• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
C'MUN 2011 magazine - català
 

C'MUN 2011 magazine - català

on

 • 344 views

Revista de l'ANUE sobre la 6a edició del C'MUN, the Model United Nations of Barcelona

Revista de l'ANUE sobre la 6a edició del C'MUN, the Model United Nations of Barcelona

Statistics

Views

Total Views
344
Views on SlideShare
344
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  C'MUN 2011 magazine - català C'MUN 2011 magazine - català Document Transcript

  • 2Editorial ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYAC’MUN 2011. La escola de valors Presidents honoraris Francesc Casares Potau Lluís Armet ComaPàg. 4 - C’MUN 2011: La victòria del treball en equip Marina Bru Purón C’MUN 2011, the Model United Nations of Barcelona President Eduard Sagarra i TriasPàg. 8 - Hi havia una vegada… Vicepresident 1r ‘Training session’ Xavier Pons Ràfols Vicepresidenta 2aPàg. 9 - La Crisi de Myanmar Lídia Santos i Arnau ‘Crisis sessions’ Secretari Joan Soler MartíPàg. 10 - La crisi de Myanmar i la reforma del Consell Tresorer de Seguretat Antoni Sabaté Boza Consell de Seguretat Vocals Ildefons Valls i Torné Rafael Jorba i CastellvíPàg. 14 - Salut versus patents / Lliure circulació de la Pablo Pareja Alcaraz informació versus ‘copyrights’ Albert Barbany i Hurtado Consell de Drets Humans Xavier Fernández Pons DirectoraPàg. 18 - Taxes internacionals per combatre la pobresa Àngels Mataró Pau i la crisi econòmica Adjunt a Direcció Comitè Econòmic i Financer Xavier Guerrero Fernández StaffPàg. 24 - Gènere i migració Ariadna Quintero Valderrama Comitè Ad Hoc sobre l’Aliança de Civilitzacions Raül Jiménez Jiménez Teresa Visa Pérez Bernat Comes LloveraPàg. 26 - Tradicions versus benestar animal Eirene Ramos Nuño UNESCO Pablo Rodríguez-AguileraPàg. 30 - Cap a la fi del tabac? Organització Mundial de la Salut REVISTA C’MUN 2011 Disseny, maquetacióPàg. 33 - El Futur del Pol Nord i coordinació Cort Internacional de Justicia Bernat Comes Raül JiménezPàg. 36 - La importància del periodisme Eirene Ramos Equip de premsa del C’MUN Col·laboradors revista C’MUN 2011 Vera Ríos Madoka Shimura Lourdes Pistón Stela Zarija Laura Martínez Inés Valera Irene Cortés Caroline Bach Impressió Masanas Gràfiques c/ Moles, 31, baixos 08010 Barcelona Dipòsit legal B 32.843-92 La Revista de l’ANUE no fa necessària-Totes les fotografies d’aquesta revista són de Pablo Rodríguez-Aguilera, excepte: ment seves les opinions expressades pels seus col·laboradors.pàg. 5, conferència de Carmen Méndez (ADDA), i conferència de Manuel Manonelles(Bernat Comes); pàg. 6, visita a la Sagrada Família (Joan Soler); pàg. 7, reunió de crisi (Ei- La Redacció es reserva el dret d’alterar tí-rene Ramos); pàg. 8-9-10, training y crisis al Consell de Seguretat (Caroline Bach); pàg. 37, tols, destacats o textos en funció dels seusequip de premsa (Raül Jiménez): i y pàgs 38-39, equip del C’MUN 2011 (Bernat Comes). criteris professionals.
  • edito- 3EditorialC’MUN 2011. L’escola de valors Permeteu-nos una introducció centrada, Diàleg: Com tot Model, el debat és l’eix centralmés que en glossar les bondats del sisè any del de l’activitat, sempre en la recerca del consens.C’MUN, a destacar la necessitat que activitatscom aquesta tinguin assegurada la seva exis- Treball: La responsabilitat del delegat començatència, ja que a ningú se li escapa que el con- mesos abans, amb la necessària preparació deltext en què va tenir lloc aquesta edició ha estat país / actor a representar, i es tradueix en una–i està– marcat per la situació de crisi mundial, intensa activitat durant els dies de la simulació.que afecta de manera cruel a una Associacióque el 2012 “complirà” 50 anys. Permeteu-nos Empatia: El C’MUN pretén que durant unsuna introducció centrada, en defensar una de dies, els seus participants es “posin en la pell”les causes principals de l’ANUE, el C’MUN. de l’altre. Per ser un bon delegat, un ha de “en- tendre l’altre”. Aquest element de la simulació Per què diem que el C’MUN és necessari? és un valor impagable, que no s’ensenya a lesPerquè va més enllà de la utilitat pràctica facultats ni en els llibres de text, i que és mésdels Models de Nacions Unides, pel que fa a valuós encara en el context actual (si segueixenexercici vinculat directament a l’aprenentat- les notícies, saben del que estem parlant).ge sobre l’Organització internacional i el seufuncionament. Perquè va més enllà de resul- Convivència: Potser l’altre valor més pre-tar ser una experiència altament recomana- uat, i ens hauran de perdonar la immodèstia,ble per a tots els interessats en les relacions el C’MUN és una experiència vital difícilmentinternacionals, fins i tot, potser un impuls comparable a una altra.per orientar el seu futur professional cap aaquest terreny. Perquè el C’MUN, com simu- El C’MUN no és només una és activitat útil,lació, és molt més. És una escola de valors. no pretén només formar futurs professionals. Cerca formar persones. Quelcom molt més im-Universalitat: La voluntat internacional del portant en èpoques com la que ens està tocantC’MUN ve marcada per la ja llarga història de viure, on les injustícies, els abusos dels qui os-l’ANUE i s’expressa en els temes tractats amb tenten el poder, i els desequilibris socials sóncada edició i la participació, sempre oberta més evidents que mai.a tothom. Defensada la nostra causa, només ens que-Pluralitat: 400 joves de més de 90 universi- da resoldre una pregunta, com va ser el sisètats participants, i més de 50 nacionalitats re- C’MUN? Doncs, en poques paraules, va ser lapresentant a tots els continents. Una verita- millor edició del nostre model... fins al moment.ble ONU dels joves per a simular l’ONU real. Podran comprovar-ho en aquestes pàgines. L’equip de l’ANUE i del C’MUN al Parlament de Catalunya.
  • 4 C’MUN 2011, the Model United Nations of Barcelona C’MUN 2011: La victòria del treball en equip Raül Jiménez. Secretari general del C’MUN 2011. La situació mundial –el món sembla prepa- Activitat llargament anhelada pels qui or- rat per a implosionar en qualsevol moment–, ganitzem el model, així els delegats amb estatal i local –crisi, retallades, futbol– que menys experiència van tenir un espai per estem patint conviden més a la bogeria i al resoldre els seus dubtes, i de forma curio- desànim. També a l’ANUE. Però en comptes sa i original –som els primers a “traslladar” d’això, del 6 al 9 d’abril nosaltres vam pro- la llegenda de Sant Jordi a les Nacions Uni- posar novetats i més novetats per a oferir des– van poder veure de forma pràctica què la millor edició possible del nostre Model de s’anaven a trobar el dia següent. A més, Nacions Unides. Aquesta és la cronologia, en també va possibilitar dividir el registre dels forma d’article, sobre les jornades. delegats, efectuat entre CosmoCaixa i la seu de l’ANUE, abans de dirigir-nos al Par- Dia 6. Simulant Sant Jordi i omplint el lament de Catalunya, segona novetat, per a Parlament la cerimònia inaugural del C’MUN. La primera gran novetat va arribar el di- Allà, vam poder comprovar amb satisfac- mecres al matí, amb la celebració, a Cos- ció que definitivament no hi havia volcans moCaixa, de la primera training session del a la vista –un ja no es tornarà a refiar a la C’MUN –que trobareu en l’article següent–. vida– i que la sala se’ns quedava petita.Dues imatges de la inauguraciódel C’MUN al Parlament de Cata-lunya. D’esquerra a dreta, EireneRamos, vicesecretària general delC’MUN; Manel Camós, director del’Oficina de la Comissió Europea aBarcelona; Eduard Sagarra, presi-dent de l’ANUE; Núria de Gispert,presidenta del Parlament de Ca-talunya; Armando Peruga, direc-tor de la Tobacco Free Initiative;Manel Vila, comissionat de l’Ajun-tament de Barcelona; i Raül Jimé-nez, secretari general del C’MUN.
  • edito- 5 Els guest speakers del C’MUN 2011, Juan Sebastián Mateos, Armando Peruga, Carmen Mén- dez, i Manuel Manonelles, du- rant les seves intervencions el primer dia de sessions .Amb la presència de Núria de Gispert, pre- que ells anaven a simular és una realitat ensidenta del Parlament de Catalunya; Manel l’agenda de les Nacions Unides.Vila, comissionat de l’Ajuntament de Barce-lona, Manel Camós, director de l’Oficina de No es va fer esperar la tercera novetat,la Comissió Europea a Barcelona; Armando que va caure en forma de crisi, no econò-Peruga, director de la Tobacco Free Initia- mica -això no seria cap sorpresa-, sinó ambtive de l’OMS; Eduard Sagarra, president l’esclat d’un conflicte –fictici– a Myanmar.de l’ANUE, els responsables del C’MUN i Aquesta situació d’emergència, preparadaels presidents de les comissions; hi va haver amb la pretensió d’estimular la capacitat detemps per reflexions socio-polítics, parlar de reacció dels delegats, els seus “reflexos” i co-valors, presentar els temes de debat, escol- neixements sobre el país que representen, vatar la ponència inaugural del doctor Peru- ser una de les novetats més estimulants delga, i fins per cantar-li el “Happy birthday to C’MUN 2011, afectant a les sessions del Con-you” a la presidenta. La recepció posterior sell de Seguretat, el Consell de Drets Humansva posar el tancament a la primera jornada i la Comissió de l’Aliança de Civilitzacions,del C’MUN. que es van reunir “d’urgència” davant el cai- re que va prendre el conflicte, després de laDia 7. De la mort de Aun San Suu Kyi al mort de la premi nobel de la pau i activistaHard Rock Cafè pro-drets humans, Aun San Suu Kyi enmig de les revoltes al país. La crisi, que en la seva Les jornades de treball van començar el concepció i disseny, es “va anar desplaçant”matí del dia 7 a CosmoCaixa i ho van fer de la regió de l’Orient Mitjà cap a Àsia, ja queamb un altre salt qualitatiu, en comptar la realitat dels nostres dies supera la ficció,amb quatre guest speakers: Juan Sebastián va ser orquestrada en els mesos previs perMateos, desk officer per l’Aliança de Civi- l’equip del C’MUN, produint la informaciólitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors; necessària i coordinant els temps i el treballCarmen Méndez, presidenta de l’ Associa- amb l’equip de premsa perquè l’esclat i l’es-ció per a la Defensa dels Drets de l’Animal; calada d’aquesta es produís de la forma mésManuel Manonelles, director d’UBUNTU, realista dins de la simulació. Pel qui escriu,al costat del ja esmentat Armando Peru- crear una activitat com aquesta del no res, iga. Gràcies a ells, la comissió de l’Aliança, haver-ho fet amb el magnífic ambient de lesla UNESCO, el comitè Econòmic i Financer i reunions de l’equip del C’MUN, ha estat unl’OMS van tenir les opinions dels que trac- dels aspectes més estimulants en aquestes sisten aquestes qüestions, mostrant-los que el edicions de la nostra simulació.
  • 6Activitats paral·leles del C’MUN2011: tres imatges del UN Quiz,i una de la visita a la SagradaFamília. Ja a la tarda, una vegada concloses les jor- en el Consell de Seguretat per parlar de la nades del primer dia, amb la crisi en vies de reforma de l’òrgan–. resolució en el Consell de Seguretat i el Con- sell de Drets Humans –amb diferents aproxi- Després d’una breu sessió de tarda, la macions– i la resta de comissions funcionant quarta novetat. Els delegats del C’MUN, or- a ple rendiment, el tancament del dia va ganitzats en quatre grups depenent de la tenir lloc al Hard Rock Cafè, on vam cele- seva elecció, es van anar de visita cultural brar la 3a edició del C’MUN Quiz. Encara a la Pedrera, la Sagrada Família, el MNAC i que potser, donades les facilitats i el suport el museu del FC Barcelona, que van col.la- prestat pel cèntric local, hauríem de dir que borar generosament amb l’ANUE enriquint aquest any, per fi, vam poder tenir un quiz l’experiència dels delegats a Barcelona. en condicions. Segur que els guanyadors de l’esdeveniment, després d’una renyida sèrie Dia 9. Emocions a flor de pell de tres tandes de preguntes sobre l’Orga- nització Internacional, així com al centenar El dia final, el dels histerismes i tensions de delegats que van participar en una vet- per assolir els acords en l’últim segon, no va llada divertida i original, pensen de la ma- ser tal. I és clar, després de sis anys, un no teixa manera. estava preparat perquè les coses sortissin tan bé. Això unit als duríssims –i injustos– Dia 8. Divendres cultural moments que l’ANUE està patint –i ha patit per poder realitzar el C’MUN–, i a les ganes Les sessions es van reprendre el matí de reconèixer tant el treball previ dels qui del divendres, i van poder comprovar que “són” l’Associació cada dia, al costat dels qui els delegats estaven afrontant els debats han estat part, amb la seva il·lusió i entusi- amb eficàcia, de manera que arribar a les asme, en aquesta sisena edició del Model, anhelades resolucions per al dia següent van provocar una cloenda on les emocions semblava una realitat molt propera. El van guanyar al protocol habitual en aquest clima relaxat general afavorir una major tipus d’actes. Però això només afegeix mito- implicació personal en els debats, podent logia a la “llegenda” que el C’MUN és quel- gaudir de la possibilitat d’escriure a The com especial, i demostra que els qui formen Clarion, el diari del C’MUN, involucrar-se l’ANUE estan “fets d’una altra pasta”. en els debats, o preparar al·licients que milloressin la qualitat dels mateixos, in- Conclosa formalment la simulació, encara hi troduint actors determinants –cas del Japó va haver temps per a la cinquena i darrera no-
  • edito- 7vetat: la festa de comiat, organitzada per l’As-sociació a la sala noble de l’Escola Industrial,gràcies a la Diputació de Barcelona, posant eltancament definitiu a quatre magnífics dies.Un agraïment especial L’últim paràgraf d’aquest article noméspodia estar dedicat a tots els que, en la me-sura de les seves possibilitats, han contribuïta que el C’MUN 2011 hagi estat un èxit. Alsque, amb la seva motivació i interès, hanpermès que qui som responsables de la si-mulació haguem pogut assumir nous reptes–alguns d’ells, com la crisi o la training ses- gaudir de vosaltres. Podem dir ben alt i ambsion, llargament anhelats– en benefici de la orgull que el C’MUN 2011 va tenir un veri-qualitat del model. I encara més important, table equip. El millor. I amb aquest equipper haver-nos permès, mitjançant reunions, només podia passar una cosa: que féssim elsessions de preparació i treball conjunt, millor dels C’MUN fins ara. Gràcies. A dalt, l’acte de cloenda del C’MUN 2011 al CosmoCaixa. En- mig, alguns membres del staff del C’MUN preparant la crisi a l’ANUE. I, finalment, staff, pre- sidents i equip de premsa del C’MUN a la festa de comiat.
