• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
 

Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju

on

 • 2,159 views

Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju - UNICEF Montenegro 2011

Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju - UNICEF Montenegro 2011

Statistics

Views

Total Views
2,159
Views on SlideShare
1,782
Embed Views
377

Actions

Likes
1
Downloads
30
Comments
0

4 Embeds 377

http://unjobs.org 250
http://www.unicef.org 122
http://webcms.unicef.org 4
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju Presentation Transcript

  • Inkluzija djece sasmetnjama u razvojuNovembar 2011. Nobody’s Unpredictable
  • Sadrţaj• METODOLOGIJA• STAVOVI O UNICEFU• INTERAKCIJA SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU• SOCIJALNA DISTANCA PREMA DJECI SA SMETNJAMA U RAZVOJU• INKLUZIJA DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU• STAVOVI GRAĐANA O DNEVNIM CENTRIMA I GRUPNIM KUĆAMA• VIDLJIVOST I OCJENE KAMPANJE „GOVORIMO O MOGUĆNOSTIMA“ © 2011 Ipsos• IMIDŢ KAMPANJE „GOVORIMO O MOGUĆNOSTIMA“• SAŢETAK 2
  • Metodologija• Ad hoc f2f anketa u kući ispitanika• Prikupljanje podataka na uzorku reprezentativnom za populaciju graĎana Crne Gore starih 18+ godina• Veličina ciljne populacije: 474 655• Veličina uzorka: 1207(sa 152 uzoračke tačke)• Tip uzorka: stratifikovani troetapni uzorak verovatnoće sa sledećim etapama:  Jedinica prve etape - teritorija biračkog mesta – pribliţna veličina oko of 200 HH (PPS sa verovatnoćom proporcionalnom veličini)  Jedinica druge etape - domaćinstva odabrana metodom slučajnog koraka počev od datih adresa (SRSWoR)  Jedinica treće etape – članovi domaćinstva izabrani sa istom verovatnoćo (SRSWoR) – Kish tablice• Stratifikacija se vrši po:  Tipu naselja – urban/rural  4 geo-ekonomska regiona• Post stratifikacija se vrši po: polu, starosti, tipu naselja i geo-ekonomskim regionima• Kontrola terenskog rada obuhvata 12% od ukupnog broja anketiranih u svim stratumima proporcionalno veličini uzorka, alogička kontrola i kontrola konzistencije se vrši u 100% slučajeva• Period prikupljanja podataka: od 11. novembra do 22. novembra 2011. © 2011 Ipsos• 95% interval pouzdanosti za pojave sa incidencom od 05% je (03.6%, 06.4%)• 95% interval pouzdanosti za pojave sa incidencom od 20% je (17.5%, 22.5%)• 95% interval pouzdanosti za pojave sa incidencom od 40% je (37.0%, 43.0%) 3
  • Muškarac 49% Pol Ţena 51% 18-29 23% Uzorak 30-39 19% 40-49 Godine 18% 50-64 27% 65+ 13% Osnovno i niţe 25% Srednje 54% Obrazovanje Više i visoko 21% Podgorica 32% Primorje 18% Sjevero-zapad Stratum 28% Istok 21% Urban 63% Ostalo Tip naselja 37%4 © 2011 Ipsos
  • Interakcija sa djecom sasmetnjama u razvoju © 2011 Ipsos 5
  • Izraz koji se najčešće koristi kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju – spontani odgovori Baza: Ukupna ciljna populacija 23% Hendikepirana djeca 20% 19% Djeca sa posebnim 17% 27% potrebama 24% 12% Djeca sa invaliditetom 4% 12% 10% Bolesna djeca 9% 3% 7% Djeca ometena u razvoju 19% 20% 6% Jadni, ţalosni, nesrećni 2% 0% Djeca, kao i druga djeca, ne 3% 0% pravi razliku 1% 3% Avgust 2010 Djeca sa nedostatkom 1% 1% Decembar 2010 3% Novembar 2011 Zaostala djeca/ zaostala u 6% razvoju 5% © 2011 Ipsos 2% Retardirana djeca 2% 2%Možete li mi reći koji izraz Vi lično najčešće koristite kada su u pitanju djeca čije su tjelesne, umneili čulne sposobnosti ispod prosječnih mogućnosti djece u njihovom uzrastu? 6 Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Da li poznajete neko dijete sa smetnjama u razvoju ili nekoga (rođak, prijatelj, poznanik i sl.) čije dijete ima ovakve ili slične smetnje? Baza: Ukupna ciljna populacija % Avgust 2010. % Decembar 2010. % Novembar 2011. 68 Kao i u prethodnim talasima, Da 68 velika većina graĎana (68%) poznaje neko dijete sa 68 smetnjama u razvoju ili roditelja čije dijete ima ovakve ili slične smetnje - nisu naĎene razlike izmeĎu 1.2. i 3. talasa 32 Ne 32 © 2011 Ipsos 33 7Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Koliko često dolazite u kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010. Decembar 2010. Novembar 2011. 13% Svakodnevno 8% 17% 5% Nekoliko puta nedjeljno 11% 10% 4% Jednom nedjeljno 5% 5% 11% Nekoliko puta mjesečno 14% 15% 8% Jednom mjesečno 8% 13% 10% Jednom u 2-3 mjeseca 8% 12% 11% Jednom u 6 mjeseci 8% 8% 11% Jednom godišnje 8% 9% 14% RjeĎe od jednom godišnje 12% © 2011 Ipsos 6% 10%Nemam nikakav kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju 20% 4% 4% Ne zna / Bez odgovora 0% 8Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Druţenje sa djecom sa smetnjama u razvoju Baza: Ukupna ciljna populacija Da li ste se Vi liĉno ikada druţili sa A da li se Vaše dijete ikada druţilo ili se sada druţi djetetom/osobom sa smetnjama u razvoju? sa djetetom/osobom sa smetnjama u razvoju? Ne Ne zna/Odbija, zna/Odbija, 1% 2% Da, 21% Da, 39% Nemam djecu, 36% Ne, 60% Ne, 41% © 2011 Ipsos 9Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Sveukupno gledano, koliko ste informisani o djeci sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010. Decembar 2010. Novembar 2011. 7% Ne znam ništa o djeci sa smetnjama u 9% razvoju 8% 38% Veoma malo znam o djeci sa 32% smetnjama u razvoju 27% Moţe se reći da je zadrţan 44% pozitivan trend informisaosti Sum - 40% graĊana o djeci sa smetnjama u 35% razvoju . 43% Znam ponešto o djeci sa smetnjama u 45% razvoju 47% 12% Sum + 14% 16% 9% Znam mnogo o djeci sa smetnjama u 11% © 2011 Ipsos razvoju 11% 3% Znam veoma mnogo o djeci sa 3% smetnjama u razvoju 5% 10Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Po Vašem mišljenju, među djecom starosti do18 godina, koliki procenat čine djeca sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010. Decembar 2010. Novembar 2011. • U odnosu na period prije 18% sprovoĎenja kampanje Do 3% 20% 23% “Govorimo o mogućnostima” znaĉajno 16% 3.1-5% je porastao procenat 19% 23% graĎana koji smatraju da populaciji djece do 18 18% 5.1-10% 25% godina ima do 5 djece sa 18% smetnjama u razvoju. 13% • TakoĎe, znaĉajno je 10.1-20% 14% 11% smanjen procenat graĊana koji nemaju 6% Preko 20% 6% jasnu predstavu o tome 5% koliko ima djece sa smetnjama u razvoju. 30% © 2011 Ipsos Ne zna / Bez 17% odgovora 20% 11Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Po Vašem mišljenju da li bi dijete sa smetnjama u razvoju jednoga dana moglo da postane poznati umjetnik, biznismen, uspješan političar ili drţavnik u Crnoj Gori? Baza: Ukupna ciljna populacija Ne zna/Odbija, 9% Ne, to nije moguće, 14% Da, to je moguće, 77% © 2011 Ipsos 12Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Poznatost ličnosti sa smetnjama u razvoju – spontani odgovori Baza: Ukupna ciljna populacija % Iz Crne Gore? % Van Crne Gore? Darko Saša Matić 24.6 11.4 Martinović Marijana Dejan Matić 18.3 2.5 Mugoša Andrea Bocheli 3.0 Naod Zorić 0.7 Stivi Vonder 2.7 Fadil Muĉić 0.5 Rej Ĉarls 0.8 Nebojša 0.3 Betoven 0.6 Šofranac Majda Muĉić Van Gogh 0.5 0.3 (slikarka) Suzan Bojl 0.4 Boţidar 0.2 Denda Niko Vujiĉić 0.3 Mima Đurović 0.1 © 2011 Ipsos Steven Hokings 0.2 Slobodan 0.1 Dzulia Robrts 0.2 MirjaĉićZa koje poznate ličnosti sa smetnjama u razvoju ste čuli? 13 Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Socijalna distanca prema djecisa smetnjama u razvoju © 2011 Ipsos 14
  • Dijete sa teţim oštećenjem vida - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 76% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 79% 82% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 57% 69% djetetom? 72% 51% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 59% 61% 48% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 57% 58% 35% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 48% 49% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 9% 16% djetetom 18% 7% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 13% 13% 2% Ne zna / Bez odgovora 8% 6% 15Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Slijepo dijete - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 78% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 77% 82% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 49% 61% djetetom? 66% 44% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 53% 55% 41% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 51% 53% 29% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 41% 44% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 3% 7% djetetom 9% 2% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 5% 7% 4% Ne zna / Bez odgovora 12% 11% 16Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Dijete sa teţim oštećenjem sluha - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 73% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 75% 79% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 55% 67% djetetom? 67% 47% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 60% 58% 45% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 54% 54% 30% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 43% 42% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 6% 13% djetetom 14% 4% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 9% 10% 4% Ne zna / Bez odgovora 11% 10% 17Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Gluvo dijete - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 75% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 75% 78% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 46% 59% djetetom? 