Your SlideShare is downloading. ×
Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave Financiare
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave Financiare

20,093
views

Published on


0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
20,093
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
750
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Prezentimi i pasqyrave financiare Vështrim i përgjithshëm
 • 2. Prezentimi i pasqyrave financiare Pasqyrat kryesore financiare janë mjetet të cilat kontabiliteti i shfrytëzon me qëllim të grumbullimit, përpunimit dhe prezentimit të informatave ekonomike.
 • 3. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • SKK 1 përshkruan formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare të ndërmarrjeve biznesore të cilat kërkohet të pregatisin pasqyra financiare për përdoruesit e jashtëm (SKK 1.1).
 • 4. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Objektiva e pasqyrave financiare
  • Objektivat e pasqyrave financiare (SKK 1.4) janë që të sigurojnë informacion:
  • Mbi pozitën financiare, veprimtarinë financiare dhe ndryshimet e gjendjes financiare;
  • Mbi përdorimin e pasurive dhe resurseve të ndërmarrjes nga ana e udhëheqësisë;
  • Për investitorët për marrjen e vendimeve se a të shiten apo të mbahen investimet dhe
  • Për marrjen e vendimeve ekonomike bazuar në rezultatet financiare të raportuara dhe rrjedhat e keshit në ndërmarrje.
 • 5. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Supozimet bazë
  • Dy supozime themelore formojnë bazën e pregatitjes së pasqyrave financiare:
  • përdorimi i bazës akruale të kontabilitetit dhe
  • koncepti i vazhdueshmërisë
 • 6. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Kontabiliteti akrual
  • Në mënyrë që të plotësohen objektivat e tyre, pasqyrat financiare, përveç informacionit për rrjedhjen e keshit, pregatiten në bazë akruale të kontabilitetit (SKK 1.15). Kjo ndikon në raportimin financiar si më poshtë:
  • Efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve tjera njihen atëherë kur ato të ndodhin (dhe jo atëherë kur të merret apo të paguhet keshi dhe ekuivalentet e tij) dhe ato regjistrohen në regjistrat kontabël dhe raportohen në pasqyrat financiare të periudhave me të cilat kanë të bëjnë.
  • E drejta për të marrë kesh apo burime të tjera financiare raportohet si pasuri në pasqyrën e bilancit.
  • Obligimet për të paguar para të gatshme apo për të ofruar shërbime raportohen si detyrime në pasqyrën e bilancit.
  • Të hyrat dhe shpenzimet në pasqyrën e të ardhurave raportohen në periudhën të cilës i përkasin.
 • 7. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Parimi i vazhdueshmërisë
  • Pasqyrat financiare duhet të pregatiten bazuar në supozimin që entiteti është një vazhdimësi, dhe do të vazhdojë me afarizmin e vet në të ardhmen e paraparë (SKK 1.14). Kjo nënkupton që:
  • Pasuritë e menduara për rishitje, siç janë stoqet, do të shiten në pajtim me veprimtaritë normale.
  • Pasuritë e blera me qëllim të përdorimit në veprimtari, siç janë pasuritë fikse, do të përdoren gjatë jetës së tyre të përdorimit.
  • Shumat e pagueshme palëve tjera do të paguhen në përputhje me marrëveshjen e kreditorit.
 • 8. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Cilat janë pasqyrat kryesore të kontabilitetit ?
 • 9. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Disa nga pasqyrat e përdorura më parë:
  • Inventarizimi
  • Bilanci i gjendjes
  • Ditari
  • Libri kryesor
  • Librat ndihmës
  • Regjistrimet parambyllëse
  • Lista përfundimare
  • Llogaritë vjetore
 • 10. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Komponentet e pasqyrave financiare
  • Një komplet i plotë i pasqyrave financiare i përfshin komponentet e mëposhtme (SKK 1.6):
  • Pasqyrën e bilancit;
  • Pasqyrën e të ardhurave
  • Një pasqyrë të të gjitha ndryshimeve në ekuitet;
  • Pasqyrën e rrjedhjes së keshit dhe
  • Politikat e kontabilitetit dhe shënimet shpjeguese.
 • 11. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Inventarizimi – si instrument financiar paraqet pasqyrën e pasurisë së ndërmarrjes në një ditë të caktuar
  • Si bëhet inventarizimi ?
  • - Me regjistrimin e pasurisë (mjeteve dhe burimeve të mjeteve) të ndërmarrjes së paku një herë në vit.
  • Çfarë mund të jetë inventarizimi ?
