Vodic o pravima djeteta

11,423 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
132
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vodic o pravima djeteta

 1. 1. OMbuDsMAn - zAšTITnIk lJuDskIh PRAVA I slObODA VODIČ O PRAVIMA DJETETA Za svako dijete Zdravlje, obrazovanje, jednakost, zaštita UNAPRIJEDIMO ČOVJEČANSTVO 1
 2. 2. 2
 3. 3. VODIČ O PRAVIMA DJETETA Za svako dijete Zdravlje, obrazovanje, jednakost, zaštita UNAPRIJEDIMO ČOVJEČANSTVO 3
 4. 4. sADRžAJ: Uvod........................................................................................................................................... 5 Čovječanstvo duguje djeci ono najbolje što može da pruži........................................................ 6 Institucije koje štite tvoja prava........................................................................................................ 10 Koja prava imaš u školi............................................................................................................ 12 Odnosi roditelja i djece..............................................................................................................20 Kako dobijaš putnu ispravu....................................................................................................... 32 Da li si upisan u matičnu knjigu rođenih....................................................................................34 Imaš pravo na udruživanje....................................................................................................... 36 Da li odrasli poštuju tvoju privatnost..........................................................................................38 Želiš da radiš.............................................................................................................................40 Prava iz zdravstvene i socijalne zaštite.....................................................................................42 Koja prava ima dijete u sukobu sa zakonom.............................................................................50 Trgovina djecom........................................................................................................................58 Prosjačenje...............................................................................................................................60 Na kraju.....................................................................................................................................61 4
 5. 5. DJECO, Ovaj Vodič namijenjen je vama kako bi se na prikladan način upoznali sa svojim pravima, načinom ostvarivanja i sprječavanjem kršenja prava. Ovo je jedna od lekcija koju treba da naučite da bi mogli da se borite za realizaciju i zaštitu prava koja vam pripadaju. Vodič će podsjetiti i vaše roditelje, staratelje, nastavnike, ljekare i socijalne radnike na odgovornosti koje imaju za ostvarivanje vašeg najboljeg interesa. Neka vas Vodič podstakne na razgovor sa drugovima i drugaricama u školi i van nje. Kroz upoznavanje i razumijevanje prava koja vam pripadaju sazrijevate u odgovorne osobe koje će znati da poštuju i tuđa prava i da se bore za što dosljednije ostvarivanje svojih prava. Razgovarajte sa vršnjacima i svima onima koji su obavezni da štite prava djeteta koja su propisana Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i propisima naše države. Država Crna Gora preuzela je obavezu da poštuje, štiti i unapređuje sva prava iz Konvencije, i to za svako dijete. Za pojašnjenje i savjet u vezi sa pojedinim pravima pitajte starije za koje smatrate da imaju više znanja i iskustva. Možete pozvati i centar za socijalni rad ili Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Vodič se može kopirati, dodatno štampati ili na drugi način činiti dostupnim što većem broju djece i odraslih. Dodatni materijal i iskustva stečena u okviru projekta „Zaštita prava djeteta u Crnoj Gori“, koji podržava Save the children Norway korišteni su i prilikom izrade ove publikacije. 5
 6. 6. ČOVJEČAnsTVO DuGuJE DJECI OnO nAJbOlJE šTO MOžE DA IM PRužI 6
 7. 7. šTA su PRAVA DJETETA? šTA JE kOnVEnCIJA O PRAVIMA DJETETA? Prava djeteta ti pripadaju samim tim što si dijete. Konvencija o pravima djeteta prvi je međunarodni ugovor koji posebno propisuje Prava djeteta su ono što ljudi koji su koja sve prava pripadaju djeci. Usvojena je odgovorni za tebe treba da urade da bi bio/ na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. bila srećan/srećna, zdrav/zdrava i siguran/ novembra 1989. godine i postigla je sigurna. Naravno, i ti imaš odgovornost jedinstvenen uspjeh jer je u kratkom roku prema drugoj djeci i odraslima, kako bi i oni prihvaćena od skoro svih zemalja svijeta. uživali svoja prava. Konvencija o pravima djeteta je dogovor Tvoja prava nijesu izvedena iz prava roditelja između zemalja kojim se djeci, gdje god da i ne zavise od njih. Roditelji, staratelji i država žive, garantuju ista prava. Kada vlada neke obavezni su da se staraju o zaštiti i zemlje prihvati Konvenciju, ona pristaje ostvarivanju tvojih prava. na poštovanje prava djeteta koja su u njoj propisana. Ovom Konvencijom djeca su zAšTO POsTOJE po prvi put izdvojena kao poseban subjekt međunarodnog prava i zaštite. Djeca su kroz POsEbnA PRAVA Konvenciju prihvaćena kao ljudska bića koja DJETETA? mogu iskazati svoje potrebe i učestvovati u svim aktivnostima koje su važne za njih. Djeca se rađaju sa osnovnim pravima i slobodama koji pripadaju svim ljudskim bićima. Zbog svog uzrasta, kao i stepena tjelesnog i psihičkog razvoja, djeca su upućena na pomoć odraslih. Zato je nastala potreba da se izdvoje i istaknu posebna prava djeteta. Tokom prošlog vijeka, u svijetu se formiralo uvjerenje da prava djeteta treba da budu priznata i zaštićena na poseban način i putem posebnih međunarodnih dokumenata. Tako je nastala i Konvencija o pravima djeteta. 7
 8. 8. kOJI su OsnOVnI PRInCIPI zavisna i jednako važna. kOnVEnCIJE? Konvencija u članu 5 ističe prava i odgovornost roditelja, odnosno proširene Komitet za prava djeteta Ujedinjenih nacija porodice, da usmjeravaju i savjetuju dijete u odredio je četiri opšta principa na kojima se vezi sa njegovim pravima, shodno njegovim temelje sva prava sadržana u Konvenciji o razvojnim mogućnostima. pravima djeteta: • pravo na život, opstanak i razvoj - država • Sva djeca imaju ista prava. Nijedno dijete mora da ga obezbijedi svakom djetetu, u ne smije biti ugroženo zbog svog pola, boje maksimalnoj mogućoj mjeri (član 6); kože, jezika koji govori ili religije. • nediskriminacija - svoj djeci pripadaju • Djeca imaju pravo na najveću moguću mjeru jednaka prava, bez obzira na rasu, boju, pol, zaštite zdravlja, kao i zdravstvenu preventivu i jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo medicinske brigu. uvjerenje, nacionalno, etničko ili socijalno • Dijete ima pravo na ime, pravo na porijeklo, imovinsko stanje, smetnju u državljanstvo i pravo da zna ko su mu razvoju, rođenje ili drugi status djeteta, roditelji. njegovih roditelja ili zakonskih staratelja • Djeca imaju pravo na besplatno osnovno (član 2); obrazovanje. Osim toga, mora im se osigurati • najbolji interes djeteta - u svim postupcima i posjeta školama koje bi ih mogle dalje koji se tiču djeteta, njegov najbolji interes obrazovati. imaće prioritet (član 3); • Djeca imaju pravo na odmor, slobodno • uvažavanje mišljenja djeteta - pravo vrijeme, igru i učestvovanje u kulturnim i djeteta da izrazi svoje mišljenje u svim umjetničkim aktivnostima. stvarima i postupcima koji ga se tiču i da se to • Djeca imaju pravo na privatan život, njegovo mišljenje uzme u obzir (član12). slobodno izražavanje svojih misli, upoznavanje i udruživanje. • Djeca imaju pravo na informisanje, pravo kOJA PRAVA su sADRžAnA u da svoje mišljenje slobodno kažu i da budu kOnVEnCIJI? saslušana. • Djeca imaju pravo na dobro vaspitanje. Konvencija sadrži sve vrste ljudskih prava, Njihovi roditelji ili vaspitači ne smiju koja su međusobno isprepletena. To su primjenjivati silu. Zloupotreba i zlostavljanje građanska, politička, ekonomska, socijalna i djece su zabranjeni. kulturna prava djece. Ne postoje više ili manje • Djeca imaju pravo na posebnu pomoć i važna prava. Ona su nedjeljiva, međusobno zaštitu u ratu i izbjeglištvu. 8
 9. 9. • Djeca imaju pravo na zaštitu od rada kojim nAJbOlJI InTEREs bi bila iskorišćena, na zaštitu od seksualnog DJETETA zlostavljanja, zaštitu od droga, alkohola i duvana. Roditelji, učitelji, nastavnici, profesori, ljekari, • Djeca imaju pravo na život sa svojim policajci, novinari, socijalni radnici, državni roditeljima i na kontakt s oba roditelja ako oni službenici i svi stariji morali bi prilikom žive razdvojeno. donošenja odluka koje su važne za dijete • Djeca sa smetnjama u razvoju imaju pravo postaviti sebi jednostavno pitanje: na posebnu podršku i pomoć, kao i na aktivno učešće u društvenom životu. Da li je ovo što činim najbolje za dijete? kOGA sMATRAMO DJETETOM? Dijete je ljudsko biće koje nije navršilo 18 godina. (član 1 Konvencije o pravima djeteta) 9
