Crc farsi language_version

663 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
663
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Crc farsi language_version

 1. 1. ‫ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك‬ ‫ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در 02 ﻧﻮاﻣﺒﺮ 9891 )92 آﺑﺎن 8631(‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬ ‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ،‬‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻛﮫ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺷﺎﻟﻮدة آزادي،‬‫ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﻲ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ ذاﺗﻲ و ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوي و‬ ‫ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ھﻤﺔ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادة ﺑﺸﺮي اﺳﺖ،‬‫ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻛﮫ ﻣﺮدم ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮ و ﻣﻨﺰﻟﺖ و‬‫ارزش اﻧﺴﺎن را در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار داده و ﻋﺰم راﺳﺦ‬ ‫دارﻧﺪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﮭﺘﺮ ﺗﻮأم ﺑﺎ آزادﯾﮭﺎي ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،‬‫ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻛﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و در ﻣﯿﺜﺎﻗﮭﺎي‬‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻋﻼم و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﮫ ھﻤﮕﺎن، ﺑﺪون ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ‬‫ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﻧﻈﺮ ﻧﮋاد، رﻧﮓ، ﺟﻨﺴﯿﺖ، زﺑﺎن، ﻣﺬھﺐ، ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﻲ و دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ، ﻣﻨﺸﺄ‬‫ﻣﻠﻲ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داراﯾﻲ، ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت، ﺳﺰاوار ﻛﻠﯿﮫ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﮭﺎي‬ ‫ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﺬﻛﻮر ھﺴﺘﻨﺪ،‬‫ﺑﺎ ﯾﺎدآوري اﯾﻦ ﻛﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻋﻼﻣﯿﺔ ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‬ ‫ﻛﮫ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت وﯾﮋه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،‬‫ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻛﮫ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﻲ رﺷﺪ و رﻓﺎه‬‫ﻛﻠﯿﮫ اﻋﻀﺎي آن و ﺑﮫ وﯾﮋه ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺤﻮي ﻛﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎﯾﺶ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﺎﻣ ً ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﯿﺮد،‬ ‫ﻼ‬‫ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻛﮫ ﻛﻮدك ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ودر ﻓﻀﺎﯾﻲ ﻣﻤﻠﻮ از ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻔﺎھﻢ رﺷﺪ ﯾﺎﺑﺪ،‬‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻛﮫ ﻛﻮدك ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي در اﺟﺘﻤﺎع آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻛﻨﺪ و در‬‫ﺳﺎﯾﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺻﻠﺢ، ﻋﺰت، ﻣﺪارا،‬ ‫آزادي، ﺑﺮاﺑﺮي و ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرگ ﺷﻮد،‬‫ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻛﮫ ﺿﺮورت اراﺋﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﻛﻮدك در اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺣﻘﻮق‬‫ﻛﻮدك ژﻧﻮ ﻣﻮرخ 4291 و در اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﯿﺴﺘﻢ‬‫ﻧﻮاﻣﺒﺮ 9591 ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه و در اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و در ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ‬‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﯿﺎﺳﻲ )ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﻮاد 32 و 42(، در ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط‬‫ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮھﻨﮕﻲ )ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﺎده 01( و در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫھﺎ و اﺳﻨﺎد‬‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺎه ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ،‬ ‫1‬
 2. 2. ‫ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻛﮫ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﻛﮫ در اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه »ﻛﻮدك‬‫ﺑﮫدﻟﯿﻞﻋﺪم رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ و ذھﻨﻲ، ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آنﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه، از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ«،‬‫ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿﮫ اﺻﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ و رﻓﺎه ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ‬‫اﺷﺎره ﺧﺎص ﺑﮫ اﻣﺮ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ ﻣﻠﻲ و‬‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮاي دادرﺳﻲ وﯾﮋه ﻛﻮدﻛﺎن‬‫)ﻣﻘﺮرات ﭘﻜﻦ(، و اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري و‬ ‫ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ،‬‫ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻛﮫ در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرھﺎي ﺟﮭﺎن ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده‬ ‫دﺷﻮار زﻧﺪﮔﻲ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﮫ وﯾﮋه ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ،‬‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﺳﻨﺘﮭﺎ و ارزﺷﮭﺎي ﻓﺮھﻨﮕﻲ ھﺮ ﯾﻚ از ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و رﺷﺪ‬ ‫ھﻤﺎھﻨﮓ ﻛﻮدك،‬‫ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ھﻤﻜﺎرﯾﮭﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن در ھﻤﮫ‬ ‫ﻛﺸﻮرھﺎ، ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻛﺸﻮرھﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ، ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ:‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‬ ‫ﻣﺎده 1‬‫از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻮدك ھﺮ اﻧﺴﺎن داراي ﻛﻤﺘﺮ از 81 ﺳﺎل ﺳﻦ‬‫اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻛﮫ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در ﻣﻮرد ﻛﻮدك، ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 2‬‫-1 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ، ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺮاي ھﺮ ﯾﻚ از ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ‬‫ﻛﮫ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﻲ آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮋاد،‬‫رﻧﮓ، ﺟﻨﺴﯿﺖ، زﺑﺎن، ﻣﺬھﺐ، ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﻲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ، ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻠﻲ، ﻗﻮﻣﻲ، ﯾﺎ‬‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داراﯾﻲ، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ، ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻛﻮدك ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد.‬‫-2 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ھﻤﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ را ﺟﮭﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻛﻮدك در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬‫ﻛﻠﯿﮫ اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ، ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺑﺮاز ﺷﺪه، ﯾﺎ‬‫اﻋﺘﻘﺎدات واﻟﺪﯾﻦ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮدك ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ‬ ‫آورد.‬ ‫ﻣﺎده 3‬‫1- در ﻛﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوﻟﺘﻲ ﯾﺎ‬‫ﺧﺼﻮﺻﻲ، دادﮔﺎھﮭﺎ، ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﯾﻲ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺂﯾﺪ، ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻋﺎﻟﯿﮫ ﻛﻮدك از اھﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.‬ ‫2‬
 3. 3. ‫-2 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ را ﻛﮫ ﺑﺮاي رﻓﺎه ﻛﻮدك‬‫ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﺪﯾﻦ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﯾﺎ دﯾﮕﺮ‬‫اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﮫ ﻗﺎﻧﻮﻗً ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻮدك ھﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﺟﺮاﯾﻲ ﻻزم را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد.‬‫-3 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﮫ ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﺧﺪﻣﺎت و‬‫دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﮫ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﮫھﺎي اﯾﻤﻨﻲ،‬‫ﺑﮭﺪاﺷﺖ، از ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪاد و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ، ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﻲ‬ ‫ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 4‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻛﻠﯿﺔ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، اﺟﺮاﯾﻲ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ‬‫ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﮫ در ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد. در‬‫ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮھﻨﮕﻲ، ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ‬‫ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد، و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، در ﭼﺎرﭼﻮب ھﻤﻜﺎرﯾﮭﺎي‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد.