• Like
Presentasjon om arbeidslivsfag fra samlinger for prosjektkommuner og -skoler høsten 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Presentasjon om arbeidslivsfag fra samlinger for prosjektkommuner og -skoler høsten 2010

 • 1,576 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.
 • 2. Bakgrunnen for forsøket med arbeidslivsfaget
  Forsøk med utprøving av et nytt praktisk fag på ungdomstrinnet har sitt utgangspunkt i NOU 18:2008 – Fagopplæring for framtida
  Dette ble fulgt opp i St. meld. Nr 44 (2008-2009) – utdanningslinja – kap. 2.3.2: ”Et mer variert og praktisk ungdomstrinn”
  Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag ansvaret for å gjennomføre forsøk med arbeidslivsfag (oppdragsbrev nr. 26-09)
 • 3. Hvorfor arbeidslivsfag?
  Økende antall umotiverte elever på ungdomstrinnet
  Lærere på ungdomstrinnet rapporterer om ”mentalt frafall” blant enkelte elever
  Tilbakemeldinger fra sektoren tyder på at mange elever opplever alternativene til fremmedspråk på ungdomstrinnet, norsk/samisk og engelsk fordypning, som særlig problematiske
  Et praktisk fag på ungdomstrinnet har lenge vært etterspurt
 • 4. Hva er arbeidslivsfag?
  Forsøksordning med et nytt praktisk fag på ungdomstrinnet
  Et alternativ til fremmedspråk og språklig fordypning
  Faget tar utgangspunkt i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på videregående, men undervisningen er tilpasset ungdomstrinnet
  ”Praktisk arbeid” med utvikling av tjenester og produkter utgjør den sentrale arbeidsformen
  Planlegging, utførelse og dokumentasjon av arbeidet og refleksjon knyttet til egne arbeidsprosesser er også sentrale deler i opplæringen
 • 5. Formålet med arbeidslivsfaget
  Faget skal bidra til å skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi bedre motivasjon for flere elever
  Opplæringen skal stimulere elevenes interesser og gi motivasjon, arbeidsglede og opplevelse av mestring gjennom arbeid med tjenester og produkter
 • 6. Oppdraget
  Utprøving 2009 - 2013
  Utarbeide forsøkslæreplan og veiledning for faget
  Evaluere forsøk med arbeidslivsfag
  Forsøket er godt forankret hos departementet og i direktoratet, hvor flere avdelinger er involvert (læreplan, vurdering, skoleutvikling, juridisk m.m.)
 • 7. Forsøkets oppstart og utvidelse
  Trinn 1 – ”Oppstart” (2009/2010)
  5 pilotforsøkskommuner - 16 skoler
  Ingen læreplan
  Elevene fritatt fra karakterer
  Fase 2 – ”Utvidelse” (2010-2013)
  80 kommuner – 136 skoler *
  Forsøkslæreplan fastsatt
  Karakterer teller ved inntak til vgs
  (* Enorm interesse for å være med i forsøksordingen)
 • 8. Arbeidslivsfag versus andre praktiske estetiske fag og utdanningsvalg:
  Egne kompetansemål
  Utdanningsvalg gir i større grad rom for informasjon i forhold til valg av utdanning/yrke, mens arbeidslivsfag skal gi erfaring med de praktiske ferdighetene som tilhører de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
 • 9. Status i arbeidslivsfag september 2010
  Forsøkslæreplanen i faget er klar til skolestart høsten 2010
  Veiledningen til læreplanen er klar i september 2010
  Evalueringsrapport av de første 16 skolene som deltok i forsøket ble offentliggjort i september 2010
 • 10. Forsøket med arbeidslivsfaget skal evalueres
  Evaluere hvordan arbeidslivsfaget fungerer på forsøksskolene og om tiltaket bidrar til å oppfylle de definerte målsetningene for faget
  Resultatene skal brukes som grunnlag for å utvikle og forbedre arbeidslivsfaget
  Dersom forsøket gir gode resultater, tar regjeringen sikte på at faget skal innføres som en permanent ordning i skolen
 • 11. Ekstern evaluering av arbeidslivsfaget i to trinn
  Fase 1) Kartlegging av oppstart - våren 2010
  Kartlegging av prosessen rundt etablering av arbeidslivsfaget på de 16 første ”pilotforsøksskolene” (Evalueringsmiljø: UniRokkansenteret)
  Fase 2) Treårig følgeevaluering (2010 – 2013)
  Evalueringen igangsettes når forsøket utvides høsten 2010. Evalueringen skal følge kommuner/ skoler/ elever som er med i forsøket over en periode på tre år (Evalueringsmiljø: NOVA)
 • 12. Datagrunnlag fra den første rapporten
  Skriftlig dokumentasjon fra skolene
  Telefonintervjuer med alle skoleledere
  Spørreskjemaundersøkelse til alle lærere og elever på arbeidslivsfag
  Casestudier i hver av forsøkskommunene i form av skolebesøk og intervju med lærere og elever
  Begrensing:
  Undersøkelsen er en tverrsnittsundersøkelse av et lite utvalg skoler (totalt 16 skoler har deltatt i forsøket skoleåret 2009/2010)
 • 13. Spørsmål som belyses i kartleggingen:
  Hvordan har skolene utformet undervisningstilbudet?
