กรณีศึกษาการใช้ ซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ ส
     ในองค์ กร กฟผ.

     ิ ิ  ิ
   นายพสษฐ์ องคะสุวรรณ์
ผูอานวยการฝ่...
วัตถประสงค์ ในการนําโอเพ่นซอร์ สมาใช้ งาน
    ุ

 เพือลดการละเมิดลิขสิ ทธิซอฟต์ แวร์
เพือประหยัดรายจ่ ายด้ านซอฟต์ แวร...
ความเป็ นมาของ โอเพ่ นซอร์ ส ในกฟผ.
กฟผ. เป็ นหน่ วยงานขนาดใหญ่ ทีมีพนักงานถึง 24,209 คน มีเครือง
คอมพิวเตอร์ 12,000 เครือ...
โอเพ่นซอร์ ส ใน กฟผ.
ปี พ.ศ. 2537-2547
  Open Source Software ส่ วนมากทํางานบน Linux, BSD
  นิยมใช้ เป็ น Server  ไม่...
ค่ าใช้ จ่ายซอฟต์ แวร์ บน SERVER และ MS Office บน PC


                SERVER               ...
ประหยัดปี ละประมาณ 30 ล้ านบาท

                       Client PC
      SERVER         ...
นโยบาย โอเพ่นซอร์ ส ใน กฟผ.
   สื บเนืองจาก กฟผ. บริหารองค์ กรแบบ Good Governance ต้ องปฏิบัตอย่ าง  ิ
ถกต้ องเพือประโย...
แผนทีนํามาใช้ เพือผลักดันนโยบาย
แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ของการ
ไฟฟาฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2548-2552
...
กลยุทธ์ทนํามาใช้ เพือผลักดันนโยบาย
           ี
กําหนดเป็ น PA วัดทกสายงานในการติดตัง OpenOffice.org ไม่ ตากว่ า...
บรรยาย & อบรม Open Sourceในปี 2549,2550                 2549       2550
บรรยาย ณ หน่ วยงานภายน...
กิจกรรมอืนๆ
จัดสั มมนา Admin ทกสายงาน (2-3 ก.พ. 2549)
           ุ
จัดทํา CD รวบรวมโปรแกรม Open Source และ Free...
ผลการดําเนินการในปี 2549
ติดตัง Open Office บน PC มากกว่ า 5000 เครือง
ระบบงานทีพัฒนาด้ วย Open Source
   Hawai – EGAT I...
กิจกรรมอืนๆ ปี 2550

จัดทํา CD รวบรวมโปรแกรม Open Source ทีน่าสนใจ
จัดทํา CD สําหรับติดตังบนเครืองคอมพิวเตอร์ทจัดซือใหม่
 ...
กิจกรรมสนับสนุ นการใช้โปรแกรม Open Source

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เกียวกับ Open Source
ถามตอบปัญหาประจําสัปดาห์
คลินิค ...
กิจกรรมให้ความช่วยเหลือและบริการต่างๆ

เว็บไซต์ - http://itp.egat.co.th/opensource
  Webboard – ถามตอบ ปรึกษา เสนอแนะเกีย...
ความร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอก

SIPA
  สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
NECTEC
 ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกส์แล...
ความร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอก
    ่               ั ่      ่
มอบคูมือการใช้งาน OpenOffice.org ให้ก...
จบการบรรยาย

     สวัสดีครับ
นายพิสิษฐ์ อิงคะสุวรรณ์
pisit.i@egat.co.th
02-4364400
             Slide
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กรณีศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กร กฟผ. (EGAT)

4,017 views
3,877 views

Published on

กรณีศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กร กฟผ. (EGAT)
โดย พิสิษฐ์ อิงคะสุวรรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

Published in: Technology
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,017
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กรณีศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กร กฟผ. (EGAT)

