Im321 standart

2,853 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Im321 standart

  1. 1. ÁÀÒËÀÂ. Ïðîôåññîð äîê., ïðîô. Ã.Áàòõ¿ðýë IM321 “Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí ìåíåæìåíò” õè÷ýýëèéí õºòºëáºð 1. Õè÷ýýëèéí ñòàíäàðò, òîäîðõîéëîëò IM321 Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí ìåíåæìåíò Êðåäèò, óëèðàë: 3.0, íàìàð ªìíºõ õîëáîî: ÂÀ 201 Õè÷ýýë çààõ áàãø: äîêòîð, äýä ïðîô. Öñ.Ãàíáàò /SW05/ ªðºº: 106 òîîò, 99081293 E-ìail: ganbat@csms.edu.mn, tsganbat2003@yahoo.com Íýã äîëîî õîíîãò õè÷ýýëëýõ öàã: 2 : 2 : 0 : 5 (ëåêö/ñåì/ëàá/áèå äààëò) Õè÷ýýëèéí çîðèëãî: “Öàõèì êîìïàíè” áèé áîëîõ ¿çýãäýë ºíäºð õºãæèëòýé îðíóóäàä ýð÷èìòýé ÿâàãäàæ áàéãàà ºíººãèéí öàã ¿åä ìýäýýëëèéí ñèñòåì, ò¿¿íèéã õºãæ¿¿ëýõ àñóóäàë áèçíåñ ýðõëýã÷äèéí àíõààðëûí òºâä áàéíà. Èéíõ¿¿ áèçíåñèéí ñàëáàðò ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí õýðýãëýý ºðãºæèõ õèðýýð ýðãýýä ò¿¿íèé õºãæèõ ¿íäýñ íü áîëæ áàéãàà òóõàé îíîëûí ìýäëýãèéã ýçýìø¿¿ëíý. Ñåìèíàðûí õè÷ýýëýýð õóâü õ¿íèé, àæëûí õýñãèéí, áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã, òýäãýýðèéí óÿëäàà õîëáîîã õºãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð àíàëèç õèéõ, ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè áîëîí ìýäýýëëèéí ñèñòåì¿¿äèéí õàðüöóóëñàí ñóäàëãàà õèéõ ÷àäâàðûã ýçýìø¿¿ëíý. Îð÷èí ¿åä áèçíåñèéí ïðîöåññèéã äýìæèõ, ìåíåæåðèéí øèéäâýð ãàðãàõàä òóñëàõ ïðîãðàìì õàíãàìæèéí õýðýãñë¿¿äèéã áèçíåñèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí ñèñòåì¿¿ä ãýæ òîäîðõîéëæ áàéãàà òóë òýäãýýðèéã ñóäëàõ íü áàãø, îþóòíóóäûí áèå äààæ ñóäëàõ ºðãºí àãóóëãà á¿õèé äààëãàâàð áàéõ áîëíî. ¯íäñýí ñóðàõ áè÷èã: 1. Kenneth C.Laudon, Jane P.Laudon, Management Information Systems, 2004, Prentice Hall /L/ 2. www.csms.edu.mn/im321/ /W/ Ä¿ãíýõ æóðàì: Áàãø äàðààõè ¿íäñýí õýëáýðýýð îþóòíû õºäºëìºðèéã ¿íýëæ 70 îíîî ºãíº. ¯¿íä : Èðö 10 Áèå äààëò 1,2,3,4 20 Áàãààð ã¿éöýòãýõ àæèë 20 Ñîðèëò 1, 2 20 Òàéëáàð: 1. Îþóòàí ìýäëýãýý ¿íäñýí ñóðàõ áè÷ãýýñ ãàäíà ØÓÒÈÑ, ÊòÌÑ, áóñàä èõ äýýä ñóðãóóëü, ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãà, èíòåðíåòèéí ìýäýýëýë àøèãëàí ã¿íçãèéð¿¿ëíý. 2. ¯íäñýí ìýäëýãèéã àìààð áîëîí áè÷ãýýð óëèðëûí ÿâöàä 2 óäàà øàëãàæ ä¿ãíýíý. 3. Áèå äààëòûã ãðàôèê òºëºâëºãººíèé äàãóó òîâëîãäñîí õóãàöààíä øàëãóóëàõ áà õóãàöàà õîæèìäîõ, äóòóó õèéñýí ã¿éöýòãýëèéã òîîöîõã¿é. Áàãøèéí çààõ àðãà: ¯íäñýí îéëãîëò, îíîëûí ìýäëýãèéí áàãø òîéì ëåêöýýð ºã÷, îþóòàí áèå äààæ ìýäëýãýý ºðãºòãºõ áà ñåìèíàðûí õè÷ýýëýýð ìýä, ã¿íçãèéð¿¿ëíý.