 10. 10. InsTITuCIJE kOJE šTITE TVOJA PRAVA 10
 11. 11. Institucije koje štite tvoja prava su: škola, • poštuje odgovornosti, prava i obaveze Centar za socijalni rad, sud, policija, roditelja, imajući u vidu da je porodica parlament, institucija Zaštitnika ljudskih prava prirodno okruženje za dijete. i sloboda i mnoge druge. CEnTRI zA sOCIJAlnI RAD zAšTITnIk lJuDskIh Centri za socijalni rad su ustanove socijalne PRAVA I slObODA zaštite nadležne za socijalnu i (OMBUDSMAN) porodično-pravnu zaštitu. Centri pružaju posebnu pomoć i podršku djeci bez Zaštitnik ljudskih prava i sloboda štiti ljudska, roditeljskog staranja, djeci žrtvama a samim tim i dječija prava. Postupak pred zlostavljanja i zanemarivanja, djeci sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i smetnjama u razvoju i svoj djeci kojoj su sloboda je besplatan. Dijete može da se potrebni dodatna pomoć i podrška u procesu obrati zaštitniku uvijek kada smatra da su mu odrastanja. prava ugrožena. U međunarodnom pravu ustaljeni naziv za Zaštitnika ljudskih prava i Centri za socijalni rad, takođe, obavljaju sloboda je poslove organa starateljstva i obavljaju OMBUDSMAN. nadzor nad vršenjem roditeljskog prava. Svi državni organi i službe imaju obavezu da Centar je institucija kojoj treba da se obratiš u sarađuju sa Zaštitnikom ljudskih prava i slučaju da imaš saznanje da u tvojoj porodici sloboda i dužni su da dostavljaju tražene ili okruženju postoje slučajevi zlostavljanja i podatke i informacije. Kada zaštitnik utvrdi da zanemarivanja. je došlo do povrede prava i sloboda, upućuje mišljenje i preporuku nadležnoj instituciji da tu Ukoliko saznaš da su neki tvoji vršnjaci povredu otkloni. zlostavljani ili zanemareni, tvoja građanska obaveza je da takve slučajeve prijaviš. U zaštiti prava djeteta Zaštitnik ljudskih prava i sloboda/Ombudsman rukovodi se sljedećim principima: • princip dobrobiti djeteta - sve radnje se preduzimaju u najboljem interesu djeteta • princip jednakosti - štiti prava sve djece 11
 12. 12. kOJA PRAVA IMAš u škOlI? 12
 13. 13. ObRAzOVAnJE – DA lI JE POlAzAk u škOlu I DJEČIJE PRAVO I ObAVEzA uČEnJE ObAVEznO? kOJI su CIlJEVI Osnovno obrazovanje je obavezno za svu djecu uzrasta od 6 do 15 godina. (član 4 ObRAzOVAnJA? Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju) Roditelj ili staratelj moraju Obrazovanje i vaspitanje ima za cilj da ti omogućiti da ispuniš osnovnoškolsku obezbijedi mogućnost za svestrani razvoj obavezu. Po zakonu, učenik je ispunio pojedinca, bez obzira na pol, životno doba, osnovnoškolsku obavezu socijalno i nakon devet godina pohađanja škole. kulturno porijeklo, nacionalnu i vjersku pripadnost, tjelesnu i psihičku konstituciju. (Zakon o obrazovanju i vaspitanju) kOJE su ObAVEzE RODITElJA? Škola je dužna podnijeti prijavu nadležnoj zAšTO žElIM DA IDEM u inspekciji protiv roditelja djeteta koje nije škOlu? upisano u školu, odnosno ne ispunjava osnovnoškolsku obavezu. (član 36 Zakona o - da bih upoznao/upoznala svijet oko mene osnovnom koji izgleda veliki i komplikovan obrazovanju i vaspitanju) - da bih shvatio/shvatila mnoge zanimljive prirodne pojave (prirodne nauke) - da bih razumio/razumjela kako je društvo kADA sE POlAzI u organizovano i kako funkcioniše OsnOVnu škOlu? (društvene nauke) - da bih upoznao/upoznala prošlost svijeta U osnovnu školu se upisuješ u toku (istorija) kalendarske godine u kojoj si navršio/navršila - da bih naučio/naučila nove savremene šest godina života. Upis u školu može se tehnologije (računari...) odobriti i prije navršenih šest godina, na - da bih shvatio/shvatila i razumio/razumjela prijedlog tvojih roditelja, ako to odobri školska ponašanje i odluke starijih komisija. - da bih stekao/stekla znanja i vještine koji će mi koristiti da budem koristan član zajednice. 13
 14. 14. šTA JE POTREbnO zA uPIs u kOlIkO TRAJE OsnOVnA škOlu? škOlA? Upisom u prvi razred škole stičeš status kAkO JE ORGAnIzOVAnA redovnog učenika. Upis djece, po pravilu, svake godine se vrši u toku aprila, na osnovu nAsTAVA? obaveznog ljekarskog pregleda. Roditelj je Osnovno obrazovanje i vaspitanje traje devet obavezan prilikom upisa dostaviti i djetetov godina. Nastava u školi izvodi se u ciklusima: izvod iz matične knjige rođenih. • U prvom ciklusu (obuhvata 1, 2. i 3. razred) Upis djece u školu vrši školska komisija. izvodi se razredna nastava. Nastavu izvodi učitelj/učiteljica, a u prvom razredu zajedno uPOTREbA JEzIkA u škOlI? sa učiteljem/com, u izvođenju polovine časova učestvuje i vaspitač/ica; Nastava u školi izvodi se na jeziku koji je u • U drugom ciklusu (obuhvata 4, 5. i 6.razred) službenoj upotrebi u našoj zemlji. Učenici koji izvodi se razredna i predmetna nastava. Nas- pohađaju nastavu na službenom jeziku imaju tavu izvode učitelj/ica i predmetni pravo da svoj maternji jezik imenuju kao nastavnik/nastavnica; crnogorski, srpski, bošnjački ili hrvatski. • U trećem ciklusu (obuhvata 7, 8. i 9 razred) U opštinama u kojima većinu ili značajan dio izvodi se predmetna nastava. U ovom ciklusu stanovništva čine pripadnici manjinskih učenici, u skladu sa svojim interesovanjima, naroda, nastava se izvodi i na maternjem biraju predmete za izbornu nastavu jeziku ovih naroda. (5 predmeta). DA lI sE u CRnOJ GORI IzVODI DA lI sE PlAćA škOlARInA? nAsTAVA nA JEzICIMA Osnovno obrazovanje je besplatno i za njega MAnJInskIh nARODA? se ne plaća školarina. (Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju) Škola nema pravo U Crnoj Gori se izvodi nastava i na tražiti od učenika novčanu naknadu za albanskom maternjem jeziku u opštinama: upis i troškove školarine. Iako je osnovno Ulcinj, Podgorica, Plav i Rožaje. Nastava obrazovanje besplatno, roditelji djece sami na albanskom jeziku organizovana je na snose troškove nabavke udžbenika i osta- svim nivoima obrazovanja (predškolskom, log školskog pribora. Učenici čiji su roditelji osnovnoškolskom, srednjoškolskom i korisnici sredstava pomoći za materijalno visokoškolskom). obezbjeđenje porodice dobijaju posebnu pomoć države za nabavku udžbenika. 14
 15. 15. šTA JE TO OsIGuRAnJE? • U drugom ciklusu ocjenjivanje je brojčano i ocjene se obrazlažu pismeno. Djeca su u školi ili na putu do škole u • U trećem ciklusu ocjenjivanje je brojčano. pojedinim situacijama izložena rizicima. Ako si učenik/učenica 1, 2, 3, 4. i 5. razreda, Nezgode i povrede mogu nastati u ne možeš ponavljati razred, osim u izuzetnim saobraćaju, u školi, školskom dvorištu ili slučajevima. Ako u 6, 7, 8. i 9. razredu na fiskulturnoj sali. kraju godine imaš jednu, dvije ili tri nedovoljne Da bi djecu osigurali od mogućih posljedica, ocjene imaš pravo da polažeš popravni ispit. škola ima obavezu da obezbijedi kolektivno osiguranje za sve učenike. Ovo osiguranje šTA DA uRADIM AkO sAM je obavezno i svi učenici snose troškove nEzADOVOlJAn/ pojedinačno. Na osnovu polise osiguranja, djeca koja dožive bilo kakvu nEzADOVOlJnA OCJEnOM? fizičku nezgodu u školi ili na putu do škole imaju mogućnost da ostvare nadoknadu Ti ili tvoj roditelj imate pravo prigovora na troškova od osiguravajućeg društva. ocjenu. Prigovor se podnosi direktoru škole u roku od 3 dana od dana obavještenja o ocjeni. Nakon prijema prigovora direktor OCJEnJIVAnJE uČEnIkA? obrazuje komisiju za provjeru tvog znanja. POnAVlJAnJE RAzREDA? Ocjenjivanje učenika vrši se javno pred učenicima u odjeljenju. Škola je dužna da na kraju svakog klasifikacionog perioda u pisanoj formi obavijesti tvoje roditelje o tvom uspjehu. Na kraju školske godine dobijaš svjedočanstvo o uspjehu. Ocjenjivanje je opisno u nižim razredima i brojčano u višim razredima. Brojčane ocjene su od 1 do 5. • U prvom ciklusu osnovne škole tvoje znanje i postignuća se ne vrednuju brojčano već se iskazuju opisno. Na kraju prvog ciklusa tvoj uspjeh se iskazuje opisnom i brojčanom ocjenom. 15
 16. 16. 16