‬ ‫ﻣﺎده 5‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎ، ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﺪﯾﻦ، ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، اﻋﻀﺎي‬‫ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺮف ﻣﺮﺳﻮم ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ‬‫ﻛﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧً ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻮدك ھﺴﺘﻨﺪ را در ھﺪاﯾﺖ و اراﺋﮫ راھﻨﻤﺎﯾﯿﮭﺎي ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﮫ روﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎي ﺑﺎﻟﻨﺪه ﻛﻮدك در راﺳﺘﺎي اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك، ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﻤﺮد.‬ ‫ﻣﺎده 6‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ، ﺣﻖ ذاﺗﻲ ﺗﻤﺎم ﻛﻮدﻛﺎن را ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.‬ ‫-2 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ، ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ ﻛﻮدك را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد.‬ ‫ﻣﺎده 7‬‫1- ﺗﻮﻟﺪ ﻛﻮدك ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن او ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و ﻛﻮدك از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ‬‫از ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﺎم، ﺣﻖ ﻛﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.‬‫-2 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد و‬‫ﺗﻌﮭﺪات ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ، ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﻮاردي ﻛﮫ ﻋﺪم‬ ‫اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲﺗﺎﺑﻌﯿﺘﻲ ﻛﻮدك ﺷﻮد، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد.‬ ‫ﻣﺎده 8‬‫1- دوﻟﺘﮭﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺣﻖ ﻛﻮدك ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد، از ﺟﻤﻠﮫ‬‫ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، ﻧﺎم و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.‬ ‫3‬
 4. 4. ‫-2 در ﻣﻮاردي ﻛﮫ ﻛﻮدك ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط‬‫ﺑﮫ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد، ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻘﺘﻀﻲ را ﺑﺮاي‬ ‫اﺳﺘﯿﻔﺎي ﺳﺮﯾﻊ ھﻮﯾﺖ او ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد.‬ ‫ﻣﺎده 9‬‫1- دوﻟﺘﮭﺎي ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﮫ ﻛﻮدك از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ آﻧﺎن‬‫ﺟﺪا ﻧﺸﻮد، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﻛﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات‬‫ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎي ﻗﻀﺎﯾﻲ ﺣﻜﻢ دھﻨﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬‫ﻋﺎﻟﯿﮫ ﻛﻮدك ﺿﺮوري ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاردي ﺧﺎص، از ﻗﺒﯿﻞ‬‫ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدك ﯾﺎ ﺑﻲﺗﻮﺟﮭﻲ ﺑﮫ او ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ، ﯾﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﺟﺪا از‬‫ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻛﻮدك ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮي ﺷﻮد،‬ ‫ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ.‬‫-2 در ھﺮ ﯾﻚ از دادرﺳﯿﮭﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ 1 اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻃﺮﻓﮭﺎي ذﯾﻨﻔﻊ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد در دادرﺳﯿﮭﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬‫-3 دوﻟﺘﮭﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﻛﻮدك ﺟﺪا ﺷﺪه از ﯾﻚ ﯾﺎ ھﺮ دو واﻟﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ‬‫ﺷﺨﺼﻲ و ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ھﺮ دو واﻟﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﻤﺮد ﻣﮕﺮ آن ﻛﮫ اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﮫ ﻛﻮدك ﺑﺎﺷﺪ.‬‫-4 ھﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﻚ ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ، ﺣﺒﺲ،‬‫ﺗﺒﻌﯿﺪ، اﺧﺮاج ﯾﺎ ﻣﺮگ ﯾﻚ ﯾﺎ ھﺮ دو واﻟﺪ ﯾﺎ ﻛﻮدك )از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺮﮔﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻞ در‬‫ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ روي ﻣﯿﺪھﺪ( ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ، ﺑﻨﺎ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ،‬‫اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻋﻀﻮ )ﯾﺎ اﻋﻀﺎي( ﻏﺎﯾﺐ ﺧﺎﻧﻮاده را در‬‫اﺧﺘﯿﺎر واﻟﺪﯾﻦ، ﻛﻮدك ﯾﺎ، در ﻣﻮارد ﻣﻘﺘﻀﻲ، ﯾﻜﻲ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار‬‫ﺧﻮاھﺪ داد، ﻣﮕﺮ آن ﻛﮫ اراﺋﮫ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﻞ رﻓﺎه ﻛﻮدك ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻲﻧﻔﺴﮫ ﺗﺒﻌﺎت‬ ‫ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮد )ﯾﺎ اﻓﺮاد( ذﯾﻨﻔﻊ در ﭘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 01‬‫1- ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﮭﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎدة 9، ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻮدك ﯾﺎ‬‫واﻟﺪﯾﻦ او را ﺑﺮاي ورود ﺑﮫ ﯾﻚ ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺧﺮوج از آن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺠﺪد‬‫ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﮫ روﺷﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد. ﻛﺸﻮرھﺎي‬‫ﻋﻀﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ‬ ‫ﺑﺮاي درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادة آﻧﺎن در ﭘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.‬‫ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﮫ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻣﻘﯿﻢ ﻛﺸﻮرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ دارد ﻛﮫ، ﺟﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫-2‬‫اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻲ، ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﻲ و ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﺮ دو واﻟﺪ‬‫ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﮭﺪات ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎدة‬‫9، ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﻛﻮدك و واﻟﺪﯾﻦ او را ﺑﺮاي ﺗﺮك ھﺮ ﻛﺸﻮري، از ﺟﻤﻠﮫ‬ ‫4‬
 5. 5. ‫ﻛﺸﻮر ﺧﻮد، و ورود ﺑﮫ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﻤﺮد. ﺣﻖ ﺗﺮك ھﺮ ﻛﺸﻮري ﺗﻨﮭﺎ‬‫ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎﯾﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻲ، ﻧﻈﻢ‬‫ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﮭﺎي دﯾﮕﺮان ﺿﺮوري‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 11‬‫1- ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج، ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.‬‫-2 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫھﺎي دوﺟﺎﻧﺒﮫ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﮫ و ﯾﺎ‬ ‫اﻟﺤﺎق ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫھﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد.‬ ‫ﻣﺎده 21‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﮫ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﻜﻞ دادن ﺑﮫ‬‫ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺣﻖ اﺑﺮاز آزاداﻧﮫ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ را در ﻛﻠﯿﮫ اﻣﻮر ﻛﮫ ﺑﮫ وي ﻣﺮﺑﻮط‬‫ﻣﯿﺸﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻓﻜﺮي ﻛﻮدك ﺑﮫ ﻧﻈﺮات وي اھﻤﯿﺖ‬ ‫ﻻزم داده ﺷﻮد.‬‫-2 ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﻛﻮدك اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻛﻠﯿﮫ‬‫ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﯾﻲ و اﺟﺮاﯾﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤً ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻚ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﮫ روش ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ،‬ ‫اﻇﮭﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 31‬‫1- ﻛﻮدك ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ آزادي ﺟﺴﺘﺠﻮ،‬‫درﯾﺎﻓﺖ و اراﺋﮫ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺮزھﺎ، ﺑﮫ ﻃﻮر‬‫ﺷﻔﺎھﻲ، ﻛﺘﺒﻲ، ﭼﺎپ ﺷﺪه، ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻜﻞ آﺛﺎر ھﻨﺮي، و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ھﺮ رﺳﺎﻧﮫاي ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻮدك اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.‬‫-2 اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﯿﻜﻦ اﯾﻦ‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻣﻮاردي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﯾﻜﻲ از‬ ‫دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ:‬ ‫اﻟﻒ( ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق و آﺑﺮوي دﯾﮕﺮان؛‬ ‫ب( ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻲ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﯾﺎ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬ ‫ﻣﺎده 41‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻖ آزادي اﻧﺪﯾﺸﮫ، ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺬھﺐ را ﺑﺮاي ﻛﻮدك ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﻤﺮد.‬ ‫5‬
