Брошура ГБ "П. Хилендарски"

491 views
424 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Брошура ГБ "П. Хилендарски"

  1. 1. „Паисий Хилендарски“ ГБ ◊Паисий Хилендарски” е най-голяматаобщодостъпна библиотека на територията на общинаАсеновград. Мисията на библиотеката е да бъдепосредник между информацията и потребителите.Основната и функция е да събира, организира ипредоставя за ползване библиотечно-библиографскаинформация, както и да извършва културна иобразователна дейност. От 1982 г. библиотеката функционира вспециално построена за целта сграда в центъра награда. Идейният проект за строежа е изготвен отарх. Рачо Стоянов, а вътрешният облик е дело на арх.Браникова от гр. София. Изящното пано от мрамор и мозайка,изобразяващо фигурата на Паисий Хилендарски, е дело наасеновградския художник проф. Иван Кирков. Сградата езабележителна със своята архитектура, въздействащипропорции и великолепен ансамбъл. 1
  2. 2. Библиотечните колекции включват книгина български и чужди езици, периодични издания,ноти, албуми, аудио и видеокасети, CD, DVD и другинетрадиционни носители на информация. Екипът серадва на дарения както от отделни граждани, така иот фондации, национални и международни институции.Общият фонд включва над 116 000 тома библиотечнидокументи.Библиотеката е притегателен център за предоставянена полезна и ценна информация с модерни средства, катоосигурява свободен достъп до Internet. Осъществява семеждубиблиотечен обмен на информация, достъп досводни каталози на други библиотеки, web-страницина институции, тематични портали. Internet–услугитегарантират достъп до културното богатство нацелия свят.Градска библиотека „П. Хилендарски”е част от проекта „Глоб@лнибиблиотеки – България” 2
  3. 3. на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, който дававъзможност за:• преодоляване на информационното неравенство;• интегриране на българските граждани в глобалнотоинформационно общество;• насърчаване участието на гражданите в управление-то;• улесняване обмена на информация и документи междугражданите и институциите;• повишаване качеството на живот;• ускорено развитие на гражданското общество.Чрез участието си в проекта библиотеката обогатиуслугите, които предоставя, и се превърна в място заучене през целия живот, където се придобиват новизнания и умения и се развива дух на предприемачество;тя е средище за развитие и мост за общуванемежду различни хора и социални групи; партньор вобразованието на деца, ученици и студенти. ДЕТСКИ ОТДЕЛ Предлага на своите посетители – деца до 14години – богат фонд от художествена литература набългарски и чужди езици, учебни помагала, справочнииздания, периодика и други носители на информациякато CD и DVD с детски приказки и творчески задачи,стимулиращи мисленето на децата. Библиотечниятекип осъществява разнообразни форми за придобиванена знания и компетентности, съобразени свъзрастовите и индивидуални особености на децата.От 2011 година към отдела е създаден клуб „Приятелина библиотеката”, в който участват деца – приятелина книгата. 3
  4. 4. • регистрация на читатели до 14 години;• заемане на книги за дома;• предоставяне на речници, справочна литература идетски периодични издания за ползване в читалнятана отдела;• предоставяне на литература от задължителнитеи препоръчителните списъци по литература заучениците от I до VII клас;• културно-образователна програма за работа сдецата: часове на приказката, срещи и дискусии савтори на детски книги, викторини, изложби надетското творчество, конкурси, състезания, творческии тематични работилници, видеопрожекции, лятнапрограма „Ваканция в библиотеката” с разнообразниинициативи – „С книжка в ръка”, интерактивнизанимания с деца и др. Работно време:от понеделник до петък от 8.30 ч. до 17.00 ч. 4
  5. 5. ОТДЕЛ ВЪЗРАСТНИ Обслужва читатели над 14 години. Предоставяза домашен прочит богат книжен фонд на българскии чужди езици от всички области на знанието ихудожествена литература. Поддържа се система от каталози, отразяващив пълнота богатия фонд на библиотеката и улесняващидостъпа до него.• регистрация на читатели;• заемане на художествена, научна и справочналитература за дома;• справки на читателите по теми от всичкиобласти;• беседи за усвояване на библиотечно-библиографскизнания и умения на читателите от всички възрастовигрупи;• информация за постъпили нови книги;• копирни услуги;• запазване на търсени заглавия по телефон или чрезелектронна поща;• презаписване на заетите книги по електронен път ОБЩА ЧИТАЛНЯ Предоставя за ползване библиотечнидокументи от всички области на знанието. Тук сесъхраняват няколко колекции: от справочна литература– енциклопедии, справочници, речници на български ичужди езици и библиографски указатели; от периодичнииздания и текуща преса. Списъкът на периодичнитеиздания чрез покупка, абонамент или дар се изготвя отспециалистите, работещи в справочно-библиографскияотдел, след внимателно проучване на източниците исъобразно 5