 17. 17. OslObAđAnJE OD Nastavna godina po pravilu počinje PROGRAMA fIzIČkOG 1. septembra i traje najmanje 180 radnih dana, a za učenike završnog razreda 165 ObRAzOVAnJA? dana. Možeš biti privremeno, odnosno djelimično, oslobođen/oslobiđena programa fizičkog šTA JE InkluzIVnO vaspitanja zbog bolesti ili zbog smetnje u ObRAzOVAnJE? razvoju. Odluku o tome donosi nastavničko vijeće na osnovu ljekarskog uvjerenja. Škola mora promovisati jednake šanse za sve učenike. Sva djeca imaju jednaka prava ODsusTVOVAnJE sA naobrazovanje, bez obzira na bilo kakvu posebnost. To znači da i djeca koja govore nAsTAVE? drugim jezikom, za koju ti se čini da izgledaju drugačije zbog boje kože, porijekla ili zbog Imaš pravo da u toku nastavne godine, po smetnje u razvoju, mogu sticati osnovno najavi, odsustvuješ iz škole do pet radnih obrazovanje i vaspitanje u školi kao i sva dana. druga djeca. Ako imaš teškoće u učenju, za tebe se prilagođavaju oblici rada i omogućava AkO žElIš DA PREđEš u ti se korišćenje dodatne nastave i drugih DRuGu škOlu? oblika pojedinačne i grupne pomoći. Tvoji roditelji moraju podnijeti zahtjev za tvoj šTA škOlA PRužA prelazak u drugu školu. Nakon toga škola nADAREnIM uČEnICIMA? dostavlja prevodnicu školi u kojoj želiš da nastaviš školovanje. Ako si nadaren/nadarena učenik/učenica, škola treba da organizuje raznovrsne oblike šTA JE škOlskI rada za pospješivanje tvog napredovanja. kAlEnDAR? Ako si izuzetno vrijedan/vrijedna i sposoban/ sposobna, u drugom i trećem ciklusu možeš u Školskim kalendarom utvrđuju se početak toku jedne školske godine završiti dva nastavne godine i njeno trajanje. razreda. To pravo se može koristiti jednom u Nastavna godina ima dva polugodišta. Imaš toku osnovnog obrazovanja. pravo na ljetnji i zimski raspust. 17
 18. 18. kAkO DA sE uPIšEM u škOlu zajednicu učenika. AkO sAM PREThODnE Predstavnici zajednice učenika imaju pravo da učestvuju u radu stručnih organa RAzREDE zAVRšIO/zAVRšIlA u škole kad se raspravlja o pitanjima koja su DRuGOJ DRžAVI? značajna za učenike. Ukoliko si završio/završila prethodne razrede u inostranstvu, tvoja nova škola mora izvršiti PRIPREMA uČEnIkA uz nostrifikaciju stečene diplome ili ekvivalenciju nAknADu? svjedočanstva radi nastavka tvog školovanja. • Nostrifikacijom se inostrano svjedočanstvo Nastavnici nemaju pravo na bilo koji način izjednačava sa odgovarajućim uslovljavati učenike/učenice. Najstrožije je svjedočanstvom u našoj zemlji, u pogledu zabranjeno davanje privatnih časova uz prava na nastavak obrazovanja i vaspitanja i naknadu učenicima škole u kojoj nastavnik/ca prava na zapošljavanje. predaje. • Ekvivalencijom se inostrano svjedočanstvo Nastavnik/ca može uz naknadu pripremati izjednačava sa odgovarajućim učenika/učenicu radi polaganja ispita i svjedočanstvom stečenim u našoj zemlji u postizanja boljeg uspjeha iz određenog pogledu prava na nastavak obrazovanja i predmeta, pod uslovom da učenik/učenica ne vaspitanja. pohađa redovnu nastavu, niti polaže ispite u školi u kojoj nastavnik/ca radi. kOJA su MOJA PRAVA u škOlI? Škola je obavezna da ti obezbijedi sljedeća posebna prava: • da na početku školske godine dobiješ uputstvo koje sadrži tvoja prava i obaveze • da dobiješ kvalitetan obrazovno-vaspitni rad (nastavu) • da iskažeš mišljenje o radu nastavnika/ca • da budeš zaštićen/zaštićena od svih vrsta nasilja. Učenici jednog odjeljenja škole obrazuju odjeljensku zajednicu. Učenici svih odjeljenja škole obrazuju 18
 19. 19. šTA TREbA DA uRADIš AkO šTA TREbA DA uRADIš AkO TE nEkO uGOžAVA zlOsTAVlJAJu u škOlI? TVOJA PRAVA u škOlI? • Ukoliko te bilo ko u školi zlostavlja (fizički, Ukoliko imaš primjedbe na organizaciju, psihički, emotivno, seksualno itd.), odmah kvalitet nastave, opremljenost škole, objek- obavijesti roditelje, razrednog starješinu, tivnost ocjenjivanja, disciplinu, ličnu sigurnost pedagoga, psihologa ili direktora škole. i sve ostale pojave koje te mogu ugroziti, • Roditelj ili staratelj i škola moraju odmah neophodno je da ove probleme prvo pokušaš tražiti ljekarski pregled u najbližoj medicinskoj riješiti u školi. ustanovi. Učenici svoje lične i zajedničke probleme u • Sam/sama ili sa roditeljima možeš se za školi mogu izložiti: odjeljenjskom starješini, pomoć obratiti Centru za socijalni rad i policiji, pedagogu škole, direktoru, zajednici učenika, i bez obraćanja školi. Najbolje je da to uradiš odjeljenjskom vijeću, nastavničkom vijeću, pismenim putem. savjetu roditelja i školskom odboru. Ukoliko problem nije moguće riješiti u školi, POMOć: U slučaju da nadležne službe nijesu ili ste ti ili tvoji roditelji nezadovoljni načinom učinile ništa efikasno da te zaštite, obrati se rješavanja problema, možete se obratiti za pomoć instituciji Zaštitnika ljudskih prava i prosvjetnoj inspekciji ili Ministarstvu prosvjete sloboda/Ombudsmanu Crne Gore. i nauke. Najbolji način je da pokušaš da problem riješiš postupno i preko zajednice učenika. POMOć: Ukoliko se desi da tvoj zahtjev ne razmatraju nadležni organi u školi, niti Mini- starstvo prosvjete i nauke, ili je ponuđeno rješenje očigledno u suprotnosti sa zakonom, ti ili tvoji roditelji možete se obratite instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda/ombuds- manu Crne Gore. 19
 20. 20. ODnOsI RODITElJA I DJECE 20
 21. 21. VRšEnJE RODITElJskOG kADA RODITElJI zAJEDnIČkI PRAVA VRšE RODITElJskO PRAVO? Roditeljsko pravo pripada tvojoj majci i tvom Roditelji roditeljsko pravo vrše zajednički i ocu zajedno. Roditelji koji su u braku stiču sporazumno kada žive zajedno, bez obzira roditeljsko pravo momentom rođenja djeteta. na to da li su u braku ili žive u vanbračnoj Ako nijesu u braku, majka stiče roditeljsko zajednici. pravo rođenjem djeteta, a otac nakon priznanja djeteta ili nakon utvrđivanja očinstva sudskim putem. Ako je jedan od roditelja MOGu lI RODITElJI umro ili nije poznat ili je lišen roditeljskog DA zAJEDnIČkI VRšE prava, roditeljsko pravo pripada drugom RODITElJskO PRAVO POslIJE roditelju. RAzVODA bRAkA? šTA ObuhVATA RODITElJskO PRAVO? Roditelji mogu da zajednički vrše roditeljsko pravo i kad prestanu da žive zajedno. Kada Prava i dužnosti roditelja jesu da se staraju se razvedu (ako su bili u bračnoj o tebi. To znači - da te čuvaju, vaspitavaju, zajednici) ili prestanu da žive zajedno (ako su izdržavaju, zastupaju tvoju imovinu i bili u vanbračnoj zajednici), nijesu upravljaju njome. izgubili mogućnost da i dalje zajednički vrše Imaš pravo da živiš s roditeljima i pravo da roditeljsko pravo. Uslov za to je da zaključe se tvoji roditelji brinu i staraju o tebi prije svih sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog drugih. prava i da sud procijeni da je taj sporazum u najboljem interesu djeteta. kAkO sE MOžE VRšITI RODITElJskO PRAVO? Otac i majka roditeljsko pravo mogu da vrše zajednički i samostalno. 21
 22. 22. kADA RODITElJ Sporazumom o samostalnom vršenju sAMOsTAlnO VRšI roditeljskog prava prenosi se vršenje roditeljskog prava na onog roditelja kome je RODITElJskO PRAVO? dijete povjereno. Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo u sljedećim situacijama: kOJA su PRAVA I DužnOsTI RODITElJA kOJI nE VRšI • kada je drugi roditelj nepoznat RODITElJskO PRAVO? • kada drugi roditelj umro • kada je drugi roditelj lišen roditeljskog prava Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima • kada je drugi roditelj lišen poslovne pravo i dužnost da izdržava dijete, da s sposobnosti djetetom održava lične odnose i da o • kada samo on/ona živi sa djetetom, a sud pitanjima koja bitno utiču na život djeteta još nije donio odluku o vršenju roditeljskog odlučuje zajednički i sporazumno s roditeljem prava koji vrši roditeljsko pravo. • kada se tako sporazumiju roditelji koji ne Smatra se da na djetetov život bitno utiču: žive zajedno i sud procijeni da je to u obrazovanje djeteta, preduzimanje većih najboljem interesu djetata medicinskih zahvata nad djetetom, promjena • kada tako odluči sud, procjenjujući da je u prebivališta djeteta i raspolaganje imovinom najboljem interesu djeteta da poslije djeteta koja je velike vrijednosti. prestanka zajedničkog života roditelja jedan vrši roditeljsko pravo. šTA ObuhVATA sPORAzuM O zAJEDnIČkOM VRšEnJu RODITElJskOG PRAVA? Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava obuhvata sporazum roditelja o povjeravanju zajedničkog djeteta jednom roditelju, sporazum o visini doprinosa za izdržavanje djeteta od drugog roditelja i sporazum o načinu održavanja odnosa djeteta sa drugim roditeljem. 22
 23. 23. 23
