Učebné aktivity ţiakov    pre 21. storočie    Ivan Kalaš    Univerzita Komenského v Bratislave    Katedra zákl...
Obsah mojej prednášky2/33
v spolupráci so školami, učiteľmi, riaditeľmi, edukátormi    a manažérmi školskej politiky rozvíjať    • oblasť ich ...
Výskumný projekt ... ITL Research    • inovatívne učenie podporuje rozvoj zručností pre 21. st,    • DT na učenie st...
V súčasnosti pripravujeme žiakov pre        zamestnania, ktoré zatiaľ neexistujú..., na prácu        s techn...
4 sily, ktoré podporujú potrebu nových foriem učenia sa    •  trh práce, charakter zamestnaní    •  nové technológ...
Zručnosti pre 21. storočie        podľa ATC21S    Spôsoby myslenia        •  tvorivosť a inovatívnosť ...
4 Ţiacke učebné aktivity a kritériá     na ich hodnotenie    • Hodnotiaci systém súťaže PiL    Pripomeňme si: ...
Schéma hodnotenia    • 8 kritérií    • zoskupených do 3 aspektov9/33
1. Je aktivita navrhnutá, pripravená a realizovaná tak, aby      poskytla žiakom príležitosť a priestor zodpovedajúci...
1 Návrh, štruktúra a príprava aktivity    Základná otázka    Je aktivita navrhnutá, pripravená a    realizovan...
Skúmame, ako učiteľ     • naplánoval a implementoval učebnú činnosť     • ako sa uisťuje o napĺňaní učebných cieľo...
2 Zodpovednosť     a samostatné plánovanie činnosti    Základná otázka    Plánujú, riadia a monitorujú    ...
Hodnotiace kritériá       ... súbor faktorov, podľa ktorých bude učiteľ hodnotiť.            Napr.    ...
Príklady a protipríklady      (samostatné plánovanie) ak skupina ţiakov robí      prezentáciu svojich výsledkov ...
3 Kolaborácia    Základná otázka    Vyžaduje aktivita, aby žiaci spolupracujúci    v jednej skupine zdieľali z...
Spolupráca       ... ak v dvojiciach/skupinách            • diskutujú o tom, čo robia          ...
Príklady a protipríklady      (spolupráca) dvojice ţiakov navzájom hodnotia svoje      výstupy;      (spolu...
4 Poznanie a vyššie poznávacie zručnosti    Základná otázka    Vyžaduje aktivita od žiakov, aby sa    skutočne...
naplnenie kritéria:   ak je skutočné poznávanie hlavnou                 poţiadavkou    max naplneni...
Príklady a protipríklady      (skutočné poznávanie) ak majú na základe detailov      príbehu posúdiť, aké mal zl...
5 Digitálne technológie     na podporu učenia sa    Základná otázka    Používajú žiaci digitálne technológie ...
pouţívanie DT na rozvoj poznávania    ... ak použitie DT podporí u žiakov vznik názorov a    porozumenia nových po...
Príklady a protipríklady      (pouţitie DT ţiakmi) ak ţiaci pouţijú tabuľkový softvér      na vyriešenie matemat...
(nevyhnutné pouţitie DT) ak ţiaci hľadajú na internete    novinové reakcie na tú istú udalosť, ale z troch    rôzn...
6 Riešenie skutočných problémov    Základná otázka    Vyžaduje aktivita, aby žiaci riešili    autentické probl...
ţiaci riešia problémy, ak musia:    • navrhnúť riešenie nového problému    • ak nedostali informácie o tom, ako po...
(riešenie problému) ak majú ţiaci prezentovať daný    príbeh z pohľadu inej z postáv;    (riešenie problému) ak ma...
7 Učiteľ ako nositeľ inovácie    Základná otázka    Naplánoval, implementoval    a vyhodnotil učiteľ aktivitu ...
• premyslel si, ako sa dá táto aktivita ďalej pouţívať, ďalej     rozšíriť alebo zlepšiť?    • vytvoril pre ţiako...
8 Prezentácia učebnej aktivity    Základná otázka    Dokáže učiteľ kvalifikovane prezentovať    učebnú aktivit...
Záver    Menia sa podmienky, spôsoby, očakávania, potreby...    To inšpiruje učiteľov, aby         priprav...