60% 40% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 50% 51% 39% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 47% 49% 26% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 36% 38% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 3% 7% djetetom 8% 2% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 5% 7% 6% Ne zna / Bez odgovora 13% 13% 18Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Dijete sa tjelesnim oštećenjem, kao što su trajna deformacija ili nedostatak nekog dijela tijela - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 79% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 77% 80% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 43% 59% djetetom? 61% 35% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 48% 51% 33% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 44% 46% 23% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 35% 37% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 3% 7% djetetom 8% 1% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 4% 5% 6% Ne zna / Bez odgovora 13% 11% 19Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Dijete koje se oteţano kreću ili su sasvim nepokretna - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 76% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 75% 80% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 43% 57% djetetom? 58% 35% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 49% 49% 34% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 43% 44% 25% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 35% 37% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 2% 4% djetetom 6% 1% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 3% 4% 6% Ne zna / Bez odgovora 14% 11% 20Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Dijete koje boluje od hroničnih oboljenja koja se ne prenose, kao što su astma,srčane mane,hemofilija,leukemija i druga - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 73% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 75% 79% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 49% 57% djetetom? 60% 41% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 47% 50% 36% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 44% 45% 28% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 35% 37% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 3% 9% djetetom 11% 2% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 6% 7% 3% Ne zna / Bez odgovora 13% 12% 21Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Intelektualni nedostatci i oštećenja,kao što su niska inteligencija,autizam,teţi poremećaj paţnje,trajen poteškoće u učenju i sl. - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 73% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 77% 81% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 37% 54% djetetom? 56% 28% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 39% 40% 23% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 35% 36% 14% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 23% 25% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 1% 3% djetetom 5% 1% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 2% 3% 8% Ne zna / Bez odgovora 14% 13% 22Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Dijete sa teţim emocionalnim poremećajima,kao što su diječije neuroze,psihoze,emocionalne promene nastale neurološkim oštećenjima - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 68% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 74% 79% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 29% 39% djetetom? 42% 19% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 24% 27% 13% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 18% 21% 8% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 13% 14% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 1% 2% djetetom 3% 0% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 1% 2% 16% Ne zna / Bez odgovora 18% 20% 23Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Dijete sa teţim poremećajima socijalizacije, kao što su hiperaktivno, agresivno ili neko drugo socijalno neprihvatljivo ponašanje - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 71% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 73% 76% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 30% 37% djetetom? 40% 20% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 23% 25% 15% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 16% 18% 9% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 12% 13% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 2% 2% djetetom 3% 0% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 1% 2% 11% Ne zna / Bez odgovora 20% 20% 24Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Dijete sa poremećajima govora - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 75% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 79% 84% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 49% 64% djetetom? 68% 41% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 54% 56% 39% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 51% 52% 28% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 41% 42% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 5% 14% djetetom 16% 5% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 11% 12% 2% Ne zna / Bez odgovora 9% 9% 25Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • PRIHVATLJIVOST ODNOSA Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Dijete sa teţim emocionalnim poremećajima, kao što su dječje neuroze, psihoze, 2.0 emocionalne promjene nastale neurološkim oštećenjima 2.3 Avgust 2010 2.5 2.0 Decembar 2010 Dijete sa teţim poremećajima socijalizacije, kao što su hiperaktivno, agresivno ili neko drugo socijalno neprihvatljivo ponašanje 2.2 Novembar 2011 2.3 Intelektualni nedostaci i oštećenja, kao što su niska inteligencija, autizam, teţi 2.3 poremećaji paţnje, trajne poteškoće u učenju i sl. 3.0 2.9 2.8 Dijete koje se oteţano kreću ili su sasvim nepokretna 3.4 3.3 Dijete sa tjelesnim oštećenjima, kao što su trajna deformacija ili nedostatak nekog 2.8 dijela tijela 3.5 3.4 Dijete koje boluje od hroničnih oboljenja koja se ne prenose, kao što su astma, 3.0 srčane mane, hemofilija, leukemija i druga 3.5 3.5 3.0 Gluvo dijete 3.6 3.6 3.1 Slijepo dijete 3.7 3.7 3.1 Dijete sa poremećajima govora 3.8 3.8 © 2011 Ipsos 3.3 Dijete sa teţim oštećenjem sluha 4.0 3.9 3.5 Dijete sa teţim oštešenjem vida 4.1 4.0 26Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Socijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvojuSocijalna distanca prema razliĉitim grupama djece sa smetnjama u razvoju serazlikuje:• Kao i u prethodnim krugovima najveću socijalnu distancu graĊani imaju prema djeci sa teţim emocionalnim poremećajima (neuroze, psihoze i sl) i prema djeci sa teţim poremećajima socijalizacije (socijalno neprihvatljivo ponašanje).• Sa druge strane, najmanju socijalnu distancu graĊani imaju prema djeci sa teţim oštećenjima vida i sluha, kao i djeci sa poremećajima govora.Kada posmatramo pojedinaĉne odnose, u odnosu na period prije realizovanjakampanje “Govorimo o mogućnostima” stepen prihvatljivosti prema odreĊenimkategorijama djece sa teškoćama se statistiĉki znaĉajno povećao ali je u © 2011 Ipsosodnosu na talas iz decembra 2010. godine, odrţan gotovo na istom nivou. 27
  • INKLUZIJA DJECE SASMETNJAMA U RAZVOJU © 2011 Ipsos 28
  • Odnos društva prema djeci sa smetnjama u razvoju Baza: Ukupna ciljna populacija % Ne slaţem se % Slaţem seDrţava i društvo bi trebalo da učine sve što je u njihovoj moći, kako bi obezbijedili jednake mogućnosti i šanse za djecu sa smetnjama u razvoju, bez obzira na troškove 2 94Djeca sa smetnjama u razvoju su jednako vrijedni članovi društva kao i svi ostali graĎani. 1 92 Drţava i društvo nijesu u mogućnosti da značajno pomognu djeci sa smetnjama u razvoju, ma koliko se trudili i ulagali novca. 61 22 • U odnosu na prethodni krug istraţivanja procenat graĊana koji smatraju da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni ĉlanovi društva kao i svi ostali graĊani je porastao za 8%, što je statistiĉki znaĉajno na nivou 0.05. Procenat gradjana koji smatraju djecu sa smetnjama u razvoju jednako vrijednim clanovima drustva povecao se za 18% u odnosu na period prije kampanje. © 2011 Ipsos • Ogromna većina graĎana (94%) smatra da drţava i društvo treba da učine sve što je u njihovoj moći da obezbijede jednake mogućnosti za djecu sa smetnjama u razvoju. • Da pomoć društva i drţave ne moţe znaĉajno da pomogne djeci sa teškoćama smatra 22% graĊana Crne Gore što je ĉak za 14% manje nego u periodu prije kampanje „Govorimo o mogućnostima“. 29Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Drţava i društvo bi trebalo da učine sve što je u njihovoj moći, kako bi obezbijedili jednake mogućnosti i šanse za djecu sa smetnjama u razvoju, bez obzira na troškove. Baza: Ukupna ciljna populacija % Ne slaţem se % Slaţem se Avgust 2010 4 92 Decembar 2010 1 95 Novembar 2011 2 94 © 2011 Ipsos 30Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Djeca sa smetnjama u razvoju su jednako vrijedni članovi društva kao i svi ostali građani. Baza: Ukupna ciljna populacija % Ne slaţem se % Slaţem se Avgust 2010 11 74 Decembar 2010 4 84 Novembar 2011 1 92 © 2011 Ipsos 31Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Drţava i društvo nijesu u mogućnosti da značajno pomognu djeci sa smetnjama u razvoju, ma koliko se trudili i ulagali novca. Baza: Ukupna ciljna populacija % Ne slaţem se % Slaţem se Avgust 2010 47 36 Decembar 2010 63 22 Novembar 2011 61 22 © 2011 Ipsos 32Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Koja od sledeće dvije tvrdnje je bliţa Vašim stavovima? Baza: Ukupna ciljna populacija % Dijete sa smetnjama u razvoju bi prevashodno trebalo da se prilagoĊava ţivotu u društvu, uz pomoć porodice i okoline % Društvo i sredina u kojoj dijete ţivi bi prevashodno trebalo da se prilagoĊavaju djetetu sa smetnjama u razvoju, uvaţavajući sve njihove sprecifiĉnosti Avgust 2010 28 72 Decembar 2010 40 59 © 2011 Ipsos Novembar 2011 36 63 33Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Koja od sledećih tvrdnji je bliţa Vašim stavovima? Baza: Ukupna ciljna populacija % Pruţanjem struĉne pomoći i posebnim odnosom društva i institucija, moguće je dijete sa smetnjama u razvoju U POTPUNOSTI osposobiti za ţivot u društvu % Pruţanjem struĉne pomoći i posebnim odnosom društva i institucija, moguće je dijete sa smetnjama u razvoju DONEKLE osposobiti za ţivot u društvu % Bez obzira na struĉnu pomoć i poseban odnos drţave i društva, nije moguće uĉiniti NIKAKAV IOLE ZNAĈAJAN NAPREDAK kada je rijeĉ o osposobljavanju djece sa smetnjama u razvoju za ţivot u društvu. Avgust 2010 15 80 5 Decembar 2010 21 71 7 © 2011 Ipsos Novembar 2011 18 78 3 34Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Stav prema inkluzivnom obrazovanju Baza: Ukupna ciljna populacija % Ne slaţem se % Slaţem se Crna Gora trenutno ima mnogo većih problema i mnogo vaţnijih pitanja nego što je prilagoĎavanje redovnih škola potrebama djece sa smetnjama u razvoju, kreiranje novih obrazovnih programa i obučavanje nastavnika 53 20 koji bi radili sa tom djecom. PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju dovodi do toga da nastavnici njima posvećuju previše paţnje, pa druga djeca ostaju pomalo uskraćena. 26 34 Za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo je bolje da pohaĎaju specijalizovane ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole. 19 42 Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo bi boljem razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka. 7 65 Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohaĎaju redovne škole, jer se na taj način razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece. 10 66 PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju pozitivno utiče na njihov razvoj 12 66 I kad djeca sa posebnim potrebama proĎu kroz svoje obrazovanje, imaju 9 67 © 2011 Ipsos manje šanse da se zaposle nego ostali graĎani istog nivoa obrazovanja. Škole u Crnoj Gori nijesu graĎene tako da budu dostupne djeci sa smetnjama u razvoju, pa bi arhitektonsko prilagoĎavanje ustanova potrebama ove djece trebalo da bude jedan od vaţnijih zadataka drţave i 4 68 društva. 35Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Slaţem se ( 4 + 5 ) Baza: Ukupna ciljna populacija Škole u Crnoj Gori nijesu graĎene tako da budu dostupne djeci sa smetnjama 74% u razvoju, pa bi arhitektonsko prilagoĎavanje ustanova potrebama ove djece 80% trebalo da bude jedan od vaţnijih zadataka drţave i društva. 68% 66% Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo bi 66% boljem razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka. 65% 64% I kad djeca sa posebnim potrebama proĎu kroz svoje obrazovanje, imaju 69% manje šanse da se zaposle nego ostali graĎani istog nivoa obrazovanja. 67% 59% Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohaĎaju redovne škole, jer se na 64% taj način razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece. 66% 57% PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju 64% pozitivno utiče na njihov razvoj. 66% 50% Za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo je bolje da pohaĎaju 45% specijalizovane ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole. 42% PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju dovodi 41% © 2011 Ipsos do toga da nastavnici njima posvećuju previše paţnje, pa druga djeca ostaju 41% Avgust 2010 pomalo uskraćena. 34% Dec 2010 Crna Gora trenutno ima mnogo većih problema i mnogo vaţnijih pitanja nego 17% što je prilagoĎavanje redovnih škola potrebama djece sa smetnjama u razvoju, 20% Novembar 2011 kreiranje novih obrazovnih programa i obučavanje nastavnika koji bi radili sa tom djecom. 20% 36Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Ne slaţem se ( 1 + 2 ) Baza: Ukupna ciljna populacija Crna Gora trenutno ima mnogo većih problema i mnogo vaţnijih pitanja nego 63% što je prilagoĎavanje redovnih škola potrebama djece sa smetnjama u razvoju, 64% kreiranje novih obrazovnih programa i obučavanje nastavnika koji bi radili sa tom djecom. 53% PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju dovodi 24% do toga da nastavnici njima posvećuju previše paţnje, pa druga djeca ostaju 24% pomalo uskraćena. 26% 23% Za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo je bolje da pohaĎaju 27% specijalizovane ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole. 19% 18% PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju 14% pozitivno utiče na njihov razvoj. 12% 18% Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohaĎaju redovne škole, jer se na 14% taj način razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece. 10% 12% I kad djeca sa posebnim potrebama proĎu kroz svoje obrazovanje, imaju 8% manje šanse da se zaposle nego ostali graĎani istog nivoa obrazovanja. 9% 11% Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo bi Avgust 2010 © 2011 Ipsos 9% boljem razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka. 7% Dec 2010 Škole u Crnoj Gori nijesu graĎene tako da budu dostupne djeci sa smetnjama 7% u razvoju, pa bi arhitektonsko prilagoĎavanje ustanova potrebama ove djece 5% Novembar 2011 trebalo da bude jedan od vaţnijih zadataka drţave i društva. 4% 37Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? Prosječne ocjene; Baza: Ukupna ciljna populacija Na skali od 1 do 5, pri ĉemu 1 znaĉi Uopšte se ne slaţem a 5 U potpunosti se slaţem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od proĉitanih tvrdnji. Škole u Crnoj Gori nijesu graĎene tako da budu dostupne djeci sa smetnjama u 3.9 razvoju, pa bi arhitektonsko prilagoĎavanje ustanova potrebama ove djece 4.0 trebalo da bude jedan od vaţnijih zadataka drţave i društva. 4.0 3.5 PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju pozitivno 3.7 utiče na njihov razvoj. 3.8 3.6 Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohaĎaju redovne škole, jer se na taj 3.7 način razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece. 3.8 3.7 I kad djeca sa posebnim potrebama proĎu kroz svoje obrazovanje, imaju manje 3.7 šanse da se zaposle nego ostali graĎani istog nivoa obrazovanja. 3.9 3.7 Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo bi boljem 3.7 razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka. 3.7 3.4 Za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo je bolje da pohaĎaju 3.3 specijalizovane ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole. 3.4 PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju dovodi do 3.2 toga da nastavnici njima posvećuju previše paţnje, pa druga djeca ostaju pomalo 3.2 © 2011 Ipsos uskraćena. 3.1 Crna Gora trenutno ima mnogo većih problema i mnogo vaţnijih pitanja nego što 2.4 Avgust 2010 je prilagoĎavanje redovnih škola potrebama djece sa smetnjama u razvoju, 2.4 Decembar 2010 kreiranje novih obrazovnih programa i obučavanje nastavnika koji bi radili sa tom djecom. 2.4 Novembar 2011 38Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Stav prema inkluzivnom obrazovanjuGraĊani imaju pozitivnije stavove prema inkluziji nego što je to bio sluĉaj u periodu prije kampanje“Govorimo o mogućnostima”• U odnosu na prethodni krug istraţivanja procenat graĊana koji smatraju da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni ĉlanovi društva kao i svi ostali graĊani je porastao za 8%, što je statistiĉki znaĉajno na nivou 0.05. Procenat gradjana koji smatraju djecu sa smetnjama u razvoju jednako vrijednim clanovima drustva povecao se za 18% u odnosu na period prije kampanje.• TakoĊe, procenat graĊana koji smatraju da je pruţanjem struĉne pomoći i posebnim odnosom društva i institucija, moguće je dijete sa smetnjama u razvoju DONEKLE osposobiti za ţivot u društvu porastao je za 7%, što je statistiĉki znaĉajno na nivou 0.05.Ako ove rezultate posmatramo kroz prosječne ocjene moţemo zaključiti da je u odnosu na prethodni krugistraţivanja porastao stepen slaganja sa sledećim tvrdnjama:• PohaĊanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju pozitivno utiĉe na njihov razvoj. © 2011 Ipsos• Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohaĊaju redovne škole, jer se na taj naĉin razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece.• I kad djeca sa posebnim potrebama proĊu kroz svoje obrazovanje, imaju manje šanse39 da se zaposle nego ostali graĊani istog nivoa obrazovanja.
  • Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? Baza: Ukupna ciljna populacija % Ne slaţem se % Slaţem se U porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju, druga djeca obično bivaju zapostavljena. 28 33 Za djecu sa smetnjama u razvoju bolje je da borave u specijalizovanim ustanovama nego da ţive u svojim porodicama, jer se tamo nalaze stručnjaci koji su posebno obučeni za rad sa njima 38 35 Roditelji djece sa smetnjama u razvoju često zauzimaju previše zaštitnički stav prema svom djetetu, što dovodi do izolacije djeteta od druge djece. 11 53 Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditeljskog staranja, bolje je smestiti ga u hraniteljsku porodicu nego u dom. 15 53 Ţao mi je porodica u kojima ţivi dijete sa smetnjama u razvoju, jer su ţrtve nesrećnog slučaja. 20 53 Roditelji koji podiţu djecu sa smetnjama u razvoju obično u potpunosti moraju da mu podrede ţivot. 10 66 Druga djeca, koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama u 4 77 © 2011 Ipsos razvoju, nauče da budu paţljivija i tolerantnija. Od porodice djeteta sa smetnjama u razvoju se ne moţe očekivati da sve izazove prebrodi sama, neophodna im je podrška šireg društva 4 84 40Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? Prosječne ocjene; Baza: Ukupna ciljna populacija Na skali od 1 do 5, pri ĉemu 1 znaĉi Uopšte se ne slaţem a 5 U potpunosti se slaţem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od proĉitanih tvrdnji. Za djecu sa smetnjama u razvoju bolje je da borave u specijalizovanim 3.3 ustanovama nego da ţive u svojim porodicama, jer se tamo nalaze 3.0 stručnjaci koji su posebno obučeni za rad sa njima. 3.0 3.9Druga djeca, koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama u razvoju, nauče da budu paţljivija i tolerantnija. 4.0 3.9 3.9 Roditelji koji podiţu djecu sa smetnjama u razvoju obično u potpunosti moraju da mu podrede ţivot. 3.8 3.7 3.5Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditeljskog staranja, bolje je smestiti ga u hraniteljsku porodicu nego u dom. 3.5 3.5 4.0Ţao mi je porodica u kojima ţivi dijete sa smetnjama u razvoju, jer su ţrtve nesrećnog slučaja. 3.7 3.5 4.1 Od porodice djeteta sa smetnjama u razvoju se ne moţe očekivati da sve izazove prebrodi sama, neophodna im je podrška šireg društva 4.1 4.1 3.3 © 2011 Ipsos Avgust 2010 U porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju, druga djeca obično bivaju zapostavljena. 3.1 Decembar 2010 3.1 Novembar 2011 3.7 Roditelji djece sa smetnjama u razvoju često zauzimaju previše zaštitnički stav prema svom djetetu, što dovodi do izolacije djeteta od druge djece. 3.5 3.5 41Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Slaţem se ( 4 + 5 ) Baza: Ukupna ciljna populacija Od porodice djeteta sa smetnjama u razvoju se ne moţe 84% očekivati da sve izazove prebrodi sama, neophodna im je 85% podrška šireg društva 84% 80% Druga djeca, koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama 84% u razvoju, nauče da budu paţljivija i tolerantnija. 77% 77% Roditelji koji podiţu djecu sa smetnjama u razvoju obično u 73% potpunosti moraju da mu podrede ţivot. 66% 76% Ţao mi je porodica u kojima ţivi dijete sa smetnjama u razvoju, jer 68% su ţrtve nesrećnog slučaja. 53% Roditelji djece sa smetnjama u razvoju često zauzimaju previše 62% zaštitnički stav prema svom djetetu, što dovodi do izolacije 59% djeteta od druge djece. 53% 51% Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditeljskog 52% staranja, bolje je smestiti ga u hraniteljsku porodicu nego u dom. 53% Za djecu sa smetnjama u razvoju bolje je da borave u 46% specijalizovanim ustanovama nego da ţive u svojim porodicama, Avg 2010 40% jer se tamo nalaze stručnjaci koji su posebno obučeni za rad sa © 2011 Ipsos njima. 35% Dec 2010 43% U porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju, Novembar 2011 40% druga djeca obično bivaju zapostavljena. 33% 42Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Ne slaţem se ( 1 + 2 ) Baza: Ukupna ciljna populacija Za djecu sa smetnjama u razvoju bolje je da borave u 29% specijalizovanim ustanovama nego da ţive u svojim porodicama, jer 34% se tamo nalaze stručnjaci koji su posebno obučeni za rad sa njima. 38% 22% U porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju, druga 31% djeca obično bivaju zapostavljena. 28% 18% Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditeljskog 14% staranja, bolje je smestiti ga u hraniteljsku porodicu nego u dom. 15% Roditelji djece sa smetnjama u razvoju često zauzimaju previše 12% zaštitnički stav prema svom djetetu, što dovodi do izolacije djeteta 14% od druge djece. 11% 7% Ţao mi je porodica u kojima ţivi dijete sa smetnjama u razvoju, jer su 14% ţrtve nesrećnog slučaja. 20% Od porodice djeteta sa smetnjama u razvoju se ne moţe očekivati 6% da sve izazove prebrodi sama, neophodna im je podrška šireg 3% društva 4% Avgust 2010 6% Roditelji koji podiţu djecu sa smetnjama u razvoju obièno u 7% Decembar 2010 © 2011 Ipsos potpunosti moraju da mu podrede ţivot. 10% 5% Novembar 2011 Druga djeca, koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama u 4% razvoju, nauče da budu paţljivija i tolerantnija. 4% 43Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • PORODICA I DJECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU•Mišljenja o tome da li je za djecu sa smetnjama u razvoju bolje da borave u specijalizovanimustanovama ili da ţive u sopstvenim porodicama su i dalje podijeljena – znaĉajno je dainstitucionalizaciju podrţava 11% graĊana manje nego u periodu koji je prethodiokampanji “Govorimo o mogućnostima”(5% manje nego u prethodnom krugu ). TakoĎe, za10% se smanjio procenat graĎana koji se slaţu sa trvdnjom da su druga djeca običnozapostavljena u porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju (7% u odnosu naprethodni krug).•Većina (84%) smatra da je porodicama u kojima ţivi dijete sa smetnjama u razvoju neophodnapodrška šireg društva. Ako detaljnije ispitamo percepciju ovih porodica, vidjećemo da dvijetrećine graĎana takoĎe smatra da roditelji ove djece obično u potpunosti moraju da im podredeţivot a svaki drugi da roditelji ove djece često zauzimaju previše zaštitnički stav, što vodi većojizolaciji djeteta.Ako ove rezultate posmatramo kroz prosječne ocjene moţemo zaključiti da je u odnosu naprethodni krug istraţivanja značajno opao stepen slaganja sa sledećim tvrdnjama: © 2011 Ipsos•Roditelji koji podiţu djecu sa smetnjama u razvoju obično u potpunosti moraju da mu podredeţivot.•Ţao mi je porodica u kojima ţivi dijete sa smetnjama u razvoju, jer su ţrtve nesrećnog slučaja. ( 44
  • Po vašem mišljenju da li bi drţava trebala da pruţi finansijsku pomoć porodicama sa djecom sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija % Da % Ne Avgust 2010 97 1 Decembar 2010 89 4 Novembar 2011 93 2 © 2011 Ipsos 45Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Prava djece u Crnoj Gori Baza: Ukupna ciljna populacija % Prava djece sa smetnjama u razvoju poštuju se u manjoj mjeri nego prava druge djece % Prava djece sa smetnjama u razvoju poštuju se podjednako kao prava druge djece % Prava djece sa smetnjama u razvoju poštuju se u većoj mjeri nego prava druge djece Avgust 2010 40 51 10 Decembar 2010 43 44 13 Novembar 2011 47 41 12 © 2011 Ipsos• Mišljenja o poštovanju prava djece sa smetnjama u razvoju u odnosu na ostalu djecu su i dalje podijeljena – 41% graĊana smatra da se njihova prava poštuju podjednako kao prava druge djece što je za 3% manje nego u prethodnom talasu,a 47% da se njihova prava poštuju u manjoj mjeri.• Preostalih 12% smatra da se prava djece sa smetnjama u razvoju poštuju više nego prava ostale djece. 46 Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • STAVOVI GRAĐANA O DNEVNIMCENTRIMA I GRUPNIM KUĆAMA © 2011 Ipsos 47
  • Da li znate šta su Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Ne zna/Odbija, 2% Ne, 41% Da, 57% © 2011 Ipsos 48Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju U dnevnim centrima, djeca sa smetnjma u razvoju svakodnevno učestvuju u raznim edukativnim ikreativnim aktivnostima koje pospješuju njihov razvoj i organizovane su od strane stručnjaka raznih profila.Djeca borave u dnevnom centru nekoliko sati dnevno, što njihovim roditeljima omogudava da budu zaposleni ili da za to vrijeme završe neke od kudnih obaveza. Na ovaj način, pruža se pomod porodicamadjece sa smetnjama u razvoju i sprečava se odvajanje djece od njihovih porodica.Stvaranjem mreže dnevnih centara, koja de obuhvatiti svaku opštinu u Crnoj Gori, spriječide se odvajanjedjece sa smetnjama u razvoju od njihovih porodica, pa de se tako i smanjiti broj djece u institucijama. 49