 6. 6. ‫-2 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﺪﯾﻦ، و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،‬‫را در ھﺪاﯾﺖ ﻛﻮدك ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﮫ روﺷﻲ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎي ﺑﺎﻟﻨﺪه‬ ‫وي ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﻤﺮد.‬‫-3 آزادي آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎﯾﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬‫ﻛﮫ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ، ﻧﻈﻢ، ﺑﮭﺪاﺷﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﯾﺎ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ و آزادﯾﮭﺎي دﯾﮕﺮان ﺿﺮوري اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﺎده 51‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك را در ﻣﻮرد آزادي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺷﺮﻛﺖ در‬ ‫ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.‬‫-2 ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و در ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﻣﻜﺮاﺗﯿﻚ‬‫ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻲ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ و‬‫ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق و آزادﯾﮭﺎي دﯾﮕﺮان ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻲ‬ ‫در اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﺬﻛﻮر اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.‬ ‫ﻣﺎده 61‬‫1- دراﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﯾﺎ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ھﯿﭻ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ ﯾﺎ‬‫ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺮد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺰت و آﺑﺮوي او را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار‬ ‫داد.‬‫-2 ﻛﻮدك ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﻌﺮﺿﺎت‬ ‫دارد.‬ ‫ﻣﺎده 71‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﮭﻢ رﺳﺎﻧﮫھﺎي ﮔﺮوھﻲ واﻗﻒ ﺑﻮده و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد‬‫ﻛﮫ ﻛﻮدك ﺑﮫ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻠﻲ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﮫ‬‫ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﮫ وﯾﮋه اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﮫ ھﺪف آﻧﮭﺎ ﺗﺮوﯾﺞ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻌﻨﻮي و‬‫اﺧﻼﻗﻲ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻛﻮدك اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد:‬ ‫اﻟﻒ( ﺗﺸﻮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫھﺎي ﮔﺮوھﻲ ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﮫ ﺑﺮاي ﻛﻮدك‬ ‫از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روح ﻣﺎده 92 ﺑﺎﺷﺪ؛‬‫ب( ﺗﺸﻮﯾﻖ ھﻤﻜﺎرﯾﮭﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در زﻣﯿﻨﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺒﺎدﻟﮫ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﻃﻼﻋﺎت و‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮھﻨﮕﻲ، ﻣﻠﻲ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ؛‬ ‫ج( ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎﺑﮭﺎي ﻛﻮدﻛﺎن؛‬ ‫6‬
 7. 7. ‫د( ﺗﺸﻮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫھﺎي ﮔﺮوھﻲ ﺑﮫ ﺑﺬل ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎص ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوھﮭﺎي‬ ‫اﻗﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﻮﻣﻲ از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن؛‬‫ه( ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﮭﯿﮫ رھﻨﻤﻮدھﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻛﻮدك در ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت و‬‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ رﻓﺎه وي آﺳﯿﺐ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد 31 و‬ ‫81.‬ ‫ﻣﺎده 81‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻛﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻛﮫ ھﺮ دو‬‫واﻟﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﻛﻮدك ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮك دارﻧﺪ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ‬‫ﺷﻮد. واﻟﺪﯾﻦ، ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﺪه را در ﭘﺮورش و‬‫رﺷﺪ ﻛﻮدك ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ. ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﮫ ﻛﻮدك ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ آﻧﺎن‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.‬‫-2 ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ‬‫ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم را ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺟﮭﺖ اﯾﻔﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎي آﻧﮭﺎ‬‫ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻛﻮدك ﻋﺮﺿﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﺗﺴﮭﯿﻼت و ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد.‬‫-3 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻛﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ‬‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺣﻖ ﻛﻮدﻛﺎن داراي واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﮭﯿﻼت‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺪاري ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﮫ اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را دارﻧﺪ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد.‬ ‫ﻣﺎده 91‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻛﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، اﺟﺮاﯾﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم را ﺑﮫ‬‫ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد ﺗﺎ از ﻛﻮدك در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻠﯿﮫ اﺷﻜﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﯾﺎ رواﻧﻲ،‬‫ﺻﺪﻣﮫ ﯾﺎ آزار، ﺑﻲﺗﻮﺟﮭﻲ ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺳﮭﻞاﻧﮕﺎري، ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﺑﮭﺮهﻛﺸﻲ، از‬‫ﺟﻤﻠﮫ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﻲ، در ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪ )ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ(، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ )ﯾﺎ‬‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن( ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺎ ھﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﻛﮫ ﻋﮭﺪهدار ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدك اﺳﺖ،‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻛﻨﻨﺪ.‬‫-2 اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ روﺷﮭﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﮭﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ ﻻزم از ﻛﻮدك و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﮫ‬‫ﻋﮭﺪهدار ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدك ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ از دﯾﮕﺮ ﺷﻜﻠﮭﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و‬‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ، ﮔﺰارشدھﻲ، ارﺟﺎع، ﺗﺤﻘﯿﻖ، درﻣﺎن و ﭘﻲﮔﯿﺮي ﻣﻮارد ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺑﺎ‬ ‫ﻛﻮدك ﻛﮫ ﻗﺒ ً ذﮔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ، و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ از ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﻲ، ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻣﺎده 02‬‫1- ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﯾﺎ‬‫ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﮫاش ﻧﺘﻮان ﺑﮫ او اﺟﺎزه داد ﻛﮫ در آن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺳﺰاوار ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت وﯾﮋه از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.‬ ‫7‬
 8. 8. ‫-2 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‬ ‫ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد.‬‫-3 ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، ﻛﻔﺎﻟﺖ‬‫در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺳﻜﺎن در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ‬‫ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ھﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﻲ راه ﺣﻠﮭﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺗﺪاوم در‬‫ﭘﺮورش ﻛﻮدك و ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﻗﻮﻣﻲ، ﻣﺬھﺒﻲ، ﻓﺮھﻨﮕﻲ و زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻮدك ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﮫاي ﻧﻤﻮد.‬ ‫ﻣﺎده 12‬‫آن دﺳﺘﮫ از ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻛﮫ ﻧﻈﺎم ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﯾﺎ آن را‬‫ﻣﺠﺎز ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﮫ ﻛﻮدك ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻜﺘﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫و اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد:‬‫اﻟﻒ(ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻛﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻣﻘﺎﻣﺎت واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺘﻲ ﺻﻮرت‬‫ﭘﺬﯾﺮد ﻛﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل و ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺆﺛﻖ و‬‫ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻛﻮدك در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ،‬‫ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم‬‫اﺷﺨﺎص ذﯾﺮﺑﻂ، رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﻣﺸﺎورهھﺎي ﻣﻘﺘﻀﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛‬‫ب( ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ در ﻛﺸﻮرھﺎي دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روش دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از‬‫ﻛﻮدك در ﻣﻮاردي ﻛﮫ اﻣﻜﺎن ﺳﭙﺮدن ﻛﻮدك ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺑﮫ ﯾﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ‬‫ﯾﺎﻓﺘﻦ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدك در ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع وي وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد، ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ؛‬ ‫ج( ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداري ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﮫ در ﻛﺸﻮري دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ و ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ﺻﻮرت ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ در ﻛﺸﻮر ﺧﻮد از‬ ‫آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺸﺪ؛‬‫د( اﺗﺨﺎذ ﻛﻠﯿﮫ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﻜﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ در‬ ‫ﻛﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ذﯾﺮﺑﻂ درﺑﺮدارﻧﺪه درآﻣﺪھﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛‬‫ه( ﺗﺮوﯾﺞ اھﺪاف ﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮارد ﻣﻘﺘﻀﻲ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادھﺎ ﯾﺎ اﺗﺨﺎذ‬‫ﺗﺪاﺑﯿﺮ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﮫ و در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﻜﮫ‬‫ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدك در ﯾﻚ ﻛﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎي واﺟﺪ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﻮرت ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد.‬ ‫ﻣﺎده 22‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد ﺗﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﮫ‬‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﯾﺎ داﺧﻠﻲ ﭘﻨﺎھﻨﺪه‬‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد، اﻋﻢ از اﯾﻨﻜﮫ ھﻤﺮاه واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ھﻤﺮاه‬ ‫8‬
 9. 9. ‫ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮫ در ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق‬‫ﻣﻨﺪرج ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ و در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﺸﺮ ﯾﺎ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮫ ﻛﮫ ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.‬‫-2 ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ، در ﻣﻮاردي ﻛﮫ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ، در ھﻤﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎي‬‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻲ ذﯾﺮﺑﻂ ﻛﮫ ﺑﺎ‬‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ھﻤﻜﺎري ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻛﻮدﻛﺎن و ردﯾﺎﺑﻲ‬‫واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮدك ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي‬‫ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺠﺪد وي ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهاش ھﻤﻜﺎري ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد. در ﻣﻮاردي ﻛﮫ ﻧﺘﻮان واﻟﺪﯾﻦ‬‫ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده را ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﻛﻮدﻛﻲ ھﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ را ﻓﺮاھﻢ‬‫ﺎ‬‫ﻧﻤﻮد ﻛﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﻛﮫ ﻣﻮﻗﺘً‬ ‫ﯾﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر داﺋﻢ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 32‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﻲ ﯾﺎ ذھﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ‬‫ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ در ﺷﺮاﯾﻄﻲ ﻛﮫ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺗﻜﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﻧﻔﺲ او ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺆﺛﺮ او را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.‬‫-2 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ، ﺣﻖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه‬‫ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ‬‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﻮدك، واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﻛﻮدك را ﺑﺮاي ﻛﻮدك ﻣﺴﺘﺤﻖ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﮫ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از او ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد.‬‫-3 ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزھﺎي وﯾﮋه ﻛﻮدك ﻣﻌﻠﻮل، ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ‬‫ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺎن‬‫ﻛﻮدك، ﺑﮫ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن اراﺋﮫ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ ﻣﺘﻀﻤﻦ‬‫دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻛﻮدك ﻣﻌﻠﻮل ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ، دورهھﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ،‬‫ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ روﺷﻲ‬‫ﻛﮫ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﻛﻮدك ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ادﻏﺎم در ﺟﺎﻣﻌﮫ و رﺷﺪ ﻓﺮدي، از ﺟﻤﻠﮫ‬ ‫رﺷﺪ ﻓﺮھﻨﮕﻲ و ﻣﻌﻨﻮي، ﮔﺮدد.‬‫-4 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ، در ﺳﺎﯾﮫ ھﻤﻜﺎرﯾﮭﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﺒﺎدﻟﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ را‬‫در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و‬‫ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد. ﻣﺒﺎدﻟﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﺎﻣﻞ‬‫اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ روﺷﮭﺎي ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، آﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺎت‬‫ﺣﺮﻓﮫاي اﺳﺖ و ھﺪف آن ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎ و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ‬‫و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻧﮭﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫھﺎﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎي‬ ‫ﻛﺸﻮرھﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﺒﺬول ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 42‬ ‫9‬
 10. 10. ‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﻛﻮدك را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎي ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ و‬‫ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﺟﮭﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري و ﺑﺎزﯾﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﻜﮫ ھﯿﭻ ﻛﻮدﻛﻲ از ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﻼش ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد.‬‫-2 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ اﻋﻤﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﻣﺬﻛﻮر را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﮫ وﯾﮋه در‬ ‫ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد:‬ ‫اﻟﻒ( ﻛﺎھﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان و ﻛﻮدﻛﺎن؛‬‫ب( ﺗﻀﻤﯿﻦ اراﺋﮫ ﻛﻤﻜﮭﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ھﻤﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﯿﮫ؛‬‫ج( ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ و ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﯿﮫ از‬‫ﺟﻤﻠﮫ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮫ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺟﻮد و ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻘﻮي‬ ‫و ﻛﺎﻓﻲ و آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﻄﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛‬ ‫د( ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎدران؛‬‫ه( ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﻜﮫ ھﻤﮫ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه واﻟﺪﯾﻦ و ﻛﻮدﻛﺎن، از آﻣﻮزﺷﮭﺎي‬‫ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ آﮔﺎھﻲ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﭘﺎﯾﮫ در‬‫ﻣﻮرد ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻛﻮدك، ﻣﺰاﯾﺎي ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر، ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و‬ ‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؛‬‫و( ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، راھﻨﻤﺎﯾﻲ واﻟﺪﯾﻦ و آﻣﻮزش ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ.‬‫3- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﭼﯿﺪن روﺷﮭﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻮدك آﺳﯿﺐ‬ ‫ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﯿﺔ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺆﺛﺮ را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد.‬‫4- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ‬‫ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ھﻤﻜﺎرﯾﮭﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯿﺎزھﺎي ﻛﺸﻮرھﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺒﺬول ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 52‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺟﮭﺖ ﻧﮕﮭﺪاري، ﺣﻤﺎﯾﺖ‬‫ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﯾﺎ رواﻧﻲ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﮫاي ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺮاي‬‫اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ دورهاي درﻣﺎن اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﻮدك و ﻛﻠﯿﮫ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮕﮭﺪاري از او ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 62‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ھﺮ ﻛﻮدك را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، از‬‫ﺟﻤﻠﮫ ﺑﯿﻤﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد.‬ ‫01‬