  • 8 ‘Training session’ Hi havia una vegada... Eirene Ramos. Vicesecretària general del C’MUN 2011. Quan es participa en un MUN, sobretot si no es té molta experiència o si és la pri- mera vegada, el mecanisme de les regles de procediment sempre resulta una mica com- plicat d’entendre. Així, per començar amb les novetats de la sisena edició del C’MUN, el primer dia al matí al CosmoCaixa, jun- tament amb el registre, vam realitzar una training session sobre les regles de proce- diment perquè els participants més inex- perts tinguessin l’oportunitat de comprovar com funcionen. Vam voler fer-ho en forma d’entrenament simpàtic, en què l’explicació teòrica s’unís amb una pràctica divertida i original. ferents a cada un dels temes que es tracta- rien en les discussions del C’MUN, van haver La idea de l’anomenada training session de decidir si matar o no al drac. la teníem en ment des que es va començar a forjar aquesta sisena edició, i després d’una Després de deu minuts de unmoderated reunió amb el gran equip que ha format caucus, i amb l’ajuda dels que després se- part de l’organització del C’MUN aquest rien els seus presidents, cada comissió va any, vam decidir utilitzar la llegenda de triar un portaveu per argumentar la deci- Sant Jordi i el drac, tan popular a Catalunya, sió presa respecte al monstre. Mentre la com a argument sobre el qual els delegats UNESCO va sortir en defensa de l’animal, havien de prendre la seva posició. Aquesta suggerint que s’havia de crear una reserva llegenda explica com un drac assetja un llo- natural on el drac pogués viure, ja que és garet, causant estralls entre homes i bèsti- un animal en perill d’extinció, l’Organitza- es. Per apaivagar-lo, el rei cada dia envia al ció Mundial de la Salut va parlar a favor de monstre una persona escollida per sorteig matar el drac, perquè la situació de pànic perquè se la mengi. Un dia la sort assenya- al poble, la incertesa de poder ser menjat la a la filla del rei, que hauria mort de no pel drac, estava creant gran estrès i proble- ser per l’aparició d’un bell cavaller que es va mes de salut mental a la població. I així, ca- enfrontar al drac i el va matar. dascuna de les comissions va donar els seus arguments en contra i a favor. Fins i tot, i En el nostre cas el cavaller es va veure sense que els delegats s’ho esperessin, va substituït pels delegats, els quals després parlar el grup dels dracs, que van inten- d’escoltar una explicació teòrica de les re- tar coaccionar la decisió dels participants gles, van haver de posar-les en pràctica. dient que anirien a la guerra si es matava Dividits en grups pels comitès que després un dels seus. Però aquestes amenaces no anaven a simular, i a través d’arguments re- van aconseguir atemorir a la majoria de les comissions, ja que el resultat final per ma- joria simple, va fallar a favor de matar el drac i deixar viure a la princesa. Els delegats van suposar que aquesta seria una de les decisions més dures que haurien de prendre en aquests dies, el que no sabi- en és que teníem preparats per a ells moltes sorpreses més... Això sí, finalment, i com en els contes, tots “van viure l’experiència feli-Dues imatges de la training ses-sion del C’MUN 2011. ços i van menjar anissos“.
  • edito- 9‘Crisis sessions’La crisi de MyanmarMary Michele Connellan. Delegada de Myanmar al Consell de Seguretat del C’MUN 2011. Màster deCiutadania i Drets Humans, Universitat de Barcelona. Amb l’objectiu de representar un model me al Consell de Seguretat i a l’Aliança de Ci-de Nacions Unides totalment realista, l’equip vilitzacions, i Renata Pumarol, que va defen-del C’MUN va crear una “crisi” perquè fos sar la posició del govern militar al Consell deafrontada pels delegats dels comitès perti- Drets Humans.nents durant la simulació de l’ONU. A mésdels temes de debat ja proposats, els de- Els que vam estar presents en el desenvo-legats van haver de fer front a una crisi a lupament de la crisi, vam trobar a faltar unMyanmar, antiga Birmània. compromís amb la protecció dels drets de la població civil per part del Consell de Drets Hu- Aquest projecte va assolir un especial pro- mans. Semblava que la carismàtica influènciatagonisme pel fet que els estudiants van de la representant militar, havia aconseguitviure aquesta crisi com si fos real. Gràcies als persuadir els delegats perquè d’aquesta ma-documents proporcionats, com vídeos i ar- nera la polèmica situació no requerís cap tipusticles diversos publicats a The Clarion, la crisi d’intervenció internacional.va guanyar veracitat dins dels diferents comi-tès. Aquesta no només va donar als delegats D’altra banda, encara que també elsl’oportunitat d’abordar els temes de debat, membres del Consell de Seguretat podriensinó que també van tenir l’ocasió de respon- haver tingut una posició més dura contra eldre instintivament a una situació rellevant de govern militar de Myanmar, van ser influ-caràcter global, que podria esdevenir en qual- enciats sàviament per un informe del pre-sevol conferència de l’ONU. sident de l’Aliança de Civilitzacions, i final- ment van aprovar una resolució que incidia Resumint el cas plantejat, durant una protes- més en la protecció dels drets humans a lata popular, el govern militar de Myanmar ha- regió de Myanmar.via atacat a civils inocents i, durant els enfron-taments, va morir la reconeguda activista, veu En general, el resultat de la crisi va ser po-democràtica de Myanmar, Aung San Suu Kiy. sitiu. Els delegats van aprendre a abordar qüestions d’urgència, i així es van adonar de Aquest conflicte va afectar sobretot al Con- la transcendència de les seves decisions. Totsell de Seguretat i al Consell de Drets Humans, i que una crisi requereix estratègies ràpidesaixí com a l’Aliança de Civilitzacions. Com a i eficaces, les conseqüències de qualsevol ac-part de l’organització de la crisi, el personal ció o la manca d’ella comporten repercussi-del C’MUN havia preparat dos delegats per ons de profund calat. Per això cal deliberarrepresentar al govern militar de Myanmar: conscientment abans d’aprovar qualsevolMary Michele Connellan, per lliurar un infor- tipus de resolució. El Consell de Seguretat rep el missatge del secretari general del C’MUN informant de la mort de Aung San Suu Kiy.
  • 10 Consell de Seguretat La crisi de Myanmar i la reforma del Consell de Seguretat Guillermo Serra. President del Consell de Seguretat del C’MUN 2011. Universitat d’Essex.El Consell de Seguretat durant elprimer dia de sessions. La sisena edició de C’MUN –la meva sego- Durant el debat i els unmoderate caucus, na participació en aquest model–, va estar Bòsnia i Hercegovina, la Xina i l’Índia van mos- carregada de sorpreses. Es va obrir el debat trar lideratge. Bòsnia va treballar àrduament en el Consell de Seguretat a les nou del matí en el respecte dels drets humans a la zona, i del dia dijous, i per decisió unànime es va va instar a la resta de països a prendre una procedir amb les reformes del Consell com a posició més contundent respecte a la crisi hu- primer tema. Des del primer debat, el Brasil manitària. Índia, d’altra banda, va treballar en i l’Índia van proposar el seu interès en l’ex- la prevenció del flux migratori, que va ser un pansió del comitè, i la seva candidatura com dels temes que també preocupava a la Xina, a membres permanents del Consell. els dos veïns de Myanmar al sud-est asiàtic. Al migdia del divendres es va votar a favor de Poc després les delegacions van haver de la resolució presentada per l’Índia i el Regne fer front a una crisi humanitària a Myan- Unit, amb el suport de la majoria del comitè. mar. Amb les declaracions del Secretari Ge- No obstant això, la Xina, la Federació Russa i neral, i les declaracions de l’Aliança de Civi- Sud-àfrica van decidir abstenir-se. litzacions, els delegats van notar la severitat del cas, i la necessitat de solucionar aquesta Immediatament, els delegats es van inte- crisi de la manera més eficaç i ràpida. Du- ressar en reprendre el debat sobre les refor- rant el debat es va convidar a la represen- mes del Consell, i malgrat la insistent pressió tant de Myanmar en l’Assemblea General, de la delegació dels Estats Units d’ajornar el d’acord amb l’Article 32 de la Carta de les debat i/o tancar-lo, les delegacions van apro- Nacions Unides, perquè respongués algu- fitar els discursos del govern demòcrata nord- nes preguntes i que aclarís la situació que americà, especialment el seu compromís amb es va viure a Myanmar pel que fa a la mort l’Índia, i la representació del continent africà. d’Aung San Suu Kiy i la possible violació de Pel bé del debat, es va convidar a la delegació drets humans a gran escala. La representant del Japó, membre del G-4, i el segon major de Myanmar va assegurar que el govern no contribuent a les missions de pau de les Na- tenia res a veure en aquestes violacions de cions Unides. La intervenció del Japó no va drets humans, i que es tractava de grups causar sinó l’oposició per part de la Xina i de d’insurgents. l’Índia, la Xina perquè no acceptaria la inclu-
  • edito- 11sió permanent del Japó, i l’Índia perquè sabia l’Orient Mitjà (1946-1965), la seva representa-que el Consell no adoptaria a dos membres ció dins el bloc africà o asiàtic –un seient alea-del mateix bloc. tori entre aquests dos blocs (1966-2011)–, fins a la seva pèrdua total de representació per man- En l’última sessió, les delegacions del Brasil, dat en aquesta resolució. Bòsnia i Hercegovi-Sud-àfrica i el Regne Unit van presentar un na tampoc va tenir èxit en aconseguir majordocument en el que incloïen al Brasil, l’Índia representació en el Consell per al bloc d’Eu-i Sud-àfrica com a membres permanents, i ropa de l’Est. La delegada de la representaciól’ampliació amb dos seients no permanents. de Bòsnia va destacar com la seva regió haviaLa selecció dels seients no permanents també passat de 10 països el 1966 a 23 el 2011, però ava canviar, mantenint vuit seients de dos anys penes va aconseguir salvar un seient per al seud’afiliació, i afegint quatre seients de cinc anys bloc i un seient compartit aleatòriament ambd’afiliació. Al final de la sessió, dotze membres el grup d’Europa Occidental i altres.del Consell van votar a favor, Alemanya i elsEstats Units es van abstenir, i el Líban va votar Tot i que es van produir dues resolucions du-en contra de la resolució. La delegació del Lí- rant el cap de setmana, crec que els delegatsban va demanar explicar el seu vot, i amb això haurien d’haver aprofundit en les reformeses van tancar les sessions del comitè. del Consell, i no només centrar-se en l’article 23, respecte el nombre de membres i els seus Aquesta resolució va ser de vital importàn- poders, deixant de banda les reformes de pro-cia per al bloc africà i el bloc llatinoamericà. cediment i estatuts que concerneixen a l’ar-A part d’aconseguir una representació perma- ticle 30 de la mateixa Carta. També crec quenent en el Consell, també van ampliar els seus durant la crisi de Myanmar s’havia d’haverseients no permanents. Alemanya, que tenia ressaltat les possiblement fraudulentes elecci-aspiracions a un seient permanent, a penes va ons del 2010, i les lleus condemnes davant elsaconseguir tenir preferència en la propera se- casos de tortura afavorida per la Unió de lalecció de membres no permanents. Japó, que República de Myanmar.va actuar com a convidat, no va poder seguirpressionant als delegats del Consell, ja que va Aquesta edició del C’MUN ha estat una dehaver de sortir del comitè un cop arribat el les experiències més intenses dins de la mevamoment de la votació. formació en Models de Nacions Unides. Es va comptar amb un alt nivell de debat, i una res- Líban va ser la nació més afectada per aques- posta ràpida a la crisi. Espero poder treballarta resolució dins dels actuals membres el Con- de nou amb aquest grup de delegats, ambsell de Seguretat, ja que els països àrabs van l’equip d’ANUE, i amb la resta de presidentsperdre la seva representació dins el Consell, de comitè. Espero veure’ls a tots en una pro-passant de la seva participació com a grup de pera edició de C’MUN! Els delegats del Consell de Seguretat.