 24. 24. šTA AkO OTAC nE žElI DA Ako muškarac odbije da prizna očinstvo, PRIznA OČInsTVO? majka djeteta može putem suda dokazivati očinstvo. Danas se sa sigurnošću može Ova situacija je moguća u slučajevima kada utvrditi ko je otac djeteta. djetetovi roditelji nijesu u braku ili je dijete rođeno po isteku 300 dana od prestanka kAkO ćEš DOkAzATI braka. OČInsTVO? Ocem djeteta, koje nije rođeno u braku ni u roku 300 dana po prestanku braka, smatra Podnošenjem tužbe sudu. Tužbu radi se muškarac koji ga prizna za svoje ili čije je utvrđivanja očinstva može podići tvoja majka očinstvo utvrđeno odlukom suda. u svoje ili u tvoje ime sve dok vrši roditeljsko pravo. Čim sazna da je rođeno vanbračno dijete, a Tužbu može podići i muškarac koji sebe prije upisa u matičnu knjigu rođenih, matičar smatra ocem djeteta ako majka odbije da se je dužan pozvati majku djeteta da se izjasni o saglasi s njegovim priznanjem. tome koga smatra ocem djeteta. Kada primi Ako je majka označila određeno lice za izjavu majke, matičar će pozvati označeno oca svog djeteta, a u roku od godinu dana lice da se u roku od 30 dana neposredno od rođenja djeteta ne pokrene postupak pred matičarem ili u ovjerenoj ispravi izjasni za utvrđivanje očinstva, organ starateljstva o svom očinstvu. Ako pozvano lice izjavi da može po službenoj dužnosti da pokrene taj nije otac djeteta ili se u roku od 30 dana ne postupak u ime djeteta. U tom slučaju djetetu izjasni o očinstvu djeteta, matičar će o tome se postavlja poseban staralac za vođenje obavijestiti majku djeteta. postupka. Organ starateljstva neće po službenoj Ako pozvano lice izjavi da se smatra ocem dužnosti pokrenuti postupak za utvrđivanje djeteta, matičar će ga upisati kao oca djeteta očinstva ako se majka iz opravdanih razloga u matičnu knjigu rođenih i o upisu obavijestiti tome protivi. majku djeteta. Sud će na osnovu analize krvi oca majke i Očinstvo se, osim pred matičarem, može djeteta i vještačenjem DNK otiska utvrditi da li priznati pred organom starateljstva, sudom je označeni muškarac otac djeteta. Ako jeste, ili drugim državnim organom ovlašćenim za između oca i djeteta zasniva se srodnički sastavljanje javnih isprava. Očinstvo se može odnos, kao i srodnički odnos između očevih priznati i u testamentu. S priznanjem treba da srodnika i djeteta. se saglasi majka i dijete ako je starije od 16 godina. 24
 25. 25. šTA JE usVOJEnJE? potrebna je saglasnost ministra nadležnog za Usvojenje je poseban oblik porodično- socijalnu zaštitu. pravne zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja kojim se kAkVO MOžE bITI zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos. usVOJEnJE? Tvoji usvojioci poželjeli su tebe i žele ti pružiti usvojenje može biti potpuno i nepotpuno. svu ljubav i pažnju. Oni zamjenjuju tvoje Dijete može biti potpuno usvojeno do biološke roditelje, jer je u tvom najboljem navršene 10. godine života. Potpunim us- interesu da živiš u porodici, a ne u instituciji vojenjem dijete prekida sve porodične veze (domu za nezbrinutu djecu). sa biološkom porodicom i ulazi u novu porodicu kao da je tamo rođeno. Usvojiti dijete može samo lice koje je u Dijete može biti nepotpuno usvojeno do starosnom dobu od 25 do 45 godina i koje je navršene 18. godine života. Porodični odnosi starije od usvojenika najmanje 18 godina. sa biološkom porodicom ne prekidaju se u Usvojenje se može zasnovati samo ako je to slučaju nepotpunog usvojenja. u najboljem interesu djeteta kao usvojenika. Ne može se usvojiti dijete prije nego što proteknu tri mjeseca od njegovog rođenja. kO JE DužAn DA IzDRžAVA Ne može se usvojiti dijete maloljetnih DIJETE? roditelja. Izuzetno, ovo dijete se može usvojiti kada protekne jedna godina od Roditelji su dužni da izdržavaju svoju njegovog rođenja, ako nema izgleda da će maloljetnu djecu. se ono podizati u porodici roditelja, odnosno Ako dijete nakon punoljetstva nije završilo drugih bližih srodnika. školovanje, roditelji su dužni da ga prema Dijete čiji su roditelji nepoznati može se svojim mogućnostima izdržavaju do isteka usvojiti tek kada proteknu tri mjeseca od vremena trajanja školovanja, a najkasnije do njegovog napuštanja. navršene 26. godine života. Ne može se zasnovati usvojenje između Ako dijete nakon punoljetstva, zbog bolesti stranog državljanina kao usvojioca i domaćeg ili smetnji u razvoju, nije sposobno da radi, državljanina kao usvojenika. a nema dovoljno sredstava za izdržavanje Izuzetno, strani državljanin može usvojiti ili ih ne može ostvariti iz postojeće imovine, dijete ako se ne može naći usvojilac među roditelji su dužni da ga izdržavaju dok takvo domaćim državljanima. stanje traje. Za usvojenje djeteta od stranog državljanina 25
 26. 26. šTA AkO JEDAn RODITElJ nE (djedove i babe, braću i sestre). Ta lica se ne DAJE IzDRžAVAnJE? mogu protiviti proširenju tužbe. Ako se u daljem postupku utvrdi da ni drugi Ako živiš s jednim roditeljem, obaveza je srodnici nijesu u mogućnosti da pomognu roditelja sa kojim živiš da vodi računa da tvoje odrastanje i obezbijede sredstva za tvoj drugi roditelj doprinosi tvome podizanju izdržavanje, organ starateljstva će preduzeti i izdržavanju. Ako to ne čini, roditelj s kojim potrebne mjere radi osiguranja sredstava za živiš pokrenuće postupak kod suda za izdržavanje po propisima o socijalnoj zaštiti. ostvarivanje izdržavanja. DA lI RODITElJ kOJI JE lIšEn šTA AkO RODITElJ s kOJIM RODITElJskOG PRAVA IlI JE žIVIš nE TRAžI IzDRžAVAnJE OGRAnIČEn u VRšEnJu TOG OD DRuGOG RODITElJA? PRAVA MOžE bITI OslObOđEn DužnOsTI IzDRžAVAnJA? Organ starateljstva će u tvoje ime pokrenuti i voditi spor o izdržavanju, odnosno Roditelj lišen roditeljskog prava ili ograničen za povećanje izdržavanja, ako roditelj koji u vršenju roditeljskog prava ne oslobađa se brine o tebi iz neopravdanih razloga ne vrši to dužnosti da izdržava svoje dijete. pravo. Roditelj koji ne izvršava obavezu izdržavanja Ako roditelj ne traži izvršenje odluke kojom svog djeteta čini krivično djelo za koje je je dosuđeno izdržavanje, organ starateljstva predviđena novčana kazna ili kazna zatvora u će u tvoje ime podnijeti sudu prijedlog za trajanju od jedne godine. izvršenje odluke. Ako su usljed nedavanja izdržavanja nas- tupile teže posljedice za dijete, sud može šTA AkO RODITElJI nE MOGu odrediti kaznu zatvora u trajanju od tri godine. DA IzDRžAVAJu DJECu? POMOć: Ako roditelj kome je dijete povjere- no na čuvanje, vaspitanje i obrazovanje neće Kada sud utvrdi da tvoji roditelji ni da traži izdržavanje (plaćanje alimentacije) pojedinačno ni zajednički nijesu u mogućnosti od drugog roditelja, kome je odlukom suda da podmire potrebe tvog izdržavanja, određena obaveza davanja izdržavanja, dijete obavijestiće o tome organ starateljstva. se za pomoć može obratiti Centru za socijalni Organ starateljstva može u tvoje ime da rad ili Zaštitniku ljudskih prava i sloboda/Om- proširi tužbu za izdržavanje na druga lica budsmanu. koja su po zakonu dužna da se brinu o tebi 26
 27. 27. zlOuPOTREbA I lične odnose sa djetetom sa kojim ne živi, zAnEMARIVAnJE odnosno sprečava održavanje ličnih odnosa djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi RODITElJskOG PRAVA • ako s namjerom i neopravdano izbjegava da stvori uslove za zajednički život s djetetom Roditelj može da zloupotrebljava ili grubo koje se nalazi u ustanovi socijalne i dječije zanemaruje roditeljske dužnosti. U tim zaštite. slučajevima roditelj se lišava roditeljskog prava. POMOć: U slučaju da se osjećaš kao zanemareno dijete ili si žrtva zlostavljanja, šTA znAČI zlOuPOTREbA obrati se za pomoć Centru za socijalni rad, RODITElJskOG PRAVA? Zaštitniku ljudskih prava i sloboda/Ombuds- manu ili policiji. Zloupotreba roditeljskog prava postoji ako roditelj: • fizički, seksualno ili emocionalno zlostavlja dijete • izrabljuje dijete prisiljavajući ga na pretjeran rad ili na rad koji ugrožava djetetovo zdravlje, moral ili njegovo/njeno pravo na obrazovanje, odnosno na rad koji je zabranjen zakonom • podstiče dijete na vršenje krivičnih djela • razvija loše navike, sklonosti i sl. kADA RODITElJ GRubO zAnEMARuJE RODITElJskE DužnOsTI? Grubo zanemarivanje roditeljske dužnosti postoji ako roditelj: • napusti dijete ili se uopšte ne stara o osnovnim životnim potrebama djeteta s kojim živi • izbjegava da izdržava dijete ili da održava 27
 28. 28. POsTuPAk OGRAnIČEnJA I POsTuPAk ODIzIMAnJA ODuzIMAnJA RODITElJskOG RODITElJskOG PRAVA PRAVA Roditelju koji zloupotrebljava roditeljska prava O ograničenju roditeljskog prava odlučuje ili grubo zanemaruje roditeljske dužnosti sud. oduzima se roditeljsko pravo. Ograničenjem roditeljskog prava roditelju se Postupak za oduzimanja roditeljskog može oduzeti vršenje jednog ili više prava prava može pokrenuti drugi roditelj, organ i dužnosti prema djetetu, osim dužnosti da starateljstva ili državni tužilac. izdržava dijete. Odluku o oduzimanju roditeljskog prava Ako tvoj roditelj u većoj mjeri zanemaruje donosi sud u vanparničnom postupku. tvoje potrebe i vaspitanje ili zbog prilika u Donošenjem odluke roditelju se oduzimaju porodici postoji opasnost za tvoj pravilan sva prava i dužnosti (čuvanje, vaspitanje, odgoj, sud mu može oduzeti pravo da živi s obrazovanje, zastupanje), osim obaveze tobom. izdržavanja. Smatra se da roditelj u većoj mjeri zane- maruje potrebe i vaspitanje djeteta ako ne šTA JE sEksuAlnO brine dovoljno o ishrani, higijeni, odijevanju, zlOsTAVlJAnJE medicinskoj pomoći, redovnom pohađanju škole, ne sprečava dijete u neprimjerenom DJETETA? druženju, skitnji, prosjačenju ili krađi. Svaki oblik polnog odnosa s djetetom, Roditelj koji nesavjesno vrši prava ili dužnosti bludne radnje, navođenje na prostituciju, prema djetetu može biti ograničen u vršenju iskorištavanje djeteta radi roditeljskog prava. pornografije, upoznavanje djeteta sa Postupak za ograničenje roditeljskog prava pornografijom, polni odnos s maloljetnim pokreće sud po službenoj dužnosti na prijed- srodnikom, označava se kao seksualna log organa starateljstva, drugog roditelja ili zloupotreba djeteta. djeteta. Svaki oblik seksualne zloupotrebe djeteta Sud donosi odluku o ograničenju roditeljskog jeste krivično kažnjivo djelo, sankcionisano prava u vanparničnom postupku. Krivičnim zakonom Crne Gore. Ograničenje roditeljskog prava određuje se u trajanju do godinu dana. 28