  Hvilken kompetanse har lærerne som underviser i arbeidslivfaget?
  Hvilke utdanningsprogram tilbys ved skolene?
  Hvilke læremidler tar skolene i bruk i undervisningen?
  Har skolene kontakt med fylkeskommune og videregående skoler?
  Har skolene kontakt med lokalt næringsliv/arbeidsplasser?
  Hvilke erfaringer har elever, lærere og skoleledere med arbeidslivsfaget?
  Hva kjennetegner elevene som velger arbeidslivsfaget?
 • 14. Noen hovedfunn
  • Organisering
  • 15. Praktisk arbeid vektlagt (tavleundervisning er lite brukt)
  • 16. Undervisningsopplegget er ofte en kombinasjon av ulike yrkesfaglige utdanningsprogram
  • 17. F. eks ”Byggeplassen” en kombinasjon av (BA, EL)
  • 18. Vanligste undervisningstilbud:
  • 19. Restaurant og matfag, Bygg og anleggsteknikk og Design og håndverk
  • 20. Variert organisering av undervisningen:
  • 21. ”Smakebiter” av alle utdanningsprogram vs. fordypning i ett/to fag
  • 22. Rullerende grupper vs. fast gruppe hele skoleåret
 • Noen hovedfunn forts.
  • Alle skolene har hatt kontakt / samarbeid med videregående skoler
  • 23. Noen har også kontakt med næringslivet/ bedrifter (men dette blir mer aktuelt på 9. og 10. trinn)
  Kjennetegn ved elever– hvem velger arbeidslivsfag?
  • 25 prosent av elevene har valgt arbeidslivsfag
  • 24. Flest gutter (64 %)
  • 25. Har noe lavere karakterer i teoretiske fag
 • Erfaringer med arbeidslivsfaget
  - Rapporten viser svært tilfredse arbeidslivsfagselever !!
  • Nesten 70 prosent av elevene svarer at arbeidslivsfaget har gjort skolehverdagen bedre
  • 26. Et klart flertall av lærerne svarer også at arbeidslivsfaget har hatt positiv innvirkning på elevene
 • Utfordringer og betingelser
  Utfordringer ” et ressurskrevende fag”
  Kompetanse - tilstrekkelig kvalifiserte lærere
  Gruppestørrelse - små grupper fungerer best
  Egnede undervisningslokaler:
  økt etterspørsel etter spesialrom
  Utgifter til læremidler og utstyr
  Timeplanlegging - arbeidslivsfaget forutsetter dobbelttimer for å fungere
  Forutsetninger for å lykkes med arbeidslivsfaget
  Faget må være prioritert både av ledelsen og av lærerne
  Krever vilje og engasjement
  Tilstrekkelig med tid til planlegging av undervisningsopplegget (dvs. sette seg inn i læreplanene til yrkesfaglige utdanningsprogram)
 • 27. Rapporten oppsummert
  Kan arbeidslivsfaget bidra til at ungdomskoleelevene blir mer motivert??
 • 28.
 • 29. Videre evaluering
  Treåring følgeevaluering 2010 – 2013 (Nova)
  To delrapporter
  01.03.11: Første delrapport for arbeidslivsfaget og sluttrapporten for kartleggingen av de språklige fordypningsalternativene norsk/samisk og engelsk (telefonintervjuer med skoleledere + registerdata for elever fra utvalgte skoler)
  Delrapport 2 skal foreligge 01.10.2012,
  Statusrapport 01.02 2012
  Sluttrapport, ca oktober 1.10.2013
  Vi trenger deres erfaringer i evalueringen, og håper de som blir forespurt er positive til å delta!
 • 30. Forsøkslæreplanen i arbeidslivsfaget
  Faget henter oppgaver fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående skole, tilpasset ungdomsskolens premisser og nivå
  Faget skal være av praktisk art
  Elevene skal få mulighet til å se et produkt eller en tjeneste utvikle seg fra planleggingsstadiet til ferdig produkt eller tjeneste
 • 31. Læreplanen
  Målene er få, men dekker et stort område/arbeid
  De grunnleggende ferdighetene skal integreres i
  kompetansemålene
  To hovedområder:
  Tjenester og produkter
  Yrkesetikk og arbeidsmiljø
 • 32. Målene i læreplanen
  Etter 10. årstrinn
  Tjenester og produkter
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  Planlegge og gjennomføre aktuelle arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav
  Velge og begrunne valg av råvarer, materiell og tjenester
  Utnytte råvarer, materiell og tjenester på en forsvarlig måte
  Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr
  Beregne kostnader knyttet til produksjon av tjenester og produkter, samtale om økonomiske forhold knyttet til arbeidsoppdraget og kunne presentere dette for andre – også digitalt
  Bruke arbeidsteknikk og verktøy eller utstyr tilpasset arbeidsoppgavene
  Bruke relevante faguttrykk i det aktuelle fagområdet
  Dokumentere og vurdere kvaliteten av eget arbeid også ved hjelp av digitale verktøy
 • 33. Målene i læreplanen, forts.