  • Da li je u Vašem gradu potrebno otvoriti Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: Oni koji smatraju da u njihovom gradu nije potrebno otvoriti dnevni centar (14% od ciljne populacije) Zašto mislite da u Vašem gradu nije potrebno otvoriti Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? Ne zna/Odbi ja, 1% Nema potrebe / Nema dovoljno 44% dece za to Ne, 14% Takvoj deci je bolje da budu sa svojim 0% porodicama Već postoji takav Da, 85% centar 33% Ne zna/Odbija 23% © 2011 Ipsos 50Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem gradu otvorio Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: Oni kojima bi smetalo da se u njihovom gradu otvori dnevni centar (2% od ciljne populacije) Zašto bi Vam to smetalo? Ne Da, 2% zna/Odbi Diskriminacija ja, 2% 4% dece Bilo bi me strah 3% Teško mi je da gledam takvu 3% Ne, 96% decu Ne zna/Odbija 90% © 2011 Ipsos 51Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem neposrednom komšiluku otvorio Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: Oni kojima bi smetalo da se u njihovom neposrednom komšiluku otvori dnevni centar( 3% od ciljne populacije) Zašto bi Vam to smetalo? Ne Da, 3% Nema dovoljno zna/Odbi mesta / prostora za 19% ja, 2% takvu instituciju Teško mi je da 13% gledam takvu decu Volim miran ţivot / 7% radi moje dece Zbog druge dece iz okoline / njihove 6% reakcije Ne, 94% Bolje je u drugom delu grada / van 6% grada Bilo bi me strah 3% © 2011 Ipsos Ne zna/Odbija 47% 52Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Dnevni centri Baza: Ukupna ciljna populacija Oni koji smatraju da je u njihovom gradu potrebno otvoriti Dnevni centar za 8 85 8 djecu sa smetnjama u razvojuOni koji nemaju ništa protiv da se u njihovom neposrednom komšiluku otvori Dnevni centar za 3 94 3 djecu sa smetnjama u razvojuOni koji nemaju ništa protiv da se u njihovom gradu otvori Dnevni centar za 2 96 2 © 2011 Ipsos djecu sa smetnjama u razvoju 53 Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Da li znate šta su Grupne kuće za djecu sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Ne zna/Odbija, 1% Da, 34% Ne, 66% © 2011 Ipsos 54Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Grupne kude za djecu sa smetnjama u razvoju Grupne kuće imitiraju porodiĉno okruţenje i predstavljaju alternativu za djecu koja borave u instituciji, ali ne i zamjenu za pravo djeteta da ţivi u porodici. Radi se dakle, o privremenom smještaju dok se ne stvore uslovi da se dijete vrati u biološku porodicu; da se za njega naĊe odgovarajuća hraniteljska porodica; da se dijete usvoji ili pripremi za samostalan ţivot. U jednoj grupnoj kući ţivi najviše petoro djece sa struĉnjacima koji im pruţaju ljubav i struĉnu pomoć za pravilan rast i razvoj u atmosferi u kojoj se imitira porodiĉno okruţenje. © 2011 Ipsos 55Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Da li je u Vašem gradu potrebno otvoriti Grupnu kuću za djecu sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: Oni koji smatraju da u njihovom gradu nije potrebno otvoriti Grupnu kuću (21% od ciljne populacije) Ne Zašto mislite da u Vašem gradu nije potrebno otvoriti zna/Odbi Grupnu kuću za djecu sa smetnjama u razvoju? ja, 1% Nema potrebe / Nema dovoljno 42% dece za to Takvoj deci je bolje da budu sa svojim 12% porodicama Ne, 21% Dovoljan je Dnevni 9% Centar Već postoje veliki 14% domovi za tu decu Da, 79% Drugo 1% © 2011 Ipsos Ne zna/Odbija 25% 56Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem gradu otvorila Grupna kuća za djecu sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: Oni kojima bi smetalo da se u njihovom gradu otvori Grupnu kuću (2% od ciljne populacije) Ne Zašto bi Vam to smetalo? Da, 2% zna/Odbi ja, 0% Diskriminacija 4% dece Teško mi je da gledam takvu 3% decu Drugo 5% Ne, 97% Ne zna/Odbija 88% © 2011 Ipsos 57Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem neposrednom komšiluku otvorila Grupna kuća za djecu sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: Oni kojima bi smetalo da se u njihovom neposrednom komšiluku otvori Grupnu kuću (3% od ciljne populacije) Zašto bi Vam to smetalo? Bolje je u drugom delu grada / van 24% grada Da, 3% Nema dovoljno mesta / prostora za 20% takvu instituciju Teško mi je da gledam takvu decu 17% Zbog druge dece iz okoline / njihove 6% reakcije Volim miran ţivot / radi moje dece 4% Bilo bi me strah 1% Ne, 96% Drugo 3% © 2011 Ipsos Ne zna/Odbija 25% 58Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Grupne kuće Baza: Ukupna ciljna populacija Oni koji smatraju da je u njihovom radu potrebno otvoriti Grupnu kuću za 11 79 11 djecu sa smetnjama u razvojuOni koji nemaju ništa protiv da se u njihovom neposrednom komšiluku otvori Grupna kuća za 2 96 2 djecu sa smetnjama u razvojuOni koji nemaju ništa protiv da se u njihovom gradu otvori Grupna kuća za 1 97 1 © 2011 Ipsos djecu sa smetnjama u razvoju 59 Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • VIDLJIVOST I OCJENE KAMPANJE „GOVORIMO O MOGUĆNOSTIMA“ © 2011 Ipsos 60Ipsos Strategic Marketing
  • Da li ste prethodnih mjeseci primijetili neke kampanje vezane za djecu sa smetnjama u razvoju, bilo na televiziji, radiju, novinama, bilbordima, kroz promociju javnih ličnosti ili intervjue? Baza: Ukupna ciljna populacija • Na pitanje da li su u prethodna 3 mjeseca primijetili neku kampanju vezanu za djecu sa smetnjama u razvoju, 55% ispitivane populacije je odgovarilo potvrdno. Ne, 46% Da, 55% © 2011 Ipsos 61Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Da li se sjećate ko je pokretač/ ko su pokretači inicijatori ove kampanje? Višestruki odgovori; Baza: Oni koji su primijetili neke kampanje vezane za djecu sa smetnjama u razvoju, bilo na televiziji, radiju, novinama, bilbordima, kroz promociju javnih ličnosti ili intervjue: (55% ukupne ciljne populacije) 68% UNICEF 59% 23% Podgorica 3% Vlada Crne Gore 19% 13% 1% Udruţenje roditelja hendikepirane 8% dece 39% 24% Evropska unija 7% UNICEF Primorje 29% 0% Vlada Crne Gore NVO 4% 4% Region Udruţenje roditelja hendikepirane dece 61% Lokalna samouprava 2% Evropska unija 13% Sjevero- 2% NVO zapad Sponzori/ privatna lica 1% 3% 6% Mediji, štampa, TV 0% 64% © 2011 Ipsos 9% Ostali odgovori 1% Istok 0% 8% Ne zna/Odbija 29% 10% 62Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Unicef, Vlada Crne Gore, Delegacija Evropske unije i Udruţenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju su u prethodna 3 mjeseca, tj. od početka septembra imali kampanju vezanu za djecu sa smatnjama u razvoju „Govorimo o mogućnostima“. Da li ste primijetili ovu Unicefovu kampanju? Baza: Ukupna ciljna populacija • I na promptno pitanje da li su vidjeli kampanju Unicefa, Vlade Crne Gore, Delegacije Evropske unije i Ne, 38% Udruţenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju 62% graĊana je odgovorilo Da, 62% potvrdno%. © 2011 Ipsos 63Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Da li se sjećate nekog slogana, poruke iz ove kampanje? Višestruki odgovori; Baza: oni koli su primetili ovu kampanju UNICEF-a (62% ukupne ciljne populacije) Govorimo o mogućnostima 34% Vidimo mogućnosti 14% Vidimo našu Ďecu 13% • Slogan „Govorimo o mogućnostima“ Vidimo ljubav 12% spontano navodi najveći broj graĊanja, njih 34%, a uz to još 14% navodi i slogan Vidimo prijateljstvo 11% „Vidimo mogućnosti“. Vidimo snagu 6% • Na trećem mjestu se nalazi slogan „Vidimo Svi smo jednaki 3% našu Ċecu“, kog se sjeća 13% graĊana. Za Prijateljstvo/ pruţimo im prijateljstvo 2% njim slijedi, na ĉetvrtom mjestu slogan „Vidimo ljubav“ (12%) a na petom mjestu Normalno / prirodno je biti drugačiji 1% se nalazi slogan „Vidimo prijateljstvo“ Pruţimo im pomoć 1% (11%). Pruţiti im šansu/ uključiti ih u društvo 1% • 24% graĊana od onih koji su primjetili Gdje mnogi vide teret, mi vidimo ljubav/ sreću 0% kampanju Unicefa