สไลด์นำเสนอผลงาน

6,858
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,858
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สไลด์นำเสนอผลงาน

 1. 1. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วย HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการรายงาน สมมติฐานในการศึกษา วิธีดำเนินการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติ สรุปผลการรายงาน ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ โดย นางชูติวรรณ อุ่มสาตร์
 2. 2. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วย HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี นางชูติวรรณ อุ่มสาตร์
 3. 3. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.chutiwan.com
 4. 6. การเข้าสู่บทเรียน
 5. 7. สมัครสมาชิก ”
 6. 9. . การ Login ต้องใส่ Usename และ Password และคลิก Login
 7. 12. แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1
 8. 15. เว็บบอร์ดต่าง ๆ ถ้าต้องการดูรายละเอียด ให้คลิก ที่หัวข้อนั้น ๆ
 9. 16. สมุดเยี่ยม
 10. 17. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ** สนใจที่จะทําการศึกษาการสร  างบทเรียนบนเครือข  ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถนําเนื้อหาหลักสูตรไปประยุกต  ใช  ในการเรียนการสอนบนเครือข  ายอินเทอร  เน็ต เป  นการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และเทคโนโลยีการสื่อสารผ  านเครือข  ายอินเทอร  เน็ตมาประยุกต  ใช  ในฐานะเป  นสื่อการเรียนรู  สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ  มสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป  ที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
 11. 18. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ผลของการศึกษาค  นคว  านี้จะเป  นแนวทางที่จะนําไปสู  การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข  ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป  ที่ 6 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อถ  ายทอดสาระการเรียนรู  ผ  านบริการที่มีอยู  ในอินเทอร  เน็ต พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสื่อการสอนให  มีประสิทธิภาพผู  เรียนสามารถนําไปใช  ให  เกิดประโยชน  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป  นศูนย์  กลาง
 12. 19. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 1. เพื่อสร  างและพัฒนาบทเรียนบนเครือข  ายอินเทอร  เน็ต เรื่องการเขียน เว็บเพจด้วย HTML กลุ่มสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป  ที่ 6 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โดยมี ค  าดัชนีประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) = 80/80
 13. 20. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข  าย อินเทอร  เน็ต เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วย HTML
 14. 21. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน บนเครือข่ายอินเทอร  เน็ต
 15. 22. สมมติฐานในการศึกษา <ul><li>นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มี </li></ul><ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน </li></ul><ul><li>2. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร  เน็ตในระดับมาก </li></ul>
 16. 23. วิธีดำเนินการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต <ul><li>นำบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร  เน็ตไปใช้กับนักเรียน </li></ul><ul><li>กลุ่มตัวอย่าง โดยให้นักเรียนศึกษาบทเรียนบนเครือข่าย </li></ul><ul><li>อินเทอร  เน็ต เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วย HTML โดยมี </li></ul><ul><li>รูปแบบการวิจัยเป็นแบบวัดผลก่อน และหลังการทดลอง ( The Pretest – Posttest Control Group Design) </li></ul>
 17. 24. วิธีดำเนินการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. ตัวแปรที่นำมาศึกษาในการศึกษาครั้งนี้คือ 2.1 ตัวแปรต้นคือ การสอนโดยใช้บทเรียน บนเครือข่าย อินเทอร  เน็ต 2.2 ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร  เน็ต
 18. 25. วิธีดำเนินการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3. การดำเนินการทดลองมีขั้นตอนดังนี้ 3.1 ทดสอบความรู้ก่อนเรียน โดยให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 3.2 ดำเนินการสอนด้วย บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร  เน็ต 3.3 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบชุดเดิมหลังศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร  เน็ต
 19. 26. วิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติ 1. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน โดยใช้สูตรหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 2. การหาประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการเรียนรู้และบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้สูตร E1/E2 กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80
 20. 27. วิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติ 3. นำผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาความยากง่าย ( p ) ค่าอำนาจจำแนก ( r ) 4 . เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนโดยใช้ทดสอบค่าที ( t – test Dependent Samples ) 5. ประเมินผลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 21. 28. สรุปผลการรายงาน ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร  เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1. จากการสอบถามความเหมาะสมของการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วย HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏผลดังนี้
 22. 29. สรุปผลการรายงาน 1.1 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าทุกข้อรายการมีความเหมาะสมในระดับที่เหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วย HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุณลักษณะทุกข้อรายการอยู่ในระดับเหมาะสมมาก และทุกข้อรายการมีผลการประเมินว่าเหมาะสม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 3 ข้อ ได้แก่ ความเหมาะสมของสีของภาพกราฟิก รองลงมาคือความเหมาะสมของภาพในด้านการสื่อความหมาย และความเหมาะสมในการจัดลำดับการนำเสนอเนื้อหา ตามลำดับ
 23. 30. สรุปผลการรายงาน ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วย HTML 2.1 บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพเท่ากับ 8 0 .44/87.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80 แสดงว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 24. 31. สรุปผลการรายงาน 2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน กับก่อนเรียนด้วยการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วย HTML พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วย HTML แต่ละบทเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
 25. 32. สรุปผลการรายงาน ตอนที่ 3 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยการใช้บทเรียนบนอินเตอร์เน็ต เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วย HTML นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่นักเรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมเป็นลำดับแรก คือเนื้อหาใช้เวลาที่เหมาะสม รองลงมาได้แก่สามารถศึกษาด้วยตนเอง และ ประเด็นที่นักเรียนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม ต่อมา คือ ความน่าสนใจของสื่อ
 26. 33. ข้อเสนอแนะ 1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาให้มากขึ้น เพื่อเป็นสื่อการสอนที่มีรูปแบบทางเลือกที่ดีให้แก่นักเรียนที่ต้องการเรียนด้วยตนเองเป็นการสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
 27. 34. www.chutiwan.com เข้าศึกษาด้วยตนเองที่
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×