  • 12 C’MUN, the Model United Nations of Barcelona S/RES/1/ 2011 Security Council Distr.: General 8 April 2011 The Situation of Human Rights in the Republic of the Union of Myanmar Adopted by the Security Council on 8 April 2011 The Security Council, Guided by the report of the Secretary General on the situation in the Republic of the Union of Myanmar, introduced on the 7th of April of the present year, Reaffirming that all Member States have an obligation to promote and protect human rights and fundamental freedoms and the duty to fulfill the obligations they have undertaken under the various international instru- ments in this field, Taking into consideration the previous General Assembly’s resolutions on the situation of human rights in Myanmar, those of the Commission on Human Rights, and the resolutions of the Human Rights Council, Welcoming the report of the Secretary-General on the situation of human rights in Myanmar, Fully believing that the Government of Myanmar will cooperate with the international community in order to achieve concrete progress with regard to human rights and fundamental freedoms, 1. Strongly condemns any violations of human rights and fundamental freedoms of the people of Myanmar, namely the conditions in prisons and other detention facilities, and consistent reports of ill-treatment of priso- ners of conscience, including torture, and about the moving of prisoners of conscience to isolated prisons far from their families where they cannot receive food and medicine. We also condemn the displacement of large numbers of persons within Myanmar; 2. Urges the cease of violence from all involved parties; 3. Reaffirms the essential importance of a genuine process of dialogue and national reconciliation; 4. Encourages the Government of Myanmar to abide by international and national human rights law; 5. Expresses the hope for ensuring constructive dialogue between the sides of the conflict; 6. Further requests the Government of Myanmar to take into account the needs of the population and econo- mic prosperity; 7. Expresses its deep concern about the resumption of armed conflict in areas where violence is taking place, and is determined to protect civilians and civilian-populated areas. Likewise, calls for the rapid and the unim- peded passage of humanitarian assistance to ensure the safety of humanitarian personnel provided by UN agencies and the International Committee for the Red Cross; 8. Calls upon the Government of Myanmar to find a solution to stop refugee flows into neighboring countries; 9. Further requests the Government of Myanmar to provide, in cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, adequate human rights and international humanitarian law training for its armed forces, police and prison personnel, to ensure their strict compliance with international human rights law and international humanitarian law and to hold them accountable for any violations thereof; 10. Calls upon the Government of Myanmar to engage in a dialogue with the Office of the High Commissio- ner with a view to ensuring full respect for all human rights and fundamental freedoms; 11. Has resolved to: (a). Establish an international commission to investigate the violation of basic human right by all parties in- volved in tensions with a particular focus on the murder of Aung San Suu Kiy; (b). Provide medical aid and food, apart from basic supplies to be distributed on the territory by UN Agencies, in collaboration with Myanmar authorities; (c). Report to the General Assembly at its sixty-sixth session as well as to the Human Rights Council on the progress made in the implementation of the present resolution; 12. Requests the General Assembly as well as the bodies that act under the auspices of the UN to actively promote economic development and stability in the conflict area; and 13. Decides to remain seized on the matter.
  • edito- 13C’MUN, the Model United Nations of Barcelona S/RES/2/ 2011 Security Council Distr.: General 9 April 2011The reform of the Security CouncilAdopted by the Security Council on 9 April 2011The Security Council,Recognizing its fundamental responsibility for the maintenance of international peace and security accordingto the Charter of the United Nations,Acknowledging the emergence of new world powers which contribute significantly to the maintenance ofpeace and security,Aiming at equitable representation of geographical regions with particular attention to developing countriesto have their voice strongly heard,Noting that the effectiveness, legitimacy and transparency of the work of the Security Council are the un-derlying principles the Security Council bases on,Stressing the necessity of a closer cooperation between the Security Council and other UN bodies and agencies,1. Affirms the current five permanent members: France, Russian Federation, the People`s Republic of China,the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America;2. Decides to extend the Security Council to three new permanent seats, which should be allocated as follows:(a) Brazil from the Latin America and the Caribbean bloc;(b) South Africa from the African bloc;(c) India from the Asian bloc;3. Approves the changes in the category of non-permanent seats and distinguishes two different terms of mandate:3.1. Eight two-year non-renewable mandate seats. These seats will be regionally redistributed as follows:(a) Two seats from the African bloc;(b) Two seats from the Asian bloc;(c) Two seats from the Latin American and Caribbean bloc;(d) One seat from the Eastern European bloc;(e) One seat from the Western European and Others bloc;3.2 Four five-year renewable mandate seats with the possibility of one reelection. These seats will be regio-nally redistributed as follows:(a) One seat from the Latin American and Caribbean bloc;(b) One seat from the Asian bloc;(c) One seat from the African bloc;(d) One seat to be chosen alternatively from the Western European and Others bloc, and the EasternEuropean bloc;4. Declares accordingly that the countries mentioned in sub Article 3.2. may be chosen on a rotating basiswithin their regional group according to the following criteria:(a) Population;(b) Economic development;(c) Agricultural potential and financial contribution to regional development(d) Engagement in promoting human rights, international peace and security;5. Recommends Japan and Germany to be the first representatives for the Asian, and Western European andOthers blocs, respectively, in the new category established in sub Article 3.2;6. Accepts a review conference after twenty years in order to reconsider already established solutions as wellas to conduct further reforms;7. Has resolved to improve the working methods of the Security Council in the following ways:(a) Consultations on a regular and more frequent basis between members and non-members of the SecurityCouncil;(b). Regular joint meetings of representatives of the General Assembly, the Security Council, the Economicand Social Council and other UN organs if the topic requires it;(c). Guarantees to hold open briefings and public debates in order to achieve more transparent and democraticaccountability; and8. Decides to remain seized on the matter.
  • 14 Consell de Drets Humans Salut versus patents / Lliure circulació de la informació versus ‘copyrights’ Till Weyers. President del Consell de Drets Humans del C´MUN 2011. Universitat Pompeu Fabra.El Consell de Drets Humans du-rant el primer dia de sessions. A la sisena edició del C’MUN les expectatives Ramos, va fer un comunicat oficial sobre l’as- del Consell de Drets Humans (CDH) eren altes, sumpte, en què instava el comitè a trobar una amb dos temes d’actualitat polèmics: pel que solució. Es redactaren nombrosos documents fa a les medicines, el dret a la salut vs. les pa- de treball i dues resolucions. En aquestes re- tents i en quant a Internet, la lliure circulació solucions s’oposaven dos grups. D’una banda, de la informació vs. copyrights. L’ordre del dia els defensors dels drets fonamentals, i d’altra, es centrà en el primer assumpte, de manera països com la Xina, l’Aràbia Saudita i Bahrain, que començà el debat sobre l’equilibri correcte que encara defensaven el principi de la no entre el dret a la salut i les patents. Els delegats intervenció. Amb la intenció d’aprovar una estaven molt motivats i, malgrat alguns pro- resolució amb el consens de tot el comitè, els blemes amb el reglament a causa de una gran dos grups fusionaren els projectes de resolució majoria de participants novells, el ritme del canviant la clàusula operativa número 1, que debat fou fluid i fructífer. No obstant això, els passava de condemnar les autoritats de Myan- delegats no pogueren continuar expressant els mar a condemnar “la violència contra la po- seus punts de vista durant un temps degut a blació civil [...]”. Al final del dia es va aprovar una crisi que afectà el C’MUN 2011, en primer la primera resolució. No obstant això, el dia lloc el Consell de Seguretat i desprès el Consell següent portaria notícies dolentes. Desprès del de Drets Humans i el Comitè Ad Hoc de l’Ali- descans, el diari The Clarion es distribuí als de- ança de Civilitzacions en l’Assemblea General. legats i les reaccions sobre la resolució del CDH El govern militar de Myanmar havia aprovat van ser catastròfiques per a nosaltres. El secre- una reforma agrària que provocà nombroses tari general del C’MUN, Raül Jiménez, afirmà protestes. La reacció del govern va ser brutal: que “el CDH ha fracassat en la promoció dels va reprimir les protestes, va assassinar la gua- Drets Humans” i les ONG Amnistia Internaci- nyadora del Premi Nobel de la Pau, Aung San onal i Human Rights Watch declararen que Suu Kiy, i va acusar els grups de rebels d’haver fou “el pitjor moment en el Consell de Drets assassinat tant els manifestants com la famosa Humans”. Ambdós criticaren la vaguetat de la líder de l’oposició. Els delegats en el CDH van resolució, que no condemnava la violació dels passar la resta del dia intentant trobar una Drets Humans per part del govern de Myan- solució que pogués assolir el consens en tot el mar, sinó tan sols la violació dels Drets Humans comitè i es mantingueren informats pel sotse- en general. Els delegats estaven impactats, ja cretari Ambiorix i el seu equip durant el dia. que la seva intenció havia estat donar una res- D’altra banda, la vicesecretària general, Eirene posta consensuada al comitè incloent totes les
  • edito- 15opinions i, degut a això, havia perdut algunes l’últim moment incloure una clàusula expres-clàusules operatives importants. No obstant, sant la importància dels drets de la propietathem de dir que el fracàs en la primera resolució intel·lectual però la resta del comitè va anul-motivà els delegats per millorar en la segona. lar aquesta esmena. Després d’una jornada deEl CDH continuà el seu treball sobre el tema debat valuosa i fructífera, el CDH va aprovar eldel dret a la salut vs. patents. Totes les delega- projecte de resolució fusionat. Els delegats ha-cions treballaren d’una manera continuada en vien sigut extraordinàriament productius i elsels documents de treball, expressaren els seus presidents estaven segurs que almenys s’acon-punts de vista i intentaren arribar a un acord. seguirien alguns documents de treball sobre elS’havia d’aconseguir un equilibri adequat en- segon tema.tre els dos drets i estava clar que els països de-senvolupats amb grans indústries farmacèuti- L’últim dia començà d’una manera més lentaques, com Estats Units, defensaven les patents que els anteriors, ja que moltes delegacions ha-mentre que països com Brasil i Tailàndia que vien gaudit de les activitats socials i culturals eltenen el seu propi desenvolupament en inves- dia anterior. Malgrat això, molts països estaventigació mèdica i plantes de producció, inten- motivats per aprovar inclús una tercera resolu-taren destacar el dret a la salut. Es redactaren ció. Més documents de treball es van redactardos projectes de resolució més i milloraren en i discutir als ummoderated i moderated cau-diversos ummoderated caucus. La UNESCO cus. Com solament teníem la sessió matutina,lluità per ser inclosa en els projectes, ja que els delegats hagueren d’afanyar-se per compliraquesta institució és important per aconse- el seu objectiu. Després del descans, els dele-guir l’equilibri adequat entre els dos drets. A gats començaren a redactar una resolució. Noúltima hora de la tarda, ambdós projectes de obstant, aquesta resolució no es pogué presen-resolució es fusionaren, ja que els delegats van tar ni molt menys discutir, esmenar ni aprovar.veure que les dues tenien moltes clàusules en Malgrat això, l’últim matí va ser molt produc-comú. Els presidents rebutjaren com a «impro- tiu i la proposta de resolució hagués estat unacedent» la proposta de dividir la qüestió en bona base per a una resolució satisfactòria.ambdues resolucions i de solament incloure lesclàusules operatives aprovades. Es va presentar Personalment, el C’MUN 2011 ha estat unai debatre d’una manera fructífera el projecte gran experiència i m’agradaria donar les grà-de resolució final. S’aprovaren algunes esme- cies a tot el món que ho ha fet possible. Espe-nes importants i s’eliminaren alguns errors or- cialment, voldria donar-li les gràcies a la mevatogràfics i gramaticals. S’hauria de subratllar companya i vicepresidenta, Alkmini-Lydia Mit-una discussió entre França i Aràbia Saudita, sikosta, pel seu suport i l’incalculable treballen la qual ambdós països no estaven d’acord durant aquests dies. Per descomptat a tots elsamb una formulació específica, amb el resultat distingits delegats que s’esforçaren i treballa-de què Aràbia Saudita modificà una esmena ren incessantment per aconseguir resultats ex-de França que moments abans el comitè havia cepcionals. Espero que tots vostès gaudissin deaprovat. El Partit Pirata Internacional intentà a la mateixa manera que jo. Els delegats del Consell de Drets Humans.
  • 16 C’MUN, the Model United Nations of Barcelona HRC/ 2011 Human Rights Counccil Distr.: General 8 April 2011 Resolution on the Situation of Human Rights in the Republic of the Union of Myanmar The Human Rights Council, Regarding the UN charter and the Universal Declaration of Human Rights, as two principal documents cons- tituting the framework for the achievement of the UN goals, Emphasizing the fact that global peace and stabilization should be perceived as the first and foremost objec- tive of the UN countries, Respecting the authority of the government of Myanmar, 1. Condemns violence towards civil population and encourages the dialogue between the parties involved; 2. Expresses the will of the bordering countries to provide the political refugees from Myanmar with the necessary aid of the UNHCR; 3. Declares the will of the UN to ensure that citizens have all their basic needs met: (a). Access to water; (b). Food; (c). Medical care; 4. Specifies that each country should contribute with aids according to its possibilities; 5. Recognizes only humanitarian intervention, excluding any kind of military intervention, which is in any case beyond the powers of this committee; 6. Stresses that it is within the UNSC competence to take into account the situation of Myanmar.
  • edito- 17C’MUN, the Model United Nations of Barcelona HRC/ 2011 Human Rights Counccil Distr.: General 8 April 2011Resolution on the Right to Health vs. PatentsThe Human Rights Council,Acting under the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights,Believing that access to healthcare including the right to obtain sufficient medicines for a reasonable priceshould be regarded as a Human Right,Bearing in mind the need for intellectual property of pharmaceutical companies protection,Being fully aware of the fact that the contradiction between IP rights and the right to health exists,Noting with a deep concern current situations in some of the developing countries, without access to funda-mental medicines,Wishing acting together within the UN community to contribute to the current state of affairs improvement,Acknowledging the Millennium Development Goals, focusing on the goal number 8,Realizing that generic medicines might constitute an ultimate alternative for those remaining in destitution,Believing in the global understanding of the problem and the will of obtaining common solutions to the matter,Further recognizing that a priority of the world states is the health of the population,1. Proposes the extension of competences of already existing bodies such as the WHO, the Accelerated Ac-cess Initiative, WIPO and the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, determining exactly theircompetences;2. Encourages the creation and implementation of educational and awareness programs with the collabora-tion of the WHO and UNESCO, to track and control the course of medicines to the country of destination andto improve infrastructures in developing countries (sewage system, water purification, road and rail network);3. Proposes the creation of an international fund, with the purpose of investing into research for new curesfor diseases or reduction of costs for essential medicines, favoring the countries affected by price increases,taking into account the GDP (giving more consideration to the HDI); managed by a commission created insi-de a previously existing body such as the UNDP to assist and guarantee the new and previous competences,with an important assistance of any international organization;4. Declares, accordingly to the TRIPS agreement, the need of promoting public health care and also takes intoconsideration the necessity of protecting intellectual property in order to promote the research and creation ofnew medical advances;5. Strongly urges the creation of an advanced market for drugs of limited profitability to ensure the right tohealth of all people; one way to accomplish this is through the creation of advanced purchasing funds; anotherless costly option is an exchange of know-how;6. Recommends, in collaboration with the WHO and WIPO, an international regulation to unify and specifythe definition of a crisis situation, when compulsory licensing is permitted according to the Doha Declarationon the TRIPS Agreement of 2001;7. Suggests the delocalization of the production of pharmaceutical companies in a mutually beneficial wayfor both developed and developing countries in order to promote the establishment of their own medicineresearch development and production plants, following the examples such as the ones of Thailand and Brazil,proportionally to the capabilities of each country;8. Recognizes the need of promoting health care and also takes into consideration the protection of intellectualproperty in order to promote the research and creation of new medical advances, although recognizing othernot private ways of researching;9. Proposes the further development of research regarding medical issues which affect both developed anddeveloping countries, regarding the article 66 of the TRIPS Agreement;10. Invites all Member States, relevant organizations of the UN system and other international organizations,including non-governmental organizations to participate in World HIV Day in an appropriate manner, in or-der to raise public awareness, as well as its prevention and care including education and mass media;11. Affirms the rules governing the use of property rights established by the Bangui agreement which providesfavorable measures for developing countries;12. Recognizes that every alliance (referring to the possibility of regional agreements) would be formed takinginto account their position in the international system and their specific situation;13. Urges all Nations to work together towards the achievement of the Millennium Development Goals,focusing on Target 17 “access to affordable essential drugs in developing countries.”