 11. 11. ‫-2 ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻮارد ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﻮدك و‬‫اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﮭﺪاري از او و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰاﯾﺎ‬ ‫از ﺳﻮي ﻛﻮدك ﯾﺎ از ﻃﺮف او اﻋﻄﺎء ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 72‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ھﻤﺔ ﻛﻮدﻛﺎن را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ، ذھﻨﻲ، ﻣﻌﻨﻮي، اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.‬‫-2 واﻟﺪ )ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ( ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻮدك در ﺣﺪ ﺗﻮان و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﺪه را در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻻزم ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛﻮدك ﺑﺮﻋﮭﺪه دارﻧﺪ.‬‫-3 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﻲ و در ﺣﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ‬‫ﺟﮭﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻮدك ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﮫ‬‫ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، ﺑﮫ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﭘﻮﺷﺎك و‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ، ﻛﻤﻜﮭﺎي ﻣﺎدي و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد.‬‫-4 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻛﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﮭﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﮫ ﻛﻮدك ﺗﻮﺳﻂ‬‫واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺷﺨﺎص ﻛﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻛﻮدك را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ، ﭼﮫ در‬‫داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ و ﭼﮫ در ﺧﺎرج، ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد. ﺑﮫ وﯾﮋه ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﻲ‬‫ﻛﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮدك را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارد در ﻛﺸﻮر دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از ﻛﺸﻮر‬‫ﻛﻮدك زﻧﺪﮔﻲ ﻣﯿﻜﻨﺪ، ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺤﺎق ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫھﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﯾﺎ اﻧﻌﻘﺎد‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫھﺎﯾﻲ و ﻧﯿﺰ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 82‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﻛﻮدك را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از آﻣﻮزش ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ‬‫ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻖ، ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﻲ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻓﺮﺻﺘﮭﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫ وﯾﮋه اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ:‬ ‫اﻟﻒ( اﺟﺒﺎري ﻛﺮدن ودر دﺳﺘﺮس ﻗﺮاردادن آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﻲ راﯾﮕﺎن ﺑﺮاي ھﻤﮫ؛‬‫ب( ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻂ، از ﺟﻤﻠﮫ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ‬‫و ﺣﺮﻓﮫاي، ﻓﺮاھﻢ ﻛﺮدن و ﻗﺮار دادن آﻧﮭﺎ در دﺳﺘﺮس ھﻤﮫ ﻛﻮدﻛﺎن، و ﺑﮫ ﻋﻤﻞ‬‫آوردن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ از ﻗﺒﯿﻞ اراﺋﮫ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن و اﻋﻄﺎي ﻛﻤﻜﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز؛‬‫ج( در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ھﻤﮕﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و از ھﺮ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ؛‬‫د( ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و راھﻨﻤﺎﯾﯿﮭﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺣﺮﻓﮫاي و ﻗﺮار دادن آﻧﮭﺎ در‬ ‫دﺳﺘﺮس ھﻤﺔ ﻛﻮدﻛﺎن؛‬‫ه( ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آوردن اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺟﮭﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺪارس و ﻛﺎھﺶ‬ ‫ﻣﻮارد ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ.‬‫2- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻛﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ را ﺟﮭﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ آﻧﻜﮫ اﻧﻀﺒﺎط در ﻣﺪارس‬‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻮدك و ﻣﻔﺎد ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاھﻨﺪ‬ ‫داﺷﺖ.‬ ‫11‬
 12. 12. ‫3- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ھﻤﻜﺎرﯾﮭﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﻣﻮزش، ﺑﮫ وﯾﮋه‬‫در ﺟﮭﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در رﯾﺸﮫ ﻛﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﮭﻞ و ﺑﯿﺴﻮادي در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن و ﺗﺴﮭﯿﻞ‬‫دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﮫ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و روﺷﮭﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ، ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاھﻨﺪ‬‫ﻛﺮد. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﮭﻲ وﯾﮋه ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎي ﻛﺸﻮرھﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﺒﺬول‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 92‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻛﮫ آﻣﻮزش ﻛﻮدك ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎي اھﺪاف‬ ‫زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:‬ ‫اﻟﻒ( رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ، اﺳﺘﻌﺪادھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎي ﺟﺴﻤﻲ و ذھﻨﻲ ﻛﻮدك ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن؛‬‫ب( اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادﯾﮭﺎي اﺳﺎﺳﻲ و اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ؛‬‫ج( اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﻛﻮدك، ھﻮﯾﺖ ﻓﺮھﻨﮕﻲ، زﺑﺎن و ارزﺷﮭﺎي ﻛﻮدك، ﺑﮫ‬‫ارزﺷﮭﺎي ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮري ﻛﮫ ﻛﻮدك در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﯿﻜﻨﺪ و ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﻲ او و ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻤﺪﻧﮭﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻧﻲ ﻛﮫ او ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ دارد؛‬‫د( آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻛﻮدك ﺑﺮاي ﯾﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫاي آزاد و ﺑﺎ روﺣﯿﮫ‬‫ﺗﻔﺎھﻢ، ﺻﻠﺢ، ﻣﺪارا، ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد، و دوﺳﺘﻲ ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ﻣﺮدﻣﺎن،‬ ‫ﮔﺮوھﮭﺎي ﻗﻮﻣﻲ، ﻣﻠﻲ و ﻣﺬھﺒﻲ و اﻓﺮادي ﻛﮫ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻮﻣﻲ دارﻧﺪ؛‬ ‫ه( اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﻲ.‬‫2-ھﯿﭻ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ ﻣﺎده 82 ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﻛﮫ ﻣﺨﻞ آزادي‬‫اﻓﺮاد و ﻧﮭﺎدھﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺲ و اداره ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻨﻮط ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ اﺻﻮل‬‫ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮدن آﻣﻮزش در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﮫ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ھﻤﻮاره‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 03‬‫در ﻛﺸﻮرھﺎﯾﻲ ﻛﮫ اﻗﻠﯿﺘﮭﺎي ﻗﻮﻣﻲ، ﻣﺬھﺒﻲ ﯾﺎ زﺑﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﯾﺎ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ‬‫ﺑﻮﻣﻲ، ﻛﻮدك ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﻗﻠﯿﺘﮭﺎ ﯾﺎ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﮫ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﻖ‬‫ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد، ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد و اﻋﻤﺎل آن ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد.‬ ‫ﻣﺎده 13‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﻛﻮدك را ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ، داﺷﺘﻦ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ‬‫ﺑﺎزي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻛﻮدك و ﻣﺸﺎرﻛﺖ آزاداﻧﮫ در زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﻲ و ھﻨﺮي ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.‬‫-2 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﻛﻮدك ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮھﻨﮕﻲ و ھﻨﺮي را‬‫ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده و ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد و ﻣﺸﻮق ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺘﮭﺎي ﺑﺮاﺑﺮ و‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎي ﻓﺮھﻨﮕﻲ، ھﻨﺮي و ﺗﻔﺮﯾﺤﻲ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.‬ ‫21‬
