Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Tuik - Turkish Economic Indicators, may 2012 (TR-ENG)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Tuik - Turkish Economic Indicators, may 2012 (TR-ENG)

 • 1,907 views
Published

The publication titled as “Economic Indicators” contains statistical information and analyses constituting main economic indicators of Turkish economy. …

The publication titled as “Economic Indicators” contains statistical information and analyses constituting main economic indicators of Turkish economy.
The publication published quarterly in Turkish and English aims at to enlighten the main economic trend through economic indicators on conjectural movements and variations.

Published in Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. TÜİK TÜİKEKONOMİK EKONOMİKGÖSTERGELER GÖSTERGELEREconomic EconomicIndicators Indicators2012 I II III IV ISSN 1305-3353 2012 I II III IV ISSN 1305-3353 Türkiye Ekonomisi, Mayıs 2012 Türkiye Ekonomisi, Mayıs 2012 Turkish Economy, May 2012 Turkish Economy, May 2012 70+ sanayi üretim endeksi aylık yüzde değişim (%) 70+ sanayi üretim endeksi aylık yüzde değişim (%) 70+ industrial production index monthly percentage change (%) 70+ industrial production index monthly percentage change (%) 80 80 70 70 60 60 Kapasite İhracatın ithalatı Kapasite İhracatın ithalatı kullanım oranı (%) 50 karşılama oranı (%) kullanım oranı (%) 50 karşılama oranı (%) Capacity Rate of imports covered Capacity Rate of imports covered utilization rate (%) by exports (%) utilization rate (%) by exports (%) 70-ÜFE aylık artış hızı (%) 70-ÜFE aylık artış hızı (%) 70-PPI monthly rate of increase (%) 70-PPI monthly rate of increase (%) Mayıs 2012 Mayıs 2011 Mayıs 2012 Mayıs 2011 May 2012 May 2011 May 2012 May 2011 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute
 • 2. TÜİKEKONOMİKGÖSTERGELEREconomicIndicators2012 I II III IV TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 3. I II III IV İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu Tel: Faks-Fax: Yayın istekleri için Döner Sermaye İşletmesi Tel: Faks-Fax: Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Ulusal ve Uluslararası Göstergeler Takımı Tel: Faks-Fax: İnternet http://www.tuik.gov.tr E-posta bilgi@tuik.gov.tr Yayın No 3874 ISSN 1305-3353 Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: 114 06100 Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: 0312 410 01 64 * Faks-Fax: 0312 418 50 82 Ekim 2012 MTB: 2012-617-100 Adet-CopiesII TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 ISBN 978-975-19-5365-0 Quarter II 2012 TurkStat, Economic Indicators,
 • 4. Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD 1952 ylndan itibaren yaymlanmakta olan “Aylk “Monthly Bulletin of Statistics” published since 1952 statistik Bülteni” ve 1989 tarihinden itibaren kullanma and “Turkish Economy: Statistics and Analysis” publishedsunulan “Türkiye Ekonomisi statistik ve Yorumlar” yaynlar since 1989 are merged into one publication. Thebirle tirilerek tek bir yayn haline getirilmi tir. “Ekonomik publication titled as “Economic Indicators” containsGöstergeler” yayn, Türkiye ekonomisine ili kin temel statistical information and analyses constituting mainekonomik göstergeleri olu turan istatistiki bilgi ve analizleri economic indicators of Turkish economy.içermektedir. Üç aylk dönemler itibariyle Türkçe- ngilizce olarak The publication published quarterly in Turkish andyaymlanan yayn, içerdi i ekonomik göstergelerle, English aims at to enlighten the main economic trendkonjonktürel geli meleri ve de i meleri yanstarak through economic indicators on conjectural movementsekonominin temel gidi at hakknda bilgi vermeyi and variations.amaçlamaktadr. lk kez 2004 ylnn ikinci döneminde kullanma sunulan The publication presented for the first time in thebu yaynda son be yla ait yllk, son üç yla ait aylk ve second quarter of 2004, covers annual data of the last fivedönemlik veriler yer almaktadr. years and, monthly and quarterly data of last three years. statistiklerin, bilgiye dönü türülmesini ve kolay The publication is supported with a brief explanationkavranlmasn sa lamak amacyla yayn; analiz, grafik ve on analyses, graphs and related indicators in order toilgili göstergelere ili kin ksa bir de erlendirme ile enable the transformation of statistics into information todesteklenmi tir. facilitate the comprehension. Bu yaynn, Türkiye ekonomisine ait verileri etkin, We believe that this publication will be an importantgüncel ve bütüncül bir yap içinde yanstmada önemli bir reference which reflects the figures of Turkish economy inkaynak olaca  inancndayz. an up-to-date, compact and efficient manner. Birol AYDEMİR Başkan Birol AYDEM R President Ba kan President TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 III TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 5. Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve Ksaltmalar VI Symbols and Abbreviations Türkiye Ekonomisi 1 Turkish Economy Ulusal Hesaplar 11 National Accounts Sanayi ve statistikleri 61 Industry and Business Statistics Bina n aat 87 Building Construction Tarm 107 Agriculture Beklentiler 121 Expectations D Ticaret 143 Foreign Trade Fiyatlar 181 Prices gücü 217 Labour Gelir-Tüketim 255 Income-Consumption Borçlanma 273 Borrowing Bütçe 281 Budget Para-Banka 289 Money-Banking Turizm 303 Tourism Ula trma 315 Transportation Ek Appendix Yaymlama Takvimi 325 Release Calendar lgili Bilgilere Ula mak çin... 326 To Reach The Related Information… TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 6. Simge ve Kısaltmalar Symbols and Abbreviations S MGE VE KISALTMALAR SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Bilgi geçicidir. * Data is provisional. Bilgi elde edilememi tir. … Data not available. Bilgi yoktur. - Denotes magnitude nil. Uygulanamam tr . Not applicable Kullanlan birimin yarsndan azdr. 0 Magnitude less than half of unit employed 53 sayl Kanun gere i gizlilik ilkesine göre özel sektörde bir (*) Data pertaining to one or two private sector establishments veya iki i yerine ili kin bilgiler verilmemi tir. are not given by law no. 53 which is indicated. Küçük veya e it Less than or equal to Büyük veya e it More than or equal to Ba ka yerde snflandrlmam b.y.s. n.e.c. Not elsewhere classified Ortalama (A) Average Bir önceki aya göre de i im oran (%) a/a Percentage change over the previous month (%) Bir önceki döneme göre de i im oran (%) d/d Percentage change over the previous quarter (%) Bir önceki yln ayn ayna/dönemine göre de i im oran (%) y/y Percentage change over the same month/quarter of the previous year (%) Yeni Türk Liras YTL TRY New Turkish Liras Yabanc Para YP FX Foreign exchange Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TMSF SDIF Saving Deposit Insurance Fund Maliyet, Sigorta, Ta ma c.i.f. Cost, Insurance, Fright Gemide Teslim f.o.b. Free on Board Uluslararas Standart E itim Snflamas, 1997 ISCED,97 Standard International Classification of Education Status, 1997 Uluslararas Standart Meslek Snflamas, 1988 ISCO - 88 International Standard Classification of Occupations, 1988 Version Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi ISIC Rev.3 Industrial Classification of All Economics Activities, Third Snflamas, 3. Revizyon Revision Geni Ekonomik Grup Snflamas BEC Broad Economic Classification Standart Uluslararas Ticaret Snnflamas, 3. Revizyon SITC Rev.3 Standard International Trade Classification Revision Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas TCMB CBRT Central Bank of the Republic of Turkey Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Müdürlü ü (DHM ) DHM DHMI General Directorate of State Airport Authority Uluslararas Para Fonu IMF International Monetary Fund Ekonomik Kalknma ve birli i Örgütü OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Uluslararas teki Durum Snflamas, 1993 ICSE,93 International Classification Of Status In Employment, 1993 Amaca göre Bireysel Tüketim Snflamas COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose Avrupa Hesaplar Sistemi ESA Europion System of account Avrupa Toplulu unda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki NACE Rev.1 Statistical Classification of Economic Activities in the Snflamas European Community Ulusal Hesaplar Sistemi SNA System of National Accounts NOT NOTE 1. Kayna  belirtilmeyen tablolardaki veriler, Türkiye 1. The data in tables in which the source is not statistik Kurumu’na aittir. indicated, are provided by TurkStat. 2. Tablolarda ve emalarda rakamlar yuvarlamadan dolay 2. Total figures in tables and schemes may not be exact toplam vermeyebilir. due to rounding. 3. Ayrca belirtilmedikçe ölçü birimleri metrik sisteme 3. Unless otherwise designated all units of göredir. measurement are given in the framework of the metric system. 4. 01.01.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak 4. From 01.01.2009, TRY expression is changed as TL. de i mi tir.VI TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 7. Turkish Economy Türkiye EkonomisiUlusal hesaplar National accountsÜretim yönünden GSYH 2012 ylnn ikinci döneminde bir önceki yln In production based approach GDP increased by 2,9% at 1998 pricesayn dönemine göre 1998 fiyatlaryla %2,9, cari fiyatlarla ise %10,3 and increased by 10,3% at current prices in the second quarter of 2012orannda artm tr. Bu oranlara göre GSYH, 1998 fiyatlaryla compared to the same quarter of the previous year. Consequently GDP28 837 597 bin TL, cari fiyatlarla ise 349 630 197 bin TL olarak was realized as 28 837 597 thousand TL at 1998 prices and 349 630 197gerçekle mi tir. 1998 fiyatlaryla bir önceki yln ayn dönemine göre thousand TL at current prices. At 1998 prices, compared to the sameimalat sanayi, toptan ve perakende ticaret, ula trma, depolama ve quarter of previous year, the increases in manufacturing industry,haberle me ve in aat sektörlerinde srasyla %3,4, %1,2, %3,9 ve wholesale and retail trade, transport, storage and communication and%0,4 oranndaki art lar, 1998 fiyatlaryla GSYH büyüme orann pozitif construction sectors by 3,4%, 1,2%, 3,9% and 0,4%, respectively,yönde etkilemi tir. affected the growth rate of GDP at 1998 prices positively. GSYH büyüme hz (1998 fiyatlaryla) (%) Growth rate of GDP (at 1998 prices) [Üretim yönünden - Production based] 15 10 5 0 I II III IV I II III IV I II 2010 2011* 2012*2011 ylnda ki i ba na gayri safi yurtiçi hasla de eri cari fiyatlarla In 2011 GDP per capita at current prices was estimated as 17 553 TL,17 553 TL ve ABD dolar cinsinden 10 469 dolar olarak tahmin and US Dollars 10 469.edilmi tir. Seçilmi ekonomik faaliyetler ve GSYH büyüme hz (1998 fiyatlaryla) Growth rate of selected economic activity and GDP (at 1998 prices) (Üretim yönünden - Production based) (%) Gayri safi yurtiçi Toptan ve Ula trma, hasla (Alc Tarm, avclk ve parekende depolama ve fiyatlaryla) ormanclk ticaret haberle me Gross domestic Agriculture, hunting malat sanayi Wholesale and Transport, storage product and forestry Manufacturing industry retail trade and communication (Purchasers price) 2010 I 3,8 22,0 21,2 12,7 12,6 II 2,8 15,4 14,0 10,4 10,4 III 0,9 7,2 7,5 6,0 5,3 IV 4,5 11,3 13,4 13,8 9,3 2011* I 8,2 15,1 18,0 12,7 12,1 II 6,5 9,3 13,7 12,1 9,1 III 4,9 9,5 10,6 11,4 8,4 IV 5,8 5,3 3,2 6,6 5,0 2012* I 5,4 2,8 0,7 5,1 3,3 II 3,5 3,4 1,2 3,9 2,9Harcamalar yönünden incelendi inde, 2012 ylnn ikinci döneminde Taking into account the expenditure approach, it is seen that in the1998 fiyatlaryla GSYH içinde en büyük bölümü %68,9 ile yerle ik ve second quarter of 2012, the final consumption expenditure, at 1998yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi tüketiminin olu turdu u prices, of resident and non-resident households constituted the largestgörülmektedir. Ayn dönemde, alt kalemler arasnda en fazla büyüme part of the GDP as 68,9%. In the same period the largest growth%19,8 ile mal ve hizmet ihracat sektöründe gerçekle mi tir. Yine ayn among the other sub sectors was realized in the exports of goods anddönemde, mal ve hizmet almlarnda %5,1 ve devletin nihai tüketim services sector with the percent of 19,8. Again in the same period,harcamalarnda ise %4,4 orannda art gerçekle mi tir. purchases of goods and services increased by 5,1% and Government final consumption expenditure increased by 4,4%. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 8. Türkiye Ekonomisi Turkish Economy Tüketim harcamalarnn büyüme hz (1998 fiyatlaryla) Growth rate of final consumption expenditures (at 1998 prices) Hanehalkı [Harcama yönünden - Expenditure based] Households (%) Kamu-Public 16 Hanehalkı Hanehalk Households 12 Households Kamu-Public 8 Kamu-Public 4 0 -4 -8 I II III IV I II III IV I II 2010 2011* 2012* Sabit sermaye yatrmlarnn büyüme hz (1998 fiyatlaryla) Growth rate of fixed capital investments (at 1998 prices) (%) [Harcama yönünden - Expenditure based] Kamu-Public 60 Özel-Private 50 40 Kamu-Public 30 Özel-Private Kamu-Public 20 Özel-Private 10 0 -10 -20 I II III IV I II III IV I II 2010 2011* 2012* Ödemeler dengesi Balance of payments 2012 yl Haziran aynda cari i lemler hesab 4 189 milyon ABD Dolar In June 2012 current account deficit was realized as 4 189 million US açk vermi tir. Buna göre, 2012 yl ilk alt aynda cari i lemler dengesi Dollars. Therefore, current account deficit was realized totally 30 606 toplam 30 606 milyon ABD Dolar açk vermi tir. millions US Dollars in the first six months of 2012. Cari i lemler hesab Current account (Milyar $-Billion $) 0 -2 -4 -6 -8 -10 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012 2012 yl Haziran aynda, bir önceki yln ayn ay ile kar la trld nda, In June 2012, compared to the same month of the previous year, turizm dengesi %10,7 orannda artm , in aat dengesi ise %-70,8 tourism balance increased by 10,7% but construction balance orannda azalm tr. decreased by -70,8%. Ayn ayda, do rudan yatrmlarda sermaye çk , portföy yatrmlarnda In the same month, there is an outflow in direct investments and inflow ise sermaye giri i olmu , sonuç olarak toplamda 355 milyon ABD Dolar in portfolio investments, as a result, total financial outflows realized as tutarnda finansman çk  gerçekle mi tir. 355 million US Dollars. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 9. Turkish Economy Türkiye Ekonomisi Ödemeler dengesi Balance of payments (Milyon $- Million $) Cari i lemler hesab D ticaret Yatrm geliri Finans Current dengesi Hizmetler dengesi hesaplar account Trade dengesi Investment Cari transferler Financial balance balance Services balance income balance Current transfers account 2011 7 - 5 418 - 7 971 3 060 - 594 101 4 050 8 - 4 026 - 6 905 3 154 - 491 230 4 446 9 - 6 368 - 8 405 2 640 - 728 139 5 265 10 - 4 515 - 6 388 2 302 - 471 57 3 416 11 - 5 424 - 6 235 1 079 - 351 99 4 694 12 - 6 622 - 6 725 313 - 594 401 7 105 2012 1 - 5 720 - 5 798 591 - 561 65 3 431 2 - 4 263 - 4 714 667 - 432 233 2 654 3 - 6 276 - 6 039 635 - 926 71 3 789 4 - 4 701 - 5 250 1 148 - 726 143 5 796 5 - 5 457 - 6 965 1 912 - 475 88 6 719 6 - 4 189 - 5 740 1 840 - 355 84 4 728 Sanayi Industry 2012 yl Haziran aynda toplam sanayi üretimi bir önceki yln ayn ayna In June 2012, total industry production increased by 3,0% göre %3,0 orannda artm , bir önceki aya göre ise %-1,6 orannda compared to the same month of the previous year, but decreased azalm tr. by -1,6% compared to the previous month. Aylk sanayi üretim endeksi Monthly industrial production index [Yllk de i im oran - Annually rate of change] [2005=100] (%) Elektrik, gaz, buhar ve Toplam malat iklimlendirme üretimi ve sanayi Madencilik ve sanayii da tm Total ta ocakçl  Manufacturing Electricity, gas, steam and air industry Mining and quarrying industry conditioning supply 2011 7 7,0 1,2 7,3 7,1 8 3,8 -3,9 5,0 -0,5 9 12,1 2,1 12,9 9,8 10 7,5 8,6 7,2 9,2 11 8,5 2,6 7,8 16,5 12 3,7 6,7 2,8 10,3 2012 1 1,5 -2,3 0,4 9,6 2 4,4 6,8 3,1 12,7 3 2,6 3,7 1,8 7,9 4 1,5 -1,7 1,6 2,5 5 5,9 4,2 5,8 7,2 6 3,0 9,4 1,8 10,6 2012 yl Haziran ay imalat sanayi üretiminde bir önceki yla göre %1,8 In June 2012, manufacturing industry production increased by orannda art , bir önceki aya göre ise %-3,1 orannda azal tespit 1,8% compared to the previous year, but decreased by -3,1% edilmi tir. compared to the previous month. 2012 yl Haziran aynda bir önceki yln ayn ayna göre imalat sanayi alt In June 2012, compared to the same month of the previous year in sektörleri arasnda en fazla üretim dü ü ü %-14,9 ile deri ve ilgili ürünlerin the subsectors of manufacturing industry, the highest production imalat sektöründe gözlenirken, en büyük art %23,3 ile a aç, a aç ürünleri decrease of -14,9% was recorded in manufacture of leather and ve mantar ürünleri imalat sektöründe görülmü tür. related products while the highest production increase of 23,3% was recorded in sector of manufacture of wood and products of wood and cork. 2012 yl Haziran aynda imalat sanayinde kapasite kullanm oran toplamda In June 2012, the capacity utilization rate in manufacturing industry %74,6 olarak gerçekle mi tir. in total realized as 74,6%. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 10. Türkiye Ekonomisi Turkish Economy Kapasite kullanm oran (%) Rate of capacity utilization 80 70 60 50 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012 Bina in aat Building construction 2012 ylnn ikinci döneminde, yeni ve ilave yap says bir önceki yln In the second quarter of 2012, the number of new buildings and ayn dönemine göre %5,4 orannda artarak 28 217 olarak additions realized as 28 217 by increasing 5,4% compared to the same gerçekle mi tir. Ayn dönemde, tamamen veya ksmen biten yap says quarter of previous year. In the same quarter, the number of building ise geçen yln ayn dönemine göre %-15,1 orannda azalarak 21 631 completed or partially completed decreased to 21 631 with an -15,1% olarak gerçekle mi tir. increment compared to the same quarter of previous year. 2012 ylnn ikinci döneminde, yapmna ba lanan ve yaplmakta olan In the second quarter of 2012, the cost of per square meter of konutlarn m2 maliyeti bir önceki yln ayn dönemine göre %6,9 artarak residential buildings of which the construction started and under 694 TL olarak gerçekle mi tir. construction realized as 694 TL by increasing 6,9% compared to the same quarter of the previous year. Yeni ve ilave bina in aat Construction of new buildings and additions (Bin-Tousand) 70 60 50 Konut-Residential 40 Di er-Other 30 20 10 0 I II III IV I II III IV I II 2010* Konut-Residential 2011* Diğer-Other 2012* Konut-Residential Diğer-Other Konut-Residential Diğer-Other gücü Labour 2012 ylnn ikinci döneminde istihdam edilenlerin says bir önceki yln In the second quarter of 2012, number of employed persons increased ayn dönemine göre %3,4 artarak 25 282 000 ki i olarak by 3,4% and reached to 25 282 000 compared to the same quarter of gerçekle mi tir. Ayn dönemde i gücüne katlm oran ise %50,5 olarak previous year. The labour force participation rate realized as 50,5% in gerçekle mi tir. the same quarter. gücüne katlm ve i sizlik oran Labour force participation rate and unemployment rate (%) (%) 19 Labour force participation rate 52 gücüne katlm oran 16 Unemployment rate sizlik oran 50 13 48 10 46 7 44 4 I II III IV I II III IV I II 2010 2011 2012 İşgücüne katılım oranı-Labour force participation rate İşgücüne katılım oranı-Labour force participation rate İşsizlik oranı-Unemployment rate gücüne katlm oran-Labour force participation rate İşsizlik oranı-Unemployment rate force participation rate İşgücüne katılım oranı-Labour sizlik oran-Unemployment rate İşsizlik oranı-Unemployment rate TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 11. Turkish Economy Türkiye Ekonomisi 2012 ylnn ikinci döneminde i sizlerin says %-10,9 azal la In the second quarter of 2012, the number of unemployed persons 2 272 000 olarak tespit edilmi , buna göre i sizlik oran da %8,2 decreased to 2 272 000 with -10,9% descent and unemployment rate was olarak belirlenmi tir. realized as 8,2%. gücü Labour gücüne 15 ve daha dahil gücüne Kurumsal yukar ya taki olmayan katlm olmayan nüfus nüfus oran nüfus Population gücü stihdam Not in Labour force sizlik oran Non-institutional 15 years Labour edilenler labour siz participation Unemployment population and over force Employed force Unemployed rate rate Bin - Thousand (%) 2010 I 71 043 52 223 24 831 21 267 27 392 3 564 47,5 14,4 II 71 239 52 431 25 901 23 055 26 529 2 846 49,4 11,0 III 71 440 52 645 26 166 23 195 26 478 2 971 49,7 11,4 IV 71 642 52 860 25 665 22 854 27 195 2 811 48,6 11,0 2011 I 71 920 53 152 25 766 22 802 27 386 2 964 48,5 11,5 II 72 218 53 439 26 995 24 445 26 444 2 550 50,5 9,4 III 72 523 53 734 27 406 24 884 26 328 2 521 51,0 9,2 IV 72 826 54 027 26 696 24 267 27 331 2 429 49,4 9,1 2012 I 73 254 54 365 26 058 23 338 28 307 2 721 47,9 10,4 II 73 482 54 599 27 554 25 282 27 044 2 272 50,5 8,2 Fiyatlar Prices 2012 yl Haziran aynda tüketici fiyat endeksi (2003=100) aylk In June 2012, the consumer price index (2003=100) decreased by - bazda %-0,90 orannda dü mü tür. Fiyat de i imine yllk olarak 0,90% on a monthly base. Considering the annual price changes, it is bakld nda, tüketici fiyatlarndaki art n %8,87 oldu u seen that the increase in the consumer prices is 8,87%. In the same görülmektedir. Ayn ayda üretici fiyat endeksi (2003=100) aylk month, the producer price index (2003=100) decreased by -1,49% on a olarak %-1,49 orannda dü ü ve yllk olarak ise %6,44 orannda monthly base and increased by 6,44% on an annual basis. art göstermi tir. (%) Aylk enflasyon Monthly inflation 4 3 2 TÜFE-CPI TÜFE-CPI 1 ÜFE-PPI ÜFE-PPI 0 -1 -2 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012 12 aylk ortalamalara göre, tüketici fiyatlarndaki art Haziran In June 2012, based on the 12 months averages, while the consumer 2012’de %8,89 düzeyinde gerçekle irken, üretici fiyatlarnda price index increased by 8,89%, the producer price index increased by %10,24 olmu tur. 10,24%. 2012 yl Haziran aynda tüketici fiyatlarnda bir önceki aya göre en In June 2012, the highest decrease in consumer prices compared to the fazla dü ü %-3,42 ile gda ve alkolsüz içecekler alt grubunda previous month was recorded in the food and non-alcoholic beverages meydana gelmi tir. sub-group as -3,42%. Üretici fiyat endeksi sektörler ayrmnda incelendi inde, 2012 yl Taking into account the producer price index in terms of sectors, it is seen Haziran aynda bir önceki aya göre Elektrik, gaz ve su sektörü that in June 2012, 1,72% increase was recorded in electricity, gas and %1,72 orannda artm tr. Tarm sektörü, malat sanayi sektörü ve water sector compared to the previous month. The prices decreased by Madencilik ve ta ocakçl  sektöründe ise srasyla %-6,12, %-0,75, -6,12%, -0,75%, -0,55% in agriculture sector, in manufacturing industry ve %-0,55 orannda fiyat dü ü ü gerçekle mi tir. sector and in mining and stone quarrying sector, respectively. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 12. Türkiye Ekonomisi Turkish Economy (%) Yllk enflasyon Annual inflation 15 12 TÜFE-CPI TÜFE-CPI TÜFE-CPI ÜFE-PPI ÜFE-PPI 9 ÜFE-PPI 6 3 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012 D ticaret Foreign trade 2012 yl Haziran aynda ihracat bir önceki yln ayn ayna göre %16,7 In June 2012, compared to the same month of the previous year, artarak 13 247 milyon ABD Dolarna yükselmi , ithalat ise %-5,4 export increased to 13 247 million US Dollars and import decreased to azalarak 20 437 milyon ABD Dolarna dü mü tür. Böylece d ticaret 20 437 million US Dollars by ascending 16,7% and -5,4%, respectively. dengesi 7 190 milyon ABD Dolar açk vermi , ihracatn ithalat kar lama Consequently, foreign trade deficit realized as 7 190 million US Dollars oran ise %64,8’ e yükselmi tir. and the rate of import covered by export increased to 64,8%. D ticaret (Milyar $-Billion $) Foreign trade 24 18 12 6 0 -6 -12 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012* hracat-Exports thalat-Imports Denge-Balance İhracat-Exports İhracat-Exports İthalat-Imports İthalat-Imports Denge-Balance Denge-Balance hracat içinde en büyük paya sahip olan imalat sanayii ürünleri ihracat In June 2012, compared to the same month of the previous year, 2012 yl Haziran aynda geçen yln ayn ayna göre %16,3 artarak export of manufacturing industrial products, which has the largest 12 478 milyon ABD Dolarna yükselmi tir. Ayn ayda %28,9 art la tarm share in total export, rised to 12 478 million US Dollars with an 16,3% ve ormanclk ürünleri ihracat 391 milyon ABD Dolarna, madencilik ve increase. In the same month, the agricultural and forestry products ta ocakçl  ürünleri ihracat ise %29,1 orannda art la 322 milyon ABD exports increased to 391 million US Dollars by ascending 28,9%, and Dolarna yükselmi tir. mining and quarrying products exports rised to 322 million US Dollars with an increase of 29,1%. 2012 yl Haziran aynda bir önceki yln ayn ayna göre sermaye mallar In June 2012, compared to the same month of previous year, the ithalat %-30,7, tüketim mallar ithalat %-20,2 orannda azalm , ara imports of capital goods and the consumption goods decreased by mallar ithalat ise %3,3 orannda artm tr. -30,7% and -20,2%, respectively, while the intermediate goods increased by 3,3%. 2012 yl Haziran aynda AB ülkelerine yaplan ihracat ve ithalatn toplam In June 2012, the shares of the exports and imports to and from the EU içindeki paylar srasyla %37,1 ve %35,8’dir. Ayn ayda, geçen yln ayn countries were 37,1% and 35,8% in total respectively. Exports to EU ayna göre bu ülkelere yaplan ihracat %-10,2 orannda, ithalat ise %- countries decreased by -10,2% and imports from these countries 16,1 orannda azalm tr. decreased by -16,1% compared to the same month of the previous year. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 13. Turkish Economy Türkiye Ekonomisi D ticaret Foreign trade (Milyon $- Million $) D ticaret hracatn ithalat kar lama dengesi oran hracat thalat Balance of Rate of imports covered by exports Exports Imports foreign trade (%) 2011 7 11 860 21 061 -9 201 56,3 8 11 245 19 679 -8 434 57,1 9 10 751 21 204 -10 453 50,7 10 11 907 19 919 -8 012 59,8 11 11 079 18 649 -7 571 59,4 12 12 477 20 594 -8 116 60,6 2012* 1 10 350 17 376 -7 026 59,6 2 11 750 17 720 -5 970 66,3 3 13 211 20 600 -7 389 64,1 4 12 634 19 273 -6 639 65,6 5 13 139 21 750 -8 611 60,4 6 13 247 20 437 -7 190 64,8 Brüt d borç Gross external debt Türkiye brüt d borç stoku 2012 ylnn ikinci döneminde 323 472 In the second quarter of 2012, external debt stock of Turkey milyon ABD Dolar olarak gerçekle mi tir. Bunun 224 461 milyon realized as 323 472 million US Dollars. 224 461 million US Dollars ABD Dolar uzun vadeli, 99 011 milyon ABD Dolar ise ksa vadeli of this amount was long term, and remaining 99 011 million US borçlardan olu maktadr. Dollars was short term debt. (Milyar $- Brüt d borç stoku Billion $) Gross external debt stock 320 240 160 80 0 I II III IV I II III IV I II 2010 2011 2012 Uzun vadeli-Long term Ksa vadeli-Short term Uzun vadeli-Long term Kısa vadeli-Short term Bu dönemde, uzun vadeli borçlarn toplam brüt borç stoku içindeki In this period, the share of long term debt in total gross external pay %69,4, ksa vadeli borçlarn pay ise %30,6’ dr. debt stock was 69,4% and that of short term was 30,6%. Brüt d borç stoku Gross external debt stock (Milyon $- Million $) Türkiye brüt Uzun vadeli d borç Long term Gross Özel sektör external debt of Toplam Kamu sektörü TCMB Private Ksa vadeli Turkey Total Public sector CBRT sector Short term 2010 I 268 039 214 177 80 344 10 876 122 956 53 862 II 266 167 205 823 79 239 9 873 116 711 60 344 III 284 247 216 270 84 426 10 687 121 157 67 977 IV 292 222 214 753 84 786 10 251 119 716 77 469 2011 I 302 449 225 783 88 671 10 633 126 479 76 666 II 314 655 230 305 89 625 10 528 130 152 84 350 III 313 960 225 430 87 628 9 270 128 531 88 530 IV 306 704 222 857 87 268 8 430 127 159 83 847 2012 I 318 669 228 407 90 411 8 419 129 577 90 262 II 323 472 224 461 89 482 7 559 127 420 99 011 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 14. Türkiye Ekonomisi Turkish Economy 2012 ylnn ikinci döneminde uzun vadeli brüt d borç stokunun In the second quarter of 2012, the amount of 89 482 million US Dollars 89 482 milyon ABD Dolarlk ksm (%39,9) kamu kesimine, 7 559 (39,9%) of the total long term gross external debt stock was due to milyon ABD dolarlk ksm Merkez Bankasna (%3,4), 127 420 milyon public sector, 7 559 million US Dollars (3,4%) was due to Central Bank ABD Dolarlk (%56,8) ksm ise özel kesime aittir. and 127 420 million US Dollars (56,8%) was due to private sector. Bütçe Budget 2012 yl Haziran aynda bütçe gelirleri 158 300 milyon TL’ye, bütçe In June 2012, total budget revenues rose to 158 300 million TL, and harcamalar ise 165 696 milyon TL’ye ula m tr. Kümülatif olarak budget expenditures reached to 165 696 million TL. Total budget deficit bütçe 7 397 milyon TL açk vermi tir. realized as 7 397 million TL. Bütçe dengesi (Milyar TL- Budget balance Billion TL) 5 0 -5 -10 -15 -20 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011* 2012* 2012 ylnn ikinci döneminde bütçe dengesinin GSYH’ye oran ise In the second quarter of 2012, the ratio of budget balance to GDP was %-0,1’dir. -0,1%. 