• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Automobilul electric
 

Automobilul electric

on

 • 425 views

 

Statistics

Views

Total Views
425
Views on SlideShare
417
Embed Views
8

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 8

http://valahorum.blogspot.com 7
http://valahorum.blogspot.ro 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Automobilul electric Automobilul electric Presentation Transcript

   • Desigur ati aflat despre efectele contamin ă rii aerului pe care-l respir ă m zi de zi . (Mai ales in marile ora ș e)
    • Aten ţ ie, ast ă zi poluarea este ridicat ă ,
   • Î n unele ora ș e ca México , Santiago, Moscova, etc., emisia de noxe este anun ţ at ă :
    • B ă tr â nii ș i copiii s ă r ă m â n ă î n case,
    • Astmaticii s ă utilizeze rezerve de oxigen,
   • Pentru rezolvarea acestei situa ţ ii care î ncepe s ă devin ă o calamitate mondial ă , deja exist ă o solu ţ ie !... Nu credeti?
   • Î n 1996 , primele automobile electrice de produc ţ ie î n serie, EV1 (Electric V ehicle 1) , au fost fabricate î n SUA de c ă tre General Motors, ș i au circulat pe drumurile Californiei.
  •  
   • Erau suficient de rapide: ajungeau de la 0 la 100 km/h, î n mai pu ţ in de 9 secunde !
   • Ş i erau extrem de silen ţ ioase !
   • Nu exista nici un fel de poluare (nici m ă car nu aveau ţ eav ă de e ş apament!).
   • U ş or de î nc ă rcat cu energíe electric ă î n garajul de acasa .
   • Cum a fost posibil?
   • Trei ani mai t â rziu, aceste automobile disp ă reau...
   • Î n primul r â nd, aceste automobile nu puteau fi cump ă rate, ci doar î mprumutate!!! .
   • Contractele de î nchiriere, pur ş i simplu, n-au fost prelungite .
   • … LE-AU DISTRUS…
   • General Motors ş i-au adunat toate EV1,( î n ciuda protestelor celor care le-au folosit ) ş i apoi…
  • TOATE ACESTE MA Ş INI !!!
   • Î n 1997 , Nissan a prezentat un model electric Hypermini la salonul de la Tokyo.
   • Prim ă ria ora ș ului Pasadena (California) a achizi ţ ionat aceast ă ma ș in ă ca vehícul de serviciu pentru angaja ţ ii s ă i.
  • Erau foarte apreciate pentru u ș urin ţ a de manevrare ș i parcare , dar mai ales pentru u ș urin ţ a de a se mi ș ca î n ora ș ul aglomerat.
   • Municipalitatea a î ncercat s ă cumpere automobilele, dar Nissan a refuzat s ă le v â nd ă ;
   • Î n august 2006, a expirat contractul de î nchiriere dintre Municipiul Pasadena ș i Nissan.
  • DISTRUGE !
   • Nissan ș i-a recuperat toate ma ș inile pentru
   • a le...
   • Este un 4x4 electric, un produs de mare rafinament tehnologic, foarte apreciat de c ă tre doritori î nc ă din 1997.
   • Î n 2003 , Toyota decide s ă produc ă RAV4-EV . (EV=Electric Vehicle)
   • Pre ţ ul consumului era de 0.09 dolari pe kwh, iar î nc ă rcarea complet ă costa 2,70 dolari
   • Î n 2005, contractele de î nchiriere au expirat .
   • Toyota imediat ș i-a recuperat automobilele ș i a trecut la...
   DISTRUGEREA LOR !
   • Finalmente , VICTORIE ! Toyota a autorizat ca cei care au î nchiriat automobilele s ă le ș i cumpere  .
   • Atunci, cet ăţ enii americani au î nceput s ă se organizeze:
   • Asocia ţ ia “ Don’t Crush ” ( Nu distruge!) a î ncercat s ă salveze RAV4‑EV .
   Aceast ă asocia ţ ie a exercitat presiuni asupra fabricilor Toyota timp de 3 luni.
   • Apoi, s-a î ncetat produc ţ ia de serie ș i bateria necesar ă ma ș inii NiMH EV-95 nu s-a mai fabricat...de ce?