  • 18 Comitè Econòmic i Financer Taxes internacionals per combatre la pobresa i la crisi econòmica Persefoni Ririka. Presidenta del Comitè Econòmic i Financer del C’MUN 2011, Universitat de Macedònia.El Comitè Econòmic i Financerdurant el primer dia de sessions. En el Comitè Econòmic i Financer d’enguany les Nacions Unides, cosa que també s’ha plan- es va discutir un tema que suposava un repte: tejat en moltes delegacions del comitè durant Establir taxes internacionals per a combatre les sessions. Manonelles més tard va plantejar la pobresa i la crisi econòmica. Aquestes ta- si s’han d’aplicar els ITC i va respondre les pre- xes eren de tres tipus: a) impostos bancaris i guntes de molts delegats. impostos de transaccions borsàries, b) impost sobre l’aviació, c) impost sobre el turisme. Tot i que la majoria dels delegats eren prin- cipiants, va ser un gran plaer veure’ls segurs, Aquests dies el món s’ha d’enfrontar a una apassionats i actius. El debat va començar i crisi originada pels països desenvolupats, una l’opinió general del comitè era que els impos- crisi que afecta greument a l’economia real i tos no són una solució i que s’ha de realitzar un que a més ha empitjorat a causa de la falta canvi més concret i radical per combatre la crisi de liquiditat en els circuits financers. Els dele- econòmica i assolir els ODM, un canvi del propi gats que representaven a països de tot el món sistema econòmic. La majoria dels països de- van haver d’arribar a un acord i presentar una senvolupats estaven a favor de l’aplicació im- resolució que declararia una posició clara pel mediata d’impostos, mentre que els països en que fa a les taxes internacionals i la seva uti- vies de desenvolupament estaven en contra, lització per a combatre la pobresa i assolir els tots dos acceptant el fet que la crisi provoca- Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. da pels països desenvolupats afectava a tot el món. Algunes de les opinions més importants Al començament del primer dia de sessions, sobre el tema les expressar les delegacions de vam tenir l’honor de comptar amb la pre- la Xina, el Marroc, França, Alemanya i el Regne sència de Manuel Manonelles, director de la Unit: Xina estava a favor d’una política més in- fundació Cultura de Pau, que va realitzar una dependent per als països en vies de desenvolu- intervenció sobre el sistema tributari interna- pament, de manera que depenguessin d’altres cional. Manonelles va parlar de l’impost sobre països, Marroc va demanar que s’utilitzaran els les transaccions canviàries (ITC) per al desen- impostos transaccionals per ajudar els països volupament financer i va declarar que intro- en vies de desenvolupament, França i Alema- duint un impost d’un 0,005% en l’intercanvi nya estaven a favor dels impostos d’aviació, i monetari seria “suficient per recaptar una el Regne Unit va qüestionar l’efectivitat a llarg quantitat de diners superior a 30 mil milions termini d’aquestes mesures. de USD anuals”. Segons els resultats de les in- vestigacions dutes a terme per un grup d’ex- Tot i que hi va haver diferents opinions so- perts a petició del Grup Pilot de Finançament bre el tema i es van formar grups, el resultat Innovador per al Desenvolupament, aquest del primer dia va ser un document de treball impost no provocarà problemes en l’econo- que resumia les opinions escoltades durant les mia real i s’ha d’assenyalar que aquests fons sessions. El document també suggeria algu- seran gestionats per programes i agències de nes mesures sobre el tema, com ara l’aplicació
  • edito- 19d’impostos per a les transaccions financeres, de treball diferents, un per la Xina i un altrela introducció d’una agència que controlés pel Marroc. Com que l’acord sobre els impos-el procés i el progrés dels impostos interna- tos sobre el transport no semblava factible, elscionals i la responsabilitat de les agències de delegats van decidir concentrar principalmentqualificació internacionals. A més, es va plan- en les transaccions financeres. El dia va con-tejar una idea sobre la creació d’una agència cloure sense que es presentés cap projecte dede qualificació internacional. resolució encara que el comitè va estar a punt de presentar un. Durant el segon dia de sessions, els delegatses van concentrar en la redacció d’un projecte Durant l’últim dia de sessions dels delegatsde resolució i van discutir els impostos sobre el van estar molt ocupats elaborant un projecteturisme i l’aviació. Segons les delegacions del de resolució però la acalorada discussió va con-Japó i el Marroc, un impost sobre el turisme tinuar. Finalment, es va presentar un projecteés realment greu i no hauria d’afectar al turis- de resolució patrocinat per les delegacions deta, per tant tots dos països estaven en contra Bolívia, Marroc, Espanya i Regne Unit. El co-d’aquest impost. Brasil va recolzar l’opinió de mitè, en adonar de la importància i de la difi-la delegació de Grècia, que estava en contra cultat d’arribar a un acord, va decidir recalcardels impostos sobre el turisme, ja que aquest el significat dels impostos en les transaccionsés un sector molt delicat, mentre que Suècia financeres i les especulacions monetàries. Men-estava a favor d’aquests impostos ja que creu tre que recomanava que cada país per separatque al sector no li afecten. Pel que fa als impos- gestionés 1/3 dels fons recaptats pels impostostos sobre l’aviació, la majoria dels països esta- anteriorment esmentats i que el Fons per aven a favor, mentre que la IATA va subratllar l’Assoliment dels ODM s’encarregués del 2/3, aque fins i tot 1 euro seria massa i que podria més demanava que els impostos variessin entretenir greus conseqüències. Alemanya, Marroc 0,05% i 0,25%. Així mateix, va decidir que eni Japó van ser els líders del grup que estava aquest punt arribar a un acord sobre els impos-a favor d’aquests impostos i aquest darrer va tos sobre el turisme i el transport era impossi-expressar el seu desig que els països en vies de ble. I finalment, i no per això menys important,desenvolupament es comprometessin a adop- va expressar la seva opinió que la regulació itar aquestes mesures. Els Estats Units d’Amèri- la supervisió haurien de ser més efectives i vaca i la Unió Europea a més van suggerir l’apli- decidir continuar treballant en l’assumpte.cació d’impostos sobre el transport marítim iaeri i el Marroc va subratllar la importància Ser presidenta del Comitè Econòmic i Fi-dels impostos sobre aquelles empreses que nancer del C’MUN 2011 va ser un gran plaercontaminen el medi ambient, com les compa- i un honor. He de subratllar que tots els nos-nyies aèries, una mesura que també va recal- tres delegats van ser molt actius i apassionatscar Egipte. D’altra banda, les delegacions dels i que crec fermament que en un futur acon-països en vies de desenvolupament veien in- seguiran moltes coses, tant per les seves videsjust haver de pagar els mateixos impostos que com pel món. M’agradaria donar les gràciesles nacions desenvolupades. La Unió Africana, a l’organització per concedir-me l’oportuni-Sud-àfrica i Bulgària es van oposar a aquests tat de presidir aquest meravellós comitè, perimpostos, mentre que la Xina temia donar l’oportunitat de reunir-nos, i pel dur treballsuport a l’aplicació d’impostos sobre les com- dels delegats durant tots aquests dies, quepanyies que contaminen. El resultat d’aquesta han fet d’aquesta conferència un èxit i unadiferència va ser la redacció de dos documents experiència inoblidable. Els delegats del Comitè Econòmic i Financer.
  • 20 C’MUN, the Model United Nations of Barcelona A/C.2/ 2011 General Assembly Distr.: General 8 April 2011 Economic and Financial Committee Sixth Session 2nd Committee Adopted by the C’MUN X Committee at its 6th meeting, on 08 April 2011 Establishing International Taxes on Financial Transactions to Fight Poverty and the Economic Crisis: A) Banking and stock exchanges taxes B)Aviation tax C)Tourism tax The Economic and Financial Committee of the General Assembly, Determined to foster strict respect for the purposes and principles stated in the Charter of the United Nations, Having considered the impact of the financial crisis on the whole world and its threat to long term objectives a the achievement of the Millennium Development Goals, Convinced by the fact that speculative financial transactions should be restricted by international taxes, Affirming that a transaction tax would stabilize asset prices, thus improving general macroeconomic functioning, Emphasizing that a transaction tax would allow the United Nations to have enough funds to accomplish the Millennium Development Goals, Convinced that a better regulation of the financial markets will improve the global economy, Realizing the difficulties in reaching a consensus regarding transportation taxing, Recognizing the crucial importance and the need of immediate considerations in the financial sector, Deeply concerned with the recent food crisis that boosts food prices and raises poverty and hunger, 1. Strongly affirms the necessity of a global and international implementation of a tax on financial transactions; 2. Recommends the implementation of a tax on foreign currency speculations; 3. Further affirms the necessity of 2/3 of the funds raised by the above mentioned taxes to be managed by the MDG Achievement Fund. Under the principle of subsidiarity, in 2015 the funds will be transferred to the UNDP, which will allocate the money to any commission similar to the MDG Achievement Fund; 4. Recommends that 1/3 of the funds raised by the previously mentioned taxes to be managed by each country for internal issues, stressing on the importance of solving the sovereign debt crisis; 5. Suggests that the nature of both taxes should be global and adopted simultaneously by all the countries worldwide; 6. Requests that the value of the tax ranges from 0.05% to 0.25%, depending on the nature and risk of the financial product, which will be evaluated by the already existing UN Commission of Financial Experts; 7. Asks for a minimum tax rate to be set at 0.05% for all countries; 8. Recommends the inclusion of countries which have already implemented taxes in their national legal sys- tem to the abovementioned tax system; 9. Further recommends public companies not to pay taxes as long as the nature of their activity is not specu- lative; 10. Affirms that, in order to fight speculation and enhance development, financial transactions related to trade will not be affected by this tax; 11. Suggests the IMF to strengthen the Financial Sector Assessment Program for closer financial sector sur- veillance; 12. Calls upon those nations interested in taxing transportation to act regionally and nationally under the gui- dance of the UN, emphasizing that we recommend states to avoid taxing maritime transport as it is essential for trade; 13. Acknowledges the importance of tourism and trade and therefore, cannot, at this point, reach a consensus regarding transportation taxes; 14. Encourages the FAO to take serious action against food speculation before 2015; 15. Stresses the critical need of making regulation and supervision more effective; 17. Encourages the international community to take long-term actions to strengthen the international econo- mic system, such as restricting complex financial products; 18. Decides to remain active on this matter.
  • edito- 21Comitè Ad Hoc de l’Alianza de CivilitzacionsGènere i migracióAleksandra Semeriak. Copresidenta del Comitè Ad Hoc de l’Aliança de Civilitzacions del C’MUN 2011.Universitat Pompeu Fabra. El Comitè Ad Hoc de l’Aliança de Civilitzacions durant el primer dia de sessions. Aquest any durant el sisè C’MUN el co- la grata visita, els delegats estaven a puntmitè de l’Aliança de Civilitzacions es va per començar el debat, volent ser afegitshaver d’enfrontar a un tema de debat tan gairebé tots a la speakers list. Quan la ses-ampli com consistent, i tan important com sió estava arribant a un punt culminant, unconflictiu. El contingut, sempre al voltant succés inesperat va sacsejar al comitè: Juande la importància de gestionar la migració, Sebastián Mateos anunciava davant les ca-aquest any també intentava mantenir en el res sorpreses dels delegats que les revoltespunt de mira el rol de gènere. Tres van ser a Myanmar havien portat a una repressióels subtemes en els quals es dividia el títol per part del règim militar del país i acabatde la conferència: igualtat de gènere, vio- amb la vida d’Aung San Suu Kyi, el “símbol”lència de gènere i símbols religiosos visuals. més conegut de l’oposició birmana. L’agen-La migració de per si ja és un tema molt da establerta pels delegats en el matí va serdifícil de tractar, sobretot en qüestions po- ajornada per tractar la crisi en primer lloc.lítiques i culturals on s’enfronten els països Tots els països van intentar buscar mesuresque reben migració i els països d’origen. i solucions al gran flux de migracions que,Afegint religió i igualtat de gènere, està- després del greu succés, va començar a patirvem a l’expectativa de com es desenvolu- la població birmana cap a la Xina. Tot i te-paria el debat. nir diferents interessos econòmics a la zona, les delegacions van intentar oblidar (en la El primer dia de conferències vam tenir mesura possible) els beneficis personals perla magnífica oportunitat de comptar amb emetre una declaració que recomanava unala presència de Juan Sebastián Mateos, intervenció d’ajuda humanitària a la zonacap de serve i de l’Oficina, dins del Minis- que evités el desplaçament i les possibles ca-teri d’Afers Exteriors i de Cooperació, de la tàstrofes que puguin derivar de aquest de-“veritable” Aliança de Civilitzacions, on els senllaç, una declaració que al dia següentdelegats van poder obtenir informació de va ser presentada a primera hora davant elprimera mà sobre el comitè i fer preguntes Consell de Seguretat que estava treballantexpressant la seva pròpia opinió sobre els en una resolució sobre el conflicte.temes, abans de “ficar-se en la pell” delsrepresentants del país que els havia estat Després d’haver tractat la crisi, els repre-assignat per als següents dies. Després de sentants presents en el comitè el segon dia
  • 22 estaven a punt per reprendre el debat al que una resolució que no respectés les tra- voltant de la migració i la igualtat de gène- dicions culturals i les religions del país d’ori- re. Insistint en la importància de gestionar gen dels migrants no seria del seu gust i no bé el temps (ens quedaven només un dia i tindria la seva aprovació. Influenciats per la mig de sessions), els delegats van posar tot polèmica notícia de la prohibició dels vels el seu esforç per començar a ajuntar idees integrals a França, el resultat del treball del i buscar solucions. El dia va començar amb comitè buscava l’aprovació de les delegaci- dos working papers guiats per les delega- ons afectades en aquest sentit sense anar cions de Perú per una banda, i d’Austràlia, en contra dels països d’acollida. de l’altra. Semblava que el tema principal d’igualtat de gènere quedava abordat en Existint encara alguns desacords, el debat ambdós documents, trobant algunes sem- havia d’avançar. Els nous punts van ser afe- blances i també diferències. Seguint l’es- gits al working paper i noves peticions van perit de l’Aliança de Civilitzacions que els ser preses en consideració. Cada delegació presidents del comitè tant recordàvem, els tenia alguna cosa a dir i el temps premia. delegats van decidir apostar pel consens i Gràcies a la col·laboració de tots els dele- unificar ambdós working papers en un. La gats, que dedicaven tot el seu esforç tant resolució estava a punt de néixer. Però a durant com fora de les sessions formals, un mitja tarda les delegacions dels països mu- veritable treball en comú va poder ser rea- sulmans i les organitzacions religioses com litzat. Les delegacions que ho van conside- la Santa Seu i l’Organització de la Confe- rar necessari, van enviar les seves propostes rència Islàmica van manifestar el seu desig de modificació i durant un unmoderated d’afegir el tema dels símbols religiosos a caucus, on els representants, en comptes causa de la seva importància relacionada d’ajuntar-se en petits grups es van quedar amb la població migrant i l’educació. Tot i asseguts en els seus respectius seients, es va la crítica soferta per algunes delegacions, discutir punt per punt, de manera informal, que argumentaven que seria molt difícil el working paper i les modificacions i es van trobar consens sobre aquest tema en tan argumentar perquè aquestes havien o no de poc temps, els representants dels països realitzar-se, perquè així totes les delegacions musulmans van saber demostrar que això estiguessin al corrent dels canvis i poguessin no podia quedar fora de la resolució. Els mostrar el seu acord o desacord en el mo- moderate caucus van ser utilitzats per po- ment. Aquest procediment, valorat molt po- der exposar les seves inquietuds i les seves sitivament pels presidents del comitè, va fer intencions als altres delegats, deixant clar possible que l’últim dia, quan el documentEls delegats del Comitè Ad Hocde l’Aliança de Civilitzacions.