  2. 2. Ëåêöèéí õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº Äîëîî Õè÷ýýëèéí ñýäýâ Öàã Òýìäýãëýë õîíîã Ìýäýýëýë, ñèñòåìèéí òóõàé åðºíõèé îéëãîëò I 2 W II Ìýäýýëëèéí ñèñòåì, ÌÑ-èéí ìåíåæìåíòèéí òîäîðõîéëîëò 2 W ÌÑ-èéí îð÷èí ¿åèéí õºãæëèéí õàíäëàãà, Цахим компанийг III 2 L, Ch.1 удирдах нь IY ÌÑ àæ àõóéí íýãæèä 2 L, Ch.2 Y ÌÑ, áàéãóóëëàãà, ìåíåæìåíò áà ñòðàòåãè 2 L, Ch.3 Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí óäèðäàõ áàéãóóëëàãà, àæèëòíóóäûí YI 2 W àæèë ¿¿ðýã YII Öàõèì êîìïàíè, Ýëåêòðîí áèçíåñ áà Ýëåêòðîí õóäàëäàà 2 L, Ch.4 YIII Мэдээллийн Технологийн дэд бүтэц ба Платформ 2 L, Ch.6 IX Мэдээллийн эх үүсвэрийн менежмент 2 L, Ch.7 Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт, Утасгүй сүлжээний X 2 L, Ch.8,9 эрин үе XI Ìýäëýãèéã óäèðäàõ íü, ìýäëýãòýé àæèëëàõ ñèñòåì¿¿ä 2 L, Ch.10 L, XII Áàéãóóëëàãûí ÌÑ-èéã õºãæ¿¿ëæ áóé øèíý àðãà ç¿é 2 Ch.11.12 Ñèñòåìèéí áèçíåñèéí ¿íý öýíý, ººð÷ëºëòèéã óäèðäàõ òóõàé XIII L, Ch.13 îéëãîëò XIY Ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäàë áà õÿíàëò 2 L, Ch.14 ¨ñ ç¿é, ò¿¿íèé îíîëûí àñóóäëóóä; ¨ñ ñóðòàõóóíû êîäóóä, XY 2 W Ìýðãýæëèéí ¸ñ ç¿é; Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí àæèëòíû ¸ñ ç¿é XYI 2 L, Ch.5 Ä¿í 32 Ñåìèíàðûí õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº IM321 Äîëîî Òýìäýã Õè÷ýýëèéí ñýäýâ Öàã õîíîã ëýë ªãºãäºë, ìýäýý, ìýäýýëëèéí ÿëãààã òîäîðõîéëîõ, Ìýäýýëýë, ñàéí Áàãààð I 2 ìýäýýëëèéí øèíæ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ (áàãààð àæèëëàõ) àæèëëàõ Ñèñòåì, ìýäýýëëèéí ñèñòåì, áàéãó¿ëëàãûí ìýäýýëëèéí Áàãààð II 2 ñèñòåìèéã òîäîðõîéëîõ, æèøýý ãàðãàõ àæèëëàõ Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí ìåíåæìåíòèéí ñóäëàõ ç¿éë, ìýäýýëëèéí Îþóòàí III ñèñòåìèéí ¿íäñýí òºðë¿¿äèéí òóõàé, ªìíº ¿çñýí ñýäâ¿¿äòýé 2 á¿ðýýð õîëáîîòîé àñóóëòóóä áè÷èæ çºâ õàðèóëàõ Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí ìåíåæìåíòèéã ìýðãýæèë áîëîõûíõ íü IY Áàãø 2 õóâüä òàéëáàðëàõ Áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéã òîäîðõîéëîõ, æèøýý Y ãàðãàõ (ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí çàãâàðûã ñåìåñòðèéí òóðøèä Áàãø 2 õèéæ õºãæ¿¿ëýõ) Áàãø, YI Õóâü õ¿íèé ìýäýýëëèéí ñèñòåì, “îþóòàí”-û ìýäýýëëèéí îþóòàí 2 ñèñòåìèéí æèøýýí äýýð òàéëáàðëàõ õàìòàð÷ Áàãø YII Ìåíåæåðèéí øèéäâýð ãàðãàõ, èõ õýìæýýíèé ìýäýýëëèéã îþóòàí 2 õ¿ëýýí àâàõ, áîëîâñðóóëàõ, òàðààõ ¿¿ðýã ôóíêö èéí òóõàé õàìòàð÷ YIII Áàéãóóëëàãàä “ªãºãäëèéí àãóóëàõ” áàéãóóëàõ øààðäëàãà, Áàãø 2
