‫تجربه کاربری‬
‫در دنیای واقعی‬
‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌دًیای‌ٍالعی!؟‬
‫ِ‬
‫اٍل‌اص‌خَد‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌ششٍع‌ه ‌کٌین‬
‫‌ی‬
‫ِ‬
‫ایي‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌کِ‌هَسد‌عالل ‌ی‌ّو ‌ی‌هاست‌یعٌی‌چِ؟‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫هثل‌ّش‌حَص ‌ی‌دیگشی‌تشای‌تعشیف‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌تا‌‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫جٌگلی‌اص‌تعاسیف‌ٍ‌ٍاط ‌ّای‌تخظظی‌هَاجْین‬
‫ُ‬
‫ٍلی‌تشای‌تحث‌اهشٍصهاى‌تِ‌یک‌تعشیف‌هشخض‌‬
‫ًیاص‌داسین‬
‫چِ‌کٌین؟‬
‫تیاییذ‌دًثال‌یک‌تعشیف‌سادُ‌اص‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌تگشدین‬
‫ِ‬
‫تجزبِ کاربزی = تجزبِ + کاربز‬
‫تِ‌خَد‌عثاست‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌تَجِ‌کٌیذ!‌‬
‫ِ‬
‫تجزبِ‬

‫فشایٌذ‌کسة‌اطالعات‌دس‌هَسد‌یک‌پذیذُ‌اص‌‬
‫طشیك‌دسگیش‌شذى‌یا‌لشاس‌گشفتي‌دس‌هعشع‌آى!‬
‫کاربز‬

‫ّش‌کسی‌کِ‌اص‌چیضی‌استفادُ‌ه ‌کٌذ!‬
‫ی‬
‫تٌاتشایي‌تجشتِ‌کاستشی‌یعٌی:‌اًتمال‌گشٍّی‌اص‌اطالعات‌دستاس ‌ی‌یک‌چیض‌تِ‌‬
‫ُ‬
‫کساًی‌کِ‌اص‌آى‌استفادُ‌ه ‌کٌٌذ‌اص‌طشیك‌لشاس...
‫اها‌ایي‌تعشیف‌ٌَّص‌چیضی‌کن‌داسد!‌‬
‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌یعٌی‌ساختي‌چیضی‌کِ‌کاس‌کٌذ،‌لاتل‌استفادُ‌تاشذ‌ٍ‌...‌‬
‫ِ‬
‫لزت‌ٍ‌ّیجاى‌داشتِ‌تاشذ!‌‬
‫تجربه‌ی‌کاربری‬

‫لزت‌ٍ‌ّیجاى‌استفادُ‌اص‌هحظَل‌یا‌خذهت‌ها!‌‬
‫ٍ‌ایي‌یعٌی‌تشخالف‌تظَس‌عوَهی،‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌ّوِ‌جا‌هعٌاداس‌است‌ٍ‌‬
‫ِ‬
‫فمط‌خاص‌هحیط‌دیجیتال‌ٍ‌دًیای‌ایٌتشًت‌ًیست!‌‬
‫حاال‌ه ‌تَاًین‌چٌذ‌هثال‌اص‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌‌‬
‫ِ‬
‫ی‬
‫دس‌دًیای‌ٍالعی‌سا‌تشسسی‌کٌین!‌‬
‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌کاف ‌ًشیٌی!‌‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌خشیذ!‌‬
‫ِ‬
‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌تاشگاُ‌ٍسصشی!‌‬
‫ِ‬
‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌غزا‌خَسدى!‌‬
‫ِ‬
‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌دٍستی!‌‬
‫ِ‬
‌...‌ٍ
‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌صًذگی‌سٍصهشُ‌شخظی!‌‬
‫ِ‬
‫کشف‌سٍص!‌‬
‫چطَس‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌سا‌دس‌دًیای‌ٍالعی‌ایجاد‌کٌین؟‌‬
‫ِ‬
‫تِ‌آد ‌ّای‌دًیای‌ٍالعی‌فکش‌کٌیذ‌...‌‌‬
‫م‬
‫خَدِ‌خَدتاى!‌‬
‫چِ‌چیضی‌تاعث‌ه ‌شَد‌تا‌یک‌هحظَل،‌یک‌خذهت‌یا‌یک‌تجشتِ‌سا‌دس‌‬
‫ی‬
‫صًذگ ‌تاى‌اًتخاب‌کٌیذ؟‌‬
‫ی‬
‫ّوِ‌چیض‌اص‌یک‌ًیاص‌ششٍع‌ه ‌شَد!‌‬
‫ی‬
‫ًیاصی‌کِ‌تثذیل‌تِ‌یک‌تظَیش‌رٌّی‌ه ‌شَد‌‬
‫ی‬
‫ٍ‌صهاًی‌کِ‌چیضی‌هشاتِ‌ایي‌تظَیش‌رٌّی‌سا‌دس‌‬
‫دًیای‌ٍالعی‌هشاّذُ‌کٌین‌...‌‬
‫خشیذ‌اتفاق‌ه ‌افتذ!‌‬
‫ی‬
‫چطَس‌لفل‌رّي‌هشتشی‌سا‌تاص‌کٌین؟‌‬
‌!!!‫تفکش‌طشاحی‬

