CRC - Bulgarian version (child-friendly)

1,770 views
1,702 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
627
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CRC - Bulgarian version (child-friendly)

 1. 1. КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 2. 2. УНИЦЕФ е движещата сила, работеща за изграждане на свят, в койтоима простор за разгръщане правата на всяко дете. УНИЦЕФ утвърждаваоцеляването, закрилата и развитието на децата като универсална част отпрогреса на човечеството.УНИЦЕФ се ръководи от Конвенцията за правата на детето на ООН (подписанана 20 ноември 1989 г.), като се стреми да утвърди правата на децата.Според тази Конвенция УНИЦЕФ има световен мандат за закрила правата надецата.От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в ползана децата. УНИЦЕФ работи в 191 страни и помага за оцеляването иблагоденствието на децата от ранното детство до юношеството.В световен мащаб, УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детскотоздравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образованиеза всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие,експлоатация и превенция на ХИВ/СПИН. В България УНИЦЕФ работи за по-добри социални политики и услуги за деца, за по-добро образование, здраве иразвитие на младите хора.УНИЦЕФ стартира в България национална кампания “Всички деца имат права.Всеки може да помогне.”, за да допринесе за информираността на българскотообщество относно правата на детето. УНИЦЕФ подкрепя българскотоправителство в усилията да осигури благосъстоянието на децата. Адаптиран текст за деца Текстът е от книгата “Моите права са мои отговорности”, с автор Соня Таушанова, издание на фондация “Култура, изкуство, деца” Снимки: © UNICEF / Пенов www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 3. 3. ЧЛЕН 1 ЧЛЕН 4 ДЕФИНИЦИЯ ЗА ДЕТЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВАТА“Дете” означава всяко човешко съ- Твоята държава предприема всичкищество на възраст под 18 години. необходими мерки за осъществяване правата на детето, признати от тази Конвенция (спогодба). ЧЛЕН 2ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА И НЕДИСКРИ- ЧЛЕН 5 МИНАЦИЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА ДЕТЕТО ПРИ УП-Твоята държава зачита и осигурява РАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТАправата по тази спогодба и те зак-риля от дискриминация и наказание, Държавата зачита правата,независимо от раса, пол, език, рели- задълженията и отговорноститегия, произход, социално положение, на хората, които се грижат за тебимуществено състояние, инвалид- да осигуряват подходящи указанияност, мнения или друго положение, в и ръководят упражняването накоето се намираш. твоите права по начин, отговарящ на твоето развитие и твоите способности. ЧЛЕН 3 ВИСШИ ИНТЕРЕСИ НА ДЕТЕТО ЧЛЕН 6Твоите интереси са от първосте- ПРАВО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕпенно значение във всички действиянасочени към теб. Държавата се Ти имаш право на живот и твоятагрижи за твоята безопасност, здра- държава осигурява оцеляването иве и благоденствие, като осигурява развитието ти по най-добрия начин.необходимите закони за това. www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 4. 4. ЧЛЕН 7 твоето семейство имате право на информация за местопребиваването ИМЕ И ГРАЖДАНСТВО на всеки член от семейството и това не трябва да има лоши последствияТи имаш право на име, гражданство за никой от вас.и отглеждане от твоите родители.Твоята държава се грижи за това. ЧЛЕН 10 ЧЛЕН 8 СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ЗАКРИЛА НА САМОЛИЧНОСТТА Ако ти и твоето семейство живеете в различни държави, имате правоТи имаш право да запазиш своята да поискате да се съберете или дасамоличност, гражданство, име и поддържате лични контакти без ог-семейни връзки. Твоята държава ти раничения, стига това да е в рамкитепомага и те закриля, ако това не е на закона и да не нарушава праватаспазено. на другите. ЧЛЕН 9 ЧЛЕН 11 РАЗДЯЛА С РОДИТЕЛИ НЕЗАКОННО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И НЕВРЪ- ЩАНЕ НА ДЕЦА ОТ ЧУЖБИНАТи имаш право да живееш с тво-ите родители, освен ако това не Твоята държава трябва да се бори сти вреди. Ти и твоите родители незаконното прехвърляне (отвличане)имате право на мнение и участие на деца, както и с тяхното невръ-във вземането на решение за раздяла щане от чужбина. За да стане товамежду вас. Когато ти си отделено от възможно, държавата подписва спора-единия или от двамата си родители, зумения и договори с други държави.ти имаш право да поддържаш връзкас тях, ако това не вреди на твоитеинтереси. Когато някоя държавае причина за разделянето ви, ти и www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 5. 