  3. 3. á¿òöèéã îíîâ÷òîé òîäîðõîéëîõ àðãààñ, “ªãºãäëèéí ñàí”-ãààñ ÿëãààòàé òàëóóä, õèéãäýõ áîëîâñðóóëàëòûí òóõàé òàéëáàðëàõ Àæëûí õýñãèéí ìýäýýëëèéí ñèñòåì, áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí IX Áàãø 2 ñèñòåìèéí ¿¿ðýã ðîëü, ãàäààä, äîòîîä ôóíêö¿¿ä X Íèéë¿¿ëýëòèéí ãèíæèí õýëõýýíèé óäèðäëàãûí ñèñòåì Áàãø 2 XI Õýðýãëýã÷òýé õàðèëöàõ óäèðäëàãûí ñèñòåì¿¿ä Áàãø 2 Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí õºãæëèéí øèíý ò¿âøèí áóþó XII Áàãø 2 Ýíòåðïðàéç ñèñòåìèéí îíöëîã ERP áóþó Ýíòåðïðàéç ñèñòåìèéí íººö òºëºâëºõ àðãóóäààñ Áàãààð XIII 2 òàéëáàðëàõ àæèëëàõ Áàãø XIY Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí ìýðãýæèëòíèé ¸ñ ç¿éí ñàéí, ìóó æèøýý îþóòàí 2 òàòàõ, çàðèì òîõèîëäëûã õýëýëöýõ õàìòàð÷ XY Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí õºãæëèéí æèøýý, òýðã¿¿ëýõ Áàãø 2 ÷èãëýë¿¿äèéí òóõàé ìýäëýã, ìýäýýëëýýñ õàðèëöàí ñîëèëöîõ îþóòàí XYI Áàãø 2 “Öàõèì êîìïàíè”-èéí òóõàé îéëãîëòûã ä¿ãíýõ, äàâóó áîëîí ñóë îþóòàí òàëóóäûã ãàðãàõ õàìòàð÷ Ä¿í 32 2. Õè÷ýýëèéí àãóóëãûí ñòàíäàðò Äîëîî Õè÷ýýëèéí ñýäýâ Àãóóëãà õîíîã Ìýäýýëýë, ñèñòåìèéí Ñèñòåìèéí òóõàé, ñèñòåìèéí õýðýãëýý, çàðèì îíöëîãîîñ òóõàé åðºíõèé Ìýäýýëýë, ñàéí ìýäýýëëèéí õýðýãöýý, øèíæ ÷àíàðóóä I îéëãîëò Ìýäýýëëèéí ñèñòåì, Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí òîäîðõîéëîëò, ÌÑ-èéí òºðë¿¿ä, II ÌÑ-èéí ìåíåæìåíòèéí ÌÑ-èéí ìåíåæìåíòèéí òîäîðõîéëîëò òîäîðõîéëîëò Өнөө үед бизнес болон удирдлагуудад мэдээллийн систем яагаад чухал áàéäàã òóõàé Өнөөгийн өрсөлдөөнт бизнесийн орчинд мэдээллийн системийн гүйцэтгэх үүрýã ÌÑ-èéí îð÷èí ¿åèéí Бизнес болон засгийн газарт интернэт болон интернэт III õºãæëèéí õàíäëàãà, технологийн ¿ç¿¿ëýõ нөлөө Цахим компанийг Мэдээллийн системийг техникийн болон бизнесèéí талаас удирдах нь нь тодорхойлîõ íü Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè áà мэдээллийн системийн ялгаа Мэдээллийн системийг хэрэглэх менежментийн үндсэн шаардлагóóä IY ÌÑ àæ àõóéí íýãæèä Бизнес дэх системийн үндсэн үүрýг Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаа болох борлуулалт, маркетинг, үйлдвэрлэл, санхүү, хүний нөөцийг дэмжих мэдээллийн системүүдийí òóõàé Байгууллага, мэдээллийн систем, бизнес процесс хоорондûí óÿëäаа Байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг дээшлүүлэх, бизнес процессын нэгдмэл байдлыг бий болгоход аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан програмìууд ÿìàð õýðýãòýé áàéäàã
  4. 4. òóõàé Аж ахуйн нэгж болон удирдлагын шийдэл мэдээллийн системийн øààðäëàãà Байгууллага мэдээллийн системийг амжилттай хэрэглэх болон ò¿¿íèéã õºãæ¿¿ëýõèéí тулд менежерүүдийн мэдэх ёстой àñóóäëóóä Байгууллага дахь мэдээллийн системийн à÷ õîëáîãäîë ÌÑ, áàéãóóëëàãà, Байгууллага дахь менежерүүдийн үйл ажиллагааг Y ìåíåæìåíò áà мэдээллийн систем хэрхэн дэмжäýã òóõàé ñòðàòåãè Өрсөлдөөнд давуу байдалтай болохын тулд мэдээллийн систем хэрхэн бизнес стратегийг дэмжиõ âý Стратегийн мэдээллийн систем