  • Parcial
  • I plotë
 • 12. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Detyrat kryesore të inventarizimit:
  • Përpilimi i bilancit fillestar të ndërmarrjes së posaformuar në bazë të inventarit si bazë e dokumentuar
  • Përcaktimi i ndërrimeve të padokumentuara në pasurinë e ndërmarrjes me qëllim të përpilimit të bilancit vjetor të ndërmarrjes që punon në mënyrë kontinuele.
 • 13. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Inventarizimi indërmarrjes më datë 31.12....
  74.000 33.600 107.600 38.400 69.200 107.600 14.000 3.400 30.000 90.000 40.000 24.000 14.000 15.200 3.400 1.000 8.400 30.000 69.200
  • AKTIVA
  • Mjetet themelore
  • Objektet
  • - Amortizimi
  • Pajisjet
  • Mjetet xhiruese
  • Materiali (A,B,C..)
  • Produktet e gatshme
  • Blerësit ( 1,2,3...)
  • Paratë ...
  • Gjithsejt Aktiva
  • PASIVA
  • Burimet e huazuara
  • Furnitorët (1,2,3...)
  • Kreditë afatgjata
  • b. Burimet vetanake
  • Kapitali i pronarit
  • Gjithsejt Pasiva
  1. 2. Kolona kryesore Parakolona (analitika) Kolona ndihmëse Përshkrimi Nr.
 • 14. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Inventarizimi
  • Shembull:
  • Ndërmarrja “Y” më 31.12... Posedon me mjete dhe burime të mjeteve si vijon:
  • Objekte ndërtimore .......... 300.000 euro
  • Amortizimi i obj.ndërt........ 100.000 euro
  • Pajisjet (2 x 40.000) .......... 80.000 euro
  • Materiali ( A=10.000, B=23.000).. 43.000 euro
  • Blerësit (A=8.000, B= 5.400) .. 13.400 euro
  • Paratë .............................. 25.000 euro
  • Furnitorët (A=10.000, B=8.000).. 18.000 euro
  • Kreditë afatgjata .................... 30.000 euro
  • Kapitali i pronarit ................... 230.400 euro
  • Të kryhet inventarizimi në bazë të dhënave të mësipërme.
 • 15. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Zgjidhje:
  280.000 81.400 361.400 48.000 313.400 361.400 20.000 23.000 8.000 5.4oo 10.000 8.000 300.000 100.000 80.000 43.000 13.400 25.000 18.000 30.000 313.400 Aktiva Mjetet themelore Objektet ndërtimore - Amortizimi Pajisjet Mjetet xhiruese Materiali A B Blerësit A B Paratë Gjithsejt Aktiva Pasiva Detyrimet Furnitorët A B Kreditë afatgjata Kapitali Kapitali i pronarit Gjithsejt Pasiva I. 1. a). b). c). 2. a). b). c). II. 1. a). b) 2. a) Kolona kryesore Parakolona (analitika) Kolona ndihmëse Përshkrimi Nr.
 • 16. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Bilanci i gjendjes
  • Cilat janë elementet e bilancit të gjendjes ?
  • Ku dallon bilanci i gjendjes nga inventarizimi ?
 • 17. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Ekuacioni i bilancit të gjendjes
  • MJETET = EKUITETI + DETYRIMET
  • ( Ekuacion bazë për prezentimin e
  • bilancit të gjendjes)
 • 18. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Bilanci i gjendjes
  • a).Qëllimi
  • - Përmbledhja e burimeve financiare, detyrimeve dhe interesit të pronarit,
  • - Vlerësimi i një pozite financiare në një datë të caktuar që jep
  • bazën për shumë analiza financiare,
  • - Paraqitja e një historie financiare ashtu siq regjistrohen në
  • sistemin financiar,
  • - Shpalosja financiare e kompanisë ndaj investitorëve dhe të
  • tjerëve.
 • 19. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Gjendja financiare
  • Elementet që drejpërsëdrejti janë të lidhura me matjen e gjendjes financiare në pasqyrën e bilancit janë pasuritë, detyrimet dhe ekuiteti. Këto definohen si më poshtë:
  • Pasuria është resurs që e kontrollon ndërmarrja si rezultat i ngjarjeve në të kaluarën dhe nga e cila pritet që të hyjnë në ndërmarrje dobi ekonomike.
  • Detyrimi është një obligim i ndërmarrjes në të tashmen i cili shfaqet për shkak të ngjarjeve në të kaluarën, plotësimi i të cilit pritet që të shkaktojë dalje të resurseve që përbëjnë përfitime ekonomike nga ndërmarrja.
