UNICEF Presentacio informe infancia a Catalunya 2012/2013

212 views
144 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UNICEF Presentacio informe infancia a Catalunya 2012/2013

 1. 1. PRIMERES JORNADES UNICEFDEBATS EN CLAU D’INFÀNCIAEL I INFORME INFÀNCIA A CATALUNYA2012-2013JOSE FERNÁNDEZ I BARRERAVocal de la Junta d’UNICEF CatalunyaProfessora Titular de Treball Social de la Universitat deBarcelonaBarcelona, 14 de març de 20131
 2. 2. UNICEF té el mandat de Nacions Unides devetllar per l’aplicació de la Convenció sobre elsDrets de l’Infant arreu del mónEls principis fonamentals de la convenció dels drets del’infant:• La no discriminació o universalitat (Art.2)..• La dedicació a l’interès superior de l’infant (Art. 3).• El dret a la vida, la supervivència i eldesenvolupament (Art. 6).• El respecte als punts de vista de l’infant(Art. 12).(Drets de participació)2
 3. 3. LES ACCIONS D’UNICEF A CATALUNYA AFAVOR DE LA VISIBILITAT DE LA INFÀNCIAI Informe Infància a CatalunyaII Informe Infància a Espanya:impacte de la crisis als infants
 4. 4. 4http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/la-infancia-en-cataluna-2012-2013
 5. 5. I INFORME INFÀNCIA A CATALUNYAL’informe consta de tres parts:I. Les mesures generals d’aplicació de la Convenció.II. Els principis rectors de la ConvencióIII. La infància i els seus dretsA cada una de les tres parts s’identifica:1. En quina situació es troba actualment Catalunya2. Les recomanacions del Comitè dels Drets dels Infants3. Propostes d’UNICEF específiques per a CatalunyaIV. Conclusions i agenda per a l’acció
 6. 6. I INFORME INFÀNCIA A CATALUNYAVuit articles en els temes següents:• Crisi i pobresa infantil , (Pau i Marga Marí-Klose)• Inversió en infància, (Mónica Clua-Losada)• Polítiques familiars, (Cristina Brullet)• Discapacitat, (Climent Giné i Josep Font)• Mitjans de comunicacio, (J.M. Pérez Tornero i C. Pulido)• Protecció de la infància, (Ferran Casas)• Educació, (Xavier Bonal)• Participació (Josefina Fernández i Barrera)6
 7. 7. I INFORME INFÀNCIA A CATALUNYAA Catalunya hi viuen 1.369.079 infants, que representen el 18,2%del total de població. La tendència creixent de la població infantilla situa al voltant del 20% l’any 2015. Del conjunt d’infants, el51,6% són nens i nois i el 48,4% són nenes i noies.Tarragona i Girona són les províncies amb més pes relatiu de lapoblació infantil, amb un 19%; mentre que Barcelona, amb un18%, i Lleida, amb un 17,6%, és on hi ha un percentatge més baixde ciutadans menors d’edat sobre la població total de laprovíncia.
 8. 8. I MESURES GENERALS D’APLICACIÓ DE LA CONVENCIÓ ACATALUNYA:1. La Llei dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència(14/2010, de27 de maig) i la comissió parlamentària específica d’infància (gener 2012)2. La despesa social pública en família i fills és clarament insuficient i estàlluny de la mitjana europea.3. Manca un sistema de recopilació i anàlisi de dades sobre la infància per ferun seguiment dels avenços i retrocessos en l’aplicació de la Convenciósobre els Drets de l’Infant a Catalunya4. La gran disminució de l’ajuda al desenvolupament condiciona la capacitatde Catalunya de contribuir a fer efectius els drets dels infants arreu delmón5. Només 4 de cada 10 infants catalans han sentit a parlar de la Convenció.
 9. 9. I UNICEF PROPOSA:• Aprovar la memòria econòmica de la Llei d’infància per garantir els recursossuficients que en permetin el desplegament complet, i una pràcticanormativa adequada mitjançant els decrets i reglaments previstos.• Aprofitar la nova comissió parlamentària sobre infància per millorar elseguiment i la rendició de comptes de l’acció de govern en matèriad’infància en el marc del Parlament de Catalunya.• Garantir la inversió pública en infància, amb la tendència a apropar-se a lamitjana europea, per tal d’assegurar un pressupost suficient per a, entred’altres, prestacions familiars per fills menors d’edat, ajuts a menjadorsescolars i serveis i programes per cuidar i educar la petita infància• Tal com preveu la Llei d’infància, realitzar un informe cada dos anys devaloració i anàlisi transversal de l’acció de govern que permeti fer unseguiment del grau de compliment de la Convenció a Catalunya perpresentar-lo al Parlament i fer-lo públic.• Millorar la disponibilitat de dades sobre infància a Catalunya
 10. 10. II ELS PRINCIPIS RECTORS DE LA CONVENCIÓ• El risc de pobresa entre els infants amb paresestrangers no comunitaris és d’un 45%, un dels mésalts d’Europa, i d’un 18% entre els fills d’autòctons.• Segons el grau d’afectació i la pluridiscapacitat elsinfants amb discapacitat veuen limitat el seu accés aserveis i la seva participació social.• Encara cal avançar molt en el reconeixement delsinfants com a subjectes de drets amb unaperspectiva pròpia que cal conèixer i tenir encompte.