болон удирдлагын шийдлээс бий болсон шаардлагууд Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí óäèðäàõ àæèëòàí ãýæ õýí áý, ¿¿ðýã Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí ðîëü óäèðäàõ Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí ìåíåæåðèéí ÷èã ¿¿ðýã YI áàéãóóëëàãà, Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí ìåíåæåðèéí ìýäëýã, ÷àäâàðò òàâèãäàõ àæèëòíóóäûí àæèë øààðäëàãà ¿¿ðýã Интернэт технологи бизнес загварыг хэрхэн өөрчилж байгаа òóõàé Э-худалдаа, энэ нь бизнесээс бизнест хүргэх үйл ажиллагаа, жижиглэнгийн худалдаанд ÿìàð өөрчлөлт авчир÷ Öàõèì êîìïàíè, áàéãàà òóõà YII Ýëåêòðîí áèçíåñ áà Э-худалдааны үндсэн төлбөрийн систем¿¿ä Ýëåêòðîí õóäàëäàà Байгууллагын дотоод бизнес процесс, менежментийг хялбаршуулахад интернэт технологийн гүйцэтгэх үүрýã Э-бизнес, э-худалдаа, менежментийн шийдлүүдийн давуу талóóä Мэдээллийн Мэдээллийн Технологи (МТ)-н дэд бүтýö, түүний түвшин Технологийн дэд болон бүрэлдэхүүн хэсгүүд бүтэц ба Платформ МТ-н дэд бүтцийн хувьсал õºãæëèéí шатууд МТ-н дэд бүтцийн хувьслын технологийн хөдөлгөгч õ¿÷ YIII Орчин үеийн компьютерийн техник хангамжèéн платформын хандлагà Орчин үеийн програм хангамжийн платформын хандлагà МТ-н дэд бүтэц, удирдлагын шийдлүүд ãàðãàõ шаардлагà Бичиг баримтыг хадгалах уламжлалт орчинд мэдээллийн эх үүсвэрийн менежментийн тóõàé Өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем, өгөгдлийн сангийн загваруудыг хооронд нь харьцуулах íü Мэдээллийн эх Өгөгдлийн сангийн үндсэн загварыг хэрэглэх íü IX үүсвэрийн ªгөгдлийн сангийн øèíý хандлагыí òóõàé менежмент Өгөгдлийн эх үүсвэрийн менежмент болон удирдлагын шийдлээс гарсан шаардлагуудыг тодорхойлох íü ªãºãäëèéí óóðõàé, ìåíåæìåíòèéí øèéäâýð ãàðãàõàä ÷óõàë ýõ ¿¿ñâýð áîëîõ òóõàé X Харилцаа холбоо, Байгууллагын өнөө үед ашиглаж бàéãàà сүлжээний дэд Сүлжээ ба Интернэт, бүтэц, сүлжээний çàðèì технологи Утасгүй сүлжээний Өгөгдөл дамжуулах сонголт, сүлжээний төрөл, сүлжээний эрин үе үйлчилгээний тóõàé Байгууллагын мэдээллийн технологийн дэд бүтцэд
  5. 5. Интернэт болон WWW–н гүйцэтгэх үүрýã Харилцаа холбоо болон электрон бизнест ашиглагдах хэрэгсë¿¿ä Сүлжээ, Интернэт, удирдлагын шийдлээс гарах шаардлагыг тогтоох òóõàé Утасгүй сүлжээний эрин үе Утасгүй сүлжээгээр хийгдэх дамжуулалтын зарчим, гар утàсны сүлжээний стандарт ба үеүүд, гар утсаар интернэтэд холбогдох стандарт Óтасгүй сүлжээгээр интернэтэд холбогдох үндсэн стандарт Бизнес дэх m-õóäàëäàà (гар утсаар худалдаа хийх)-íû гүйцэтгэх үүрýã, m-õóäàëäààíû çàðèì чухал системүүд Утасгүй сүлжээний технологийн бизнесийн үнэт зүйл, бизнеñ дэх утасгүй системүүдийí æèøýý Утасгүй сүлжээний технологи болон менежментийн шийдлээр гарч ирсэн давуу