Menaxhmenti Financiar - Prezantimi Hyres I Programit

12,402 views
12,193 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
199
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Menaxhmenti Financiar - Prezantimi Hyres I Programit

 1. 1. Programi
 2. 2. <ul><li>Kursi është disenjuar : </li></ul><ul><li>T ë ndihmojë kuptimin e koncepteve themelore në financë dhe të adresojë disa nga trendët kryesore në industrinë financiare në vend dhe në shkallë ndërkombëtare. </li></ul><ul><li>T ë analizojë rolin e parasë, kredisë dhe bankave në disa variabla kryesore ekonomike siç janë normat e interesit, inflacioni, dhe industria financiare. </li></ul><ul><li>Të trajtojë rolin e politikave monetare dhe fiskale në shkallë makroekonomike dhe mikroekonomike. </li></ul><ul><li>Të shpjegojë roli n dhe funksione t e bankës qendrore në implementimin dhe zbatimin e politikave monetare në shkallë vëndi. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Konceptet themelore financiare dhe bank are, </li></ul><ul><li>Më nyrën e funksionimit të Bankës qendrore, dhe bankave të nivelit të dytë, qarkullimin e pagesave, veprimtarinë kreditore të bankave komerciale, rregullimin bankar në Kosovë dhe brënda BE, dhe </li></ul><ul><li>Dhe p ë r rolin dhe rëndësinë e financave publike dhe politikave konzistente fiskale. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje që: </li></ul><ul><li>Të formojnë opinionin e tyre në lidhje me paranë, bankat, industrinë dhe shërbimet financiare dhe bankare, menaxhmentin bankar, sistemin monetar, sistemin kreditor, qarkullimin e parasë dhe masën monetare, inflacionin dhe deflacionin, dhe financat publike, duke përdorur konceptet financiare dhe bankare të shpjeguar a gjatë këtij kursi, </li></ul><ul><li>Të vlerësojnë efektin e veprimtarisë financiare dhe bankare për zhvillimin e sistemit të mirëfilltë financiar dhe tregjeve financiare në vend, </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje që: </li></ul><ul><li>Të vlerësojnë efektet e politikave monetare që zbaton banka qendrore, dhe politikave fiskale që qeverisë në lëvizjet e agregateve kryesorë makroekonomikë në kontekst të situatave të caktuara në vend. </li></ul><ul><li>Te prezantojnë në formë tabelare, grafike, dhe në modele të thjeshta matematikore mendimet e tyre mbi problemet, si dhe të formulojnë mendimet e tyre nëpërmjet eseve per tema të caktuara. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Çdo javë do mbahen ligjërata (ekuivalente me 3 orë mësimi) dhe ushtrime (ekuivalente me dy orë mësimi). </li></ul><ul><li>Gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve një pjesë e rëndësishme e kohës do i kushtohet diskuimeve në klasë. </li></ul><ul><li>Çdo orë do jepen detyra ose ese të shkurtëra, të cilat pastaj do diskutohen në orën tjetër. </li></ul><ul><li>Studentët inkurajohen të përcjellin rrjedhat financiare dhe bankare në vend dhe botë, përmes mediave elektronike dhe të shkruara, revistave ndërkombëtare dhe internetit, dhe të nxjerrin tema për diskutim. </li></ul><ul><li>Eset e tyre në lidhje me këto çështje do merren në konsiderim gjatë vlerësimit. </li></ul><ul><li>Lënda ligjërohet përmes metodës interaktive, duke përdorur PowerPointin dhe debatin me studentë. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Fadil Govori: Financë , Botimi i parë, Riinvest, Prishtinë, 20 1 0 </li></ul><ul><li>S herif Bundo : Financë , Tiran ë, 200 7 </li></ul><ul><li>Mishkin, Frederick: The Economics of Money, Banking, and Financial Markets , 8th edition, Pearson Addison Wesley. </li></ul><ul><li>Brealey/Myers/Marcus: Fundamentals of Corporate Finance , McGraw Hill/Irwin 6/E </li></ul><ul><li>Sylvester C.W. Eijffinger & Jakob De Haan: European Monetary and Fiscal Policy , Oxford University Press, 2000 </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Hyrje në financa </li></ul><ul><ul><li>Pse studjojmë financën, </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemi financiar, </li></ul></ul><ul><ul><li>Trendet e zhvillimit në financë. </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Paraja </li></ul><ul><ul><li>Kuptimi i parasë, </li></ul></ul><ul><ul><li>Format e parasë, </li></ul></ul><ul><ul><li>Funksionet e parasë, </li></ul></ul><ul><ul><li>Evolucioni i sistemit të pagesave. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Vlera në kohë e parasë </li></ul><ul><ul><li>Vlera e ardhme, </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlera aktuale, </li></ul></ul><ul><ul><li>Krahasimi midis vlerës së ardhme dhe vlerës aktuale, </li></ul></ul><ul><ul><li>Amortizimi i huasë. </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Risku dhe kthimi </li></ul><ul><ul><li>Kuptimi i riskut, </li></ul></ul><ul><ul><li>Burimet e riskut, </li></ul></ul><ul><ul><li>Llojet e riskut, </li></ul></ul><ul><ul><li>Risku individual dhe risku i përgjithshëm, </li></ul></ul><ul><ul><li>Dallimi midis fitimit të pritur dhe fitimit të kërkuar, </li></ul></ul><ul><ul><li>Matja e riskut, </li></ul></ul><ul><ul><li>Risku dhe koha. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Sistemi financiar dhe elementet e tij përbërës </li></ul><ul><ul><li>Kuptimi dhe skema e sistemit financiar, </li></ul></ul><ul><ul><li>Funksionet e sistemit financiar, </li></ul></ul><ul><ul><li>Flukset financiare dhe sistemi financiar, </li></ul></ul><ul><ul><li>Firmat, mjedisi dhe sistemi financiar. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Tregu financiar dhe bursa </li></ul><ul><ul><li>Tregu financiar, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tregu primar, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tregu sekondar, </li></ul></ul><ul><ul><li>Aksioni, </li></ul></ul><ul><ul><li>Obligacioni, </li></ul></ul><ul><ul><li>Titujt hibride, </li></ul></ul><ul><ul><li>Rëndësia e bursës. </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Vlerësimi i aktiveve </li></ul><ul><ul><li>Lidhja ndërmjet vlerës dhe çmimit të një aktivi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Vendimet financiare dhe maksimizimi i vlerës, </li></ul></ul><ul><ul><li>Modelet e vlerësimit, </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlerësimi i pasurisë së paluajtshme, </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlerësimi i obligacionit, </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlerësimi i aksionit. </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Banka </li></ul><ul><ul><li>Sistemi bankar dhe organizimi i tij, </li></ul></ul><ul><ul><li>Banka Qendrore, </li></ul></ul><ul><ul><li>Banka Qendrore Evropiane, </li></ul></ul><ul><ul><li>Banka Qendrore e Kosovës, </li></ul></ul><ul><ul><li>Banka Qendrore dhe politika monetare, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tregu i parasë, </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilanci i BQ, </li></ul></ul><ul><ul><li>Banka komerciale, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndërmjetësit financiarë jobankarë. </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Rregullimi bankarë </li></ul><ul><ul><li>Nevoja për rregullimin bankar, </li></ul></ul><ul><ul><li>Rregullimi bankar në Kosovë, </li></ul></ul><ul><ul><li>Rregullimi bankar në BE, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kundërshtimi për rregullimin bankar. </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Menaxhmenti bankarë </li></ul><ul><ul><li>Ekonomia e menaxhmentit të aseteve dhe detyrimeve, </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhmenti i likuiditetit, </li></ul></ul><ul><ul><li>Çmimi i huave bankare, </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhmenti i aseteve, </li></ul></ul><ul><ul><li>Modeli i burimeve reale të menaxhmentit të aseteve dhe detyrimeve, </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhmenti i detyrimeve dhe përcaktimi i norm e s së interesit. </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Ndërmjetësimi financiar në tregun e sigurimeve </li></ul><ul><ul><li>Risku dhe vendimet ekonomike, </li></ul></ul><ul><ul><li>Roli i shtetit në drejtimin e riskut, </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikimi dhe vlerësimi i riskut, </li></ul></ul><ul><ul><li>Llojet e riskut, </li></ul></ul><ul><ul><li>Drejtimi i riskut , </li></ul></ul><ul><ul><li>Sigurimet shoqërore. </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Politika Monetare </li></ul><ul><ul><li>Kuptimi, roli dhe funksionet e politikës monetare, </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategjia e politikës monetare, </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrumentet e politikës monetare, </li></ul></ul><ul><ul><li>Mbikëqyrja e bankave. </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>Inflacioni dhe deflacioni </li></ul><ul><ul><li>Inflacioni: Vështrim i përgjithshëm, </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkaqet