• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Bedre læringsmiljø Langesund - Svein Nergaard - Læringsmiljøets betydning og bruk av veiledningsmateriellet

 • 1,706 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,706
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
16
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Læringsmiljøets betydning og bruk av veiledningsmateriellet
  Langesund, 19. oktober 2010
  Svein Nergaard
  Lillegården kompetansesenter
 • 2. Prosjektleder:
  Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark
  Prosjektmedarbeidere:
  Seniorrådgiver Arne Tveit, Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd
  Førsteamanuensis Sigrun Ertesvåg, Universitetet i Stavanger
  Seniorrådgiver Svein Nergaard, Lillegården Kompetansesenter
  Høgskolelektor Ann Gustavsen, Høgskolen i Hedmark
  Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg, Høgskolen i Hedmark
  Arbeidsgruppen
  Svein Nergaard
 • 3. Læringsmiljø -begrepet
  Forskning med utgangspunkt i læringsutbytte
  Hvordan forklare forskjeller?
  Kontekstuelle betingelser –sosialt miljø
  Sammenhengen
  undervisning - prestasjoner - læringsmiljø
  Svein Nergaard
 • 4. Svein Nergaard
  Læringsmiljø –begrepet- Andre faktorer i skolen
  Svein Nergaard
 • 5.
  • Med læringsmiljøet forstår vi miljømessige
  betingelser med stor innflytelse på elevenes
  læring og deres generelle situasjon på skolen
  Relasjoner mellom elev og lærer
  Vennskap og relasjoner til jevnaldrende
  Lærerens ledelse
  Normer og regler
  Elevsyn og forventninger til læring
  Samarbeid mellom hjem og skole
  Det fysiske miljøet i skolen
  Svein Nergaard
  Forståelse av læringsmiljø
  Svein Nergaard
 • 6.
  • Et godt læringsmiljø bidrar til
  - Positiv læring og utvikling for den enkelte elev
  - En skolehverdag som fremmer helse og
  trivsel
  • Alle ansatte på skolen har et ansvar for å utvikle og opprettholde et godt og inkluderende læringsmiljø.
  Svein Nergaard
  Forståelse av læringsmiljøet
 • 7. Opplevelse av læringsmiljøet
  Ulike elever vil erfare og oppleve læringsmiljøet forskjellig
  Det er elevenes subjektive opplevelser av læringsmiljøet som er avgjørende
  Kartlegging om elevenes erfaringer og opplevelser vil være avgjørende
  Svein Nergaard
 • 8. Forskning viser en sterk sammenheng mellom elevenes sosiale kompetanse og situasjon og deres faglige læringsutbytte i skolen.
  Arbeid for å fremme trivsel og helse i skolen er ikke bare viktig for å motvirke mobbing, atferdsproblemer og sosial isolasjon. Det fremmer også faglig læring
  Et godt læringsmiljø gir elevene gode muligheter til å vise god motivasjon og arbeidsinnsats i skolen.
  Svein Nergaard
  Sammenhenger mellom sosial og personlig utvikling og faglig læring
  Svein Nergaard
 • 9. Hattie (2009) bygger på og oppsummerer 800 metaanalyser basert på 52 000 studier med 83 mill. elever
  Alle resultater er uttrykt i effektstørrelser knyttet til elevens læring
  0.00 – 0,19 ingen effekt
  0.20 – 0.39 liten effekt
  0,40 – 0,59 middels effekt
  > 0,60 stor effekt
  Svein Nergaard/Thomas Nordahl
  Svein Nergaard/Thomas Nordahl
  Metaanalyser av elevenes læringsutbytte (Hattie, J. (2009): Visible learning)
 • 10. Betingelser tilknyttet skolenivå og organisering har blitt tillagt overdrevet betydning
  Thomas Nordahl
  Svein Nergaard/Thomas Nordahl
 • 11. Svein Nergaard/Thomas Nordahl
  Læreren og elevenes læringsutbytte
  Thomas Nordahl
 • 12. Andre faktorer i læringsmiljøet med effekt på læringsutbyttet
  Thomas Nordahl
  Svein Nergaard/Thomas Nordahl
 • 13. Pedagogisk analyse av læringsmiljøet
  Svein Nergaard
 • 14. Svein Nergaard
  Eksempel
 • 15. Arbeid med utvikling av læringsmiljø
  • Den enkelte lærers ansvar?
  • 16. §9-1 Leiing
  «.... Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglegeverksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikleverksemda. «
  • Skolekultur
  Svein Nergaard
 • 17. Forskningsbasert kunnskap betyr at den kunnskapen som formidles, er utviklet og/eller basert på forskning.
  Bruk av forskningsbasert kunnskap i pedagogisk praksis øker sannsynligheten for ønskede resultater.
  I dette materiellet for ”helhetlig arbeid med læringsmiljøet i skolen” betyr forskningsbasert kunnskap om læringsmiljø at:
  Kunnskapen har et teoretisk og empirisk grunnlag
  Kunnskapen bygger på kjente prinsipper for implementering
  Det er så langt som mulig dokumentert positive resultater gjennom kvalitativt gode evalueringer.
  Svein Nergaard
  En forskningsbasert veileder
  Svein Nergaard
 • 18. Erfaringsbasert kunnskap
  Den erfaringsbaserte kunnskapen vil i hovedsak være subjektiv ved at det er den enkelte læreres private erfaringer og oppfatninger som ligger til grunn.