2012 yl Haziran aynda, toplam vergi gelirleri içinde dolaysz In June 2012, while the share of indirect taxes and direct taxes in total vergilerin pay %34,1 ve dolayl vergilerin pay %65,9 olurken, tax revenues were 34,1% and 65,9%, respectively, the tax revenues in Haziran ayna ait vergi gelirleri geçen yln ayn ayna göre %6,9 the month of June increased by 6,9% compared to the same month of orannda artm tr. the previous year. Bütçe Budget (Milyon TL-Million TL) Gelirler Harcamalar Bütçe dengesi Revenues Expenditure Budget balance 2011* 7 162 393 166 261 -3 868 8 194 134 193 792 341 215 516 215 672 - 157 10 237 435 242 065 -4 630 11 265 829 267 781 -1 952 12 287 909 306 400 -18 491 2012* 1 27 648 25 971 1 677 2 54 440 57 668 -3 228 75 311 82 302 -6 991 4 104 447 109 864 -5 418 134 424 136 390 -1 966 6 158 300 165 696 -7 397 2012 ylnn ikinci döneminde vergi yükü (vergi gelirleri/GSYH) %19,1 In the second quarter of 2012, tax burden which is the percentage ratio olarak gerçekle mi tir of tax revenues to GDP realized as 19,1%. 2012 yl Haziran aynda personel harcamalarnn bütçe harcamalar In June 2012, the share of personnel expenditures and share of interest içindeki pay %23,0, faiz ödemelerinin pay ise %15,8 olarak payments in budget expenditures observed as 23,0% and 15,8% gerçekle mi tir. respectively. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 15. Turkish Economy Türkiye Ekonomisi Para ve banka Money and banking 2012 yl Haziran aynda para arz M1 geçen yla göre %0,9 orannda In June 2012, money supply M1 increased by 0,9% compared to the art la 142 242 milyon TL’ ye yükselmi tir. Ayn ayda M2 %5,5 previous year and rose to 142 242 million TL. In the same month, M2 artarak 673 406 milyon TL’ye ve M3 %7,1 artarak 720 377 milyon increased by 5,5% and rose to 673 406 million TL and M3 increased TLye çkm tr. by 7,1% and rose to 720 377 million TL. Para arz ve ÜFE (aylk de i im oran) Money supply and PPI (monthly percentage change) (%) 3 2 1 0 -1 -2 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012 M2 M3 ÜFE Ayn ayda döviz tevdiat hesab, bir önceki yla göre %18,4 orannda In the same month, foreign exchange deposit accounts was recorded artarak 196 395 milyon TL olarak izlenmi tir. as 196 395 million TL with 18,4% increase compared to the previous year. 2012 yl Haziran aynda dola mdaki para 51 887 milyon TL’ye In June 2012, currency in circulation increased by 3,2% and reached yükselmi tir. Bu rakam geçen yla göre %3,2 orannda bir art  ifade to 51 887 million TL, compared to the same month of previous year. etmektedir. 1 yllk vadeli tasarruf mevduat faiz oran 2011 yl Haziran aynda At the end of June 2012, annual timed saving deposit interest rate %14,8 iken, 2012 yl Haziran ay sonunda %16,1’e yükselmi tir. increased to 16,1% while in June 2011 it was %14,8. Parasal göstergeler Monetary indicators (Milyon TL-Million TL) 2011 2012 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 M1 138 180 145 057 145 827 151 239 142 288 136 237 133 158 135 183 132 295 136 363 142 740 142 242 M2 644 249 648 253 654 290 657 806 651 527 655 523 646 026 649 974 657 482 660 362 673 038 673 406 M3 681 089 685 529 689 720 694 247 688 687 693 069 684 859 688 703 696 645 702 395 715 010 720 377 Dola mdaki para Currency in circulation 51 387 54 084 51 844 58 118 51 005 49 408 47 903 47 215 48 749 49 096 49 602 51 887 Merkez Bankas paras Central Bank money stock 77 445 75 311 71 961 62 218 60 990 53 154 43 767 45 538 46 488 53 276 55 116 56 543 Parasal büyüklükler Monetary aggregates (1) [Yllk de i im oran] [Yearly percentage change] (%) Ay- Month M1 M2 M3 2011 7 13,0 10,7 11,5 8 13,7 9,0 9,8 9 8,6 7,8 8,2 10 12,2 6,5 7,3 11 5,8 2,6 3,3 12 -11,6 -1,8 -0,9 2012 1 -3,6 -0,6 -0,1 2 -2,9 -1,3 -0,6 3 -7,0 -0,6 0,3 4 -3,9 -0,8 0,1 5 -2,2 -0,9 -0,2 6 -5,5 -1,0 0,6 (1) ÜFE (2003=100) ile deflate edilmi tir. (1) Figures are deflated using PPI (2003=100) TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 16. National Accounts Ulusal Hesaplar Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page 1. Tanm ve Kavramlar 13 1. Definitions and Concepts 2. ekil 2. Figures 1.1 2012 ylnn ikinci dönemine ait GSYH 14 1.1 GDP in the second quarter of 2012 (production based) (üretim yöntemi) 1.2 2012 ylnn ikinci dönemine ait GSYH 15 1.2 GDP in the second quarter of 2012 (expenditure based) (harcama yöntemi) 1.3 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn 2012 ylnn 16 1.3 Shares of final consumption expenditures of resident and ikinci dönemine ait yurtiçi tüketim paylar non-resident households on the economic territory in the (1998 fiyatlaryla, COICOP) second quarter of 2012 (at 1998 prices, COICOP) 3. Grafik 3. Graphics 1.1 GSYH geli me hz (1998 fiyatlaryla) 34 1.1 GDP growth rate (at 1998 prices) 1.2 Ki i ba na gayri safi yurtiçi hasla (Cari fiyatlarla) 34 1.2 Gross domestic product per capita (In current prices) 1.3 ktisadi faaliyetlerin GSYH içindeki paylar 35 1.3 Shares of economic activities in GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.4 Ba lca iktisadi faaliyetlerin geli me hzlar 35 1.4 Growth rates of main economic activities (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.5 ktisadi faaliyetlerin GSYH büyüme hzna katklar 35 1.5 Contribution of economic activities to growth rates of GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.6 Harcama kalemlerinin GSYH içindeki paylar 44 1.6 Shares of expenditure types in GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.7 Yatrm, hanehalk ve hükümet harcamalarnn geli me 44 1.7 Growth rates of investment, households and government hzlar (1998 fiyatlaryla) expenditures (at 1998 prices) 1.8 Harcama kalemlerinin GSYH büyüme hzna katklar 44 1.8 Contribution of expenditure types to growth rates of GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.9 Harcama türlerinin hanehalk harcamalar içindeki paylar 51 1.9 Shares of expenditure types in households expenditures (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.10 Ba lca harcama türlerinin geli me hzlar 51 1.10 Growth rates of main expenditure types (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.11 Cari i lemler hesab 59 1.11 Current account 1.12 Ödemeler Dengesi 59 1.12 Balance of Payments 4. Tablo 4. Tables 1.1 GSYH ve GSYH deflatörünün geli me hzlar 17 1.1 Growth rates of GDP and GDP deflator 1.2 Ki i ba na gayri safi yurtiçi hasla 17 1.2 Per capita gross domestic product 1.3 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH (cari fiyatlarla) 18 1.3 GDP by economic activities (at current prices) 1.4 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH içindeki paylar 20 1.4 Shares of economic activities in GDP (cari fiyatlarla) (at current prices) 1.5 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH geli me hzlar 22 1.5 Growth rate of GDP by economic activities (cari fiyatlarla) (at current prices) 1.6 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH geli me hzna katklar 24 1.6 Contribution of economic activites of growth rate of GDP (cari fiyatlarla) (at current prices) TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 11 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 17. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.7 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH (1998 fiyatlaryla) 26 1.7 GDP by economic activities (at 1998 prices) 1.8 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH içindeki paylar 28 1.8 Shares of economic activities in GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.9 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH geli me hzlar 30 1.9 Growth rate of GDP by economic activities (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.10 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH geli me hzna katklar 32 1.10 Contribution of economic activites to growth rate of GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.11 Harcama kalemlerine göre GSYH (cari fiyatlarla) 36 1.11 GDP by expenditure types (at current prices) 1.12 Harcama kalemlerinin GSYH içindeki paylar 37 1.12 Shares of expenditure types in GDP (cari fiyatlarla) (at current prices) 1.13 Harcama kalemlerine göre GSYH geli me hzlar 38 1.13 Growth rates of GDP by expenditure types (cari fiyatlarla) (at current prices) 1.14 Harcama kalemlerinin GSYH geli me hzna katklar 39 1.14 Contribution of expenditure types to growth rates of GDP (cari fiyatlarla) (at current prices) 1.15 Harcama kalemlerine göre GSYH (1998 fiyatlaryla) 40 1.15 GDP by expenditure types (at 1998 prices) 1.16 Harcama kalemlerinin GSYH içindeki paylar 41 1.16 Shares of expenditure types in GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.17 Harcama kalemlerine göre GSYH geli me hzlar 42 1.17 Growth rates of GDP by expenditure types (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.18 Harcama kalemlerinin GSYH geli me hzna katklar 43 1.18 Contribution of expenditure types to growth rates of GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.19 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi 45 1.19 Final consumption expenditure of resident and non-resident tüketimi (cari fiyatlarla) households on the economic territory (at current prices) 1.20 Harcama türlerinin yerle ik ve yerle ik olmayan 46 1.20 Shares of expenditure types in final consumption hanehalklarnn yurtiçi tüketimi içindeki paylar expenditure of resident and non-resident households on the (cari fiyatlarla) economic territory (at current prices) 1.21 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi 47 1.21 Growth rates of final consumption expenditure of resident tüketimi geli me hzlar (cari fiyatlarla) and non-resident households on the economic territory (at current prices) 1.22 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi 48 1.22 Final consumption expenditure of resident and non-resident tüketimi (1998 fiyatlaryla) households on the economic territory (at 1998 prices) 1.23 Harcama türlerinin yerle ik ve yerle ik olmayan 49 1.23 Shares of expenditure types in final consumption hanehalklarnn yurtiçi tüketimi içindeki paylar expenditure of resident and non-resident households on the (1998 fiyatlaryla) economic territory (at 1998 prices) 1.24 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi 50 1.24 Growth rates of final consumption expenditure of resident tüketimi geli me hzlar (1998 fiyatlaryla) and non-resident households on the economic territory (at 1998 prices) 1.25 Ödemeler bilançosu 52 1.25 Balance of payments 1.26 Cari i lemler hesab 53 1.26 Current account 1.27 Sermaye ve finans hesaplar 56 1.27 Capital and financial accounts 1.28 Rezerv varlklar 58 1.28 Reserve assets 12 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 18. National Accounts Ulusal Hesaplar 1. Tanm ve Kavramlar 1. Definitions and Concepts Gayri safi yurtiçi hasla (GSYH): GSYH, bir ekonomide Gross domestic product (GDP): GDP is a value which is yerle ik olan üretici birimlerin belli bir dönemde, yurtiçi equal to the sum of the values of all goods and services faaliyetleri sonucu yaratm olduklar tüm mal ve hizmetlerin produced by residental institutional units engaged in domestic üretim de erleri toplamndan bu mal ve hizmetlerin production activities in an economy in a given period of time, üretiminde kullanlan girdiler toplamnn dü ülmesi sonucu minus the total inputs which are used in the production of elde edilen de erdir. 1998 baz yll yeni seri, Avrupa Hesaplar these goods and services. New series based 1998 year is Sistemi (ESA, 95)ne uygun olarak hazrlanm tr. 1998 bazl calculated in accordance with European System of Accounts GSYH hesaplamalarnda zincirleme endeks yöntemi (ESA, 95).Chain index method is used in calculation of GDP kullanlm tr. 1998 baz yll yeni seride, GSYHye dahil edilen based 1998 year. In new series coverage of economic iktisadi faaliyetlerin kapsam geni letilmi tir. 1998 bazl GSYH activities is expanded. NACE Rev.1 is used in GDP based 1998 serisinde NACE Rev.1 (Avrupa Birli i Snflamas) snflamas year series. COICOP is used in household final consumption kullanlm tr. Hanehalklarnn Nihai Tüketim Harcamalarnda expenditures. Pruchasing power parity classification is used COICOP kullanlm tr. Yatrm mallar için Satnalma Gücü for invesment expenditures. Parite snflamas kullanlm tr. GSYH tahmin yöntemleri: Estimation methods of GDP: Üretim yöntemi: Bu yöntemde amaç, bir ekonomide ayn The production approach: The purpose of this approach is mal ve hizmetleri üreten birimlerden meydana gelen faaliyet to measure the final production values of goods and services kollarndaki nihai mal ve hizmet üretim de erlerinin by kind of activity which consists of units producing same ölçülmesidir. goods and services. Gelir yöntemi: Bu yöntemde ki ilerin cari mal ve hizmetleri The income approach: In this approach, factor incomes sonucunda elde ettikleri faktör gelirleri hesaba alnr. received by individuals due to production of current goods and services are calculated. Harcamalar yöntemi: Harcamalar yönteminde ekonomide The expenditure approach: The expenditure approach is belli bir süre içinde tüketime ve yatrma yaplan harcamalar based on the calculation of national as the sum of all toplam olarak gayri safi yurtiçi haslaya ula lr. consumption and investment expenditures. Ödemeler Bilançosu: Bir ülkenin, belirli bir dönem içinde, Balance of payments: It is a balance sheet that mal, hizmet ve sermaye akmlar gibi i lemler dolaysyla d summarizes all international economic transactions for that dünyadan sa lad  gelirler ile d dünyaya yapt  ödemeleri country during a specific time period.A record of all economic içeren tüm iktisadi ili kilerin sistemli bir biçimde yer ald  transactions between residents of one country and residence bilançodur. Ödemeler bilançosu, ülkelerin söz konusu dönem of the rest of the world during a given time period usually içerisindeki d ekonomik ve mali ili kilerinin durumunu one year. It shows countrys status in international trade and göstermektedir. Bir ülkenin ödemeler bilançosunun economy. incelenmesi, o ülkenin uluslararas iktisadi ili kilerinin nitelik ve boyutlarnn anla lmasna olanak sa lar. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 13 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 19. Ulusal Hesaplar National Accounts 14 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 20. National Accounts Ulusal Hesaplar TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 15 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 21. Ulusal Hesaplar National Accounts 16 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 22. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.1 GSYH ve GSYH deflatörünün geli me hzlar Growth rates of GDP and GDP deflator (%) GSYH Deflatör Cari fiyatlarla GSYH 1998 fiyatlaryla GSYH GDP Deflator At current prices GDP At 1998 prices GDP (1998=100) 2007 11,2 4,7 6,2 2008 12,7 0,7 12,0 2009 0,2 -4,8 5,3 2010 15,4 9,2 5,7 2011* 18,1 8,5 8,9 07-11 (A) 11,5 3,6 7,6 2010 I 15,9 12,6 3,0 II 16,4 10,4 5,4 III 13,1 5,3 7,4 IV 16,3 9,3 6,4 2011* I 20,0 12,1 7,1 II 19,2 9,1 9,2 III 18,4 8,4 9,2 IV 15,4 5,0 9,8 2012* I 13,4 3,3 9,8 II 10,3 2,9 7,2 1.2 Ki i ba na gayri safi yurtiçi hasla Per capita gross domestic product [Üretim yönünden-Production based] Cari fiyatlarla Sabit (1998) fiyatlarla In current prices At (1998) prices Geli me Geli me Geli me hz hz hz Growth Growth Growth Yl rate rate rate TL TL Year TL (%) $ (%) TL (%) 2005 9 464 14,7 7 022 21,8 1 320 7,1 2006 10 929 15,5 7 586 8,0 1 394 5,6 2007 12 009 9,9 9 240 21,8 1 442 3,4 2008 13 370 11,3 10 438 13,0 1 434 -0,6 2009 13 221 -1,1 8 559 -18,0 1 346 -6,1 2010 15 051 13,8 10 022 17,1 1 450 7,7 2011 17 553 16,6 10 469 4,5 1 554 7,1 Not. 2008 Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemi kapsamnda Note. It is calculated by population estimations based on 2008 Address Based nüfus tahminlerine göre hesaplanm tr. Population Registration TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 17 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 23. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.3 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH (cari fiyatlarla) GDP by economic activities (at current prices) [Üretim yönünden-Production based] (Bin YTL-Thousand TRY) Elektrik, gaz, buhar Tarm, avclk ve ve scak su üretimi ve ormanclk Madencilik ve da tm Agriculture, hunting and Balkçlk ta ocakçl  malat sanayi Electricity, gas and forestry Fishing Mining and quarrying Manufacturing industry water supply 2007 62 567 776 1 763 941 10 530 738 141 853 309 16 117 886 2008 70 741 993 1 532 592 13 458 457 153 721 455 20 637 525 2009 76 997 468 1 778 418 14 235 361 144 992 162 22 818 051 2010 90 721 877 2 017 144 15 785 419 172 112 147 25 454 991 2011* 101 300 415 2 343 510 19 175 119 210 751 908 28 752 551 07-11 (A) 80 465 906 1 887 121 14 637 019 164 686 196 22 756 201 2010 I 9 529 368 551 509 2 771 700 39 540 020 5 213 741 II 17 800 616 367 338 3 613 618 43 530 171 6 367 708 III 41 254 875 237 029 4 965 918 42 188 492 7 063 073 IV 22 137 017 861 269 4 434 184 46 853 464 6 810 469 2011* I 11 572 946 572 653 3 477 388 49 084 991 6 455 496 II 21 180 775 382 824 4 245 189 52 662 658 6 844 898 III 45 320 843 246 139 5 899 076 53 083 249 7 452 736 IV 23 225 851 1 141 894 5 553 466 55 921 010 7 999 421 2012* I 13 232 775 784 274 4 180 227 56 417 337 7 498 839 II 22 315 299 489 291 4 899 405 59 617 273 7 857 039 Kamu yönetimi ve Gayrimenkul, savunma, zorunlu Mali arac kiralama ve i sosyal güvenlik kurulu larn faaliyetleri Public administration and faaliyetleri Konut sahipli i Real estate, renting defence, compulsory E itim Financial intermediation Ownership and dwelling and business activities social security Education 2007 27 392 508 91 070 060 34 598 696 32 998 021 24 633 641 2008 33 036 646 106 137 796 40 670 633 36 436 682 27 878 075 2009 42 687 806 117 287 009 45 167 515 41 270 555 31 813 406 2010 40 501 622 123 028 927 52 742 758 46 090 339 36 802 652 2011* 40 662 776 129 513 565 61 039 328 52 310 456 42 789 931 07-11 (A) 36 856 272 113 407 471 46 843 786 41 821 211 32 783 541 2010 I 10 212 991 30 212 319 14 746 271 11 829 534 10 124 791 II 10 763 126 30 735 809 12 141 702 11 087 808 9 136 164 III 8 883 427 30 951 798 10 244 696 11 658 911 8 534 759 IV 10 642 078 31 129 001 15 610 088 11 514 086 9 006 938 2011* I 9 455 398 31 898 544 16 979 630 13 473 210 11 660 558 II 9 783 690 32 486 070 13 778 858 12 448 920 10 793 072 III 9 966 912 32 397 718 11 892 109 13 419 686 9 994 587 IV 11 456 777 32 731 233 18 388 731 12 968 641 10 341 715 2012* I 10 316 326 34 063 890 20 079 142 15 085 662 13 707 621 II 11 220 901 34 708 984 16 143 402 15 419 724 12 645 010 Not. 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. Note. From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. 18 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 24. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.3 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH (cari fiyatlarla) (devam) GDP by economic activities (at current prices) (continued) [Üretim yönünden-Production based] (Bin YTL-Thousand TRY) Ula trma, Di er sosyal, depolama ve Sa lk i leri toplumsal ve ki isel Toptan ve Oteller ve haberle me ve sosyal hizmet faaliyetleri parekende ticaret lokantalar Transport, hizmetler Other community, n aat Wholesale and retail Hotels and storage and Health and social and personel Construction trade restaurants communication social work service activities 2007 41 013 267 103 129 169 19 074 202 117 583 068 13 910 296 14 653 776 2008 44 657 644 116 297 110 21 034 516 135 030 193 15 577 687 16 030 765 2009 36 577 637 103 452 320 23 714 131 127 283 537 16 448 847 16 078 191 2010 45 669 500 120 869 437 25 589 583 144 427 539 17 939 458 18 696 622 2011* 57 294 470 156 119 940 29 547 439 176 132 067 19 415 507 21 420 359 07-11 (A) 45 042 504 119 973 595 23 791 974 140 091 281 16 658 359 17 375 942 2010 I 9 958 272 26 292 940 4 559 048 30 401 741 4 796 993 4 798 788 II 11 968 085 30 138 980 4 916 206 35 792 236 4 316 843 4 345 427 III 11 505 813 30 831 170 10 218 506 37 087 885 4 461 421 4 293 627 IV 12 237 331 33 606 347 5 895 822 41 145 678 4 364 202 5 258 781 2011* I 12 716 705 35 700 807 5 160 425 37 620 939 5 145 556 5 459 018 II 15 201 259 39 706 937 5 649 527 43 135 180 4 619 800 4 944 255 III 14 727 501 40 229 157 11 850 139 46 527 318 4 868 904 5 013 800 IV 14 649 005 40 483 039 6 887 348 48 848 630 4 781 246 6 003 285 2012* I 15 132 089 41 220 131 5 727 576 44 030 556 5 620 664 6 047 074 II 16 513 572 44 996 913 6 354 498 50 772 666 5 042 485 5 554 357 (Eksi) Dolayl ölçülen mali Ev içi personel araclk Gayri safi yurtiçi çal tran hizmetleri hasla (Alc hanehalklar (Less) Financial fiyatlaryla) Private household intermediation Gross domestic with employed Sektörler toplam services indiretly Vergi-Subvansiyon product persons Sectoral total measured Taxes-Subsidies (Purchasers price) 2007 1 494 186 754 384 542 12 928 697 101 722 577 843 178 421 2008 1 705 443 854 585 214 14 927 534 110 876 571 950 534 251 2009 1 847 272 864 449 686 21 708 092 109 816 985 952 558 579 2010 2 097 000 980 547 016 19 419 336 137 671 668 1 098 799 348 2011* 2 383 195 1150 952 536 17 474 243 164 583 710 1 298 062 004 07-11 (A) 1 905 419 920 983 799 17 291 580 124 934 302 1 028 626 521 2010 I 668 275 216 208 300 5 287 376 30 105 092 241 026 016 II 444 074 237 465 910 5 347 495 33 878 454 265 996 869 III 403 138 264 784 537 4 028 190 35 239 260 295 995 607 IV 581 514 262 088 269 4 756 275 38 448 862 295 780 856 2011* I 752 529 257 186 791 4 231 172 36 242 410 289 198 028 II 495 077 278 358 992 4 016 100 42 705 588 317 048 480 III 462 827 313 352 699 4 061 928 41 307 053 350 597 825 IV 672 762 302 054 054 5 165 042 44 328 659 341 217 671 2012* I 871 906 294 016 091 4 737 604 38 716 956 327 995 443 II 569 066 315 119 887 5 315 424 39 825 734 349 630 197 Not. 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. Note. From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 19 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 25. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.4 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH içindeki paylar (cari fiyatlarla) Shares of economic activities in GDP (at current prices) [Üretim yönünden-Production based] (%) Elektrik, gaz, buhar Tarm, avclk ve ve scak su üretimi ormanclk Madencilik ve ve da tm Agriculture, hunting and Balkçlk ta ocakçl  malat sanayi Electricity, gas and forestry Fishing Mining and quarrying Manufacturing industry water supply 2007 7,4 0,2 1,2 16,8 1,9 2008 7,4 0,2 1,4 16,2 2,2 2009 8,1 0,2 1,5 15,2 2,4 2010 8,3 0,2 1,4 15,7 2,3 2011* 7,8 0,2 1,5 16,2 2,2 07-11 (A) 7,8 0,2 1,4 16,0 2,2 2010 I 4,0 0,2 1,1 16,4 2,2 II 6,7 0,1 1,4 16,4 2,4 III 13,9 0,1 1,7 14,3 2,4 IV 7,5 0,3 1,5 15,8 2,3 2011* I 4,0 0,2 1,2 17,0 2,2 II 6,7 0,1 1,3 16,6 2,2 III 12,9 0,1 1,7 15,1 2,1 IV 6,8 0,3 1,6 16,4 2,3 2012* I 4,0 0,2 1,3 17,2 2,3 II 6,4 0,1 1,4 17,1 2,2 Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu Mali arac Gayrimenkul, kiralama sosyal güvenlik kurulu larn ve i faaliyetleri Public administration and faaliyetleri Konut sahipli i Real estate, renting and defence, compulsory E itim Financial intermediation Ownership and dwelling business activities social security Education 2007 3,2 10,8 4,1 3,9 2,9 2008 3,5 11,2 4,3 3,8 2,9 2009 4,5 12,3 4,7 4,3 3,3 2010 3,7 11,2 4,8 4,2 3,3 2011* 3,1 10,0 4,7 4,0 3,3 07-11 (A) 3,6 11,1 4,5 4,1 3,2 2010 I 4,2 12,5 6,1 4,9 4,2 II 4,0 11,6 4,6 4,2 3,4 III 3,0 10,5 3,5 3,9 2,9 IV 3,6 10,5 5,3 3,9 3,0 2011* I 3,3 11,0 5,9 4,7 4,0 II 3,1 10,2 4,3 3,9 3,4 III 2,8 9,2 3,4 3,8 2,9 IV 3,4 9,6 5,4 3,8 3,0 2012* I 3,1 10,4 6,1 4,6 4,2 II 3,2 9,9 4,6 4,4 3,6 20 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 26. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.4 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH içindeki paylar (cari fiyatlarla) (devam) Shares of economic activities in GDP (at current prices) (continued) [Üretim yönünden-Production based] (%) Ula trma, Di er sosyal, depolama ve Sa lk i leri toplumsal ve ki isel Toptan ve parekende Oteller ve haberle me ve sosyal hizmet faaliyetleri ticaret lokantalar Transport, hizmetler Other community, social n aat Wholesale and retail Hotels and storage and Health and and personel service Construction trade restaurants communication social work activities 2007 4,9 12,2 2,3 13,9 1,6 1,7 2008 4,7 12,2 2,2 14,2 1,6 1,7 2009 3,8 10,9 2,5 13,4 1,7 1,7 2010 4,2 11,0 2,3 13,1 1,6 1,7 2011* 4,4 12,0 2,3 13,6 1,5 1,7 07-11 (A) 4,4 11,7 2,3 13,6 1,6 1,7 2010 I 4,1 10,9 1,9 12,6 2,0 2,0 II 4,5 11,3 1,8 13,5 1,6 1,6 III 3,9 10,4 3,5 12,5 1,5 1,5 IV 4,1 11,4 2,0 13,9 1,5 1,8 2011* I 4,4 12,3 1,8 13,0 1,8 1,9 II 4,8 12,5 1,8 13,6 1,5 1,6 III 4,2 11,5 3,4 13,3 1,4 1,4 IV 4,3 11,9 2,0 14,3 1,4 1,8 2012* I 4,6 12,6 1,7 13,4 1,7 1,8 II 4,7 12,9 1,8 14,5 1,4 1,6 (Eksi) Dolayl Ev içi personel ölçülen mali çal tran araclk hizmetleri Gayri safi yurtiçi hanehalklar (Less) Financial hasla (Alc Private household intermediation fiyatlaryla) with employed Sektörler toplam services indiretly Vergi-Subvansiyon Gross domestic product persons Sectoral total measured Taxes-Subsidies (Purchasers price) 2007 0,2 89,5 1,5 12,1 100,0 2008 0,2 89,9 1,6 11,7 100,0 2009 0,2 90,8 2,3 11,5 100,0 2010 0,2 89,2 1,8 12,5 100,0 2011* 0,2 88,7 1,3 12,7 100,0 07-11 (A) 0,2 89,6 1,7 12,1 100,0 2010 I 0,3 89,7 2,2 12,5 100,0 II 0,2 89,3 2,0 12,7 100,0 III 0,1 89,5 1,4 11,9 100,0 IV 0,2 88,6 1,6 13,0 100,0 2011* I 0,3 88,9 1,5 12,5 100,0 II 0,2 87,8 1,3 13,5 100,0 III 0,1 89,4 1,2 11,8 100,0 IV 0,2 88,5 1,5 13,0 100,0 2012* I 0,3 89,6 1,4 11,8 100,0 II 0,2 90,1 1,5 11,4 100,0 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 21 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 27. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.5 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH geli me hzlar (cari fiyatlarla) Growth rate of GDP by economic activities (at current prices) [Üretim yönünden-Production based] (%) Elektrik, gaz, buhar ve Tarm, avclk ve scak su üretimi ve ormanclk Madencilik ve da tm Agriculture, hunting and Balkçlk ta ocakçl  malat sanayi Electricity, gas and water forestry Fishing Mining and quarrying Manufacturing industry supply 2007 2,9 -4,3 17,6 8,8 19,8 2008 13,1 -13,1 27,8 8,4 28,0 2009 8,8 16,0 5,8 -5,7 10,6 2010 17,8 13,4 10,9 18,7 11,6 2011* 11,7 16,2 21,5 22,5 13,0 07-11 (A) 10,9 5,6 16,7 10,5 16,6 2010 I 25,7 25,5 13,5 25,6 -13,2 II 14,2 24,4 20,1 20,9 9,4 III 15,5 10,2 7,9 13,2 28,7 IV 22,2 3,9 6,1 16,4 23,7 2011* I 21,4 3,8 25,5 24,1 23,8 II 19,0 4,2 17,5 21,0 7,5 III 9,9 3,8 18,8 25,8 5,5 IV 4,9 32,6 25,2 19,4 17,5 2012* I 14,3 37,0 20,2 14,9 16,2 II 5,4 27,8 15,4 13,2 14,8 Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu Gayrimenkul, sosyal güvenlik Mali arac kiralama ve i Public administration kurulu larn faaliyetleri and defence, faaliyetleri Konut sahipli i Real estate, renting and compulsory social E itim Financial intermediation Ownership and dwelling business activities security Education 2007 25,3 22,3 24,4 11,4 16,0 2008 20,6 16,5 17,5 10,4 13,2 2009 29,2 10,5 11,1 13,3 14,1 2010 -5,1 4,9 16,8 11,7 15,7 2011* 0,4 5,3 15,7 13,5 16,3 07-11 (A) 14,1 11,9 17,1 12,1 15,0 2010 I -0,7 5,2 23,3 12,2 16,4 II 0,3 4,9 20,7 13,2 15,7 III -17,5 5,5 10,8 10,1 16,0 IV -2,4 4,0 12,3 11,3 14,5 2011* I -7,4 5,6 15,1 13,9 15,2 II -9,1 5,7 13,5 12,3 18,1 III 12,2 4,7 16,1 15,1 17,1 IV 7,7 5,1 17,8 12,6 14,8 2012* I 9,1 6,8 18,3 12,0 17,6 II 14,7 6,8 17,2 23,9 17,2 22 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 28. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.5 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH geli me hzlar (cari fiyatlarla) (devam) Growth rate of GDP by economic activities (at current prices) (continued) [Üretim yönünden-Production based] (%) Ula trma, Di er sosyal, depolama ve Sa lk i leri ve toplumsal ve ki isel Toptan ve Oteller ve haberle me sosyal hizmet faaliyetleri parekende ticaret lokantalar Transport, hizmetler Other community, social n aat Wholesale and retail Hotels and storage and Health and and personel service Construction trade restaurants communication social work activities 2007 14,4 8,7 11,9 12,9 15,3 14,6 2008 8,9 12,8 10,3 14,8 12,0 9,4 2009 -18,1 -11,0 12,7 -5,7 5,6 0,3 2010 24,9 16,8 7,9 13,5 9,1 16,3 2011* 25,5 29,2 15,5 22,0 8,2 14,6 07-11 (A) 11,1 11,3 11,7 11,5 10,0 11,0 2010 I 8,4 22,1 6,4 12,5 11,2 17,4 II 27,9 19,1 11,7 16,3 10,6 18,4 III 32,1 11,4 7,3 10,1 7,2 14,9 IV 31,4 16,1 7,1 14,9 7,2 14,7 2011* I 27,7 35,8 13,2 23,7 7,3 13,8 II 27,0 31,7 14,9 20,5 7,0 13,8 III 28,0 30,5 16,0 25,5 9,1 16,8 IV 19,7 20,5 16,8 18,7 9,6 14,2 2012* I 19,0 15,5 11,0 17,0 9,2 10,8 II 8,6 13,3 12,5 17,7 9,1 12,3 (Eksi) Dolayl Ev içi personel ölçülen mali çal tran araclk hizmetleri Gayri safi yurtiçi hanehalklar (Less) Financial hasla (Alc Private household intermediation fiyatlaryla) with employed Sektörler toplam services indiretly Vergi-Subvansiyon Gross domestic product persons Sectoral total measured Taxes-Subsidies (Purchasers price) 2007 21,6 12,9 23,2 1,3 11,2 2008 14,1 13,3 15,5 9,0 12,7 2009 8,3 1,2 45,4 -1,0 0,2 2010 13,5 13,4 -10,5 25,4 15,4 2011* 13,6 17,4 -10,0 19,5 18,1 07-11 (A) 14,2 11,6 12,7 10,8 11,5 2010 I 18,8 14,3 -0,5 25,0 15,9 II 17,6 15,1 -1,9 22,1 16,4 III 7,6 11,1 -26,6 22,5 13,1 IV 9,2 13,7 -12,8 31,6 16,3 2011* I 12,6 19,0 -20,0 20,4 20,0 II 11,5 17,2 -24,9 26,1 19,2 III 14,8 18,3 0,8 17,2 18,4 IV 15,7 15,2 8,6 15,3 15,4 2012* I 15,9 14,3 12,0 6,8 13,4 II 14,9 13,2 32,4 -6,7 10,3 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 23 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 29. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.6 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH geli me hzna katklar (cari fiyatlarla) Contribution of economic activities to growth rate of GDP (at current prices) [Üretim yönünden-Production based] (%) Elektrik, gaz, buhar Tarm, avclk ve ve scak su üretimi ve ormanclk Madencilik ve da tm Agriculture, hunting and Balkçlk ta ocakçl  malat sanayi Electricity, gas and forestry Fishing Mining and quarrying Manufacturing industry water supply 2007 0,2 0,0 0,2 1,5 0,4 2008 1,0 0,0 0,3 1,4 0,5 2009 0,7 0,0 0,1 -0,9 0,2 2010 1,4 0,0 0,2 2,8 0,3 2011* 1,0 0,0 0,3 3,5 0,3 07-11 (A) 0,9 0,0 0,2 1,7 0,3 2010 I 0,9 0,1 0,2 3,9 -0,4 II 1,0 0,0 0,3 3,3 0,2 III 2,1 0,0 0,1 1,9 0,6 IV 1,6 0,0 0,1 2,6 0,5 2011* I 0,8 0,0 0,3 4,0 0,5 II 1,3 0,0 0,2 3,4 0,2 III 1,4 0,0 0,3 3,7 0,1 IV 0,4 0,1 0,4 3,1 0,4 2012* I 0,6 0,1 0,2 2,5 0,4 II 0,4 0,0 0,2 2,2 0,3 Kamu yönetimi ve Gayrimenkul, savunma, zorunlu Mali arac kiralama ve i sosyal güvenlik kurulu larn faaliyetleri Public administration and faaliyetleri Konut sahipli i Real estate, renting and defence, compulsory E itim Financial intermediation Ownership and dwelling business activities social security Education 2007 0,7 2,2 0,9 0,4 0,4 2008 0,7 1,8 0,7 0,4 0,4 2009 1,0 1,2 0,5 0,5 0,4 2010 -0,2 0,6 0,8 0,5 0,5 2011* 0,0 0,6 0,8 0,6 0,5 07-11 (A) 0,4 1,3 0,7 0,5 0,5 2010 I 0,0 0,7 1,3 0,6 0,7 II 0,0 0,6 0,9 0,6 0,5 III -0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 IV -0,1 0,5 0,7 0,5 0,4 2011* I -0,3 0,7 0,9 0,7 0,6 II -0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 III 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 IV 0,3 0,5 0,9 0,5 0,5 2012* I 0,3 0,7 1,1 0,6 0,7 II 0,5 0,7 0,7 0,9 0,6 24 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 30. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.6 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH geli me hzna katklar (cari fiyatlarla) (devam) Contribution of economic activities to growth rate of GDP (at current prices) (continued) [Üretim yönünden-Production based] (%) Ula trma, Sa lk Di er sosyal, depolama ve i leri ve toplumsal ve ki isel Toptan ve Oteller ve haberle me sosyal hizmet faaliyetleri parekende ticaret lokantalar Transport, hizmetler Other community, social n aat Wholesale and Hotels and storage and Health and and personel service Construction retail trade restaurants communication social work activities 2007 0,7 1,1 0,3 1,8 0,2 0,2 2008 0,4 1,6 0,2 2,1 0,2 0,2 2009 -0,9 -1,4 0,3 -0,8 0,1 0,0 2010 1,0 1,8 0,2 1,8 0,2 0,3 2011* 1,1 3,2 0,4 2,9 0,1 0,2 07-11 (A) 0,5 1,3 0,3 1,5 0,2 0,2 2010 I 0,4 2,3 0,1 1,6 0,2 0,3 II 1,1 2,1 0,2 2,2 0,2 0,3 III 1,1 1,2 0,3 1,3 0,1 0,2 IV 1,1 1,8 0,2 2,1 0,1 0,3 2011* I 1,1 3,9 0,2 3,0 0,1 0,3 II 1,2 3,6 0,3 2,8 0,1 0,2 III 1,1 3,2 0,6 3,2 0,1 0,2 IV 0,8 2,3 0,3 2,6 0,1 0,3 2012* I 0,8 1,9 0,2 2,2 0,2 0,2 II 0,4 1,7 0,2 2,4 0,1 0,2 (Eksi) Dolayl Ev içi personel ölçülen mali çal tran araclk hizmetleri hanehalklar (Less) Financial Gayri safi yurtiçi hasla Private household intermediation (Alc fiyatlaryla) with employed Sektörler toplam services indiretly Vergi-Subvansiyon Gross domestic product persons Sectoral total measured Taxes-Subsidies (Purchasers price) 2007 0,0 11,3 0,3 0,2 11,2 2008 0,0 11,9 0,2 1,1 12,7 2009 0,0 1,0 0,7 -0,1 0,2 2010 0,0 12,2 -0,2 2,9 15,4 2011* 0,0 15,5 -0,2 2,4 18,1 07-11 (A) 0,0 10,4 0,2 1,3 11,5 2010 I 0,1 13,0 0,0 2,9 15,9 II 0,0 13,6 0,0 2,7 16,4 III 0,0 10,1 -0,6 2,5 13,1 IV 0,0 12,4 -0,3 3,6 16,3 2011* I 0,0 17,0 -0,4 2,5 20,0 II 0,0 15,4 -0,5 3,3 19,2 III 0,0 16,4 0,0 2,0 18,4 IV 0,0 13,5 0,1 2,0 15,4 2012* I 0,0 12,7 0,2 0,9 13,4 II 0,0 11,6 0,4 -0,9 10,3 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 25 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 31. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.7 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH (1998 fiyatlaryla) GDP by economic activities (at 1998 prices) [Üretim yönünden-Production based] (Bin YTL-Thousand TRY) Elektrik, gaz, buhar ve Tarm, avclk ve scak su üretimi ve ormanclk Madencilik ve da tm Agriculture, hunting and Balkçlk ta ocakçl  malat sanayi Electricity, gas and water forestry Fishing Mining and quarrying Manufacturing industry supply 2007 8 736 944 309 779 771 983 24 326 791 2 031 737 2008 9 141 424 292 126 813 954 24 290 306 2 107 391 2009 9 477 479 291 158 759 220 22 538 467 2 034 945 2010 9 703 312 296 117 795 179 25 606 668 2 184 157 2011* 10 261 441 301 389 826 026 28 074 588 2 375 831 07-11 (A) 9 464 120 298 114 793 272 24 967 364 2 146 812 2010 I 1 014 042 63 191 153 781 5 985 414 426 643 II 1 867 563 57 939 201 690 6 613 865 522 285 III 4 509 157 41 192 238 625 6 218 296 566 987 IV 2 312 549 133 795 201 083 6 789 092 668 242 2011* I 1 096 786 62 750 170 464 6 888 052 479 108 II 1 989 520 58 931 204 165 7 229 020 553 077 III 4 728 446 42 141 239 227 6 808 876 605 373 IV 2 446 688 137 567 212 169 7 148 640 738 274 2012* I 1 155 771 65 105 169 500 7 083 949 519 152 II 2 058 807 61 733 210 503 7 473 903 586 687 Kamu yönetimi ve Gayrimenkul, savunma, zorunlu Mali arac kiralama ve i sosyal güvenlik kurulu larn faaliyetleri Public administration faaliyetleri Konut sahipli i Real estate, renting and and defence, compulsory E itim Financial intermediation Ownership and dwelling business activities social security Education 2007 9 906 091 4 779 268 3 256 471 3 097 712 1 983 797 2008 10 803 084 4 889 749 3 473 201 3 108 369 2 007 025 2009 11 722 407 5 018 694 3 625 686 3 197 580 2 047 582 2010 12 521 036 5 111 048 3 902 456 3 213 346 2 059 719 2011* 13 722 619 5 202 722 4 264 349 3 338 781 2 163 966 07-11 (A) 11 735 047 5 000 296 3 704 433 3 191 158 2 052 418 2010 I 2 874 225 1 261 088 1 104 420 787 598 561 099 II 2 822 993 1 270 433 899 991 757 825 521 224 III 3 162 462 1 291 685 764 737 812 505 468 352 IV 3 661 357 1 287 842 1 133 309 855 417 509 044 2011* I 3 160 857 1 284 890 1 218 742 812 770 584 009 II 3 082 549 1 292 590 964 547 784 287 542 708 III 3 569 176 1 308 078 842 963 854 105 500 884 IV 3 910 036 1 317 164 1 238 097 887 619 536 366 2012* I 3 303 507 1 307 118 1 304 372 838 904 610 444 II 3 192 297 1 315 012 1 032 800 817 351 566 960 Not. 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. Note. From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. 26 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 32. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.7 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH (1998 fiyatlaryla) (devam) GDP by economic activities (at 1998 prices) (continued) [Üretim yönünden-Production based] (Bin YTL-Thousand TRY) Ula trma, Di er sosyal, toplumsal depolama ve Sa lk i leri ve ki isel hizmet Toptan ve haberle me ve sosyal faaliyetleri parekende ticaret Oteller ve Transport, hizmetler Other community, social n aat Wholesale and lokantalar storage and Health and and personel service Construction retail trade Hotels and restaurants communication social work activities 2007 6 573 647 13 436 516 1 921 011 14 811 164 1 190 962 1 583 443 2008 6 040 811 13 237 437 1 882 737 15 026 108 1 230 213 1 611 295 2009 5 067 196 11 863 006 1 952 631 13 936 885 1 268 643 1 592 251 2010 5 996 258 13 480 057 1 958 749 15 414 012 1 283 421 1 607 462 2011* 6 671 036 14 973 544 2 109 427 17 042 219 1 350 736 1 634 117 07-11 (A) 6 069 790 13 398 112 1 964 911 15 246 078 1 264 795 1 605 713 2010 I 1 323 450 3 060 627 340 848 3 524 444 357 414 433 324 II 1 490 318 3 383 294 357 191 3 813 900 312 726 379 186 III 1 560 560 3 396 289 831 996 3 924 577 313 201 373 673 IV 1 621 929 3 639 847 428 714 4 151 091 300 080 421 279 2011* I 1 527 998 3 611 097 358 434 3 970 420 369 954 436 160 II 1 685 607 3 847 913 384 508 4 275 095 322 960 382 817 III 1 721 934 3 757 489 897 804 4 370 291 334 474 385 780 IV 1 735 497 3 757 044 468 682 4 426 413 323 348 429 359 2012* I 1 568 775 3 634 855 367 471 4 173 296 388 041 441 086 II 1 692 376 3 894 103 400 132 4 439 714 336 151 384 974 (Eksi) Dolayl Ev içi personel ölçülen mali çal tran araclk hizmetleri hanehalklar (Less) Financial Gayri safi yurtiçi hasla Private household intermediation (Alc fiyatlaryla) with employed Sektörler toplam services indiretly Vergi-Subvansiyon Gross domestic product persons Sectoral total measured Taxes-Subsidies (Purchasers price) 2007 147 480 98 864 796 6 245 647 8 635 476 101 254 625 2008 155 676 100 110 905 6 773 149 8 583 974 101 921 730 2009 159 180 96 553 011 7 429 415 7 879 518 97 003 114 2010 167 832 105 300 829 8 323 627 8 908 442 105 885 644 2011* 180 848 114 493 639 9 441 173 9 836 836 114 889 302 07-11 (A) 162 203 103 064 636 7 642 602 8 768 849 104 190 883 2010 I 53 020 23 324 632 1 865 748 2 008 446 23 467 330 II 35 299 25 307 721 1 828 075 2 212 606 25 692 252 III 33 279 28 507 573 2 135 463 2 297 504 28 669 613 IV 46 234 28 160 903 2 494 340 2 389 887 28 056 450 2011* I 57 102 26 089 595 2 138 491 2 350 350 26 301 454 II 37 243 27 637 536 2 058 353 2 451 525 28 030 708 III 36 434 31 003 476 2 445 230 2 529 928 31 088 173 IV 50 069 29 763 031 2 799 098 2 505 034 29 468 967 2012* I 60 658 26 992 004 2 239 546 2 408 321 27 160 779 II 39 436 28 502 937 2 150 876 2 485 536 28 837 597 Not. 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. Note. From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 27 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 33. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.8 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH içindeki paylar (1998 fiyatlaryla) Shares of economic activities in GDP (at 1998 prices) [Üretim yönünden-Production based] (%) Elektrik, gaz, buhar ve Tarm, avclk ve scak su üretimi ve ormanclk Madencilik ve da tm Agriculture, hunting and Balkçlk ta ocakçl  malat sanayi Electricity, gas and water forestry Fishing Mining and quarrying Manufacturing industry supply 2007 8,6 0,3 0,8 24,0 2,0 2008 9,0 0,3 0,8 23,8 2,1 2009 9,8 0,3 0,8 23,2 2,1 2010 9,2 0,3 0,8 24,2 2,1 2011* 8,9 0,3 0,7 24,4 2,1 07-11 (A) 9,1 0,3 0,8 23,9 2,1 2010 I 4,3 0,3 0,7 25,5 1,8 II 7,3 0,2 0,8 25,7 2,0 III 15,7 0,1 0,8 21,7 2,0 IV 8,2 0,5 0,7 24,2 2,4 2011* I 4,2 0,2 0,6 26,2 1,8 II 7,1 0,2 0,7 25,8 2,0 III 15,2 0,1 0,8 21,9 1,9 IV 8,3 0,5 0,7 24,3 2,5 2012* I 4,3 0,2 0,6 26,1 1,9 II 7,1 0,2 0,7 25,9 2,0 Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu Gayrimenkul, sosyal güvenlik Mali arac kiralama ve i Public administration kurulu larn faaliyetleri and defence, faaliyetleri Konut sahipli i Real estate, renting and compulsory social E itim Financial intermediation Ownership and dwelling business activities security Education 2007 9,8 4,7 3,2 3,1 2,0 2008 10,6 4,8 3,4 3,0 2,0 2009 12,1 5,2 3,7 3,3 2,1 2010 11,8 4,8 3,7 3,0 1,9 2011* 11,9 4,5 3,7 2,9 1,9 07-11 (A) 11,2 4,8 3,6 3,1 2,0 2010 I 12,2 5,4 4,7 3,4 2,4 II 11,0 4,9 3,5 2,9 2,0 III 11,0 4,5 2,7 2,8 1,6 IV 13,0 4,6 4,0 3,0 1,8 2011* I 12,0 4,9 4,6 3,1 2,2 II 11,0 4,6 3,4 2,8 1,9 III 11,5 4,2 2,7 2,7 1,6 IV 13,3 4,5 4,2 3,0 1,8 2012* I 12,2 4,8 4,8 3,1 2,2 II 11,1 4,6 3,6 2,8 2,0 28 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 34. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.8 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH içindeki paylar (1998 fiyatlaryla) (devam) Shares of economic activities in GDP (at 1998 prices) (continued) [Üretim yönünden-Production based] (%) Ula trma, Di er sosyal, depolama ve Sa lk i leri toplumsal ve ki isel Toptan ve Oteller ve haberle me ve sosyal hizmet faaliyetleri parekende ticaret lokantalar Transport, hizmetler Other community, n aat Wholesale and retail Hotels and storage and Health and social and personel Construction trade restaurants communication social work service activities 2007 6,5 13,3 1,9 14,6 1,2 1,6 2008 5,9 13,0 1,8 14,7 1,2 1,6 2009 5,2 12,2 2,0 14,4 1,3 1,6 2010 5,7 12,7 1,8 14,6 1,2 1,5 2011* 5,8 13,0 1,8 14,8 1,2 1,4 07-11 (A) 5,8 12,9 1,9 14,6 1,2 1,5 2010 I 5,6 13,0 1,5 15,0 1,5 1,8 II 5,8 13,2 1,4 14,8 1,2 1,5 III 5,4 11,8 2,9 13,7 1,1 1,3 IV 5,8 13,0 1,5 14,8 1,1 1,5 2011* I 5,8 13,7 1,4 15,1 1,4 1,7 II 6,0 13,7 1,4 15,3 1,2 1,4 III 5,5 12,1 2,9 14,1 1,1 1,2 IV 5,9 12,7 1,6 15,0 1,1 1,5 2012* I 5,8 13,4 1,4 15,4 1,4 1,6 II 5,9 13,5 1,4 15,4 1,2 1,3 (Eksi) Dolayl Ev içi personel ölçülen mali Gayri safi yurtiçi çal tran araclk hizmetleri hasla (Alc hanehalklar (Less) Financial fiyatlaryla) Private household intermediation Gross domestic with employed Sektörler toplam services indiretly Vergi-Subvansiyon product persons Sectoral total measured Taxes-Subsidies (Purchasers price) 2007 0,1 97,6 6,2 8,5 100,0 2008 0,2 98,2 6,6 8,4 100,0 2009 0,2 99,5 7,7 8,1 100,0 2010 0,2 99,4 7,9 8,4 100,0 2011* 0,2 99,7 8,2 8,6 100,0 07-11 (A) 0,2 98,9 7,3 8,4 100,0 2010 I 0,2 99,4 8,0 8,6 100,0 II 0,1 98,5 7,1 8,6 100,0 III 0,1 99,4 7,4 8,0 100,0 IV 0,2 100,4 8,9 8,5 100,0 2011* I 0,2 99,2 8,1 8,9 100,0 II 0,1 98,6 7,3 8,7 100,0 III 0,1 99,7 7,9 8,1 100,0 IV 0,2 101,0 9,5 8,5 100,0 2012* I 0,2 99,4 8,2 8,9 100,0 II 0,1 98,8 7,5 8,6 100,0 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 29 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 35. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.9 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH geli me hzlar (1998 fiyatlaryla) Growth rate of GDP by economic activities (at 1998 prices) [Üretim yönünden-Production based] (%) Elektrik, gaz, buhar ve Tarm, avclk ve scak su üretimi ve ormanclk Madencilik ve da tm Agriculture, hunting and Balkçlk ta ocakçl  malat sanayi Electricity, gas and water forestry Fishing Mining and quarrying Manufacturing industry supply 2007 -7,0 0,7 8,1 5,6 6,8 2008 4,6 -5,7 5,4 -0,1 3,7 2009 3,7 -0,3 -6,7 -7,2 -3,4 2010 2,4 1,7 4,7 13,6 7,3 2011* 5,8 1,8 3,9 9,6 8,8 07-11 (A) 1,9 -0,4 3,1 4,3 4,6 2010 I 3,8 1,6 6,1 22,0 2,4 II 2,8 2,3 14,2 15,4 8,3 III 0,9 2,2 0,1 7,2 11,4 IV 4,5 1,3 0,9 11,3 6,5 2011* I 8,2 -0,7 10,8 15,1 12,3 II 6,5 1,7 1,2 9,3 5,9 III 4,9 2,3 0,3 9,5 6,8 IV 5,8 2,8 5,5 5,3 10,5 2012* I 5,4 3,8 -0,6 2,8 8,4 II 3,5 4,8 3,1 3,4 6,1 Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu Gayrimenkul, sosyal güvenlik Mali arac kiralama ve i Public administration kurulu larn faaliyetleri and defence, faaliyetleri Konut sahipli i Real estate, renting and compulsory social E itim Financial intermediation Ownership and dwelling business activities security Education 2007 9,8 2,1 13,9 1,2 4,8 2008 9,1 2,3 6,7 0,3 1,2 2009 8,5 2,6 4,4 2,9 2,0 2010 6,8 1,8 7,6 0,5 0,6 2011* 9,6 1,8 9,3 3,9 5,1 07-11 (A) 8,8 2,1 8,4 1,8 2,7 2010 I 3,5 1,8 12,8 0,4 1,2 II 6,8 1,7 10,5 0,2 0,8 III 6,7 2,6 2,2 -0,1 -0,7 IV 9,7 1,3 4,5 1,4 0,8 2011* I 10,0 1,9 10,4 3,2 4,1 II 9,2 1,7 7,2 3,5 4,1 III 12,9 1,3 10,2 5,1 6,9 IV 6,8 2,3 9,2 3,8 5,4 2012* I 4,5 1,7 7,0 3,2 4,5 II 3,6 1,7 7,1 4,2 4,5 30 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 36. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.9 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH geli me hzlar (1998 fiyatlaryla) (devam) Growth rate of GDP by economic activities (at 1998 prices) (continued) [Üretim yönünden-Production based] (%) Ula trma, Di er sosyal, depolama ve Sa lk i leri toplumsal ve ki isel Toptan ve Oteller ve haberle me ve sosyal hizmet faaliyetleri parekende ticaret lokantalar Transport, hizmetler Other community, n aat Wholesale and Hotels and storage and Health and social and personel Construction retail trade restaurants communication social work service activities 2007 5,7 5,7 2,1 7,1 1,7 5,4 2008 -8,1 -1,5 -2,0 1,5 3,3 1,8 2009 -16,1 -10,4 3,7 -7,2 3,1 -1,2 2010 18,3 13,6 0,3 10,6 1,2 1,0 2011* 11,3 11,1 7,7 10,6 5,2 1,7 07-11 (A) 2,2 3,7 2,4 4,5 2,9 1,7 2010 I 9,0 21,2 -1,1 12,7 4,3 2,4 II 21,7 14,0 2,5 10,4 2,1 2,3 III 23,7 7,5 0,7 6,0 -1,4 -1,2 IV 18,7 13,4 -0,9 13,8 -0,7 0,2 2011* I 15,5 18,0 5,2 12,7 3,5 0,7 II 13,1 13,7 7,6 12,1 3,3 1,0 III 10,3 10,6 7,9 11,4 6,8 3,2 IV 7,0 3,2 9,3 6,6 7,8 1,9 2012* I 2,7 0,7 2,5 5,1 4,9 1,1 II 0,4 1,2 4,1 3,9 4,1 0,6 (Eksi) Dolayl Ev içi personel ölçülen mali Gayri safi yurtiçi çal tran araclk hizmetleri hasla (Alc hanehalklar (Less) Financial fiyatlaryla) Private household intermediation Gross domestic with employed Sektörler toplam services indiretly Vergi-Subvansiyon product (Purchasers persons Sectoral total measured Taxes-Subsidies price) 2007 12,2 4,8 9,0 5,9 4,7 2008 5,6 1,3 8,4 -0,6 0,7 2009 2,3 -3,6 9,7 -8,2 -4,8 2010 5,4 9,1 12,0 13,1 9,2 2011* 7,8 8,7 13,4 10,4 8,5 07-11 (A) 6,6 4,1 10,5 4,1 3,6 2010 I 9,7 11,8 7,8 17,7 12,6 II 8,1 10,3 12,4 13,8 10,4 III 0,2 5,6 13,2 8,2 5,3 IV 2,8 9,4 14,1 13,5 9,3 2011* I 7,7 11,9 14,6 17,0 12,1 II 5,5 9,2 12,6 10,8 9,1 III 9,5 8,8 14,5 10,1 8,4 IV 8,3 5,7 12,2 4,8 5,0 2012* I 6,2 3,5 4,7 2,5 3,3 II 5,9 3,1 4,5 1,4 2,9 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 31 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 37. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.10 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH geli me hzna katklar (1998 fiyatlaryla) Contribution of economic activities to growth rate of GDP (at 1998 prices) [Üretim yönünden-Production based] (%) Elektrik, gaz, buhar ve Tarm, avclk ve scak su üretimi ve ormanclk Madencilik ve da tm Agriculture, hunting and Balkçlk ta ocakçl  malat sanayi Electricity, gas and water forestry Fishing Mining and quarrying Manufacturing industry supply 2007 -0,7 0,0 0,1 1,3 0,1 2008 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 2009 0,3 0,0 -0,1 -1,7 -0,1 2010 0,2 0,0 0,0 3,2 0,2 2011* 0,5 0,0 0,0 2,3 0,2 07-11 (A) 0,2 0,0 0,0 1,0 0,1 2010 I 0,2 0,0 0,0 5,2 0,0 II 0,2 0,0 0,1 3,8 0,2 III 0,1 0,0 0,0 1,5 0,2 IV 0,4 0,0 0,0 2,7 0,2 2011* I 0,4 0,0 0,1 3,8 0,2 II 0,5 0,0 0,0 2,4 0,1 III 0,8 0,0 0,0 2,1 0,1 IV 0,5 0,0 0,0 1,3 0,2 2012* I 0,2 0,0 0,0 0,7 0,2 II 0,2 0,0 0,0 0,9 0,1 Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu Gayrimenkul, sosyal güvenlik Mali arac kiralama ve i Public administration kurulu larn faaliyetleri and defence, faaliyetleri Konut sahipli i Real estate, renting and compulsory social E itim Financial intermediation Ownership and dwelling business activities security Education 2007 0,9 0,1 0,4 0,0 0,1 2008 0,9 0,1 0,2 0,0 0,0 2009 0,9 0,1 0,1 0,1 0,0 2010 0,8 0,1 0,3 0,0 0,0 2011* 1,1 0,1 0,3 0,1 0,1 07-11 (A) 0,9 0,1 0,3 0,1 0,1 2010 I 0,5 0,1 0,6 0,0 0,0 II 0,8 0,1 0,4 0,0 0,0 III 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0 IV 1,3 0,1 0,2 0,0 0,0 2011* I 1,2 0,1 0,5 0,1 0,1 II 1,0 0,1 0,3 0,1 0,1 III 1,4 0,1 0,3 0,1 0,1 IV 0,9 0,1 0,4 0,1 0,1 2012* I 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 II 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 32 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 38. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.10 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH geli me hzna katklar (1998 fiyatlaryla) (devam) Contribution of economic activities to growth rate of GDP (at 1998 prices) (continued) [Üretim yönünden-Production based] (%) Ula trma, Di er sosyal, depolama ve Sa lk i leri toplumsal ve ki isel Toptan ve haberle me ve sosyal hizmet faaliyetleri parekende ticaret Oteller ve Transport, hizmetler Other community, social n aat Wholesale and lokantalar storage and Health and and personel service Construction retail trade Hotels and restaurants communication social work activities 2007 0,4 0,8 0,0 1,0 0,0 0,1 2008 -0,5 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 2009 -1,0 -1,3 0,1 -1,1 0,0 0,0 2010 1,0 1,7 0,0 1,5 0,0 0,0 2011* 0,6 1,4 0,1 1,5 0,1 0,0 07-11 (A) 0,1 0,5 0,0 0,6 0,0 0,0 2010 I 0,5 2,6 0,0 1,9 0,1 0,0 II 1,1 1,8 0,0 1,5 0,0 0,0 III 1,1 0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 IV 1,0 1,7 0,0 2,0 0,0 0,0 2011* I 0,9 2,3 0,1 1,9 0,1 0,0 II 0,8 1,8 0,1 1,8 0,0 0,0 III 0,6 1,3 0,2 1,6 0,1 0,0 IV 0,4 0,4 0,1 1,0 0,1 0,0 2012* I 0,2 0,1 0,0 0,8 0,1 0,0 II 0,0 0,2 0,1 0,6 0,0 0,0 (Eksi) Dolayl Ev içi personel ölçülen mali çal tran araclk hizmetleri Gayri safi yurtiçi hanehalklar (Less) Financial hasla (Alc Private household intermediation fiyatlaryla) with employed Sektörler toplam services indiretly Vergi-Subvansiyon Gross domestic product persons Sectoral total measured Taxes-Subsidies (Purchasers price) 2007 0,0 4,7 0,6 0,5 4,7 2008 0,0 1,2 0,9 -0,1 0,7 2009 0,0 -3,5 0,6 -0,7 -4,8 2010 0,0 9,0 0,9 1,1 9,2 2011* 0,0 8,7 1,1 0,9 8,5 07-11 (A) 0,0 4,0 0,8 0,3 3,6 2010 I 0,0 11,8 0,6 1,5 12,6 II 0,0 10,1 0,9 1,2 10,4 III 0,0 5,6 0,9 0,6 5,3 IV 0,0 9,4 1,2 1,1 9,3 2011* I 0,0 11,8 1,2 1,5 12,1 II 0,0 9,1 0,9 0,9 9,1 III 0,0 8,7 1,1 0,8 8,4 IV 0,0 5,7 1,1 0,4 5,0 2012* I 0,0 3,4 0,4 0,2 3,3 II 0,0 3,1 0,3 0,1 2,9 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 33 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 39. Ulusal Hesaplar National Accounts 34 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 40. National Accounts Ulusal Hesaplar Tarım, avcılık ve ormancılık-Agriculture, hunting and forestry Toptan ve perakende ticaret-Wholesale and retail trade Ulaştırma, depolama ve haberleşme-Transport, storage and communication İmalat Sanayi-Manufacturing industry Diğer-Other Ulaştırma, depolama ve haberleşme-Transport, storage and communication Toptan ve perakende ticaret-Wholesale and retail trade İmalat Sanayi-Manufacturing industry Tarım, avcılık ve ormancılık-Agriculture, hunting and forestry İmalat Sanayi-Manufacturing industry Toptan ve perakende ticaret-Wholesale and retail trade Ulaştırma, depolama ve haberleşme-Transport, storage and communication Diğer-Other Tarım, avcılık ve ormancılık-Agriculture, hunting and forestry TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 35 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 41. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.11 Harcama kalemlerine göre GSYH (cari fiyatlarla) GDP by expenditure types (at current prices) [Harcama yönünden-Expenditure based] (Bin YTL-Thousands TRY) Yerle ik ve yerle ik olmayan (Eksi) Yerle ik hanehalklar- olmayan Yerle ik nn yurtiçi hanehalklar- hanehalklar- tüketimi nn yurtiçi nn yurtd  Yerle ik Final tüketimi tüketimi hanehalklar- consumption (Less) Final Final nn tüketimi expenditure of consumption consumption Devletin nihai Final resident and non- expenditure of exenditure of tüketim Mal ve hizmet consumption resident non-resident resident harcamalar almlar expenditure of households on households on households in Government final Maa , ücret Purchases of resident the economic economic the rest of the consumption Compensation of goods and households territory territory world expenditure employees services 2007 601 238 607 628 733 500 31 742 044 4 247 151 107 815 962 59 601 255 48 214 707 2008 663 944 252 695 619 985 36 241 015 4 565 282 121 681 099 66 986 764 54 694 335 2009 680 768 339 714 245 241 39 888 549 6 411 648 140 028 924 75 829 979 64 198 944 2010 787 752 785 819 223 624 38 723 122 7 252 283 157 513 643 87 344 368 70 169 275 2011* 923 632 512 961 858 650 46 572 561 8 346 423 180 670 156 100 906 381 79 763 776 07-11 (A) 731 467 299 763 936 200 38 633 458 6 164 557 141 541 957 78 133 749 63 408 207 2010 I 182 874 420 187 211 081 5 831 517 1 494 857 32 962 367 22 138 595 10 823 772 II 190 552 699 197 770 319 9 017 406 1 799 787 36 625 075 21 522 259 15 102 817 III 203 036 357 215 607 469 14 548 059 1 976 948 37 192 342 21 953 204 15 239 138 IV 211 289 308 218 634 756 9 326 139 1 980 692 50 733 859 21 730 310 29 003 549 2011* I 217 910 916 222 576 238 6 551 625 1 886 304 38 434 793 25 532 423 12 902 370 II 223 114 568 231 167 963 10 128 290 2 074 894 43 298 762 24 830 707 18 468 055 III 240 663 863 256 976 783 18 115 775 1 802 854 44 987 082 25 594 403 19 392 679 IV 241 943 166 251 137 666 11 776 871 2 582 371 53 949 520 24 948 847 29 000 672 2012* I 237 019 979 242 773 104 7 120 111 1 366 986 44 370 934 29 136 483 15 234 451 II 242 143 608 252 825 239 12 718 931 2 037 301 50 712 036 29 841 993 20 870 042 Gayri safi sabit (Eksi) Mal ve sermaye Stok Mal ve hizmet hizmet ithalat Gayri safi olu umu de i meleri ihracat (Less) Imports of yurtiçi hasla Gross fixed Kamu sektörü Özel sektör Change in Exports of goods goods and Gross domestic capital formation Public sector Private sector stocks(1) and services services product 2007 180 598 317 28 674 618 151 923 699 -2 961 137 188 224 755 231 738 081 843 178 421 2008 189 094 334 36 725 067 152 369 267 17 949 462 227 252 949 269 387 845 950 534 251 2009 160 718 033 35 335 252 125 382 781 -18 427 286 222 102 643 232 632 073 952 558 579 2010 207 815 565 43 406 876 164 408 689 6 707 721 233 045 907 294 036 273 1 098 799 348 2011* 282 839 859 48 580 935 234 258 924 26 364 805 308 170 825 423 616 154 1 298 062 004 07-11 (A) 204 213 221 38 544 549 165 668 672 5 926 713 235 759 416 290 282 085 1 028 626 521 2010 I 44 026 228 7 497 582 36 528 646 -7 217 524 49 639 834 61 259 309 241 026 016 II 51 427 087 10 508 903 40 918 184 1 300 238 59 155 335 73 063 565 265 996 869 III 51 994 797 11 430 146 40 564 652 17 393 513 61 918 359 75 539 761 295 995 607 IV 60 367 452 13 970 245 46 397 207 -4 768 506 62 332 379 84 173 637 295 780 856 2011* I 64 515 352 8 124 779 56 390 573 -1 214 530 62 275 663 92 724 165 289 198 028 II 73 917 347 11 981 170 61 936 177 9 978 563 71 121 017 104 381 777 317 048 480 III 71 002 888 13 548 265 57 454 623 17 793 454 88 377 174 112 226 636 350 597 825 IV 73 404 272 14 926 720 58 477 551 - 192 684 86 396 973 114 283 575 341 217 671 2012* I 74 054 544 9 204 060 64 850 484 -1 365 290 78 544 431 104 629 155 327 995 443 II 75 230 221 12 211 428 63 018 793 5 271 200 92 579 922 116 306 791 349 630 197 Not. 