  • Ekuiteti është interesi i mbetur në pasuritë e ndërmarrjes pasi që të hiqen të gjitha detyrimet.
 • 20. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Përbërësit:
  • Mjetet (pasuritë, asetet):”Një burim i vlefshëm për të bërë biznes në të ardhmen, e paraqitur nga një pronësi apo e drejtë që paraqet të mira në të ardhmen”.
  • Mjetet qarkulluese ( paraja e gatshme, investimet, stoqet, të arkëtueshmet, parapagimet qarkulluese...).
  • Mjetet themelore (mjete që japin të mira më tepër se një vit).
 • 21. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • b). Detyrimet:” Një borxh apo detyrim që ekziston legalisht apo i vlerësuar me anë të teknikave akruale të kontabilitetit ndaj një pale tjetër që del nga transaksionet në të kaluarën”.
  • - Detyrimet afatshkurtëra :”Borxhet apo zërat e vlerësuar mbi burimet e firmës që pritet të paguhen brenda ciklit normal të veprimtarisë së ndërmarrjes (zakonisht 1 vit).
  • - Detyrimet afatgjata :”Detyrime që pritet të paguhen për një kohë më të gjatë se 1 vit”.
 • 22. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • c).Ekuiteti.”Mjetet apo interesi mbetës i një pronari (aksionari). Ekuiteti konsiston në kapitalin e investuar dhe fitimet e mbajtura të vitit të kaluar dhe vijues”.
  • Ekuiteti
  • – Përkufizimi ( pjesa e mbetur e interesit në mjete pas zbritjes së të gjitha detyrimeve).
  • Përbërësit
  • - Kapitali – paraqet investim të pronarit
  • - Profiti bruto
  • - Profiti neto – pasi që të shpërndahet
  • dividenda aksionarëve etj.
 • 23. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Shpalosjet e pasqyrës së bilancit
  • Zërat në vijim jnë shpalosjet kryesore të cilat duhet të përfshihen në pasqyrën e bilancit:
  • Paratë
  • Të arkëtueshmet
  • Stoqet
  • Patundshmëria, impiantet dhe pajisjet
  • Investimet afatgjata
  • Të pagueshmet
  • Provizionet
  • Borxhet afatgjatë
  • Lizingët
  • Ekuiteti i aksionarit
 • 24. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • d). Tiparet e bilancit të gjendjes
  • - Baza historike
  • - Një datë e caktuar
  • - I nënshkruar nga menaxhmenti
  • - Historia e formuar nga vlerësimet në të ardhurat
  • - Shumë shënime sqaruese
  • - Krahasuese të paktën për një vit
 • 25. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Forma e krahasuar apo paralele e bilancit
  600.000 Totali i pasivit 600.000 Totali i aktivit 250.000 350.000
  • Detyrimet
  • Kapitali i pronarit
  600.000 1. Aktivet Shuma Pasivet (burimet) Shuma Aktivet
 • 26. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Forma e shkallëzuar e bilancit (në kushte të përdorimit të kompjuterit)
  I. Aktivet 600.000 Totali i aktivës 600.000 II. Detyrimet 250.000 III. Kapitali i pronarit 350.000 Totali i pasivës 600.000 Bilanci kontabël i Shoqërisë X më 31.12.2003
 • 27. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Bilanci i gjendjes sipas shkollës europiane
  69.200 20.000 18.400 107.600 Kapitali i pronarit Kreditë afatgjata Furnitorët 1. 2. 3. 60.000 14.000 14.000 15.200 3.360 40 1.000 107.600 90.000 30.000 24.000 10.000
  • Objekti ndërtimor
  • Amortizimi
  • Pajisjet
  • Amortizimi
  • Materiali
  • Produktet e gatsh.
  • Blerësit
  • Kërkesa tjera
  • Paratë
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kolona Kryesore Përshkrimi Nr. Kolona kryesore Kolona ndihmëse Përshkrimi Nr.