  Yrkesetikk og arbeidsmiljø
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  Utføre arbeid i tråd med arbeidslivets etiske normer og retningslinjer
  Utføre arbeid i tråd med helse-, miljø- og sikkerhetsregler
  Holde orden på arbeidsplassen
  Yte service og gjøre rede for betydningen av service i arbeidslivet
  Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon
 • 34. Hovedområdene i arbeidslivsfag
  Tjenester og produkter:
  Planlegging – forarbeid
  Gjennomføring
  Dokumentasjon – etterarbeid
  Yrkesetikk og arbeidsmiljø:
  Omhandler rettigheter og plikter i arbeidslivet
 • 35. Grunnleggende ferdigheter i faget
  Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der
  de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I arbeidslivsfag forstås grunnleggende ferdigheter slik:
  Å kunne uttrykke seg muntlig i arbeidslivsfag innebærer å kommunisere, begrunne og forklare eget arbeid.
  Å kunne uttrykke seg skriftlig i arbeidslivsfag innebærer å planlegge, presentere og beskrive eget arbeid.
  Å kunne lese i arbeidslivsfag innebærer å lese og forstå tegninger, tabeller, bruksanvisninger produkt- og arbeidsbeskrivelser
  Å kunne regne i arbeidslivsfag innebærer å bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale og foreta enkle kostnads- og mengdeberegninger.
  Å kunne bruke digitale verktøy i arbeidslivsfag innebærer å kommunisere og dokumentere, å finne, velge ut og bearbeide informasjon.
 • 36. Vurdering:
  Underveisvurdering og sluttvurdering på lik linje med andre fag
  Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen med praktisk innslag
  Karakteren teller ved inntak til videregående skole
 • 37. Mal for planlegging av undervisningsopplegg – eks. fra en skole
  Gjør et utvalg av kompetansemålene fra læreplanen.
  Beskriv undervisningsopplegg (aktivitet/utstyr/lokaler)
  Formuler vurderingskriterier som hører til aktiviteten (Vurderingskriterier = beskrivelse av hva som kreves av et spesifikt arbeid/oppgave)
  Formuler kjennetegn på måloppnåelse (Kjennetegn på måloppnåelse = beskrivelse av hva som kjennetegner kompetanse på ulike nivå sett i forhold til mål/kompetanse)
  Evaluering av undervisningsopplegger
 • 38. ”Verksted for SFO og barnehage – 8. trinn”
  Kompetansemål fra læreplanen
  Beskrivelse av opplegget
  Lærerne i arbeidslivsfag tar kontakt med SFO og/eller barnehager i nærområdet og tilbyr de et praktisk opplegg for barna, ledet av elevene på design og handverk og bygg og anlegg. Gjestene vil også få enkel servering fra restaurant og matfagsgruppa.
  Gjestene blir invitert til å komme to ganger: på høsten og vinteren. Barna blir delt i to grupper der den ene gruppa får leke med trespill som elevene har laget på bygg og anlegg, mens den andre får lage bokomslag på skrivebøker på design og handverk. Ved andre besøk bytter gruppene aktivitet.
   
 • 39.
 • 40. Veiledningen til læreplanen
  Gir en innføring i hvordan læreplanen i arbeidslivsfag kan tolkes
  Erfaringsdeling:
  Forsøksskolene gir tips og råd gjennom praktiske eksempler i forhold til organisering av opplæringen, arbeidet med lokale planer, vurdering og undervisningsopplegg
  Eksemplene er foreløpig for 8. trinn
  Veilederen vil oppdateres framover med nye gode, lokale ideer til organisering og praktiske oppgaver etter hvert som man skaffer oss flere erfaringer
 • 41. Tilskudd til kommunene
  Fast tilskudd til kommunene per år uavhengig av størrelse + elevfaktor - tilskudd per elev
  25.000,- per skole som fast tilskudd + ca 2500,- per elev per år (maks 20% av elevene)
  Utbetales etter innrapporterte tall
  Medio september 2010, etter innrapporterte tall
  Medio Januar 2011, 2012, 2013
 • 42. Veien videre
  Utprøving i praksis på alle de 136 skolene
  Videreutvikling av veilederen
  To samlinger for forsøksskolene i året:
  En nasjonal - og en fylkesvissamling per år
  Følgeforskning: Evaluering av prosjektet
  Første landssamling for skoleeiere/skoleledere
  31. mars 2011
  www.udir.no/arbeidslivsfag
 • 43. Lykke til med gjennomføringen av arbeidslivsfaget!
  Bildet er fra nettsiden ”vurdering for læring”, Udir