nije moglo da se sjeti ni jednog slogana Ljubav/ pruţimo im ljubav 0%Gdje mnogi vide teškoće, mi vidimo mogućnosti 0% Gdje drugi vide prepreke, mi vidimo budućnost 0% © 2011 Ipsos Gdje mnogi vide slabost, mi vidimo snagu 0% Ostali odgovori 1% Nijedan 17% Ne zna/Odbija 24% 64 Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Da li je bilo koja od ovih ključnih poruka pokrivena u okviru ove kampanje? Baza: Ukupna ciljna populacija % Da % Ne Govorimo o mogućnostima 56 44 Vidimo mogućnosti 47 53 Vidimo našu djecu 38 62 Vidimo prijateljstvo 37 63 Vidimo ljubav 35 65 © 2011 Ipsos Vidimo snagu 28 72 65Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Gdje ste, na kojim mjestima i u kojim medijima, videli ili čuli za ovu kampanju? Višestruki odgovori; Baza: oni koji su čuli bilo koju od ovih poruka (65% ukupne ciljne populacije) TV reklama (spot) 78% Bilbordi i ulični posteri 48% Reklama u novinama 26% TV emisija (vesti, prilozi ili 20% posebne emisije) • Najveći broj graĊana je vidio emitovani tv spot (78% od svih koji su ĉuli za Članak u novinama 12% neki od slogana iz kampanje), a zatim putem bilborda (48% od svih Radio emisija (vesti, prilozi ili posebne emisije) 12% graĊana koji su ĉuli za neki od slogana iz kampanje). Bioskop Ster Cinema u 1% Podgorici © 2011 Ipsos Ne zna/Odbija 1% 66Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • TV KAMPANJA © 2011 Ipsos 67
  • Da li ste primetili TV reklamu, u okviru kampanje koju je pokrenuo Unicef, u kojoj se Kakav Vam je opšti utisak o ovoj pojavljuje DJEVOJĈICA SA SMETNJAMA U reklami? RAZVOJU KAKO SVIRA BUBNJEVE?. Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: Oni koji su primetili reklamu (55% ukupne ciljne populacije) Veoma loš 0% • Opšti utisak o ovom spotu je loš samo za 1% onih koji su je primijetili, Uglavnom loš 1% dok je za 83% on dobar( za 41% je u veoma dobar). Sum - 1% Ne, 45% Da, 55% Niti dobar niti 17% loš Sum + 83% Uglavnom 41% dobar © 2011 Ipsos • 55% graĊana je primjetilo tv spot u kom se Veoma 41% pojavljuje DJEVOJĈICA SA SMETNJAMA U dobar RAZVOJU KAKO SVIRA BUBNJEVE. 68Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Zašto tako mislite? Šta je najviše uticalo na to da ova reklama ostavi DOBAR utisak na vas? Višestruki odgovori; Baza: ako je generalni utisak o ovoj TV reklami bio dobar (83% ukupne ciljne populacije)Mogućnosti djece/ način da dokaţu svoje 21% 9% sposobnosti 12% Pozitivan utisak, dobro osmišljeno 17% Podgorica 11% Hrabrost, snaga, borbenost djece 10% 21% Uključivanje djece u društvo/ 9% ravnopravnost u društvu 17% Djevojcica/ djeca koja učestvuju u Pozitivan utisak, dobro 8% 6% kampanji osmišljeno Primorje 13%Promoviše ljubav, humanost, prihvatanje 5% Hrabrost, snaga, 19% borbenost dece Region Ubjedljiva, realna, edukativna poruka 5% Uključivanje dece u 30% društvo/ ravnopravnost Optimizam, radost djevojčice 5% u društvu Sjevero- 3% Ne zna/Odbija zapad 6% Skretanje paţnje/ angaţovanje društva 4% 8% Pomoć/ paţnja/ briga o toj djeci 3% Optimizam/ vesela atmosfera 3% 17% © 2011 Ipsos 16% Istok Dirljivost/ saţaljenje 2% 1% 1% Ostali odgovori 3% 69Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • KAMPANJA - DOGAĐAJI © 2011 Ipsos 70
  • Tokom kampanje „Govorimo o mogućnostima“ koja je nastavljena i u 2011.godini, Unicef je organizovao razliĉite dogaĊaje kao što su:• predstavljanje Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom na Brajevom pismu i znakovnom jeziku prvi put na Balkanu;• uĉestvovanje djece sa smetnjama u razvoju na raznim djeĉjim festivalima po prvi put - na festivalu „Zlatna pahulja“ u Roţajama, na MeĊunarodnom festivalu pozorišta za djecu u Kotoru, na Whitefield dţez festivalu u Bijelom Polju i na Vidrafestu – festivalu prirode i nauke na Skadarskom jezeru;• otvaranje posebno opremljenih inkluzivnih igraonica u osnovnim školama;• obuka za Ċaĉke parlamente o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju;• razgovari djece o inkluziji sa predstavnicima Vlade i opština iz Crne Gore, predstavnicima ambasada i UNICEF-om;• posjeta djece sa smetnjama u razvoju Iitalijanskoj ambasadi u Podgorici, itd.•U tim dogaĊajima su uĉestvovali Predsjednik Crne Gore, Premijer, predstavniciVlade Crne Gore, visoki zvaniĉnici UNICEf-a, Delegacije Evropske unije,diplomate, djeca sa i bez smetnji u razvoju, roditelji, Ambasador dobre voljeUnicefa Rambo Amadeus... © 2011 Ipsos 71
  • Da li ste ispratili ili čuli neku vijest ili prilog u vezi sa nekim od događaja koji su organizovani u sklopu kampanje „Govorimo o mogućnostima“ Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: oni koji su ispratili ili čuli neku vijest ili prilog u vezi sa nekim od tih dogaĎaja koji su organizovani u sklopu Ne kampanje „Govorimo o mogućnostima“ (36% ukupne zna/Odbij ciljne populacije) a Kakav Vam je opšti utisak o 4% ovim događajima? Veoma loš 2% Da 36% Uglavnom loš 2% Sum - 4% Niti dobar niti loš 21% Ne Sum + 60% 60% Uglavnom dobar 36% Veoma dobar 24% © 2011 Ipsos • Nešto više od jedne trećine populacije je ispratilo ili ĉulo neku vijest ili prilog u vezi sa nekim od Ne zna / Bez dogaĊaja koji su organizovani u sklopu kampanje odgovora 15% „Govorimo o mogućnostima“. 72Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • OUTDOOR I PRINT KAMPANJA © 2011 Ipsos 73
  • Bilbordi - ulični panoi ili reklame u novinama - Poznatost i opšti utisak (jun) Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: oni koji su primetili bilo koju od sledećih reklama na bilbordima/uličnim panoima ili u Procenat povoljnih ocjena (4+5) u novinama ukupnoj ciljnoj populaciji Nepovoljan ( 1 + 2 ) Povoljan ( 4 + 5 ) Govorimo o mogućnostima 1 41% 46% 2% 90% Prosjek: 4,52 Vidimo 33% 36% 1% 91% Prosjek: 4,51 mogućnosti 1 Vidimo našu djecu 31% 35% 2% 90% Prosjek: : 4,49 1 Vidimo snagu 31% 34% 1% 93% Prosjek: 4,54 Vidimo prijateljstvo 2 29% 32% 2% 88% Prosjek: : 4,46 Vidimo našu djecu 2 29% 32% 1% 91% Prosjek: 4,61 Vidimo prijateljstvo 3 29% 32% 1% 90% Prosjek: 4,53 Vidimo ljubav 27% 32% 2% 86% Prosjek: : 4,42 © 2011 Ipsos Vidimo mogućnosti 2 29% 32% 1% 91% Prosjek: : 4,53 Vidimo Prosjek: : 4,50 prijateljstvo 1 28% 31% 3% 89% 74Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Bilbordi - ulični panoi ili reklame u novinama - Poznatost i opšti utisak (avgust) Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: oni koji su primetili bilo koju od sledećih reklama na bilbordima/uličnim panoima ili u novinama Procenat povoljnih ocjena (4+5) u ukupnoj ciljnoj populaciji Nepovoljan ( 1 + 2 ) Povoljan ( 4 + 5 ) Vidimo našu djecu 36% 41% 3 2% 88% Prosjek: : 4,50 Vidimo našu djecu 35% 38% 1% 4 93% Prosjek: 4,59 Vidimo prijateljstvo 38% 1% 4 34% 89% Prosjek: : 4,52 © 2011 Ipsos Vidimo prijateljstvo 32% 36% 1% Prosjek: 4,48 5 89% 75Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Bilbordi - ulični panoi ili reklame u novinama - Poznatost i opšti utisak (oktobar) Baza: oni koji su primetili bilo koju od sledećih Baza: Ukupna ciljna populacija reklama na bilbordima/uličnim panoima ili u novinama Procenat povoljnih ocjena (4+5) u ukupnoj ciljnoj populaciji Nepovoljan ( 1 + 2 ) Povoljan ( 4 + 5 ) Govorimo o mogućnostima 3 39% 43% 2% 92% Prosjek: : 4,58 Govorimo o mogućnostima 4 40% 43% 1% 93% Prosjek: 4,63 © 2011 Ipsos Govorimo o 30% mogućnostima 2 34% 2% 89% Prosjek: 4,49 76Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Bilbordi - ulični panoi ili reklame u novinama - Vidljivost Baza: Ukupna ciljna populacija Ne 26% • 74% graĊana Crne Gore je vidjelo makar jedan bilbord ili reklamu u novinama koji su korišćen u ovoj kampanji” • Bilborde su vidjeli u nešto manjoj mjeri osobe koje imaju 65 ili više godina, oni koji su završili samo osnovnu školu, oni koji ţive u sjevero-zapadnom dijelu Crne Gore kao i oni koji ţive u prigradskim i seoskim Da naseljima. 