e inflacionit, </li></ul></ul><ul><ul><li>Llojet e inflacionit, </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasojat e inflacionit, </li></ul></ul><ul><ul><li>Masat kundër inflacionit, </li></ul></ul><ul><ul><li>Deflacioni: Vështrim i përgjithshëm, </li></ul></ul><ul><ul><li>Dezinflacioni dhe reflacioni, </li></ul></ul><ul><ul><li>Devalvimi dhe revalvimi. </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Financat publike </li></ul><ul><ul><li>Të mirat publike, </li></ul></ul><ul><ul><li>Përkufizimi i financës publike, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tatimi dhe taksa, </li></ul></ul><ul><ul><li>Struktura e tarifave tatimore, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tatimi i akcizës, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tatimi doganor, </li></ul></ul><ul><ul><li>Buxheti i shtetit, </li></ul></ul><ul><ul><li>Financimi i deficitit buxhetor. </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>Financat e biznesit </li></ul><ul><ul><li>Flukset financiare të ndërmarrjes, </li></ul></ul><ul><ul><li>Burimet financiare, </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezultai financiar, </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasqyrat financiare dhe analiza e tyre, </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilanci i firmës, </li></ul></ul><ul><ul><li>Likuiditeti i firmës, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndarja midis pronarëve dhe drejtuesëve. </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Buxhetimi i kapitalit </li></ul><ul><ul><li>Koncepti i buxhetimit, </li></ul></ul><ul><ul><li>Efektet afatgjata, </li></ul></ul><ul><ul><li>Plani i investimeve, </li></ul></ul><ul><ul><li>Seleksionimi i investimeve, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kriteret për përzgjedhjen e investimeve. </li></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>Kosto e kapitalit </li></ul><ul><ul><li>Koncepte bazë, </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlera e ndërmarrjes, </li></ul></ul><ul><ul><li>Faktorët që ndikojnë koston e kapitalit, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosto e burimeve specifike të kapitalit. </li></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>Burimet e financimit </li></ul><ul><ul><li>Nevojat financiare afatshkurtra, </li></ul></ul><ul><ul><li>Huaja bankare, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kredia tregtare, </li></ul></ul><ul><ul><li>Letra tregtare, </li></ul></ul><ul><ul><li>Huaja e garantuar. </li></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>Vlerësimi 1: Pas Javës së pestë </li></ul><ul><li>Vlerësimi 2: Pas Javës së dhjetë </li></ul><ul><li>Provimi Final: Qershor 2010 </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Pjesëmarrja ne ligjërata dhe ushtrime është shume e rëndësishme. </li></ul><ul><li>Studentët inkurajohen që të jenë të rregullt në ligjërata dhe ushtrime. </li></ul><ul><li>Ata inkurajohen që gjithmonë të kërkojnë sqarime gjatë ligjëratave. </li></ul><ul><li>Profesorët dhe asistentët do të jenë në dispozicion për sqarime shtesë dhe konsultime të studentëve. </li></ul><ul><li>Studentët kanë për obligim që pas çdo ligjërate të lexojnë së paku literaturën që u është caktuar dhe të kryejnë detyrat dhe esetë që do t’u jepen. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Studentët gjithashtu do të jenë të obliguar të marrin pjesë në dy provimet paraprake dhe provimin final që do të organizohen gjatë semestrit. </li></ul><ul><li>Ata do te mbështeten gjate gjithë kohës per te përvetësuar programin. </li></ul><ul><li>Studentet inkurajohen te përcjellin diskutimet ne media dhe te pyesin lidhur me ecuritë dhe problemet financiare ndërkombëtare dhe te hapin diskutime lidhur me to. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Kollokviumi 1: 15% </li></ul><ul><li>Kollokviumi 2: 15% </li></ul><ul><li>Pjesëmarrja në Ushtrime dhe Aktivitete: </li></ul><ul><ul><li>2 ( Dy ) Punime seminarike : 1 6 % </li></ul></ul><ul><ul><li>1 ( nj e) ese të shkurtër (700-1000 fjalë): 4 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlersimi Total për këtë kategori: 20% </li></ul></ul><ul><li>Provimi Final: 50% </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Konsultime: </li></ul><ul><ul><li>E marte 12:00 – 13:30 </li></ul></ul><ul><li>e-mail: [email_address] </li></ul>

×