 13. 13. ‫ﻣﺎده 23‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﻛﻮدك را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ‬‫ﺑﮭﺮهﻛﺸﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻧﺠﺎم ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻛﺎري ﻛﮫ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻠﻠﻲ در‬‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﻮدك وارد آورد، و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﻮدك ﯾﺎ رﺷﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ذھﻨﻲ، اﺧﻼﻗﻲ ﯾﺎ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.‬‫-2 ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺟﮭﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي ﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، اﺟﺮاﯾﻲ،‬‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﺳﺎﯾﺮ‬‫اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ، ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﮫ وﯾﮋه اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ‬ ‫آورد:‬ ‫اﻟﻒ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ ﻛﺎر؛‬ ‫ب( ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر و ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﻐﺎل؛‬‫ج( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﮭﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﮭﺎي اﺟﺮاﯾﻲ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي‬ ‫ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ.‬ ‫ﻣﺎده 33‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻛﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ، از ﺟﻤﻠﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، اﺟﺮاﯾﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و‬‫آﻣﻮزﺷﻲ، را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد ﺗﺎ ﻛﻮدﻛﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از‬‫داروھﺎي ﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮدان ﻛﮫ در اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ‬‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻛﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻗﺎﭼﺎق ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮادي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻛﻨﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 43‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ از ﻛﻮدك در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻠﯿﮫ اﺷﻜﺎل ﺑﮭﺮهﻛﺸﻲ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده‬‫ﺟﻨﺴﻲ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﮫ وﯾﮋه ﻛﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻠﻲ،‬ ‫دو ﺟﺎﻧﺒﮫ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﮫ را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد ﺗﺎ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد:‬ ‫اﻟﻒ( اﻏﻮا ﯾﺎ وادار ﻛﺮدن ﻛﻮدك ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛‬ ‫ب( اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﮫ از ﻛﻮدﻛﺎن در ﻓﺤﺸﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﻲ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛‬ ‫ج( اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﮫ از ﻛﻮدﻛﺎن در ھﺮزه ﻧﮕﺎري.‬ ‫ﻣﺎده 53‬‫ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺑﻮده ﺷﺪن، ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﮫ ھﺮ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﮫ ھﺮ‬‫ﺷﻜﻞ، ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻛﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻠﻲ، دوﺟﺎﻧﺒﮫ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﮫ را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ آورد.‬ ‫ﻣﺎده 63‬ ‫31‬
 14. 14. ‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ از ﻛﻮدك در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻠﯿﮫ اﺷﻜﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﮭﺮهﻛﺸﻲ ﻛﮫ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ھﺮ ﯾﻚ از‬ ‫ﺟﻨﺒﮫھﺎي رﻓﺎه ﻛﻮدك ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد.‬ ‫ﻣﺎده 73‬ ‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﮫ:‬‫اﻟﻒ( ھﯿﭻ ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﻮرد ﺷﻜﻨﺠﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرھﺎي ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ، ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ‬‫ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد. ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام، ﯾﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺑﺪون اﻣﻜﺎن آزادي، ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد‬ ‫ﺟﺮﻣﮭﺎﯾﻲ ﻛﮫ اﺷﺨﺎص زﯾﺮ 81 ﺳﺎل ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد؛‬‫ب( ھﯿﭻ ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ از آزادي ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﻮد. دﺳﺘﮕﯿﺮي،‬‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﻮدك ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ راه‬ ‫ﭼﺎره و در ﻛﻮﺗﺎھﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد؛‬‫ج( ﺑﺎ ھﺮ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﮫ از آزادي ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ رﻓﺘﺎري اﻧﺴﺎﻧﻲ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ‬‫ﻣﻘﺎم ذاﺗﻲ اﻧﺴﺎن، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎي اﻓﺮاد ھﻢ ﺳﻦ او اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. ﺑﮫ وﯾﮋه ﻛﻮدك‬‫ﻣﺤﺮوم از آزادي ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺟﺪا ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ آن ﻛﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬‫ﻋﺎﻟﯿﮫ ﻛﻮدك ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد، و او ﺣﻖ دارد ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻲ، ﺗﻤﺎس ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻜﺎﺗﺒﮫ و ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ.‬‫د( ھﺮ ﻛﻮدك ﻣﺤﺮوم از آزادي ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻓﻮري ﺑﮫ ﻛﻤﻜﮭﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺳﺎﯾﺮ‬‫ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎي ﻣﻘﺘﻀﻲ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺧﻮد از‬‫آزادي را از ﺣﯿﺚ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه ﯾﺎ ھﺮ ﻣﻘﺎم واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ‬‫ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻲ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار دھﺪ و در ﯾﻚ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي از‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻮري ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.‬ ‫ﻣﺎده 83‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻛﮫ ھﻨﮕﺎم ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫاي ﻛﮫ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن‬‫ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻜﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل را ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻛﻮر را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪ.‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻛﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﯾﺮ را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد ﺗﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ‬ ‫-2‬‫ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﻦ 51 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ از ﭘﺬﯾﺮش اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ 51 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ در ﻧﯿﺮوھﺎي‬ ‫-3‬‫ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد. در ﭘﺬﯾﺮش اﺷﺨﺎص ﺑﯿﻦ 51 ﺳﺎل و 81 ﺳﺎل،‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺗﻼش ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎﯾﻲ دھﻨﺪ ﻛﮫ ﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮي‬ ‫دارﻧﺪ.‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ، ﻃﺒﻖ ﺗﻌﮭﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮫ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫-4‬‫ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ، ﻛﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﯾﺮ را‬‫ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ در‬ ‫ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد.‬ ‫41‬
 15. 15. ‫ﻣﺎده 93‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻛﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد ﺗﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و‬‫رواﻧﻲ و ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﻲﺗﻮﺟﮭﻲ، ﺑﮭﺮهﻛﺸﻲ، آزار،‬‫ﺷﻜﻨﺠﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﻜﺎل رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ، ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ، و ﯾﺎ‬‫ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﺮدد. ﺑﮭﺒﻮد و ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﻛﮫ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻛﻮدك را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﻜﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 04‬‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮاي ھﺮ ﻛﻮدك ﻣﺠﺮم، ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﮫ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬‫ﻛﯿﻔﺮي ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺎ او ﺑﮫ روﺷﻲ ﻛﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﻼي ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺮف و‬‫ارزش در ذھﻦ ﻛﻮدك ﻣﯿﮕﺮدد رﻓﺘﺎر ﺷﻮد، روﺷﻲ ﻛﮫ اﺣﺘﺮام ﻛﻮدك ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و‬‫آزادﯾﮭﺎي اﺳﺎﺳﻲ دﯾﮕﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﮫ ﺳﻦ ﻛﻮدك و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ادﻏﺎم‬‫ﻣﺠﺪد ﻛﻮدك در ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺸﻲ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬‫-2 ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ در اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﮫ‬ ‫وﯾﮋه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﮫ:‬‫اﻟﻒ( ھﯿﭻ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻠﻲ ﻛﮫ در زﻣﺎن ارﺗﻜﺎب ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ‬‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﻲ ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻣﺠﺮم، ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﮫ ﻧﻘﺾ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻛﯿﻔﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد؛‬‫ب( ھﺮ ﻛﻮدك ﻣﻈﻨﻮن ﯾﺎ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻛﯿﻔﺮي ﺣﺪاﻗﻞ از ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎي زﯾﺮ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ:‬‫)1( ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﮔﻨﺎھﻜﺎر ﺑﻮدن او ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻓﺮض ﺷﻮد؛‬‫)2( ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤً، و در ﻣﻮارد ﻣﻘﺘﻀﻲ از ﻃﺮﯾﻖ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﺎ‬‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد، از اﺗﮭﺎﻣﺎت وارده ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد اﻃﻼع ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮاي ﺗﮭﯿﮫ و اراﺋﮫ دﻓﺎﻋﯿﮫ‬ ‫ﺧﻮد از ﻛﻤﻚ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻛﻤﻜﮭﺎي ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد؛‬‫)3( رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻚ ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻲ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ،‬‫ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯿﻄﺮف، در ﯾﻚ دادرﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن‬‫ﻛﻤﻚ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻛﻤﻜﮭﺎي ﻣﻘﺘﻀﻲ، و ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﺔ‬‫ﻛﻮدك و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﻦ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻛﻮدك، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد؛‬‫)4( ﻣﻠﺰم ﻧﮕﺮدد ﺷﮭﺎدت دھﺪ ﯾﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ، و اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ اﻇﮭﺎرات‬‫ﺷﮭﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﺷﮭﻮد ﺧﻮد و ﺑﺮرﺳﻲ اﻇﮭﺎرات آﻧﺎن‬ ‫را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوي داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؛‬‫)5( در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد، ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻲ واﺟﺪ‬‫ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯿﻄﺮف ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره و ھﺮ‬ ‫ﮔﻮﻧﮫ اﻗﺪام ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﺪ؛‬ ‫51‬
 16. 16. ‫)6( در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ﻛﻮدك ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪن زﺑﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﮫ آن‬ ‫زﺑﺎنﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﺪازﯾﺎريﯾﻚﻣﺘﺮﺟﻢﺑﮫﻃﻮرراﯾﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد؛‬ ‫)7( در ﻛﻠﯿﺔ ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﻲ، ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﻲ او ﻛﺎﻣ ً ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ.‬ ‫ﻼ‬‫3- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺗﻼش ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﺟﻊ و‬‫ﻧﮭﺎدھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺠﺮم، ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﮫ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻛﯿﻔﺮي اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ‬ ‫را ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺼﻮﺻً اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ:‬ ‫ﺎ‬‫اﻟﻒ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﻲ ﻛﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﻧﺘﻮان ﻛﻮدﻛﺎن را داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻘﺾ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻛﯿﻔﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد؛‬‫ب( در ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﻀﻲ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن، اﻋﻤﺎل ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ‬‫ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ دادرﺳﯿﮭﺎي ﻗﻀﺎﯾﻲ، ﻣﻨﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ ﻛﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺘﮭﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺎﻣ ً رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫ﻼ‬‫4- ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﮫ روﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻓﺎه و ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﺮم آﻧﮭﺎ‬‫رﻓﺘﺎر ﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﮭﯿﺪات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮاﻗﺒﺖ، راھﻨﻤﺎﯾﻲ و ﻧﻈﺎرت و‬‫ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎوره، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺠﺎزات، ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮادة ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، آﻣﻮزش و‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎي آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﮫاي و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮاھﻢ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 14‬‫ﻣﻔﺎد ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻲ ﻛﮫ در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ، و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺰء ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ:‬ ‫اﻟﻒ( ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ؛ ﯾﺎ‬ ‫ب( ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻻزماﻻﺟﺮا در آن ﻛﺸﻮر.‬ ‫ﻣﺎده 24‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻌﺎل اﺻﻮل و‬ ‫ﻣﻔﺎد ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﻧﺤﻮي ﯾﻜﺴﺎن ﺑﮫ اﻃﻼع ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 34‬‫1- ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ در دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﮭﺪات ﻧﺎﺷﻲ از‬‫ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ، ﯾﻚ ﻛﻤﯿﺘﺔ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻛﮫ وﻇﺎﯾﻒ آن در ﺑﻨﺪھﺎ‬ ‫و ﻣﻮاد ﺑﻌﺪي ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‫-2 ﻛﻤﯿﺘﮫ از ده ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻛﮫ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﺣﺴﻦ ﺷﮭﺮت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬‫و ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﺎن در زﻣﯿﻨﮫھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ‬‫ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻀﺎي ﻛﻤﯿﺘﮫ را ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‬‫و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺻﻠﻲ، از ﻣﯿﺎن اﺗﺒﺎع ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ‬ ‫ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﻲ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ در ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.‬ ‫61‬
 17. 17. ‫-3 اﻋﻀﺎي ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﻲ از ﻣﯿﺎن ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻓﺮادي ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ‬‫ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪهاﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ. ھﺮ ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﯾﻜﻲ از اﺗﺒﺎع ﺧﻮد را‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬‫-4 اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺷﺪن ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ‬‫ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﭙﺲ ھﺮ دو ﺳﺎل ﯾﻚ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از‬‫ﺑﺮﮔﺰاري ھﺮ ﯾﻚ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، دﺑﯿﺮ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﮫاي از‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ دﻋﻮت ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﻧﺎﻣﺰدھﺎي ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻲ‬‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. دﺑﯿﺮ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒً ﻓﮭﺮﺳﺘﻲ از اﺳﺎﻣﻲ ھﻤﮫ ﻧﺎﻣﺰدھﺎ، ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ، و‬ ‫ﺎ‬‫ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم ﻛﺸﻮري ﻛﮫ ھﺮ ﯾﻚ را ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﮭﯿﮫ و ﺑﮫ ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد.‬‫-5 اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﺟﻼس ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻛﮫ ﺑﮫ دﻋﻮت دﺑﯿﺮﻛﻞ و در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ‬‫ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد، ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. در اﺟﻼﺳﮭﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻛﮫ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو‬‫ﺳﻮم ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯿﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ، اﻓﺮادي ﻛﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آرا و‬‫اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آراي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ و رأي دھﻨﺪة ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ را ﺑﮫ دﺳﺖ‬ ‫آورﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻛﻤﯿﺘﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.‬‫-6 اﻋﻀﺎي ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺑﺮاي ﯾﻚ دورة ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ﺑﺎز‬‫ھﻢ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﻮﻧﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد. دورة ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﻨﺞ‬‫ﺗﻦ از اﻋﻀﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ در اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، در ﭘﺎﯾﺎن دو ﺳﺎل ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.‬‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﺳﺎﻣﻲ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﻋﮫ ﻛﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.