Type of Works based on EVPM

530 views
473 views

Published on

در این اسلایدها، علی واحدی دیز، انواع کارها از دیدگاه مدیریت ارزش کسب شده را برای شما تشریح می کند. انواع کارها عبارتند از کارهای گسسته، پشتیبانی و کارهای وابسته. روش برنامه ریزی و اندازه گیری عملکرد این کارها در پروژه ها متفاوت بوده ولازم است این نکات در تمام پروژه و برای محاسبه درست عملکرد پروژه لحاظ گردد. اطلاعات کامل این مفاهیم را می توانید در قسمت کتابها (مدیریت پروژه ارزش کسب شده)، در قسمت آموزش و همچنین تصاویر دوره های آموزشی ملاحظه کنید.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Type of Works based on EVPM

 1. 1. om z.c di i ed ah iV Al w. EVPM wwwww.AliVahedidiz.com
 2. 2. ‫‪EVPM‬‬ ‫ﻣﺪرس‬ ‫‪om‬‬ ‫داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس‬ ‫‪z.c‬‬ ‫داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان‬ ‫‪di‬‬ ‫داراي ﻣﺪرك ‪ RMP ، PMP ،PgMP‬و ‪ SP‬از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه آﻣﺮﯾﮑﺎ )‪(PMI‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه آﻣﺮﯾﮑﺎ )‪(PMI‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ 8002 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪ PMBOK‬و ‪Portfolio Management‬‬ ‫‪ah‬‬ ‫ﻣﺆﻟﻒ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزش ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در اﯾﺮان‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﯿﺶ از 002 دوره آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫‪iV‬‬ ‫ﭘﺮورش ﺑﯿﺶ از 002 ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺣﺮﻓﻪ اي )‪ (PMP‬در اﯾﺮان‬ ‫‪Al‬‬ ‫ﭘﺮورش ﺑﯿﺶ از 05 دﺳﺘﯿﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه )‪ (IPMA Level D‬در اﯾﺮان‬ ‫21ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ )ﻫﻮﺷﯿﻦ و ‪(BSC‬‬ ‫.‪w‬‬ ‫داراي ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﮑﯽ ‪ BSC‬و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ‪ BSC‬از ﻣﻮﺳﺴﻪ ‪ BSC‬آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫‪ww‬‬ ‫ارزﯾﺎب ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )‪(EFQM‬‬‫ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﺮاﺗﮋي، ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮح و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﭘﮑﻮ و ﻣﺸﺎور ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو.‬ ‫‪www.AliVahedidiz.com‬‬ ‫2‬
 3. 3. ‫‪EVPM‬‬ ‫اﻧﻮاع ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﺮوژه‬ ‫‪om‬‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎي ﮔﺴﺴﺘﻪ‬ ‫‪z.c‬‬ ‫‪di‬‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪ah‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪iV‬‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫.‪w‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪www.AliVahedidiz.com‬‬ ‫3‬
 4. 4. ‫‪EVPM‬‬ ‫‪Apportioned Effort‬‬ ‫ﮐﺎر واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫‪om‬‬‫ﮐﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎري ﻣﻌﯿﻦ و ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫‪z.c‬‬ ‫اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﯾﮕﺮي دارد ﮐﻪ ” ﻣﺒﻨﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ“ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫‪i‬‬‫‪di‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎري ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻧﺒﻮده و ﺑﺮاي اﺟﺮا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎدر اﺳﺖ.‬ ‫‪ah‬‬ ‫‪iV‬‬ ‫از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎدر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﮔﺴﺴﺘﻪ‬ ‫‪Al‬‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺴﺘﻪ‬ ‫.‪w‬‬ ‫اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد.‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪www.AliVahedidiz.com‬‬ ‫4‬
 5. 5. EVPM Apportioned Effort ‫ﮐﺎر واﺑﺴﺘﻪ‬ om z.c di i ed ah iV Al w. ww www.AliVahedidiz.com 5
 6. 6. ‫‪EVPM‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ‪Level of Effort‬‬ ‫‪om‬‬‫ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ‫‪z.c‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه ﻧﺪارﻧﺪ.‬ ‫‪di‬‬‫ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي،‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﺗﺪارﮐﺎت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن‬‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﯿﺎر و ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﺮاي‬ ‫‪ah‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ.‬ ‫‪iV‬‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺑﺎر.‬ ‫‪Al‬‬ ‫.‪w‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪www.AliVahedidiz.com‬‬ ‫6‬
 7. 7. ‫‪EVPM‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ‪Level of Effort‬‬ ‫‪om‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ: آﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر‬ ‫‪z.c‬‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارزش ﮐﺴﺐ‬ ‫‪di‬‬ ‫ﺷﺪه آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ed‬‬‫ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎر 01 ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺘﺎدي - ﻧﻪ‬ ‫‪ah‬‬ ‫اﺟﺮاﺋﯽ – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻬﺎ 2 ﻧﻔﺮ واﻗﻌﺎً‬ ‫ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫‪iV‬‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ وارﯾﺎﻧﺲ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ‬ ‫‪Al‬‬ ‫وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل 005% ﺑﻬﺒﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.‬ ‫.‪w‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪www.AliVahedidiz.com‬‬ ‫7‬