 1. 1. กรณีศึกษาการใช้ ซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ ส ในองค์ กร กฟผ. ิ ิ ิ นายพสษฐ์ องคะสุวรรณ์ ผูอานวยการฝ่ ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ้ํ ่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแหงประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2551 Slide 1
 2. 2. วัตถประสงค์ ในการนําโอเพ่นซอร์ สมาใช้ งาน ุ เพือลดการละเมิดลิขสิ ทธิซอฟต์ แวร์ เพือประหยัดรายจ่ ายด้ านซอฟต์ แวร์ ขององค์ กร เพือคงความสามารถของบคลากรในการพัฒนา ุ ซอฟต์ แวร์ ด้วยตนเอง Slide 2
 3. 3. ความเป็ นมาของ โอเพ่ นซอร์ ส ในกฟผ. กฟผ. เป็ นหน่ วยงานขนาดใหญ่ ทีมีพนักงานถึง 24,209 คน มีเครือง คอมพิวเตอร์ 12,000 เครือง และในจํานวนนีเป็ นเครืองเซิร์ฟเวอร์ ถึง 500 กว่ าเครือง จึงต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายด้ านลิขสิ ทธิซอฟต์ แวร์ ในแต่ ละปี เป็ นเงินนับร้ อยล้ านบาท กฟผ. เริมนําโอเพ่นซอร์ ส มาใช้ งานตังแต่ ปี พ.ศ. 2537 โดยเริมต้ นใช้ งานกับเครืองเซิร์ฟเวอร์ ในศนย์ บริการอินเทอร์ เน็ตก่ อน ซึงประสพ ู ความสํ าเร็จอย่ างมาก และเป็ นแบบอย่ างกับหน่ วยงานอืนทัวไป Slide 3
 4. 4. โอเพ่นซอร์ ส ใน กฟผ. ปี พ.ศ. 2537-2547 Open Source Software ส่ วนมากทํางานบน Linux, BSD นิยมใช้ เป็ น Server ไม่ นิยมใช้ บน Desktop Web Server, FTP Server, Mail Server, Data Base Server ตังแต่ ปี 2547 Open Source Software ทํางานบน Windows มีจํานวนมากขึน นิยมใช้ บน Windows Desktop มากขึน OpenOffice.org , Gimp , VLC , FireFox , PdfCreator ปี 2548 กําหนดเป็ นนโยบาย เริมใช้ จริง ปี 2549 Slide 4
 5. 5. ค่ าใช้ จ่ายซอฟต์ แวร์ บน SERVER และ MS Office บน PC SERVER Client PC 30 SQL/SERVER M illions ค่าไลเซนส์ MS Office EX Cal ล้ านบาท หลั่งใช้ 25 OpenOffice.org SQL Cal 40 OO ทดแทน บางส่วน 20 SQL กรณีสมมุติ 30 MS หากใช้แต่ 15 W Cal MS Office 20 กรณีไม่เปลี่ยน W จุดที่เริ่มเปลี่ยน 10 10 5 0 กรณีปัจจุบัน 0 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ค่าใช้จ่ายจากไลเซนส์ของ MS Office ของ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 EGAT ก่อนและหลังเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org Slide 5
 6. 6. ประหยัดปี ละประมาณ 30 ล้ านบาท Client PC SERVER ่ ซอฟต์แวร์ลิขสิ ทธ์ โอเพนซอร์ ส ่ ซอฟต์แวร์ลิขสิ ทธ์ โอเพนซอร์ ส MS Office OpenOffice.org Visio Dia Window Server Linux / Ubuntu Acrobat Writer PDFCreator MS SQL MySQL Internet Explorer FireFox IIS Apache Tomcat Outlook Express Thunderbird ASP PHP / JSP Photo shop GIMP MAMBO PowerDVD VLC Moodle ACDSee Xnview Blender Pkzip 7-Zip So-Dictionary Lexitron Slide 6
 7. 7. นโยบาย โอเพ่นซอร์ ส ใน กฟผ. สื บเนืองจาก กฟผ. บริหารองค์ กรแบบ Good Governance ต้ องปฏิบัตอย่ าง ิ ถกต้ องเพือประโยชน์ ของสั งคมและประชาชน ไม่ ละเมิดกฏหมาย และหลักนิติ ู ธรรม มีความชอบธรรมถกต้ อง โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ จากภายนอก และ ู ภายในองค์ กร ผ้ ูบริหารจึงกําหนด ให้ กฟผ.ต้ องใช้ ซอฟต์ แวร์ ทมีลขสิ ทธิถกต้ องในองค์ กร ี ิ ู ่ ่ ่ ั ประกาศใช้โอเพนซอร์ ส เมือ 16 ธันวาคม 2548 โดยให้ใช้ โอเพนออฟฟิ ศ รวมกบ ่ ไมโครซอฟต์ออฟฟิ ศ ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร กฟผ.พ.ศ. 2548-2552 Slide 7
 8. 8. แผนทีนํามาใช้ เพือผลักดันนโยบาย แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ของการ ไฟฟาฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2548-2552 ้ ยทธศาสตร์ ที 4.3 แผนงานส่ งเสริมการใช้ งาน ซอฟต์ แวร์ ุ โอเพ่นซอร์ ส ใน กฟผ. ประกอบด้ วย แผนพัฒนาระบบงานด้ วย โอเพ่ นซอร์ ส แผนการนําเอา โอเพ่นออฟฟิ ศ มาใช้ งานบนเครือง PC Slide 8