74% © 2011 Ipsos 77Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Vidljivost kampanje “Govorimo o mogućnostima” Baza: Ukupna ciljna populacija Prihod po ĉlanu Total Pol Starost Obrazovanje Region Tip naselja domaćinstva Obrazovanje Više i visoko Više od 200 101-200 € Osnovno i Podgorica Odbija da Do 100 € SJevero- odgovori Primorje Srednje Ţenski Ostalo u toku zapad Muški 18-29 30-39 40-49 50-64 Grad Istok niţe 65+ €N 1207 590 617 281 234 214 325 154 279 573 249 106 371 368 304 165 391 222 337 257 763 444sig 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Da 81.9 80 84 90 80 81 82 71 67 83 91 93 74 87 85 81 91 85 78 71 88 72Ne 18.1 20 16 10 20 19 18 29 33 17 09 07 26 13 15 19 09 15 22 29 12 28Total 100% Da li poznajete neko Koliko ste informisani o djeci Total Da li imate djecu u domaćinstvu? dijete sa smetnjama u razvoju? sa smetnjama u razvoju? Znaju mnogo ništa ili malo ili veoma Ne znaju ponešto mnogo Znaju Da Ne Da NeN 1207 445 762 815 392 423 572 197sig 0.73 0.17 0.00Da 81.9 81 82 83 80 72 87 87Ne 18.1 19 18 17 20 28 13 13Total 100% © 2011 Ipsos 78Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Bilbordi - ulični panoi ili reklame u novinama - Vidljivost Baza: Ukupna ciljna populacija Prihod po ĉlanu Total Pol Starost Obrazovanje Region Tip naselja domaćinstva Više od 200 Obrazovanj 101-200 € Osnovno i Podgorica Odbija da Do 100 € odgovori Primorje Sjevero- e u toku Srednje Ţenski Ostalo visoko zapad Muški 18-29 30-39 40-49 50-64 Više i Grad Istok niţe 65+ € N 1207 590 617 281 234 214 325 154 279 573 249 106 371 368 304 165 391 222 337 257 763 444 sig 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Da 74.5 73 76 84 74 75 76 55 55 76 88 85 65 80 79 76 84 83 67 63 80 65 Ne 25.5 27 24 16 26 25 24 45 45 24 12 15 35 20 21 24 16 17 33 37 20 35 Total 100% Da li poznajete neko dijete sa Total Da li imate djecu u domaćinstvu? Koliko ste informisani o djeci sa smetnjama u razvoju? smetnjama u razvoju? ništa ili malo mnogo ili Ne znaju ponešto mnogo veoma Znaju Znaju Da Ne Da Ne N 1207 445 762 815 392 423 572 197 sig 0.91 0.00 0.00 Da 74.5 74 75 77 69 63 80 82 Ne 25.5 26 25 23 31 37 20 18 Total 100% © 2011 Ipsos 79Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Da li ste u okviru ove kampanje čuli neke podatke o istraţivanjima koje je Unicef do sada uradio, npr. procenat građana koji bi prihavatili da djete sa smetnjama u razvoju ide u istu školu koju pohađa i njihovo djete ili procenat građana kojima ne bi smetalo da dijete sa smetnjama u razvoju bude najbolji prijatelj njegovom djetetu? Baza: Ukupna ciljna populacija Ne zna/Odbija Da 10% 15% • 15% stanovnika Crne Gore je ĉulo makar neki podatak o istraţivanjima koje je Unicef sproveo do sada, npr. procenat graĊana koji bi prihavatili da djete sa smetnjama u razvoju ide u istu školu koju pohaĊa i njihovo djete ili procenat graĊana kojima ne bi smetalo da dijete sa smetnjama u razvoju bude najbolji prijatelj njegovom djetetu. © 2011 Ipsos Ne 75% 80Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Imidţ kampanje
  • Generalno, koliko mislite da Vam je ova nedavna Unicefova kampanja „Govorimo o mogućnostima“ koja se odnosila na djecu sa smetnjama u razvoju privukla paţnju? Baza: oni koji su primjetili kampanju „Govorimo o mogućnostima“( 82% od ciljne populacije) Veoma mi je privukla paţnju 22% Uglavnom mi je privukla 41% paţnju Sum + 63% Niti mi je privukla paţnju niti 25% nije • 63% graĊana Crne Gore misli da im je nedavna Unicefova kampanja „Govorimo o Sum - 12% mogućnostima“ koja se odnosila na djecu sa smetnjama u razvoju privukla paţnju Uglavnom mi nije privukla 9% • Nasuprot njima, 12% smatra da im kampanja paţnju “Govorimo o mogućnostima” nije privukla paţnju. © 2011 Ipsos • Moţe se reći da je kampanja u manjoj mjeri Uopšte mi nije privukla privukla paţnju osobama koje ţive na 2% paţnju sjeverozapadu Crne Gore, muškarcima, kao i koji imaju 65 ili više godina. 82Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Koliko Vam se generalno dopala ova kampanja? Baza: oni koji su primjetili kampanju „Govorimo o mogućnostima“( 82% od ciljne populacije) Veoma mi se dopala 31% Uglavnom mi se dopala 45% Sum + 76% Niti mi se dopala, niti mi se 20% nije dopala • Kampanja “Govorimo o mogućnostima” je, generalno gledano, ostavila veoma pozitivan Sum - 4% utisak na graĊane Crne Gore (76%). • Samo 4% populacije kaţe da im se kampanja nije dopala. Uglavnom mi se nije dopala 3% • GraĊani koji ţive u sjeverozapadnom dijeli Crne © 2011 Ipsos Gore, oni koji ţive na primorju, muškarci i stariji od 65 godina daju nešto niţe ocjene kampanji. Uopšte mi se nije dopala 1% Suprotno njima, visoĉije ocjene su dali oni koji ţive u Podgorici, kao i ţene 83Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Da li ste tokom kampanje saznali nešto novo, o čemu ranije niste razmišljali ili što niste znali, kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju i njihova uključenost u zajednicu? Baza: oni koji su primjetili kampanju „Govorimo o mogućnostima“( 82% od ciljne populacije) “GraĎani koji od 18 do 29 Saznao/la sam dosta godina, oni koji ţive u 16% istočnom dijelu Crne Gore i novih stvari Podgorici u većoj mjeri navode da su saznali nešto Saznao/la sam novo” 38% ponešto novo Sum + 54% Niti sam saznao/la niti nisam saznao/la nešto 13% “GraĎani koji imaju više od 65 godina novo godina i oni koji ţive u sjevero- zapadnom dijelu Crne Gore, kao i na primorju, u manjoj mjeri navode da su Sum - 33% saznali nešto novo” Uglavnom nisam 7% saznao/la ništa novo © 2011 Ipsos Ništa novo nisam 26% saznao/la 84Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Šta je to novo što ste saznali iz ove kampanje? Višestruki odgovori; Baza: oni koji su saznali nešto novo tokom kampanje (61% ciljne populacije) Saznao/la sam za grupne kuće. 36% Saznao/la sam da djeca sa smetanjma u razvoju mogu da napreduju 30% Saznao/la sam za dnevne centre za djecu sa smetnjama u razvoju 27% Da im treba prići i tretirati ih kao svu drugu djecu. 25% Da mogu da izrastu u uspješne umjetnike, sportiste, novinare 24% Da mogu da pohaĎaju redovne škole. 20% Da je obaveza društva da im omogući da rastu u porodici, p 19% Da treba da im se omogući da ţive u porodici umjesto u institucijama 14% Da mogu da budu dobri prijatelji sa djecom koja nemaju smetnje u razvoju 14% O dobrobitima koje donosi druţenje djece sa i bez smetnji u razvoju 11% Saznao/la sam kako da pomognem djeci sa smetnjama u razvoju. 10% Saznao/la sam da je najbolje za djecu da rastu u porodici. 9% Saznao/la sam o negativnim posljedicama boravka djece u instucijama 8% © 2011 Ipsos Sve/ mnogo toga 1% Ništa/ ništa što već nisu znali 2% Ne zna/Odbija 5% 85Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Generalno, koliko mislite da je ova Unicefova kampanja uticala na Vas da ozbiljno razmislite o djeci sa smetnjama u razvoju i odnosu društva prema njima? Baza: oni koji su primjetili kampanju „Govorimo o mogućnostima“( 82% od ciljne populacije) Veoma je • 59% graĎana Crne Gore kaţe da je 20% uticala Unicefova kampanja “Govorimo o Uglavnom je mogućnostima” uticala na njih da 38% ozbiljno razmisle o djeci sa smetnjama uticala u razvoju i odnosu društva prema Sum + 59% njima. To su češće ţene ili oni koji ţive na istoku zemlje. Niti je uticala niti nije uticala 29% • S druge strane 11% kaţe da kampanja nije imala uticaja na njih (to češće kaţu muškarci, graĎani koji imaju 65 ili Sum - 11% više godina, kao i oni koji ţive na primorju) Uglavnom nije 6% uticala Nije uopšte 5% uticala © 2011 Ipsos Ne zna / Bez 1% odgovora 86Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Da li je ova kampanja uticala da promijenite neke vaše stavove kada su Moţete li mi reći koje stavove ste promijenili? u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju?Baza: Oni koji su primjetili kampanju UNICEF-a „Govorimo o Višestruki odgovori; Baza: oni koji su promijenili stavovemogućnostima“ (82% od ciljne populacije) (22% ukupne ciljne populacije) Uticala je da Ne Nije uticala uopšte jer promijenim zna/Odbija se sve što sam vidio u neke svoje kampanji podudara sa MeĎu djecom sa smetnjama u razvoju stavove mojim stavovima o sada vidim i potencijalne buduće pravilnom odnosu umjetnike i uspješne/istaknute članove 34% prema naseg društva 22% 1% Više vjerujem da je moguće obezbijediti kvalitetan ţivot djece sa smetnjama u 33% Nije uticala, moji stavovi se razvoju u našem društvu donekle razlikuju ali ne mislim da 56% treba da ih Manje su mi djeca sa smetnjama u razvoju mijenjam 22% nepoznata – bolje ih razumijem 30% Više mi ne smeta druţenje sa djecom sa smetnjama u razvoju u školi, na igralištu i 24% tome slično• Kampanja “Govorimo o mogućnostima” je na 22% graĎana uticala tako da promjene neke svoje stavove o djeci sa Više posmatram djecu sa smetnjama u smetnjama u razvoju. 