 • 28. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Bilanci i gjendjes sipas shkollës amerikane
  139 42 87 4 6 58 58 197 130 233 363 560 DETYRIMET DHE EKUITETI Detyrimet afatshkurtëra Huaja nga banka Llogaritë e pagueshme Dividentët e pagueshëm Tatimi i paguar në fitim Detyrimet afatgjata Pengu i pagueshëm Gjithsejt Detyrimet Ekuiteti i aksionarëve Kapitali aksionar Fitimet e mbajtura Gjithsejt Ekuiteti Gjithsejt Detyrimet dhe Ekuiteti 268 25 112 103 11 17 292 50 187 123 (68) 560 MJETET Mjetet qarkulluese: Paratë Llogaritë e arkëtueshme Stoqet Blerjet Shpenzimet e parapaguara Mjetet fikse: Prona Ndërtesat Pajisjet Zhvlerësimi Gjithsejt Mjetet Shuma Përshkrimi Shuma Përshkrimi
 • 29. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Shembull:
  • Të përpilohet bilanci i gjendjes, nëse ndërmarrja me datë 31.12.2003 ka pasur këtë gjendje në llogaritë e saj:
  • Toka ...................... 180.000
  • Kapitali i vet.......... 150.000
  • Objektet afariste.... 50.000
  • Fitimi i mbajtur....... 20.000
  • Makineritë ............. 30.000
  • Mallrat ................... 10.000
  • Llogaritë e arkët. ... 5.000
  • Parapagimet ......... 6.000
  • Kreditë afatgjata.... 60.000
  • Llogaritë e pag...... 10.000
  • Mjetet monetare... 20.000
  • Huaja nga banka... 61.000
 • 30. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Zgjidhje:
 • 31. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Si ndikojnë transakcionet afariste në bilanc ?
  • Ndryshimi në strukturën e pasurisë dhe në strukturën e detyrimeve ose kapitalit (rritet pasuria dhe për të njejtën shumë rriten edhe detyrimet apo kapitali).
  • Ndryshimi në strukturën e pasurisë dhe në strukturën e detyrimeve ose kapitalit (zvoglohet pasuria, në të njejtën kohë zvoglohen edhe detyrimet apo kapitali),
  • Ndryshimi vetëm në strukturën e pasurisë (rritet pasuria, në të njejtën kohë zvoglohet poashtu një kategori tjetër e pasurisë),
  • Ndryshimi vetëm në strukturën e kapitalit apo detyrimeve (rritet kapitali apo detyrimet, në të njejtën kohë zvoglohet kapitali apo detyrimet).
 • 32. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Shembull:
  • Ndërmarrja “X” me 01.01.200 4 ka pasur këtë saldo:
  • Arka 3.000 Pajimet 10.000
  • Llogaria 20.000 Furnitorët 10.000
  • Blerësit 5.000 Kred. af.shk. 20.000
  • Toka 50.000 Kapitali i vet 118.000
  • Objektet 60.000
  • Të përpilohet bilanci fillestar !
 • 33. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • 1. Më 02.01. është blerë malli me afat pagese prej 30 ditë me vlerë prej 10.000 €.
  • 2. Më 04.01. pronari ka tërheqë nga ndërmarrja 5.000 € për nevoja personale e cila shumë i është paguar nga llogaria.
  • 3. Më 07.01. blerësi ka paguar borxhin në shumë prej 2.000 €.
  • 4. Më 09.01. përmes kredisë afatshkurtër, është përmbushur detyrimi ndaj furnitorit në vlerë prej 4.000 €.
  • Të kryhen regjistrimet !
 • 34. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Bilanci fillestar:
 • 35. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Zgjidhja:
 • 36. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • 3. Ditari – si libër i posaqëm për regjistrimin kronologjik të ndryshimeve ekonomike në afarizmin e ndërmarrjes.
  • Në sistemin praktik të kontabilitetit, transakcionet së pari regjistrohen në ditar e pastaj barten në llogaritë përkatëse.
 • 37. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Forma skematike e ditarit
  Shërben për futjen e llogarisë për të cilën ka të bëjë ndërrimi apo ndonjë shenjë tjetër që lidhet më konto Emri i llogarisë me të cilën lidhet ndërrimi Kredi Debi Thirrja (konto) Përshkrimi Data
 • 38. Prezentimi i pasqyrave financiare 387850 387850   Mbyllja e librave   10000   13 Kreditë afatshkurtëra   20000   12 Kreditë afatgjata   303600   11 Kapitali i pronarit   22000   10 Furnitorët   30000   9 Korigjimi i vlerës së pajisjeve   2250   8 Korigjimi i vlerës së ndërtesave   3000 7 Llogaria rrjedhëse     4500 6 Kërkesa tjera     12350 5 Blerësit     15000 4 Prodhimet e gatshme     23000 3 Materiali     2400 0 0 2 Pajisjet     90000 1 Ndërtesat   Krediton Debiton Thirrja Përshkrimi Nr. Ditari i Ndërmarrjes: " Ardi" më 01.01.2004
 • 39. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Shembull:
  • Një blerës i cili na ka borxh 10.000 € ka përmbushur obligimin e tij duke paguar në llogarinë e ndërmarrjes tonë.