 29. 29. šTA TREbA DA uČInIš AkO TE nEkO sEksuAlnO zlOsTAVlJA? Ako te neko seksualno zlostavlja ili imaš saznanje o tome da je neko ko ti je blizak žrtva seksualnog zlostavljanja, traži pomoć! Obrati se osobi u koju imaš najviše povjerenja. To može biti tvoj roditelj, nastavnik, dobar susjed ili bliski srodnik. Obavezno prijavi slučaj policiji, a u školi se obrati razrednom starješini, pedagogu ili psihologu. Imaš pravo da se obratiš i Centru za socijalni rad. Ne zaboravi da imaš pravo da se tvoje ime ne iznosi u javnost i u slučaju da si svjedok/ svjedokinja i u slučaju da si žrtva seksualnog nasilja. POMOć: Ako si žrtva seksualnog zlostavljan- ja, obrati se za pomoć policiji, Centru za soci- jalni rad ili Zaštitniku ljudskih prava i sloboda/ Ombudsmanu. 29
 30. 30. kAkO DA VIđAš RODITElJA s kOJIM nE žIVIš? Dijete ima pravo da održava lične odnose ne samo s roditeljem s kojim ne živi, nego i sa Dijete ima pravo da održava lične odnose srodnicima i drugim licima za koje ga vezuje s roditeljem s kojim ne živi. Odluku o posebna bliskost. To je posebno značajno održavanju međusobnih odnosa poslije poslije razvoda braka roditelja ili smrti razdvajanja roditelja donosi sud, ako se jednoga od njih kada dijete ima potrebu da roditelji nijesu dogovorili o zajedničkom nastavi ili uspostavi kontakt sa srodnicima. vršenju roditeljskog prava. Dijete može da održava kontakt sa braćom i sestrama koji ne žive zajedno, s babom i Dijete koje je navršilo 15 godina i koje je djedom po ocu i majci, s maćehom ili sposobno za rasuđivanje ima pravo da očuhom, s hraniteljem koji se o njemu starao, samo odluči s kojim roditeljem će živjeti. Ako kao i s drugim licima prema kojima gaji bliske je sud već donio odluku o održavanju ličnih odnose. Ovo pravo djeteta može se ograničiti odnosa, dijete poslije navršenih 15 godina samo odlukom suda. može odlučiti drukčije. Od tog momenta ono samo odlučuje šta je njegov najbolji interes u POMOć: U slučaju problema koji mogu nas- ovoj situaciji. tati u održavanju ličnih odnosa s roditeljem s Dijete koje je navršilo 15 godina života i koje kojim ne živiš (ako roditelj s kojim ne živiš ne je sposobno za rasuđivanje, može odlučiti da želi da održava kontakt s tobom ili ti roditelj li će i kako održavati lične odnose s roditeljem s kojim živiš brani da održavaš lične odnose s kojim ne živi. s drugim roditeljem itd.), za pomoć se obrati Pravo održavanja ličnih odnosa djeteta s Centru za socijalni rad ili zaštitniku ljudskih roditeljem s kojim ne živi znači da dijete može prava i sloboda/ombudsmanu. odlučiti da li će viđati svog roditelja, kada i koliko puta, gdje će se sastajati sa svojim roditeljem. Ovo pravo može biti uskraćeno ako sud donese odluku o ograničavanju prava djeteta da održava lične odnose s roditeljem s kojim ne živi. Ovu odluku sud će donijeti ako je to u najboljem interesu djeteta (na primjer, u slučajevima nasilja u porodici, grubog zanemarivanja, zloupotrebe roditeljskog prava, itd.). 30
 31. 31. šTA JE hRAnITElJsTVO? da s tobom održavaju lične odnose i da odlučuju o pitanjima koja bitno utiču na tvoj Hraniteljstvo je zaštita djeteta smještajem život zajednički i sporazumno s hraniteljem. u drugu porodicu. Dijete bez roditeljskog U slučaju sukoba između tvojih roditelja i staranja i dijete čiji je razvoj ometen prilikama hranitelja, o ovim pitanjima odlučiće sud. u sopstvenoj porodici može biti smješteno u Roditelji neće vršiti ova prava i dužnosti drugu porodicu radi čuvanja, njege i samo ako im je oduzeto roditeljsko pravo, vaspitanja. U drugu porodicu može biti odnosno ako su lišeni poslovne sposobnosti smješteno i vaspitno zapušteno dijete, kao i ili ako se ne staraju o tebi ili se staraju na dijete sa smetnjama u fizičkom i psihičkom neodgovarajući način. razvoju. O smještaju u drugu porodicu odlučuje organ DO kADA MOžEš bITI nA starateljstva, koji treba da ispita da li porodica PORODIČnOM sMJEšTAJu? koja je pristala da te primi pruža dovoljno garancija da će te pravilno njegovati, čuvati i Do navršene 18. godine života, ali organ vaspitavati. Ako imaš jednog ili oba roditelja, starateljstva može produžiti ugovor o tvom smještaj u drugu porodicu odrediće se uz smještaju u drugu porodicu ako se nalaziš njihovu saglasnost. Ako imaš braću i sestre, na redovnom školovanju najduže pet godina oni se po pravilu smještaju u istu porodicu. nakon što stekneš punoljetstvo. Organ starateljstva dužan je da ti, prije određivanja porodičnog smještaja, omogući da slobodno izraziš svoje mišljenje u vezi sa porodičnim smještajem i obavezan je da to mišljenje cijeni u skladu sa tvojim uzrastom i zrelošću. PRAVA I DužnOsTI TVOJIh RODITElJA zA VRIJEME PORODIČnOG sMJEšTAJA? Ako si dijete koje je smješteno u drugu porodicu, tvoji biološki roditelji imaju pravo i dužnost da te zastupaju, da upravljaju i raspolažu tvojom imovinom, da te izdržavaju, 31
 32. 32. kAkO DObIJAš PuTnu IsPRAVu? 32
 33. 33. kAkO ćEš DObITI PuTnu Pomoć: Ukoliko ne možeš dobiti pasoš, IsPRAVu? obrati se instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Pasoš je putna isprava koja se izdaje radi putovanja u inostranstvo, boravka u inostranstvu i povratka u zemlju. Tvoji roditelji ili staratelji zajednički podnose zahtjev za izdavanje pasoša Ministarstvu unutrašnjih poslova. Za izdavanje pasoša potrebna je saglasnost oba roditelja. Ako nemaš sopstveni pasoš i nijesi navršio/ navršila 14 godina, na zahtjev tvojih roditelja ili zakonskog zastupnika možeš biti upisan/ upisana u pasoš roditelja ili zastupnika. Ako imaš više od 5 godina, u pasoš se unosi i tvoja fotografija. Ako živiš s jednim roditeljem, tada zahtjev za izdavanje pasoša podnosi roditelj s kojim živiš, osim u slučaju da je sud odlučio da je potrebna i saglasnost roditelja s kojim ne živiš. 33
 34. 34. DA lI sI uPIsAn / uPIsAnA u MATIČnu knJIGu ROđEnIh? 34
 35. 35. Nakon rođenja dijete mora biti upisano u šTA TREbA uRADITI DA bI matičnu knjigu rođenih. Rođenje djeteta DIJETE bIlO uPIsAnO u prijavljuje se matičaru u mjestu rođenja, u roku od petnaest dana od dana rađanja. MATIČnE knJIGE ROđEnIh? Matične knjige rođenih služe da bismo znali koliko ima djece u jednoj zemlji, kako se zovu Roditelji su dužni da prijave tvoje rođenje i ko su im roditelji. matičaru u mjestu rođenja. I bolnica ima obavezu da prijavi tvoje rođenje. U matične knjige obavezno se upisuje datum i mjesto rođenja, ime, jedinstveni matični broj Ako nijesi upisan/upisana u matičnu knjigu roditelja, produženje i prestanak roditeljskih rođenih, potrebno je da zatražiš od roditelja ili prava. staratelja (može i centar za socijalni rad) da pokrenu postupak tvog naknadnog upisa u Ukoliko nijesi upisan/upisana u matičnu knjigu matične knjige. rođenih, ne možeš ostvariti prava iz zdravstvene i socijalne zaštite, ne možeš se upisati u školu, ne možeš dobiti putnu ispravu i ne možeš naslijediti imovinu. Dijete koje nije upisano u matične knjige ne može ostvariti prava i može biti zloupotrijebljeno. 35
 36. 36. IMAš PRAVO nA uDRužIVAnJE 36
 37. 37. Ako imaš ideje kako da poboljšaš svoj život Fondacije osnivaju pravna lica, a udruženja i život druge djece, ali ih ne možeš ostvariti mogu osnovati i fizička lica. sam/sama, udruži se s drugima i ostvari svoje Udruženje može osnovati najmanje 5 lica koja zamisli. imaju prebivalište ili boravište u Crnoj Gori. Udruženje se osniva na osnivačkoj skupštini Svoje zamisli možeš ostvariti kroz zajednicu koja donosi akt o osnivanju, statut udruženja i učenika ili kroz neku sekciju u školi. imenuje organe upravljanja. Ukoliko smatraš da se tvoje ideje ne mogu ostvariti isključivo u školi, postani član neke MOžEš lI TI OsnOVATI nVO? nevladine organizacije i na taj način doprinesi Ne, ali uz saglasnost roditelja možeš biti razvoju građanskog društva. aktivni član nevladine organizacije. Nevladine organizacije (NVO) osnivaju se Pomoć: Da bi ostvario/ostvarila pravo na radi ostvarivanja pojedinačnih ili zajedničkih udruživanje, treba ti pomoć odraslih (roditel- ciljeva ili radi postizanja javnog interesa u ja, nastavnika, starijih prijatelja). Takođe, pojedinim oblastima društvenog života. imaš mogućnost da se obratiš upravi škole i Nevladine organizacije osnivaju se kao zaštitniku ljudskih prava i sloboda. udruženja i fondacije. 37
 38. 38. DA lI ODRAslI POšTuJu TVOJu PRIVATnOsT? 38
