Praktiske talenter - Gunnar Bovim

1,149 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,149
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Praktiske talenter - Gunnar Bovim

 1. 1. Praktiske talenter – fremtidens helsearbeidere? Adm. dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF
 2. 2. Helsetjenesten En sektor i konstant krise? eller En sektor i positiv utvikling?
 3. 3. Muligheter, forventninger og etterspørsel øker mer enn tilgangen på ressurser. Forventninger Medisinsk utvikling Økonomi 1970 1990 2010
 4. 4. Fire hovedutfordringer mot 2020 – Befolkningens sammensetning og behov endres – Tydeligere krav til dokumentert kvalitet – Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor – Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten Bred enighet om utfordringsbildet
 5. 5. Sykdomsutviklingen fremover
 6. 6. Helsetjenestens arbeidskraftbehov fremover Kilde: Statistisk sentralbyrå Ikke bare helsearbeidere! (kjøkken, eiendommer, transport, teknologi, renhold, mfl.)
 7. 7. Personellutfordringen  I dag går hver 6. elev fra ungdomsskolen inn i helse- og omsorgsarbeid  Med samme nivå på tjenestetilbudet, vil vi i 2025 ha behov for at hver 4. elev fra ungdomsskolen blir helse- og sosialarbeider  …. og i 2035 må hver 3. elev velge h/s utdanning….
 8. 8. Kunnskap om endrede behov – tar vi de inn over oss? Kristian Midthjell Jostein Holmen Steinar Krokstad 2010 HUNT NTNU Forekomsten av fedme (BMI >30), blant menn (30-69 år) i Nord-Trøndelag HUNT 1 1984-1986 HUNT 2 1995-1997 HUNT 3 2006-2008
 9. 9. Tre prioriterte strategiske grep • Sikre behandlingstilbudet for store og voksende pasientgrupper • Desentralisering av helsetilbud for de store pasientgruppene som bruker tjenesten ofte • Frigjøre ressurser fra passiv vakt til aktiv pasientbehandling
 10. 10. Morgendagens helsetjeneste Sykehusene blir mer spesialiserte og effektive Kommunene tar ansvar for flere og sykere pasienter Økt satsning på forebygging av helsesvikt og sykdom Standardiserte pasientforløp - gjennom ulike nivå Teknologisk avlastning – omsorgsteknologi Økt pasientmedvirkning Nasjonal helse – og omsorgsplan for 2011–2014 og St.meld. nr. 47 (2008–2009) (Samhandlingsreformen)
 11. 11. Medarbeiderne - vår viktigste ressurs Tilstedeværelse Kompetanse Engasjement
 12. 12. Trygghet Respekt Kvalitet
 13. 13. Oppsummering Stort behov for helsepersonell fremover Ikke alle skal ha høgskoleutdanning Helsefagarbeideren vil utgjøre en stor gruppe, særlig i kommunene Vi må utnytte og utvikle kompetansen, profesjonsgrensene vil endres Helsetjenesten er en trygg og attraktiv arbeidsplass, med store behov for hele mennesker
 14. 14. Hovedtrekk Flere yngre får behov for omsorg ”De fleste eldre er friske, men de fleste syke er eldre” (Terese Folgerø, eldreoverlege i Tromsø) Den demografiske utviklingen og endringer i sykdomsbildet utfordrer samfunnets økonomiske bæreevne og krever nytenkning om kompetansebehov, samhandling og finansiering.
 15. 15. Ulike perspektiv på kompetanse Pasientens/brukerens behov Profesjonenes behov Samfunnets behov • Framskrevet Spørsmålet er om innholdet i utdanningene er hensiktsmessig til å imøtekomme dagens krav og utfordringene i morgendagens helsetjeneste.
 16. 16. Økt behov for faglærte og høyt utdannede Sysselsetting etter utdanningslengde, 1986--2025, andel av total sysselsetting Kilde: SSB, Framskrivinger
 17. 17. Omsorgsyrkenes rekrutteringsutfordringer Krevende og tunge jobber, fysisk og psykisk Forholdsvis lav status Ubekvem arbeidstid og små stillingsandeler Mangel på gode praksisplasser, særlig i kommunene Høye kvalitetskrav både menneskelig og faglig Hvordan møte disse utfordringene?
 18. 18. Helsefagarbeideren som del av sykepleietjenesten Sykepleietjenesten består av spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere m.fl Forskjeller • Utdanningen er på ulikt nivå og av ulik varighet Fellesnevnere • Alle har sykepleie i sin utdanning • Alle utgjør et viktig bidrag i tverrfaglige team og helhetlige pasientforløp Felles utfordringer • Tilstrekkelig antall og kvalitativt gode praksisplasser og lærlingeplasser som kan sikre rekruttering • Endringer i oppgaver og arbeidsformer krever fleksibilitet og kontinuerlig læring (oppgave- og profesjonsglidning)