  • Kemi blerë pajisje në vlerë prej 20.000 € me afat pagese prej 3 muaj.
  • Pronari ka tërhequr me qek nga arka shumën prej 5.000 €.
  • Është pranuar një faturë për blerje materiali në vlerë prej 25.000 €.
  • Nga arka është paguar energjia elektrike në shumën prej 250 €.
  • Të kryhen regjistrimet e mësipërme në ditar dhe në librat kryesor.
 • 40. Prezentimi i pasqyrave financiare 250 250 6 1 Shp.të ener.elektrike Mjete monetare Pagesa e shp.të ener.elektr. 07.02.04 5.000 5.000 5 1 Tërheqje kapitali Mjete monetare Kapitali i tërheq.nga pronari 05.02.04 20.000 20.000 3 4 Pajisjet Furnitorët Blerja e pajisjeve 05.02.04 10.000 10.000 1 2 Mj.monetare Blerësit Pagesa e faturës 04.02.04 Kredi Debi Thirrja Përshkrimi Data
 • 41. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • 4. Libri kryesor - si bërthamë e evidencës kontabile.
  • - Formohet me dekompozimin e bilancit në pjesë themelore të tij, respektivisht shëndrrimin e pozicioneve të bilancit në llogari.
  • - Hapja e llogarive në kontabilitet nënkupton hapjen e kontove apo llogarive për secilin pozicion të bilancit të gjendjes.
 • 42. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Detyrë 1.
  • Më datë 05.01.2004, ndërmarrja “Ardi” ka pasur ndryshimet vijuese:
  • Blerësi “ X “ ka paguar në llogarinë e ndërmarrjes “ Ardi” faturën në vlerë prej 2.800 €.
  • Ndërmarrja “Ardi” ka paguar në emër të furnitorëve, shumën prej 1.200 €.
  • Sipas faturës nr. 1 iu është shitur blerësit “Arbëri” në afat pagese prodhime të gatshme në vlerë prej 7.520 €.
  • Shpenzimet e prodhimeve të gatshme të shitura kapin shumën prej 5.600 €.
  • Në emër të mungesës në depo, depoisti ka paguar në llogari shumën prej 40 €.
  • Sipas faturës së furnitorit, është blerë material në vlerë prej 3.000 €.
  • Në emër të gjobës sipas vendimit të inspekcionit është paguar përmes llogarisë, shuma prej 400 €.
  • Për shkak të kualitetit të dobët të materialit të porositur, furnitori ka dhënë kasa- skonto në vlerë prej 200 €.
  • Sipas kërkesës, në prodhimtari është dhënë material në vlerë prej 3.000 €.
  • Nga llogaria është paguar shuma prej 600 € në emër të shpenzimeve të ndryshme të prodhimtarisë.
  • Sipas përllogaritjes, shlyerja e vlerës së ndërtesës në emër të amortizimit është 1.000 €, ndërsa e pajisjeve është 400 €.
 • 43. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Detyrë 2:
  • Ndërmarrja “Ardi” nga Prishtina fillon me afarizmin e saj me kapitalin vijues: Pajisje 40.000 €, ndërtesa 25.000 €, para në arkë 20.000 €, para në bankë 15.000 €, material 40.000 €, kërkesa nga blerësit 27.000 €, kapital inokos 110.000 € kredi afatgjatë 30.000 €, kredi afatshkurtër 12.000 €, obligime ndaj furnitorëve 15.000 €. Të përpilohet bilanci fillestar dhe të kryhen regjistrimet vijuese:
  • Sipas kërkesën së ndërmarrjes, banka na ka lejuar kredi afatshkurtër për blerjen e materialit në vlerë prej 15.000 €. Materiali është blerë dhe vendosur në depo.
  • Nga banka kemi marrë kredi afatgjatë, me të cilën kemi blerë makinën në vlerë prej 30.000 €.
  • Është dhënë në prodhim material në vlerë prej 5.000 €.
  • Në emër të pagave janë paguar nga paratë vlera prej 2.000 €.
  • Janë përfunduar dhe dorëzuar në depo prodhime të gatshme në vlerë prej 4.500 €.
  • Janë shitur në afat pagese prodhime të gatshme në vlerë prej 6.000 €. Çmimi real kushtues (shpenzimet reale) i prodhimeve të shitura është 4.000 €.