  • edito- 23va ser presentat com a draft resolution, no amb respecte als drets humans. Una resolu-hi hagués ni una esmena i que la resolució ció que ho té tot.final aconseguís el vot favorable de totesles delegacions. Una resolució que insta a la Diuen que si es repeteix molt alguna cosa,millora de les mesures ja recomanades ante- al final l’acabes interioritzant. I crec que, tantriorment. Una resolució que insisteix que la Pau Petit (president del comitè) com jo, de tantigualtat de gènere està directament lligada repetir dins del comitè que l’Aliança de Civilit-a la pobresa, a l’educació, als serveis socials zacions havia de buscar el consens i treballari a la implementació de polítiques que han conjuntament, no com delegacions separades,de dissuadir les existents diferències. Una sinó com un grup d’amics, vam aconseguir queresolució que recomana i aconsella a tots aquesta idea estigués present en cada decla-els països membres de les Nacions Unides ració i en cada proposta que emetien els de-que promoguin la igualtat d’oportunitats legats. No podem estar més contents amb eli la igualtat d’accés de les dones als sectors treball realitzat en un temps limitat. Ens ha-públics i privats de la societat, tant des de gués encantat tenir l’oportunitat de discutirl’administració com des de l’educació. Una més a fons cada un dels temes proposats perresolució que es basa en el respecte del mul- l’agenda i entrar en els detalls que sorgien delsticulturalisme i de les diferents religions, de subtemes. Així mateix, esperem que les sessionsla llibertat dels migrants de conservar les hagin estat del grat de tots els delegats i de-seves tradicions sense ser discriminats i d’es- manem disculpes per si algunes expectativescollir lliurement el seu estil de vida, sempre no són assolides. Finalment i de nou, gràcies.The Ad Hoc Committee on the Alliance of Civilizations8 April 2011Statement by the President of the UN Alliance of CivilizationsAt the 6th United Nations Model, held on 7 April 2011, in connection with the Alliance’s considera-tion of the item entitled “The issue of Myanmar crisis”, the President of the Alliance of Civilizationsmade the following statement on behalf of the Alliance:“Condemns the outbreaks of violence in Myanmar.“Demands an immediate end to violence from both the demonstrators and the military.“Invites neighboring countries to take substantive action to help the refugees from Myanmar.“Encourages UN members, especially those who have achieved a higher level of economic deve-lopment, such as the USA and consenting EU countries, to give humanitarian and financial supportto handle the situation of the refugees that might arrive to the neighboring countries, since thesecountries will not be able to handle the crisis without help.“Recommends the Security Council to be vigilant of the current events.“Encourages Myanmar to be as cooperative as possible in keeping the international community in-formed about the recent events, by allowing international NGOs and journalists to enter the countryand report on the migratory movement.“Reminds Myanmar of the potential threat that massive, uncontrolled migration movements mightpose, making this issue of international interest.“Encourages financial support for any neighboring country that is willing to help the refugeesthrough the help of more economically developed countries and the International Monetary Fund.“Views positively any humanitarian mission that includes provision of medical help for shelters andanything else that can be offered with the help of relevant NGOs such as the Red Cross, DoctorsWithout Borders and other NGOs from the Platform of European Social NGOs.“Emphasizes the importance of cultural exchange in order to achieve mutual understanding to solvecontroversies in a peaceful manner to contribute to the stabilization of the region so as to achievedevelopment.”
  • 24 C’MUN, the Model United Nations of Barcelona A/C. Ad Hoc/ 2011 General Assembly Distr.: General 9 April 2011 The Ad Hoc Committee on the Alliance of Civilizations The General Assembly, Reaffirming the commitment made by the United Nations regarding the Millennium Development Goals, Recalling the resolutions S/RES/1325, S/RES/1261, S/RES/1265, S/RES/1296 and S/RES/1314 vo- ted by the Security Council, as well as relevant statements made by its Presidents, Bearing in mind the commitments of the Beijing Declaration regarding the platform for action (A/ RES/52/231) as well as those contained in the resulting document of the twenty-third special session of the United Nations General Assembly on “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century” (A/S-23/10/Rev.1), Convinced that global cooperation amongst states is of crucial importance in eliminating gender inequality, Noting with deep concern the inefficiency and lack of coordination of past initiatives, Deeply disturbed by the widespread violation of women rights and the persistent inequalities that exist between men and women, Fully alarmed that gender discrimination is the principal reason why different manifestations of gender inequality and violence against women occurs in all countries, 1. Further invites new measures and improvements of those which already exist in order to prevent, reduce and prosecute all forms of violence against women. Special attention should be dedicated to female migrants in order to eliminate human trafficking and ethnical violence; 2. Considers that gender equality is directly linked to poverty, education, health services, juridical assistance and employment. The development and implementation of policies and programs with a determinant focus on gender is encouraged; 3. Requests the enforcement of existing structures of a Committee of Control and Evaluation, such as UN Women. This committee formed by independent experts will analyze annual reports sent by country members. Encouraging the UN members to collect and make available the relevant data for such reports, which should address each country´s situation regarding gender equality, especially in education area. Experts would make recommendations for improvement to each country regarding each situation; 4. Calls for the establishment of governmental programs to improve gender equality: (a) Promote access and participation of women in the political sphere, public government and admi- nistration, and in the decision-making roles; (b) Encourage the access of women into each level of the working sector, in consideration to the specific economical structure of each region; (c) Promote equal access to social and cultural services; (d) Encourage the adoption of measures by enterprises and governments that favor conciliation bet- ween individual personal and working lives. Assuring that maternity issues do not affect women´s employment rights; (e) Promote a positive image of women in employment, as well as the values of equality through the media and educational programs; and (f) Recommend measures in order to condemn and punish domestic violence, including sexual vio- lence; 5. Endorses education measures: increase national efforts to guarantee the equal access of women at all education levels, especially at primary school. Programs will also be dedicated to making school affordable for all families;
  • edito- 25C’MUN, the Model United Nations of Barcelona A/C. Ad Hoc/ 20116. Expresses its appreciation to the states which guarantee free choice of religious education and/or secular education at school. However, we encourage all countries to include religious studies intheir curriculum in order to allow students to be aware and respectful with both their own and allreligions and traditions;7. Further suggests that all countries allow personal religious symbols, in their private schools, asa minimum;8. Encourages the promotion of educational programs which respect Universal Human Rights prin-ciples, cultural and ethnical diversity, and the freedom of choosing and practicing a religion;9. Calls upon universal access to family planning education, including education on gender rela-tions, in line with each country’s culture, religion and tradition in multiple forms, as long as it doesnot impinge on the fundamental human rights:(a) Suggesting the promotion of educational programs in order to reduce the spread of venerealdiseases in all countries; and(b) Suggesting the teaching of mutual respect amongst the genders in accordance with each country´scultural norms;10. Reaffirms the importance of women´s access to education and calls for the investment of the UNmembers in this sector, especially for developing countries;11. Takes note of the role of non-governmental sectors in developing educational, social and culturalprojects and contributions;12. Further invites the development of a mechanism of cooperation for the implementation of hu-manitarian border management strategies, in order to ensure the respect of human rights of migrantwomen;13. Expresses its hope of the inclusion of specific measures related to migrant women in order tofacilitate their integration;14. Recommends free obligatory language classes for all migrants who do not speak the languageof the host country, along with the creation of parents groups (with an emphasis on the participationof women) in order to facilitate their integration into the host community to allow them to play anactive role in their child´s educational development;15. Invites the creation of shelters for abused women which will provide both a safe haven for abu-sed women and also ferment their reintegration into host societies –helping them to enter or re-enterthe labor market and look for housing.This decision has been adopted by consensus of all the present and voting delegations.The delegation of Argentina supports this resolution, with the following reservation to article 14:The word “obligatory” used in this resolution may be used by some countries as a political measureto discriminate or to increase obstacles for legal free migration.
  • 26 UNESCO Tradicions versus benestar animal Catherine Moore. Presidenta del Comitè de la UNESCO del C’MUN 2011. Universitat d’Essex.El Comitè de la UNESCO durantel primer dia de sessions. El Comitè de la UNESCO en el C’MUN 2011 resolució i oposar-se a la mateixa que van va debatre tant sobre el patrimoni immate- esgotar la llista d’oradors. Quan això passa, rial com sobre el material al llarg de tota la cosa que ja s’havia explicat al comitè diver- conferència. El tema de la tauromàquia i el ses vegades al llarg dels primers dos dies, benestar animal van ser el punt al voltant el comitè ha de votar sobre les resolucions del qual va girar el debat sobre el patrimoni que s’hagin presentat en aquest moment. El immaterial. debat es va tancar i el procés de votació va començar. Com havia hagut algunes objec- La presència d’organitzacions com la cions per part de diversos delegats pel que WSPA i PETA van fer una gran aportació al fa a la qualitat de la resolució, per mante- debat, atorgant el do de la paraula a aquells nir la coherència d’alguns delegats respecte que no tenen “veu humana”. El primer dia, al seu vot, es va presentar una moció per els delegats van presentar l’agenda del seu a un roll call vote seguida d’una altra que país establint així un marc sobre el qual tre- proposava la divisió del vot per clàusules. ballar de cara a la resolució final. Sis wor- Totes dues es van aprovar i el comitè va vo- king papers van ser presentats on s’esbos- tar la resolució 1.2 clàusula per clàusula a saven les idees generals dels delegats, idees través d’aquest procediment. Aquesta draft que van ajudar en gran mesura a redactar resolution de 14 clàusules va ser aprovada les draft resolutions. amb l’excepció de les clàusules 3 i 4, les més polèmiques. Es va convertir llavors en la El segon dia, el debat va adquirir un to resolució 1 i el comitè passaria aviat cap a molt més seriós. Els delegats van treballar un segon tema. Encara que la resolució fos ràpidament per convertir els working pa- aprovada, estava clar que aquesta no era la pers en draft resolutions. Al migdia, una ja resolució que el comitè volia, ja que les es- havia estat presentada al ple per debatre i menes van ser nombroses. un altre enviada als presidents per a la seva revisió. Després de dinar, es va produir un No obstant això, aquest va ser un exem- intens i acalorat debat sobre la resolució, les ple on les regles de procediment van di- seves clàusules operatives i les parts que ne- ficultar el debat, ja que la manca d’expe- cessitaven ser millorades. De fet, el comitè riència d’alguns delegats va ser òbvia als estava tan absort en escriure esmenes a la ulls dels presidents del comitè. La resolució
  • edito- 27final, però, va proporcionar un punt de vis- discutir sobre la propietat dels Marbres delta general sobre el tema que ens ocupava. Partenó i quin d’ells era el propietari legí-Es va fer una distinció entre la crueltat in- tim. Els delegats, en aquest tema en par-fringida als animals amb el propòsit de di- ticular, estaven més actius i compromesosvertir-se i les massacres realitzades als ma- amb el debat que en el primer tema, ja queteixos amb fins religiosos. Aquesta última, més països es van sentir implicats en l’as-d’acord amb el comitè, hauria de prevaldre sumpte que ens ocupava.per no atemptar contra el dret a la llibertatde religió. Després de 4 hores de debat, una draft re- solution va ser presentada, votada i aprova- A més, la resolució va proposar una sèrie da. Aquesta resolució fomenta la comunica-de mesures que els països podrien imple- ció entre els països directament implicats enmentar per reforçar la legislació en contra aquestes qüestions i es proposa a la matei-de la crueltat envers els animals, d’una ban- xa UNESCO com un tercer actor en qualitatda, i de l’altra, per millorar les condicions d’àrbitre en aquestes disputes.de vida d’animals com bous, gossos, etc.Pel que sembla, tot i la naturalesa inusual Les àmplies i profundes recomanacionsdel tancament del debat sobre el tema, la van ser fetes també amb l’esperança demajoria del comitè va estar d’acord amb la solucionar el tema. Va quedar clar per alsmajor part de la resolució tal com va quedar presidents que si els delegats haguessin tin-establerta. Només dos clàusules van ser eli- gut més temps per debatre aquest tema, laminades durant el procediment de votació, qualitat de la resolució hauria estat major ila resta de la resolució va romandre intacta. les estratègies assumides pel comitè hauri- en estat de més calat. Un segon tema va ser introduït llavorsen el comitè, “Tràfic il·lícit de la Propietat En general, els presidents van quedarIntel·lectual”. Mentre que alguns actors prou satisfets amb el resultat final de la ses-van haver de ser reassignats, cas d’ONG i sió del comitè, ja que es va fer evident queobservadors com WSPA i PETA, ja que no molts dels participants eren principiants.eren necessaris per al debat, un canvi sem-blant va ser introduït respecte a altres pa- La nostra esperança és que gràcies a l’ex-ïsos per fer el debat més dinàmic, incloent periència adquirida en el C’MUN 2011, elsuna delegació de Grècia i un nou Regne delegats s’entusiasmin pel concepte deUnit reformat. Això va resultar ser força MUN tant com ho fan els presidents. Espe-interessant ja que aquests dos països van rem veure-us al C’MUN 2012!! Els delegats del Comitè de la UNESCO.