 39. 39. Imaš pravo na zakonsku zaštitu od miješanja u tvoj privatni život, porodicu, dom, ličnu prepisku, kao i napada na tvoju čast i ugled. Tvoje pravo na privatnost i zaštitu tvoje ličnosti morali bi poštovati: • tvoji roditelji i ostali članovi porodice • u školi, nastavnici i drugo osoblje škole i učenici među sobom • zaposleni u socijalnim i zdravstvenim ustanovama • novinari, policajci, sudije i advokati • svi ostali koji bi po prirodi svog posla mogli da saznaju neke lične podatke o tebi, a čije bi objavljivanje za tebe moglo biti neu- godno i neprijatno. Pomoć: Ukoliko smatraš da je tvoje pravo na privatnost prekršeno, obrati se Zaštitniku ljudskih prava i sloboda/Ombudsmanu. 39
 40. 40. AkO žElIš DA RADIš? 40
 41. 41. Ako si navršio/navršila 15 godina života i Kao dijete, uživaš posebnu zaštitu na radu. zdravstveno si sposoban/sposobna, možeš Zaposleni mlađi od 18 godina ne može da se zaposliti. Radni odnos između tebe i radi na radnom mjestu na kojem se pretežno poslodavca zasniva se ugovorom o radu. obavljaju: Ugovor možeš zaključiti na određeno ili na neodređeno vrijeme. • naročito teški fizički poslovi • radovi pod zemljom ili pod vodom Ako zaključuješ ugovor o radu, vodi računa • poslovi koji bi mogli štetno da utiču na tvoje da ugovor obavezno sadrži: podatke o zdravlje poslodavcu, radno mjesto na koje se raspoređuješ, podatke o zaradi i drugim Imaš pravo na godišnji odmor u trajanju od novčanim najmanje 24 radna dana. primanjima, dužini godišnjeg odmora i trajanju ugovora. POMOć: Ako si zaposlen/zaposlena i imaš problema da ostvariš neko pravo iz radnog Dijete koje se prvi put zapošljava, a završilo odnosa, možeš se obratiti Inspekciji rada u je srednju školu, naziva se pripravnikom. tvom mjestu i Zaštitniku ljudskih prava i slo- Puno radno vrijeme iznosi 40 časova u boda. radnoj nedjelji. Kao zaposlenom mlađem od 18 godina, ne može ti se odrediti da radiš duže od punog radnog vremena, niti noću. Izuzetno, može ti se odrediti da radiš noću samo u nekim vanrednim situacijama (elementarne nepogode). 41
 42. 42. PRAVA Iz zDRAVsTVEnE I sOCIJAlnE zAšTITE 42
 43. 43. kO MOžE OsTVARITI i ako si navršio/navršila 15 godina života, a PRAVO nA zDRAVsTVEnO nijesi redovan učenik, ukoliko si prijavljen Zavodu za zapošljavanje. OsIGuRAnJE I zAšTITu? Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Sva djeca imaju pravo na zdravstveno najčešće ostvaruješ preko svojih roditelja. osiguranje i zaštitu. Zdravstvena zaštita obuhvata preventivne Prava iz obaveznog zdravstvenog i sistematske preglede, liječenje u slučaju osiguranja garantuju ti se i ako nemaš bolesti ili povrede, upotrebu lijekova i roditelje i ako je organ starateljstva medicinskih pomagala, kao i liječenje bolesti utvrdio da si bez roditeljskog staranja, kao i usta i zuba. ako imaš jednog ili oba roditelja koji nijesu u mogućnosti da se staraju o tebi i da te Liječenje se obavlja prema usvojenim izdržavaju. standardima, a u određenim situacijama imaš pravo da se liječiš i u inostranstvu. kAkO sE OsTVARuJu PRAVA Iz Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ObAVEznOG zDRAVsTVEnOG imaš do kraja roka propisanog za redovno OsIGuRAnJA? ili vanredno školovanje. Ako si zbog bolesti opravdano prekinuo/prekinula školovanje, Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja imaš prava iz obaveznog zdravstvenog ostvaruješ na osnovu propisane isprave – osiguranja i za vrijeme trajanja te bolesti, zdravstvene knjižice. Zdravstvenu knjižicu a ako nastaviš školovanje, imaš prava iz izdaje i ovjerava Republički fond za obaveznog zdravstvenog osiguranja i poslije zdravstveno osiguranje. 26. godine života, ali najduže onoliko vremena koliko je trajao prekid školovanja zbog bolesti. POMOć: Ako ti je potrebna pomoć da bi ostvario/ostvarila prava na zdravstveno Ako imaš smetnje u razvoju, imaš sva prava osiguranje, obrati se Republičkom fondu za iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a ako zdravstveno osiguranje, Ministarstvu zdravlja, je riječ o težim smetnjama, moguće je da ovo rada i socijalnog staranja ili Zaštitniku ljudskih pravo ostvariš i poslije 26. godine života, ako prava i sloboda. nemaš sopstvenih sredstava za izdržavanje i ako te osiguranik izdržava. Ova prava imaš 43
 44. 44. sOCIJAlnA zAšTITA Ako si dijete kome je zbog smetnji u razvoju potrebna podrška, imaš pravo na posebnu Socijalna zaštita podrazumijeva pomoć i brigu i pomoć u učenju, odrastanju i radnom podršku porodicama koje žive u teškim osposobljavanju. uslovima, u siromaštvu, pomoć djeci koja iz različitih razloga ne mogu ostvariti svoje kO MOžE OsTVARITI PRAVO nA potrebe ili je znatno otežano ostvarenje MATERIJAlnO ObEzbJEđEnJE njihovih potreba. Socijalna zaštita se pruža u vidu finansijske pomoći (materijalno PORODICE? obezbjeđenje porodice), usluga (tuđa njega i pomoć, psihološka pomoć i podrška za Ako tvoji roditelji nijesu zaposleni ili nemaju djecu bez roditelja, djecu žrtve zlostavljanja dovoljno sredstava za život, a ne raspolažu i zanemarivanja, smještaj u drugu porodicu, imovinom, mogu se obratiti Centru za smještaj u dnevni centar, itd. ). socijalni rad u opštini u kojoj živiš i tamo provjeriti da li tvoja porodica može ostvariti pravo na materijalno obezbjeđenje porodice. kADA TREbA DA TRAžIš Ovo pravo može ostvariti i staralac, usvojilac POsEbnE MJERE DJEČIJE I ili lice koje se brine o tebi, tvom vaspitanju i sOCIJAlnE zAšTITE? osposobljavanju. Ako si dijete bez roditeljskog staranja, imaš kAkO sE OsTVARuJE PRAVO nA pravo na posebnu brigu i pomoć, na MATERIJAlnO ObEzbJEđEnJE pristojan životni standard, školovanje, PORODICE? zdravstvenu zaštitu i staratelja, koji će se brinuti o tvom razvoju i odrastanju. Pravo na materijalno obezbjeđenje porodice ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji Ako te roditelji ili staratelji zanemaruju, ne se podnosi na propisanom obrascu Centru za pružaju ti potrebnu brigu, pažnju i pomoć u socijalni rad u mjestu življenja. Uz zahtjev se procesu tvog razvoja i odrastanja, ili te grubo prilažu zakonom propisani dokazi: kažnjavaju, vrijeđaju i ponižavaju tvoje dostojanstvo, obrati se za pomoć Centru za • lična karta podnosioca zahtjeva socijalni rad, školi, policiji i Zaštitniku ljudskih • uvjerenje, kojim se potvrđuje da su tvoji prava i sloboda. roditelji na evidenciji Zavoda za zapošljavanje • izvod iz matične knjige rođenih ili lična karta 44
 45. 45. za članove domaćinstva stanja, • potvrda o redovnom školovanju za dijete - ako porodica nije u mogućnosti da tebi i starije od 15 godina, a za dijete od 15. tvojoj braći i sestrama obezbijedi pravilan godine do navršene 18. godine, koje nije na razvoj ličnosti u skladu sa vašim redovnom školovanju, potrebno je dostaviti mogućnostima i uvjerenje da je na evidenciji Zavoda za - u drugim slučajevima kada postoje zapošljavanje opravdani razlozi za pružanje pomoći • nalaz, ocjenu i mišljenje socijalno-ljekarske komisije za člana porodice kod kojeg je može se obratiti Centru za socijalni rad u utvrđena nesposobnost za rad opštini u kojoj živite i podnijeti zahtjev za • posjedovni list Direkcije za nekretnine, kojim ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu se dokazuje vlasništvo odnosno korišćenje pomoć. imovine kojom raspolažu članovi tvoje porodice kAkO sE OsTVARuJE PRAVO • potvrda o visini prihoda, ukoliko neko od članova tvoje porodice ostvaruje prihode. nA JEDnOkRATnu nOVČAnu POMOć? Prije odlučivanja o podnijetom zahtjevu, ovlašćeni službenici Centra za socijalni rad Pravo na jednokratnu novčanu pomoć posjetiće tvoju porodicu i nakon neposrednog ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se uvida sačiniti izvještaj o socijalno-ekonomskoj podnosi Centru za socijalni rad u mjestu situaciji porodice. življenja. Uz zahtjev se prilažu dokazi o stambenom, materijalnom i zdravstvenom stanju članova porodice. Prije odlučivanja kO MOžE OsTVARITI o podnijetom zahtjevu, ovlašćeni službenici PRAVO nA JEDnOkRATnu Centra za socijalni rad posjetiće tvoju po- nOVČAnu POMOć? rodicu i nakon neposrednog uvida sačiniti izvještaj o Ukoliko se tvoja porodica nalazi u stanju socijalno-ekonomskoj situaciji porodice. socijalne potrebe: - usljed okolnosti koje se nijesu mogle Centar za socijalni rad jednokratnu novčanu predvidjeti, pomoć može realizovati u robi, ako ocijeni da - ako je neophodno hitno otkloniti je to povoljnije za tvoju porodicu. negativne posljedice nastale za porodicu zbog određenog zdravstvenog ili materijalnog 45