Ďakujem za pozornosť,       priatelia.     Učme (sa) pre život!           kalas@fmph.uniba.sk33/33
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie

1,619 views

Published on

V príspevku prezentujem svoje skúsenosti z medzinárodnej súťaže MS Partners in Learning žiackych aktivít, ktoré inovatívnym spôsobom využívajú digitálne technológie ako jeden z prostriedkov moderného učenia sa. Pri hodnotení učiteľov ako autorov týchto aktivít používame súbor kritérií, ktoré majú posúdiť, do akej miery vytvorili príležitosti pre rozvoj tzv. zručností pre 21. storočie.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
74
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie

 1. 1. Učebné aktivity ţiakov pre 21. storočie Ivan Kalaš Univerzita Komenského v Bratislave Katedra základov a vyučovania informatiky MS Partners in Learning UNESCO IITE Ak budeme dnes učiť deti tak ako včera, nebude pre ne žiadne zajtra. J. Dewey (1859 – 1952)1/33
 2. 2. Obsah mojej prednášky2/33
 3. 3. v spolupráci so školami, učiteľmi, riaditeľmi, edukátormi a manažérmi školskej politiky rozvíjať • oblasť ich profesijného rastu, • oblasť digitálnych nástrojov a zdrojov vytvorených na podporu učenia a učenia sa. Sieť inovatívnych škôl • vzdelávania, programy a partnerstvá, • distribuuje rôzne metodiky, • nástroje na sebahodnotenie (napr. úrovne digitálnej gramot- nosti školy a pod.), • výskumné správy, strategické dokumenty Regionálne a celosvetové projekty spoločné výskumné projekty v oblasti3/33 globálnych ekologických problémov
 4. 4. Výskumný projekt ... ITL Research • inovatívne učenie podporuje rozvoj zručností pre 21. st, • DT na učenie stále viac a viac; ale žiaci pre učenie sa ??? Zvyčajne sa takéto pouţitie DT redukuje na vyhľadávanie informácií a skoro ţiadne iné činnosti. • inovatívne učebné postupy prekvitajú:  ak sa učitelia vzájomne vzdelávajú (peer couching),  ak existuje školská klíma, spoločná vízia inovácie. Súťaţ učiteľských projektov zameraných na • moderné učebné postupy, ktoré rešpektujú záujmy a potreby ţiakov 21. storočia • 3 kolá --- portál Moderný učiteľ • navrhnuté a realizované projekty so ţiakmi na (MŠ) ZŠ a SŠ • zaujímavé, inšpirujúce a opodstatnené pouţitie DT • ako ich hodnotiť? --- potreby ţiakov 21. storočia4/33
 5. 5. V súčasnosti pripravujeme žiakov pre zamestnania, ktoré zatiaľ neexistujú..., na prácu s technológiami, ktoré ešte neboli vynájdené..., aby sa naučili riešiť problémy, o ktorých zatiaľ nevieme, že nastanú. R. Riley, Minister školstva v Clintonovej administratíve 400 top manaţérov – ktoré zručnosti sú neuspokojivé: • ústna a písomná komunikácia, • kritické myslenie a riešenie problémov, • profesionalizmus a pracovná etika, • tímová práca: kooperácia, kolaborácia, • práca v heterogénnych tímoch a v nejasných podmienkach, • zručnosť pracovať s technológiami, • vedenie tímu a projektový manaţment...5/33
 6. 6. 4 sily, ktoré podporujú potrebu nových foriem učenia sa • trh práce, charakter zamestnaní • nové technológie na podporu myslenia, duševnej práce • digitálny ţivotný štýl • poznanie o poznávaní Dúhová schéma učenia sa v 21. storočí (Trilling, Fadel, 2009) Kľúčové predmety: mat, jazyk, angl. jazyk, ekonómia, prírodné vedy, geografia, história, náuka o spoločnosti, umenie... Nové témy 21: globálny pohľad na svet, finančná, ekonomická, obchodná a podnikateľská gramotnosť, otázky zdravého života, globálna a lokálna občianska6/33 gramotnosť, ekologická gramotnosť...
