Ligjerata 3

1,758 views

Published on

Ligjerata 3 MSc Behrije Ramaj

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,758
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ligjerata 3

 1. 1. MËSIMI PRAKTIK LIGJERATA E TRETË M.SC.BEHRIJE RAMAJ
 2. 2. Doganat dhe akcizaImportuesit /eksportuesit dhe agjentët doganor duhet të regjistrohen në zyrën e doganave të Kosovës dhe të aplikojnë për certifikata doganore .Dokumentet të cilat kërkohen për të marrë certifikatë doganore janë ;-certifikata e biznesit-certifikata e TVSH-së-informatat mbi biznesin duhet të jenë të vulosura dhe të nënshkruara(orgjinale dhe kopje)-kopje e pasaportit ose leternjoftimit të pronarit-pagesa në bankë 12.50 euro+ 1 euro provizion bankar-vula e biznesit (duhet ta keni me vetë)
 3. 3. Dogana dhe akcizaTatimi I normë së akcizës në Kosovë Akciza aplikohet në disa nga produktet të cilat I plotësojën këto kushtet; *Janë të dëshme për shendetin e njeriut *Janë të dëshme për mjedisin ku jetojmë *Janë të deshmë për shoqërin *Kanë volum konsumi masive
 4. 4. Këto grupe mallrash janë ;*duhani dhe nënproduktet e tijë*alkooli dhe pijet alkolike*nafta dhe nënproduktet e sajMirëpo në Kosovë aplikohet akciza edhe për mallrat e ashtuquajtura luksoze siq janë; telefoni mobil,veturat ,TV etj
 5. 5. Tatimi mbi të ardhurat personale(TAP)Sipas tatimit në të ardhura personale tatimpaguesit janë përsona fizik, banorë dhe jo-banorë të cilët pranojnë ose krijojnë të ardhura bruto gjatë periudhës tatimore.
 6. 6.  Të ardhurar bruto subjekt të tatimit mbi të ardhurat personale janë të ardhurat që janë pranuar nga këto burime; Pagat Qiratë Përdorimi I pasurisë së paprekshme Interesi përveq intersit të liruar nga tatimi sipas ligjit Fitimet kapitale nga ngritja e vlerës së akcioneve Fitimet kapitale nga shitja e pasurisë me kestë Fitimet nga lojra e fatit Pensionet e paguara nga punëdhënësi I mëparshëm Veprimtari afariste bizneset me 50.000 euro qarkullim ose më pak përveq nëse ato biznese kanë vendosur të tatohen në bazë reale
 7. 7. Tatimi në të ardhura personaleSHKALLËT TATIMORE MUJORE / VJETORE PREJ 01.01.2003 E TUTJE Nr. Parametrat Përqindjet Mujor Vjetor 1 0 deri 80 0 deri 960 0% 2 80 deri 250 960 deri 3000 4% 3 250 deri 450 3000 deri 5400 8% 4 450 e tutje 5400 e tutje 10%
 8. 8. Evidenca e punojësveNë bazë të legjislacionit në Kosovë, punëdhënësiti janë të obliguar të mbajnë një evidencë të të punsuareve në fuqi.Kjo evidenc duhet të ruhet për 3 vite pas mbylljes së biznesit.
 9. 9. Kontabilitetin Kontabilitetin I financiar menaxhmentitDitariLibri kryesor Kontabiliteti iEvidence ndihmëse Për. së prodh. planifikimi kontrolliBruto bilanciRaportet financiar Kontabiliteti I kostos
 10. 10.  Kontabiliteti financiar ka të bëjë me informacion kontabël që perveç se përdoret nga drejtimi I njësisë ekonomike, kryesisht ,u komunikohet edhe perdoruesve te jashtëm të informacionit. Kontabiliteti financiar është ajo pjesë e sistemit të kontabilitetit që merret me matjen dhe raportimin e gjendjes financiare dhe te rezultatit të biznesit gjatë një periudhe të caktuar, në periudhe të caktuar me perputhje me parimet e pergjithshme të pranuara të kontabilitetit.
 11. 11. Kontabiliteti financiar ofron të dhëna në formë të informative tëndërlikuara të shprehura në raportet financiare. Ato janë ; *Bilanci- I cili paraqet pasqyrë përbërëse të pasurisë (ASETEVE) si aktivë si dhe detyrimeve dhe kapitalit(ekuitetit) si pasivë në qasitin e caktuar. Më së shpeshti përpilohet në fund të përiudhës përllogaritëse (mujore, gjashtëmujore apo vjetore), që nuk është e thënë të përputhet me vitin kalendarik. *pasqyra e te ardhurave –paraqet raportin financiar të të ardhurave dhe shpenzimeve nëpërmjet profititi ose humbjes në një periudhë të caktuar kohore. *raporti për rrjedhjen e parasë shpreh ndryshimet si pasojë e rritjes ose zvogëlimit të parasë në periudhën përllogaritëse. Në këtë aspect ndryshimi ndodh në qastin kur është paguar paraja apo kur është marrë ajo . *pasqyra e ndërrimeve në ekuitet –shpjegon ndryshimet në capital dhe rezerva gjatë një viti (ose pasuria-detyrimet=ekuiteti) *analiza financiare nëpërmjet; raporteve të likuiditetit-raportet e rentabilitetit,raportet e tregut raportet e drejtimit të active të pasqyrave të llogarive të arkëtueshme.
