ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

85,354 views
84,792 views

Published on

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

6 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
85,354
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,316
Actions
Shares
0
Downloads
649
Comments
6
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. ใบความรู้ เรื่อง รูปแบบการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบ 1. ปกหน้า (สีเหลือง) สันปกสีดา 2. รองปก (กระดาษ A4) 3. เกี่ยวกับโครงงาน (ก) 4. กิตติกรรมประกาศ (ข) 5. บทคัดย่อ (ค) 6. สารบัญ 7. บทที่ 1 บทนา 8. บทที่ 2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง (ให้สืบค้นจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) 9. บทที่ 3 วิธีการจัดทาโครงงาน 10. บทที่ 4 ผลการศึกษา 11. บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 12. บรรณานุกรม 13. ภาคผนวก 14. ข้อมูลผู้จัดทา (รูปภาพ, ชื่อ-นาสกุล, อายุ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์) 15. กระดาษ A4 ติดซองใส่ CD โครงงาน 16. รองปกหลัง (กระดาษ A4) 17. ปกหลัง (สีเดียวกับปกหน้า)
 2. 2. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ...........................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................... จัดทาโดย 1. .......................................... เลขที่ ................. 2. .......................................... เลขที่ ................. ตัวหนังสือ 3. .......................................... เลขที่ ................. TH SarabunPSK ขนาด 20 หนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สานักงานเขตพื้นทีการมัธยมศึกษา เขตที่ 32 ่
 3. 3. ก เกี่ยวกับโครงงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ ตัวหนังสือ TH SarabunPSK ขนาด 16เรื่อง ................................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......................................................ผู้จัดทา 1. .......................................... เลขที่ ................. 2. .......................................... เลขที่ ................. 3. .......................................... เลขที่ .................ครูที่ปรึกษา 1. …………………………………………………. ตาแหน่ง ครู อันดับ ........ 2. ตาแหน่ง ครู อันดับ ............สถานศึกษา โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาเภอเมืองบุรีรัมย์ สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขตที่ 32ปีการศึกษา 2554
 4. 4. ข กิตติกรรมประกาศ โครงงานนี้สาเร็จขึ้นได้ด้วย................................................................................................... ตัวหนังสือ........................................................................................................................... ................................. TH SarabunPS............................................................................................................................................................ K............................................................................................................................................................ ขนาด 16................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ท้ายสุดนี้ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการ.............................ของผู้สนใจต่อไป คณะผู้จัดทา
 5. 5. ค บทคัดย่อ การจัดทาโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) สร้าง............................................................. ตัวหนังสือ(2) ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ส ร้าง................................ (3) ศึกษาการจัดทาโครงงาน THคอมพิวเตอร์ SarabunPS K ผลการศึกษาและจัดทาโครงงานพบว่า.................................................................................. ขนาด 16......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 6. 6. สารบัญเรื่อง หน้า ตัวหนังสือเกี่ยวกับโครงงาน ก THกิตติกรรมประกาศ ข SarabunPSบทคัดย่อ ค Kบทที่ 1 บทนา ขนาด 16 - ที่มาและความสาคัญของโครงงาน - วัตถุประสงค์ - ขอบเขตการศึกษาค้นคว้าบทที่ 2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้องบทที่ 3 วิธีการจัดทาโครงงาน - วัสดุและอุปกรณ์ - วิธีการจัดทาโครงงานบทที่ 4 ผลการศึกษาบทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ - สรุปผลการศึกษา - ประโยชน์ที่ได้จากโครงงาน - ข้อเสนอแนะบรรณานุกรมภาคผนวกข้อมูลผู้จัดทา
 7. 7. บทที่ 1 ตัวหนังสือ TH SarabunPSK บทนา ขนาด 20 หนาที่มาและความสาคัญของโครงงาน ตัวหนังสือ …............................................................................................................................. .............. TH............................................................................................................................................................. SarabunPS............................................................................................................................................................. K............................................................................................................................................................. ขนาด 16.............................................................................................................................................................วัตถุประสงค์ 1. สร้าง.......................................... 2. ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง.............................................. 3. ศึกษาการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า ............................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 8. 8. บทที่ 2 ตัวหนังสือ เอกสารและโครงงานทีเกี่ยวข้อง ่ TH SarabunPSK ขนาด 20 หนา ในการจัดทาโครงงานการคอมพิวเตอร์ กลุ่มของข้าพเจ้าได้ ……………………………… ตัวหนังสือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… TH……………………………………………………………………………………………………………………………………………… SarabunPS………………………. K ขนาด 16เอกสารที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................โครงงานที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .... (บทที่ 2 อาจมีข้อมูลมากกว่า 20 หน้า)