  Brukerbasert kunnskap
  Brukerbasert kunnskap er i skolesammenheng kunnskap som er knyttet til de erfaringer foreldre og elever har fra opplæringen.
  Forskningsbasert kunnskap
  Dette er generalisert kunnskap som er utviklet gjennom forsknings- og utviklingsarbeid, evalueringer og annen type praktisk orientert forskning.
  Svein Nergaard
  Ulike kunnskapstyper
 • 19. Kunnskap om læringsmiljø
  Forståelse av læringsmiljøet relatert til elevenes arbeidsmiljølov
  Læringsmiljøet og læreplanverket
  Betydningen av et godt læringsmiljø
  Avgrensninger og betingelser i læringsmiljøet
  Inkludering og skolens læringsmiljø
  Ledelse og endringsarbeid
  Svein Nergaard
  Oppbygging av ”Helhetlig arbeid med læringsmiljø”
  Svein Nergaard
 • 20. Sentrale områder i arbeidet med skolens læringsmiljø:
  Klasseledelse
  Relasjonen mellom lærer og elev
  Relasjonen mellom elevene
  Regler og regelhåndhevelse
  Sosial kompetanse og læringsmiljø
  Mobbing
  Forventninger til elever
  Samarbeid hjem-skole
  Involvering av elever
  Fysisk miljø
  Svein Nergaard
  Oppbygging forts…
  Svein Nergaard
 • 21. Hvert område i arbeidet med læringsmiljøet er bygd opp på følgende måte:
  En kort tekst –kunnskapsgrunnlag
  Kjennetegn ved / gode eksempler
  Råd / anbefalte framgangsmåter
  Ressursbank
  Aktuell litteratur
  Artikler (pdf-filer)
  Lenker til nettressurser, powerpoint, video
  Spørreskjema
  Refleksjonsoppgaver
  Svein Nergaard
  Oppbygging forts…
  Svein Nergaard
 • 22. Tre viktige formål med bruken av regler:
  1. Å bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet for elevene.
  2. Elevene og deres foresatte skal vite hva som forventes av elevene på skolen. Det skal være en regelkonsistens som gjør at de møtes med like forventninger i forhold til ønsket atferd.
  3. Regler skal inngå som et viktig element i skolens arbeid med læring av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom lærer og elev og elevene imellom.
  Svein Nergaard
  Regler og regelhåndhevelse
 • 23. God regelhåndhevelse
  Tekst
  Manglende regelhåndhevelse bidrar til problematferd og uro
  Tekst
  Arbeid med regler
  Tekst
  Hensiktsmessige og uhensiktsmessige konsekvenser
  Tekst
  Svein Nergaard
  Regler og regelhåndhevelse
 • 24. Gode råd i arbeidet med regler på klasse-/gruppenivå
  Ta utgangspunkt i felles overordna regler for hele skolen og tilpass og konkretiser disse på klasse-/gruppenivå.
  Involver elevene og foreldrene i bruk og gjennomføring av reglene og konsekvensene.
  Bruk få regler (4-6 regler).
  Reglene bør være positivt formulert og vise til ønsket atferd.
  Reglene bør være spesifikke, korte og klare.
  Atferden som beskrives i reglene, bør være observerbar.
  Ønsket atferd, det å følge reglene, må belønnes og roses.
  Det må knyttes klare konsekvenser til regelbrudd.
  Mobbing, vold og trakassering må konfronteres umiddelbart.
  Svein Nergaard
 • 25. Konsekvensen må stå i forhold til regelbruddet.
  Den må gjennomføres konsekvent.
  Konsekvensen må komme så fort som mulig etter regelbruddet.
  Konsekvensen må være mulig å gjennomføre.
  Konsekvensen må være kjent for eleven og framstilles som et valg eleven kan gjøre i
  forkant.
  Konsekvensene skal være ikke-straffende og rimelige.
  For å kunne frata elever privilegier og goder må det være en praksis med å tildele dem
  goder.
  Det er viktig at den voksne ikke gjennomfører konsekvensen i affekt.
  Det er viktig å unngå bruk av tvang.
  Svein Nergaard
  Gode råd for bruken av konsekvenser på skolen
 • 26. Hensiktsmessige konsekvenser Uhensiktsmessige konsekvenser
  Samtaler hvor den voksne er sint og moraliserende eller har en bebreidende og fordømmende holdning.
  Tap av privilegier knyttet til grunnleggende behov som anerkjennelse og sosial tilhørighet.
  Vekstprivilegier som bidrar til positiv
  personlig, faglig og sosial utvikling
  bør sjelden inndras.
  Hvis kontakten med hjemmet i all hovedsak er av negativ karakter, har denne konsekvensen sterkt redusert effekt.
  Rolig samtale med eleven med fokus på ansvar og konsekvens.
  Tap av goder og privilegier, f.eks. ekstra tid på data, eller spilletid.
  Kontakt og samtaler med hjemmet.
 • 27. Artikler
  Bøker
  Hefter
  Annet, -div. lenkede ressurser
  Refleksjonsoppgave
  Ta utgangspunkt i at skolen din har vedtatt tre overordna regler:
  1. Vis respekt 2. Vis omsorg 3.Vis ansvar.
  Drøft hvordan lærerne og elevene med dette som grunnlag utvikler og tilpasser disse overordna reglene til konkrete forslag til regler på klasse-/ gruppe-/ eller avdelingsnivå?
  Svein Nergaard
  Ressurser