  6. 6. УЧЕНИЕ ПРЕЗспецифичните потребности на потребителите.Извършва се автоматизирана аналитико-синтетичнаобработка на документите; поддържат се тематичнаи краеведска картотека.Читалнята разполага с 40 работни места. Съссъздадените редица удобства за посетителите,квалифицираната консултантска помощ, бързината икачеството на обслужване, читалнята се превръща ведно от най-посещаваните звена в библиотеката.• информация за наличност на книга, периодичноиздание или статия;• ползване на периодични издания, текущи и от миналигодини, и книги;• извършване на тематични и фактографски устни иписмени справки;• аналитично описание на периодични издания и частиот книги;• поддържа и обновява тематична и литературоведскакартотекаРаботно време: от понеделник до петък от 8.30 ч. до18.00 ч.; събота от 9.00 ч. до 13.00 ч. ЧУЖДОЕЗИЧНА ЧИТАЛНЯ Разположена в екзотичния двор на залатаза свободен достъп, тя помества библиотечнидокументи на английски, френски, немски и испанскиезик. Колекцията предлага ценни справочни изданияза самоподготовка и обучение по чужд език и богатахудожествена литература.Работно време: от понеделник до петък от 8.30 ч. до18.00 ч.; събота от 9.00 ч. до 13.00 ч. ОТДЕЛ ИЗКУСТВОРазполага с богат фонд от книги, периодични издания,графични и нотни издания, репродукции, плочи, касети,диафилми и диапозитиви, CD и DVD в областта на 6
  7. 7. ЦЕЛИЯ ЖИВОТизобразителните изкуства, музика, архитектура,театър и театрознание, хореография и балет,киноизкуство, художествена фотография, нумизматика,промишлена естетика и др. Обслужват се читатели отвсички възрастови групи чрез заемане на библиотечнидокументи за дома или ползване на справочнииздания и албуми в читалня. Провеждат се срещи спредставители на клубове по интереси, обсъждат сетеми, свързани с културния живот на общността,организират се изложби. Наличието на пиано влекционната зала позволява организиране на концертии годишни празници.Работно време: от понеделник до петък от 8.30 ч. до12.30 ч.; от 13.00 ч. до 17.00 ч. БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР От 2010 г. в библиотеката съществувабиблиотечно-информационен център, който предо-ставя възможност на посетителите да усвояватзнания и умения в областта на информационните икомуникационни технологии и да ползват информация,която им е потребна и полезна. Центърът е създаденпо Програма „Глобални библиотеки – България” – частот инициативата „Глобални библиотеки” на Фондация„Бил и Мелинда Гейтс”; предлага на местната общностдостъп до Internet и е място за т. нар. „учене презцелия живот”. Тук се провеждат обучителни курсовепо компютърна грамотност; изготвят се презентациипо теми, включени в годишния план на библиотеката.Ползването на електронни услуги улеснява бързия илесен достъп до информация за законодателството;за здравното, социално и пенсионно осигуряване;за възможности, свързани с културния живот, и заизточници, подпомагащи обучението.Центърът разполага с 13 автоматизирани работни 7
  8. 8. места, скенер, цветен принтер, лаптоп и мултимедия.• достъп до базите данни и каталозите на големитебиблиотеки в България и чужбина;• ползване на Българска енциклопедия ◊А-Я”; Историяна България в електронен формат;• възможност за разпечатване на файлове отелектронни енциклопедии и информации, изтеглени отофициални уеб-страници;• сканиране на части от книги и статии от вестниции списания;• безплатен достъп до интернет;• обучителни курсове по компютърна грамотностРаботно време: от понеделник до петък от 9.00 ч.до 17.00 ч.ОТДЕЛ КОМПЛЕКТУВАНЕ,ОБРАБОТКА И КАТАЛОГИЗАЦИЯ Спецификата на този отдел е обусловенаот структурата на библиотеката с единен фонд,координирано комплектуване и каталогизация.Основните насоки се определят от годишния план,съчетан с постоянно актуализиране и проучване нанови информационни източници. Следят се новоститев издателската продукция; фондът се попълва с научна,художествена и учебна литература по профилите набиблиотеката чрез покупка, дар и участия в проектии програми. Това е комплексен отдел, в който сеорганизира комплектуването и регистрацията на новидокументи, библиотечната им и автоматизиранаобработка, поддържането на система от каталози.От 2003 г. се изгражда електронен каталог. Във всичкизали и читални се поддържат азбучни и систематичникаталози и картотеки, разкриващи фонда набиблиотеката от различен аспект. През 2007 и 2011 година библиотекатаучаства в Програма „Българските библиотеки –съвременни центрове за четене и информираност” наМинистерството на културата и обогати фондовете си.Библиотеката организира инициативи във връзка снационалните кампании: „Маратон на четенето – днина книгата” и Национална библиотечна седмица.Дългогодишната история на ГБ „П. Хилендарски” –Асеновград, съчетана с новите информационни икомуникационни технологии и модерни общокултурниинициативи, я превръща в една от общественитеструктури, в които днес хората имат доверие.Работно време с читатели: от понеделник до петъкот 8.30 ч. до 18.00 ч. Събота /без месеците юли, август,септември/ от 9.00 ч. до 13.00 ч. 8

×