  • 28 C’MUN, the Model United Nations of Barcelona UNESCO/ 1/ 2011 UNESCO Distr.: General 8 April 2011 The United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization Topic: Traditions versus Animal Welfare The General Conference of the United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization, Noting with regret that animals are subjected to both physical and mental suffering caused by some of the traditional cultural practices involving animal use, Recalling the Recommendation on Safeguarding Traditional and Popular Culture of 1989, the Declaration of Principles on International Cultural Cooperation of 1966, the Universal Declaration on Cultural Diversity adopted by the UNESCO General Conference of 2001, the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage of 2003, Guided by the definition of “cultural heritage” adopted within The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Recognizing animals are sentient creatures, highly perceptive and capable of experiencing a range of emo- tions, including pain and suffering, Understanding the need to uphold respect and compassion towards animals, Recognizing animal welfare as a key priority on the domestic and international agenda, Acknowledging that animal neglect in spheres encompassing farming and agriculture should be reduced, Desiring that countries economically dependent on practices involving cruelty would be supported by nations in adopting have the potential to find alternative sources of revenue, Affirming the need to use humane methods of slaughter in circumstances of unavoidable slaughter, Acknowledging that improved animal welfare is conducive to the fulfillment of the UN Millennium Develo- pment Goals, Realizing that the current phenomenon of globalization also entails the reestablishment of values and the evolvement of cultural practices, Bearing in mind that animal slaughter for necessity and slaughter or torture for entertainment purposes should be distinguished and the latter should be condemned, Acknowledging that religion has to be respected, that a balance can be ensured between religious values and animal welfare, Recognizing every human being’s right to have access to food, as established in the UN Declaration of Hu- man Rights, likewise the animal consumption as a necessity, Underlining that animal consumption for necessities should not involve endangered species, Taking into consideration that not only direct actions over animals, but also the deterioration of the environ- ment has an influence in animal welfare, Adopts the following resolution: 1. Encourages the establishment of an international body which Multinational Corporations and international organizations would be invited, along with nation states, to discuss the issue of animal welfare; 2. Calls for the modification and improvement of the Universal Declaration of Animal Welfare and recogni- tion of the latter by the United Nations; 3. Advises the states to monitor the religious sacrifices during the festival days in order to make sure that animals are not subject to torture; 4. Requests nations to ensure the presence of animal welfare experts in religious festivals to guarantee the quick and safely monitored deaths so as to reduce suffering as much as possible; 5. Suggests making sure that animals are respected and honored through a number of activities such as movies, plays, lectures and publications, within the context of an international campaign sponsored by the UNESCO; 6. Implores governments to draft legislation concerning animal well-being in order to improve animal welfare and protection; 7. Encourages the nations which already have regulations and policies regarding animal welfare to strengthen their existing legislation so that they can be more effective. 8. Recommends the monitoring and regulation of traditional animal trading in the international markets;
  • edito- 29C’MUN, the Model United Nations of Barcelona UNESCO/ 1/ 20119. Affirms member states enforcing educational programs that provide information regarding current and pastpractices involving animal cruelty;10. Encourages member states to engage in deliberate local efforts that seek to eliminate unnecessary suffe-ring and/or death in entertainment;11. Further invites nations to share scientific and technical expertise in assisting the abovementioned countriesin their endeavor;12. Encourages member states to empower pre-existing civil society movements and NGOs that deal withanimal welfare;C’MUN, the Model United Nations of Barcelona UNESCO/ 2/ 2011 Distr.: General UNESCO 9 April 2011The United Nations Education, Scientific, and Cultural OrganizationTopic: Illicit Trafficking of Cultural PropertyThe General Conference of the United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization,Recognizing that cultural property is important for the preservation of world culture,Convinced that illicit trafficking of cultural poverty erodes and destroys the history and heritage of nationsand threatens the preservation of culture,Bearing in mind the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export andTransfer of Ownership of Cultural Property (1970), The Second Protocol to the Hague Convention of 1954,The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (Rome, 1995),Adhering to the definitions of cultural property, illicit trafficking, among others in the aforementioneddocuments,Adopts the following resolution:1. Reminds that the problem of illicit trafficking is both a domestic and an international problem;2. Promotes financial help for those countries who have difficulty in implementing measures to monitor;3. Encourages the loan of cultural property for educational research purposes, time, restitution, and returnbased on the agreement between legally recognized entities;4. Proposes that discrepancies between two countries over historical transactions will be solved by a third-party authority under the auspices of UNESCO and supported by authorities of legal expertise;5. Suggests that upon the return of an object of cultural significance to the original geographic location, aportion of the accrued funds (donated or otherwise) will be sent back to the former country to aid that countryto preserve its endemic cultural heritage;6. Encourages those countries that exhibit the cultural heritage from other countries in their museums to studyand promote policies to return that cultural heritage to their country of origin, as part of their nations plans fordevelopment;7. Suggests that if a government refuses to return illegally obtained articles, cooperating countries raise theissue in other UN forums as a point of concern with the hope of finding a solution;8. Seeks strong commitment of member countries to regulate the international market;9. Calls for the adherence to pre-existing databases and inventories on cultural property;10. Invites nations which receive national and cultural items for touristic and educational purpose to reinforcea strict supervision of purchased items and to return them when legal conditions of trade are not met.11. Endorses the technical expertise and knowledge transfer from more able countries to others in the form ofconsultants, experts or advisory advisory committees to help regulating crimes related to trafficking.
  • 30 Organització Mundial de la Salut Cap a la fi del tabac? Sara Ersoezlue. Presidenta de l’Organització Mundial de la Salut del C’MUN 2011. Charité Medical School Berlin.El Comitè de l’Organizació Mun-dial de la Salut durant el primerdia de sessions. En l’edició d’enguany del Catalonia Mo- nència del doctor Armando Peruga, gerent del United Nations, l’Organització Mundial de la Tobacco Free Initiative de l’OMS. Pe- de la Salut va dedicar les seves reunions a ruga va mostrar a la Comissió les últimes tractar una de les amenaces més signifi- estadístiques, va esbossar els desafiaments catives per a la salut pública a la qual la que existeixen avui dia en relació al tema i nostra comunitat global s’hagi enfron- va mostrar com la Tobacco Free Initiative ha tat mai: el tabac. Per respondre a aquesta estat lluitant contra el consum de tabac du- epidèmia global, 168 països van signar el rant les últimes dècades. A continuació, Pe- conveni marc de l’OMS per al Control del ruga es va oferir a respondre les preguntes Tabac (CMCT OMS), i molts d’ells, incloent que calguessin i ni un sol delegat es va voler recentment a Espanya, han prohibit fumar perdre aquesta oportunitat única. I després en llocs públics. Però, malgrat tots aquests de la seva intervenció, els delegats van te- esforços, el consum global de tabac està nir l’ocasió d’informar sobre la posició del augmentant, sobretot entre els joves i par- seu país. Abans del dinar, es van formar els ticularment en els països en vies de desen- primers els primers lobbies i es van lliurar volupament. Per què es dóna aquesta la cinc working papers, fet que va merèixer un tendència? I com la comunitat global pot fort aplaudiment. No obstant això, després afrontar aquest problema de la manera d’aquest potent inici, l’OMS va decaure en més efectiva? Quins són els obstacles? I com la seva motivació durant la tarda. A més, es poden superar? Aquestes preguntes i van començar a sorgir dubtes sobre les re- moltes més van estar presents a la Comissió gles de procediment i ens vam trobar amb durant els dies del C’MUN, i els delegats van diversos “minuts de silenci”, una cosa in- haver de respondre-les. freqüent durant un debat formal, que vam aconseguir superar, a través també de diver- Els temes centrals tractats a la Comissió ses declaracions informals a la sala. van ser el control de la publicitat, la prohi- bició de fumar, l’educació, els impostos, les El segon dia va començar amb un mode- perspectives ambientals i la creació d’indús- rate caucus, en el qual es van tractar diver- tries alternatives a la indústria del tabac. sos aspectes relacionats amb el consum del A més, els aspectes culturals derivats de o tabac, desenvolupant un fructífer debat. relacionats amb el consum del tabac tam- Mentre que en el primer dia es van succeir bé van ser temes de debat plantejats per nombroses declaracions generals i repeti- diversos països. tives sobre el CMCT OMS, el segon dia els delegats van tenir idees més concretes. Per La primera sessió de l’OMS va començar exemple, la proposta d’incrementar l’im- amb entusiasme, gràcies a l’estimulant po- post sobre els materials i instal·lacions ne-
  • edito- 31cessàries per a la producció dels cigarretsi altres productes derivats del tabac. Aixímateix, durant el debat formal, hi va haveralgunes declaracions dignes de menció. Perexemple, un delegat va començar el seu dis-curs amb una afirmació rotunda: “El càncerés dolent, oi? Llavors, fumar també ho és“. Més tard, vaig saber que alguns delegatss’havien aixecat més aviat del que caldriaper tenir temps suficient a familiaritzar-se directament a la draft resolution. Al final, laamb les regles de procediment, el CMCT i resolució, recolzada per Alemanya, Kenya ila posició del seu país. De la mateixa ma- Suècia, va ser aprovada a les 13:15.nera, dos delegats van voler fer màxim úsdels seus drets, demanant drets de rèplica, Per a mi, personalment, va ser un plaerel que va caldejar l’ambient. Malgrat tota presidir l’OMS i tractar aquest tema. Vaigla polèmica, els delegats volien establir una disfrutar molt amb l’enfocament inter-base d’acord comú; un fet que de vegades disciplinari atorgat a aquest assumpte alresultava massa ambiciós. Vam estar més tractar-lo com un tema salut pública, i enque sorpresos quan vam rebre una draft general estic molt satisfeta de com ha anatresolution recolzada per la Tobacco Free la simulació de l’OMS. Durant la cerimòniaInitiative de l’OMS i Phillip Morris. Al final d’obertura vaig tancar el meu discurs ambdel segon dia, la primera draft resolution va una pregunta “cap a on va la nostra comu-ser presentada i l’endemà es va lliurar la se- nitat global?, cap a una epidèmia més greugona. Ambdues resolucions van tenir el seu o cap a la fi del tabac?”. Després de tres diesmèrit. No obstant això, cadascuna responia de simulació, la meva pregunta va tenir unaa un enfocament diferent: una tractava el resposta clara: “cap a la fi de tabac”. Peròtema de les polítiques de salut públiques i encara és incert quan arribarà aquest final.l’altra tractava els aspectes econòmics. Per Això depèn de nosaltres. Vegem com es so-tant, vam animar als delegats a que unissin luciona en el 2030. Abans de la nostra novales dues idees. reunió en el 2030 per avaluar si es va assolir el nostre objectiu, m’agradaria expressar el Al tercer dia, just abans de començar el meu agraïment a tots, honorables delegatsnostre darrer debat sobre les resolucions, de l’OMS, per fer d’aquest MUN una fantàs-el Comitè va experimentar un moment una tica experiència! Tots vau fer un gran tre-mica dramàtic: el delegat de l’Iran va de- ball! També m’agradaria donar les gràciescidir retirar el seu suport a la seva pròpia a Dogan per ser un fantàstic copresident. Idraft resolution per signar l’altra. Durant finalment, m’agradaria donar les gràcies aels darrers 90 minuts, els delegats van trac- Raül per haver-me donat l’oportunitat detar de fer millores en aquest esborrany de formar part en el C’MUN 2011. Ho vaig gau-resolució a través d’esmenes. Després de dir molt, gràcies! I un agràïment molt espe-l’última ronda de debat i les esmenes, la cial a Ambiorix, que sempre hi era quan elsala va fer una moció per moure la votació necessitàvem! A dalt, els presidents del Comitè de l’Organització Mundial de la Salut. Avall, tots els delegats.
  • 32 C’MUN, the Model United Nations of Barcelona WHO/1/ 2011 World Health Organization Distr.: General 9 April 2011 The World Health Assembly, Noting that tobacco is proved to be the most fatal preventable cause of death, Acknowledging the effectiveness of tobacco control measures for the improvement of health, Recalling the articles 2, 6, 13 and 15 of the World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control, Deeply concerned by the increasing consumption of tobacco products, Recalling its resolutions WHO 49.17, WHA 52.18 and WHA 56.1 in accordance with Article 19 of the Cons- titution of WHO, Guided by the notion of the ascendancy of public health against the right of personal choices, Appreciating the full protection of public health, achieved in some countries by the total ban of smoking in public places, Acknowledging and appreciating the work that is being done on the Protocol on Illicit Trade, 1) Proposes the participation and cooperation of specialized international agencies and programs, including the international labor office, the United Nations Development Program, the Food and Agricultural Organi- zation of the United Nations and World Bank; 2) Recommends the establishment of working groups intended to help the collection of data referring to the implementation of the treaty and examine the conditions of tobacco production in developing countries; 3) Suggests the protection of public health, through the implementation of bans and restrictions of advertising, sale and promotion of tobacco products; 4) Further recommends the enforcement of higher taxes and the implementation of excise on all tobacco products; 5) Requests more studies to be conducted and more data to be collected as far as taxation is concerned; 6) Invites the working group that is handling this issue to consider the balance in increasing direct and indirect taxes; 7) Proposes the establishment of an intergovernmental negotiating body that will evaluate the specific eco- nomic conditions of each country and recommend appropriate rates accordingly; 8) Urges the implementation of a restriction on waste (both chemical waste and tobacco waste), a limitation on pesticides and carbon emissions, through establishment of a working group, in order to address: a. the detrimental effects on the environment, caused by tobacco production through the contamination of water, b. soil degradation, c. lack of biodiversity; 9) Encourages the creation of long term programs in order to find alternative livelihoods to tobacco in colla- boration with the Tobacco Free Initiative done through a development perspective since it involves health, social , environmental and economic aspects beyond substitution of one economic activity for another; 10) Invites all the parties to the WHO Framework Convention of Tobacco Control (FCTC) to contribute to raising of funds and the establishment of mechanisms to supervise the implementation of the Articles 17 and 18 of the Framework Convention; 11) Requests the establishment of a new ad-hoc committee under the World Trade Organization (WTO) that will regulate the trade of tobacco products in order to strengthen the multilateral collaboration in boarder control; 12) Supports the collaboration of an Inter-Agency Task Force on Tobacco Control which works under the World Health Organization with the WTO; 13) Further Invites the Conference of the Parties (COP) to establish: a. a special fund to help developing countries, b. a study group on new technologies and investments that will help developing countries overcome high deficits and public debts; 14) Asks all member states to allocate a bigger proportion of current tax revenues from tobacco products in support of education and cessation programmes; 15) Encourages all member states to consider cultural aspects of tobacco consumption when making any decision concerning tobacco; 16) Welcomes the fund for education and smoking cessation programme from Tobacco-Free Initiative and other stakeholders.