 9. 9. กลยุทธ์ทนํามาใช้ เพือผลักดันนโยบาย ี กําหนดเป็ น PA วัดทกสายงานในการติดตัง OpenOffice.org ไม่ ตากว่ า ุ ํ 5,000 เครืองในปี 2549 ปี งบประมาณ 2549 2550 2551 2552 ติดตัง OpenOffice เพือใช้งานบนเครืองPC( จํานวนเครืองPC ) 5,000 2,000 2,000 1,000 พัฒนาระบบงานด้วยSoftware Open Source (จํานวนระบบงาน) 2 2 2 2 มติ คบจ. กฟผ. ครังที 2/2549 วันที 15 กมภาพันธ์ 2549 ให้ นํา ุ งบประมาณทีประหยัดได้ จากการใช้ ซอฟต์ แวร์ โอเพ่ นซอร์ ส มาใช้ เป็ น งบพัฒนาบคลากรได้ ในปี ถัดไป ุ จัดหา ติดตัง Desktop Management บนเครือง PC 12,000 เครืองเพือ ควบคมภายใน และตรวจสอบภายใน ุ Slide 9
 10. 10. บรรยาย & อบรม Open Sourceในปี 2549,2550 2549 2550 บรรยาย ณ หน่ วยงานภายนอก 6 ครัง 2 ครัง บรรยาย ณ หน่ วยงานภมิภาค ู 11 ครัง 2 ครัง บรรยาย ณ หน่ วยงานส่ วนกลาง 38 ครัง 2 ครัง จัดอบรมหลักสตรต่ างๆ ู 18ร่ ุน 401 คน 72ร่ ุน 1481 คน จัดอบรม OpenOffice.org 133ร่ ุน 2816 คน 44ร่ ุน 1075 คน Slide 10
 11. 11. กิจกรรมอืนๆ จัดสั มมนา Admin ทกสายงาน (2-3 ก.พ. 2549) ุ จัดทํา CD รวบรวมโปรแกรม Open Source และ Freeware ที สามารถนํามาใช้ งานทดแทนโปรแกรมเชิงพาณิชย์ แจกหน่ วยงาน จัดทํา CD สํ าหรับติดตังโปรแกรม Open Source และ Freeware บน เครืองคอมพิวเตอร์ ทีจัดซือใหม่ จัดทําคู่มอการใช้ งาน OpenOffice.org ด้ วยความร่ วมมือกับฝ่ าย ื วางแผนและบริหารเหมืองแม่ เมาะ ตังแผนกวิชาการซอฟท์แวร์มาตรฐานรหัสเปิ ด Slide 11
 12. 12. ผลการดําเนินการในปี 2549 ติดตัง Open Office บน PC มากกว่ า 5000 เครือง ระบบงานทีพัฒนาด้ วย Open Source Hawai – EGAT Intranet Search Engine E-learning ระบบงาน Labour Distribution – Actual ระบบบริหารข้ อมลบคคล ู ุ ระบบบริหารการจัดการอปกรณ์ ป้องกันส่ วนบคคล (LCM) ุ ุ ระบบรายงานเหตการณ์ ทมีผลกระทบต่ อการรักษาความมันคง ุ ี ปลอดภัยระบบสารสนเทศ กฟผ. งานลงทะเบียนสั มมนา Slide 12
 13. 13. กิจกรรมอืนๆ ปี 2550 จัดทํา CD รวบรวมโปรแกรม Open Source ทีน่าสนใจ จัดทํา CD สําหรับติดตังบนเครืองคอมพิวเตอร์ทจัดซือใหม่ ี Slide 13
 14. 14. กิจกรรมสนับสนุ นการใช้โปรแกรม Open Source ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เกียวกับ Open Source ถามตอบปัญหาประจําสัปดาห์ คลินิค Open Source (29 พ.ย. 2550 - ฝ่ ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บทสัมภาษณ์พิเศษ นางชนิกา เหมะพรรณ์ ผู้ช่วยผู้วาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชผท.) ่ โดย By Your Side นิตยสารออนไลน์ ฉบับเดือนมีนาคม 2007 Slide 14
 15. 15. กิจกรรมให้ความช่วยเหลือและบริการต่างๆ เว็บไซต์ - http://itp.egat.co.th/opensource Webboard – ถามตอบ ปรึกษา เสนอแนะเกียวกับ Open Source FAQ – รวบรวมคําถามคําตอบ และเทคนิคทีน่าสนใจ Download – รวบรวมโปรแกรม Open Source สามารถดาวน์โหลดได้ Email - OpenSource@egat.co.th แผนกวิชาการซอฟท์แวร์มาตรฐานรหัสเปิ ด โทร.64414, 64417 Slide 15
 16. 16. ความร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอก SIPA สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ิ OSSN เครือข่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Slide 16
 17. 17. ความร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอก ่ ั ่ ่ มอบคูมือการใช้งาน OpenOffice.org ให้กบหนวยงานตางๆ ดังนี องค์การเภสัช - 1 ชุด ่ เครื อขายซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส - 510 ชุด มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร - 10 ชุด สสวท - 170 ชุด ่ ฝ่ ายชุมชนสัมพันธ์ เพือนําไปแจกจาย - 100 ชุด มูลนิธิสายใจไทย - 5 ชุด Slide 17
 18. 18. จบการบรรยาย สวัสดีครับ นายพิสิษฐ์ อิงคะสุวรรณ์ pisit.i@egat.co.th 02-4364400 Slide 18

×