• Like
Bilişim Etiği - Giriş
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Bilişim Etiği - Giriş

  • 1,185 views
Published

Teknolojinin etkileri, bilişim teknolojisinin etkileri.

Teknolojinin etkileri, bilişim teknolojisinin etkileri.

Published in Education , Technology , Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
36
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Bili¸im Eti˘i s g Giri¸ sH. Turgut Uyar 2004-2012
  • 2. Lisans c 2004-2012 H. Turgut Uyar You are free: to Share – to copy, distribute and transmit the work to Remix – to adapt the work Under the following conditions: Attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial – You may not use this work for commercial purposes. Share Alike – If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. Legal code (the full license): http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
  • 3. Konular 1 Teknolojinin Etkileri 2 Bili¸im Teknolojisi s 3 Y¨ntem o
  • 4. Teknolojinin Etkileri her yeni teknolojinin getirdikleri ve g¨t¨rd¨kleri oluyor ou u ¨ Ornek n¨kleer enerji u akıllı karayolları aerosol kutuları
  • 5. Politika Bo¸lukları s her ilerlemede politika bo¸lukları olu¸uyor s s her a¸amada yeni ahlaki de˘erlendirme gerek s g sakıncalar azaltılmalı gerekirse o teknolojiden vazge¸ilebilir c olu¸an bo¸luklar doldurulmalı s s yasalar kurum politikaları ki¸isel davranı¸lar s s
  • 6. Politika Bo¸lukları s her ilerlemede politika bo¸lukları olu¸uyor s s her a¸amada yeni ahlaki de˘erlendirme gerek s g sakıncalar azaltılmalı gerekirse o teknolojiden vazge¸ilebilir c olu¸an bo¸luklar doldurulmalı s s yasalar kurum politikaları ki¸isel davranı¸lar s s
  • 7. Bili¸im Teknolojisinin Etkileri s getirdikleri g¨t¨rd¨kleri ou u ileti¸im s mahremiyet tıp su¸ i¸lemenin kolayla¸ması c s s uzay yolculu˘u g yabancıla¸ma s ... ...
  • 8. Bili¸im Teknolojisinin Etkileri s getirdikleri g¨t¨rd¨kleri ou u ileti¸im s mahremiyet tıp su¸ i¸lemenin kolayla¸ması c s s uzay yolculu˘u g yabancıla¸ma s ... ...
  • 9. Sorunların Yenili˘i g ”sorunlar yeni de˘il” diyenler: g su¸ların ger¸ek d¨nyada kar¸ılı˘ı var: c c u s g dolandırıcılık sorunların ger¸ek d¨nyada benzerleri var: c u yazılım m¨lkiyeti → fikri m¨lkiyet u u mahremiyet → basın ”sorunlar yeni” diyenler: bili¸im teknolojisi olmadan yapılamaz s ger¸ek d¨nyadaki zorluklar, kısıtlamalar yok c u
  • 10. Sorunların Yenili˘i g ”sorunlar yeni de˘il” diyenler: g su¸ların ger¸ek d¨nyada kar¸ılı˘ı var: c c u s g dolandırıcılık sorunların ger¸ek d¨nyada benzerleri var: c u yazılım m¨lkiyeti → fikri m¨lkiyet u u mahremiyet → basın ”sorunlar yeni” diyenler: bili¸im teknolojisi olmadan yapılamaz s ger¸ek d¨nyadaki zorluklar, kısıtlamalar yok c u
  • 11. Sorunların Yenili˘i g oc g ¨l¸e˘in b¨y¨kl¨˘u u u ug¨ bilginin g¨c¨ u u bilginin kalıcılı˘ı g teknolojinin g¨venilmezli˘i u g
  • 12. Bilginin G¨c¨: ABD ter¨r g¨zetim listesi (2007) u u o o 15000 ki¸i s isim benzerli˘i g nedeniyle listede havayollarını kullanamıyorlar http://www.usatoday.com/news/washington/2007-11-06-watchlist_N.htm
  • 13. Bilginin Kalıcılı˘ı: ˙ g Ingiltere polis kayıtları (2008) Bilgi Komiseri polisten eski su¸ kayıtlarını c silmesini istiyor 16 ya¸ında bir ¸ocuk s c 99p de˘erinde g et ¸almı¸ (1984) c s 13 ya¸ında bir ¸ocuk s c k¨¸uk bir kavga uc¨ nedeniyle uyarı almı¸ s http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/7072241.stm
  • 14. G¨venilmezlik: ABD devlet kayıtları (2008) u onbinlerce ki¸i s ya¸adıkları halde s kayıtlarda ou o u u ¨l¨ g¨r¨n¨yor vergi iadelerini alamıyorlar http://www.msnbc.msn.com/id/23378093/
  • 15. G¨venilmezlik: Fransız Veri Koruma Ajansı raporu (2009) u 1 milyon Fransız sabıka kayıtlarındaki hatalar nedeniyle i¸ten atılmı¸ s s ya da i¸ bulamamı¸ s s http://www.theregister.co.uk/2009/01/30/stic/
  • 16. Veri Madencili˘i g Tanım veri madencili˘i g veride ¨rt¨l¨ kalıpların aranması o uu bariz olmayan yeni kategoriler ortaya ¸ıkarma c karar destek sistemlerinde kullanılıyor: alı¸veri¸ kartları, kredi puanlama s s
  • 17. Veri Madencili˘i g Tanım veri madencili˘i g veride ¨rt¨l¨ kalıpların aranması o uu bariz olmayan yeni kategoriler ortaya ¸ıkarma c karar destek sistemlerinde kullanılıyor: alı¸veri¸ kartları, kredi puanlama s s
  • 18. ¨Ornek: Total Information Awareness pek ¸ok de˘i¸ik alandan veri toplansın c gs finans, sa˘lık, ileti¸im, yolculuk, . . . g s benzer davranı¸ kalıplarından ter¨rist olabilecekler belirlensin s o hatalı sonu¸lar c y¨ntem kayması: su¸u de˘il su¸suzlu˘u kanıtlamak gerekmesi o c g c g
  • 19. ¨Ornek: Total Information Awareness pek ¸ok de˘i¸ik alandan veri toplansın c gs finans, sa˘lık, ileti¸im, yolculuk, . . . g s benzer davranı¸ kalıplarından ter¨rist olabilecekler belirlensin s o hatalı sonu¸lar c y¨ntem kayması: su¸u de˘il su¸suzlu˘u kanıtlamak gerekmesi o c g c g
  • 20. Gelenek¸i Y¨ntem c o var olan ilkelerin yeni sorunlara uyarlanması yazılım: kitap, film, ... ileti¸im: y¨zy¨ze, telefon, posta, basın, ... s u u kavramları yerle¸tirmek gerek s
  • 21. Gelenek¸i Y¨ntem c o ¨ Ornek (Yazılım neye benzer?) kitap, film → telif ila¸ → patent c Coca-Cola’nın form¨l¨ → ticari sır uu
  • 22. Gelenek¸i Y¨ntemin Ele¸tirisi c o s teknolojinin getirdi˘i olanakları kullanmıyor g ge¸mi¸in hatalarını kopyalıyor c s katı olunmaması kaydıyla iyi bir ba¸langı¸ noktası s c
  • 23. Kaynaklar Okunacak: Tavani Chapter 1: Introduction to Cyberethics