5. www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 6. 6. ЧЛЕН 12 та си, без да нарушаваш законите и правата на другите. Хората, които СВОБОДА НА МНЕНИЕ се грижат за теб имат правото и задължението да те ръководят поТи можеш да изразяваш свободно начин, съответстващ на развитиетосвоето собствено мнение по въпроси, на твоите способности.които се отнасят до теб от момен-та, в който си способно на това. Дър-жавата предоставя възможност за ЧЛЕН 15изслушване, като на твоето мнениесе придава значение, съответстващо СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕна възрастта и зрелостта ти. Ти имаш право да участваш в мирни събрания или да се сдружаваш по свой ЧЛЕН 13 избор, като зачиташ закона и не нару- шаваш правата на другите.СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ И ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ЧЛЕН 16Ти имаш право на свобода да изра-зяваш мнението си. Ти можеш да ЗАЩИТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТтърсиш, получаваш и предаваш ин-формация от всякакъв вид и под вся- Никой няма право да се намесва неза-каква форма, стига това да не засяга конно в твоя личен живот, семейст-правата на други хора, националната во, дом и кореспонденция, както и дасигурност, ред, здраве и морал. посяга на твоята чест и репутация. Ти имаш право на закрила против това. ЧЛЕН 14СВОБОДА НА МИСЪЛТА, СЪВЕСТТА И ЧЛЕН 17 РЕЛИГИЯТА ДОСТЪП ДО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯТи имаш право да изразяваш свободномислите си, да изповядваш религия- Твоята държава осигурява достъп до www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 7. 7. полезна за развитието ти инфор- ране или експлоатация, от сексуалнимация. Ти имаш право да получаваш престъпления, докато ти си подинформация и материали от различни грижите на родители или други хора.културни, национални и международни Държавата създава защитни социалниизточници чрез медиите и на твоя програми, за да те предпазва. Ако всеезик. Твоята държава насърчава про- пак нещо се случи, тя трябва да сеизводството и разпространението грижи за теб.на детски книги. Държавата те защи-тава от информации и материали,вредни за теб. ЧЛЕН 20 ГРИЖИ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ СЕМЕЙ- ЧЛЕН 18 НА СРЕДА ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ Твоята държава осигурява специална закрила и помощ в случай, че нямашТвоите родители или настойници семейство или семейството не сеносят обща отговорност за твоето грижи добре за теб. Тази помощ защи-отглеждане и развитие, както и за тава твоите права и интереси.закрила на твоите висши интереси.Държавата оказва подходяща помощна родителите при отглеждане на ЧЛЕН 21децата, като създава служби и инсти-туции, които да бдят над теб. ОСИНОВЯВАНЕ Ти имаш право на осиновяване, ако се ЧЛЕН 19 запазват твоите висши интереси и след като са събрани всички гаранции ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ и разрешения на хората, които отго- варят за теб.Твоята държава те защитава отвсички форми на физическо или ум-ствено насилие, от изоставяне илинебрежно отношение, от посегателс-тво или злоупотреба, от малтрети- www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 8. 8. www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 9. 9. www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 10. 10. ЧЛЕН 22 ЧЛЕН 24 ПРАВА НА ДЕЦА – БЕЖАНЦИ ЗДРАВЕ И ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВНИ УСЛУГИТи имаш право на специална закрила,ако трябва да напуснеш твоята Ти имаш право на възможно най-добространа (поради война, размирици, здраве, на достъп до най-добритепреследване или други причини), здравни услуги, най-висок стандартнезависимо дали си с родители или без на живот, екологична храна и питейнатях. Ти имаш право на информация вода. Твоята държава ще се бори заза семейството си и на помощ за премахване на традиционни практи-неговото събиране. ки, които са вредни за здравето на децата. ЧЛЕН 23 ЧЛЕН 25ДЕЦА С УМСТВЕНИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ЛЕЧЕНИЕ И НАСТАН- ЯВАНЕТвоята държава признава правотона пълноценен и достоен живот, на Ако си настанено в специално заве-самостоятелност и активно участие дение за лечение, ти имаш право нав обществото на детето с физически периодичен контрол върху начинаили умствени отклонения. Такова на лечение и обстоятелствата подете получава специални грижи, ако е настаняването ти.необходимо - безплатни, за осигуря-ване на образование, здравни грижи,възпитание, подготовка за трудова ЧЛЕН 26дейност и отдих. ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ Ти имаш право да се ползваш от обществени осигуровки и застраховки, съобразно твоите разходи и положение, както и на отговарящите за теб лица. www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 11. 11. ЧЛЕН 27 ЧЛЕН 29 ЖИЗНЕН СТАНДАРТ ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТОТи имаш право на най-добър начин на Твоето образование трябва да еживот, който да отговаря на нужди- насочено към развитие на личността,те на твоето физическо, умствено, таланта, умствените и физическидуховно, морално и социално развитие способности; към зачитане на човеш-според способностите и финансовите ките права и свободи; към развитиевъзможности на отговарящите за чувството на уважение към родители,теб. Ти имаш право на издръжка от самоличност, национални ценности,родителите (настойниците), незави- различни цивилизации и към природна-симо къде се намират те. та среда. ЧЛЕН 28 ЧЛЕН 30 ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЦА НА МАЛЦИНСТВА ИЛИ НА КО- РЕННО НАСЕЛЕНИЕТи имаш право на образование. Твоятадържава дава равен шанс на всички, Ако принадлежиш към етническо,като осигурява безплатно и задъл- езиково или религиозно малцинство,жително начално, достъп (според или произхождаш от коренното на-способностите) до различни форми на селение, ти имаш право свободно дасредно и висше образование, както и говориш езика си, да ползваш собст-достъп до научни и технически знания. вената си култура и да изповядвашУчилищната дисциплина трябва да се религията си.спазва по начин, запазващ човешкотодостойнство и не нарушаващ права-та по тази Спогодба. www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 12. 12. www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 13. 13. ЧЛЕН 31 ЧЛЕН 34ПРАВО НА ОТДИХ, ПОЧИВКА, КУЛТУР- ЗАЩИТА ОТ СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ И НА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЕКСПЛОАТАЦИЯТи имаш право на отдих и почивка, Никой няма право да те насилва, екс-участие в подходящи за възрастта плоатира сексуално или да те ползвати игри и забавни дейности и на сво- за производство на порнографскибодно участие в културния живот и материали и представления.изкуствата. ЧЛЕН 35 ЧЛЕН 32 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТВЛИЧАНЕ И ЗАЩИТА ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯ С ДЕЦАТвоята държава те предпазва от Никой няма право да те отвлича,всички форми на незаконно полагане продава или търгува с теб в каква-на труд в полза на други хора, като то и да е форма и с каквато и да есъздава закони за установяване на цел.минималната възраст за започванена работа, за подходящи условия наработа и следи за спазването им с ЧЛЕН 36цел да подпомага твоето развитие. ЗАКРИЛА ОТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЧЛЕН 33 Твоето благосъстояние не трябва ЗАКРИЛА ОТ НАРКОТИЦИ да се нарушава от никакви форми на експлоатация.Твоята държава те закриля с всичкимерки от незаконната употреба,участието в производство и в про-дажба на наркотици и други вещест-ва, вредни за твоето здраве. www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 14. 14. ЧЛЕН 37 ЧЛЕН 39ЗАКРИЛА ОТ ИЗТЕЗАНИЯ И ЛИШАВА- ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕС- НЕ ОТ СВОБОДА КО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТвоята държава осигурява да не те Ако някой се е отнесъл към теб жес-наказват, изтезават, унижават, да токо, нечовешки и унизително, тине ти налагат смъртно наказание имаш право на грижи, които да под-или доживотен затвор; да не те помогнат физическото и психичес-лишават незаконно и произволно от кото ти възстановяване. Ти имашсвободата ти. Ако все пак си лишено право и на условия, благоприятни заот свобода, трябва да се зачита укрепване на твоето здраве, самоу-достойнството ти, нуждите на важение и достойнство.възрастта ти и правото на правнаи друга помощ. ЧЛЕН 40 ЧЛЕН 38 ЗАКРИЛА ПРИ НАРУШАВАНЕ НА НА- КАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОНЗАКРИЛА ПРИ ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ Твоята държава признава правотоВ случай на въоръжен конфликт ти на всяко дете, което е заподозряно,имаш право на закрила и грижи от обвинено или признато за виновно втвоята държава. Ако не си навършил нарушаване на Наказателния закон15 години, не трябва да вземаш пря- да бъде третирано по начин, запаз-ко участие във въоръжени действия ващ достойнството и основнитеи не трябва да те призовават в човешки права и свободи.армията. www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 15. 15. www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg
 16. 16. Кампанията се осъществява със съдействието на: ВТК www.un-bg.bg/unicef www.sacp.government.bg

×