талóóä Ìýäëýãèéã óäèðäàõ Ìýäýýëýë áà ìýäëýãòýé àæèëëàõ ñèñòåì¿¿ä XI íü, ìýäëýãòýé Õèéìýë îþóíû ñèñòåì¿¿ä àæèëëàõ ñèñòåì¿¿ä Åíòåðïðàéç õýðýãñë¿¿ä áà áèçíåñ ïðîöåññ¿¿äèéí èíòåãðàöè Áàéãóóëëàãûí ÌÑ-èéã XII Åíòåðïðàéç ñèñòåì õýðõýí àæèëëàäàã òóõàé õºãæ¿¿ëæ áóé øèíý Åíòåðïðàéç ñèñòåìèéí áèçíåñèéí ¿íý öýíý àðãà ç¿é Êàïèòàëûã òºñºâëºõ óëàìæëàëò àðãà, Ñèñòåìèéí áèçíåñèéí Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí àìæèëò áà äóòàãäëûã àðèëãàõ ¿íý öýíý, ººð÷ëºëòèéã ìåíåæìåíòèéí øèíý àðãà óõààí XIII óäèðäàõ òóõàé Áèçíåñèéí ïðîöåññèéã äàõèí èíæåíåð÷ëýõ, Íèéë¿¿ëýëòèéí îéëãîëò õýëõýýíèé óäèðäëàãûí ìåíåæìåíò, Õýðýãëýã÷òýé õàðèëöàõ ìåíåæìåíòèéí òóõàé Мэдээллийн системд ãàðäàã янз бүрийн алдаануудаас хамãаалах, çàðèì тусгай хамгаалалтûí òóõàé Аюулгүй байдал болон хяналтын бизнесийн үнэт зүйл Аюулгүй байдал, хяналтанд зориулсан байгууллагын болон Ìýäýýëëèéí àþóëã¿é XIY удирдах түвшиний хүрээний элементүүд áàéäàë áà õÿíàëò Мэдээллийн эх үүсвэрийг хамгаалах технологиуд болон хэрэгслүүд Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал, хяналт, менежментийн шийдвэрийн давуу талóóä ¨ñ ç¿é, ò¿¿íèé îíîëûí ¨ñ ç¿éí îíîëûí òåëåîëîãèê, äåîíòîëîãèêèéí ¿çëèéã àñóóäëóóä; ¨ñ áàðèìòëàã÷èä, ¸ñ ñóðòàõóóíû êîäóóä, õóóëü ä¿ðìèéí XY ñóðòàõóóíû êîäóóä çîõèöóóëàëò, ¸ñ ç¿éí àíãèëàë Мэдээллийн системээс улбаалан үүссэн этикийн, нийгмийн, улс төрийн асуудлуудын харилцан хамаарал Мэдээллийн нийгэм дэх ёс зүйн хэм хэмжээ болон этикийн шийдвэр гаргалтад хэрэглэгдэх тусгай дүрэм журам Ìýðãýæëèéí ¸ñ ç¿é; Орчин үеийн мэдээллийн систем, интернэт дэх хувь хүний Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí XYI аюулгүй байдал, оюуны өмчийн нөлөөлºë àæèëòíû ¸ñ ç¿é Мэдээлëийн систем өдөр тутмын амьдралд ямар өөрчлөлт авчирсан òóõàé Мэдээллийн систем, удирдлагын шийдэл дэх этикийн болон нийгмийн нөлөөллөөс үүссэн менежментийн үндсэн шаардлагууд Áîëîâñðóóëñàí: ………………..äîê.,äýä ïðîô.Öñ.Ãàíáàò
  6. 6. 2007-10-20 Management Information systems Course description "The course purpose is to provide the substance and skill necessary to make sound business decisions relating to information systems, and to work with senior line managers in the resolution of issues and problems in this area. Categories of issues which will be addressed in the course include: • How do IT and its various manifestations in business, such as the Internet, affect current & future COMPETITIVENESS? How do we align business strategy and plans with IT strategy and IT plans? • How can we ENGAGE executives in learning and leading IT-related change? • How do we IMPLEMENT new systems, CHANGE work behavior, MANAGE projects? • How should we ORGANIZE and GOVERN IT in an organization?*"

×