำรบริก ำร และแปรรูป 5 0.42 ผลิต ผล กำรเกษตร 15.8 2 อย่ำ งง่ำ ย 41.สัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนป่ำไม้ เฉลี่ยในช่องแผนพัฒนำ ฯ ฉบับที่ 7 คิดเป็นสัดส่วนเท่ำใด ก.0.50 ข.0.48 ค.0.56 ง.0.62 42.สัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนพืช ปี 2537 ลดลงจำกปี 2535 คิดเป็น ร้อยละเท่ำใด ก.0.47 ข.0.51 ค.0.60 ง.0.70 43.สัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในช่องแผนพัฒนำฯฉบับที่ 7 ของปศุจ๋ำจ๊ะ และ ประมง ต่ำงกันเท่ำใด ก.1.00 ข.1.08 ค.1.21 ง.2.1 44.สัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ชนิด เปรียบเทียบระหว่ำงปี 2535 กับปี 2539 สินค้ำชนิดใดมีสัดส่วนกำร เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ มำกที่สุด ก.พืช ข.ปศุจ๋ำจ๊ะ
 32. 32. ค.ประมง ง.กำรบริกำรและแปรรูปผลิตผลกำรเกษตรอย่ำงง่ำย 45. สัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ 7 ของพืชต่ำงกับ สัดส่วน ปี 2535 เท่ำใด ก.0.05 ข.0.06 ค.0.07 ง.0.10 46.ข้อใดมีคำำที่สะกดผิด 1.เดือนนี้มะขำมคำบหมูกำำลังอร่อย 2.ลูกจ้ำงบ้ำนนั้นถูกนำยจ้ำงโขกซับทุกวัน 3.นักมวยผู้ท้ำชิงถูกแชมป์โลกชกจนเลือดกลบปำก 4.เพื่อนเธออำรมณ์ไม่ดีเลย นั่งทำำหน้ำบึ้งขึ้งเคียดได้ทั้งวัน 47.ข้อใดใช้คำำเชื่อมได้ถูกต้อง 1.เขำปวดศีรษะมำกและยังมำเรียนวันนี้ 2.แม้ว่ำเขำจะอ่อนวิชำนี้ เขำก็ขำดเรียนบ่อยๆ 3.แม่ค้ำเหล่ำนี้ถูกตำำรวจจับบ่อยมำก ซึ่งก็ไม่เข็ด 4.เรื่องยำกเช่นนี้อย่ำว่ำแต่เด็กเลย แม้ผู้ใหญ่ก็คงไม่เข้ำใจ 48.ประโยคใด ไม่มีข้อบกพร่องในกำรใช้ถ้อยคำำ 1.เมื่อนักเรียนทำำบำงสิ่งบำงอย่ำงผิดพลำดก็ควรยอมรับโดยดุษณี 2.ตัวมือปืนนั้นเจ้ำหน้ำที่พอทรำบวี่แววแล้ว กำำลังตำมจับอยู่ 3.นกชนิดนั้นสำมำรถกลมกลืนตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมได้ดี 4.งำนแสดงสินค้ำนี้มีวัสดุตกแต่งบ้ำนสำรพันชนิด 49.ข้อใดใช้คำำผิดควำมหมำย 1.นักเรียนไม่ควรหมกมุ่นกับตำำรำมำกเกินไปโดยไม่ยอมพักผ่อน 2.ระยะนี้มีกำรโยกย้ำยข้ำรำชกำรหลำยตำำแหน่งในหลำยกระทรวง 3.ตำำรวจค้นไม่พบร่องรอยของคนร้ำยในบ้ำนหลังนั้น 4.ยำมเช้ำเกล็ดนำ้ำค้ำงยังจับอยู่ตำมยอดหญ้ำ 50.ข้อใดมีรูปประโยคแบบเดียวกัน “ฉันไปฟังเขำวิจำรณ์หนังสือที่หอสมุดแห่งชำติ” 1.เขำนัดมำหำฉันที่โรงพยำบำลของมหำวิทยำลัย 2.ฉันชอบดูปลำกฮุบเหยื่อที่ที่ในสระข้ำงบ้ำน 3.พ่อแม่รักน้อยที่เป็นลูกคนเล็กมำกกว่ำคนอื่น 4.เขำรู้ว่ำเพื่อนโกรธที่เขำไม่มำตำมนัด

×