Design Thinking!!!
‫نوآوری‬

‫روشمندی‬

‫احساسات‬

‫خالقيت‬

‫تفکرطراحی‬
‫تفکش‌طشاحی‌سٍش‌ًظا ‌هٌذ‌کشدى‌خاللیت‌است!‌‬
‫م‬
‫فرایند‬
‫تفکرطراحی‬
‫فشایٌذ‌تفکش‌طشاحی‌‬
‫‌3‌گام‌اطلی‌داسد!‌‬
‫و یک چیز دیگر ...‬
‫ها بزای هزدم ابشار هيساسين.‬
‫ابشارّايي بزای خلق کزدى ٍ بزای‬
‫ارتباط بزقزار کزدى ... ها ايي ابشارّا را‬
‫هيساسين ٍ دائوا...
‫گشارُّا‬

‫هذيزيت ٍ کار حزفِای‬
‫بِرٍايت سًذگي‬
‫‪http://gozareha.ir‬‬
‫تجزبِی کاربزی در سًذگي رٍسهزُ:‬

‫لذت کشف ّز لحظِی‬
‫سًذگي با لبخٌذ‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nematishahab

1,069 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,069
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nematishahab

 1. 1. ‫تجربه کاربری‬ ‫در دنیای واقعی‬
 2. 2. ‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌دًیای‌ٍالعی!؟‬ ‫ِ‬
 3. 3. ‫اٍل‌اص‌خَد‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌ششٍع‌ه ‌کٌین‬ ‫‌ی‬ ‫ِ‬
 4. 4. ‫ایي‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌کِ‌هَسد‌عالل ‌ی‌ّو ‌ی‌هاست‌یعٌی‌چِ؟‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
 5. 5. ‫هثل‌ّش‌حَص ‌ی‌دیگشی‌تشای‌تعشیف‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌تا‌‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫جٌگلی‌اص‌تعاسیف‌ٍ‌ٍاط ‌ّای‌تخظظی‌هَاجْین‬ ‫ُ‬
 6. 6. ‫ٍلی‌تشای‌تحث‌اهشٍصهاى‌تِ‌یک‌تعشیف‌هشخض‌‬ ‫ًیاص‌داسین‬
 7. 7. ‫چِ‌کٌین؟‬
 8. 8. ‫تیاییذ‌دًثال‌یک‌تعشیف‌سادُ‌اص‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌تگشدین‬ ‫ِ‬
 9. 9. ‫تجزبِ کاربزی = تجزبِ + کاربز‬ ‫تِ‌خَد‌عثاست‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌تَجِ‌کٌیذ!‌‬ ‫ِ‬
 10. 10. ‫تجزبِ‬ ‫فشایٌذ‌کسة‌اطالعات‌دس‌هَسد‌یک‌پذیذُ‌اص‌‬ ‫طشیك‌دسگیش‌شذى‌یا‌لشاس‌گشفتي‌دس‌هعشع‌آى!‬
 11. 11. ‫کاربز‬ ‫ّش‌کسی‌کِ‌اص‌چیضی‌استفادُ‌ه ‌کٌذ!‬ ‫ی‬
 12. 12. ‫تٌاتشایي‌تجشتِ‌کاستشی‌یعٌی:‌اًتمال‌گشٍّی‌اص‌اطالعات‌دستاس ‌ی‌یک‌چیض‌تِ‌‬ ‫ُ‬ ‫کساًی‌کِ‌اص‌آى‌استفادُ‌ه ‌کٌٌذ‌اص‌طشیك‌لشاس‌دادى‌آ ‌ّا‌دس‌هعشع‌آى‌چیض‌‌‬ ‫ى‬ ‫ی‬
 13. 13. ‫اها‌ایي‌تعشیف‌ٌَّص‌چیضی‌کن‌داسد!‌‬
 14. 14. ‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌یعٌی‌ساختي‌چیضی‌کِ‌کاس‌کٌذ،‌لاتل‌استفادُ‌تاشذ‌ٍ‌...‌‬ ‫ِ‬ ‫لزت‌ٍ‌ّیجاى‌داشتِ‌تاشذ!‌‬