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. Note. From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. (1) Stok De i meleri kalnt yöntemiyle hesaplanm olup istatistiki hatay da (1) Change in Stocks is estimated as residual between içermektedir. production and expenditure accounts and also includes statistical discrepancy 36 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 42. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.12 Harcama kalemlerinin GSYH içindeki paylar (cari fiyatlarla) Shares of expenditure types in GDP (at current prices) [Harcama yönünden-Expenditure based] (%) Yerle ik ve yerle ik olmayan (Eksi) Yerle ik hanehalklar- olmayan Yerle ik nn yurtiçi hanehalklar- hanehalklar- tüketimi nn yurtiçi nn yurtd  Yerle ik Final tüketimi tüketimi hanehalklar- consumption (Less) Final Final nn tüketimi expenditure of consumption consumption Devletin nihai Final resident and non- expenditure of exenditure of tüketim Mal ve hizmet consumption resident non-resident resident harcamalar almlar expenditure of households on households on households in Government final Maa , ücret Purchases of resident the economic economic the rest of the consumption Compensation of goods and households territory territory world expenditure employees services 2007 71,3 74,6 3,8 0,5 12,8 7,1 5,7 2008 69,8 73,2 3,8 0,5 12,8 7,0 5,8 2009 71,5 75,0 4,2 0,7 14,7 8,0 6,7 2010 71,7 74,6 3,5 0,7 14,3 7,9 6,4 2011* 71,2 74,1 3,6 0,6 13,9 7,8 6,1 07-11 (A) 71,1 74,3 3,8 0,6 13,7 7,6 6,1 2010 I 75,9 77,7 2,4 0,6 13,7 9,2 4,5 II 71,6 74,4 3,4 0,7 13,8 8,1 5,7 III 68,6 72,8 4,9 0,7 12,6 7,4 5,1 IV 71,4 73,9 3,2 0,7 17,2 7,3 9,8 2011* I 75,4 77,0 2,3 0,7 13,3 8,8 4,5 II 70,4 72,9 3,2 0,7 13,7 7,8 5,8 III 68,6 73,3 5,2 0,5 12,8 7,3 5,5 IV 70,9 73,6 3,5 0,8 15,8 7,3 8,5 2012* I 72,3 74,0 2,2 0,4 13,5 8,9 4,6 II 69,3 72,3 3,6 0,6 14,5 8,5 6,0 Gayri safi sabit (Eksi) Mal ve sermaye Stok Mal ve hizmet hizmet ithalat Gayri safi olu umu de i meleri ihracat (Less) Imports of yurtiçi hasla Gross fixed Kamu sektörü Özel sektör Change in Exports of goods goods and Gross domestic capital formation Public sector Private sector stocks(1) and services services product 2007 21,4 3,4 18,0 -0,4 22,3 27,5 100,0 2008 19,9 3,9 16,0 1,9 23,9 28,3 100,0 2009 16,9 3,7 13,2 -1,9 23,3 24,4 100,0 2010 18,9 4,0 15,0 0,6 21,2 26,8 100,0 2011* 21,8 3,7 18,0 2,0 23,7 32,6 100,0 07-11 (A) 19,8 3,7 16,0 0,4 22,9 27,9 100,0 2010 I 18,3 3,1 15,2 -3,0 20,6 25,4 100,0 II 19,3 4,0 15,4 0,5 22,2 27,5 100,0 III 17,6 3,9 13,7 5,9 20,9 25,5 100,0 IV 20,4 4,7 15,7 -1,6 21,1 28,5 100,0 2011* I 22,3 2,8 19,5 -0,4 21,5 32,1 100,0 II 23,3 3,8 19,5 3,1 22,4 32,9 100,0 III 20,3 3,9 16,4 5,1 25,2 32,0 100,0 IV 21,5 4,4 17,1 -0,1 25,3 33,5 100,0 2012* I 22,6 2,8 19,8 -0,4 23,9 31,9 100,0 II 21,5 3,5 18,0 1,5 26,5 33,3 100,0 (1) Change in Stocks is estimated as residual between (1) Stok De i meleri kalnt yöntemiyle hesaplanm olup istatistiki production and expenditure accounts and also includes hatay da içermektedir. statistical discrepancy TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 37 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 43. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.13 Harcama kalemlerine göre GSYH geli me hzlar (cari fiyatlarla) Growth rates of GDP by expenditure types (at current prices) [Harcama yönünden-Expenditure based] (%) Yerle ik ve yerle ik olmayan (Eksi) Yerle ik hanehalklar- olmayan Yerle ik nn yurtiçi hanehalklar- hanehalklar- tüketimi nn yurtiçi nn yurtd  Yerle ik Final tüketimi tüketimi hanehalklar- consumption (Less) Final Final nn tüketimi expenditure of consumption consumption Devletin nihai Final resident and non- expenditure of exenditure of tüketim Mal ve hizmet consumption resident non-resident resident harcamalar almlar expenditure of households on households on households in Government final Maa , ücret Purchases of resident the economic economic the rest of the consumption Compensation of goods and households territory territory world expenditure employees services 2007 12,4 11,3 -6,7 6,8 15,3 13,0 18,3 2008 10,4 10,6 14,2 7,5 12,9 12,4 13,4 2009 2,5 2,7 10,1 40,4 15,1 13,2 17,4 2010 15,7 14,7 -2,9 13,1 12,5 15,2 9,3 2011* 17,2 17,4 20,3 15,1 14,7 15,5 13,7 07-11 (A) 11,7 11,3 7,0 16,6 14,1 13,9 14,4 2010 I 18,4 17,8 -2,3 0,9 11,4 15,5 4,0 II 13,7 13,1 3,8 22,3 15,8 15,3 16,5 III 13,8 11,9 -8,4 19,8 10,1 15,1 3,6 IV 17,1 16,3 -0,2 9,5 12,6 14,8 11,0 2011* I 19,2 18,9 12,3 26,2 16,6 15,3 19,2 II 17,1 16,9 12,3 15,3 18,2 15,4 22,3 III 18,5 19,2 24,5 -8,8 21,0 16,6 27,3 IV 14,5 14,9 26,3 30,4 6,3 14,8 0,0 2012* I 8,8 9,1 8,7 -27,5 15,4 14,1 18,1 II 8,5 9,4 25,6 -1,8 17,1 20,2 13,0 Gayri safi sabit (Eksi) Mal ve sermaye Mal ve hizmet hizmet ithalat olu umu ihracat (Less) Imports of Gross fixed Kamu sektörü Özel sektör Exports of goods goods and Gayri safi yurtiçi hasla capital formation Public sector Private sector and services services Gross domestic product 2007 6,8 11,4 6,0 9,5 10,8 11,2 2008 4,7 28,1 0,3 20,7 16,2 12,7 2009 -15,0 -3,8 -17,7 -2,3 -13,6 0,2 2010 29,3 22,8 31,1 4,9 26,4 15,4 2011* 36,1 11,9 42,5 32,2 44,1 18,1 07-11 (A) 12,4 14,1 12,4 13,0 16,8 11,5 2010 I 11,6 20,6 9,9 -3,8 19,6 15,9 II 28,9 22,8 30,5 15,8 30,1 16,4 III 31,7 21,7 34,9 1,9 23,4 13,1 IV 44,1 25,1 51,0 6,2 31,4 16,3 2011* I 46,5 8,4 54,4 25,5 51,4 20,0 II 43,7 14,0 51,4 20,2 42,9 19,2 III 36,6 18,5 41,6 42,7 48,6 18,4 IV 21,6 6,8 26,0 38,6 35,8 15,4 2012* I 14,8 13,3 15,0 26,1 12,8 13,4 II 1,8 1,9 1,7 30,2 11,4 10,3 38 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 44. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.14 Harcama kalemlerinin GSYH geli me hzna katklar (cari fiyatlarla) Contribution of expenditure types to growth rates of GDP (at current prices) [Harcama yönünden-Expenditure based] (%) Yerle ik ve yerle ik olmayan (Eksi) Yerle ik hanehalklar- olmayan nn yurtiçi hanehalklar- Yerle ik tüketimi nn yurtiçi hanehalklar- Yerle ik Final tüketimi nn yurtd  hanehalklar- consumption (Less) Final tüketimi nn tüketimi expenditure of consumption Final Devletin nihai Final resident and non- expenditure of consumption tüketim Mal ve hizmet consumption resident non-resident exenditure of harcamalar almlar expenditure of households on households on resident Government final Maa , ücret Purchases of resident the economic economic households in the consumption Compensation of goods and households territory territory rest of the world expenditure employees services 2007 8,8 8,4 -0,3 0,0 1,9 0,9 1,0 2008 7,4 7,9 0,5 0,0 1,6 0,9 0,8 2009 1,8 2,0 0,4 0,2 1,9 0,9 1,0 2010 11,2 11,0 -0,1 0,1 1,8 1,2 0,6 2011* 12,4 13,0 0,7 0,1 2,1 1,2 0,9 07-11 (A) 8,3 8,5 0,2 0,1 1,9 1,0 0,9 2010 I 13,7 13,6 -0,1 0,0 1,6 1,4 0,2 II 10,0 10,0 0,1 0,1 2,2 1,3 0,9 III 9,4 8,8 -0,5 0,1 1,3 1,1 0,2 IV 12,1 12,1 0,0 0,1 2,2 1,1 1,1 2011* I 14,5 14,7 0,3 0,2 2,3 1,4 0,9 II 12,2 12,6 0,4 0,1 2,5 1,2 1,3 III 12,7 14,0 1,2 -0,1 2,6 1,2 1,4 IV 10,4 11,0 0,8 0,2 1,1 1,1 0,0 2012* I 6,6 7,0 0,2 -0,2 2,1 1,2 0,8 II 6,0 6,8 0,8 0,0 2,3 1,6 0,8 Gayri safi sabit (Eksi) Mal ve sermaye Mal ve hizmet hizmet ithalat olu umu ihracat (Less) Imports of Gross fixed Kamu sektörü Özel sektör Exports of goods goods and Gayri safi yurtiçi hasla capital formation Public sector Private sector and services services Gross domestic product 2007 1,5 0,4 1,1 2,1 -3,0 11,2 2008 1,0 1,0 0,1 4,6 -4,5 12,7 2009 -3,0 -0,1 -2,8 -0,5 -3,9 0,2 2010 4,9 0,8 4,1 1,1 6,4 15,4 2011* 6,8 0,5 6,4 6,8 11,8 18,1 07-11 (A) 2,3 0,5 1,8 2,8 1,4 11,5 2010 I 2,2 0,6 1,6 -0,9 4,8 15,9 II 5,0 0,9 4,2 3,5 7,4 16,4 III 4,8 0,8 4,0 0,5 5,5 13,1 IV 7,3 1,1 6,2 1,4 7,9 16,3 2011* I 8,5 0,3 8,2 5,2 13,1 20,0 II 8,5 0,6 7,9 4,5 11,8 19,2 III 6,4 0,7 5,7 8,9 12,4 18,4 IV 4,4 0,3 4,1 8,1 10,2 15,4 2012* I 3,3 0,4 2,9 5,6 4,1 13,4 II 0,4 0,1 0,3 6,8 3,8 10,3 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 39 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 45. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.15 Harcama kalemlerine göre GSYH (1998 fiyatlaryla) GDP by expenditure types (at 1998 prices) [Harcama yönünden-Expenditure based] (Bin YTL-Thousand TRY) Yerle ik ve yerle ik olmayan (Eksi) Yerle ik hanehalklar- olmayan nn yurtiçi hanehalklar- Yerle ik tüketimi nn yurtiçi hanehalklar- Yerle ik Final tüketimi nn yurtd  hanehalklar- consumption (Less) Final tüketimi nn tüketimi expenditure of consumption Final Devletin nihai Final resident and non- expenditure of consumption tüketim Mal ve hizmet consumption resident non-resident exenditure of harcamalar almlar expenditure of households on households on resident Government final Maa , ücret Purchases of resident the economic economic households in the consumption Compensation of goods and households territory territory rest of the world expenditure employees services 2007 70 421 398 74 106 803 4 232 799 547 394 10 127 098 5 060 735 5 066 363 2008 70 198 486 73 800 315 4 084 770 482 942 10 304 175 5 042 711 5 261 464 2009 68 597 603 72 348 575 4 427 934 676 962 11 105 788 5 112 949 5 992 839 2010 73 174 350 76 651 527 4 208 987 731 810 11 325 193 5 172 463 6 152 730 2011* 78 851 141 82 242 216 4 039 158 648 084 11 834 486 5 376 746 6 457 740 07-11 (A) 72 248 596 75 829 887 4 198 730 617 438 10 939 348 5 153 121 5 786 227 2010 I 16 945 669 17 432 695 642 267 155 241 2 354 821 1 281 714 1 073 107 II 17 571 000 18 374 462 979 517 176 055 2 603 438 1 284 576 1 318 862 III 19 289 164 20 648 949 1 561 044 201 259 2 616 821 1 284 091 1 332 729 IV 19 368 516 20 195 420 1 026 159 199 255 3 750 112 1 322 082 2 428 031 2011* I 18 998 714 19 457 644 624 610 165 681 2 519 289 1 330 164 1 189 125 II 19 034 435 19 784 229 918 658 168 864 2 837 238 1 337 929 1 499 309 III 20 784 965 22 153 325 1 500 333 131 973 2 887 440 1 342 892 1 544 548 IV 20 033 027 20 847 019 995 557 181 565 3 590 520 1 365 761 2 224 758 2012* I 19 030 297 19 532 734 602 475 100 039 2 657 767 1 367 528 1 290 239 II 18 942 390 19 860 486 1 061 478 143 383 2 962 443 1 386 312 1 576 131 Gayri safi sabit (Eksi) Mal ve sermaye Stok Mal ve hizmet hizmet ithalat Gayri safi olu umu de i meleri ihracat (Less) Imports of yurtiçi hasla Gross fixed Kamu sektörü Özel sektör Change in Exports of goods goods and Gross domestic (1) capital formation Public sector Private sector stocks and services services product 2007 25 480 808 3 352 767 22 128 041 - 135 869 25 275 168 29 913 978 101 254 625 2008 23 912 294 3 780 105 20 132 189 217 211 25 968 236 28 678 672 101 921 730 2009 19 358 027 3 755 945 15 602 082 -2 140 473 24 660 528 24 578 358 97 003 114 2010 25 270 576 4 419 507 20 851 069 281 357 25 500 932 29 666 764 105 885 644 2011* 29 934 684 4 274 801 25 659 882 13 878 27 144 950 32 889 837 114 889 302 07-11 (A) 24 791 278 3 916 625 20 874 653 - 352 779 25 709 963 29 145 522 104 190 883 2010 I 5 139 029 743 221 4 395 808 - 98 209 5 487 811 6 361 792 23 467 330 II 6 158 873 1 064 911 5 093 962 59 790 6 446 225 7 147 075 25 692 252 III 6 331 162 1 142 563 5 188 599 1 446 158 6 676 462 7 690 154 28 669 613 IV 7 641 513 1 468 813 6 172 700 -1 126 381 6 890 434 8 467 744 28 056 450 2011* I 6 972 156 736 654 6 235 501 - 10 934 5 966 515 8 144 286 26 301 454 II 7 942 358 1 062 739 6 879 619 233 286 6 478 448 8 495 057 28 030 708 III 7 280 209 1 146 281 6 133 928 993 915 7 356 912 8 215 267 31 088 173 IV 7 739 961 1 329 128 6 410 833 -1 202 389 7 343 076 8 035 227 29 468 967 2012* I 7 075 041 752 156 6 322 885 - 624 295 6 678 930 7 656 962 27 160 779 II 7 358 204 1 020 560 6 337 644 1 118 7 758 971 8 185 530 28 837 597 Not. 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. Note. From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. (1) Change in Stocks is estimated as residual between (1) Stok De i meleri kalnt yöntemiyle hesaplanm olup istatistiki production and expenditure accounts and also includes hatay da içermektedir. statistical discrepancy 40 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 46. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.16 Harcama kalemlerinin GSYH içindeki paylar (1998 fiyatlaryla) Shares of expenditure types in GDP (at 1998 prices) [Harcama yönünden-Expenditure based] (%) Yerle ik ve yerle ik olmayan (Eksi) Yerle ik hanehalklar- olmayan nn yurtiçi hanehalklar- Yerle ik tüketimi nn yurtiçi hanehalklar- Yerle ik Final tüketimi nn yurtd  hanehalklar- consumption (Less) Final tüketimi nn tüketimi expenditure of consumption Final Devletin nihai Final resident and non- expenditure of consumption tüketim Mal ve hizmet consumption resident non-resident exenditure of harcamalar almlar expenditure of households on households on resident Government final Maa , ücret Purchases of resident the economic economic households in the consumption Compensation of goods and households territory territory rest of the world expenditure employees services 2007 69,5 73,2 4,2 0,5 10,0 5,0 5,0 2008 68,9 72,4 4,0 0,5 10,1 4,9 5,2 2009 70,7 74,6 4,6 0,7 11,4 5,3 6,2 2010 69,1 72,4 4,0 0,7 10,7 4,9 5,8 2011* 68,6 71,6 3,5 0,6 10,3 4,7 5,6 07-11 (A) 69,4 72,8 4,0 0,6 10,5 5,0 5,6 2010 I 72,2 74,3 2,7 0,7 10,0 5,5 4,6 II 68,4 71,5 3,8 0,7 10,1 5,0 5,1 III 67,3 72,0 5,4 0,7 9,1 4,5 4,6 IV 69,0 72,0 3,7 0,7 13,4 4,7 8,7 2011* I 72,2 74,0 2,4 0,6 9,6 5,1 4,5 II 67,9 70,6 3,3 0,6 10,1 4,8 5,3 III 66,9 71,3 4,8 0,4 9,3 4,3 5,0 IV 68,0 70,7 3,4 0,6 12,2 4,6 7,5 2012* I 70,1 71,9 2,2 0,4 9,8 5,0 4,8 II 65,7 68,9 3,7 0,5 10,3 4,8 5,5 Gayri safi sabit (Eksi) Mal ve sermaye Stok Mal ve hizmet hizmet ithalat Gayri safi olu umu de i meleri ihracat (Less) Imports of yurtiçi hasla Gross fixed Kamu sektörü Özel sektör Change in Exports of goods goods and Gross domestic (1) capital formation Public sector Private sector stocks and services services product 2007 25,2 3,3 21,9 -0,1 25,0 29,5 100,0 2008 23,5 3,7 19,8 0,2 25,5 28,1 100,0 2009 20,0 3,9 16,1 -2,2 25,4 25,3 100,0 2010 23,9 4,2 19,7 0,3 24,1 28,0 100,0 2011* 26,1 3,7 22,3 0,0 23,6 28,6 100,0 07-11 (A) 23,7 3,8 19,9 -0,4 24,7 27,9 100,0 2010 I 21,9 3,2 18,7 -0,4 23,4 27,1 100,0 II 24,0 4,1 19,8 0,2 25,1 27,8 100,0 III 22,1 4,0 18,1 5,0 23,3 26,8 100,0 IV 27,2 5,2 22,0 -4,0 24,6 30,2 100,0 2011* I 26,5 2,8 23,7 0,0 22,7 31,0 100,0 II 28,3 3,8 24,5 0,8 23,1 30,3 100,0 III 23,4 3,7 19,7 3,2 23,7 26,4 100,0 IV 26,3 4,5 21,8 -4,1 24,9 27,3 100,0 2012* I 26,0 2,8 23,3 -2,3 24,6 28,2 100,0 II 25,5 3,5 22,0 0,0 26,9 28,4 100,0 (1) Change in Stocks is estimated as residual between (1) Stok De i meleri kalnt yöntemiyle hesaplanm olup istatistiki production and expenditure accounts and also includes hatay da içermektedir. statistical discrepancy TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 41 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 47. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.17 Harcama kalemlerine göre GSYH geli me hzlar (1998 fiyatlaryla) Growth rates of GDP by expenditure types (at 1998 prices) [Harcama yönünden-Expenditure based] (%) Yerle ik ve yerle ik olmayan (Eksi) Yerle ik hanehalklar- olmayan Yerle ik nn yurtiçi hanehalklar- hanehalklar- tüketimi nn yurtiçi nn yurtd  Yerle ik Final tüketimi tüketimi hanehalklar- consumption (Less) Final Final nn tüketimi expenditure of consumption consumption Devletin nihai Final resident and non- expenditure of exenditure of tüketim Mal ve hizmet consumption resident non-resident resident harcamalar almlar expenditure of households on households on households in Government final Maa , ücret Purchases of resident the economic economic the rest of the consumption Compensation of goods and households territory territory world expenditure employees services 2007 5,5 4,7 -7,1 6,8 6,5 1,1 12,6 2008 -0,3 -0,4 -3,5 -11,8 1,7 -0,4 3,9 2009 -2,3 -2,0 8,4 40,2 7,8 1,4 13,9 2010 6,7 5,9 -4,9 8,1 2,0 1,2 2,7 2011* 7,8 7,3 -4,0 -11,4 4,5 3,9 5,0 07-11 (A) 3,5 3,1 -2,2 6,4 4,5 1,4 7,6 2010 I 7,9 7,7 0,7 3,0 0,5 0,4 0,6 II 3,0 2,8 0,8 12,0 4,7 0,5 9,0 III 6,8 5,1 -11,8 12,8 -0,9 1,4 -3,0 IV 8,9 8,3 -2,1 4,5 3,1 2,2 3,6 2011* I 12,1 11,6 -2,7 6,7 7,0 3,8 10,8 II 8,3 7,7 -6,2 -4,1 9,0 4,2 13,7 III 7,8 7,3 -3,9 -34,4 10,3 4,6 15,9 IV 3,4 3,2 -3,0 -8,9 -4,3 3,3 -8,4 2012* I 0,2 0,4 -3,5 -39,6 5,5 2,8 8,5 II -0,5 0,4 15,5 -15,1 4,4 3,6 5,1 Gayri safi sabit (Eksi) Mal ve sermaye Mal ve hizmet hizmet ithalat olu umu ihracat (Less) Imports of Gross fixed Kamu sektörü Özel sektör Exports of goods goods and Gayri safi yurtiçi hasla capital formation Public sector Private sector and services services Gross domestic product 2007 3,1 6,3 2,6 7,3 10,7 4,7 2008 -6,2 12,7 -9,0 2,7 -4,1 0,7 2009 -19,0 -0,6 -22,5 -5,0 -14,3 -4,8 2010 30,5 17,7 33,6 3,4 20,7 9,2 2011* 18,5 -3,3 23,1 6,4 10,9 8,5 07-11 (A) 5,4 6,6 5,6 3,0 4,8 3,6 2010 I 17,2 15,7 17,5 -0,8 22,0 12,6 II 29,0 17,9 31,6 12,5 19,2 10,4 III 30,7 16,1 34,5 -1,6 16,3 5,3 IV 42,7 19,8 49,5 4,2 25,4 9,3 2011* I 35,7 -0,9 41,9 8,7 28,0 12,1 II 29,0 -0,2 35,1 0,5 18,9 9,1 III 15,0 0,3 18,2 10,2 6,8 8,4 IV 1,3 -9,5 3,9 6,6 -5,1 5,0 2012* I 1,5 2,1 1,4 11,9 -6,0 3,3 II -7,4 -4,0 -7,9 19,8 -3,6 2,9 42 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 48. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.18 Harcama kalemlerinin GSYH geli me hzna katklar (1998 fiyatlaryla) Contribution of expenditure types to growth rates of GDP (at 1998 prices) [Harcama yönünden-Expenditure based] (%) Yerle ik ve yerle ik (Eksi) Yerle ik olmayan olmayan hanehalklar- hanehalklar- Yerle ik nn yurtiçi nn yurtiçi hanehalklar- Yerle ik tüketimi tüketimi nn yurtd  hanehalklar- Final consumption (Less) Final tüketimi Devletin nihai nn tüketimi expenditure of consumption Final consumption tüketim Mal ve hizmet Final consumption resident and non- expenditure of exenditure of harcamalar almlar expenditure of resident non-resident resident Government final Maa , ücret Purchases of resident households on the households on households in the consumption Compensation of goods and households economic territory economic territory rest of the world expenditure employees services 2007 3,8 3,4 -0,3 0,0 0,6 0,1 0,6 2008 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,2 2009 -1,6 -1,4 0,3 0,2 0,8 0,1 0,7 2010 4,7 4,4 -0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 2011* 5,4 5,3 -0,2 -0,1 0,5 0,2 0,3 07-11 (A) 2,4 2,3 -0,1 0,0 0,5 0,1 0,4 2010 I 6,0 6,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 II 2,2 2,2 0,0 0,1 0,5 0,0 0,5 III 4,5 3,7 -0,8 0,1 -0,1 0,1 -0,2 IV 6,2 6,1 -0,1 0,0 0,4 0,1 0,3 2011* I 8,7 8,6 -0,1 0,0 0,7 0,2 0,5 II 5,7 5,5 -0,2 0,0 0,9 0,2 0,7 III 5,2 5,2 -0,2 -0,2 0,9 0,2 0,7 IV 2,4 2,3 -0,1 -0,1 -0,6 0,2 -0,7 2012* I 0,1 0,3 -0,1 -0,2 0,5 0,1 0,4 II -0,3 0,3 0,5 -0,1 0,4 0,2 0,3 Gayri safi sabit (Eksi) Mal ve sermaye Mal ve hizmet hizmet ithalat olu umu ihracat (Less) Imports of Gross fixed capital Kamu sektörü Özel sektör Exports of goods goods and Gayri safi yurtiçi hasla formation Public sector Private sector and services services Gross domestic product 2007 0,8 0,2 0,6 1,8 -3,0 4,7 2008 -1,5 0,4 -2,0 0,7 1,2 0,7 2009 -4,5 0,0 -4,4 -1,3 -4,0 -4,8 2010 6,1 0,7 5,4 0,9 5,2 9,2 2011* 4,4 -0,1 4,5 1,6 3,0 8,5 07-11 (A) 1,1 0,2 0,8 0,7 0,5 3,6 2010 I 3,6 0,5 3,1 -0,2 5,5 12,6 II 5,9 0,7 5,3 3,1 4,9 10,4 III 5,5 0,6 4,9 -0,4 3,9 5,3 IV 8,9 0,9 8,0 1,1 6,7 9,3 2011* I 7,8 0,0 7,8 2,0 7,6 12,1 II 6,9 0,0 7,0 0,1 5,2 9,1 III 3,3 0,0 3,3 2,4 1,8 8,4 IV 0,4 -0,5 0,8 1,6 -1,5 5,0 2012* I 0,4 0,1 0,3 2,7 -1,9 3,3 II -2,1 -0,2 -1,9 4,6 -1,1 2,9 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 43 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 49. Ulusal Hesaplar National Accounts Yerleşik Hanehalklarının Tüketimi-Final Consumption Expenditure of Resident Households (Eksi) Mal ve Hizmet İthalatı-(Less) Imports of Goods and Services Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu-Gross Fixed Capital Formation Mal ve Hizmet İhracatı-Exports of Goods and Services Devletin Nihai Tüketim Harcamaları-Government Final Consumption Expenditure Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu-Gross Fixed Capital Formation Devletin Nihai Tüketim Harcamaları-Government Final Consumption Expenditure Yerleşik Hanehalklarının Tüketimi-Final Consumption Expenditure of Resident Households Yerleşik Hanehalklarının Tüketimi-Final Consumption Expenditure of Resident Households Devletin Nihai Tüketim Harcamaları-Government Final Consumption Expenditure Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu-Gross Fixed Capital Formation Mal ve Hizmet İhracatı-Exports of Goods and Services (Eksi) Mal ve Hizmet İthalatı-(Less) Imports of Goods and Services 44 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 50. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.19 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi tüketimi (cari fiyatlarla) Final consumption expenditure of resident and non-resident households on the economic territory (at current prices) [COICOP] (Bin YTL-Thousand TRY) Mobilya, ev Yerle ik ve yerle ik aletleri ve ev olmayan bakm hanehalklarnn yurtiçi hizmetleri tüketimi Konut, su, Furnishing, Final consumption elektrik, gaz ve household expenditure of resident di er yaktlar equipment and and non-resident Gda, içki ve tütün Giyim ve ayakkab Housing, water, routine households on the Food, beverages and Clothing and electricity, gas and maintenance of Sa lk economic territory tobacco footwear other fuels the house Health 2007 628 733 500 160 435 615 38 985 579 119 516 853 48 989 454 25 596 374 2008 695 619 985 179 874 879 39 987 590 141 244 640 49 848 475 28 480 651 2009 714 245 241 187 803 397 36 995 705 157 021 656 49 182 999 27 875 079 2010 819 223 624 221 393 936 43 747 710 168 482 765 59 091 022 29 628 997 2011* 961 858 650 255 275 572 51 664 126 180 940 170 75 977 255 31 062 463 07-11 (A) 763 936 200 200 956 680 42 276 142 153 441 217 56 617 841 28 528 713 2010 I 187 211 081 49 178 320 10 012 642 41 474 409 16 278 281 7 864 788 II 197 770 319 52 162 539 11 671 194 41 570 134 14 916 925 7 816 630 III 215 607 469 57 406 733 11 712 438 42 445 215 14 168 267 7 155 683 IV 218 634 756 62 646 344 10 351 437 42 993 008 13 727 549 6 791 896 2011* I 222 576 238 57 946 887 13 120 081 44 626 346 20 857 343 8 154 137 II 231 167 963 62 054 937 13 676 396 44 754 867 18 616 772 7 925 834 III 256 976 783 65 558 303 13 782 679 44 835 311 18 651 689 7 494 530 IV 251 137 666 69 715 445 11 084 970 46 723 646 17 851 451 7 487 962 2012* I 242 773 104 66 191 382 13 365 212 48 448 403 23 124 572 8 673 960 II 252 825 239 66 908 931 12 758 191 48 975 356 19 223 803 8 064 684 Ula trma ve haberle me E lence ve kültür Lokanta ve oteller Transport and Recreation and E itim Restaurants and Çe itli mal ve hizmetler communication culture Education hotels Miscellaneous goods and services 2007 115 682 219 26 564 291 8 199 275 37 753 155 47 010 685 2008 128 587 523 27 420 406 8 887 621 41 617 885 49 670 316 2009 124 478 178 29 282 381 9 340 585 46 034 919 46 230 342 2010 152 490 478 31 288 427 9 979 200 50 418 899 52 702 189 2011* 187 791 684 37 165 840 11 511 375 59 081 109 71 389 057 07-11 (A) 141 806 017 30 344 269 9 583 611 46 981 193 53 400 518 2010 I 30 087 132 7 442 234 3 435 486 9 182 127 12 255 662 II 37 215 229 7 535 309 2 230 005 9 977 831 12 674 523 III 38 857 450 8 101 397 2 087 813 19 375 340 14 297 134 IV 46 330 668 8 209 487 2 225 896 11 883 602 13 474 870 2011* I 39 175 107 8 421 799 3 810 314 10 525 632 15 938 592 II 46 507 951 8 553 452 2 507 434 11 684 029 14 886 290 III 47 261 519 9 827 033 2 543 681 22 824 368 24 197 670 IV 54 847 106 10 363 556 2 649 946 14 047 080 16 366 505 2012* I 41 051 101 9 961 022 4 392 454 11 667 692 15 897 306 II 49 956 084 9 665 451 2 831 673 12 790 337 21 650 729 Not. 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. Note. From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 45 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 51. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.20 Harcama türlerinin yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi tüketimi içindeki paylar (cari fiyatlarla) Shares of expenditure types in final consumption expenditure of resident and non-resident households on the economic territory (at current prices) [COICOP] (%) Mobilya, ev aletleri ve ev Yerle ik ve yerle ik bakm olmayan hizmetleri hanehalklarnn yurtiçi Konut, su, Furnishing, tüketimi elektrik, gaz ve household Final consumption di er yaktlar equipment and expenditure of resident and Gda, içki ve tütün Giyim ve ayakkab Housing, water, routine non-resident households Food, beverages and Clothing and electricity, gas maintenance of Sa lk on the economic territory tobacco footwear and other fuels the house Health 2007 100,0 25,5 6,2 19,0 7,8 4,1 2008 100,0 25,9 5,7 20,3 7,2 4,1 2009 100,0 26,3 5,2 22,0 6,9 3,9 2010 100,0 27,0 5,3 20,6 7,2 3,6 2011* 100,0 26,5 5,4 18,8 7,9 3,2 07-11 (A) 100,0 26,2 5,6 20,1 7,4 3,8 2010 I 100,0 26,3 5,3 22,2 8,7 4,2 II 100,0 26,4 5,9 21,0 7,5 4,0 III 100,0 26,6 5,4 19,7 6,6 3,3 IV 100,0 28,7 4,7 19,7 6,3 3,1 2011* I 100,0 26,0 5,9 20,0 9,4 3,7 II 100,0 26,8 5,9 19,4 8,1 3,4 III 100,0 25,5 5,4 17,4 7,3 2,9 IV 100,0 27,8 4,4 18,6 7,1 3,0 2012* I 100,0 27,3 5,5 20,0 9,5 3,6 II 100,0 26,5 5,0 19,4 7,6 3,2 Ula trma ve Lokanta ve haberle me oteller Çe itli mal ve hizmetler Transport and E lence ve kültür E itim Restaurants and Miscellaneous goods and communication Recreation and culture Education hotels services 2007 18,4 4,2 1,3 6,0 7,5 2008 18,5 3,9 1,3 6,0 7,1 2009 17,4 4,1 1,3 6,4 6,5 2010 18,6 3,8 1,2 6,2 6,4 2011* 19,5 3,9 1,2 6,1 7,4 07-11 (A) 18,5 4,0 1,3 6,1 7,0 2010 I 16,1 4,0 1,8 4,9 6,5 II 18,8 3,8 1,1 5,0 6,4 III 18,0 3,8 1,0 9,0 6,6 IV 21,2 3,8 1,0 5,4 6,2 2011* I 17,6 3,8 1,7 4,7 7,2 II 20,1 3,7 1,1 5,1 6,4 III 18,4 3,8 1,0 8,9 9,4 IV 21,8 4,1 1,1 5,6 6,5 2012* I 16,9 4,1 1,8 4,8 6,5 II 19,8 3,8 1,1 5,1 8,6 46 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 52. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.21 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi tüketimi geli me hzlar (cari fiyatlarla) Growth rates of final consumption expenditure of resident and non-resident households on the economic territory (at current prices) [COICOP] (%) Yerle ik ve yerle ik olmayan Mobilya, ev hanehalklarnn yurtiçi aletleri ve ev tüketimi Konut, su, bakm hizmetleri Final consumption elektrik, gaz ve Furnishing, expenditure of resident di er yaktlar household and non-resident Gda, içki ve tütün Housing, water, equipment and households on the Food, beverages and Giyim ve ayakkab electricity, gas and routine maintenance Sa lk economic territory tobacco Clothing and footwear other fuels of the house Health 2007 11,3 10,2 4,0 19,2 7,2 11,6 2008 10,6 12,1 2,6 18,2 1,8 11,3 2009 2,7 4,4 -7,5 11,2 -1,3 -2,1 2010 14,7 17,9 18,3 7,3 20,1 6,3 2011* 17,4 15,3 18,1 7,4 28,6 4,8 07-11 (A) 11,3 12,0 7,1 12,7 11,3 6,4 2010 I 17,8 20,1 14,9 6,1 39,3 9,8 II 13,1 14,7 25,4 6,5 12,5 7,2 III 11,9 15,5 17,4 9,2 12,4 2,5 IV 16,3 21,2 15,1 7,3 18,0 5,5 2011* I 18,9 17,8 31,0 7,6 28,1 3,7 II 16,9 19,0 17,2 7,7 24,8 1,4 III 19,2 14,2 17,7 5,6 31,6 4,7 IV 14,9 11,3 7,1 8,7 30,0 10,2 2012* I 9,1 14,2 1,9 8,6 10,9 6,4 II 9,4 7,8 -6,7 9,4 3,3 1,8 Ula trma ve Lokanta ve haberle me oteller Çe itli mal ve hizmetler Transport and E lence ve kültür E itim Restaurants and Miscellaneous goods and communication Recreation and culture Education hotels services 2007 9,4 0,9 15,5 9,9 19,3 2008 11,2 3,2 8,4 10,2 5,7 2009 -3,2 6,8 5,1 10,6 -6,9 2010 22,5 6,9 6,8 9,5 14,0 2011* 23,1 18,8 15,4 17,2 35,5 07-11 (A) 12,6 7,3 10,2 11,5 13,5 2010 I 28,4 24,3 9,5 8,7 19,2 II 17,6 9,7 9,9 12,5 14,6 III 16,1 4,5 2,6 8,3 7,1 IV 28,9 -5,4 4,1 9,8 16,8 2011* I 30,2 13,2 10,9 14,6 30,1 II 25,0 13,5 12,4 17,1 17,5 III 21,6 21,3 21,8 17,8 69,2 IV 18,4 26,2 19,1 18,2 21,5 2012* I 4,8 18,3 15,3 10,9 -0,3 II 7,4 13,0 12,9 9,5 45,4 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 47 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 53. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.22 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi tüketimi (1998 fiyatlaryla) Final consumption expenditure of resident and non-resident households on the economic territory (at 1998 prices) [COICOP] (Bin YTL-Thousand TRY) Mobilya, ev Yerle ik ve yerle ik aletleri ve ev olmayan bakm hanehalklarnn yurtiçi hizmetleri tüketimi Konut, su, elektrik, Furnishing, Final consumption gaz ve di er household expenditure of resident yaktlar equipment and and non-resident Gda, içki ve tütün Housing, water, routine households on the Food, beverages and Giyim ve ayakkab electricity, gas and maintenance of Sa lk economic territory tobacco Clothing and footwear other fuels the house Health 2007 74 106 803 19 581 003 4 979 488 7 622 581 8 558 280 3 643 601 2008 73 800 315 20 010 697 4 597 607 7 875 062 7 992 392 3 932 083 2009 72 348 575 20 214 496 4 073 329 7 968 281 7 913 119 3 874 085 2010 76 651 527 20 648 574 4 656 773 8 209 459 8 805 342 4 217 376 2011* 82 242 216 21 998 555 5 008 015 8 415 098 10 011 129 4 202 330 07-11 (A) 75 829 887 20 490 665 4 663 042 8 018 096 8 656 052 3 973 895 2010 I 17 432 695 4 466 631 1 248 683 2 018 458 2 032 361 1 012 619 II 18 374 462 4 954 924 1 137 428 1 974 820 2 302 034 1 054 320 III 20 648 949 5 615 431 1 264 554 2 082 075 2 271 751 1 073 264 IV 20 195 420 5 611 588 1 006 107 2 134 106 2 199 197 1 077 172 2011* I 19 457 644 4 885 349 1 503 749 2 099 352 2 392 617 999 584 II 19 784 229 5 309 538 1 240 733 2 063 092 2 560 671 1 024 229 III 22 153 325 6 020 122 1 299 159 2 098 185 2 596 654 1 077 133 IV 20 847 019 5 783 546 964 374 2 154 469 2 461 187 1 101 384 2012* I 19 532 734 5 023 457 1 389 228 2 149 888 2 406 247 1 104 410 II 19 860 486 5 434 535 1 106 084 2 066 529 2 458 238 1 067 824 Ula trma ve haberle me E lence ve kültür Lokanta ve oteller Transport and Recreation and E itim Restaurants and Çe itli mal ve hizmetler communication culture Education hotels Miscellaneous goods and services 2007 12 254 047 4 356 760 620 892 3 524 334 8 965 817 2008 12 252 005 4 053 069 646 063 3 454 116 8 987 221 2009 11 514 916 3 779 451 642 425 3 582 346 8 786 126 2010 12 938 290 3 738 230 648 284 3 593 569 9 195 630 2011* 14 062 332 3 918 184 707 907 3 870 007 10 048 658 07-11 (A) 12 604 318 3 969 139 653 114 3 604 874 9 196 690 2010 I 2 816 998 865 522 231 278 625 329 2 114 816 II 3 171 558 859 740 146 597 655 312 2 117 729 III 3 327 613 1 017 142 132 135 1 526 401 2 338 585 IV 3 622 122 995 826 138 274 786 528 2 624 499 2011* I 3 374 218 910 348 245 384 657 593 2 389 450 II 3 540 429 880 278 155 864 705 428 2 303 966 III 3 522 443 1 042 747 152 011 1 647 133 2 697 739 IV 3 625 242 1 084 811 154 648 859 853 2 657 504 2012* I 3 143 727 1 029 394 266 328 674 172 2 345 883 II 3 440 137 935 155 167 931 734 093 2 449 958 Not. 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. Note. From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. 48 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 54. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.23 Harcama türlerinin yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi tüketimi içindeki paylar (1998 fiyatlaryla) Shares of expenditure types in final consumption expenditure of resident and non-resident households on the economic territory (at 1998 prices) [COICOP] (%) Yerle ik ve yerle ik olmayan Mobilya, ev hanehalklarnn yurtiçi aletleri ve ev tüketimi Konut, su, elektrik, bakm hizmetleri Final consumption gaz ve di er Furnishing, expenditure of resident Giyim ve yaktlar household and non-resident Gda, içki ve tütün ayakkab Housing, water, equipment and households on the Food, beverages Clothing and electricity, gas and routine maintenance Sa lk economic territory and tobacco footwear other fuels of the house Health 2007 100,0 26,4 6,7 10,3 11,5 4,9 2008 100,0 27,1 6,2 10,7 10,8 5,3 2009 100,0 27,9 5,6 11,0 10,9 5,4 2010 100,0 26,9 6,1 10,7 11,5 5,5 2011* 100,0 26,7 6,1 10,2 12,2 5,1 07-11 (A) 100,0 27,0 6,1 10,6 11,4 5,2 2010 I 100,0 25,6 7,2 11,6 11,7 5,8 II 100,0 27,0 6,2 10,7 12,5 5,7 III 100,0 27,2 6,1 10,1 11,0 5,2 IV 100,0 27,8 5,0 10,6 10,9 5,3 2011* I 100,0 25,1 7,7 10,8 12,3 5,1 II 100,0 26,8 6,3 10,4 12,9 5,2 III 100,0 27,2 5,9 9,5 11,7 4,9 IV 100,0 27,7 4,6 10,3 11,8 5,3 2012* I 100,0 25,7 7,1 11,0 12,3 5,7 II 100,0 27,4 5,6 10,4 12,4 5,4 Ula trma ve haberle me E lence ve kültür Lokanta ve oteller Çe itli mal ve hizmetler Transport and Recreation and E itim Restaurants and Miscellaneous goods and communication culture Education hotels services 2007 16,5 5,9 0,8 4,8 12,1 2008 16,6 5,5 0,9 4,7 12,2 2009 15,9 5,2 0,9 5,0 12,1 2010 16,9 4,9 0,8 4,7 12,0 2011* 17,1 4,8 0,9 4,7 12,2 07-11 (A) 16,6 5,2 0,9 4,8 12,1 2010 I 16,2 5,0 1,3 3,6 12,1 II 17,3 4,7 0,8 3,6 11,5 III 16,1 4,9 0,6 7,4 11,3 IV 17,9 4,9 0,7 3,9 13,0 2011* I 17,3 4,7 1,3 3,4 12,3 II 17,9 4,4 0,8 3,6 11,6 III 15,9 4,7 0,7 7,4 12,2 IV 17,4 5,2 0,7 4,1 12,7 2012* I 16,1 5,3 1,4 3,5 12,0 II 17,3 4,7 0,8 3,7 12,3 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 49 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 55. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.24 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi tüketimi geli me hzlar (1998 fiyatlaryla) Growth rates of final consumption expenditure of resident and non-resident households on the economic territory (at 1998 prices) [COICOP] (%) Mobilya, ev Yerle ik ve yerle ik aletleri ve ev olmayan hanehalklarnn Konut, su, bakm hizmetleri yurtiçi tüketimi elektrik, gaz ve Furnishing, Final consumption Giyim ve di er yaktlar household expenditure of resident and Gda, içki ve tütün ayakkab Housing, water, equipment and non-resident households on Food, beverages and Clothing and electricity, gas and routine maintenance Sa lk the economic territory tobacco footwear other fuels of the house Health 2007 4,7 2,1 -2,1 3,3 2,8 16,7 2008 -0,4 2,2 -7,7 3,3 -6,6 7,9 2009 -2,0 1,0 -11,4 1,2 -1,0 -1,5 2010 5,9 2,1 14,3 3,0 11,3 8,9 2011* 7,3 6,5 7,5 2,5 13,7 -0,4 07-11 (A) 3,1 2,8 0,1 2,7 4,0 6,3 2010 I 7,7 1,1 5,2 2,2 28,5 5,3 II 2,8 -0,7 20,3 1,0 5,6 6,8 III 5,1 2,8 20,8 4,0 6,2 11,5 IV 8,3 5,1 12,6 4,8 9,4 11,9 2011* I 11,6 9,4 20,4 4,0 17,7 -1,3 II 7,7 7,2 9,1 4,5 11,2 -2,9 III 7,3 7,2 2,7 0,8 14,3 0,4 IV 3,2 3,1 -4,1 1,0 11,9 2,2 2012* I 0,4 2,8 -7,6 2,4 0,6 10,5 II 0,4 2,4 -10,9 0,2 -4,0 4,3 Lokanta ve Ula trma ve haberle me oteller Çe itli mal ve hizmetler Transport and E lence ve kültür E itim Restaurants and Miscellaneous goods and communication Recreation and culture Education hotels services 2007 7,4 -1,9 5,9 2,1 14,7 2008 0,0 -7,0 4,1 -2,0 0,2 2009 -6,0 -6,8 -0,6 3,7 -2,2 2010 12,4 -1,1 0,9 0,3 4,7 2011* 8,7 4,8 9,2 7,7 9,3 07-11 (A) 4,5 -2,4 3,9 2,4 5,3 2010 I 16,7 10,4 3,1 -1,1 5,2 II 2,5 -4,0 3,4 2,5 3,9 III 7,7 0,7 -3,3 0,7 2,5 IV 24,3 -8,6 -1,1 -0,9 6,8 2011* I 19,8 5,2 6,1 5,2 13,0 II 11,6 2,4 6,3 7,6 8,8 III 5,9 2,5 15,0 7,9 15,4 IV 0,1 8,9 11,8 9,3 1,3 2012* I -6,8 13,1 8,5 2,5 -1,8 II -2,8 6,2 7,7 4,1 6,3 50 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 56. National Accounts Ulusal Hesaplar Giyim ve Ayakkabı-Clothing and Footwear Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar-Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels Ulaştırma ve Haberleşme-Transport and Communication Gıda, İçki ve Tütün-Food, Beverages and Tobacco Diğer-Other Ulaştırma ve Haberleşme-Transport and Communication Gıda, İçki ve Tütün-Food, Beverages and Tobacco Giyim ve Ayakkabı-Clothing and Footwear TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 51 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 57. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.25 Ödemeler bilançosu Balance of payments (Milyon $-Million $) Cari i lemler hesab Finans hesaplar Net hata ve noksan Current account Financial accounts Net errors and omissions 2007 -38 434 37 272 1 170 2008 -41 524 37 465 4 120 2009 -13 370 9 274 4 147 2010 -46 643 43 961 2 733 2011 -77 141 65 577 11 594 07-11 (A) -43 422 38 710 4 753 2010 1 -3 010 1 126 1 888 2 -2 120 2 852 - 732 3 -4 186 4 934 - 748 4 -4 260 7 230 -2 970 5 -2 851 1 198 1 649 6 -3 321 4 177 - 855 7 -3 467 2 366 1 121 8 -2 926 1 108 1 840 9 -3 738 3 726 14 10 -3 292 3 794 - 502 11 -5 933 3 645 2 288 12 -7 539 7 805 - 260 2011 1 -5 996 4 572 1 428 2 -6 023 5 225 798 3 -9 530 9 001 530 4 -7 650 7 955 - 304 5 -7 853 4 182 3 672 6 -7 716 5 666 2 057 7 -5 418 4 050 1 385 8 -4 026 4 446 - 430 9 -6 368 5 265 1 107 10 -4 515 3 416 1 103 11 -5 424 4 694 730 12 -6 622 7 105 - 482 2012 1 -5 720 3 431 2 289 2 -4 263 2 654 1 609 3 -6 276 3 789 2 487 4 -4 701 5 796 -1 095 5 -5 457 6 719 -1 262 6 -4 189 4 728 - 539 Kaynak: T.C. Merkez Bankas Source : Central Bank of the Republic of Turkey 52 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 58. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.26 Cari i lemler hesab Current account (Milyon $-Million $) D ticaret dengesi Foreign trade balance hracat (f.o.b.) thalat (f.o.b.) Merchandise exports (f.o.b.) Merchandise imports (f.o.b.) Uyarlama: hracat Bavul Uyarlama: Navlun ve Uyarlama: (f.o.b.) ticareti Di er mallar thalat sigorta Di er mallar Toplam Exports Shuttle Adjustment: Toplam (c.i.f.) Adjustment: Adjustment: Total (f.o.b.) trade Classification Total Imports (c.i.f.) Coverage Classification 2007 113 865 107 272 6 002 591 -156 199 -170 063 9 960 3 904 2008 136 314 132 028 6 200 -1 914 -187 720 -201 964 11 060 3 184 2009 104 338 102 143 4 783 -2 588 -132 141 -140 929 8 056 732 2010 117 919 113 883 4 951 - 915 -173 915 -185 544 10 762 867 2011 140 704 134 906 4 424 1 374 -224 879 -240 839 11 838 4 122 07-11 (A) 122 628 118 046 5 272 - 690 -174 971 -187 868 10 335 2 562 2010 1 8 175 7 829 406 - 60 -11 103 -11 691 664 - 76 2 8 660 8 263 457 - 60 -11 114 -11 782 700 - 32 3 10 279 9 886 583 - 190 -14 156 -15 022 909 - 43 4 9 840 9 396 398 46 -13 912 -14 943 1 020 11 5 9 513 9 800 448 - 735 -13 941 -14 726 872 - 87 6 9 817 9 543 432 - 158 -14 391 -15 233 902 - 60 7 10 022 9 565 329 128 -14 555 -16 078 888 635 8 8 976 8 523 395 58 -14 328 -15 434 945 161 9 9 343 8 909 334 100 -14 792 -15 644 809 43 10 11 367 10 964 421 - 18 -16 032 -17 297 919 346 11 9 750 9 382 386 - 18 -16 152 -17 135 962 21 12 12 177 11 823 362 -8 -19 439 -20 559 1 172 - 52 2011 1 10 022 9 551 323 148 -15 478 -16 905 955 472 2 10 434 10 059 319 56 -16 391 -17 520 944 185 3 12 281 11 811 408 62 -20 527 -21 643 1 052 64 4 12 238 11 873 334 31 -19 862 -20 953 1 030 61 5 11 318 10 943 380 -5 -20 142 -21 107 1 002 - 37 6 11 630 11 350 356 - 76 -20 452 -21 605 970 183 7 12 287 11 860 329 98 -19 616 -21 061 949 496 8 12 048 11 245 386 417 -17 848 -19 679 896 935 9 11 769 10 751 377 641 -18 837 -21 204 1 150 1 217 10 12 586 11 907 447 232 -18 428 -19 919 977 514 11 11 289 11 079 409 - 199 -17 772 -18 649 926 - 49 12 12 802 12 477 356 - 31 -19 526 -20 594 987 81 2012 1 10 757 10 352 357 48 -16 532 -17 376 820 24 2 11 849 11 751 359 - 261 -16 842 -17 720 841 37 3 13 301 13 213 444 - 356 -19 624 -20 600 885 91 4 12 119 12 637 486 -1 004 -18 027 -19 274 880 367 5 12 430 13 141 524 -1 235 -19 706 -21 750 1 203 841 6 12 527 13 253 450 -1 176 -18 292 -20 437 1 051 1 094 Kaynak: T.C. Merkez Bankas Source : Central Bank of the Republic of Turkey TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 53 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 59. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.26 Cari i lemler hesab (devam) Current account (continued) (Milyon $-Million $) D ticaret dengesi Hizmetler dengesi Foreign trade balance Services balance Parasal olmayan D altn ticaret Di er Hizmet Non dengesi ticari dengesi monetary Trade Ta ma Turizm n aat Sigorta Finansal Other Resmi Services gold (net) balance Transport Travel Construction Insurance Financial business Government balance 2007 -4 354 -46 852 - 425 15 227 759 - 899 - 228 - 821 - 733 13 283 2008 -1 365 -53 021 208 18 445 974 - 684 - 133 -1 040 - 778 17 748 2009 3 007 -24 850 1 840 17 103 1 090 - 527 - 355 -1 286 - 846 17 316 2010 - 453 -56 445 1 482 15 981 859 - 469 - 234 -1 340 - 869 15 493 2011 -4 778 -89 090 2 230 18 044 838 - 407 - 690 -1 428 -1 049 17 996 07-11 (A) -1 589 -54 052 1 067 16 960 904 - 597 - 328 -1 183 - 855 16 367 2010 1 120 -2 813 56 463 62 - 61 - 12 - 111 - 46 305 2 84 -2 369 44 400 63 - 39 -9 - 105 - 83 264 3 217 -3 674 39 560 86 - 41 - 29 - 84 - 92 448 4 -4 -4 098 - 30 693 57 - 36 - 12 - 152 - 111 321 5 809 -3 639 120 1 208 46 - 29 - 24 - 86 - 105 1 168 6 165 -4 402 124 1 488 106 - 20 - 40 - 100 - 48 1 566 7 - 797 -5 346 365 2 204 38 - 37 - 17 - 86 - 60 2 395 8 - 314 -5 662 226 2 818 60 - 30 - 33 - 111 - 35 2 911 9 - 202 -5 645 237 2 247 77 - 19 - 11 - 95 - 56 2 437 10 - 366 -5 022 294 2 262 26 - 41 - 22 - 75 - 67 2 382 11 - 147 -6 517 83 1 012 48 - 45 - 10 - 77 - 94 936 12 - 18 -7 258 - 76 626 190 - 71 - 15 - 258 - 72 360 2011 1 - 566 -6 036 9 568 22 - 51 - 12 - 79 - 52 399 2 - 216 -6 191 34 536 36 - 28 - 28 - 94 - 53 459 3 -7 -8 299 152 800 44 - 45 - 204 - 123 - 79 557 4 - 179 -7 844 127 895 57 - 25 - 47 - 109 - 165 757 5 - 27 -8 908 179 1 437 50 - 29 - 36 - 95 - 103 1 415 6 - 343 -9 183 232 1 714 72 - 25 - 52 - 94 - 72 1 861 7 - 641 -7 971 453 2 688 72 - 24 - 37 - 89 - 66 3 060 8 -1 124 -6 905 392 2 876 89 - 24 - 45 - 105 - 106 3 154 9 -1 363 -8 405 100 2 730 76 - 37 - 82 - 146 - 65 2 640 10 - 565 -6 388 314 2 221 97 - 29 - 27 - 124 - 147 2 302 11 229 -6 235 168 1 009 84 - 21 - 23 - 143 - 49 1 079 12 24 -6 725 70 570 139 - 69 - 97 - 227 - 92 313 2012 1 -2 -5 798 125 662 95 - 33 - 45 - 131 - 54 591 2 292 -4 714 125 598 56 - 17 - 35 - 64 - 54 667 3 318 -6 039 196 782 75 - 49 - 179 - 69 - 129 635 4 703 -5 250 304 1 019 97 - 10 - 29 - 161 - 87 1 148 5 357 -6 965 330 1 531 159 - 18 - 23 - 83 - 62 1 912 6 24 -5 740 278 1 898 21 - 40 - 40 - 183 - 116 1 840 Kaynak: T.C. Merkez Bankas Source : Central Bank of the Republic of Turkey 54 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 60. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.26 Cari i lemler hesab (devam) Current account (continued) (Milyon $-Million $) Yatrm geliri dengesi Cari transferler Investment income balance Current transfers Mal, hizmet ve Do rudan Portföy Yatrm geliri yatrm geliri Resmi yatrmlar yatrmlar dengesi dengesi çi gelirleri transferler Direct Portfolio Di er Investment Goods, services Toplam Workers Official investment investment Other income balance and income Total remittances transfers 2007 -2 105 383 -5 319 -7 041 -40 610 2 243 1 209 225 2008 -2 613 972 -6 657 -8 298 -43 571 2 113 1 431 - 46 2009 -2 732 267 -5 621 -8 086 -15 620 2 355 990 175 2010 -2 185 - 491 -4 333 -7 009 -47 961 1 448 948 - 63 2011 -2 781 - 899 -3 938 -7 618 -78 712 1 734 1 045 - 105 07-11 (A) -2 483 46 -5 174 -7 610 -45 295 1 979 1 125 37 2010 1 - 73 - 156 - 364 - 593 -3 101 100 70 - 14 2 419 - 96 - 422 - 99 -2 204 93 67 10 3 - 463 - 89 - 499 -1 051 -4 277 100 74 6 4 - 211 13 - 362 - 560 -4 337 86 67 1 5 - 165 64 - 368 - 469 -2 940 99 70 -8 6 - 201 23 - 416 - 594 -3 430 120 66 - 10 7 - 227 - 141 - 240 - 608 -3 559 104 88 - 34 8 - 109 58 - 255 - 306 -3 057 142 93 5 9 - 78 - 212 - 374 - 664 -3 872 146 98 5 10 - 513 36 - 336 - 813 -3 453 173 88 0 11 - 216 - 34 - 189 - 439 -6 020 100 74 5 12 - 348 43 - 508 - 813 -7 711 185 93 - 29 2011 1 - 78 - 273 - 216 - 567 -6 204 220 75 - 34 2 35 - 123 - 275 - 363 -6 095 84 70 -7 3 -1 336 - 202 - 332 -1 870 -9 612 94 83 -10 4 - 259 14 - 368 - 613 -7 700 62 80 -7 5 - 206 - 40 - 250 - 496 -7 989 148 95 21 6 - 195 92 - 377 - 480 -7 802 99 68 -5 7 - 117 - 209 - 268 - 594 -5 505 101 105 -9 8 - 159 4 - 336 - 491 -4 242 230 109 -6 9 - 101 - 175 - 452 - 728 -6 493 139 105 -2 10 - 150 18 - 339 - 471 -4 557 57 86 - 16 11 - 75 - 38 - 238 - 351 -5 507 99 82 -4 12 - 140 33 - 487 - 594 -7 006 401 87 - 26 2012 1 - 60 - 199 - 302 - 561 -5 768 65 57 - 11 2 - 64 - 114 - 254 - 432 -4 479 233 60 2 3 - 360 - 273 - 293 - 926 -6 330 71 66 -8 4 - 340 5 - 391 - 726 -4 828 143 84 -7 5 - 228 23 - 270 - 475 -5 528 88 77 -5 6 - 127 171 - 399 - 355 -4 255 84 59 -7 Kaynak: T.C. Merkez Bankas Source : Central Bank of the Republic of Turkey TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 55 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 61. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.27 Sermaye ve finans hesaplar Capital and financial accounts (Milyon $-Million $) Finans hesaplar-Financial accounts Portföy yatrmlar-Portfolio investments Varlklar Yükümlülükler Assets Liabilities Sermaye Do rudan Genel Di er Hisse Borç hesab yatrmlar hükümet sektörler senetleri senetleri Capital Toplam Direct Toplam General Bankalar Other Equity Debt account Total investment Total government Banks sectors securities securities 2007 - 8 37 272 19 941 833 0 - 1 844 - 103 5 138 - 2 358 2008 - 61 37 465 16 955 - 5 014 0 - 367 - 877 716 - 4 486 2009 - 51 9 274 6 858 227 0 - 2 010 - 701 2 827 111 2010 - 51 43 961 7 574 16 093 10 - 1 112 - 2 422 3 468 16 149 2011 - 30 65 577 13 409 21 986 0 3 218 - 530 - 986 20 284 07-11 (A) - 40 38 710 12 947 6 825 2 - 423 - 927 2 233 5 940 2010 1 - 4 1 126 385 1 715 0 - 1 648 - 4 410 2 957 2 0 2 852 409 - 1 858 0 649 39 - 202 - 2 344 3 0 4 934 277 2 938 0 486 - 307 370 2 389 4 0 7 230 390 5 258 0 - 32 189 137 4 964 5 4 1 198 174 578 0 646 - 237 - 501 670 6 - 1 4 177 574 - 709 0 1 178 - 742 537 - 1 682 7 - 20 2 366 1 135 3 531 0 - 291 - 150 571 3 401 8 - 22 1 108 551 2 622 0 - 734 - 49 14 3 391 9 - 2 3 726 318 - 999 0 - 832 - 552 1 218 - 833 10 0 3 794 780 1 972 0 - 713 233 969 1 483 11 0 3 645 742 1 054 0 - 479 - 367 730 1 170 12 - 6 7 805 1 839 - 9 10 658 - 475 - 785 583 2011 1 - 4 4 572 - 155 2 239 0 578 - 360 - 630 2 651 2 0 5 225 699 2 279 0 560 - 58 - 554 2 331 3 - 1 9 001 2 736 4 816 0 223 - 196 - 97 4 886 4 - 1 7 955 560 5 333 0 - 339 54 825 4 793 5 - 1 4 182 911 372 0 928 229 - 193 - 592 6 - 7 5 666 708 2 059 0 806 - 99 - 137 1 489 7 - 17 4 050 2 537 1 935 0 132 - 36 114 1 725 8 10 4 446 827 - 1 577 0 - 248 7 - 546 - 790 9 - 4 5 265 919 - 2 194 0 33 - 175 811 - 2 863 10 - 4 3 416 387 1 238 0 369 5 - 513 1 377 11 0 4 694 74 2 728 0 856 60 - 269 2 081 12 - 1 7 105 3 206 2 758 0 - 680 39 203 3 196 2012 1 0 3 431 874 1 401 0 1 495 - 194 556 - 456 2 0 2 654 596 802 0 - 191 48 266 679 3 0 3 789 791 3 016 0 - 261 - 96 98 3 275 4 0 5 796 232 1 210 0 277 - 501 - 145 1 579 5 0 6 719 1 336 376 0 - 242 257 - 435 796 6 0 4 728 1 916 3 717 0 - 410 - 94 898 3 323 Kaynak: T.C. Merkez Bankas Source : Central Bank of the Republic of Turkey 56 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 62. National Accounts Ulusal Hesaplar 1.27 Sermaye ve finans hesaplar (devam) Capital and financial accounts (continued) (Milyon $-Million $) Finans hesaplar-Financial accounts Di er yatrmlar-Other investment Varlklar Yükümlülükler Assets Liabilities Bankalarn Ticari döviz Di er Ticari Mevduatlar Di er krediler varlklar varlklar krediler Currency yükümlülükler Toplam Trade Krediler Currency Other Trade Krediler and Other Total credits Loans and deposits assets credits Loans deposits liabilities 2007 24 530 -1 466 139 -3 526 - 116 4 150 28 320 -3 323 352 2008 24 467 1 723 - 422 -13 327 - 32 1 590 30 117 4 399 419 2009 2 300 -1 410 - 282 12 710 - 31 -1 095 -13 598 4 063 1 943 2010 33 103 -1 273 - 428 8 742 - 29 2 142 9 697 13 788 464 2011 28 369 - 817 - 607 12 839 - 108 1 967 18 948 -4 359 506 07-11 (A) 22 554 - 649 - 320 3 488 - 63 1 751 14 697 2 914 737 2010 1 - 230 1 064 - 90 1 253 0 - 392 -1 603 - 459 -3 2 2 584 309 347 312 0 - 441 - 381 2 433 5 3 3 583 -1 084 - 60 1 367 0 630 - 239 2 962 7 4 5 783 - 219 - 93 4 170 0 583 1 577 - 261 26 5 2 223 147 - 340 - 50 -2 - 131 1 543 994 62 6 3 541 145 225 56 0 192 - 945 3 751 117 7 -1 717 - 381 - 270 -4 204 0 - 228 - 738 4 007 97 8 1 287 430 31 721 - 24 - 151 1 852 -1 666 94 9 2 854 128 - 226 2 357 0 - 88 425 190 68 10 1 965 -1 353 - 33 515 0 574 2 998 - 762 26 11 3 797 351 443 797 -2 579 1 174 479 - 24 12 7 433 - 810 - 362 1 448 -1 1 015 4 034 2 120 - 11 2011 1 3 351 731 - 132 2 357 0 - 233 1 587 - 962 3 2 2 206 259 93 4 963 0 - 688 15 -2 448 12 3 4 549 -1 186 - 204 2 246 0 425 5 636 -2 366 -2 4 3 276 - 625 - 286 3 001 0 628 -1 031 1 560 29 5 5 932 404 19 223 - 54 654 4 013 593 80 6 4 486 61 - 47 1 316 0 480 3 497 - 928 107 7 -1 087 - 414 88 -3 760 0 364 1 027 1 491 117 8 767 - 143 - 368 -1 669 - 26 1 023 - 120 1 979 91 9 7 271 600 235 4 259 0 1 019 1 497 - 417 78 10 -1 895 - 452 - 134 - 591 0 - 463 1 618 -1 891 18 11 3 830 161 314 2 917 -1 -1 079 1 500 37 - 19 12 -4 317 - 213 - 185 -2 423 - 27 - 163 - 291 -1 007 -8 2012 1 -1 515 765 - 734 -3 066 0 - 633 756 1 395 2 2 2 370 - 15 987 861 0 - 93 - 249 879 0 3 2 229 -1 273 - 239 1 640 0 598 53 1 457 -7 4 4 668 131 - 175 125 -1 320 1 645 2 589 34 5 5 919 278 - 411 1 304 - 31 1 634 1 944 1 119 82 6 3 499 - 251 -5 1 136 0 723 1 549 251 96 Kaynak: T.C. Merkez Bankas Source : Central Bank of the Republic of Turkey TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 57 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 63. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.28 Rezerv varlklar Reserve assets (Milyon $-Million $) Toplam Resmi rezervler Total IMF Official reserves 2007 -8 032 0 -8 032 2008 1 057 0 1 057 2009 - 111 0 - 111 2010 -12 809 0 -12 809 2011 1 813 0 1 813 07-11 (A) -3 616 0 -3 616 2010 1 - 744 0 - 744 2 1 717 0 1 717 3 -1 864 0 -1 864 4 -4 201 0 -4 201 5 -1 777 0 -1 777 6 771 0 771 7 - 583 0 - 583 8 -3 352 0 -3 352 9 1 553 0 1 553 10 - 923 0 - 923 11 -1 948 0 -1 948 12 -1 458 0 -1 458 2011 1 - 863 0 - 863 2 41 0 41 3 -3 100 0 -3 100 4 -1 214 0 -1 214 5 -3 033 0 -3 033 6 -1 587 0 -1 587 7 665 0 665 8 4 429 0 4 429 9 - 731 0 - 731 10 3 686 0 3 686 11 -1 938 0 -1 938 12 5 458 0 5 458 2012 1 2 671 0 2 671 2 -1 114 0 -1 114 3 -2 247 0 -2 247 4 - 314 0 - 314 5 - 912 0 - 912 6 -4 404 0 -4 404 Kaynak: T.C. Merkez Bankas Source : Central Bank of the Republic of Turkey 58 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 64. National Accounts Ulusal Hesaplar Hizmetler dengesi-Services balance Cari transferler-Current transfers Dış ticaret-Trade balance Yatırım geliri dengesi-Investment income balance Cari işlemler hesabı-Current account Finans hesapları-Financial acounts Net hata noksan-Net error and omissions TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 59 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 65. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page 1. Tanm ve Kavramlar 62 1. Definitions and Concepts 2. Grafik 2. Graphics 2.1 Aylk sanayi üretim endeksi 67 2.1 Monthly industrial production index [Percentage change [Bir önceki yln ayn ayna göre de i im oran] over the same month of the previous year] 2.2 Aylk sanayi üretim endeksi 67 2.2 Monthly industrial production index [Percentage change [Bir önceki aya göre de i im oran] over the previous month] 2.3 Aylk imalat sanayi üretim endeksi 73 2.3 Monthly manufacturing industrial production index [Bir önceki yln ayn ayna göre de i im oran] [Percentage change over the same month of the previous year] 2.4 Aylk imalat sanayi üretim endeksi 73 2.4 Monthly manufacturing industrial production index [Bir önceki yln ayn ayna göre de i im oran] [Percentage change over the same month of the previous year] 2.5 malat sanayiinde üretim, ciro ve sipari endeksleri 77 2.5 Production, turnover and new orders indexes in [Bir önceki yln ayn ayna göre de i im oran] manufacturing industry [Percentage change over the same month of the previous year] 2.6 malat sanayiinde üretim endeksi ve kapasite kullanm 77 2.6 Production index and capacity utilization rate in oran manufacturing industry 2.7 Ta kömürü ve linyit üretimi 86 2.7 Production of hard coal and lignite 2.8 Do al gaz ve ham petrol üretimi 86 2.8 Production of natural gas and crude petroleum 3. Tablo 3. Tables 2.1 Aylk sanayi üretim endeksi [2005=100] 65 2.1 Monthly industrial production index [2005=100] 2.2 Aylk imalat sanayi üretim endeksi [2005=100] 68 2.2 Monthly manufacturing industry production index [2005=100] 2.3 Aylk sanayi ciro ve imalat sanayi sipari endeksleri 74 2.3 Monthly industry turnover and manufacturing industry [2005=100] new orders indexes [2005=100] 2.4 Ticaret ve hizmet endeksleri [2005=100] 75 2.4 Trade and services indices [2005=100] 2.5 malat sanayiinde aylara göre kapasite kullanm oran 76 2.5 Capacity utilization rate in manufacturing industry by month 2.6 Ksmlara göre sanayi ve hizmet sektörlerinde, istihdam ve 78 2.6 Employment and basic indicators by sections in industry temel göstergeler, [NACE Rev.1.1], [NACE Rev.2] and service sectors, [NACE Rev.1.1], [NACE Rev.2] 2.7 Seçilmi madenlerin üretimi 85 2.7 Production of selected minerals TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 61 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 66. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics Tanm ve Kavramlar Definitions and Concepts Sanayi üretim endeksi: TÜ K’de ilk olarak, Aylk Monthly Industrial Production Index: It was first Sanayi Üretim Endeksi 1986=100 temel yll olarak announced in 1989 with the base 1986=100. After 1989 ylndan itibaren yaynlanmaya ba lanm tr. this series, a new index was compiled with the base Daha sonra, Birle mi Milletler tavsiyesine uyularak, year 1992. Then, 1997 based index started to her be ylda bir temel yln de i tirilmesi disseminated up to now. By taking into consideration gereklili inden dolay 1992=100 temel yl olarak developments occurred in the economy and advice of üretim endeksleri olu turulmu tur. 1997 ylndan Eurostat, it is observed that the indices became günümüze ekonomideki geli meler gözönüne outdated. To provide actuality and international alnd nda, 1997 temel yll olarak hesaplanm comparability, Turkstat has started to calculate the endekslerin güncelli ini kaybetti i gözlenmektedir. Bu indices with base year 2005 in accordance with NACE nedenle ve uluslararas kar la trlabilirli in Rev.1.1. NACE Rev.2 has been using since 2010. sa lanabilmesi için Avrupa Toplulu u Ekonomik Faaliyet Snflamas olan NACE Rev.1.1’e göre 2005=100 temel yll endeksler hesaplanmaya ba lanm tr. 2010 ylnda ise NACE Rev.2 ye geçilmi tir. Ticaret ve Hizmet Endeksleri: Ticaret ve Hizmet Trade and Services Indices: The data of Sektörlerinde Ciro, stihdam, Çal lan saaat, Brüt ‘Quarterly Trade and Services Survey’ is used to Ücret - Maa endekslerinin üretilmesinde “Üç Aylk produce indices of Turnover, Number of persons Hizmet ve Ticaret Sektörü Anketi” verileri employed, Hours worked and Gross wages-salaries in kullanlmaktadr. Trade and Services Sectors Giri im: Birinci derecede karar alma özerkli ini Enterprise: The enterprise is an organizational form kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon that produces goods and services using decision biçimidir. Giri im, bir veya birden fazla yerde, bir veya autonomy at first degree. An enterprise carries out birden fazla faaliyet gerçekle tirebilir. Giri im ve yasal one or more activities at one or more locations. The birim arasndaki ili ki u tanmla do rudan ifade edilir. relation between enterprise and legal unit is directly “Bir giri im ya yasal birime ya da yasal birimlerin stated by this definition:”An enterprise corresponds to birle imine kar  gelmektedir.” a legal unit or combination of legal units.” Giri imlerin says: Giri imlerin says özellikle Number of enterprises: Count of the number of çerçeve hatalar düzeltilmi i kaytlar içinde enterprises registered to the population concerned in tutulmu tur. Aktif olmayan birimler hariç tutulur. Bu the business register corrected for errors, in particular istatistikler referans döneminin bir bölümünde aktif frame errors. Dormant units are excluded. This olan tüm birimleri kapsamaldr. statistic should include all units active during at least a part of the reference period. Ciro: Ciro referans dönemi srasnda gözlem birimi Turnover: Turnover comprises the totals invoiced by tarafndan fatura edilmi , toplamlar kapsar ve bu the observation unit during the reference period, and üçüncü ki ilere sunulan hizmet ve mal piyasa this corresponds to market sales of goods or services sat larna kar lk gelir. supplied to third parties. Sipari : Sipari endekslerinin amac, gelecekteki New orders: The main aim of this index is to üretimin yönünü ortaya koyabilmektir. Bu nedenle, forecast production in the future. Therefore, this sipari endeksleri önemli öncü göstergelerdir. TÜ K index is pioneer indicator of industrial production tarafndan ilk defa hesaplanmaya ba lanan sipari index and then turnover index in theory. endeksleri, teorik olarak sanayi üretim endeksinin ve ardndan da ciro endekslerinin yönelimlerini önceden gösteren göstergelerdir. Üretim de eri: Üretim de eri, sat a dayal, stok Production value: The production value measures de i melerini ve mal ve hizmetlerin yeniden sat n the amount actually produced by the unit, based on içeren, birim tarafndan fiilen üretilen miktar ölçer. sales, including changes in stocks and the resale of goods and services. 