  • Janë paguar nga paratë në bankë në emër të kamatës për shkak të vonesës së pagesës së borxhit ndaj furnitorëve shuma prej 200 €.
  • Blerësit nuk kanë paguar borxhin me kohë, prandaj në emër të kamatës i kemi ngarkuar me shumën prej 300 €.
  • Të hapen librat, të kryhen regjistrimet në ditar dhe në librat kryesor si dhe të përpilohet bilanci vërtetues.
 • 44. Prezentimi i pasqyrave financiare 15.000 30.000 5.000 2.000 4.500 6.000 4.000 200 300 15.000 30.000 5.000 2.000 4.500 6.000 4.000 200 300 1 2 3 4 5 1 6 7 8 5 9 8 10 8 11 12 9 13 Materiali Kredi afatshkurtër Pajisjet Kredi afatgjatë Prodhimtaria Materiali Pagat Paraja në arkë Prodhimet e gatshme Prodhimtaria Blerësit Të hyrat nga shitja e... Kostoja e prodhim të shitura Prodhimet e gat. Shpenzime të kamatave Paratë në bankë Blerësit Të hyrat nga kamata 22.03 1. 2 3 4 5 6 7 8 Kredi Debi Thirrja Përshkrimi Data Nr.
 • 45. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • 5. Librat ndihmëse – përdoren më tepër te ndërmarrjet e mëdha. Këtu vjen në shprehje ndarja e librave në:
  • Librin kryesor apo kontabiliteti financiar me llogaritë e bilancit të suksesit dhe të gjendjes,
  • Librat ndihmës apo analitike me llogari të thjeshta të cilat në librin kryesor paraqiten përmes llogarive (kontove) sintetike.
 • 46. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Cilat llogari mund të ndahen në llogari analitike apo ndihmëse ?
  • Blerësit,
  • Furnitorët,
  • Materiali dhe
  • Të gjitha kontot tjera të cilat nuk mund të përfshihen vetëm në librin kryesor
 • 47. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Shembull 3.
  • Nga furnitori “X” përmes faturës është blerë 200 kg material “A” me çmim prej 50 € për kg, vlera e përgjithshme e të cilit është 10.000 €.
  • Nga furnitori “Y” përmes faturës është blerë 1.000 kg material “B” me çmim 25 € dhe 300 kg material “C” me çmim prej 100 €. Vlera e përgjithshme e faturës sipas kësaj baze është 55.000 €.
  • Nga furnitori “X” përmes faturës është blerë 400 kg material “D” me çmim prej 30 € me vlerë të tërësishme prej 12.000 €.
  • Është paguar obligimi ndaj furnitorit “X” në vlerë prej 22.000 € si dhe furnitorit “Y” vlera prej 13.500 €.
  • Sipas fletëkërkesës është dhënë në procesin e prodhimit 100 kg të materialit “A” me çmim prej 50 €, që ka vlerën prej 5.000 € dhe 200 kg të materialit “D” me çmim prej 30 €, që ka vlerën prej 6.000 €. Shuma e përgjithshme e materialit të dhënë në prodhim është 11.000 €.
  • Të kryhen regjistrimet në librat kryesore dhe librat ndihmëse dhe ate materialisht dhe financiarisht.
 • 48. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • 6. Regjistrimet parambyllëse
  • Krahasimi i të dhënave të fituara nga inventarizimi dhe ato nga kontabiliteti i ndërmarrjes që ka rrjedhur gjatë vitit vijues.
 • 49. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Të dhënat e inventarizimit dhe të kontabilitetit mund të mos përputhen për shkak të:
  • Gabimeve të mundshme gjatë regjistrimit në kontabilitet,
  • Të ekzistimit të ndërrimeve të padokumentuara në pasuri e të cilat nuk janë evidentuar në kontabilitet. Në pyejte janë mungesat dhe tepricat e të cilat nuk janë përfshirë në të hyra dhe të dala,
  • Vlerave jo reale në llogari (konto) të caktuara për shkak të:
  • Zhvlerësimit (materialit të papërdorshëm, prodhimeve jokurente etj.)
  • Shpenzimeve të parapaguara dhe të të hyrave të arkëtuara më parë,
  • 4 . Kompenzimit të saldove në llogari më funksionale të blerësve dhe furnitorëve respektivisht mbylljes paraprake të llogarive të Aktivës dhe Pasivën në mes vete etj.