 46. 46. kO MOžE OsTVARITI rad, u opštini u kojoj živite, podnijeti zahtjev PRAVO nA nOVČAnu POMOć? za ostvarivanje prava na dodatak za djecu. Ako dijete sa smetnjama u razvoju završi Pravo na dodatak za djecu imaju troje školovanje po obrazovnom programu prvorođene djece u porodici do navršetka sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom 18. godine, odnosno do završetka redovnog stručnom pomoći ili posebnom obrazovnom srednjoškolskog obrazovanja. programu, može se obratiti službi Zavoda za zapošljavanje u mjestu življenja, da bi za Nosilac prava na dodatak za djecu je roditelj, vrijeme čekanja na posao ostvarivalo pravo odnosno staralac ili lice kojem je dijete na novčanu naknadu. povjereno na njegu, vaspitanje i osposobljavanje. kAkO sE OsTVARuJE PRAVO nA nOVČAnu POMOć? Pravo na novčanu naknadu ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službi Zavoda za zapošljavanje u mjestu življenja. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju: • ovjerenu kopiju lične karte • rješenje o usmjeravanju u obrazovni program • diplomu ili svjedočanstvo o završenoj školi • radnu knjižicu. kO MOžE OsTVARITI PRAVO nA DODATAk zA DJECu? • dijete korisnika materijalnog obezbjeđenja • dijete sa smetnjama u razvoju •dijete bez roditeljskog staranja. Tvoji roditelji, odnosno staratelj ili lice kome si povjeren/povjerena na njegu, vaspitanje i osposobljavanje mogu Centru za socijalni 46
 47. 47. 47
 48. 48. kAkO sE OsTVARuJE PRAVO AkO žIVIš u InsTITuCIJI nA DODATAk zA DJECu? DJEČIJE zAšTITE? Pravo na dodatak za djecu ostvaruje se na • imaš pravo na posebnu brigu i adekvatan osnovu zahtjeva koji se podnosi na životni standard propisanom obrascu Centru za socijalni rad u • imaš pravo na kontakt s roditeljima, mjestu življenja. Uz zahtjev se prilažu: porodicom i prijateljima, izuzev u situacijama • dokaz o prebivalištu roditelja, staratelja ili kada to nije moguće - ako nemaš porodicu ili lica kojem je dijete povjereno na njegu, je taj kontakt u suprotnosti sa tvojim vaspitanje i osposobljavanje interesima • izvod iz matične knjige rođenih, za svu djecu • imaš pravo na kvalitetan život u uslovima • rješenje o ostvarivanju prava na materijalno koji obezbjeđuju dostojanstvo, unapređuju obezbjeđenje porodice, za korisnike ovog tvoje samopouzdanje i olakšavaju tvoje prava aktivno učešće u životu zajednice • rješenje o usmjeravanju u obrazovni • imaš pravo na obrazovanje, program za dijete sa smetnjama u razvoju zdravstvenu i socijalnu zaštitu, pa i oporavak • odluka nadležnog centra za socijalni rad za i pripremu za rad i zapošljavanje kada je to dijete bez roditeljskog staranja potrebno. • potvrda o redovnom školovanju, odnosno • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje kojim se potvrđuje da je dijete uzrasta od 15. do navršene 18. godine, koje nije na redovnom školovanju, na evidenciji Zavoda. Dodatak za djecu isplaćuje se u mjesečnom iznosu roditelju, odnosno staraocu ili licu kojem je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i osposobljavanje. 48
 49. 49. AkO sI MORAO/MORAlA DA nAPusTIš sVOJ DOM I IMAš sTATus IzbJEGlICE IlI RAsElJEnOG lICA? Treba da znaš da Konvencija o pravima djeteta garantuje svoj djeci koja žive u jednoj zemlji jednaka prava, bilo da je riječ o pravu na obrazovanje, pravu na zdravstvenu i socijalnu zaštitu ili nekom drugom pravu. Bez obzira na državljanstvo koje imaju tvoji roditelji, institucije zemlje u kojoj živiš moraju se pobrinuti da tvoja prava budu zaštićena jednako kao i prava djece koja su rođena u toj zemlji. POMOć: Ako smatraš da su tvoja prava ugrožena i da ti je potrebna pomoć da bi ostvario/ostvarila prava iz oblasti socijalne zaštite, obrati se Centru za socijalni rad u svom mjestu, Ministarstvu zdravlja, rada i socijalnog staranja i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda/Ombudsmanu. 49
 50. 50. kOJA PRAVA IMA DIJETE u sukObu sA zAkOnOM? 50
 51. 51. kAkVA su TVOJA PRAVA AkO kO uČEsTVuJE u POsTuP- sI DOšAO/DOšlA u sukOb sA ku POVODOM IzVRšEnOG zAkOnOM? kRIVIČnOG DJElA? Postupak koji se primjenjuje prema tebi U postupku povodom izvršenog krivičnog mora uključivati poštovanje tvojih prava i djela učestvuju: policija, državni tužilac, sud i tvoje sigurnosti i mora biti usklađen s tvojim Centar za socijalni rad. uzrastom i tvojom željom da promijeniš svoje ponašanje. U toku postupka, pritvora POlICIJA ili izdržavanja kazne ne smiješ biti izložen/ izložena mučenju ili drugom okrutnom, Policija ima zadatak da otkriva osobe koje su nehumanom ili ponižavajućem postupanju, izvršile krivično djelo. Policija može zadržati niti nezakonitom lišavanju slobode. Ovo važi maloljetnika u službenim i za grube ili ponižavajuće vaspitne mjere ili prostorijama najduže do 48 časova. Ako je kazne u bilo kojoj drugoj instituciji, kao i maloljetnik izvršio krivično djelo, policija će disciplinske mjere. podnijeti državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv maloljetnika. AkO sI POD suMnJOM DA sI IzVRšIO/IzVRšIlA kRIVIČnO DRžAVnI TužIlAC DJElO? Krivični postupak prema maloljetnom licu Prema tebi će se primjenjivati odredbe može pokrenuti samo državni tužilac. Ako Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore nakon prikupljenih obavještenja državni koje se odnose na maloljetnike. Da bi se ove tužilac smatra da protiv maloljetnika ne treba odredbe primijenile na dijete, ono mora u voditi krivični postupak, može odlučiti da ne vrijeme izvršenja krivičnog djela imati zahtijeva pokretanje krivičnog postupka. To je navršenih 14 godina i biti mlađe od 18 godina moguće za krivična djela za koja je života. propisana kazna zatvora u trajanju do tri Svrha ovih mjera jeste sprečavanje godine ili novčana kazna. nedisciplinovanog ponašanja i zaštita djeteta, a ne njegovo kažnjavanje. 51
 52. 52. SUD AkO sI lIšEn/A slObODE IlI JE POlICIJA DOšlA PO TEbE? Sudski postupak protiv maloljetnika vodi sudija za maloljetnike i vijeće za maloljetnike, Ako si priveden/privedena u policiju ili je koje se sastoji od jednog sudije i dvoje sudija policija došla po tebe tvoja prava su sljedeća: porotnika (profesori, učitelji, vaspitači i druga lica koja imaju iskustva u vaspitanju • niko te ne može zlostavljati ili iznuđivati od maloljetnika). tebe bilo kakvu izjavu • smatraš se nevinim/nevinom dok se ne Sud izvodi dokaze saslušanjem svjedoka, dokaže suprotno vještaka, čitanjem spisa itd. Po završenom • moraš biti obaviješten/obaviještena o dokaznom postupku sudija daje završnu riječ razlozima lišenja slobode, o krivičnom djelu prvo tužiocu, zatim oštećenom, braniocu i na za koje se teretiš i o osnovama sumnje protiv kraju maloljetniku. Nakon toga glavni pretres tebe je završen i vijeće se povlači na vijećanje i • moraš biti upoznat/upoznata da nijesi glasanje radi donošenja presude. Presudom dužan/dužna da daješ izjave, odnosno da sve maloljetnik može biti oslobođen optužbe ili što izjaviš može biti upotrijebljeno kao dokaz oglašen krivim. protiv tebe • možeš da tražiš da se o tvom lišenju AkO sI DOšAO/DOšlA u sukOb slobode obavijeste tvoji najbliži sA zAkOnOM A nIJEsI nAVRšIO/ • možeš da angažuješ branioca kojeg uz pomoć roditelja ili staraoca izabereš nAVRšIlA 14 GODInA? • imaš pravo na povjerljiv razgovor sa braniocem prije prvog saslušanja i to u Ako nijesi navršio/navršila 14 godina, posebnoj prostoriji postupak prema tebi će se obustaviti i o tome • imaš pravo na besplatne usluge obavijestiti Centar za socijalni rad, koji je prevodioca ako ne razumiješ ili ne govoriš dužan da ti pruži pomoć. Za tvoje ponašanje jezik koji se koristi prilikom ispitivanja odgovornost snose roditelji ili staratelji. • da budeš sproveden/sprovedena istražnom sudiji što prije je to moguće, jer se postupak protiv tebe ne smije odugovlačiti. 52
 53. 53. 53
 54. 54. kAkO sE POsTuPA u šTA AkO sI bIO/bIlA sVJEDOk sluČAJEVIMA AkO sI IzVRšIO/ kRIVIČnOG DJElA? IzVRšIlA kRIVIČnO DJElO Dužnost svjedočenja je opšta i odnosi se zAJEDnO s PunOlJETnIM na sva lica bez obzira na njihov položaj ili lICEM? funkciju. Naš zakon ne poznaje ograničenja u pogledu uzrasta lica koja se pozivaju da Ako si izvršio/izvršila krivično djelo zajedno s svjedoče. To znači da svjedok može biti i punoljetnom osobom, postupak prema tebi se dijete. Pozivanje djeteta vrši se preko razdvaja i provodi po posebnim roditelja. Tvoje pravo je da tražiš da se odredbama Zakonika o krivičnom postupku svjedočenje odvija u prisustvu roditelja, koje se odnose na maloljetnike. stručnih lica - socijalnog radnika, psihologa, pedagoga, organa starateljstva. DA lI JE POsTuPAk PREMA MAlOlJETnIku nA suDu u kOJIM sluČAJEVIMA MOžEš OTVOREn zA JAVnOsT? bITI OslObOđEn/OslObOđEnA DužnOsTI sVJEDOČEnJA? Postupak prema maloljetniku nije otvoren za javnost i kada se sudi maloljetniku, javnost Možeš biti oslobođen/oslobođena dužnosti će se uvijek isključiti. To znači da sredstva svjedočenja ako si srodnik/srodnica javnog informisanja ne smiju objaviti tvoje okrivljenog i ako s obzirom na uzrast i ime i informacije o toku postupka protiv tebe. duševnu razvijenost nijesi sposoban/ sposobna da shvatiš značaj prava da ne MOžE lI sE MAlOlJETnIku moraš svjedočiti. ODREDITI PRITVOR? Sudija za maloljetnike može izuzetno odrediti pritvor maloljetniku najduže na period od mjesec dana. Pritvor se može produžiti za još mjesec dana ako postoje zakonom određeni razlozi. Nakon završetka pripremnog postupka pritvor može trajati najduže još do 6 mjeseci. 54