 15. 15. ‫تجربه‌ی‌کاربری‬ ‫لزت‌ٍ‌ّیجاى‌استفادُ‌اص‌هحظَل‌یا‌خذهت‌ها!‌‬
 16. 16. ‫ٍ‌ایي‌یعٌی‌تشخالف‌تظَس‌عوَهی،‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌ّوِ‌جا‌هعٌاداس‌است‌ٍ‌‬ ‫ِ‬ ‫فمط‌خاص‌هحیط‌دیجیتال‌ٍ‌دًیای‌ایٌتشًت‌ًیست!‌‬
 17. 17. ‫حاال‌ه ‌تَاًین‌چٌذ‌هثال‌اص‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌‌‬ ‫ِ‬ ‫ی‬ ‫دس‌دًیای‌ٍالعی‌سا‌تشسسی‌کٌین!‌‬
 18. 18. ‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌کاف ‌ًشیٌی!‌‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
 19. 19. ‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌خشیذ!‌‬ ‫ِ‬
 20. 20. ‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌تاشگاُ‌ٍسصشی!‌‬ ‫ِ‬
 21. 21. ‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌غزا‌خَسدى!‌‬ ‫ِ‬
 22. 22. ‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌دٍستی!‌‬ ‫ِ‬
 23. 23. ‌...‌ٍ
 24. 24. ‫تجشت ‌ی‌کاستشی‌دس‌صًذگی‌سٍصهشُ‌شخظی!‌‬ ‫ِ‬
 25. 25. ‫کشف‌سٍص!‌‬
 26. 26. ‫چطَس‌تجشت ‌ی‌کاستشی‌سا‌دس‌دًیای‌ٍالعی‌ایجاد‌کٌین؟‌‬ ‫ِ‬
 27. 27. ‫تِ‌آد ‌ّای‌دًیای‌ٍالعی‌فکش‌کٌیذ‌...‌‌‬ ‫م‬
 28. 28. ‫خَدِ‌خَدتاى!‌‬
 29. 29. ‫چِ‌چیضی‌تاعث‌ه ‌شَد‌تا‌یک‌هحظَل،‌یک‌خذهت‌یا‌یک‌تجشتِ‌سا‌دس‌‬ ‫ی‬ ‫صًذگ ‌تاى‌اًتخاب‌کٌیذ؟‌‬ ‫ی‬
 30. 30. ‫ّوِ‌چیض‌اص‌یک‌ًیاص‌ششٍع‌ه ‌شَد!‌‬ ‫ی‬
 31. 31. ‫ًیاصی‌کِ‌تثذیل‌تِ‌یک‌تظَیش‌رٌّی‌ه ‌شَد‌‬ ‫ی‬
 32. 32. ‫ٍ‌صهاًی‌کِ‌چیضی‌هشاتِ‌ایي‌تظَیش‌رٌّی‌سا‌دس‌‬ ‫دًیای‌ٍالعی‌هشاّذُ‌کٌین‌...‌‬
 33. 33. ‫خشیذ‌اتفاق‌ه ‌افتذ!‌‬ ‫ی‬
 34. 34. ‫چطَس‌لفل‌رّي‌هشتشی‌سا‌تاص‌کٌین؟‌‬
 35. 35. ‌!!!‫تفکش‌طشاحی‬ Design Thinking!!!
 36. 36. ‫نوآوری‬ ‫روشمندی‬ ‫احساسات‬ ‫خالقيت‬ ‫تفکرطراحی‬ ‫تفکش‌طشاحی‌سٍش‌ًظا ‌هٌذ‌کشدى‌خاللیت‌است!‌‬ ‫م‬
 37. 37. ‫فرایند‬ ‫تفکرطراحی‬ ‫فشایٌذ‌تفکش‌طشاحی‌‬ ‫‌3‌گام‌اطلی‌داسد!‌‬
 38. 38. ‫و یک چیز دیگر ...‬
 39. 39. ‫ها بزای هزدم ابشار هيساسين.‬ ‫ابشارّايي بزای خلق کزدى ٍ بزای‬ ‫ارتباط بزقزار کزدى ... ها ايي ابشارّا را‬ ‫هيساسين ٍ دائوا اس کارّايي کِ هزدم‬ ‫با آىّا اًجام هيدٌّذ، شگفتسدُ‬ ‫هيشَين!‬ ‫استیو جابز‬
 40. 40. ‫گشارُّا‬ ‫هذيزيت ٍ کار حزفِای‬ ‫بِرٍايت سًذگي‬ ‫‪http://gozareha.ir‬‬
 41. 41. ‫تجزبِی کاربزی در سًذگي رٍسهزُ:‬ ‫لذت کشف ّز لحظِی‬ ‫سًذگي با لبخٌذ‬

×