  • edito- 33Cort Internacional de JustíciaEl Futur del Pol NordMarta Garbarino. Jutge primera de la Cort Internacional de Justícia del C’MUN 2011. Universitat de Trieste. La Cort Internacional de Justícia durant el primer dia de sessions. La Nova “guerra freda” entre els Estats rial a l’àrea. De fet, a conseqüència de lesUnits i la Federació Russa: així han definit condicions climàtiques extremes i al delicatels experts la situació en l’Àrtic. Segons equilibri de la natura a l’àrea, la proteccióla definició que va publicar el Consell Àr- i preservació de l’Àrtic s’ha convertit en untic, quan parlem sobre l’Àrtic, ens referim dels grans objectius, tant les Nacions Unidesa una àrea molt extensa, que ocupa més com de moltes ONG, que temen que l’incre-d’una sisena part de la massa continental ment de les activitats humanes en aquestade la terra i que és la llar de quatre milions àrea puguin causar danys irreparables a unade persones, incloent més de trenta pobles zona tan fràgil i amb una flora i fauna tanindígenes. característica. Atès que prop del 30% del petroli i el gas Com ha canviat la regió de l’Àrtic finsmundial subjauen sota de l’Oceà Àrtic, la ara?, I quins canvis futurs s’esperen? Aques-“competició” entre els estats Àrtics per re- tes van ser les desafiants qüestions a lesclamar la propietat del Pol Nord com seva ha quals els delegats de la Cort Internacionalcomençat. De fet, l’impacte negatiu de l’es- de Justícia van haver de donar resposta du-calfament global, causat pel canvi climàtic, rant els dies del C’MUN 2011.ha contribuït darrerament a una accelera-ció inesperada del procés de desgel a l’àrea, Així que ara anem a fer una ullada al tre-per això ara hi ha noves oportunitats per a ball de la Cort Internacional de Justícia du-l’explotació de recursos naturals a la zona. rant el C’MUN 2011!A causa del potencial econòmic, l’Àrtic s’haconvertit en una de les majors prioritats de Des del primer dia de la conferència es val’agenda política dels 8 estats àrtics. A més, veure clarament que la discussió seria moltatès que els canvis en l’Àrtic afectaran no interessant però al mateix temps molt difí-només a la població local i l’ecosistema na- cil, per la seva amplitud i els tecnicismes deltural, sinó també la resta del món, l’atenció tema. Durant la primera sessió, cinc estatsde la comunitat internacional s’està foca- membres i sis observadors van tenir l’oca-litzant en la militarització i el dret territo- sió de presentar les seves opinions sobre el
  • 34 tema. No obstant això, més tard el debat es En l’últim dia de sessions, la Cort va discutir va paralitzar, per això els jutges van instar el tema de la protecció del medi ambient i el a l’aprovació d’una nova agenda, dividint dret dels pobles indígenes. Tot i que la qües- els temes generals en diversos subtemes, tió del dret dels pobles indígenes es va evitar acceptats unànimement per la Cort després durant el debat, tots els estats membres al d’una petita discussió. final van estar d’acord amb els principis de la Declaració dels Drets dels Indígenes. A més, D’aquesta manera, el segon dia va comen- molts observadors van introduir dades relle- çar amb el primer punt de la nova agenda: vants sobre el nivell de contaminació a la re- l’aspecte econòmic i la gestió dels recursos gió àrtica i l’impacte del canvi climàtic. naturals a l’Àrtic, amb especial referència a la pesca, a la indústria minera i a l’explota- Aquest mateix dia més tard, els jutges per ció de petroli i gas. D’una banda, els estats fi van anunciar al tribunal que estaven satis- membres van debatre sobre la gestió dels fets amb la informació recopilada fins al mo- nombrosos recursos naturals existents en ment i que estaven preparats per pronunciar l’àrea, reiterant el principi de sobirania es- una opinió. He d’admetre que l’alt nivell del tatal sobre aigües territorials, ja esmentat debat i la preparació meravellosa de cada en la Convenció de les Nacions Unides sobre un dels delegats van fer el treball dels tres el Dret del Mar (CONVEMAR). Respecte a la jutges encara més difícil. Després d’un llarg gestió de recursos naturals més enllà de la i desafiant intercanvi d’opinions, els jutges zona anomenada Zona Exclusiva Econòmica, van decidir unànimement presentar una la Cort va discutir dues possibles solucions: opinió i llegir-la a la Cort. Bàsicament, els una extensió del mandat de l’Autoritat In- jutges van reconèixer la Convenció de les ternacional per als Fons Marins o la creació Nacions Unides sobre el Dret del Mar com d’un nou tractat. l’únic acord obligatori a la regió i van decla- rar que no podrà haver més militarització, I d’altra banda els Observadors, especial- peticions territorials o explotació econòmi- ment el Programa de les Nacions Unides per ca en l’alta mar, fins que es duguin a terme al Medi Ambient (PNUMA) i Greenpeace, exploracions científiques més profundes que van posar èmfasi en la necessitat d’imple- aclareixin la composició de l’àrea. mentar la “responsabilitat social corporati- va” entre les empreses privades i públiques. Segons el meu punt de vista personal, el També van exigir un consentiment “lliure, treball de la Cort Internacional de Justícia prioritari i ben fonamentat” quan s’han de s’ha caracteritzat no només per la innom- realitzar activitats econòmiques en la terra brable quantitat de mapes projectats a la dels indígenes. pantalla, sinó també per molts records me- ravellosos de dur a casa. Personalment, em La segona part del debat es va dedicar al va impressionar l’alta preparació i dedicació tema de la sobirania. Tots els països van es- de cada delegat, la seva passió i entusiasme tar d’acord amb els principis expressats en durant tres dies de conferència, dins i fora la Convenció de les Nacions Unides sobre el de les sessions formals, va ser simplement Dret del Mar (1982). Segons aquest conve- increïble i inolvidable. El treball dins de la ni els estats riberencs tenen el llit marí més Cort Internacional de Justícia es va realit- enllà del límit de 200 milles marines, si és zar sense complicacions, la veritat és que part d’una plataforma continental d’aigües mai podria haver imaginat tenir millors i poc profundes. Es va informar a la Cort que més inspiradores cojutgesses. Voldria agrair moltes de les peticions territorials en l’àrea de nou a Maarja Meitern i Dechen Campo s’havien solucionat, però la propietat del Alba per la seva valuosa ajuda i el seu su- Pol Nord continuava sent la base del con- port incondicional abans, durant i després flicte. Aquest mateix dia més tard, la Cort va de la conferència. Finalment, vulgui agrair poder obrir també el debat sobre la qüestió a la família d’ANUE, el director i tots els or- de la militarització. Molts països van afir- ganitzadors per donar-me l’oportunitat de mar que la militarització de les seves terres participar en una experiència tan estimu- àrtiques es va dur a terme com a mitjà de lant i enriquidora una vegada més. Va ser defensa contra les possibles amenaces exte- un veritable plaer treballar amb tots vosal- riors (per exemple, els pirates o terroristes), tres i espero que ens retrobem aviat de nou, però sense intenció de molestar els altres amb una mica de sort en l’edició de l’any estats membres. que ve del C’MUN!
  • edito- 35 Els delegats de la Cort Interna- cional de Justícia.A continuació, l’opinió consultiva de la Cort Internacional de Justícia del C’MUN 2011. Podeu consultar eldictamen complet a la nostra pàgina web http://www.anue.org/castellano/indexcmun.htm International Court of Justice ADVISORY OPINIONPresent: Judges Marta GARBARINO; Maarja MEITERN; Dechen CAMPO ALBA.;Registrer Ricardo GALIZA.On the accordance with international law of the Future sovereignty of the North Pole,THE COURT,composed as above,gives the following Advisory Opinion:1.Bearing in mind the Convention of Law of the Sea, the Court recognizes the Arctic region fully fallunder the scope of the United Nations Convention of the Law of the Sea. Notwithstanding which,the Court decides not to take position with any of the States’ claims over the North Pole sovereignty,insofar no further scientific research will clarify the geographical composition of the Arctic region asa result of the climate change process. Therefore the Arctic region is to be considered and ruled accor-ding to the definition and principle of High Sea.2. Pursuant to art. 279 of the UNCLOS, States must settle disputes by peaceful means bur are equallyfree to agree to adopt some means other than that prescribed in the Convention. The court recommends,however, that all the military actions adopted in the region should be suspended until a clear pictureof the geographical and environmental composition of the high sea area has been provided by experts.Meanwhile, the States should confine their activities to the strict exercise of their right to innocentpassage over the territory corresponding to other States in light of the abovementioned Convention.3. The court recalls the universality of human rights of all peoples, and accordingly, the rights of theindigenous peoples must be respected by the States. Furthermore, the Court reiterates that the right ofall the peoples over the natural resources sited in their territories is unalienable. Any military and eco-nomical activity of the states performed in the area should not conflict with their fundamental rights,including the right of sovereignty.4. Any further provision over the subsequent rights and prerogatives over the High Seas should beaddressed within the framework of a treaty, having present all the legitimate interests at stake. We iden-tify the UN as the most reliable organization to patrol and control the exploitation of those resources.
  • 36 Equip de premsa La importància del periodisme Juan Calleja. Editor de ‘The Clarion’ del C’MUN 2011. Universidad Complutense de Madrid. La sisena edició del Catalonia Model per recollir les idees, declaracions, primers United Nations començava en un context esborranys i resolucions definitives que històric temporal marcat per les revoltes s’han debatut i consensuat dins de les sales revolucionàries a l’Orient Mitjà i la recent de l’espectacular marc ofert pel CosmoCai- catàstrofe natural i posterior crisi nuclear xa de Barcelona. Les nostres eines han estat provocades per un terrible tsunami al Japó. el paper, la llibreta i la gravadora, i el nostre Els prop de 400 delegats que han participat vehicle de transmissió d’informació ha estat en aquesta nova edició del C’MUN saben el diari The Clarion. de la importància que tenen les seves opi- nions perquè alguns d’ells seran els polítics En el meu tercer any com a periodista que ens representin en el futur i hauran de de The Clarion i segon com a Editor in Chief lliurar batalla amb conflictes com els anteri- d’aquesta publicació confesso que ha estat orment esmentats. I, per això, cal estar molt l’edició més intensa i interessant de les vis- ben preparat. Els MUN no només serveixen cudes fins ara a causa de l’encert en l’elec- als delegats de diferents països i als presi- ció dels temes per part de l’organització. Els dents de cada comitè per conèixer més de vibrants debats sobre la possible prohibició prop com funciona l’ONU, sinó també per del burqa, d’espectacles com els toros o les prendre consciència del pes i responsabili- baralles de galls, de fumar en espais públics, tat que comporta representar a un país en o els ‘utòpics’ camins a recórrer per fer de aquest gran òrgan multilateral que ordena les taxes econòmiques com la taxa Tobin les relacions diplomàtiques internacionals i alguna cosa realment efectiva i solidària, té el deure de ser jutge i part dels proble- i que paradisos naturals com l’Àrtic siguin mes globals més greus. aprofitables pels països sense donar peu a la seva lenta destrucció, han estat alguns Com cada any, l’equip del model espanyol dels atractius temes, des del punt de vista més prestigiós ens hem posat mans a l’obra periodístic, que s’han tractat. A més d’unaA dalt, les portades de TheClarion 2011. Avall, imatge delParlament de Catalunya, prèviaa la inauguració, amb els diarisa tots els seients.
  • edito- 37crisi simulada a Myanmar que va agafar per giada que pugui estar avui en dia aquestasorpresa a tots els delegats. professió, perquè no som el quart poder, sinó que ballem amb els líders mundials a Com Editor in Chief del diari del C’MUN diari, i si no existíssim les seves opinions inomés tinc paraules d’agraïment a tots els decisions no arribarien a tots els ciutadans.periodistes que han format part del press The Clarion ha tornat a imprimir un anyteam per la seva tenacitat diària a recollir més, ha tornat a complir el seu deure peri-de la forma més seriosa i professional possi- odístic. Que no siguin les últimes dotze pà-ble les notícies i declaracions que bullien de gines a ser publicades perquè val realmentcadascun dels comitès, malgrat l’atapeït ti- la pena tot aquest esforç. Espero, ens tor-ming de lliurament que exigeix un edició di- narem a veure.ària. Alguns d’ells s’han convertit en perio-distes durant quatre dies, altres van camí deser-ho, però el nexe comú a tots és l’energiai ganes de fer les coses bé sigui quina siguila seva comesa, perquè participar com acol·laboradors en un projecte auspiciat perl’ONU no només és una gran responsabilitatsinó que és també un repte personal de sa-ber fins on ets capaç d’arribar. Confio que hàgim fet les coses bé, que elsdelegats, presidents i tot l’equip que ha tre-ballat i participat en el C’MUN de 2011 hagiestat ben informat cada dia de tot l’esde-vingut a través de The Clarion. Crec ferma-ment en el periodisme, per molt despresti- En aquesta pàgina, diverses imatges del treball de premsa: la primera, fent entrevistes; la segona, delegats llegint el dia- ri; la tercera, la sala de premsa; i, finalment, tot l’equip de The Clarion 2011.