 55. 55. kOJE TI sE kAznE MOGu kOJE MJERE, ODnOsnO kAznE, IzREćI AkO sI MAlOlJETAn/ MOGu TI sE IzREćI AkO sI u MAlOlJETnA? VRIJEME IzVRšEnJA kRIVIČnOG DJElA nAVRšIO/nAVRšIlA 16, Maloljetnom licu mogu se izreći vaspitni nalozi, vaspitne mjere, mjere bezbjednosti i A nIJEsI nAVRšIO/nAVRšIlA 18 maloljetnički zatvor. GODInA žIVOTA? Ako si u vrijeme izvršenja krivičnog djela MOžE lI TI sE IzREćI kAznA navršio/navršila 16, a nijesi navršio/navršila AkO nIJEsI nAVRšIO/nAVšIlA 18 godina (stariji/a maloljetnik/maloljetnica) 14 GODInA žIVOTA? prema tebi se mogu izreći vaspitni nalozi i vaspitne mjere, a izuzetno se može izreći i Ako u vrijeme izvršenja krivičnog djela nijesi kazna maloljetničkog zatvora. navršio/navršila 14 godina, prema tebi se ne mogu primijeniti krivične sankcije. Prema tebi kADA sE PREMA TEbI MOGu se primjenjuju mjere socijalne zaštite. IzREćI VAsPITnI nAlOzI? kOJE MJERE sE MOGu IzREćI Ako si učinio/učinila krivično djelo i iskažeš ponašanje koje ukazuje da si shvatio/shvatila AkO sI u VRIJEME IzVRšEnJA značaj i posljedice svog ponašanja, tj. kRIVIČnOG DJElA nAVRšIO/ odgovornost prema tom postupku, prema tebi nAVRšIlA 14, A nIJEsI nAVRšIO/ se može izreći jedan ili više vaspitnih naloga nAVRšIlA 16 GODInA žIVOTA? za krivično djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina. Ako si u vrijeme izvršenja krivičnog djela Vaspitni nalog može izreći sud po sopstvenoj navršio/navršila 14, a nijesi navršio/navršila procjeni ili na prijedlog državnog tužioca. 16 godina (mlađi/a maloljetnik/maloljetnica) Uslovi za primjenu vaspitnog naloga su: prema tebi se mogu izreći vaspitni nalozi i priznanje krivičnog djela i tvoj odnos prema vaspitne mjere. krivičnom djelu i oštećenom. 55
 56. 56. šTA JE sVRhA VAsPITnIh kOlIkO TRAJE VAsPITnI nAlOGA? nAlOG? Svrha vaspitnih naloga je da se prema tebi Vaspitni nalog može trajati najduže šest ne pokreće krivični postupak ili da se obustavi mjeseci, a u tom roku može se zamijeniti postupak, odnosno da se primjenom drugim vaspitnim nalogom ili ukinuti. vaspitnog naloga utiče na tvoj pravilan razvoj i podstakne jačanje lične odgovornosti, kako kOJE su VRsTE VAsPITnIh ubuduće ne bi činio/činila krivična djela. MJERA? kOJE su VRsTE VAsPITnIh • disciplinske mjere: ukor i upućivanje u nAlOGA? vaspitni centar za maloljetnike • mjere pojačanog nadzora: pojačan nadzor Vaspitni nalozi su: od strane roditelja, usvojioca ili staraoca, pojačan nadzor od strane organa starateljstva • poravnanje sa oštećenim kako bi se • dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za naknadom štete, izvinjenjem, radom ili na vaspitavanje maloljetnika drugi način otklonile u cjelini ili djelimično • zavodske mjere: upućivanje u vaspitnu štetne posljedice djela ustanovu, upućivanje u vaspitno-popravni • redovno pohađanje škole ili redovno dom i upućivanje u posebnu ustanovu za odlaženje na posao liječenje i osposobljavanje. • uključivanje, bez naknade, u rad humanitarnih organizacija ili poslova socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja šTA su TO POsEbnE ObAVEzE • podvrgavanje odgovarajućem ispitivanju i uz POJAČAn nADzOR? odvikavanje od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga Prilikom izricanja neke od vaspitnih mjera • uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman pojačanog nadzora sud može, ako je to u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili potrebno za uspješnije postizanje svrhe savjetovalištu. izrečene vaspitne mjere, odrediti jednu ili više obaveza i to: • da se lično izviniš oštećenom licu • da u okviru sopstvenih mogućnosti otkloniš štetu prouzrokovanu krivičnim djelom 56
 57. 57. • da redovno pohađaš školu, odnosno da ne u kOJIM sluČAJEVIMA suD izostaješ s posla IzRIČE MAlOlJETnIČkI • da se osposobljavaš za zanimanje koje odgovara tvojim sposobnostima i sklonos- zATVOR? tima • da se uzdržavaš od uživanja alkoholnih Ako si navršio/navršila 16 godina i učinio/ pića i opojnih droga ili da se podvrgneš ušinila si krivično djelo za koje je zakonom odgovarajućem liječenju propisana kazna zatvora preko pet godina, • da posjećuješ odgovarajuću zdravstvenu ako sud procijeni da zbog visokog stepena ustanovu ili savjetovalište i da postupaš po krivice i težine krivičnog djela ne bi bilo uputstvima ovih ustanova opravdano izreći vaspitnu mjeru, prema tebi • da boraviš u drugoj porodici koja je voljna da se može izreći kazna maloljetničkog zatvora. te primi i koja ima mogućnost da nad tobom Ako izdržavaš kaznu maloljetničkog zatvora vrši nadzor. ili si u pritvoru, imaš pravo da budeš odvojen/ odvojena od odraslih i s tobom se mora postupati onako kako to odgovara tvom šTA su TO MJERE uzrastu. bEzbJEDnOsTI I kADA sE Tokom boravka u zatvorenim institucijama, IzRIČu? pritvoru i zatvoru imaš pravo na održavanje kontakta s porodicom putem prepiske i Mjere bezbjednosti se izriču uz vaspitnu posjeta, izuzev u izuzetnim okolnostima. mjeru ili maloljetnički zatvor, kada sud pro- cijeni da bi primjena neke od navedenih POMOć: Ako si došao/došla u sukob sa za- mjera pospješila tvoj oporavak i prihvatanje konom i smatraš da su tvoja prava ugrožena, opšteprihvaćenih društvenih vrijednosti: za pomoć se možeš obratiti Ministarstvu pravde, Centru za socijalni rad i Zaštitniku • obavezno liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ljudskih prava i sloboda. ustanovi • obavezno liječenje na slobodi • obavezno liječenje narkomana • obavezno liječenje alkoholičara. 57
 58. 58. TRGOVInA DJECOM 58
 59. 59. Prihvatanjem Konvencije o pravima djeteta kAD kORIsTIš InTERnET... države su se obavezale da svako dijete zaštite od iskorišćavanja i od obavljanja bilo Osobama koje upoznaš na internetu kog posla koji bi mogao da bude opasan, nikada ne treba da daješ svoju kućnu adresu, koji bi ometao školovanje djeteta, koji bi bio broj telefona i ime škole bez konsultacija s štetan po zdravlje djeteta ili fizički, mentalni, roditeljima. duhovni, moralni ili društveni razvoj djeteta. Nikada ne šalji svoju sliku bez konsultacija s roditeljima. Crna Gora i druge države preduzimaju Ne otkrivaj svoju lozinku. posebne mjere da bi spriječile međunarodnu Ne odgovaraj na nepristojne i neprijatne trgovinu djecom, koja se čini radi prodaje, ponude. prostitucije i pornografije. TRGOVInA DJECOM JE kRIVIČnO DJElO Prodaja djece jeste svaki čin ili djelo putem kojeg neka osoba ili grupa ljudi prodaje di- jete drugim osobama za novčanu ili bilo koju drugu korist ili protivuslugu. uPOzOREnJE!!! Ne kontaktiraj s nepoznatim osobama, koje traže razgovor ili ti nude prevoz, obećavaju poklone, traže da im učiniš neku uslugu i traže da vaše poznanstvo ostane vaša mala tajna. Ako si imao/imala ovakvo iskustvo o tome obavijesti svoje roditelje, nastavnike, i o tome upozori i svoje drugove i drugarice. Kreći se kad god je to moguće u grupi. 59
 60. 60. PROsJAČEnJE 60
 61. 61. Ima djece koja prose na javnim mjestima, nA kRAJu! posebno na trgovima, prometnim ulicama, velikim raskrsnicima, ispred trgovačkih Još par korisnih savjeta: centara i ugostiteljskih objekata. Djeca prose hodajući od stola do stola u ugostiteljskim • znaj da brojni međunarodni dokumenti objektima, sjedeći na trotoarima ispred garantuju zaštitu tvojih prava i budi uporan/ trgovačkih objekata, prilazeći zaustavljenim uporna vozilima na veoma prometnim raskrsnicama. • potrudi se da zahtjeve za ostvarivanje prava Često građanima pokazuju različite isprave o dostavljaš pismeno navodnom ili stvarnom socijalnom i • traži potvrdu o prijemu tvog zahtjeva zdravstvenom stanju, njih ili njihovih • budi aktivan/aktivna, traži informacije o tome porodica. Ponekad ih na to navode ili kako napreduje rješavanje tvog slučaja prisiljavaju njihovi roditelji ili druga odrasla • potrudi se da saznaš što više o tvom lica. problemu (razgovaraj s odraslima, pročitaj odgovarajuću literaturu, koristi pravnu i drugu Niko nema pravo tjerati te da prosiš. Roditelj, stručnu pomoć) usvojilac, staralac ili drugo lice koje te • poštuj rokove za ostvarivanje prava. prinuđava na prosjačenje čini krivično djelo i može mu se izreća kazna zatvora do 5 go- dina. Isto tako, ko organizuje prosjačenje ili te navodi ili prisiljava na prosjačenje čini Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda prekršaj za koji se može izreći kazna zatvora Atinska 42, Podgorica do 60 dana. Tel. 081 655 517, 655 518, 655 285 e-mail: ombudsmandjeca@cg.yu, POMOć: Ako te neko tjera da prosiš, obrati ombudsman@cg.yu se policiji i Centru za socijalni rad. Ako ti web site: ombudsman.cg.yu služba socijalne zaštite i policija ne pruže pomoć, obrati se Zaštitniku ljudskih prava i sloboda/Ombudsmanu. 61
 62. 62. 62
 63. 63. 63
 64. 64. 64
 65. 65. 65
 66. 66. 66

×