 7. 7. Zručnosti pre 21. storočie podľa ATC21S Spôsoby myslenia • tvorivosť a inovatívnosť • kritické myslenie • riešenie problémov a rozhodovanie • kvalitné učenie sa • metakognitívne zručnosti Spôsoby práce • komunikácia • kolaborácia a tímová práca Prostriedky na prácu • digitálna gramotnosť • mediálna gramotnosť Zručnosti pre ţivot • globálne a lokálne občianstvo • zručnosti pre život a zamestnanie • osobná a sociálna zodpovednosť7/33
 8. 8. 4 Ţiacke učebné aktivity a kritériá na ich hodnotenie • Hodnotiaci systém súťaže PiL Pripomeňme si: čo vlastne hodnotíme? nie kvalitu práce ţiakov ale učiteľa-autora projektu – ako ho vymyslel, pripravil, realizoval, vyhodnotil, prezentoval... • Prečo môže byť tento systém zaujímavý aj pre širokú učiteľskú verejnosť inšpirácia projekt -> učebná aktivita ... aby bola atraktívna, stimulujúca, aby naplnila učebné ciele od veľmi jednoduchej a krátkej... po komplexný projekt v škole, mimo školy, individuálne, tímovo8/33
 9. 9. Schéma hodnotenia • 8 kritérií • zoskupených do 3 aspektov9/33
 10. 10. 1. Je aktivita navrhnutá, pripravená a realizovaná tak, aby poskytla žiakom príležitosť a priestor zodpovedajúci potrebám učenia sa v 21. storočí? 2. Plánujú, riadia a monitorujú svoju prácu sami žiaci? 3. Vyžaduje aktivita, aby žiaci spolupracujúci v jednej skupine zdieľali zodpovednosť a prijímali spoločné rozhodnutia? 4. Vyžaduje aktivita od žiakov, aby sa skutočne naučili niečo nové? Je toto poznanie medzipredmetové? 5. Používajú žiaci digitálne technológie na rozvoj poznania? Je toto použitie nevyhnutné a opodstatnené? 6. Vyžaduje aktivita, aby žiaci riešili autentické problémy? Využijú sa žiacke riešenia v reálnom živote? 7. Naplánoval, implementoval a vyhodnotil učiteľ aktivitu so žiakmi tak, že prispel k trvalej (trvalejšej) zmene vo svojom prostredí? 8. Dokáže učiteľ kvalifikovane prezentovať učebnú aktivitu, ktorú pripravil a realizoval so žiakmi? Uvedomuje si jej silné a slabé stránky, uvažuje o nich a vie ich prezentovať?10/33
 11. 11. 1 Návrh, štruktúra a príprava aktivity Základná otázka Je aktivita navrhnutá, pripravená a realizovaná tak, aby poskytla žiakom príležitosť a priestor zodpovedajúci potrebám učenia sa v 21. storočí? Objasnenie Skúmame, či aktivita • má jasné učebné ciele • vytvára časový priestor a príležitosti pre rozvoj žiakov ... ? krátkodobá aktivita ?... • rešpektuje vekovú primeranosť • zachováva bezpečnosť • vytvára priestor pre rozvoj individuality • ... pre rôzne učebné štýly • rozvíja digitálnu gramotnosť, mediálnu gramotnosť, ... • rešpektuje zvedavosť a potreby žiakov11/33
 12. 12. Skúmame, ako učiteľ • naplánoval a implementoval učebnú činnosť • ako sa uisťuje o napĺňaní učebných cieľov • ako organizuje priebeh aktivity Je mimoriadne pozitívne, ak učiteľ • prizve ďalšieho kolegu / externistu / experta ... Príklady a protipríklady ak učiteľ nevyjadrí/nevie vyjadriť učebné ciele (na vyšších úrovniach Bloomovej taxonómie) nepreveruje/nevie preveriť, či boli tieto ciele naplnené ak si učiteľ nie je vedomý, či vytvoril príleţitosť pre rozvoj zručností ţiakov pre 21. storočie12/33
 13. 13. 2 Zodpovednosť a samostatné plánovanie činnosti Základná otázka Plánujú, riadia a monitorujú svoju prácu sami žiaci? Objasnenie Od zamestnancov v 21. storočí sa očakáva vlastné plánovanie... a sebakontrola, monitorovanie Skúmame, či • aktivita dovoľuje žiakom plánovať a riadiť kroky, roly... • poznajú kritériá, aby mohli sami monitorovať13/33
 14. 14. Hodnotiace kritériá ... súbor faktorov, podľa ktorých bude učiteľ hodnotiť. Napr. • použiť aspoň 5 rôznych zdrojov dát pri svojej výskumnej aktivite • vytvoriť aspoň 3 rôzne formáty multimediálnych dát... a pod. Poznajú ţiaci tieto kritériá uţ na začiatku práce? ... Inak nemôžu monitorovať svoj postup Ţiaci sami plánujú ... ak v dvojiciach/skupinách rozhodujú o • delení úlohy na podúlohy • postupnosti krokov a termínoch • rozdelení rolí Mieru vlastného rozhodovania treba citlivo prispôsobiť veku žiakov14/33
 15. 15. Príklady a protipríklady (samostatné plánovanie) ak skupina ţiakov robí prezentáciu svojich výsledkov pre externé publikum a sama si robí scenár prezentácie; (samostatné plánovanie) ak si dvojica musí urobiť vlastný plán práce a časovú dotáciu pre jednotlivé etapy; (samostatné plánovanie) ak učiteľ určí a naplánuje postupnosť krokov;15/33