 19. 19. Ad Sykehusene skal bli mer spesialiserte og effektive Utfordringer • Komplisert utredning, behandling og overvåkning • Høyteknologisk miljø, høye forventninger • Flere intensiv- og overvåkningssenger - en trend • Akutte og endrede livssituasjoner, stress, krise, mestring Tiltak • Standardiserte forløp og individuell oppfølging • Færre senger og kortere liggetid • Fokus på pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet • Monitorere kvalitet, kunnskapsbasert praksis Krever høy kompetanse innen både teknologiske, medisinske og humanistiske fag, samt metodekunnskap Hva blir helsefagarbeiderens rolle?
 20. 20. Mindre behov for hjelpepleiere i sykehus
 21. 21. Tendens ved de fleste sykehus Hjelpepleierstillinger omgjøres til (spesial)sykepleierstillinger av faglige hensyn. Det er både faglige og driftsmessige argumenter for å beholde hjelpepleiere ved sengeposter med mye pleie/høy andel eldre og (relativt) lang liggetid. Selv om det kan argumenteres faglig for å beholde hjelpepleierstillinger, veier økonomiske og driftsmessige hensyn gjerne tyngre.
 22. 22. Status helsefaglærlingeplasser i HMN Helse Nord-Trøndelag har mange lærlinger, men kun i korte opphold St. Olavs Hospital tilbyr 40 lærlingeopphold per år på 6 mnd Erfaringer så langt: • For få søkere til plassene • Ikke alle søkere oppfyller kravene (eks. høyt fravær) • God erfaring med de som gjennomfører! Målet er å opprettholde antall lærlingeplasser, primært for å sikre kompetanse i kommunene Kompetansehevingstiltak overfor hjelpepleiere som skal veilede og være rollemodeller
 23. 23. Ad Kommunene skal ta ansvar for langt flere, og langt sykere pasienter Scenarier • komplekse behov og avansert teknologi som krever økt kompetanse, eller • enkel teknologi som delvis erstatter dagens helsepersonell? (Sannsynligvis en kombinasjon) Stort behov for helsefaglig kompetanse både på fagarbeidernivå og høgskole/universitetsnivå
 24. 24. Hva må til for å sikre rekruttering, utdanning og FoU i kommunene? Øke satsningen på • Undervisningssykehjem • Undervisningshjemmetjeneste • Regionale sentre for omsorgsforskning Øke stillingsandeler, redusere vaktbelastning Sikre et økt antall kvalitativt gode praksis- og lærlingeplasser ved å lovfeste utdanningsplikten slik som for spesialisthelsetjenesten, og følge opp med ressurser Tettere kopling mellom utdanning, forskning og arbeidsliv
 25. 25. Tre prioriterte strategiske grep • Sikre behandlingstilbudet for store og voksende pasientgrupper • Desentralisering av helsetilbud for de store pasientgruppene som bruker tjenesten ofte • Frigjøre ressurser fra passiv vakt til aktiv pasientbehandling
 26. 26. 2011: Den norske stat vil bruke 133,6 mrd. kroner på helse og omsorg (Forslag til Statsbudsjett) Spesialisthelsetjenestens andel er 102, 5 mrd. kroner Det har vært en betydelig vekst de siste 10 årene Oppgavene øker – hvordan løser vi utfordringen?
 27. 27. 2009: Våre ambulanser kjørte 4,5 millioner km eller 115 ganger rundt jorda En vanlig hverdag: 4000 pasienter får dagbehandling eller poliklinisk konsultasjon 673 364 innbyggere stoler på oss når det står om livet
 28. 28. Momentlista etter forberedelsse-møtet Sykehuset avansert Kommunene som kontrast? Ansvar for arbeidsdeling – ansvar fordeling av fagene Helsefagarbeider viktig rolle ikke bare i k-helsetjeneste, men også spes-helsetjeneste Krav til utdanning (helsefagarbeideren) Sykepleierne hevder at for teoretisk, for lite praktisk rettet utdanning Helsefagarbeideren litt om veldig mye, stor bredde – hvordan de brukes i pasientforløpet ”Selge inn sektoren” – apell For få elever som får læreplass - Alle offentlige instanser en utfordring å ta inn flere lærlinger HMN 16.000 arbeidstakere – ikke bare helsepersonell, men liten tradisjon for å ta inn lærlinger Vi får ikke bedre yrkesutøvere enn det vi legger opp til Lærlingeordningen viktig i ås måte Vi er ”små samfunn” med mange potensielle lærlingeplasser - Tradisjon vegen sykehusene forventer samtidig fix ferdig arbeidstakere Hvilke vgs-løp er i vår (hele) portefølge Eksempelliste / 10 fag Krav til leverandører – ta inn lærlinger Konglomerat Hvor/geografi Forlpiktet samfunnsaktyør ”Ordreresevre”-bilde – Lier Hansen

×