   • Î n 2005 prin fuzionare, Chevron-Texaco a cump ă rat patentul bateriei pentru 30 milioane de dolari ș i a dezmembrat fabrica.
   • Curios, î n timp ce automobilele electrice sunt dezmembrate î n masa, cele cu combustie sunt foarte bine protejate.
   • Î n iunie 2001, Jeffrey Luers 23 ani, activist american pentru protejarea p ă durilor, a avut o trist ă experien ţă .
   • A fost condamnat la 22 ani ș i 8 luni î nchisoare pentru c ă a distrus trei ma ș ini megaconsumatoare de combustibil ( trei SUV= paguba de 40 000 dolari).
   • Prin acest gest, el a vrut s ă eviden ţ ieze amenin ţ area pe care ace ș ti mon ș tri ultraconsumatori ș i poluan ţ i, o reprezint ă pentru planeta noastr ă
  • Sus ţ in ă torii marilor companii petroliere nu doresc supravie ţ uirea automobilului electric.
  • Dar nu exist ă doar tehnologia automobilului electric …
   • BMW are un automobil comercial pe baz ă de hidrogen ! De 10 ani !
   • Guvernatorul Californiei, faimosul actor Arnold Schwarzenegger conduce un Hummer pe hidrogen!
   • Anul trecut a fost prezentat publicului Genepax, primul ș i unicul automobil care func ţ ioneaz ă pe baz ă de vapori de ap ă ...
   • Da, ati citit bine, func ţ ionez ă numai cu ap ă !
   • Ş i asta nu e tot, apa pe care o folose ș te, nici m ă car nu trebuie filtrat ă iar ma ș ina poate alerga cu 80km/h cu un litru de ap ă !
  •  
  • Ş i atunci…
   • Cum se explic ă faptul c ă aceste ma ș ini nu sunt promovate la nivel mondial? Aceste ma ș ini le-ar î nlocui pe cele cu ardere intern ă folosite de ata ţ ia ani…
   • Ma ș ina cu hidrogen are ca elemente reziduale, vaporii de ap ă . Aceasta î nseamn ă c ă este total nepoluant ă ! ș i folose ș te drept combustibil, aerul, adic ă surs ă gratuit ă de combustibil!!!.
  • V ă imagina ţ i c â t ar costa barilul de petrol ,dac ă n-ar mai fi folosit ca s ă mi ș te ma ș ini ? Este clar c ă ar sc ă dea dramatic…
   • O comisie a Congresului SUA a estimat c ă ar costa mai pu ţ in de 65 dolari/ barrill – adic ă mai pu ţ in de jum ă tate din c â t cost ă acum. Ş i s-ar elimina ș i specula ţ iile...
  • Ş ti ţ i cine nu vrea s ă scad ă pre ţ ul petrolului?
   • Marile corpora ţ ii petroliere care controleaz ă legislatorii din SUA ș i EUROPA , ajuta ţ i de puterea banului pe care-l de ţ in…
   • Marile acumul ă ri de capital de familie care controleaz ă gigan ţ i industriali, majoritatea dependen ţi de petrol, de exemplu familia Bush –ex- pre ș edinte SUA, familiile Rockefeller ș i Rothschild, familia regal ă englez ă , etc.
  • Ş ti ţ i c ă biocombustibilii duc la perpetuarea consumului de petrol?
   • Ace ș tia sunt amesteca ţ i cu petrol, pentru a “ mic ș ora consumul acestuia ”… dar î n felul acesta se perpetueaz ă consumul petrolului ca principal combustibil pentru automobile ș i camioane. Inteligen ţ i tipii, nu?
   • ” În plus, utilizarea de seminţe şi uleiuri pentru biocombustibil a dus la escaladarea preţurilor cerealelor de bază, av â nd impact mondial ... pentru că lumea le cumpără î n cantităţi mari pe piaţa de capital ca “ achizi ţ ii de mărfuri pentru viitor ..."
   • Ba chiar se continu ă distrugerea de vegeta ţ ie, pentru ob ţ inerea biocombustibililor....
   • Cunoa ș te ţ i efectul « bulg ă rului de z ă pad ă  »?
   • Trimite ţi mesajul prietenilor, iar acestia vor retrimite altora, astfel î nc â t î n cur â nd informa ţ ia va circula î n avalan șă ....
   • Vre ţ i s ă respira ţ i aer proasp ă t? Trece ţ i la ac ţ iune!!!