 • 50. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Lista parambyllëse e ndërmarrjes “X”
  Debi Kredi 15 28 48 11 2 50 187 123 (68) 10 4 6 13 130 233 396 396 Debi Kredi 25 10 112 84 103 55 11 - 17 15 50 - 187 123 (68) 42 42 77 87 4 6 45 58 130 233 724 724 Paratë Llogaritë e arkëtueshme Stoqet Blerjet Shpenzimet e parapaguara Prona Ndërtesat Pajisjet Zhvlerësimi Huaja nga banka Llogaritë e pagueshme Dividentët e pagueshëm Tatimi i paguar në fitim Pengu i pagueshëm Kapitali aksionar Fitimet e mbajtura Saldo bilanci Bruto bilanci Emërtimi i llogarisë Nr.
 • 51. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • 7. Lista përfundimtare – përpilohet më së shpeshti për shkak se:
  • Me ndihmën e bruto bilancit të aplikohet kontrolla e regjistrimeve të kryera në librin kryesor, në kuptim që secili ndërrim në njërën anë të ketë edhe anën tjetër,
  • Ashtu që në saldo bilancin të aplikohet përgaditja e saldove për përpunimin e bilancit të gjendjes dhe bilancit të suksesit,
  • Me qëllim të përpilimit të bilancit të gjendjes dhe bilancit të suksesit
  • Ashtu që në bazë të të dhënave nga bilanci i suksesit dhe bilanci i gjendjes të formulohet formalisht lista apo libri përfundimtar.
 • 52. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Lista përfundimtare e ndërmarrjes “X”
  Debi Kredi Debi Kredi Debi Kredi Paraja në arkë Llogaritë e arkëtueshme Stoqet ...... Huatë Kapitali i pronarit ........ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... Bilanci i suksesit Bilanci i gjendjes Bruto bilanci Emërtimi kontove Nr
 • 53. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Pasqyra e të ardhurave (bilanci i suksesit) – raporton gjendjen (salldon) e kontove të shpenzimeve dhe të hyrave si dhe neto fitimin e realizuar nga një biznes gjatë një periudhe të kaluar (mujore, 3 mujore apo vjetore).
  • Përpilimi i pasqyrës së të ardhurave mbështetet në bazë të modelit:
  • Të hyrat – shpenzimet = neto fitimi (humbja)
 • 54. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Klasifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve sipas formës së vjetër të bilancit të suksesit (shkolla europiane):
  • Të hyrat afariste
  • Të hyrat financiare
  • Të hyrat e jashtëzakonshme (të parregullta).
  • Klasifikimi i shpenzimeve (sipas shkollës europiane, forma e vjetër e bilancit të suksesit):
  • Shpenzimet afariste
  • Shpenzimet financiare
  • Shpenzimet e jashtëzakonshme (të parregullta).
 • 55. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Elementet e pasqyrës së të ardhurave sipas SKK:
  • Shitjet
  • Shpenzimet operuese
  • Të ardhurat operuese
  • Shpenzimet financiare (kamata, tarifa e bankës, këmbimi i jashtëm, përfitimet...)
  • Tatimet e të ardhurave
  • Të ardhura tjera (psh. Shitja e mjeteve),
  • Artikuj të jashtëzakonshëm
  • Të ardhurat neto
  • Sipas nevojës, ndërmarrja mund të përfshijë edhe elemente tjera
  • në pasqyrën e të ardhurave.
 • 56. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Të gjitha zërat e të ardhurave dhe të shpenzimeve të njohura në një periudhë duhet të përfshihen në përcaktimin e profitit apo humbjes neto për periudhën, përveç nëse ndonjë SKK kërkon apo lejon që të veprohet ndryshe (SKK 5.5)
  • Profiti apo Humbja Neto për periudhën përfshijnë këto komponente, secila prej të cilave duhet të shpaloset në pasqyrën financiare:
   • Profiti apo humbja nga aktivitetet e zakonshme dhe
   • Zërat e jashtëzakonshëm
 • 57. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Zërat e jashtëzakonshëm janë të ardhura apo shpenzime që shfaqen për shkak të ngjarjeve apo transaksioneve që janë qartë të dallueshme nga aktivitetet e zakonshme të ndërmarrjes dhe prandaj nuk pritet që të ndodhin shpesh apo rregullisht (SKK 5.4). Ata kanë këto karakteristika:
  • Janë të jashtëzakonshëm
  • Janë të rrallë
  • Nuk janë pjesë e aktivitetit normal të biznesit
  • Nuk rezultojnë prej rreziqeve normale ose të njohura të biznesit
  • Janë të pavarur nga vendimi i menaxhmentit ose pronarit
 • 58. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • 1. Një kultivues i agrumeve ka humbur 50% të frytit të agrumeve për shkak të brymës në rajonin i cili nuk ka pasur brymë në 20 vitet e fundit. Humbja është zë i jashtzakonshëm sepse është e pazakonshme dhe ndodh rrallë.