‬‫-7 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ﯾﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻓﻮت ﻛﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ دھﺪ، ﯾﺎ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﻲ اﻋﻼم‬‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﮫ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ در ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ، ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮي ﻛﮫ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ‬‫را ﻧﺎﻣﺰد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮي را از ﻣﯿﺎن اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ‬ ‫در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره در ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ ﺑﭙﺮدازد.‬ ‫-8 ﻛﻤﯿﺘﮫ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﺔ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد.‬ ‫-9 ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻣﺄﻣﻮران ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﯾﻚ دورة دو ﺳﺎﻟﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد.‬‫-01 ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻣﻌﻤﻮ ً در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﯾﺎ ھﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮي ﻛﮫ‬ ‫ﻻ‬‫ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺟﻠﺴﮫ‬‫ﺧﻮاھﺪ داد. ﻣﺪت ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﯿﺘﮫ در ﺟﻠﺴﮫاي ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ‬‫ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.‬‫-11 دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻻزم را ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ‬ ‫ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.‬‫-21 ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻋﻀﺎي ﻛﻤﯿﺘﮫاي ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺸﻜﯿﻞ‬‫ﻣﯿﺸﻮد از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻄﻲ ﻛﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد.‬ ‫ﻣﺎده 44‬ ‫71‬
 18. 18. ‫1- ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ در‬‫ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه در ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ‬‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ﺑﺮﺧﻮرداري از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺻﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:‬‫اﻟﻒ( ﻇﺮف دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ؛‬ ‫ب( ﺳﭙﺲ ھﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﻚ ﺑﺎر.‬‫2- ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻛﮫ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ﺣﺎﺿﺮ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﮫ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ‬‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮭﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ‬‫را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻧﺪ. ﮔﺰارﺷﺎت، ﺑﺮاي آن ﻛﮫ درﻛﻲ ﺟﺎﻣﻊ از اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ در‬ ‫ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬‫3- ﺑﺮاي آن ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮي ﻛﮫ ﮔﺰارش اوﻟﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ‬‫ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد در ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻌﺪي ﺧﻮد، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 1 )ب( اﯾﻦ ﻣﺎده، اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﭘﺎﯾﮫاي ﻛﮫ ﻗﺒ ً اراﺋﮫ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ.‬ ‫ﻼ‬‫4- ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﺨﻮاھﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد اﺟﺮاي‬ ‫ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ دھﻨﺪ.‬‫5- ﻛﻤﯿﺘﮫ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎي ﺧﻮد را ھﺮ دو ﺳﺎل ﯾﻚ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮراي اﻗﺘﺼﺎدي و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد.‬‫6-ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻛﺸﻮر ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم‬ ‫ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ داد.‬ ‫ﻣﺎده 54‬‫ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ اﺟﺮاي ھﺮ ﭼﮫ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ھﻤﻜﺎرﯾﮭﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در‬ ‫زﻣﯿﻨﮫھﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ:‬‫اﻟﻒ( ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺻﻨﺪوق ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎﻧﮭﺎي‬‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎدي از اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ ﻛﮫ در ﺣﻮزه‬‫وﻇﺎﯾﻒ آﻧﮭﺎ واﻗﻊ ﻣﯿﺸﻮد ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي‬‫ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺻﻨﺪوق ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮭﺎدھﺎي واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻛﮫ‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ در زﻣﯿﻨﮫھﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ‬‫ﺑﺎ ﺣﻮزة وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻧﻈﺮات ﺗﺨﺼﺼﻲ اراﺋﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي‬‫ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺻﻨﺪوق ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎﻧﮭﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‬‫دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ در زﻣﯿﻨﮫھﺎﯾﻲﻛﮫدرﺣﻮزهﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎي آﻧﮭﺎ‬ ‫واﻗﻊ ﻣﯿﺸﻮد ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛‬‫ب( ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪاﻧﺪ، ھﺮ ﮔﺰارش درﯾﺎﻓﺘﻲ از ﻛﺸﻮرھﺎي‬‫ﻋﻀﻮ را ﻛﮫ ﺣﺎوي درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻓﻨﻲ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ آن‬‫ﺑﺎﺷﺪ، ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎداﺗﻲ ﻛﮫ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﯿﺘﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ داﺷﺘﮫ‬ ‫81‬
 19. 19. ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺻﻨﺪوق ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎي واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ؛‬‫پ( ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ از دﺑﯿﺮ ﻛﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ از‬‫ﻃﺮف ﻛﻤﯿﺘﮫ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم‬ ‫دھﺪ؛‬‫ت( ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺔ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﮫ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮاي ﻣﻮاد 44 و 54 ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ‬‫ﺣﺎﺿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات و ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎي ﻛﻠﻲ اراﺋﮫ دھﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات و‬‫ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ارﺳﺎل ﮔﺮدد و ھﻤﺮاه ﺑﺎ‬‫ﻧﻈﺮات ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ، ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﻈﺮاﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺰارش‬ ‫ﺷﻮد.‬ ‫ﻣﺎده 64‬ ‫ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﮭﺖ اﻣﻀﺎي ﻛﻠﯿﺔ ﻛﺸﻮرھﺎ ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.‬ ‫ﻣﺎده 74‬‫ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺖ. اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮫ دﺑﯿﺮ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‬ ‫ﺳﭙﺮده ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 84‬‫ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﮭﺖ اﻟﺤﺎق ﻛﻠﯿﺔ ﻛﺸﻮرھﺎ ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ. اﺳﻨﺎد اﻟﺤﺎق ﺑﮫ دﺑﯿﺮ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 94‬‫1- ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻲ روز ﭘﺲ از ﺳﭙﺮده ﺷﺪن ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﺑﮫ‬ ‫دﺑﯿﺮ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.‬‫-2 ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ھﺮ ﻛﺸﻮري ﻛﮫ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮده‬‫ﺷﺪن ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق، ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ آن ﻣﻠﺤﻖ‬‫ﻣﯿﺸﻮد، ﺳﻲ روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮدن ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﺗﻮﺳﻂ آن ﻛﺸﻮر‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.‬ ‫ﻣﺎده 05‬‫1- ھﺮ ﯾﻚ از ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺻﻼﺣﯿﮫاي ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻛﺮده و آن را ﺑﮫ دﺑﯿﺮﻛﻞ‬‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ. دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﭙﺲ اﺻﻼﺣﯿﺔ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدي را ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرھﺎي‬‫ﻋﻀﻮ ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد و از آﻧﮭﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺑﺎرة‬‫ﺑﺮﭘﺎﯾﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و رأيﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد‬‫ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻇﺮف ﭼﮭﺎر ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل، ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ ﺳﻮم‬‫ﻛﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮﮔﺰاري ﭼﻨﯿﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺑﯿﺮﻛﻞ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺑﺎ‬ ‫91‬

×