ημερολογιο 2014

335 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ημερολογιο 2014

 1. 1. Πρότυπο Πειραματικό Λφκειο Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 2014 ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Βυζαντινέσ προςωπογραφίεσ. Ανίχνευςη των επιρροών τησ βυζαντινθσ τέχνησ ςτα έργα του Δομθνικου Θεοτοκόπουλου»
 2. 2. 2014 έτοσ Δομθνικου Θεοτοκόπουλου 400 χρόνια μετά το ιάνατό του Ο Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ (1541 – 7 Απριλίου 1614), γνωςτόσ με τo Ιςπανικό προςωνφμιο El Greco δθλαδι ο Έλληνας, ιταν Kρθτικόσ ηωγράφοσ τθσ Ιςπανικισ αναγζννθςθσ. Εκπαιδεφτθκε αρχικά ωσ αγιογράφοσ ςτθν Κριτθ και αργότερα ταξίδεψε ςτθ Βενετία. Στθν Ιταλία επθρεάςτθκε από τουσ μεγαλφτερουσ δαςκάλουσ τθσ ιταλικισ τζχνθσ, όπωσ τον Τιντορζτο και τον Τιτςιάνο, του οποίου υπιρξε μακθτισ, υιοκετϊντασ ςτοιχεία από τον μανιεριςμό. Το 1577 εγκαταςτάκθκε ςτο Τολζδο, όπου ζηθςε μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του. Υφολογικά, θ τεχνοτροπία του Ελ Γκρζκο κεωρείται ζκφραςθ τθσ Βενετικισ ςχολισ και του μανιεριςμοφ. Παράλλθλα χαρακτθρίηεται από προςωπικά ςτοιχεία, προϊόντα τθσ τάςθσ του για πρωτοτυπία. Η μπαρόκ τεχνοτροπία που εκτόπιςε τον μανιεριςμό, αλλά και τα αμζςωσ μεταγενζςτερα καλλιτεχνικά ρεφματα που δεν αντιμετϊπιςαν ευμενϊσ το φφοσ του, είχαν ωσ αποτζλεςμα να αγνοθκεί το ζργο του Γκρζκο τουσ επόμενουσ αιϊνεσ. Στθ διάρκεια του 20οφ αιϊνα, αναγνωρίςτθκε ωσ πρόδρομοσ τθσ μοντζρνασ τζχνθσ που αξιοποίθςε ςτοιχεία τθσ Ανατολικισ και Δυτικισ παράδοςθσ, και το ζργο του επανεκτιμικθκε, διατθρϊντασ μζχρι ςιμερα δεςπόηουςα κζςθ ανάμεςα ςτουσ μεγαλφτερουσ ηωγράφουσ όλων των εποχϊν.
 3. 3. Η Βάπτιςθ, 1541 Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ
 4. 4. Η Αγία Οικογζνεια, 1592
 5. 5. Ο Ευαγγελιςμόσ, 1570 Μουςείο del Prado, Μαδρίτθ
 6. 6. Η Σταφρωςθ, 1595 Μουςείο del Prado, Μαδρίτθ
 7. 7. Η Ανάςταςθ, 1600 Μουςείο del Prado, Μαδρίτθ
 8. 8. Η Αγία Τριάδα, 1577 Μουςείο del Prado, Μαδρίτθ
 9. 9. Η ταφι του κόμθτοσ Οργκάκ, 1586 Άγιοσ Θωμάσ, Τολζδο
 10. 10. Η Πζμπτθ ςφραγίδα τθσ Αποκάλυψθσ, 1608 Μθτροπολιτικό Μουςείο Νζασ Υόρκθσ
 11. 11. Η προςευχι ςτθ Γεςκθμανι, 1590 Εκνικι Πινακοκικθ Λονδίνου
 12. 12. Η Παρκζνοσ και το Βρζφοσ, 1627 Art Institute of Chicago
 13. 13. Η ςυναυλία των αγγζλων Μουςείο Αλζξανδρου Σοφτςου, Aκινα
 14. 14. Η προςκφνθςθ των ποιμζνων, 1603 Μουςείο del Prado, Μαδρίτθ
 15. 15. Ο Ενταφιαςμόσ,

×