  • 2. Një kultivues i agrumeve ka humbur 50% të frytit të agrumeve për shkak të brymës në rajon i cili ballafaqohet me brymë çdo 4-5 vjet. Edhe pse kultivuesi e ka ditur rrezikun, ai ka vendosur të kultivojë në atë rajon. Kultivuesi ka paraparë që në vitet pa brymë do të jenë mjaft profitabile që të kompenzojnë frytet e humbura. Kjo humbje nuk konsiderohet zë i jashtzakonshëm sepse edhepse bryma nuk është e shpeshtë, ajo nuk është e pazakonshme. Udhëheqësia ka paraparë, ose ka mundur të parashohë, rreziqet që përfshihen në marrjen e këtij vendimi.
 • 59. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Ngjarjet në vijim nuk duhet të konsiderohen si të jashtëzakonshme sepse ato janë të ndërlidhura me aktivitetet e zakonshme dhe të vazhdueshme të një ndërmarrjeje:
  • Humbjet dhe provizionet për humbjet në lidhje me borxhet e këqija dhe stoqet
  • Përfitimet dhe humbjet nga luhatjet në kursin e shkëmbimit në valutë të huaj
  • Përfitimet dhe humbjet nga zvogëlimi i vlerës ose shitjes së palujtshmërisë, impianteve dhe pajimeve, ose investimeve
  • Humbjet në kontratat e biznesit të ndërmarrjes
 • 60. Prezentimi i pasqyrave financiare
  • Si përpilohet pasqyra e të ardhurave?
  • Hapi i parë:
  • Të hyrat nga shitja e mallrave apo shërbimeve
  • Minus: kostot (vlera furnizuese) e mallrave apo shërbimeve të shitura
  • Baras: Bruto profiti
  • Hapi i dytë:
  • Minus: Shpenzimet afariste
  • Baras: Profiti afarist
  • Hapi i tretë:
  • Plus: Të hyrat tjera afariste
  • Minus: Shpenzimet tjera afariste
  • Baras: Profiti para tatimimit
  • Hapi i katërt:
  • Minus: shpenzimet e tatimit (në të ardhura, në fitim etj)
  • Baras: Neto profiti
  • Hapi i pestë:
  • Minus: Ndarja e e profitit në dividendë
  • Baras: Tatimi i mbajtur
 • 61. Prezentimi i pasqyrave financiare 1.000.000 700.000 300.000 50.000 30.000 20.000 10.000 45.000 155.000 145.000 20.000 125.000 0 125.000 Shitjet Minus kostoja e shitjes Profiti bruto Minus: Kostoja e shpërndarjes Shpenzimet administrative Humbja në largimin e pajimeve Humbja në shlyerjen e stoqeve Humbja në shitjen e sektorit të lodrave Gjithsejt (4 deri 9) Profiti nga aktivitetet e zakonshme para tatimit: Tatimet Neto profiti nga aktivitetet e zakonshme Zëra të jashtëzakonshëm Neto profiti Dividenda Tatimi i mbajtur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Shuma Përshkrimi Nr.
 • 62. 9133.81 P rofit i i mbajtur 11 0 Profit i (dividend a ) 10 9133.81 Net o profit i pas tatimimit 9 0 Ta timet 8 9133.81 Net o profit i para tatimimit (5-7) 7 23 Të dala tjera m 300 Shpenzime tjera 6 9433.81 Profiti operativ (3-4) 5 0 Shpenzime të zyrës j 265.3 Shpenzime reprezentacioni i 150 Postë – telefoni g 0 Shpenzimet e marketingut f 415.3 Minus shpenzimet tjera (f+g+h+i+j) 4 9849.11 Bruto profiti (2-1) 3 3208.24 Shpenzime materiale e 0 Amortizimi d 64.4 Shpenzime administrative c 23318 Energjia dhe derivatet b 9750 Pagat a 36340.64 Minus shpenzimet e furnizimit të shërbimeve / produ kteve (a+b+c+d+e) 2 46189.75 Të hyrat nga shitja 1 shuma Përshkrimi Nr. Profit & Humbja per periudhën Janar – dhjetor 200 3