62 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 67. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri Faktör maliyeti ile katma de er: Faktör Value-added at factor cost: Value-added at factor maliyeti’yle katma de er i letme sübvansiyonlar ve cost is the gross income from operating activities dolayl vergilerin ayarlanmasndan sonra, i letme after adjusting for operating subsidies and indirect faaliyetlerin elde edilen gayri safi gelirdir. taxes. Mal ve hizmetlerin toplam satn al lar: Mal ve Total purchases of goods and services: hizmetlerin satn al lar, sabit sermaye tüketimi olarak Purchases of goods and services include the value of kaydedilen sermaye mallarnn tüketimi hariç, üretim all goods and services purchased during the sürecindeki tüketim veya yeniden sat için hesap accounting period for resale or consumption in the dönemi boyunca satn alnan tüm mal ve hizmetlerin production process. de erini içerir. Mal ve hizmet stoklarndaki de i iklik: Change in stocks of goods and services: Change Stoklardaki de i me (pozitif ya da negatif) referans in stocks (positive or negative) is the difference döneminin ba nda ve sonundaki stoklarn de eri between the value of the stocks at the end and the arasndaki farktr. Stoklardaki de i me stoklara beginning of the reference period. Change in stocks giri lerin de erinden, stoktan çeki lerin ve stoklarda may be measured by the value of entries into stocks tutulan mallarn her türlü cari kayplarnn de erinin less the value of withdrawals and the value of any çkarlmasyla ölçülebilir. Stoklar e er ba ka bir recurrent losses of goods held in stocks. Stocks are birimden satn alnrsa KDV hariç, alc fiyatlaryla, aksi recorded at purchaser’s prices exclusive of VAT if takdirde üretim maliyetiyle kaydedilir. they are purchased from another unit, otherwise at production cost. Çal anlar says: Sosyal sigorta ve emeklili e Number of persons employed: It includes all i verenin i tiraki vb. ödemeler hariç olmak üzere gelir payments made to persons engaged in the form of vergisi, emeklilik, sosyal sigorta vb. keseneklerden wages and salaries and daily-wage before deduction önce bordrolarda brüt olarak görülen ve yaptklar i of income tax, social security and pension fund kar l  çal anlara yaplan nakdi ödemeleri, fazla premiums. It excludes social security and pension mesai, ikramiye, prim, tazminat ödemelerini, sosyal contributions and the like payable by the employer. It ve ayni yardmlar kapsar. includes overtime payments, bonuses, indemnities and payments in kind. Maa ve ücretler: Hesap dönemi boyunca yaplan i Wages and salaries: Wages and salaries are kar l nda, bordroda saylan (evde çal anlar dahil) defined as ‘the total remuneration, in cash or in kind, bütün ki ilere ödenebilir ayni veya nakdi toplam payable to all persons counted on the payroll kar lklar olarak tanmlanr. (including homeworkers), in return for work done during the accounting period’ Maddi mallara ili kin gayri safi yatrm: Gross investment in tangible goods: Investment Referans dönemi süresince tüm maddi mallara yaplan during the reference period in all tangible goods. yatrm. Çal anlar says: Ücretle çal anlarn yllk ortalama Number of persons employed: This value is saysna, Kasm aynda çal an i sahibi ve ortaklarla, obtained by adding the number of owners, partners ücretsiz çal an aile fertlerinin ve çraklarn eklenmesi and unpaid family workers and apprentices active in ile bulunan de erdir. November in the esterprise to the annual average number of employees. Maa l ve ücretli çal anlar: Maa l ve ücretli Number of employees: The number of employees çal anlar says, maa , ücret, komisyon, ikramiye, is defined as those persons who work for an parça ba  ödeme veya ayni kar lklar eklinde employer and who have a contract of employment yaplan ödemeleri alan, i akdine sahip ve i veren için and receive compensation in the form of wages, çal an ki iler olarak tanmlanr. salaries, fees, gratuities, piecework pay or remuneration in kind. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 63 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 68. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics Maa l ve ücretli çal an ve giri im arasnda, normalde The relationship of employer to employee exists when her iki tarafnda gönüllü olarak ald  resmi ve resmi there is an agreement, which may be formal or olamayan bir anla ma oldu unda ve ki i giri im için informal, between an enterprise and a person, ayni veya nakdi kar lk alarak çal t nda i veren ve normally entered into voluntarily by both parties, maa l ve ücretli çal an ki inin ili kisi mevcuttur. whereby the person works for the enterprise in return for remuneration in cash or in kind. E er çal an ki i, kadn veya erkek, i in nerede A worker is considered to be a wage or salary earner (üretim biriminin içinde veya d nda) yapld n of a particular unit if he or she receives a wage or dikkate almakszn birimden maa veya ücret alyor salary from the unit regardless of where the work is ise, belirli bir birimin maa veya ücret kazanan olarak done (in or outside the production unit). A worker dikkate alnr. Geçici istihdam irketinden bir i çi from a temporary employment agency is considered çal t  birimin (mü teri) de il geçici istihdan to be an employee of the temporary employment irketinin ücretli çal an olarak dikkate alnr. agency and not of the unit (customer) in which they work. Özellikle a a dakiler ücretliler olarak dikkate alnr; In particular the following are considered as employees: Ödeme kar l nda çal an i sahipleri; Paid working proprietors; Ücret ve/veya e itim hizmetlerine kar lk olarak Students who have a formal commitment whereby birimin üretim sürecinde katkda bulunan resmi they contribute to the units process of production in taahhütü olan ö renciler; return for remuneration and/or education services; I siz ki ilerin i e alnmasn te vik için özellikle Employees engaged under a contract specifically düzenlenen bir anla ma altnda çal anlar; designed to encourage the recruitment of unemployed persons; Evde çal anla, bodro da içerilen ve yaplan i Homeworkers if there is an explicit agreement that temelinde kar lk ald n gösteren açk bir anla ma the homeworker is remunerated on the basis of the var ise. work done and they are included on the pay-roll. Snflamalar Classifications Hesaplanan Sanayi Üretim Endeksleri, NACE Rev.2’nin The following indicators are disseminated quarterly in malat, Madencilik ve Ta ocakçl  ile Enerji two-digit level according to NACE Rev.2 and Main sektörlerinin ikili gruplar ve MIGs düzeyinde aylk Industrial Groupings (MIGs) classification. olarak yaymlanmaktadr. 64 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 69. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri 2.1 Aylk sanayi üretim endeksi Monthly industrial production index [2005=100] Toplam sanayi Madencilik ve ta ocakçl  Total industry Mining and quarrying Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Index (%) Index (%) 2007 114,8 . 7,0 116,3 . 8,1 2008 114,2 . -0,6 125,9 . 8,2 2009 102,9 . -9,9 124,9 . -0,8 2010 116,4 . 13,1 127,5 . 2,1 2011 126,8 . 8,9 131,3 . 3,0 07-11 (A) 115,0 . 3,7 125,2 . 4,1 2010 1 99,3 -14,9 12,8 108,5 -13,6 0,4 2 99,5 0,2 17,6 99,7 -8,1 11,1 3 115,8 16,4 21,4 115,7 16,0 7,8 4 113,3 -2,2 16,9 116,4 0,7 4,2 5 117,6 3,8 14,9 126,0 8,2 11,2 6 120,3 2,3 10,0 136,8 8,5 3,9 7 120,1 -0,2 8,8 148,5 8,6 -1,8 8 115,0 -4,2 10,8 151,0 1,7 -1,7 9 113,9 -1,0 10,4 136,6 -9,6 0,9 10 129,0 13,3 9,9 132,2 -3,2 -11,5 11 116,8 -9,5 9,4 130,7 -1,2 7,6 12 136,2 16,6 16,7 127,8 -2,2 1,7 2011 1 118,4 -13,1 19,2 121,4 -5,0 11,9 2 113,4 -4,2 14,0 106,2 -12,5 6,5 3 128,1 12,9 10,6 121,0 14,0 4,6 4 123,4 -3,6 8,9 117,8 -2,7 1,2 5 127,2 3,0 8,2 126,6 7,4 0,4 6 128,7 1,1 7,0 133,5 5,5 -2,4 7 128,5 -0,2 7,0 150,2 12,5 1,2 8 119,4 -7,1 3,8 145,1 -3,4 -3,9 9 127,6 6,9 12,1 139,4 -3,9 2,1 10 138,7 8,7 7,5 143,6 3,0 8,6 11 126,7 -8,6 8,5 134,0 -6,7 2,6 12 141,3 11,5 3,7 136,4 1,8 6,7 2012 1 120,2 -14,9 1,5 118,7 -13,0 -2,3 2 118,5 -1,4 4,4 113,4 -4,4 6,8 3 131,4 10,9 2,6 125,5 10,6 3,7 4 125,4 -4,6 1,5 115,8 -7,8 -1,7 5 134,7 7,5 5,9 131,9 13,9 4,2 6 132,6 -1,6 3,0 146,0 10,7 9,4 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 65 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 70. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics 2.1 Aylk sanayi üretim endeksi (devam) Monthly industrial production index (continued) [2005=100] malat sanayi Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da tm Manufacturing industry Electricity, gas, steam and air conditioning supply Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Index (%) Index (%) 2007 114,4 . 6,7 118,1 . 8,7 2008 112,7 . -1,5 122,6 . 3,8 2009 99,9 . -11,3 119,8 . -2,3 2010 114,3 . 14,4 129,8 . 8,3 2011 124,8 . 9,2 141,0 . 8,6 07-11 (A) 113,2 . 3,5 126,3 . 5,5 2010 1 95,3 -16,9 15,2 129,1 -1,1 3,3 2 97,3 2,1 19,9 117,1 -9,2 5,3 3 114,5 17,7 24,3 126,5 8,0 6,8 4 112,3 -2,0 18,5 120,8 -4,5 9,6 5 116,5 3,8 16,0 123,5 2,2 8,8 6 118,6 1,8 10,5 128,0 3,7 8,3 7 115,9 -2,3 9,2 144,3 12,7 9,9 8 108,9 -6,0 10,9 152,1 5,4 15,6 9 111,3 2,2 10,8 127,2 -16,4 11,1 10 129,1 16,0 11,3 126,9 -0,2 7,5 11 115,7 -10,4 10,1 120,7 -4,9 4,6 12 135,9 17,4 18,5 141,4 17,2 8,4 2011 1 115,0 -15,4 20,7 144,6 2,3 12,0 2 111,6 -3,0 14,6 131,0 -9,4 11,8 3 126,7 13,5 10,6 141,9 8,3 12,1 4 122,7 -3,1 9,3 131,4 -7,4 8,8 5 126,9 3,4 8,9 129,8 -1,3 5,1 6 127,9 0,8 7,8 133,1 2,6 3,9 7 124,3 -2,8 7,3 154,7 16,2 7,1 8 114,4 -8,0 5,0 151,4 -2,1 -0,5 9 125,6 9,9 12,9 139,6 -7,8 9,8 10 138,5 10,2 7,2 138,6 -0,7 9,2 11 124,7 -9,9 7,8 140,5 1,4 16,5 12 139,7 12,0 2,8 155,9 10,9 10,3 2012 1 115,5 -17,3 0,4 158,5 1,6 9,6 2 115,1 -0,4 3,1 147,6 -6,9 12,7 3 128,9 12,0 1,8 153,0 3,7 7,9 4 124,6 -3,4 1,6 134,7 -12,0 2,5 5 134,3 7,8 5,8 139,1 3,3 7,2 6 130,2 -3,1 1,8 147,2 5,8 10,6 66 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 71. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri Madencilik ve taşocakçılığı-Mining and quarrying İmalat sanayi-Manufacturing industry Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı-Electricity, gas, steam and hot water supply Madencilik ve taşocakçılığı-Mining and quarrying İmalat sanayi-Manufacturing industry Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı-Electricity, gas, steam and hot water supply TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 67 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 72. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics 2.2 Aylk imalat sanayi üretim endeksi Monthly manufacturing industry production index [2005=100] Gda ürünlerinin imalat çeceklerin imalat Tekstil ürünleri imalat Manufacture of food products Manufacture of beverages Manufacture of textiles Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Index (%) Index (%) Index (%) 2007 109,1 . 3,0 105,4 . 3,1 101,0 . -0,7 2008 112,7 . 3,3 113,1 . 7,4 88,9 . -12,0 2009 112,3 . -0,4 110,9 . -1,9 78,2 . -12,0 2010 120,5 . 7,3 119,9 . 8,1 88,2 . 12,7 2011 128,0 . 6,2 121,7 1,5 , 88,2 . 0,0 07-11 (A) 116,5 . 3,9 114,2 . 3,6 88,9 . -2,4 2010 1 113,5 -22,9 13,9 87,6 -7,7 2,4 77,7 -11,7 18,5 2 100,5 -11,5 14,8 83,6 -4,5 1,1 80,5 3,6 26,4 3 103,8 3,3 13,9 115,2 37,8 4,3 93,7 16,5 26,1 4 98,5 -5,1 11,0 120,2 4,3 7,9 91,1 -2,8 20,6 5 101,5 3,0 7,8 140,6 17,0 5,0 92,1 1,1 20,2 6 105,9 4,3 5,3 153,5 9,2 7,6 90,4 -1,8 11,2 7 110,8 4,7 8,7 156,4 1,9 3,3 92,0 1,7 10,9 8 107,9 -2,6 3,1 140,5 -10,2 9,7 82,8 -10,0 6,2 9 116,2 7,7 13,2 131,9 -6,1 19,0 82,5 -0,4 4,6 10 170,8 46,9 0,1 102,3 -22,5 12,7 98,1 19,0 5,9 11 156,1 -8,6 -1,4 105,0 2,6 18,8 82,9 -15,6 1,9 12 160,1 2,5 8,8 101,8 -3,0 7,3 94,4 13,9 7,3 2011 1 120,2 -24,9 5,9 94,5 -7,2 7,9 87,6 -7,2 12,8 2 103,6 -13,8 3,1 91,2 -3,6 9,1 83,3 -5,0 3,4 3 110,8 7,0 6,8 110,2 20,9 -4,3 93,4 12,1 -0,4 4 105,2 -5,1 6,8 122,2 10,9 1,7 89,4 -4,2 -1,8 5 109,7 4,3 8,1 144,8 18,5 3,0 89,0 -0,5 -3,3 6 120,3 9,6 13,7 159,3 10,0 3,7 88,7 -0,4 -2,0 7 116,4 -3,3 5,0 160,0 0,5 2,3 81,9 -7,6 -11,0 8 110,5 -5,0 2,4 143,6 -10,2 2,2 80,1 -2,2 -3,3 9 127,3 15,1 9,5 129,8 -9,6 -1,6 87,9 9,8 6,6 10 184,9 45,3 8,2 115,8 -10,8 13,2 97,4 10,8 -0,8 11 169,2 -8,5 8,4 101,9 -12,0 -2,9 83,9 -13,9 1,2 12 157,7 -6,8 -1,5 86,6 -15,0 -14,9 95,5 13,8 1,2 2012 1 126,2 -20,0 5,1 90,4 4,3 -4,4 86,4 -9,5 -1,4 2 110,4 -12,5 6,6 93,5 3,5 2,6 84,3 -2,4 1,3 3 117,7 6,6 6,2 120,0 28,3 8,8 95,8 13,6 2,6 4 104,6 -11,1 -0,6 128,4 7,1 5,1 94,0 -1,8 5,1 5 119,6 14,3 9,0 148,2 15,4 2,3 98,2 4,4 10,3 6 112,4 -6,0 -6,6 152,9 3,2 -4,0 94,1 -4,2 6,1 68 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 73. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri 2.2 Aylk imalat sanayi üretim endeksi (devam) Monthly manufacturing industry production index (continued) [2005=100] A aç, a aç ürünleri ve mantar Giyim e yas Deri ve ilgili ürünlerin imalat ürünleri imalat imalat Manufacture of leather and related Manufacture of wood and Manufacture of wearing apparel products products of wood and cork Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Index (%) Index (%) Index (%) 2007 103,1 . 5,7 106,8 . -8,0 150,1 . 14,2 2008 93,3 . -9,5 101,6 . -4,8 161,1 . 7,3 2009 85,4 . -8,5 93,0 . -8,5 161,5 . 0,3 2010 92,4 . 8,2 109,5 . 17,8 207,7 . 28,6 2011 91,8 . -0,6 117,9 . 7,6 246,4 . 18,7 07-11 (A) 93,2 . -0,9 105,8 . 0,8 185,4 . 13,8 2010 1 88,2 -7,0 -0,5 85,7 -14,9 29,3 160,2 -8,1 25,9 2 87,5 -0,8 13,3 90,1 5,1 13,9 174,0 8,6 70,5 3 92,8 6,1 15,5 103,5 14,9 15,4 203,5 17,0 59,8 4 93,4 0,6 17,0 124,7 20,5 31,3 193,2 -5,1 27,9 5 90,4 -3,2 12,5 105,7 -15,3 7,7 230,1 19,1 32,3 6 96,9 7,2 6,3 116,7 10,4 22,9 234,5 2,0 23,8 7 101,3 4,5 10,5 113,1 -3,0 18,9 227,9 -2,9 18,3 8 95,0 -6,2 13,9 106,4 -6,0 12,7 209,0 -8,3 8,9 9 82,2 -13,4 3,4 107,3 0,9 7,4 185,0 -11,5 14,3 10 90,3 9,8 3,1 126,5 17,9 18,2 229,2 23,9 18,9 11 84,0 -7,0 -6,3 108,5 -14,2 13,6 201,0 -12,3 31,0 12 106,6 26,9 12,3 126,2 16,4 25,3 244,4 21,6 40,3 2011 1 94,3 -11,5 6,9 104,4 -17,3 21,8 207,1 -15,3 29,3 2 88,2 -6,6 0,7 98,3 -5,8 9,1 197,9 -4,4 13,8 3 91,5 3,8 -1,5 121,1 23,2 17,0 208,7 5,5 2,5 4 90,7 -0,9 -2,9 123,9 2,3 -0,7 243,6 16,7 26,1 5 93,3 2,9 3,3 135,1 9,0 27,8 254,9 4,6 10,8 6 101,3 8,5 4,5 146,1 8,2 25,2 246,7 -3,2 5,2 7 97,4 -3,8 -3,8 114,2 -21,8 0,9 263,4 6,8 15,6 8 93,6 -4,0 -1,5 111,7 -2,2 4,9 254,9 -3,2 21,9 9 84,6 -9,6 2,9 120,0 7,5 11,8 248,8 -2,4 34,4 10 90,8 7,3 0,5 122,7 2,2 -3,0 278,0 11,8 21,3 11 81,2 -10,5 -3,3 104,9 -14,5 -3,3 265,4 -4,5 32,0 12 95,3 17,4 -10,6 112,9 7,6 -10,6 287,9 8,5 17,8 2012 1 84,0 -11,9 -11,0 107,9 -4,4 3,4 236,4 -17,9 14,2 2 84,0 0,0 -4,7 121,5 12,6 23,6 217,1 -8,2 9,7 3 92,4 10,0 1,0 131,2 8,0 8,4 242,9 11,9 16,4 4 88,7 -4,0 -2,2 120,1 -8,4 -3,0 265,0 9,1 8,8 5 93,1 5,0 -0,2 122,2 1,7 -9,5 314,2 18,6 23,3 6 96,6 3,7 -4,7 124,3 1,7 -14,9 304,2 -3,2 23,3 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 69 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 74. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics 2.2 Aylk imalat sanayi üretim endeksi (devam) Monthly manufacturing industry production index (continued) [2005=100] Kaytl medyann baslmas ve Kimyasallarn ve kimyasal ço altlmas ürünlerin imalat Ka t ve ka t ürünleri imalat Printing and reproduction of recorded Manufacture of Paper and paper products media chemicals and chemical products Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Index (%) Index (%) Index (%) 2007 113,6 . 5,1 118,8 . 10,6 114,3 . 3,1 2008 114,9 . 1,2 122,7 . 3,2 107,1 . -6,3 2009 112,5 . -2,1 126,8 . 3,3 106,6 . -0,5 2010 122,8 . 9,2 127,0 . 0,2 123,6 . 15,9 2011 133,6 . 8,8 147,7 . 16,3 130,5 . 5,6 07-11 (A) 119,5 . 4,4 128,6 . 6,7 116,4 . 3,6 2010 1 115,2 -4,9 10,3 102,3 -32,9 -6,6 107,8 -2,9 36,0 2 113,4 -1,6 18,7 104,4 2,0 -1,7 111,4 3,3 31,8 3 125,5 10,7 14,5 124,7 19,4 -1,7 133,3 19,6 30,6 4 123,9 -1,3 11,0 118,5 -5,0 0,7 124,9 -6,3 21,1 5 125,0 0,9 6,3 146,9 24,0 17,8 128,6 3,0 19,5 6 125,5 0,4 5,7 125,9 -14,3 0,6 129,2 0,4 15,4 7 125,7 0,2 3,5 128,1 1,8 -2,5 128,3 -0,7 7,9 8 122,6 -2,5 3,1 139,0 8,5 7,9 123,7 -3,6 4,9 9 112,8 -8,0 6,9 115,8 -16,7 -19,8 121,4 -1,8 8,0 10 130,7 15,9 9,7 132,8 14,7 -0,9 127,7 5,1 3,7 11 117,3 -10,3 10,6 126,6 -4,6 5,5 115,9 -9,2 8,3 12 136,1 16,1 12,4 159,3 25,8 4,4 130,6 12,7 17,6 2011 1 129,3 -5,0 12,2 120,9 -24,1 18,1 127,2 -2,6 18,0 2 123,9 -4,2 9,2 124,4 3,0 19,2 127,3 0,1 14,3 3 143,2 15,6 14,1 161,8 30,0 29,8 143,1 12,4 7,4 4 135,7 -5,2 9,6 148,9 -7,9 25,7 141,4 -1,2 13,2 5 135,8 0,0 8,6 157,2 5,5 7,0 135,0 -4,5 4,9 6 134,8 -0,7 7,4 144,2 -8,3 14,5 122,1 -9,6 -5,5 7 131,1 -2,8 4,3 141,7 -1,7 10,6 131,2 7,5 2,3 8 131,0 0,0 6,9 162,5 14,6 16,9 127,5 -2,8 3,1 9 132,3 0,9 17,3 150,9 -7,1 30,4 132,9 4,2 9,4 10 143,4 8,4 9,8 147,3 -2,4 10,9 135,6 2,0 6,2 11 123,5 -13,9 5,3 138,8 -5,7 9,6 120,0 -11,5 3,5 12 138,8 12,4 1,9 173,5 25,0 8,9 123,2 2,7 -5,7 2012 1 128,4 -7,4 -0,7 129,3 -25,5 7,0 124,6 1,1 -2,0 2 127,4 -0,8 2,9 127,5 -1,4 2,4 123,1 -1,2 -3,3 3 144,2 13,2 0,7 145,3 14,0 -10,2 140,4 14,1 -1,9 4 142,8 -1,0 5,2 138,1 -5,0 -7,3 134,1 -4,5 -5,2 5 146,6 2,7 8,0 148,3 7,4 -5,7 142,4 6,2 5,5 6 139,8 -4,6 3,7 143,8 -3,0 -0,3 136,9 -3,8 12,2 70 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 75. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri 2.2 Aylk imalat sanayi üretim endeksi (devam) Monthly manufacturing industry production index (continued) [2005=100] Kauçuk ve plastik ürünlerin Di er metalik olmayan imalat mineral ürünlerin imalat Manufacture of rubber and Manufacture of other non-metalic Ana metal sanayi plastic products mineral products Basic metal industry Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Index (%) Index (%) Index (%) 2007 113,9 . 8,4 112,6 . 2,2 126,1 . 10,7 2008 110,7 . -2,8 110,2 . -2,1 123,5 . -2,1 2009 100,6 . -9,2 97,0 . -12,0 104,5 . -15,3 2010 121,0 . 20,3 111,3 . 14,7 115,4 . 10,4 2011 135,0 . 11,6 118,8 . 6,8 123,3 . 6,8 07-11 (A) 116,2 . 5,7 110,0 . 1,9 118,6 . 2,1 2010 1 101,5 -7,9 22,9 84,7 -13,5 15,6 98,1 -3,6 -0,7 2 102,9 1,4 32,1 83,1 -2,0 15,7 95,4 -2,8 0,4 3 122,6 19,1 32,8 107,5 29,4 22,2 119,0 24,7 16,8 4 121,5 -0,9 23,2 117,6 9,4 18,8 113,3 -4,8 8,9 5 128,5 5,8 22,9 124,5 5,8 17,1 118,5 4,6 10,4 6 125,9 -2,0 12,4 120,4 -3,3 9,1 115,8 -2,3 1,1 7 128,8 2,3 18,2 124,0 2,9 12,8 124,0 7,1 7,8 8 125,7 -2,4 19,0 117,3 -5,4 10,6 114,1 -7,9 10,0 9 115,5 -8,1 15,5 108,3 -7,7 16,3 115,7 1,3 11,1 10 132,2 14,5 14,2 124,8 15,2 10,7 124,4 7,5 11,1 11 112,9 -14,6 14,8 107,4 -13,9 12,4 113,0 -9,1 17,5 12 134,0 18,7 21,6 115,4 7,5 17,9 134,2 18,7 31,8 2011 1 126,0 -5,9 24,2 105,8 -8,4 24,8 119,9 -10,6 22,2 2 123,4 -2,1 19,9 98,1 -7,3 18,0 115,2 -3,9 20,8 3 143,6 16,4 17,1 116,3 18,6 8,2 122,7 6,5 3,1 4 138,0 -3,9 13,6 122,6 5,4 4,2 122,5 -0,2 8,1 5 143,4 3,9 11,6 133,7 9,1 7,4 125,7 2,6 6,0 6 143,0 -0,3 13,6 128,7 -3,8 6,8 125,4 -0,2 8,3 7 140,5 -1,8 9,0 131,1 1,9 5,7 125,2 -0,1 1,0 8 128,2 -8,7 2,0 121,5 -7,3 3,6 114,5 -8,6 0,3 9 136,6 6,6 18,3 119,8 -1,5 10,6 125,9 9,9 8,8 10 144,5 5,7 9,3 128,2 7,0 2,7 131,2 4,2 5,5 11 120,8 -16,4 7,0 103,3 -19,4 -3,8 117,6 -10,4 4,0 12 132,5 9,8 -1,1 117,2 13,4 1,5 133,7 13,7 -0,4 2012 1 124,4 -6,2 -1,3 93,5 -20,2 -11,6 129,6 -3,0 8,1 2 118,3 -4,9 -4,1 86,4 -7,6 -11,9 122,7 -5,4 6,4 3 137,0 15,8 -4,6 111,2 28,7 -4,4 136,6 11,4 11,4 4 131,9 -3,7 -4,5 123,0 10,7 0,4 129,8 -5,0 6,0 5 141,8 7,5 -1,1 134,8 9,6 0,8 132,9 2,4 5,8 6 130,1 -8,3 -9,0 128,3 -4,8 -0,3 137,2 3,2 9,4 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 71 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 76. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics 2.2 Aylk imalat sanayi üretim endeksi (devam) Monthly manufacturing industry production index (continued) [2005=100] Motorlu kara ta t, treyler B.y.s. makine ve (römork) ve yar treyler (yar ekipman imalat römork) imalat Mobilya imalat Manufacture of machinery Manufacture of motor Manufacture of and equipment n.e.c. vehicles, trailers and semi-trailers furniture Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Index (%) Index (%) Index (%) 2007 115,6 . 5,7 118,9 . 5,7 124,4 . 5,7 2008 110,7 . -4,2 126,3 . 6,2 140,3 . 12,7 2009 85,4 . -22,9 88,4 . -30,0 129,9 . -7,4 2010 113,2 . 32,6 117,9 . 33,3 136,2 . 4,9 2011 138,2 . 22,1 136,8 . 16,0 166,3 . 22,1 07-11 (A) 112,6 . 6,6 117,7 . 6,2 139,4 . 7,6 2010 1 82,9 -17,7 12,1 93,8 -17,4 80,0 127,8 -2,3 32,0 2 88,7 7,0 15,7 102,1 8,9 79,4 123,5 -3,4 23,4 3 115,1 29,7 51,8 120,4 17,9 62,3 134,4 8,8 22,5 4 111,3 -3,3 36,4 112,8 -6,3 30,0 144,1 7,2 15,8 5 117,1 5,2 21,7 124,1 10,0 25,8 159,1 10,4 17,6 6 123,8 5,8 32,5 131,7 6,1 28,7 146,9 -7,7 -9,8 7 120,5 -2,7 35,4 107,7 -18,3 6,0 148,7 1,3 -0,5 8 98,2 -18,5 26,4 86,0 -20,1 27,8 134,1 -9,8 -4,6 9 113,6 15,7 41,0 124,6 44,9 19,4 110,4 -17,7 -26,4 10 123,7 8,9 30,8 140,7 12,9 31,9 150,7 36,5 11,2 11 119,7 -3,2 41,8 122,9 -12,7 26,7 119,4 -20,7 -2,8 12 143,5 19,8 42,5 148,1 20,5 30,4 135,8 13,7 3,8 2011 1 122,4 -14,7 47,7 121,3 -18,1 29,4 136,1 0,2 6,5 2 121,7 -0,6 37,2 134,0 10,5 31,2 141,1 3,7 14,3 3 144,5 18,7 25,5 153,1 14,3 27,1 174,4 23,5 29,7 4 139,0 -3,8 24,9 142,9 -6,7 26,6 176,1 1,0 22,1 5 149,6 7,6 27,8 143,0 0,1 15,2 194,1 10,3 22,0 6 153,1 2,3 23,7 148,9 4,1 13,1 188,1 -3,1 28,1 7 142,8 -6,7 18,5 145,5 -2,3 35,1 175,3 -6,8 17,9 8 122,4 -14,3 24,7 87,2 -40,0 1,4 173,8 -0,9 29,6 9 127,6 4,2 12,3 140,9 61,5 13,1 172,9 -0,5 56,6 10 144,5 13,3 16,8 146,7 4,1 4,3 172,3 -0,4 14,3 11 130,9 -9,4 9,3 135,2 -7,8 10,0 137,8 -20,0 15,4 12 159,3 21,7 11,1 142,9 5,7 -3,5 153,8 11,6 13,3 2012 1 136,6 -14,3 11,6 121,9 -14,7 0,5 138,9 -9,7 2,1 2 143,5 5,0 17,9 129,0 5,9 -3,7 141,6 2,0 0,3 3 157,7 9,9 9,2 140,5 8,9 -8,2 156,7 10,7 -10,1 4 153,1 -2,9 10,1 128,2 -8,8 -10,3 150,1 -4,2 -14,7 5 159,8 4,3 6,8 140,2 9,4 -1,9 160,8 7,1 -17,2 6 159,4 -0,2 4,1 135,5 -3,4 -9,0 165,7 3,1 -11,9 72 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 77. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri Gıda ürünlerinin imalatı Giyim eşyası imalatı Manufacture of food products Manufacture of wearing apparel Metalik olmayan diğer mineral ürünler Ana metal sanayi Other non-metalic mineral products Basic metal industry TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 73 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 78. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics 2.3 Aylk sanayi ciro ve imalat sanayi sipari endeksleri Monthly industry turnover and manufacturing industry new orders indexes [2005=100] Ciro - Turnover Sipari - New orders Madencilik ve Toplam sanayi ta ocakçl  malat sanayi malat sanayi Total industry Mining and quarrying Manufacturing industry Manufacturing industry Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Endeks a/a y/y Index (%) Index (%) Index (%) Index (%) 2007 133,9 . 11,6 147,8 . 15,5 133,6 . 11,5 140,0 . 14,0 2008 151,8 . 13,3 187,8 . 27,1 151,0 . 13,0 149,2 . 6,5 2009 138,2 . -8,9 180,5 . -3,9 137,3 . -9,1 130,4 . -12,6 2010 162,7 . 17,7 227,6 . 26,1 161,2 . 17,4 155,4 . 19,1 2011 208,4 . 28,1 305,5 . 34,2 206,3 . 27,9 200,2 . 28,8 07-11 (A) 159,0 . 12,4 209,8 . 19,8 157,9 . 12,2 155,0 . 11,2 2010 1 127,8 -21,5 8,1 177,4 -19,6 13,0 126,7 -21,6 8,0 124,6 -20,6 9,7 2 136,0 6,4 14,1 165,7 -6,6 17,6 135,4 6,8 14,0 132,3 6,2 19,8 3 163,0 19,9 19,5 208,5 25,8 32,5 162,0 19,7 19,2 159,3 20,4 22,5 4 155,7 -4,5 17,4 222,2 6,6 52,8 154,2 -4,8 16,5 150,5 -5,5 19,3 5 163,8 5,2 20,9 219,5 -1,2 43,6 162,5 5,4 20,3 157,9 4,9 21,4 6 170,8 4,3 16,0 226,3 3,1 17,7 169,6 4,3 15,9 160,8 1,9 13,3 7 167,6 -1,9 16,5 255,8 13,0 47,6 165,6 -2,3 15,7 153,6 -4,5 15,3 8 162,1 -3,3 17,5 252,8 -1,2 23,1 160,0 -3,4 17,4 146,3 -4,7 19,7 9 159,7 -1,5 15,0 230,4 -8,9 10,5 158,1 -1,2 15,1 158,7 8,4 19,7 10 175,8 10,1 17,8 247,1 7,3 19,6 174,2 10,2 17,8 168,2 6,0 21,8 11 159,3 -9,3 16,6 247,0 0,0 20,4 157,4 -9,6 16,5 154,3 -8,3 18,7 12 210,2 31,9 29,1 278,6 12,8 26,2 208,7 32,6 29,2 198,4 28,6 26,5 2011 1 170,4 -18,9 33,3 251,4 -9,8 41,7 168,6 -19,2 33,1 165,3 -16,7 32,7 2 176,3 3,4 29,6 244,4 -2,8 47,5 174,7 3,6 29,1 175,0 5,9 32,3 3 206,2 17,0 26,5 266,0 8,9 27,6 204,9 17,2 26,4 202,2 15,5 26,9 4 199,0 -3,5 27,8 263,8 -0,8 18,7 197,5 -3,6 28,1 191,7 -5,2 27,4 5 205,5 3,3 25,5 282,0 6,9 28,5 203,8 3,2 25,4 201,5 5,1 27,6 6 215,5 4,8 26,1 291,2 3,3 28,7 213,8 4,9 26,1 210,8 4,6 31,0 7 209,5 -2,8 25,0 325,5 11,8 27,2 206,9 -3,2 24,9 198,6 -5,8 29,3 8 209,4 -0,1 29,2 326,9 0,4 29,3 206,8 -0,1 29,2 194,0 -2,3 32,5 9 223,5 6,8 40,0 352,8 7,9 53,1 220,7 6,7 39,6 212,7 9,7 34,0 10 236,4 5,8 34,5 341,5 -3,2 38,2 234,1 6,1 34,4 223,7 5,2 33,0 11 204,1 -13,7 28,1 357,4 4,6 44,7 200,6 -14,3 27,5 196,8 -12,0 27,6 12 245,4 20,2 16,7 363,4 1,7 30,5 242,8 21,0 16,3 229,7 16,7 15,8 2012 1 199,2 -18,8 16,9 331,5 -8,8 31,9 196,2 -19,2 16,4 197,5 -14,0 19,5 2 206,8 3,8 17,3 313,4 -5,5 28,3 204,4 4,2 17,0 206,2 4,4 17,8 3 234,2 13,2 13,6 324,7 3,6 22,1 232,1 13,6 13,3 235,3 14,1 16,4 4 224,1 -4,3 12,6 321,0 -1,1 21,7 221,9 -4,4 12,3 218,1 -7,3 13,8 5 241,9 8,0 17,7 332,9 3,7 18,1 239,9 8,1 17,7 239,7 9,9 19,0 6 238,1 -1,6 10,5 327,3 -1,7 12,4 236,1 -1,6 10,5 234,1 -2,4 11,1 74 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 79. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri 2.4 Ticaret ve hizmet endeksleri Trade and services indices [2005=100] Ciro endeksi stihdam Endeksi Turnover index Number of persons employed index Bir önceki yln ayn dönemine Bir önceki yln ayn dönemine göre de i im oran göre de i im oran Rate of change on the same period of Rate of change on the same period of Endeks the previous year Endeks the previous year Index (%) Index (%) 2009 133,7 -2,1 107,6 -5,8 2010 159,4 19,2 109,4 1,7 2011 191,0 19,8 115,1 5,2 2010 I 133,0 15,4 107,1 0,5 II 158,7 16,9 109,4 1,9 III 162,8 17,5 111,6 2,6 IV 183,1 26,0 109,6 2,0 2011 I 168,7 26,8 110,0 2,7 II 194,0 22,2 115,2 5,3 III 197,2 21,1 118,2 5,9 IV 204,3 11,6 117,1 6,8 2012 I 177,8 5,4 116,7 6,1 II 201,2 3,7 121,1 5,1 Çal lan saat endeksi Brüt ücret-maa endeksi Hours worked index Gross wages-salaries index Bir önceki yln ayn dönemine Bir önceki yln ayn dönemine göre de i im oran göre de i im oran Rate of change on the same period of Rate of change on the same period of Endeks the previous year Endeks the previous year Index (%) Index (%) 2009 116,8 -4,9 166,5 5,0 2010 116,7 -0,1 188,6 13,3 2011 123,2 5,6 221,0 17,2 2010 I 112,4 -1,8 178,2 11,3 II 117,9 2,1 184,5 13,7 III 119,8 -0,2 194,5 14,3 IV 116,7 -0,3 197,3 13,8 2011 I 117,1 4,2 204,9 15,0 II 123,7 4,9 215,8 17,0 III 126,7 5,8 228,2 17,3 IV 125,3 7,4 235,0 19,1 2012 I 124,5 6,3 242,7 18,4 II 130,5 5,5 254,9 18,1 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 75 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 80. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics 2.5 malat sanayiinde aylara göre kapasite kullanm oran Capacity utilization rate in manufacturing industry by month (%) Mal gruplar - Goods groups Dayankl tüketim Dayanksz Toplam imalat mallar tüketim mallar Tüketim Gda ve Yatrm sanayi Resistant Non-resistant mallar içecekler Ara mallar mallar Total manufacturing consumption consumption Consumption Food and Intermediate Capital industry goods goods goods beverages goods goods 2010 1 68,6 67,6 70,5 70,0 70,5 72,7 63,1 2 67,8 67,5 69,9 69,5 70,0 70,9 64,7 3 67,3 65,7 69,2 68,6 67,3 71,9 65,3 4 72,7 69,1 71,6 71,2 70,0 76,2 68,2 5 73,3 73,2 71,1 71,5 68,7 77,5 68,7 6 73,3 72,2 70,9 71,1 68,4 77,2 69,3 7 74,4 71,7 72,5 72,4 69,7 78,0 70,9 8 73,0 70,4 69,9 70,0 66,9 76,3 68,9 9 73,5 71,9 71,3 71,4 68,6 76,9 69,8 10 75,3 72,6 75,3 74,8 75,1 76,6 72,5 11 75,9 73,4 75,7 75,3 75,0 78,1 73,1 12 75,6 73,4 74,7 74,5 73,3 78,0 70,9 2011 1 74,6 73,3 72,3 72,5 69,0 77,5 71,9 2 73,0 72,6 70,1 70,5 66,2 76,7 70,3 3 73,2 73,0 70,6 71,0 67,0 76,6 72,4 4 74,9 72,9 70,5 70,9 66,5 77,3 75,1 5 75,2 72,0 71,3 71,4 68,0 78,1 74,6 6 76,7 75,9 72,4 73,0 69,3 78,8 76,8 7 75,4 76,1 72,5 73,1 70,0 76,4 76,3 8 76,1 72,8 72,1 72,2 69,8 77,9 76,0 9 76,2 75,9 71,9 72,6 68,6 77,9 76,6 10 77,0 76,4 74,0 74,4 72,6 78,9 76,5 11 76,9 76,6 74,3 74,7 73,4 78,9 76,6 12 75,5 76,0 73,7 74,1 72,3 77,1 75,1 2012 1 74,7 72,2 72,8 72,7 71,0 76,9 73,3 2 72,9 74,8 71,3 71,9 69,0 76,0 69,8 3 73,1 74,8 70,8 71,5 68,5 74,8 72,7 4 74,7 75,7 72,0 72,9 67,1 76,4 73,8 5 74,7 73,6 72,1 72,5 68,0 77,2 73,5 6 74,6 74,2 72,9 73,2 69,8 77,0 72,5 Kaynak: T.C. Merkez Bankas Source: Central Bank of Republic of Turkey 76 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 81. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri Üretim-Production Ciro-Turnover Sipariş-New orders Üretim-Production Kapasite Kullanım Oranı-Capacity Utilization Rate TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 77 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 82. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics 2.6 Ksmlara göre sanayi ve hizmet sektörlerinde, istihdam ve temel göstergeler Employment and basic indicators by sections in industry and service sectors [NACE Rev.1.1] E-Elektrik, gaz, buhar ve C-Madencilik ve scak su üretimi ve ta ocakçl  da tm Genel toplam Mining and D- malat Electricity, gas and water General total quarrying Manufacturing supply Giri im says 2005 2 393 578 2 532 302 459 2 958 Number of enterprise 2006 2 473 841 2 164 309 841 2 915 2007 2 567 644 2 245 316 584 2 842 2008 2 583 098 2 442 321 663 2 710 stihdam - Employment Çal anlar says 2005 8 939 894 85 123 2 583 747 96 302 Number of persons employed 2006 9 419 476 93 956 2 684 240 97 377 2007 9 807 707 97 906 2 777 247 99 302 2008 10 087 665 97 742 2 858 594 96 382 Ücretli çal anlarn says 2005 6 369 926 82 571 2 266 496 96 269 Number of employees 2006 6 747 521 92 076 2 368 861 97 248 2007 7 002 881 95 647 2 460 889 99 147 2008 7 380 819 95 429 2 538 408 96 286 Ücretli çal anlarn 2005 13 502 406 891 164 789 741 4 772 193 819 199 800 896 çal t  saat says (Saat) 2006 13 806 580 235 198 468 429 5 048 209 945 204 791 904 Number of hours worked 2007 15 029 055 594 205 077 388 5 307 331 476 208 285 728 by employees (Hours) 2008 15 868 146 501 204 747 405 5 475 768 569 200 712 846 Maa ve ücretler (Bin YTL) 2005 64 323 072 1 373 775 25 384 889 2 345 511 Wages and salaries (Thousand TRY) 2006 74 326 121 1 524 526 28 976 198 2 520 102 2007 87 645 666 1 734 212 32 701 292 2 891 038 2008 100 348 246 1 957 518 37 161 566 3 135 407 Toplam mal ve hizmet 2005 1044 802 600 5 426 717 277 266 442 32 894 035 satn al lar (Bin YTL) 2006 1220 940 019 7 348 345 335 470 120 41 390 443 Total purchases of 2007 1372 375 320 7 504 895 366 293 125 47 212 704 goods and services (Thousand TRY) 2008 1538 117 492 8 077 755 417 452 534 66 242 826 Ciro (Bin YTL) 2005 1 192 635 870 7 814 205 328 781 492 43 437 673 Turnover (Thousand TRY) 2006 1 383 759 223 10 521 278 397 916 986 49 226 517 2007 1 560 178 164 11 355 662 435 104 730 55 690 007 2008 1 766 222 701 15 152 479 499 433 726 74 602 288 Üretim de eri (Bin YTL) 2005 658 081 304 7 999 426 311 885 426 43 334 226 Production value (Thousand TRY) 2006 791 339 863 10 562 538 379 215 462 49 261 269 2007 881 833 763 11 759 598 414 159 693 55 683 635 2008 1 019 681 427 15 077 870 477 139 486 74 810 182 Faktör maliyetiyle 2005 185 797 968 2 910 069 60 244 922 10 750 569 katma de er (Bin YTL) 2006 210 976 441 3 945 235 74 797 613 8 295 352 Value-added at factor cost 2007 231 552 619 4 579 930 78 937 327 8 511 593 (Thousand TRY) 2008 270 327 986 7 246 035 93 804 448 9 268 741 Maddi mallara ili kin 2005 56 059 170 601 630 20 374 007 3 565 761 brüt yatrm (Bin YTL) 2006 136 624 049 1 374 353 53 002 042 8 940 328 Gross investment in 2007 104 407 696 1 611 711 38 773 401 6 731 062 tangible goods (Thousand TRY) 2008 101 645 818 1 564 787 36 347 711 8 386 603 Mal ve hizmet 2005 34 967 870 281 804 7 798 300 162 574 sto undaki de i im (Bin YTL) 2006 50 722 472 776 111 12 868 830 478 597 Change in stocks of 2007 45 346 159 569 676 10 663 550 58 643 goods and services (Thousand TRY) 2008 44 199 191 202 562 12 467 358 578 585 78 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 83. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri 2.6 Ksmlara göre sanayi ve hizmet sektörlerinde, istihdam ve temel göstergeler (devam) Employment and basic indicators by sections in industry and service sectors (continued) [NACE Rev.1.1] G-Toptan ve perakende ticaret; I-Ula trma, motorlu ta t, motosiklet, ki isel depolama ve ve ev e yalarnn onarm H-Oteller ve haberle me Wholesale and retail trade; repair of lokantalar Transport, F- n aat motor vehicles, motorcycles and Hotels and storage and Construction personal and household goods restaurants communication Giri im says 2005 78 776 1 119 504 191 290 430 582 Number of enterprise 2006 94 138 1 132 558 207 496 429 554 2007 107 166 1 160 592 209 231 443 203 2008 94 781 1 177 699 210 808 437 640 stihdam - Employment Çal anlar says 2005 543 799 2 931 797 568 848 1 021 309 Number of persons employed 2006 648 047 3 011 099 578 154 1 039 525 2007 720 325 3 114 718 607 345 996 174 2008 717 148 3 127 698 665 447 997 114 Ücretli çal anlarn says 2005 466 332 1 684 666 367 309 566 541 Number of employees 2006 549 129 1 704 201 363 414 599 832 2007 632 078 1 714 952 378 295 550 633 2008 632 832 1 830 628 442 269 558 458 Ücretli çal anlarn 2005 972 170 374 3 613 897 293 773 757 069 1 172 496 910 çal t  saat says (Saat) 2006 1 129 786 970 3 363 594 341 725 919 897 1 093 199 330 Number of hours worked 2007 1 323 210 011 3 670 268 919 816 963 352 1 198 944 400 by employees (Hours) 2008 1 369 410 155 3 949 694 556 960 829 556 1 180 774 271 Maa ve ücretler (Bin YTL) 2005 3 076 210 13 173 090 2 504 765 8 148 423 Wages and salaries (Thousand TRY) 2006 3 862 249 15 259 103 2 741 967 8 848 500 2007 4 762 741 19 084 395 3 515 548 9 832 229 2008 5 551 208 20 952 419 4 022 462 11 540 216 Toplam mal ve hizmet 2005 39 051 315 580 239 587 12 519 962 74 013 934 satn al lar (Bin YTL) 2006 56 932 999 641 283 714 12 863 716 95 613 422 Total purchases of 2007 73 585 701 734 543 761 15 180 722 91 019 258 goods and services (Thousand TRY) 2008 80 194 189 801 367 876 17 538 827 104 220 746 Ciro (Bin YTL) 2005 42 482 403 616 594 170 16 396 070 97 371 110 Turnover (Thousand TRY) 2006 62 294 933 673 132 408 16 387 625 122 384 162 2007 78 602 863 775 036 032 20 097 432 121 329 850 2008 91 696 389 842 336 881 24 972 569 138 623 874 Üretim de eri (Bin YTL) 2005 46 238 053 102 827 285 16 590 132 89 676 998 Production value (Thousand TRY) 2006 69 858 734 104 270 438 16 468 928 109 687 106 2007 86 464 435 122 531 067 20 055 790 107 837 081 2008 96 479 540 133 863 699 24 793 075 118 724 084 Faktör maliyetiyle 2005 9 586 013 56 502 347 4 377 914 24 456 403 katma de er (Bin YTL) 2006 14 645 610 56 546 917 4 589 324 25 418 845 Value-added at factor cost 2007 14 846 708 62 738 253 5 553 134 29 471 594 (Thousand TRY) 2008 19 032 607 62 435 835 7 517 178 34 027 810 Maddi mallara ili kin 2005 4 850 833 11 822 028 2 445 851 8 633 158 brüt yatrm (Bin YTL) 2006 7 324 087 21 825 748 4 482 406 33 165 374 Gross investment in 2007 6 585 860 17 493 508 3 674 869 21 965 152 tangible goods (Thousand TRY) 2008 7 217 360 16 542 923 3 093 905 21 577 725 Mal ve hizmet 2005 5 973 865 19 457 229 412 219 553 967 sto undaki de i im (Bin YTL) 2006 9 439 276 24 938 770 946 967 375 741 Change in stocks of 2007 10 018 530 22 379 612 644 804 - 53 730 goods and services (Thousand TRY) 2008 7 391 824 22 072 658 53 749 692 997 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 79 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 84. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics 2.6 Ksmlara göre sanayi ve hizmet sektörlerinde, istihdam ve temel göstergeler (devam) Employment and basic indicators by sections in industry and service sectors (continued) [NACE Rev.1.1] K-Gayrimenkul, O-Di er sosyal, kiralama ve i toplumsal ve ki isel faaliyetleri hizmet faaliyetleri Real estate, renting N-Sa lk i leri ve Other community, social and business M-E itim sosyal hizmetler and personal service activities Education Health and social work activities Giri im says 2005 119 572 6 775 36 882 102 248 Number of enterprise 2006 137 529 7 643 39 133 110 870 2007 154 632 8 270 40 673 122 206 2008 161 270 8 561 39 279 126 245 stihdam - Employment Çal anlar says 2005 655 669 122 456 140 083 190 761 Number of persons employed 2006 753 644 143 151 156 746 213 537 2007 834 144 154 299 177 549 228 698 2008 913 032 170 500 198 071 245 937 Ücretli çal anlarn says 2005 535 595 116 239 106 180 81 728 Number of employees 2006 621 442 135 030 119 536 96 752 2007 686 001 144 784 138 904 101 551 2008 753 984 162 770 161 480 108 275 Ücretli çal anlarn 2005 1 217 066 524 234 575 143 223 305 762 158 353 360 çal t  saat says (Saat) 2006 1 322 874 467 278 350 995 253 015 187 188 368 770 Number of hours worked 2007 1 476 825 580 301 517 150 299 237 764 221 393 826 by employees (Hours) 2008 1 612 266 749 333 490 581 347 325 622 233 126 191 Maa ve ücretler (Bin YTL) 2005 5 124 189 1 365 965 1 117 642 708 613 Wages and salaries (Thousand TRY) 2006 6 504 914 1 679 439 1 451 559 957 564 2007 7 934 712 1 979 621 2 036 016 1 173 861 2008 9 743 760 2 358 508 2 562 417 1 362 765 Toplam mal ve hizmet 2005 15 301 459 1 839 473 2 857 131 3 392 545 satn al lar (Bin YTL) 2006 20 477 929 1 882 997 3 439 668 4 236 665 Total purchases of 2007 25 790 970 2 138 399 4 049 795 5 055 990 goods and services (Thousand TRY) 2008 29 490 085 2 592 151 5 288 532 5 651 972 Ciro (Bin YTL) 2005 25 853 935 3 888 432 5 218 194 4 798 186 Turnover (Thousand TRY) 2006 34 417 602 4 324 534 6 639 943 6 513 233 2007 42 288 119 4 840 589 7 914 806 7 918 074 2008 54 531 385 5 812 276 10 433 781 8 627 054 Üretim de eri (Bin YTL) 2005 25 620 942 3 890 437 5 209 110 4 809 270 Production value (Thousand TRY) 2006 34 581 153 4 340 165 6 617 140 6 476 932 2007 42 740 442 4 838 084 7 900 026 7 863 913 2008 53 958 282 5 798 328 10 410 468 8 626 413 Faktör maliyetiyle 2005 11 010 364 2 066 281 2 389 652 1 503 434 katma de er (Bin YTL) 2006 14 710 091 2 483 486 3 245 980 2 297 989 Value-added at factor cost 2007 17 381 290 2 739 081 3 916 105 2 877 606 (Thousand TRY) 2008 25 482 648 3 263 003 5 195 878 3 053 803 Maddi mallara ili kin 2005 2 122 119 546 721 712 761 384 302 brüt yatrm (Bin YTL) 2006 3 901 440 818 298 1 257 197 532 776 Gross investment in 2007 4 350 224 811 209 1 923 870 486 829 tangible goods (Thousand TRY) 2008 3 674 605 1 041 334 1 341 738 857 128 Mal ve hizmet 2005 245 319 - 14 379 21 469 75 505 sto undaki de i im (Bin YTL) 2006 725 069 26 028 60 599 86 485 Change in stocks of 2007 872 259 20 322 67 561 104 932 goods and services (Thousand TRY) 2008 500 284 38 665 65 727 134 781 80 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 85. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri 2.6 Ksmlara göre sanayi ve hizmet sektörlerinde, istihdam ve temel göstergeler (devam) Employment and basic indicators by sections in industry and service sectors (continued) [NACE Rev.2] E - Su temini; Kanalizasyon, D - Elektrik, gaz, atk yönetimi buhar ve ve iyile tirme iklimlendirme faaliyetleri üretimi ve Water supply; B - Madencilik da tm sewerage, waste ve ta ocakçl  Electricity, gas, management and Genel Toplam Mining and C - malat steam and air remediation General Total quarrying Manufacturing conditioning supply activities Giri im says 2009 2 483 300 2 393 320 815 279 2 942 Number of enterprise stihdam - Employment Çal anlar says 2009 9 526 769 101 411 2 584 773 62 139 69 006 Number of persons employed Ücretli çal anlar says 2009 6 921 035 99 150 2 264 238 62 001 68 771 Number of employees Ücretli çal anlarn 2009 14 866 648 859 212 563 133 4 885 322 787 130 176 144 144 199 735 çal t  saat says (Saat) Number of hours worked by employees (Hours) Maa ve ücretler (Bin TL) 2009 102 564 969 2 110 915 35 898 326 2 255 287 1 524 410 Wages and salaries (Thousand TL) Toplam mal ve hizmet 2009 1 394 687 020 8 915 083 364 088 606 64 639 810 3 976 790 satn al lar (Bin TL) Total purchases of goods and services (Thousand TL) Ciro (Bin TL) 2009 1 640 231 920 13 221 626 449 456 575 75 768 319 7 649 057 Turnover (Thousand TL) Üretim de eri (Bin TL) 2009 959 651 294 13 923 968 420 380 699 75 904 548 7 610 976 Production value (Thousand TL) Faktör maliyetiyle 2009 258 386 158 5 518 708 84 735 484 11 351 220 3 615 496 katma de er (Bin TL) Value-added at factor cost (Thousand TL) Maddi mallara ili kin 2009 103 966 792 1 886 222 36 597 063 5 400 984 1 518 949 brüt yatrm (Bin TL) Gross investment in tangible goods (Thousand TL) TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 81 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 86. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics 2.6 Ksmlara göre sanayi ve hizmet sektörlerinde, istihdam ve temel göstergeler (devam) Employment and basic indicators by sections in industry and service sectors (continued) [NACE Rev.2] G - Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara ta tlarnn ve I - Konaklama ve motosikletlerin onarm H - Ula trma ve yiyecek hizmeti Wholesale and retail trade; depolama faaliyetleri F - n aat repair of motor vehicles and Transportation and Accommodation and Construction motorcycles storage food service activities Giri im says 2009 106 878 1 052 078 408 190 201 767 Number of enterprise stihdam - Employment Çal anlar says 2009 681 797 2 801 965 923 375 608 773 Number of persons employed Ücretli çal anlarn says 2009 582 447 1 664 025 482 540 395 403 Number of employees Ücretli çal anlarn 2009 1 262 388 422 3 582 488 117 1 025 288 183 852 010 669 çal t  saat says (Saat) Number of hours worked by employees (Hours) Maa ve ücretler (Bin TL) 2009 5 747 798 20 519 223 9 316 378 4 073 390 Wages and salaries (Thousand TL) Toplam mal ve hizmet 2009 77 217 332 715 002 353 75 953 178 18 584 356 satn al lar (Bin TL) Total purchases of goods and services (Thousand TL) Ciro (Bin TL) 2009 98 455 349 757 532 849 95 585 536 25 901 828 Turnover (Thousand TL) Üretim de eri (Bin TL) 2009 95 372 181 124 038 549 80 935 300 25 568 493 Production value (Thousand TL) Faktör maliyetiyle 2009 18 932 621 55 869 832 20 692 445 7 697 952 katma de er (Bin TL) Value-added at factor cost (Thousand TL) Maddi mallara ili kin 2009 5 630 708 16 496 041 15 970 885 2 916 540 brüt yatrm (Bin TL) Gross investment in tangible goods (Thousand TL) 82 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 87. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri 2.6 Ksmlara göre sanayi ve hizmet sektörlerinde, istihdam ve temel göstergeler (devam) Employment and basic indicators by sections in industry and service sectors (continued) [NACE Rev.2] N - dari ve destek M - Mesleki, bilimsel hizmet faaliyetleri J - Bilgi ve ileti im L - Gayrimenkul ve teknik faaliyetleri Administrative and Information and faaliyetleri Professional, scientific support service communication Real estate activities and technical activities activities Giri im says 2009 25 783 20 043 130 882 22 504 Number of enterprise stihdam - Employment Çal anlar says 2009 143 796 41 021 354 740 560 374 Number of persons employed Ücretli çal anlarn says 2009 118 787 19 667 227 065 537 473 Number of employees Ücretli çal anlarn 2009 253 344 250 42 440 826 482 261 459 1 152 492 717 çal t  saat says (Saat) Number of hours worked by employees (Hours) Maa ve ücretler (Bin TL) 2009 4 530 125 342 742 3 958 247 5 958 826 Wages and salaries (Thousand TL) Toplam mal ve hizmet 2009 19 694 496 2 743 442 16 975 046 14 474 991 satn al lar (Bin TL) Total purchases of goods and services (Thousand TL) Ciro (Bin TL) 2009 35 194 014 3 330 829 32 507 094 23 118 476 Turnover (Thousand TL) Üretim de eri (Bin TL) 2009 34 931 192 3 391 811 32 313 345 22 841 098 Production value (Thousand TL) Faktör maliyetiyle 2009 14 190 406 836 357 15 696 698 8 927 417 katma de er (Bin TL) Value-added at factor cost (Thousand TL) Maddi mallara ili kin 2009 12 145 159 348 670 1 409 291 1 225 381 brüt yatrm (Bin TL) Gross investment in tangible goods (Thousand TL) TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 83 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 88. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics 2.6 Ksmlara göre sanayi ve hizmet sektörlerinde, istihdam ve temel göstergeler (devam) Employment and basic indicators by sections in industry and service sectors (continued) [NACE Rev.2] Q - nsan sa l  ve R - Kültür, sanat, sosyal hizmet e lence, dinlence ve faaliyetleri spor S - Di er hizmet P - E itim Human health and Arts, entertainment and faaliyetleri Education social work activities recreation Other service activities Giri im says 2009 9 675 32 498 13 584 132 989 Number of enterprise stihdam - Employment Çal anlar says 2009 169 472 189 314 33 531 201 282 Number of persons employed Ücretli çal anlarn says 2009 160 405 158 681 20 016 60 366 Number of employees Ücretli çal anlarn 2009 328 285 098 340 876 833 42 349 031 130 161 455 çal t  saat says (Saat) Number of hours worked by employees (Hours) Maa ve ücretler (Bin TL) 2009 2 609 510 2 861 348 367 928 490 515 Wages and salaries (Thousand TL) Toplam mal ve hizmet 2009 2 569 165 5 446 804 2 169 686 2 235 883 satn al lar (Bin TL) Total purchases of goods and services (Thousand TL) Ciro (Bin TL) 2009 6 027 314 10 745 519 2 617 160 3 120 377 Turnover (Thousand TL) Üretim de eri (Bin TL) 2009 6 014 879 10 772 628 2 602 275 3 049 353 Production value (Thousand TL) Faktör maliyetiyle 2009 3 498 910 5 371 123 460 352 991 138 katma de er (Bin TL) Value-added at factor cost (Thousand TL) Maddi mallara ili kin 2009 921 918 1 255 641 137 015 106 325 brüt yatrm (Bin TL) Gross investment in tangible goods (Thousand TL) 84 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 89. Industry and Business Statistics Sanayi ve İş İstatistikleri 2.7 Seçilmi madenlerin üretimi Production of selected minerals [2005=100] (Ton) Enerji kayna  olan madenler Metal madenler Metal d  madenler Materials-producing energy Metal ores Non metal ores Ham Bor petrol mineralleri (1) Ta kömürü Linyit Do al gaz Crude Demir Bakr Krom Boron Manyezit 3 Hard coal Lignite Natural gas (m ) petroleum Iron Copper Chrome minerals Magnesite Kamu Toplam Kamu Toplam Toplam Kamu Toplam Public Total Public Total Total Public Total 2007 3 233 330 70 601 411 287 501 236 2 134 260 4 108 778 2 711 561 466 304 4 458 889 1 999 971 2008 3 379 988 79 255 000 344 524 881 2 159 966 3 747 707 3 929 590 596 046 4 897 630 2 143 036 2009 3 773 602 82 263 103 466 345 044 2 489 913 3 549 425 962 537 1 573 993 3 912 613 (*) 2010 3 666 676 74 437 425 625 713 249 2 602 116 4 469 035 3 456 444 1 904 462 3 523 569 (*) 2011 3 614 823 79 067 382 669 833 498 2 427 206 5 000 429 5 246 886 2 281 980 6 306 584 (*) 07-11 (A) 3 533 684 77 124 864 478 783 582 2 362 692 4 175 075 3 261 404 1 364 557 4 619 857 2 071 504 2010 I 1 048 697 15 986 468 151 964 227 618 756 (*) 1 241 050 415 370 (*) (*) II 928 429 16 311 168 156 701 849 662 641 1 649 385 (*) 505 637 1 199 543 (*) III 810 874 21 558 240 150 099 413 667 446 1 672 145 1 183 041 488 922 1 277 534 (*) IV 878 676 20 581 549 166 947 760 653 273 1 147 505 1 032 353 494 533 1 046 492 (*) 2011 I 939 289 19 944 768 169 117 729 603 344 (*) 939 197 479 297 1 189 911 (*) II 862 745 18 467 523 164 710 942 614 560 1 525 446 1 385 095 474 717 1 518 804 (*) III 867 141 19 889 210 161 857 634 619 705 1 762 172 1 485 654 677 040 2 022 089 (*) IV 945 648 20 765 881 174 147 193 589 597 1 712 811 1 436 940 650 926 1 575 780 (*) 2012 I 824 279 19 969 623 166 809 409 573 807 883 909 1 560 355 477 508 1 169 012 (*) II 836 298 16 113 445 131 250 817 591 218 1 691 386 1 465 188 641 013 1 661 580 (*) Not.1. 2007 yl ve sonrasnda maden üretimi kamu özel ayrmnda Note.1. Year 2007 and after, production of minerals isnt given as seperated by verilmemektedir. public and private. Not.2. Bilgiler 2005 bazl endeks kapsamnda, kamu kesimine ait tüm Note.2. The given information is in the coverage of the index with the base year sanayi i yerleri ile, 20 ve daha fazla ki i çal an özel sektör sanayi 2005, all enterprises belonging to public and the enterprises in private sector i yerlerinin, yllk ürün düzeyinde % 90 temsil oranna sahip ürünlerine with 20 and more employees in 90% representing commodity ratio according to aittir. annual product level. Not.3. statistiki birim says üç ve daha fazla oldu u halde herhangi bir Note.3. Eventhough the statistical unit number is three or more than three, the birime ait bilginin o hücredeki toplam bilginin % 80ninden, iki birime ait information of any unit composes more than 80% of total information in that cell bilginin % 90nndan fazlasn olu turmas durumunda ilgili hücredeki or the sum of the information of two units is more than 90% of total information veri gizli kabul edilerek bilgi verilmemektedir. in that cell, the information in that cell is respected as confidental and the information is not given. (1) Do al gaz 2009 ylndan itibaren, 2007 kapsamna göre (1) After the year 2009, natural gas is calculated based on the context of year hesaplanmaktadr. 2007. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 85 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 90. Sanayi ve İş İstatistikleri Industry and Business Statistics Taş kömürü-Hard coal Linyit-Lignite Doğal gaz-Natural gas Ham petrol-Crude petroleum 86 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 91. Building Construction Bina İnşaatı Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page 1. Tanm ve Kavramlar 88 1. Definitions and Concepts 2. Grafik 2. Graphics 3.1 Yeni ve ilave yaplar [ n aat ruhsatlarna göre] 100 3.1 New buildings and additions [According to construction permits] 3.2 Konutlarda yap says 100 3.2 Number of buildings in residential buildings 3.3 Bin ki i ba na konut birimi üretimi 101 3.3 Production of dwelling unit per thousand persons 3.4 Konutlarda m2 maliyeti 101 3.4 Cost per m2 in residential buildings 3.5 n aat sektörü istihdam, çal lan saat ve brüt ücret-maa 105 3.5 Number of persons employed, hours worked, gross wages endeksleri [Bir önceki yln ayn dönemine göre de i im and salaries indexes in construction [Percentage change over oran] the same quarter of the previous year] 3.6 n aat sektörü ciro ve üretim endeksleri [Bir önceki yln ayn 105 3.6 Turnover and production indexes in construction [Percentage dönemine göre de i im oran] change over the same quarter of the previous year] 3. Tablo 3. Tables 3.1 Yeni ve ilave yaplar [ n aat ruhsatlarna göre] 90 3.1 New buildings and additions [According to construction permits] 3.2 Yeni ve ilave yaplarn bir önceki yln ayn ayna göre 92 3.2 Percentage change of new buildings and additions over the de i im oran [ n aat ruhsatlarna göre] same month of the previous year [According to construction permits] 3.3 Tamamen veya ksmen biten yeni ve ilave yaplar 94 3.3 Completed or partially completed new buildings and additions [Yap kullanma izin belgelerine göre] [According to occupancy permits] 3.4 Tamamen veya ksmen biten yeni ve ilave yaplarn bir 96 3.4 Percentage change of completed or partially completed new önceki yln ayn ayna göre de i im oran [Yap kullanma izin buildings and additions over the same month of the previous belgelerine göre] year [According to occupancy permits] 3.5 Yapmna ba lanan ve yaplmakta olan yeni ve ilave konutlar 98 3.5 New residential buildings and additions to be constructed [ n aat ruhsatlarna göre] and under construction [According to construction permits] 3.6 Tamamen veya ksmen biten yeni ve ilave konutlar [Yap 99 3.6 Completed or partially completed new residential buildings kullanma izin belgelerine göre] and additions [According to occupancy permits] 3.7 Dönemlere göre yapmna yeni ba lanan ve yaplmakta olan 102 3.7 New residential buildings and additions to be constructed and yeni ve ilave konut in aat [ n aat ruhsatlarna göre] under construction by quarters [According to construction permits] 3.8 Dönemlere göre tamamen veya ksmen biten yeni ve ilave 103 3.8 Completed or partially completed new residential buildings konut in aat [Yap kullanma izin belgelerine göre] and additions by quarters [According to occupancy permits] 3.9 n aat sektörü istihdam, çal lan saat, brüt ücret-maa , ciro 104 3.9 Indexes of number of persons employed, hours worked, ve üretim endeksleri [2005=100] gross wages-salaries, turnover and production in construction [2005=100] TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 87 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 92. Bina İnşaatı Building Construction 1. Tanm ve Kavramlar 1. Definitions and Concepts Yap: Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve Construction: Covers constructions on land and in hususi yeralt ve yerüstü in aat ile bunlarn ilave, water; permanent or temporary, public and private; de i iklik ve tamirlerini içine alan sabit ve sabit olmayan above ground and under ground, and also constructions tesislerdir. including additions, alterations and repairs as well as immovable and movable establishments. Bina : Kendi ba na kullanlabilen, bir veya daha fazla Building: A building is any independent structure oday iç ve d duvarlarn çevirdi i, di er alanlar da comprising one or more rooms or other spaces, covered kapsayan çat ile örtülmü , temelden çatya kadar by a roof, enclosed with external walls or dividing walls uzanan; ikamet ve ikamet d  amaçlar için tasarlanm which extend from the foundations to the roof, and ta nmayacak yaplardr. intended for residential or non residential purposes. Yap says : Belediyelerce ve valiliklerce ( l Bayndrlk Number of Buildings: The number of buildings is ve skan Müdürlüklerince) verilen Yap Ruhsat ile Yap determined on Construction Permits and Occupancy Kullanma zin Belgesi’ nde yazl olan say yap saysdr. Permits issued by municipalities and governorships. In Yanan-Yklan yaplarda bu say, ksmen veya tamamen the tables concerning buildings burned and demolished, yanan ve yklan yaplarn adedini gösterir. the number of partly or totally burned or demolished buildings is included. Yüzölçümü: Yapnn d duvarlar içinde kalan; Floor area: The total floor area of all floors within the balkonlar hariç, bodrum ve çat katlar dahil, iskan outer walls of the buildings which can be occupied, mümkün olan bütün katlarn alanlar toplamdr. including basements and penthouse floors, but excluding balconies, light spaces and inner courtyards. m² birim fiyatnn de eri : Ta yc sistemi betonarme Value of Unit prices of m²: Unit prices of m² are ve y ma, kullanma amac apartman, ev, di er (ticari, calculated four times at a year for reinforced concrete snai, shhi ve sosyal, kültürel, dini, idari ve di er) olan and bearing wall construction, for building that their use yaplarn il düzeyinde m² birim fiyatlar ylda dört kez of buildings include apartment houses, houses, other olmak üzere hesaplanmaktadr. buildings (commercial, industrial, medical and social, cultural, religious, administrative and other) by province. m² birim fiyat: Ta yc sistemi betonarme olan yaplar Unit prices of m²: Unit prices of m² are calculated for için; 2005 temel yll "Bina n aat Maliyet ndeksi"nde reinforced concrete buildings for the materials and yer alan i çilik ve malzemeler ile m² birim fiyat labour which takes place in the Construction Cost Index hesaplanmaktadr. Bu birim fiyatlarla “Yap Ruhsat” ve with base year 2005. Value is multiplication of floor “Yap Kullanma zin Belgesi”nde yer alan yüzölçümler areas indicated in Construction Permits and Occupancy çarpmndan elde edilen mebla de er olarak Permits. The cost of land is excluded. alnmaktadr. Arsa bedeli hariçtir. Kullanma amac: Yapnn projesinde gösterilmi olan Use of building: This shows the use to which the ve hangi amaç için kullanlaca n ifade eden bir deyim building will be put. Use of building is done according to olup, kullanma amac n aat Tipleri Snflamasna (CC) the Classification of Construction (CC). göre yaplmaktadr. kamet Amaçl Binalar: kamet amaçl binalar en az Residential Building: Residential buildings are yars ikamet amaçl kullanlan binalardr. E er constructions at least half of which is used for kullanlabilir taban alannn yarsndan daha az ikamet residential purposes. If less than half of the overall amac için kullanlyor ise, bina düzenleme amacna göre useful floor area is used for residential purposes, it is ikamet amaçl olmayan bina olarak tanmlanr. called non residential building. Daire (konut birimi): Etraf kapal, tavan örtülmü , bir Dwelling unit: A separate and independent enclosure aile veya bir grup insann di er fertlerden ayr olarak used for residence by a single person, a family or a ya amasna yarayan; do rudan do ruya koridora veya group of persons having a covered roof and a separate genel bir yere açlan, kendisine ait kaps bulunan yerdir. access to a street corridor or common place. kamet Amaçl Olmayan Binalar: kamet amaçl Non residential buildings: Non residential buildings olmayan binalar, temel olarak ikamet d  amaçlar için are constructions which are mainly used or intended for tasarlanan veya bu amaçlar için kullanlan in aatlardr. non residential purposes. If at least half of the overall E er kullanlabilir taban alannn en az yars ikamet useful floor area is used for residential purposes, it is amaçl kullanlyor ise, bina ikamet amaçl bina olarak called residential building. tanmlanr. n aat Sektörü stihdam Endeksi, istihdam edilen ki i Number of employed persons index is calculated from says üzerinden hesaplanmaktadr. the number of persons employed. 