 11. 11. II UNICEF PROPOSA:• Tractar la immigració no només al destí, sinó treballant en les seves causesmitjançant la cooperació internacional per tal de plantejar el fenomenmigratori de manera integral i reconeixent els motius que porten lespersones a emigrar, sovint relacionats amb la vulneració de drets i la faltad’oportunitats.• Adoptar mesures perquè qualsevol servei, institució o programa siguiaccessible als infants amb discapacitat en tots els àmbits de la vidaquotidiana (educació, lleure, transport, joc…) facilitant els suports que esrequereixen en cada cas. Això inclou la formació i sensibilització sobre elsdrets dels infants amb discapacitat i el seu dret a la inclusió social.• Assegurar, tal com estableix la Llei d’infància (art. 5.4), que per determinarl’interès superior de l’infant es tingui en compte la seva opinió.• Promoure i donar suport a projectes de participació activa d’infants iadolescents en tots els àmbits, en especial, mitjançant experiènciesd’implicació personal, afavorint les associacions d’infants que asseguren laseva visibilitat com a membres actius, promovent el seu empoderamentcom a ciutadans.
 12. 12. III LA INFÀNCIA I ELS SEUS DRETS• Els infants catalans dediquen 4 hores diàries de mitjana a la connexiómediàtica.• El 23,8% dels ciutadans menors de 18 anys a Catalunya viuen en famíliesper sota el llindar de la pobresa.• De cada 10 infants en situació de pobresa a Catalunya, 7 viuen en llarsamb dos adults, 2 en famílies nombroses i 1 en famílies monoparentals.• Preocupa l’atenció sanitària dels infants amb discapacitat, l’obesitat i abúsde substàncies nocives dels adolescents i la salut mental d’infants iadolescents.• Només el 76% dels adolescents obtenen el graduat en secundàriaobligatòria i l’abandonament escolar duplica la mitjana de la UE-27.• Dels 7.609 infants amb mesures de protecció, el 34% són atesos encentres i el 64% en l’àmbit familiar, si bé l’acolliment en família alienasegueix sent baix (21.78%).
 13. 13. III UNICEF PROPOSA:• Promoure la implicació de les famílies i adults en la tutela i acompanyamentde l’ús que els infants fan dels mitjans, a més de la implicació dels infants iadolescents mateixos.• Avançar en la legislació laboral per acostar-se a les mesures de conciliació depaïsos europeus, millorant la protecció econòmica dels permisos,excedències i reduccions de jornada i, tal com preveu la llei, ampliar elpermís de paternitat fins a quatre setmanes.• Incrementar la despesa pública en polítiques d’infància per reduir el dèficithistòric i apropar Catalunya a la mitjana europea, en especial, garantint lespartides amb més efecte reductor de la pobresa infantil i més impacte sobreel benestar dels infants en temps de crisi (prestacions per infant a càrrec,beques menjador, ajuts escolars, per a activitats extraescolars, per a infantsamb discapacitat…).• Establir llindars de renda familiar a partir dels quals es concedeixin lessol·licituds d’ajut econòmic, independentment de la demanda, i assegurarque els ajuts són concedits d’acord amb les necessitats de cada família i noen funció de les de les altres famílies ni de les partides pressupostàries, talcom recomana el Síndic de Greuges.
 14. 14. III UNICEF PROPOSA:• Implementar de manera generalitzada pràctiques sanitàries als hospitals icentres d’atenció primària en tot el procés del naixement i la lactànciamaterna amb els criteris internacionals impulsats per UNICEF i l’OrganitzacióMundial de la Salut per afavorir l’alletament matern.• Combatre la segregació escolar a Catalunya mitjançant una planificacióadequada de l’oferta educativa (mapes escolars equilibrats i heterogenis,obertura de centres i línies per compensar les desigualtats, ràtios o reservesde plaça…),• Promoure l’accés de tots els infants a activitats recreatives i culturals dequalitat i amb la seva participació activa per tal que representin una millorade les oportunitats educatives i un exercici de ciutadania.• Desenvolupar programes locals que reforcin la prevenció (serveis de suporta la criança, de respir, espais familiars, etc.) i l’atenció de situacions de riscmitjançant recursos com els centres oberts o els acolliments de proximitat
 15. 15. IV. CONCLUSIONS I AGENDA PER A L’ACCIÓPropostes principals:1. Assegurar la despesa pública en polítiques d’infància perreduir el dèficit històric de Catalunya i apropar-nos a lamitjana europea2. Adoptar un Pla català per al benestar i contra la pobresainfantil, a partir d’un ampli compromís polític3. Aprofitar la signatura d’un Pacte per a la infància i lacomissió parlamentària d’infància per millorar el seguiment Ila rendició de comptes de l’acció de govern4. Avançar en la incorporació de la perspectiva dels infants enla presa decisions (incloent-hi els especialment vulnerables)15
 16. 16. IV. CONCLUSIONS I AGENDA PER A L’ACCIÓPropostes principals:5. Dedicar una Secretaria General d’Infància que promogui i protegeixi elsdrets de tots els infants i que coordini efectivament l’aplicació de laConvenció a Catalunya6. Reforçar i diversificar els serveis d’atenció i educació a la primerainfància i ampliar les mesures de conciliació per afavorir la parentalitatpositiva7. Adoptar les mesures necessàries per tractar les múltiples causes delfracàs i l’abandonament escolar per garantir el dret de tot infant a unaeducació inclusiva8. Incorporar la infància com una prioritat de cooperació amb l’objectiud’acomplir els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni i reduir lapobresa arreu, començant pels infants.16
 17. 17. 17
 18. 18. Els drets dels infants són responsabilitat de tothomMoltes gràcies perla vostra atenció!www.unicef.es/cat

×