 12. 12.  Kontabiliteti i menaxhmentit u siguron menaxherëve informacionet që kanë të bejnë me koston e produkteve të prodhuara në tërësi për produkte te veqanta dhe në qdo segment të njësisë me planifikimin dhe kontrollin e operacioneve të ndryshme me natyrën vendin dhe madhësinë e të ardhurave për qdo product dhe segment të njësisë me buxhetimin e kapitalit etj.
 13. 13. Objektivat e kontabiliteti të menaxhmentitMenaxherët kanë nevojë për informata për tërë veprimtaritë menaxheriale duke filluar nga;1.marrja e vendimeve,2.planifikimi3.veprimtaritë operacionale4.kontrolli
 14. 14. Ideja e biznesitEmri I biznesit Biznesi do të ofroj prodhimet ose shërbimet e mëposhteme Merret me tipet e mëposhtme të tregtis më shumicë Konsumatorët do të jenë Biznesit do të plotësojë këto nevoja të konsumatorëveBiznesi do ta plotësoj shitjen në këtë mënyrë
 15. 15. Hulumtimi i tregut 1 2 3 4Produkti Konsumat Nevojat KonkurrentëtShërbimi konsum.
 16. 16. Plani i marketingutproduktit produkti , shërbim apo game produktesh 1 2 3CilësiaNgjyraMadhëisaPaketimiPjesë ndërrimiRiparimi
 17. 17. Plan i marketingutÇmimi produkt ,shërbim apo gamë produktesh 1 2 Sa janë të gatshëm të paguajnë konsumatorët Qmimet e konkurrentëve -të lartë -mesatar -të ultë Cmimi im Arsyeja për vendosjen e këtij cmimi
 18. 18. Zbritje do t’ju jepen këtyreklientëveArysja për të aplikuarzbritjeKredi do t’ju jepet këtyreklientëveArsyja për të bërë shitje me kredi
 19. 19. ANALIZA E LINJES SE PRODUKTEVEPERQINDJA E SHTIJEKONTRIBUTITNE SHITJET DHE PERFITIMEPERFITIMET Artikulli i Produktit Kontributet e nje artikulli te nje produkti ne shitjet dhe perfitimet totale te nje linje produktesh
 20. 20. Menaxheret e linjes se produktit duhet te dijne shitjen dhe perfitimet dhe profilin ne treg per secilen linje produktesh.Profili ne treg (Shqyrton se si lijna eshte e pozicionuar perkunder linjave te konkurrenteve)
 21. 21. Harta e produkteve per nje linjeproduktesh te letresHarta e produktit-tregon artikujt e cilit konkurrente po konkurrojne kundrejte artikujve te kompanise.
 22. 22. Plani I marketingutvendi Lokacion Përshkruani vendin ku keni planifikuarvendosjen e biznesitKy vend është zgjedhur për këto arsye;Metodat e shpërndarjesBiznesi do t’ju shesë;Individëve bizneseve me shumicë me pakicë të jerëveKjo mënyrë e shpërndarjes është zgjedhë për këto arsye
 23. 23. Plani i marketingutTipet e reklamimit detaje kosto
 24. 24. Plani I marketingutTipet e promocionit detaje kosto
 25. 25. Plani I shitjeve mujore plani i shitjeve mujoreProdukti Jan Shku Mars Prill Maj Qesh. Korrik gusht sht. Tet. Nent. Dhj.Shërbimi1.Sasia qmimi2.Sasia qmimi3.Sasia qmimi
 26. 26. Plani Investues dhe financues Plani investues plani I financimitInventari me paisjet kapitali vetanakShpenzimet për trualla…..E para të gatshme………ESh. e ndërtimit /rindert….E gjerat më vlerë………..EMobilet/inventari…………eMakinat …………………..e kapitali I huajAutomjetet………………..e kreditë private……….eKapitali qarkullues kreditë bankare………Furnizimi I parë……….e kreditë të tjera………eHumbje fillestare………eKapitali tjetër qarku…….eInvestimet tjera(p.sh.kaucionet,shpenzimetE themelimit,paradhënia përQira)Investimet e përgjithëshme financimet e përgjithshëme
 27. 27. Këkesat për paisjeTipi I paisjes specifikimi cmimiInvestimi total;
 28. 28. Kërkesat e stafit dhe kostot kërkesat e stafit kostot e stafitNr. Përshkrim Kualifikimi paga/muaji paga/vit Totali
 29. 29. Pyetje dhe Pergjigje -5 minuta Ju Faleminderit
 30. 30. Lista e grupeve te mësimit praktik

×