 8. 8. ‫‪EVPM‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ‪Level of Effort‬‬ ‫‪om‬‬ ‫راه ﺣﻞ:‬ ‫‪z.c‬‬ ‫‪di‬‬‫‪ ‬اول: ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺪار آﻟﻮدﮔﯽ )ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ( ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮوژه آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ.‬ ‫‪ah‬‬ ‫‪iV‬‬ ‫‪ “ ‬آﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﯿﺎز دارم؟ ”.‬ ‫‪Al‬‬ ‫.‪w‬‬ ‫‪ ‬ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ‪LOE‬ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوژه از 5 درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺮوژه‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪي‬ ‫‪ww‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.‬ ‫‪www.AliVahedidiz.com‬‬ ‫8‬
 9. 9. ‫‪EVPM‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ‪Level of Effort‬‬ ‫‪om‬‬ ‫راه ﺣﻞ:‬ ‫‪z.c‬‬ ‫دوم: ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ‪LOE‬را ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫‪‬‬ ‫‪di‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ، ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﯾﺖ ﻫﺎي ‪LOE‬را در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫‪‬‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺨﻠﻮط‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ.‬ ‫‪ah‬‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻗﯿﻘﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮوژه ﺑﻌﻤﻞ‬ ‫‪‬‬ ‫آورد.‬ ‫‪iV‬‬ ‫ﺑﺪون اﯾﻨﮑﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و‬ ‫‪‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.‬ ‫.‪w‬‬‫ﻟﺬا، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ‪LOE‬را ﺑﺎ ﻗﺮاردادن آﻧﻬﺎ در ﯾﮑﯽ‬ ‫‪‬‬ ‫از ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ دوم ‪WBS‬از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺠﺰا و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ‬ ‫‪ww‬‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫‪www.AliVahedidiz.com‬‬ ‫9‬
 10. 10. ‫‪EVPM‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ‪Level of Effort‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪z.c‬‬ ‫ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﮏ‬ ‫ﺧﻮدروي ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫‪di‬‬‫‪i‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪ah‬‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدرو‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﺗﺴﺖ ﺧﻮدرو‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و‬ ‫‪iV‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫ﺧﻮدرو‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫.‪w‬‬‫وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه را اﻧﺪاز ﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ، ﻫﺮﭼﯿﺰي‬ ‫را ﺑﺠﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﻌﺒﻪ “ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﺗﻤﺎم‬ ‫‪ww‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ‪ LOE‬ﭘﺮوژه” را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫‪www.AliVahedidiz.com‬‬ ‫01‬
 11. 11. ‫‪EVPM‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ‪EV‬‬ ‫‪om‬‬ ‫روش ﻫــﺎي اﻧــﺪازﻩ ﮔــﻴﺮي ارزش ﻛﺴــﺐ ﺷــﺪﻩ‬ ‫‪z.c‬‬ ‫روش ﺑﺮﻫــﻪ ﻫ ــﺎﻳﻲ ﺑــﺎ ﻣﻘــﺎدﻳﺮ وزﱐ ﻳ ــﺎ ﺑﺮﻫ ــﻪ ﻫ ــﺎي وزن دار‬ ‫1.‬ ‫‪di‬‬ ‫اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫــﺎي‬ ‫روش ﻓ ــﺮﻣﻮل ﺛﺎﺑ ــﺖ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ: ۵۲/۵۷، ۰۵/۰۵، ۵۷/۵۲(‬ ‫2.‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﻏﲑﺗﻜـ ـﺮاري ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎر‬ ‫روش ﲣــﻤﲔ درﺻــﺪ ﭘﻴﺸ ـﺮﻓﺖ‬ ‫3.‬ ‫ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷــﻮﻧﺪ‬ ‫‪ah‬‬ ‫ﺗـ ـﻛﻴﱯ از روش ﲣـ ــﻤﲔ درﺻ ـ ــﺪ ﭘﻴﺸ ـ ــﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻫـ ــﻪﻫﺎي وزن دار‬ ‫ـﺮ‬ ‫4.‬ ‫‪iV‬‬ ‫روش ﴰــﺎرش واﺣــﺪ ﻫــﺎ‬ ‫5.‬ ‫‪Al‬‬ ‫ﺑ ـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻫ ــﺎي ﺗﻜ ـﺮاري و ﻳــﺎ ﻏﲑﺗﻜ ـﺮاري‬ ‫ﺑــﻪ ﻛــﺎر ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ‬ ‫روش اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﺴــﺐ ﺷ ــﺪﻩ‬ ‫6.‬ ‫.‪w‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫روش ﻛــﺎر واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻫــﺎي ﮔﺴﺴــﺘﻪ )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ۱ﺗﺎ ۶(‬ ‫7.‬ ‫روش ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻫــﺎي ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﱐ‬ ‫8.‬ ‫‪www.AliVahedidiz.com‬‬ ‫11‬
 12. 12. ‫‪EVPM‬‬ ‫روشﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ‪EV‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪z.c‬‬ ‫‪di‬‬ ‫ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎر‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر‬ ‫‪ah‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ‬ ‫۱ ﺗﺎ ۲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ‬ ‫‪iV‬‬ ‫روش ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎي وزن دار‬ ‫روش ﻓﺮﻣﻮل ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ‬ ‫‪Al‬‬ ‫روش درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫.‪w‬‬ ‫ﮐﺎر واﺑﺴﺘﻪ و ﮐﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪www.AliVahedidiz.com‬‬ ‫21‬
 13. 13. ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس‬EVPM om z.cName: Ali Vahedi, MSc, PgMP, PMP, RMP, SP, BSC BBEmail: 3avahedi@gmail.com diWeb Site: www.AliVahedidiz.com i ed www.RSRastak.com ah iV Al w. Good Luck! ww www.AliVahedidiz.com 13

×