  • 38 Equip del C’MUN C’MUN 2011: des de dins Stela Zarija. Membre de l’equip del C’MUN 2011. Universitat Jaume I de Castelló.Reunió de l’equip del C’MUN2011 a la seu de l’ANUE, abansde la conferència. Ha passat un any més i amb ell, una altra és el protocol que se segueix en les sessions i edició del C’MUN, que podem qualificar d’in- de posar-se en la pell d’un país. novadora, pels elements “inesperats” que ha inclòs. De fet, la conclusió general és que ha Aquest ritme de treball caracteritza els me- estat un dels millors Models celebrats fins ara, sos anteriors a l’C’MUN any rere any i men- i tot gràcies a una bona organització i a l’en- tre es va apropant, l’equip de l’ANUE pensa tusiasme dels participants. com fer que l’estada dels delegats sigui el més agradable possible. És a dir, es preocupen de L’organització d’un esdeveniment d’aques- que no sigui només una visita de treball a Bar- ta envergadura suposa molts mesos de tre- celona. Aquest any, per exemple, es van orga- ball, la planificació del qual comença gairebé nitzar esdeveniments i visites culturals per a després d’acabar l’edició anterior. És a dir, és tots els gustos. un projecte que mai dorm i que necessita contínuament idees perquè sigui més eficaç Durant el procés de preparació d’aquest any rere any. any, es va fer un suggeriment, que li va do- nar el qualificatiu de “innovador” al C’MUN El primer que s’ha de pensar són els comi- 2011: simular l’esclat d’una crisi a Myanmar, tès participants i els temes que es tractaran. que il·lustraria la situació actual del món àrab. Aquesta és una tasca àrdua perquè l’escena D’aquesta manera, es va voler provar la capa- política internacional proporciona pràctica- citat dels joves de resoldre un conflicte sobtat ment cada dia assumptes apassionants que i de posar-se d’acord en una situació de crisi. analitzar. Per tant, el criteri de selecció que ha de prevaler és l’actualitat del tema, el seu La prova de foc per a l’equip, però, són les impacte a nivell internacional i el grau d’im- jornades del C’MUN. Uns dies abans, es convo- plicació de les Nacions Unides en el mateix. ca a tots els voluntaris, que integren l’equip. En aquesta reunió es deixen clares les funcions Després, es passa a l’anàlisi dels països in- de cada un i es marquen pautes per a enfron- tegrants de cada comitè simulat durant el tar les diferents situacions que puguin sorgir. C’MUN. Aquesta fase és especialment capti- vadora, ja que sempre és interessant veure els I per fi, va arribar el dia de recepció dels gai- punts de vista dels principals actors implicats rebé 400 delegats del C’MUN 2011, als quals en un conflicte. se’ls va lliurar la documentació. Aquest any, els organitzadors van incloure una novetat: Un cop superada l’etapa inicial, es convoca la possibilitat d’assistir a una sessió formativa a joves de tot el món, interessats en la política (training session) per ajudar els que van em- internacional i en la manera de funcionar de prendre aquesta aventura per primera vega- les Nacions Unides. Mitjançant un Model se’ls da. A la sessió inaugural, en què vam comptar dóna l’oportunitat d’entendre de veritat quin amb el suport de la presidenta del Parlament
  • edito- 39de Catalunya, els participants van rebre la cedir al redactat definitiu, que va rebre l’acordbenvinguda oficial. D’aquesta manera, es va unànime de totes les delegacions.donar el tret de sortida a la que havia de seruna de les edicions més actives. El que més va cridar l’atenció dels joves par- ticipants és el seu sincer interès en els temes El primer dia les sessions es van iniciar amb de gènere i immigració, que va quedar clara-l’establiment dels temes de l’ordre del dia. A ment reflectit en els debats dels representantsl’Aliança de Civilitzacions, de la qual vaig ser musulmans i cristians. Això va demostrar laresponsable de sala, es van votar els temes implicació i professionalitat dels delegats, quede gènere i immigració. Es va aconseguir van saber transmetre el punt de vista dels pa-consens de manera relativament fàcil per- ïsos que representaven, no el seu propi. Aixíquè aquests són assumptes que sempre han mateix, és digne de menció el respecte delpreocupat l’Aliança. protocol durant el Model, el que ha denotat l’alt nivell de preparació dels joves. A la meitat de la sessió, va esclatar la crisi queva planificar amb antelació l’equip organitza- Després de votar la resolució final, l’ambientdor. Els delegats es van mostrar veritablement es va distendre i el Grup d’Amics de l’Aliança vasorpresos però van saber reaccionar amb rapi- votar diverses categories de premis. Han estatdesa. Després de repartir informació relativa a tan variades que han aconseguit premiar gai-Myanmar, van començar a manifestar la seva rebé totes les delegacions, el que va demostrarpostura. I perquè tot resultés més verídic, vam l’esperit d’amistat de l’Aliança. Esperem queconvidar la delegació de Myanmar, del Con- aquesta tolerància es reflecteixi en l’Aliança desell de Seguretat. Per tant, podem dir que la Civilitzacions real, perquè es possibiliti un veri-inclusió d’aquesta crisi va posar veritablement table diàleg entre Occident i Orient.a prova la capacitat dels participants de resol-dre conflictes sobtats, que han votat de mane- En la cerimònia de cloenda va quedar pa-ra unànime una resolució que condemnava el tent una vegada més la capacitat dels parti-règim militar de Myanmar. cipants d’arribar a un consens, ja que cada comitè va resumir les resolucions que havien En el segon dia de debats, l’Aliança es va votat, demostrant que a través del diàleg si éscentrar en els temes de l’ordre del dia: gènere i possible arribar a acords. Va ser una cloendaimmigració. Després de debatre els assumptes molt emocionant, tant per als organitzadorsmés espinosos i expressar la postura dels seus com per a les delegacions. Al cap i a la fi espaïsos, algunes delegacions es van oferir per posava fi a una edició innovadora en molts as-redactar la draft resolution. A partir d’aquesta pectes, que va resultar un èxit.resolució provisional, les delegacions amb in-teressos afins van començar a aliar-se i això es Com a conclusió es pot dir que, al llargva poder veure clarament en els unmoderated d’aquests dies, els delegats van demostrarcaucus, durant els quals els participants van que són els futurs polítics del món. Perquèdialogar de manera molt professional, respec- si a aquesta edat tan primerenca demostrentant els temps establerts pels chairs. aquesta professionalitat, d’aquí uns anys, se- ran uns veritables líders de masses, experts en L’últim dia es va dur a terme el debat per Relacions Internacionals. I el C’MUN, que elsvotar la resolució final. Aquest va incloure es- proporciona la possibilitat d’adquirir experi-menes i propostes de millora en el redactat. Fi- ència, és només el primer pas en una llarganalment, es van votar les esmenes i es va pro- trajectòria política d’èxit. Reunió de l’equip del C’MUN 2011 a la seu de l’ANUE, després de la conferència.
  • 40 Participants del C’MUN 2011 Universitats Aarhus University, Denmark Universidad Autónoma de Madrid, Spain Adelaide University, Australia Universidad Carlos III, Madrid, Spain Ankara University, Turkey Universidad Complutense de Madrid, Spain Aston University, UK Universidad de Deusto, Spain Bilkent University, Turkey Universidad de Granada, Spain Cass Business School, London, UK Universidad de Málaga, Spain Charite Medical School, Berlin, Germany Universidad de Salamanca, Spain Chelyabinsk State University, Russia Universidad de Sevilla, Spain City University London, UK Universidad del País Vasco, Spain Collegium Civitas, Poland Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Spain Coventry University, UK Universidade de Santiago de Compostela, Spain ESADE, Spain Universidade de Vigo, Spain European Institute of the University of Geneva, Universitá de Turin, Italy Switzerland Universitá degli studi di Milano, Italy Franklin College, Switzerland Universitá degli studi di Napoli, Italy Fudan University, China Universitá degli studi di Perugia, Italy Gothenburg University, Sweden Universitat Autónoma de Barcelona, Spain House of Europe in Saint-Petersburg, Russia Universitat Cattolica Sacro Cuore di Milano, Italy Humboldt University of Berlin, Germany Universitat de Barcelona, Spain IES EMT Escola Municipal del Treball, Spain Universitat de València, Spain Ilia State University, Georgia Universitat Jaume I de Castelló, Spain Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, Spain Universitat Pompeu Fabra, Spain Institute of Foreign Languages of the Federal Université Bretagne-Sud Lorient-France State University, Russia Université de Genève, Switzerland Ivane Javakhishvili Tblisi State University, Georgia Universiteit van Amsterdam, the Netherlands Koç University, Turkey University College London, UK London Metropolitan University, UK University for Development Studies, Ghana Lund University, Sweden University of Birmingham, UK Maastricht University, the Netherlands University of Bristol, UK Máster de Estudios Latinoamericanos University of Bucharest, Romania Contemporáneos, Spain University of Essex, UK Middle East Technical University, Turkey University of Florence, Italy National and Kapodistrian University of University of Göttingen, Germany Athens, Greece University of Groningen, the Netherlands Richmond, The American International University University of Helsinki, Finland in London, UK University of Macedonia, Thessaloniki, Greece Rijks University, Groningen, the Netherlands University of Manchester, UK Ritsumeikan University, Japan University of Nairobi, Kenya Sciences Po Bordeaux, France University of National and World Economy, Spyken School, Lund, Sweden Sofia, Bulgaria St. Augustine University of Tanzania University of Padova, Italy Taras Shevchenko National University of Kyiv, University of Palermo, Italy Ukraine University of Piraeus, Greece The Hague University, the Netherlands University of Southern Denmark Tianjin Foreign Language University, Chine University of Stockholm, Sweden UAB Research Group on Animal Law Society, University of Trieste, Italy Spain University of Warsaw Ulyanovsk State University, Russia University of Yaoundé, Cameroon UNA-Sweden Uppsala University, Sweden Nacionalitats Alemanya Camerunesa Francesa Japonesa Polonesa Turca Andorrana Canadenca Georgiana Jordana Portuguesa Turkmena Argentina Colombiana Ghanesa Kazakh Romanesa Ucraïnesa Australiana Dominicana Grega Letona Russa Veneçolana Austríaca Equatoriana Holandesa Malàisia Sueca Xilena Azerbaidjanesa Eslovena Índia Mexicana Suïssa Xinesa Belga Espanyola Iraniana Moldava Sud-africana Xipriota Búlgara Estònia Israeliana Nigeriana Surinamesa Britànica Finesa Italiana Nord-americana Tanzana
  • ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA El 1962, i amb seu social a Barcelona, es va constituir l’Associació per a lesNacions Unides a Espanya (ANUE), una ONG que gaudeix d’estatut consul-tiu davant l’ECOSOC i que ha estat declarada entitat d’utilitat pública. Somreconeguts per l’ONU com a nexe principal entre aquesta organització i lasocietat civil. Actuem com a punt focal del Centre Regional d’Informació deles Nacions Unides a Brussel·les (UNRIC). Els nostres objectius fonamentals són: – Divulgar els principis i propòsits de les Nacions Unides i els seus organis-mes especialitzats. – Proclamar, difondre i defensar els drets humans i les llibertats fonamentals. – Vetllar pel compliment dels compromisos dels governs en el marc de lesNacions Unides per aconseguir la pau, la justícia i el desenvolupament. ACTIVITATS Organitzar campanyes educatives i de sensibilització sobre drets humans,cursos, seminaris, conferències, etcètera. ASSOCIACIÓ PER A LES Publicar llibres sobre relacions internacionals, conflictes, drets humans, ma- NACIONS UNIDES A ESPANYAterial didàctic per escoles, revistes, anuaris, etcètera. C/ Fontanella, 14, 1r 1a 08010 Barcelona Donar la veu als joves a través del Catalonia Model United Nations (C’MUN) Tel. 93 301 31 98una simulació de l’Assemblea General i els principals òrgans de les Nacions Fax: 93 317 57 68Unides per posar en pràctica els coneixements i habilitats de diàleg i bons e-mail: info@anue.orgoficis entre joves de tot el món. www.anue.org Fomentar la responsabilitat social, tant de l’empresa davant la societat,com del sector públic i de les ONG. També estem a: PARTICIPACIÓ EN ORGANITZACIONS OFICINA A MADRID INTERNACIONALS, ESPANYOLES I CATALANES C/ Hermosilla, 114, bajos. 28009 Madrid L’Associació va ser admesa a la Federació Mundial d’Associacions per a les e-mail: info@anue.orgNacions Unides (FMANU) el 1963; actualment, l’ANUE és membre del seu co-mitè executiu. La FMANU és l’única ONG internacional dedicada a donar su- LLEIDAport als principis i propòsits de la Carta de les Nacions Unides, així com a pro- Universitat de Lleidamoure les activitats de l’organització i dels seus organismes especialitzats. C/ Jaume II, 73. 25001 Lleida És membre de la Federació d’Associacions de Defensa i Promoció dels Drets Tel. 9733238658Humans, d’àmbit estatal. Membre fundador del Pacte Mundial a Espanya. Responsable: Antoni Blanc, president ARAGÓ Forma part de quatre federacions d’associacions d’àmbit català: la Fede- Junta Municipal Actur - Rey Fernandoració Catalana d’ONG pels Drets Humans, la Federació Catalana d’ONG pel C.C. Río EbroDesenvolupament, la Federació Catalana d’ONG per la Pau, i la Federació María Zambrano, 56Catalana de Voluntariat social. 50018 Zaragoza Forma part del Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. Tel. 638 04 18 92/893 e-mail: anuesport@anuesport.com INSTITUCIONS COL·LABORADORES www.anuesport.org Responsables: Jesús Arroyo Salvador Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, Generalitat de Catalunya, Diputa- Fernando López Sierració de Barcelona i Ajuntament de Barcelona. Punts d’informació: AJUNTAMENTS GALÍCIA Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llo- IGADI (Instituto Galego de Anàlisebregat Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Girona, Lleida, e Documentación Internacional)Manlleu, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Avda. Joselín, 7, puerta 3 5o. 36300Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Viladecans, Baiona. Coruña. Tel. 986/357 23 38Vilafranca del Penedès. Responsable: Xulio Ríos, director