 9. 9. บทที่ 3 ตัวหนังสือ TH SarabunPSK วิธีการจัดทาโครงงาน ขนาด 20 หนาวัสดุและอุปกรณ์ วัสดุและอุปการณ์ที่ใช้ในการจัดทาโครงงานได้แก่ ตัวหนังสือ 1. ............................................................................ TH 2. ........................................................................... SarabunPS 3. ........................................................................... K 4. ........................................................................... ขนาด 16 5. ...........................................................................วิธีการจัดทาโครงงาน 1. ..................................................................................................................................... 2. ............................................................................................................................. ........ 3. ..................................................................................................................................... 4. ............................................................................................................................. ........ 5. ..................................................................................................................................... 6. ............................................................................................................................. ........ 7. ..................................................................................................................................... 8. ............................................................................................................................. ........ 9. ..................................................................................................................................... 10. ............................................................................................................................. ........ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 10. 10. บทที่ 4 ตัวหนังสือ ผลการศึกษา TH SarabunPSK ขนาด 20 หนา จากการศึกษาการสร้าง……………………………………… ในการจัดทาโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดทาได้......................................................................................................................... ...... ตัวหนังสือ............................................................................................................................................................. TH SarabunPS............................................................................................................................................................. K............................................................................................................................................................. ขนาด 16.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 11. 11. บทที่ 5 ตัวหนังสือ TH SarabunPSK สรุปผลและข้อเสนอแนะ ขนาด 20 หนาสรุปผลการศึกษา จากการจัดทาโครงงานพบว่า................................................................................................. ตัวหนังสือ............................................................................................................................................................. TH............................................................................................................................................................. SarabunPS............................................................................................................................................................. K ขนาด 16..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 12. 12. (ตัวอย่าง) ตัวหนังสือ บรรณานุกรม TH SarabunPSK ขนาด 20 หนากฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. การออกแบบบนจอภาพคอมพิวเตอร์.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ตัวหนังสือ พัฒนเทคนิคศึกษา, 2539. THแมนสรวง แซ่ซิ้ม. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash. (ออนไลน์). SarabunPS แหล่งที่มา : http://mansuang1978.spaces.live.com. 2552. K_______. การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Flash CS3. (ออนไลน์). ขนาด 16 แหล่งที่มา : http://mansuang1978.spaces.live.com. 2552._______. การสร้างแบบฝึกหัดแบบจับคู่. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://mansuang1978.spaces.live.com. 2552.
 13. 13. ตัวหนังสือ ภาคผนวก TH SarabunPSK ขนาด 20 หนา ภาพที่ 1 …………………….. ภาพที่ 2 ………………………..(ภาคผนวก อาจมีมากกว่า 5 หน้า)
 14. 14. ตัวหนังสือ ข้อมูลผู้จดทา ั TH SarabunPSK ขนาด 20 หนา ชื่อ .................. นามสกุล ............................. ตัวหนังสือ รูปภาพ TH อายุ ........ ปี SarabunPSขนาด 1. 5 นิ้ว ที่อยู่ ............................................................................................................ K เบอร์โทรศัพท์ ....................................... ขนาด 16 ชื่อ .................. นามสกุล ............................. รูปภาพ อายุ ........ ปีขนาด 1. 5 นิว ้ ที่อยู่ ............................................................................................................ เบอร์โทรศัพท์ ....................................... ชื่อ .................. นามสกุล ............................. รูปภาพ อายุ ........ ปีขนาด 1. 5 นิ้ว ที่อยู่ ............................................................................................................ เบอร์โทรศัพท์ ....................................... ชื่อ .................. นามสกุล ............................. รูปภาพ อายุ ........ ปีขนาด 1. 5 นิ้ว ที่อยู่ ............................................................................................................ เบอร์โทรศัพท์ .......................................

×