22% kaţe da kampanja na njih nije 20% razvoju kao i svu ostalu djecu uticala, jer se njihovi stavovi donekle razlikuju ali ne misle da treba da ih mijenjaju, a 56% smatra da kampanja na njih nije uticala uopšte jer se sve što su vidjeli u kampanji Manje se plašim kontakta sa djecom sa podudara sa njihovim stavovima o pravilnom odnosu smetnjama u razvoju/osobama sa 17% © 2011 Ipsos prema djeci sa smetnjama u razvoju invaliditetom Ne zna/Odbija 2% 87 Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Da li je ova kampanja uticala da Moţete li mi reći koje ponašanje ste promijenite neko vaše ponašanje kada su promijenili? u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju?Baza: Oni koji su primjetili kampanju UNICEF-a „Govorimo o Višestruki odgovori; Baza: oni koji su promijenili ponašanjemogućnostima“ (82% od ciljne populacije) (23% ukupne ciljne populacije) Manje mi je nelagodno kada vidim dijete sa Da smetnjama u razvoju/osobu sa invaliditetom 53% 23% Lakše komuniciram sa djecom sa smetnjama u razvoju /osobama sa invaliditetom 40% Ne Počeo/la sam da podstičem/podrţavam donacije za inkluzivno obrazovanje i podršku 15% porodicama sa djecom sa smetnjama u razvoju 77% Počeo/la sam da podstičem/podrţavam volontersku podršku dnevnim centrima i udruţenjima roditelja djece sa smetnjama u 15% razvoju Više se druţim/komuniciram sa djecom sa• Kampanja “Govorimo o mogućnostima” je na 23% graĎana smetnjama u razvoju/osobama sa invaliditetom 13% uticala tako da promjene neko svoje ponašanje kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju. 77% kaţe da kampanja na njih nije uticala, Počeo/la sam da podsticem druţenje sa djecom sa smetnjama u razvoju 9% © 2011 Ipsos Ne zna/Odbija 2% 88 Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Generalno gledano, kada mislite o Unicefovoj kampanji „Govorimo o mogućnostima“ čega se najviše sjećate iz te kampanje? Baza: Oni koji su primjetili kampanju UNICEF-a „Govorimo o mogućnostima“ (82% od ciljne populacije) Reklame 11% Devojčica koja svira bubnjeve 10% Deca/ lica dece/ slike dece 7% Bilbordi 7% Osmeh/ veselost/ radost dece 4% Slogani, poruke 3% Paţnja/ briga o deci 3% TV reklame 3% Dobra ideja, pokretanje, organizacija kampanje 2% Da su ravnopravni/ prihvaćeni/ uključeni u društvo 2% • Kada je sjećanje na kampanju “Govorimo o mogućnostima” graĊani Druţenje/ igra dece 2% najviše pamte spot, djevojĉicu koja Devojčica 2% svira bubnjeve, djecu i bilborde. Deca koja se bave sportom ( tenis, atletika) 2% © 2011 Ipsos Otvaranje dnevnih centara/ radionica 2% Mogućnosti, sposobnosti te dece 1% 89Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Šta vam se najvise dopalo? Baza: Oni koji su primjetili kampanju UNICEF-a „Govorimo o mogućnostima“ (82% od ciljne populacije) 14% Sve 20% 11% Reklame 8% 3% Sve Podgorica Osmeh/ veselost/ radost dece 5% 6% Dobra ideja, pokretanje, organizacija 4% kampanje 4% Reklame Devojčica koja svira bubnjeve 4% 18% 6% Paţnja/ briga o deci 4% Primorje 7% Deca/ lica dece/ slike dece 3% 5% Osmeh/ veselost/ Da su ravnopravni/ prihvaćeni/ 3% radost dece Stratum 3% uključeni u društvo Slogani, poruke 3% 24% 5% Dobra ideja, Bilbordi 2% Sjevero- pokretanje, 5% Akcije, dogadjaji, utakmica, članci, zapad organizacija emisije 2% 5% kampanje Skretanje paţnje/ budjenje svesti 5% društva 2% Devojčica koja svira bubnjeve Otvaranje dnevnih centara/ radionica 2% 26% Mogućnosti, sposobnosti te dece 8% 2% Istok 6% Ne zna/Odbija 29% 1% 3% © 2011 Ipsos• 20% graĊana kaţe da im se u kampanji “Govorimo o mogućnostima” sve dopalo.• Osmjeh, veselost, radost djece naglašava 5%, spot 8%. 90Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Šta bi vi promijenili kad ova sama kampanja u pitanju? Šta biste uradili drugačije? Baza: Oni koji su primjetili kampanju UNICEF-a „Govorimo o mogućnostima“ (82% od ciljne populacije) Više akcija, veće, duţe kampanje 3% Veća zastupljenost u medijima 3% Uključiti veći broj dece, gradova, radionica, ustanova 2% • Ĉak 54% graĊana kaţe da ništa ne bi mijenjali u kampanji “Govorimo o mogućnostima”. Više konkretnih akcija, dela a ne reči 1% • 35% ne zna šta bi promijenilo Više brige, paţnje, pomoći 1% • 4% navodi više akcija, veće, duţe kampanje, a 3% veću prisutnost u Više finansijskih sredstava, ulaganja, donacija 1% medijima a Uključivanje poznatih ličnosti u kampanju 1% Uključenje većeg broja ljudi, institucija, drţave 0% Ostali odgovori 1% © 2011 Ipsos Ništa 54% Ne zna/Odbija 35% 91Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Sažetak 92
  • SAŢETAK (1)• Kao i u prethodnom krugu najveću socijalnu distancu graĊani imaju prema djeci sa teţim emocionalnim poremećajima (neuroze, psihoze i sl) i prema djeci sa teţim poremećajima socijalizacije (socijalno neprihvatljivo ponašanje).• Sa druge strane, najmanju socijalnu distancu graĊani imaju prema djeci sa teţim oštećenjima vida i sluha, kao i djeci sa poremećajima govora.• U odnosu na period prije realizacije kampanje “Govorimo o mogućnostima” stepen prihvatljivosti odnosa prema svim kategorijama djece sa teškoćama je zadrţao pozitivan trend. © 2011 Ipsos 93
  • SAŢETAK (2)• U odnosu na prethodni krug istraţivanja procenat graĊana koji smatraju da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni ĉlanovi društva kao i svi ostali graĊani je porastao za 8%, što je statistiĉki znaĉajno na nivou 0.05. Procenat gradjana koji smatraju djecu sa smetnjama u razvoju jednako vrijednim clanovima drustva povecao se za 18% u odnosu na period prije kampanje.• TakoĊe, procenat graĊana koji smatraju da je pruţanjem struĉne pomoći i posebnim odnosom društva i institucija, moguće je dijete sa smetnjama u razvoju DONEKLE osposobiti za ţivot u društvu porastao je za 7%, što je statistiĉki znaĉajno na nivou 0.05.• Odnosno , da pomoć društva i drţave ne moţe znaĉajno da pomogne djeci sa teškoćama smatra 22% graĊana Crne Gore što je ĉak za 14% manje nego u periodu prije kampanje „Govorimo o mogućnostima“. © 2011 Ipsos• TakoĊe, nastavljen je pozitivan trend i kad je u pitanju mišljenje o pozitivnom uticaju pohaĊanja redovne nastave djece sa smetnjama u razvoju. 94
  • Unicefovu kampanju „Govorimo omogudnostima“ Vidljivost je vidjelo 82% građana Crne Gore. 95
  • Pojedinačno gledano, najzapaženiji dio kampanje je bio TV spot koji je vidjelo 55% ciljneNajzapaženiji populacije. Opšti utisak o ovom spotu je pozitivandio kampanje za 75% od svih onih koji su vidjeli taj spot a negativan za samo 1%. Osim toga, bilborde korišdene u ovoj kampanji je vidjelo 75% građana Crne Gore. 96
  • Utisak Kampanja “Govorimo o mogudnostima” je, generalno gledano, ostavila veoma pozitivanutisak na građane Crne Gore (76%) a samo 4% onih koji su primjetilikampanju kaže da im se nije dopala” 97
  • Kampanja “Govorimo o mogudnostima” je,generalno gledano, snažan uticaj na građaneCrne Gore. 54% građana Crne Gore je tokom kampanje saznalo nešto novo o djeci sa smetnjama u razvoju a 23% kaže da jepromjenilo svoje ponašašanje prema djeci sa smetnjama u razvoju. Uticaj 98
  • Uticaj Baza: Ukupna ciljna populacija GraĎani Crne Gore koji su promjenili svoje ponašanje prema djeci sa smetnjama u 39 23% 39 razvoju GraĎani Crne Gore koji sutokom kampanje saznali nešto 18 54% 18 novoGraĎani Crne Gore kojima se dopala kampanju 12 76% 12 GraĎani Crne Gore koji su 82% © 2011 Ipsos 9 9 vidjeli kampanju 99 Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Bilbordi - ulični panoi ili reklame u novinama - Poznatost i opšti utisak Od svih bilborda koji su bili dio kampanje najveću paţnju je privukao bilbord “Pridruţite nam se”, a zatim bilbord sa atletičarkama. Svi bilbordi su ostavili Najbolju dobar opšti utisak, prosječnu ocjenu (4,63) budući da preko 80% je dobio bilbord na kom onih koji su ih primijetili se nalazi djevojčica tokom daje pozitivne ocjene šminkanja, (4 i 5 na skali od 1 do 5). zatim slijedi bilbord 75% graĎana Crne Gore “Vidimo našu Ďecu” na kom je vidjelo makar jedan bilbord Su 2 dječaka sa © 2010 Ipsos koji je korišćen u loptom (4.61). ovoj kampanji” 100Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
  • Hvala na povjerenju! © 2011 Ipsos 101