88 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 93. Building Construction Bina İnşaatı n aat Sektöründe Çal lan Saat Endeksi, filli çal lan Hours Worked Index in construction is calculated from saat toplam üzerinden hesaplanmaktadr. ‘total number of hours actually worked’. n aat Sektöründe Brüt Ücret-Maa Endeksi, maa ve Gross Wages and Salaries Index in construction is ücret’ toplam üzerinden hesaplanmaktadr. calculated from the total of ‘gross wages and salaries’. n aat Sektörü Ciro Endeksi, ‘ciro’ üzerinden Turnover index in construction calculated from hesaplanmaktadr. turnover. Ciro : Referans aynda gözlem birimi tarafndan fatura Turnover: Turnover comprises the totals invoiced by the edilmi toplam sat lar kapsar. observation unit during the reference period. n aat Sektörü Üretim Endeksi: ‘Üç aylk in aat sektörü Production index in construction is calculated from the çal lan saat endeksi ve sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi quarterly hours worked index and construction sector value hasla in aat sektörü üretim verileri’ üzerinden of GDP at constant prices. hesaplanmaktadr. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 89 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 94. Bina İnşaatı Building Construction 3.1 Yeni ve ilave yaplar New buildings and additions [ n aat ruhsatlarna göre - According to construction permits] A.Yap says-Number of buildings B.Yüzölçümü (Bin m2)-Floor area (Thousand m2) C.De er (Bin YTL)-Value (Thousand TRY) Toplam - Total Konut - Residential buildings (1) (1) A B C A B C 2007 105 865 124 132 61 709 611 90 837 89 282 44 635 851 2008 95 193 103 846 59 006 449 81 003 74 341 42 492 549 2009 92 342 100 727 54 367 862 79 021 77 912 42 317 181 2010* 139 110 176 550 102 008 565 119 281 139 180 81 016 486 2011* 100 997 124 233 81 210 888 86 311 93 533 61 622 519 07-11 (A) 106 701 125 898 71 660 675 91 291 94 850 54 416 917 2010* 1 5 907 6 633 3 765 825 5 152 5 033 2 888 078 2 7 205 7 399 4 203 043 5 900 5 651 3 218 015 3 9 082 10 366 5 822 014 7 809 8 052 4 548 291 4 9 855 12 173 6 930 270 8 288 8 828 5 009 773 5 8 822 10 933 6 217 446 7 482 8 244 4 716 421 6 10 034 12 948 7 320 467 8 534 9 849 5 608 609 7 9 254 11 365 6 588 688 7 820 9 091 5 320 392 8 7 967 10 069 5 886 578 6 896 8 174 4 794 324 9 7 614 10 203 5 944 535 6 665 8 136 4 775 607 10 9 058 11 237 6 586 318 7 847 8 917 5 262 534 11 9 050 11 148 6 521 129 7 875 8 515 5 020 403 12 45 262 62 077 36 222 252 39 013 50 690 29 854 040 2011* 1 5 300 6 660 3 980 379 4 629 4 914 2 945 143 2 4 948 5 859 3 630 492 4 261 4 187 2 608 106 3 6 611 8 716 5 413 137 5 676 6 037 3 753 450 4 7 898 8 703 5 607 822 6 733 6 550 4 251 137 5 9 262 10 848 7 003 039 7 633 7 949 5 155 062 6 9 613 11 888 7 687 644 8 235 9 108 5 928 290 7 8 634 10 590 7 090 346 7 487 8 198 5 516 426 8 8 496 11 834 7 939 570 7 131 8 786 5 949 593 9 6 798 8 258 5 475 606 5 839 5 979 4 001 037 10 9 063 11 804 7 931 098 7 874 9 391 6 383 229 11 8 046 8 997 5 980 426 6 970 7 053 4 740 776 12 16 328 20 075 13 471 329 13 843 15 381 10 390 268 2012* 1 5 279 8 335 5 713 150 4 496 5 470 3 748 518 2 6 174 9 109 6 241 510 5 254 6 506 4 495 187 3 7 629 13 292 9 170 327 6 417 9 027 6 258 810 4 8 526 11 693 7 977 642 7 124 8 602 5 937 149 5 10 790 17 252 11 935 497 9 303 13 610 9 495 348 6 8 901 12 496 8 577 573 7 657 9 061 6 279 540 (1) 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. (1) From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. 90 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 95. Building Construction Bina İnşaatı 3.1 Yeni ve ilave yaplar (devam) New buildings and additions (continued) [ n aat ruhsatlarna göre - According to construction permits] 2 2 A. Yap says-Number of buildings B. Yüzölçümü (Bin m )-Floor area (Thousand m ) C. De er (Bin YTL)-Value (Thousand TRY) Toptan ve perakende ticaret Sanayi binalar ve depolar binalar Di er yaplar Industrial buildings and warehouses Wholesale and retail trade buildings Other buildings A B C(1) A B C A B C(1) 2007 3 634 10 535 5 076 649 3 469 7 444 3 703 295 7 925 16 871 8 293 815 2008 2 939 6 993 3 851 399 3 570 7 321 4 182 128 7 681 15 192 8 480 372 2009 2 756 4 419 2 280 266 4 094 5 180 2 796 465 6 471 13 215 6 973 950 2010* 4 446 7 393 4 002 329 5 411 7 623 4 377 672 9 972 22 354 12 612 078 2011* 3 065 6 045 3 769 248 3 466 5 861 3 772 642 8 155 18 793 12 046 479 07-11 (A) 3 368 7 077 3 795 978 4 002 6 686 3 766 441 8 041 17 285 9 681 339 2010* 1 187 420 222 072 167 231 127 480 401 949 528 195 2 302 298 159 255 588 405 236 440 415 1 044 589 333 3 278 395 208 563 347 466 252 935 648 1 451 812 224 4 428 389 206 358 296 497 286 600 843 2 460 1 427 540 5 280 370 194 830 432 947 550 283 628 1 372 755 911 6 307 417 233 133 360 657 368 625 833 2 025 1 110 101 7 251 382 207 672 563 475 261 496 620 1 416 799 127 8 240 277 157 103 261 336 195 803 570 1 281 739 349 9 216 361 198 537 180 215 120 665 553 1 492 849 726 10 244 463 255 670 289 300 179 301 678 1 557 888 813 11 201 320 177 265 272 497 287 746 702 1 816 1 035 714 12 1 512 3 301 1 781 870 1 656 2 596 1 510 297 3 081 5 490 3 076 044 2011* 1 145 340 198 645 141 279 160 905 385 1 127 675 686 2 110 313 183 789 175 275 168 151 402 1 084 670 447 3 167 364 221 814 218 903 580 122 550 1 413 857 750 4 288 523 329 738 228 271 175 146 649 1 359 851 800 5 374 489 300 836 454 313 192 334 801 2 097 1 354 806 6 253 581 365 338 325 532 349 138 800 1 667 1 044 877 7 243 463 298 603 242 395 260 955 662 1 534 1 014 362 8 294 594 382 889 301 881 580 584 770 1 573 1 026 505 9 216 389 235 042 188 354 217 059 555 1 536 1 022 469 10 238 522 325 730 252 360 235 606 699 1 530 986 534 11 241 471 294 980 238 205 131 216 597 1 267 813 453 12 496 996 631 844 704 1 091 721 425 1 285 2 607 1 727 791 2012* 1 117 372 242 162 229 1 261 888 030 437 1 232 834 441 2 155 375 245 566 234 607 377 877 531 1 622 1 122 881 3 264 382 243 532 263 1 325 954 172 685 2 558 1 713 814 4 388 639 414 860 278 596 401 352 736 1 856 1 224 281 5 322 632 414 583 327 714 482 426 838 2 297 1 543 140 6 298 692 448 825 296 697 470 588 650 2 045 1 378 619 (1) 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. (1) From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 91 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 96. Bina İnşaatı Building Construction 3.2 Yeni ve ilave yaplarn bir önceki yln ayn ayna göre de i im oran Percentage change of new buildings and additions over the same month of the previous year [ n aat ruhsatlarna göre - According to construction permits] 2 2 A.Yap says-Number of buildings B.Yüzölçümü (Bin m )-Floor area (Thousand m ) C.De er (Bin YTL)-Value (Thousand TRY) (%) Toplam-Total Konut-Residential buildings A B C A B C 2007 -7,3 1,0 9,8 -9,0 -4,8 4,1 2008 -10,1 -16,3 -4,4 -10,8 -16,7 -4,8 2009 -3,0 -3,0 -7,9 -2,4 4,8 -0,4 2010* 50,6 75,3 87,6 50,9 78,6 91,5 2011* -27,4 -29,6 -20,4 -27,6 -32,8 -23,9 2010* 1 -19,2 -12,3 -7,3 -10,9 -3,1 3,0 2 -1,4 -6,6 -1,7 -2,2 6,6 11,7 3 -29,1 -23,6 -19,6 -24,4 -17,6 -13,6 4 54,3 58,1 67,3 47,7 45,9 53,5 5 27,3 59,8 68,7 26,0 58,9 68,9 6 28,6 62,8 72,0 23,5 60,4 70,4 7 22,8 52,7 63,1 20,5 50,0 61,0 8 20,3 49,7 62,4 20,4 55,7 68,4 9 31,0 66,9 79,8 29,1 63,4 75,9 10 31,7 51,3 63,6 32,3 54,1 66,9 11 41,5 52,7 64,7 38,2 36,9 47,9 12 329,5 338,3 367,4 314,9 323,8 351,9 2011* 1 -10,3 0,4 5,7 -10,2 -2,4 2,0 2 -31,3 -20,8 -13,6 -27,8 -25,9 -19,0 3 -27,2 -15,9 -7,0 -27,3 -25,0 -17,5 4 -19,9 -28,5 -19,1 -18,8 -25,8 -15,1 5 5,0 -0,8 12,6 2,0 -3,6 9,3 6 -4,2 -8,2 5,0 -3,5 -7,5 5,7 7 -6,7 -6,8 7,6 -4,3 -9,8 3,7 8 6,6 17,5 34,9 3,4 7,5 24,1 9 -10,7 -19,1 -7,9 -12,4 -26,5 -16,2 10 0,1 5,0 20,4 0,3 5,3 21,3 11 -11,1 -19,3 -8,3 -11,5 -17,2 -5,6 12 -63,9 -67,7 -62,8 -64,5 -69,7 -65,2 2012* 1 -0,4 25,1 43,5 -2,9 11,3 27,3 2 24,8 55,5 71,9 23,3 55,4 72,4 3 15,4 52,5 69,4 13,1 49,5 66,7 4 8,0 34,4 42,3 5,8 31,3 39,7 5 16,5 59,0 70,4 21,9 71,2 84,2 6 -7,4 5,1 11,6 -7,0 -0,5 5,9 92 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 97. Building Construction Bina İnşaatı 3.2 Yeni ve ilave yaplarn bir önceki yln ayn ayna göre de i im oran (devam) Percentage change of new buildings and additions over the same month of the previous year (continued) [ n aat ruhsatlarna göre - According to construction permits] A.Yap says-Number of buildings B.Yüzölçümü (Bin m2)-Floor area (Thousand m2) C.De er (Bin YTL)-Value (Thousand TRY) (%) Sanayi binalar ve depolar Toptan ve perakende ticaret binalar Di er yaplar Industrial buildings and warehouses Wholesale and retail trade buildings Other buildings A B C A B C A B C 2007 18,5 20,8 30,3 -16,2 5,9 11,8 10,4 26,0 36,0 2008 -19,1 -33,6 -24,1 2,9 -1,7 12,9 -3,1 -10,0 2,2 2009 -6,2 -36,8 -40,8 14,7 -29,2 -33,1 -15,8 -13,0 -17,8 2010* 61,3 67,3 75,5 32,2 47,2 56,5 54,1 69,2 80,8 2011* -31,1 -18,2 -5,8 -35,9 -23,1 -13,8 -18,2 -15,9 -4,5 2010* 1 -37,7 -26,7 -26,4 -73,9 -66,5 -65,8 -31,6 -14,1 -9,6 2 9,4 -31,6 -27,2 30,7 -49,3 -47,2 -25,1 -24,6 -19,0 3 -46,3 -63,6 -62,5 -65,8 -18,2 -15,1 -31,4 -32,2 -27,7 4 193,2 72,7 82,1 45,8 83,7 97,8 97,9 113,2 130,3 5 62,8 109,9 115,5 90,3 74,2 76,6 5,9 47,2 54,2 6 65,9 70,4 82,8 50,6 -0,6 3,6 76,5 122,3 130,3 7 -8,7 73,7 81,7 207,7 153,0 157,7 5,8 45,9 53,6 8 4,3 -21,2 -13,4 25,5 47,2 58,2 23,6 43,2 56,3 9 39,4 42,8 56,7 9,1 42,6 51,1 66,1 104,6 121,3 10 51,6 33,0 34,9 32,6 13,0 32,3 19,4 51,2 62,4 11 74,8 73,6 86,5 43,9 177,6 201,8 78,6 153,2 176,8 12 578,0 923,3 976,8 363,9 310,4 358,5 455,1 340,4 374,9 2011* 1 -22,5 -19,0 -10,5 -15,6 20,6 26,2 -4,0 18,8 27,9 2 -63,6 4,9 15,4 -70,2 -32,2 -28,9 -3,1 3,8 13,8 3 -39,9 -8,0 6,4 -37,2 93,7 129,4 -15,1 -2,7 5,6 4 -32,7 34,3 59,8 -23,0 -45,4 -38,9 -23,0 -44,8 -40,3 5 33,6 32,4 54,4 5,1 -67,0 -65,0 27,5 52,8 79,2 6 -17,6 39,3 56,7 -9,7 -18,9 -5,3 -4,0 -17,7 -5,9 7 -3,2 21,2 43,8 -57,0 -16,9 -0,2 6,8 8,3 26,9 8 22,5 114,0 143,7 15,3 162,2 196,5 35,1 22,8 38,8 9 0,0 7,9 18,4 4,4 64,9 79,9 0,4 3,0 20,3 10 -2,5 12,8 27,4 -12,8 20,0 31,4 3,1 -1,7 11,0 11 19,9 47,4 66,4 -12,5 -58,6 -54,4 -15,0 -30,2 -21,5 12 -67,2 -69,8 -64,5 -57,5 -58,0 -52,2 -58,3 -52,5 -43,8 2012* 1 -19,3 9,2 21,9 62,4 351,8 451,9 13,5 9,3 23,5 2 40,9 19,8 33,6 33,7 120,6 124,7 32,1 49,6 67,5 3 58,1 5,1 9,8 20,6 46,6 64,5 24,5 81,1 99,8 4 34,7 22,4 25,8 21,9 119,8 129,2 13,4 36,6 43,7 5 -13,9 29,1 37,8 -28,0 128,2 150,8 4,6 9,5 13,9 6 17,8 19,2 22,9 -8,9 30,9 34,8 -18,8 22,7 31,9 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 93 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 98. Bina İnşaatı Building Construction 3.3 Tamamen veya ksmen biten yeni ve ilave yaplar Completed or partially completed new buildings and additions [Yap kullanma izin belgelerine göre - According to occupancy permits] A.Yap says-Number of buildings B.Yüzölçümü (Bin m2)-Floor area (Thousand m2) C.De er (Bin YTL)-Value (Thousand TRY) Toplam-Total Konut-Residential buildings A B C(1) A B C(1) 2007 67 913 63 150 30 296 767 56 410 46 869 22 441 697 2008 76 069 70 957 39 002 256 63 851 51 931 28 861 970 2009 94 772 94 568 49 356 423 80 480 69 428 36 363 185 2010* 82 236 85 378 47 436 980 70 580 63 059 35 403 506 2011* 97 584 105 637 67 079 577 84 834 80 024 51 352 766 07-11 (A) 83 715 83 938 46 634 401 71 231 62 262 34 884 625 2010* 1 6 529 7 112 3 867 270 5 362 5 260 2 893 954 2 5 115 5 512 2 993 271 4 306 3 858 2 128 852 3 6 044 6 766 3 732 012 4 928 4 747 2 644 328 4 5 843 6 499 3 573 962 4 915 4 824 2 657 381 5 6 798 6 612 3 593 490 5 551 4 639 2 554 265 6 6 711 6 562 3 591 301 5 845 4 884 2 701 390 7 7 238 7 116 4 014 104 6 421 5 308 3 018 872 8 7 109 7 162 4 036 004 6 433 5 477 3 113 246 9 5 868 5 676 3 139 507 5 127 4 173 2 331 661 10 6 728 7 256 4 109 356 5 891 5 418 3 105 253 11 5 894 6 257 3 508 902 5 131 4 662 2 643 166 12 12 359 12 849 7 277 801 10 670 9 811 5 611 137 2011* 1 6 710 6 776 4 081 748 5 862 5 079 3 082 730 2 5 751 6 980 4 149 035 4 953 5 173 3 141 177 3 6 520 7 192 4 323 851 5 559 5 271 3 201 338 4 7 461 8 356 5 289 724 6 401 6 621 4 224 116 5 8 522 9 103 5 698 603 7 520 6 527 4 141 283 6 9 503 10 306 6 437 059 8 452 7 757 4 912 705 7 8 723 9 115 5 920 255 7 716 6 941 4 563 718 8 8 810 9 684 6 267 676 7 596 7 432 4 846 353 9 7 680 7 836 5 078 041 6 801 5 795 3 774 075 10 8 275 8 928 5 837 414 7 246 6 767 4 456 104 11 7 356 8 367 5 541 118 6 425 6 621 4 414 451 12 12 273 12 996 8 455 052 10 303 10 041 6 594 716 2012* 1 6 594 7 503 4 972 426 5 825 5 798 3 894 472 2 5 744 6 827 4 497 719 4 900 4 889 3 234 668 3 6 448 7 775 5 144 850 5 626 5 657 3 807 423 4 6 392 7 660 5 141 684 5 383 5 541 3 750 545 5 7 541 7 950 5 298 476 6 602 6 099 4 096 018 6 7 698 8 510 5 680 453 6 856 6 450 4 372 822 (1) 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. (1) From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. 94 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 99. Building Construction Bina İnşaatı 3.3 Tamamen veya ksmen biten yeni ve ilave yaplar (devam) Completed or partially completed new buildings and additions (continued) [Yap kullanma izin belgelerine göre - According to occupancy permits] A.Yap says-Number of buildings B.Yüzölçümü (Bin m2)-Floor area (Thousand m2) C.De er (Bin YTL)-Value (Thousand TRY) Sanayi binalar ve depolar Toptan ve perakende ticaret binalar Di er yaplar Industrial buildings and warehouses Wholesale and retail trade buildings Other buildings (1) (1) (1) A B C A B C A B C 2007 2 753 5 624 2 705 788 4 024 3 922 1 886 780 4 726 6 735 3 262 500 2008 2 360 5 212 2 778 517 5 664 5 751 2 994 477 4 194 8 063 4 367 293 2009 2 933 5 956 3 052 584 6 668 8 696 4 473 109 4 691 10 488 5 467 546 2010* 2 867 5 684 3 038 798 3 808 6 448 3 376 488 4 981 10 188 5 618 187 2011* 2 903 5 920 3 539 575 4 685 7 098 4 303 002 5 162 12 595 7 884 234 07-11 (A) 2 763 5 679 3 023 052 4 970 6 383 3 406 771 4 751 9 614 5 319 952 2010* 1 418 652 347 155 299 503 252 691 450 697 373 470 2 221 390 205 215 309 633 320 674 279 631 338 529 3 407 511 264 761 342 630 342 190 367 878 480 733 4 160 295 157 205 422 689 385 970 346 693 373 406 5 328 374 196 698 391 694 346 778 528 905 495 749 6 157 410 221 841 297 424 215 109 412 843 452 960 7 121 455 250 401 306 658 357 226 390 694 387 605 8 146 298 159 566 236 544 290 432 294 843 472 760 9 134 293 154 071 224 327 166 448 383 883 487 326 10 160 585 313 426 234 333 175 332 443 921 515 345 11 245 582 310 496 159 211 110 831 359 802 444 409 12 370 838 457 962 589 801 412 805 730 1 398 795 897 2011* 1 190 499 289 149 266 457 269 992 392 742 439 877 2 235 443 238 706 232 567 303 027 331 796 466 125 3 265 490 279 445 285 523 299 603 411 908 543 465 4 282 517 311 942 387 428 270 939 391 789 482 727 5 183 467 279 016 361 578 315 524 458 1 531 962 780 6 265 606 367 993 347 717 426 887 439 1 227 729 474 7 238 518 322 204 368 589 358 726 401 1 066 675 607 8 362 661 397 096 339 681 431 508 513 910 592 719 9 166 373 223 945 299 491 309 334 414 1 178 770 687 10 237 391 243 793 391 665 430 489 401 1 104 707 029 11 217 354 220 329 260 417 266 309 454 975 640 029 12 263 601 365 956 1 150 985 620 664 557 1 369 873 716 2012* 1 153 373 224 281 283 413 249 260 333 918 604 412 2 298 416 253 949 273 474 308 311 273 1 048 700 791 3 146 468 295 123 356 843 526 710 320 807 515 593 4 198 547 359 606 468 449 288 040 343 1 123 743 493 5 169 482 309 488 391 495 318 864 379 873 574 106 6 178 479 295 409 289 451 275 232 375 1 130 736 990 (1) 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. (1) From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 95 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 100. Bina İnşaatı Building Construction 3.4 Tamamen veya ksmen biten yeni ve ilave yaplarn bir önceki yln ayn ayna göre de i im oran Percentage change of completed or partially completed new buildings and additions over the same month of the previous year [Yap kullanma izin belgelerine göre - According to occupancy permits] A.Yap says-Number of buildings B.Yüzölçümü (Bin m2)-Floor area (Thousand m2) C.De er (Bin YTL)-Value (Thousand TRY) (%) Toplam-Total Konut-Residential buildings A B C A B C 2007 -7,5 10,4 20,9 -9,0 9,5 19,9 2008 12,0 12,4 28,7 13,2 10,8 28,6 2009 24,6 33,3 26,5 26,0 33,7 26,0 2010* -13,2 -9,7 -3,9 -12,3 -9,2 -2,6 2011* 18,7 23,7 41,4 20,2 26,9 45,0 2010* 1 -3,1 -12,8 -11,4 -1,5 6,5 10,8 2 -37,1 -21,5 -19,5 -31,9 -17,8 -15,0 3 -61,6 -54,1 -52,3 -63,0 -54,2 -52,5 4 -20,9 -9,7 -4,2 -24,3 -15,7 -11,1 5 -5,9 1,0 6,6 -10,7 -9,9 -4,3 6 -33,9 -33,5 -29,7 -33,7 -36,2 -31,6 7 6,0 3,0 11,8 9,0 1,7 11,7 8 13,9 24,6 37,2 20,8 24,2 37,6 9 12,7 24,5 34,4 18,3 17,3 27,7 10 27,4 22,1 34,1 26,8 16,0 27,8 11 5,8 2,3 10,4 6,4 0,6 8,9 12 20,6 9,4 18,9 20,7 16,7 26,8 2011* 1 2,8 -4,7 5,5 9,3 -3,5 6,5 2 12,4 26,6 38,6 15,0 34,1 47,6 3 7,9 6,3 15,9 12,8 11,0 21,1 4 27,7 28,6 48,0 30,2 37,3 59,0 5 25,4 37,7 58,6 35,5 40,7 62,1 6 41,6 57,1 79,2 44,6 58,8 81,9 7 20,5 28,1 47,5 20,2 30,8 51,2 8 23,9 35,2 55,3 18,1 35,7 55,7 9 30,9 38,1 61,7 32,7 38,9 61,9 10 23,0 23,0 42,1 23,0 24,9 43,5 11 24,8 33,7 57,9 25,2 42,0 67,0 12 -0,7 1,1 16,2 -3,4 2,3 17,5 2012* 1 -1,7 10,7 21,8 -0,6 14,2 26,3 2 -0,1 -2,2 8,4 -1,1 -5,5 3,0 3 -1,1 8,1 19,0 1,2 7,3 18,9 4 -14,3 -8,3 -2,8 -15,9 -16,3 -11,2 5 -11,5 -12,7 -7,0 -12,2 -6,5 -1,1 6 -19,0 -17,4 -11,8 -18,9 -16,8 -11,0 96 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 101. Building Construction Bina İnşaatı 3.4 Tamamen veya ksmen biten yeni ve ilave yaplarn bir önceki yln ayn ayna göre de i im oran (devam) Percentage change of completed or partially completed new buildings and additions over the same month of the previous year (continued) [Yap kullanma izin belgelerine göre - According to occupancy permits] A.Yap says-Number of buildings B.Yüzölçümü (Bin m2)-Floor area (Thousand m2) C.De er (Bin YTL)-Value (Thousand TRY) (%) Sanayi binalar ve depolar Toptan ve perakende ticaret Industrial buildings and binalar Di er yaplar warehouses Wholesale and retail trade buildings Other buildings A B C A B C A B C 2007 34,6 3,4 10,5 -29,0 9,5 23,4 29,3 25,3 38,3 2008 -14,3 -7,3 2,7 40,8 46,6 58,7 -11,3 19,7 33,9 2009 24,3 14,3 9,9 17,7 51,2 49,4 11,9 30,1 25,2 2010* -2,3 -4,6 -0,5 -42,9 -25,9 -24,5 6,2 -2,9 2,8 2011* 1,3 4,2 16,5 23,0 10,1 27,4 3,6 23,6 40,3 2010* 1 77,9 24,4 26,4 -53,7 -73,4 -75,9 9,0 -13,1 -13,6 2 -30,9 -44,0 -41,6 -70,5 50,4 56,1 -37,0 -48,0 -48,3 3 -10,4 -65,8 -66,3 -72,8 -44,4 -40,2 -49,2 -49,9 -46,8 4 -9,6 -21,5 -16,4 3,2 52,0 74,1 13,4 7,6 11,8 5 101,2 25,7 32,6 -8,4 121,0 127,6 25,1 14,5 23,9 6 -46,6 -32,4 -31,4 -53,3 -45,2 -45,3 1,2 0,8 1,7 7 -26,7 24,3 34,4 -27,8 0,8 1,9 11,7 4,0 10,6 8 -12,0 31,1 38,0 -38,1 9,4 18,6 -19,9 37,3 49,0 9 -64,6 -0,8 3,1 0,9 69,9 74,1 41,3 72,7 83,7 10 16,8 97,6 113,0 -9,3 -13,9 -6,5 85,4 56,1 71,5 11 96,0 108,8 123,6 -58,7 -60,0 -56,8 52,8 18,5 25,5 12 16,4 68,0 88,3 2,8 -44,7 -44,6 41,2 0,7 12,2 2011* 1 -54,5 -23,5 -16,7 -11,0 -9,1 6,8 -12,9 6,4 17,8 2 6,3 13,4 16,3 -24,9 -10,3 -5,5 18,6 26,2 37,7 3 -34,9 -4,1 5,5 -16,7 -17,0 -12,4 12,0 3,4 13,0 4 76,3 75,6 98,4 -8,3 -37,8 -29,8 13,0 13,9 29,3 5 -44,2 24,7 41,8 -7,7 -16,7 -9,0 -13,3 69,2 94,2 6 68,8 47,6 65,9 16,8 69,0 98,5 6,6 45,5 61,0 7 96,7 13,8 28,7 20,3 -10,5 0,4 2,8 53,6 74,3 8 147,9 121,5 148,9 43,6 25,2 48,6 74,5 7,9 25,4 9 23,9 27,3 45,4 33,5 50,0 85,8 8,1 33,4 58,1 10 48,1 -33,1 -22,2 67,1 99,9 145,5 -9,5 19,9 37,2 11 -11,4 -39,1 -29,0 63,5 97,1 140,3 26,5 21,6 44,0 12 -28,9 -28,3 -20,1 95,2 22,9 50,4 -23,7 -2,1 9,8 2012* 1 -19,5 -25,2 -22,4 6,4 -9,6 -7,7 -15,1 23,8 37,4 2 26,8 -6,1 6,4 17,7 -16,4 1,7 -17,5 31,6 50,3 3 -44,9 -4,5 5,6 24,9 61,0 75,8 -22,1 -11,1 -5,1 4 -29,8 5,8 15,3 20,9 4,8 6,3 -12,3 42,4 54,0 5 -7,7 3,3 10,9 8,3 -14,3 1,1 -17,2 -43,0 -40,4 6 -32,8 -20,9 -19,7 -16,7 -37,1 -35,5 -14,6 -7,9 1,0 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 97 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 102. Bina İnşaatı Building Construction 3.5 Yapmna ba lanan ve yaplmakta olan yeni ve ilave konutlar New residential buildings and additions to be constructed and under construction [ n aat ruhsatlarna göre - According to construction permits] Bin ki i Ortalama konut ba na konut birimi alan birimi üretimi Bina says Konut birimi Average floor Production of Number of says (daire) area of m2 maliyeti dwelling unit 2 residential Number of dwelling unit Cost per m per thousand buildings dwelling units (m 2 ) (YTL-TRY)(1) persons (2) 2007 105 865 581 696 153,9 496,9 8,3 2008 81 003 501 005 148,5 568,8 7,0 2009 79 021 516 229 150,5 542,5 7,2 2010* 139 110 906 113 150,9 578,7 12,4 2011* 100 997 649 360 143,8 653,3 8,7 07-11 (A) 101 199 630 881 149,5 568,0 8,7 2010* 1 5 907 34 289 147,1 573,9 0,5 2 7 205 38 807 146,4 569,5 0,5 3 9 082 55 316 146,1 564,8 0,8 4 9 855 58 180 152,6 567,5 0,8 5 8 822 54 945 152,4 572,1 0,8 6 10 034 66 471 149,5 569,4 0,9 7 9 254 60 857 149,7 585,2 0,8 8 7 967 54 094 151,5 586,6 0,7 9 7 614 54 030 151,5 587,0 0,7 10 9 058 58 583 152,7 590,2 0,8 11 9 050 57 309 149,0 589,6 0,8 12 45 262 313 232 162,7 588,9 4,3 2011* 1 5 300 34 709 142,5 599,3 0,5 2 4 948 30 220 139,1 622,9 0,4 3 6 611 45 923 132,0 621,8 0,6 4 7 898 46 250 141,9 649,0 0,6 5 9 262 58 106 137,1 648,5 0,8 6 9 613 61 119 149,7 650,9 0,8 7 8 634 56 862 144,9 672,9 0,8 8 8 496 59 355 148,5 677,1 0,8 9 6 798 41 265 146,3 669,2 0,6 10 9 063 64 682 145,6 679,7 0,9 11 8 046 48 135 147,2 672,1 0,7 12 16 328 102 734 150,3 675,5 1,4 2012* 1 5 279 37 098 148,3 685,2 0,5 2 6 174 44 711 146,0 691,0 0,6 3 7 629 60 047 150,7 693,4 0,8 4 8 526 57 226 150,9 690,2 0,8 5 10 790 89 316 153,3 697,7 1,2 6 8 901 60 828 149,9 693,0 0,8 (1) 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. (1) From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. (2) Bin ki i ba na konut birimi üretimi yl ortas nüfus tahminleri (2) Data for production of dwelling unit per thousand persons is calculated by kullanlarak hesaplanm tr. using mid-year population estimation. 98 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 103. Building Construction Bina İnşaatı 3.6 Tamamen veya ksmen biten yeni ve ilave konutlar Completed or partially completed new residential buildings and additions [Yap kullanma izin belgelerine göre - According to occupancy permits] Bin ki i Ortalama konut ba na konut birimi alan birimi üretimi Bina says Konut birimi Average floor Production of Number of says (daire) area of m2 maliyeti dwelling unit 2 residential Number of dwelling unit Cost per m per thousand buildings dwelling units (m 2 ) (YTL-TRY)(1) persons (2) 2007 67 913 325 330 144,5 479,1 4,6 2008 63 851 356 358 145,5 555,9 5,0 2009 80 480 468 133 147,9 522,5 6,5 2010* 82 236 430 533 147,1 560,1 5,9 2011* 97 584 553 087 145,4 639,2 7,4 07-11 (A) 78 413 426 688 146,1 551,4 5,9 2010* 1 6 529 35 141 150,2 550,2 0,5 2 5 115 26 132 148,2 551,8 0,4 3 6 044 31 542 151,1 557,1 0,4 4 5 843 32 308 150,3 550,9 0,4 5 6 798 31 395 148,9 550,6 0,4 6 6 711 33 580 146,0 553,1 0,5 7 7 238 37 094 143,5 568,8 0,5 8 7 109 37 984 144,6 568,5 0,5 9 5 868 29 285 143,2 558,7 0,4 10 6 728 38 154 142,4 573,2 0,5 11 5 894 31 260 149,6 567,0 0,4 12 12 359 66 658 147,7 571,9 0,9 2011* 1 6 710 34 668 147,9 607,0 0,5 2 5 751 35 823 144,7 607,2 0,5 3 6 520 35 966 147,0 607,4 0,5 4 7 461 46 549 142,5 638,0 0,6 5 8 522 45 523 143,9 634,5 0,6 6 9 503 53 114 146,6 633,3 0,7 7 8 723 47 886 145,6 657,5 0,6 8 8 810 52 024 143,2 652,1 0,7 9 7 680 40 011 145,4 651,3 0,5 10 8 275 47 449 143,2 658,5 0,6 11 7 356 44 947 148,8 666,8 0,6 12 12 273 69 127 145,7 656,8 0,9 2012* 1 6 594 40 196 144,9 671,7 0,5 2 5 744 33 951 145,2 661,6 0,5 3 6 448 39 346 144,7 673,0 0,5 4 6 392 40 036 138,7 676,9 0,5 5 7 541 41 817 146,5 671,5 0,6 6 7 698 44 114 146,6 677,9 0,6 (1) 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. (1) From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. (2) Bin ki i ba na konut birimi üretimi yl ortas nüfus tahminleri (2) Data for production of dwelling unit per thousand persons is calculated kullanlarak hesaplanm tr. by using mid-year population estimation. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 99 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 104. Bina İnşaatı Building Construction Konut Konut dışı Residential buildings Non-residential buildings İnşaat ruhsatlarına göre Yapı kullanma izin belgelerine göre According to construction permits According to occupancy permits 100 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 105. Building Construction Bina İnşaatı İnşaat ruhsatlarına göre Yapı kullanma izin belgelerine göre According to construction permits According to occupancy permits İnşaat ruhsatlarına göre Yapı kullanma izin belgelerine göre According to construction permits According to occupancy permits TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 101 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 106. Bina İnşaatı Building Construction 3.7 Dönemlere göre yapmna yeni ba lanan ve yaplmakta olan yeni ve ilave konut in aat New residential buildings and additions to be constructed and under construction by quarters [ n aat ruhsatlarna göre - According to construction permits] Bin ki i Ortalama konut ba na konut birimi alan birimi üretimi Bina says Konut birimi Average floor Production of Number of says (daire) area of m2 maliyeti dwelling unit 2 residential Number of dwelling unit Cost per m per thousand buildings dwelling units (m2) (YTL-TRY)(1) persons (2) 2010* I 22 194 127 934 146,5 568,7 1,8 II 28 711 177 836 151,4 569,6 2,4 III 24 835 168 362 150,9 586,2 2,3 IV 63 370 427 166 159,5 589,2 5,9 2011* I 16 859 110 324 137,2 614,8 1,5 II 26 773 164 989 137,2 649,6 2,2 III 23 928 156 578 143,1 673,6 2,1 IV 33 437 214 760 146,7 676,0 2,9 2012* I 19 082 141 347 148,6 690,5 1,9 II 28 217 206 256 151,6 694,3 2,8 Bir önceki yln ayn dönemine göre de i im oran Percentage change over the same quarter of the previous year (%) 2010* I 0,2 -5,0 -2,7 5,3 -6,2 II 55,5 57,1 -1,4 5,9 55,1 III 42,9 54,9 0,6 7,7 52,9 IV 201,3 167,5 6,2 7,4 164,0 2011* I -24,0 -13,8 -6,3 8,1 -14,9 II -6,8 -7,2 -9,4 14,0 -8,4 III -3,7 -7,0 -5,2 14,9 -8,2 IV -47,2 -49,7 -8,0 14,7 -50,4 2012* I 13,2 28,1 8,3 12,3 26,5 II 5,4 25,0 10,5 6,9 23,5 (1) 1.1.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak de i mi tir. (1) From 1.1.2009, TRY expression is changed as TL. (2) Bin ki i ba na konut birimi üretimi yl ortas nüfus tahminleri (2) Data for production of dwelling unit per thousand persons is calculated kullanlarak hesaplanm tr. by using mid-year population estimation. 102 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 • 107. Building Construction Bina İnşaatı 3.8 Dönemlere göre tamamen veya ksmen biten yeni ve ilave konut in aat Completed or partially completed new residential buildings and additions by quarters [Yap kullanma izin belgelerine göre - According to occupancy permits] Bin ki i Ortalama konut ba na konut birimi alan birimi üretimi Bina says Konut birimi Average floor Production of Number of says (daire) area of m2 maliyeti dwelling unit 2 residential Number of dwelling unit Cost per m per thousand buildings dwelling units (m2) (YTL-TRY)(1) persons (2) 2010* I 17 688 92 458 150,0 553,0 1,3 II 19 352 96 700 148,4 551,6 1,3 III 20 215 104 022 143,8 565,9 1,4 IV 24 981 135 645 146,6 571,1 1,9 2011* I 18 981 105 943 146,5 6