 16. 16. 3 Kolaborácia Základná otázka Vyžaduje aktivita, aby žiaci spolupracujúci v jednej skupine zdieľali zodpovednosť a prijímali spoločné dôležité rozhodnutia? Objasnenie Skúmame, či • žiaci spolupracujú s druhými a aká je miera ich kolaborácie • nesú za svoju prácu spoločnú zodpovednosť • musia robiť spoločné dôleţité rozhodnutia ... aby rozvíjali svoju • kolaboráciu (dohadovanie, dosiahnutie zhody, rozdelenie úloh, počúvanie návrhov druhých, robenie produktívnych kompromisov)16/33
 17. 17. Spolupráca ... ak v dvojiciach/skupinách • diskutujú o tom, čo robia • riešia spolu problémy • vytvárajú spolu produkt Dvojice, skupiny... aj zvonku, na diaľku, s expertom... „externá“ dvojica Spoločná zodpovednosť ... ak v dvojiciach/skupinách • vytvárajú spoločný produkt alebo návrh • vyjadrujú svoj postoj • spolu „vlastnia“ svoju úlohu Samostatné, dôleţité, spoločné rozhodnutia ... ak v dvojiciach/skupinách rozhodujú o • obsahu spoločnej práce (odborný obsah) • postupe – čo, kedy, ako, s kým, akými prostriedkami, ako si rozdelia úlohy • produkte – dizajn, zameranie, použitie17/33
 18. 18. Príklady a protipríklady (spolupráca) dvojice ţiakov navzájom hodnotia svoje výstupy; (spolupráca) malé skupiny diskutujú na danú tému; (spolupráca) ţiak robí cez internet interview s niekým z iného mesta; (spolupráca) ak o probléme diskutuje celá trieda; (spoločná zodpovednosť) dvojica/skupina ţiakov predvedie celej triede spoločný laboratórny pokus; (spoločná zodpovednosť) „externá dvojica“ vyvinie spoločnú webovú stránku; (spoločná zodpovednosť) ak si dvojice navzájom hodnotia svoje výstupy; (dôleţité rozhodnutia) v diskusii: aký postoj budeme zastávať v našej skupine; (dôleţité rozhodnutia) ak robia prezentáciu o klimatic- kých zmenách a sami sa musia dohodnúť na javoch...; (dôleţité rozhodnutia) ak dvojica postupuje podľa rozhodnutí, ktoré prijal učiteľ.18/33
 19. 19. 4 Poznanie a vyššie poznávacie zručnosti Základná otázka Vyžaduje aktivita od žiakov, aby sa skutočne naučili niečo nové? Je toto poznanie medzipredmetové? Objasnenie • učenie sa žiakov sa často interpretuje ako reprodukovanie informácií od učiteľa • pri skutočnom poznávaní však musia žiaci konštruovať nové významy, a to najmä príleţitosťami...  interpretovať = robiť uzávery presahujúce doslovné významy  analyzovať = identifikovať časti celku a vzťahy...  hodnotiť = posudzovať kvalitu, dôveryhodnosť alebo význam...  syntetizovať či tvoriť = vytvárať originálny produkt, návrh tým, že vyberieme, usporiadame, transformujeme určité prvky novým spôsobom19/33 teda nie iba vyhľadať a popísať...
 20. 20. naplnenie kritéria: ak je skutočné poznávanie hlavnou poţiadavkou max naplnenie kritéria: budovanie prepojených významov medzi dvoma alebo viacerými predmetmi (veda + literatúra, ...) Poznávanie je hlavnou poţiadavkou, ak • žiaci strávia väčšinu času a námahy poznávaním • ak je záverečné overenie hlavným hodnotiacim kritériom Medzipredmetové poznávanie... ak ţiaci pouţívajú DT, nie je to automaticky prepojenie s informatikou!20/33
 21. 21. Príklady a protipríklady (skutočné poznávanie) ak majú na základe detailov príbehu posúdiť, aké mal zločinec pohnútky; (skutočné poznávanie) ak majú nájsť info o miestnych ekologických aktivitách a navrhnúť ďalšie podobné... (skutočné poznávanie) ak majú preštudovať niekoľko výkladov toho, prečo sa mení atmosférický tlak, a potom zdôvodniť, ktorý je správny; (skutočné poznávanie) ak majú ţiaci niečo vyhľadať a potom nájdené informácie popísať; (skutočné poznávanie) ak majú pouţiť postup, ktorý uţ poznajú; (skutočné poznávanie) ak majú na základe prečítaného príbehu popísať zločin, ktorý spáchala hlavná postava (poznávanie – hlavná poţ.) ak strávia 10 min počúvaním príbehu, potom 35 min tvorbou svojho výkladu, prečo hl. postava spáchala zločin; (poznávanie – hlavná poţ.) ak 30% hodnotenia tvorí nájdenie info a 70% analýza toho, čo našli; (poznávanie – hlavná poţ.) ak je rozdelenie týchto minút alebo percent opačné;21/33
 22. 22. 5 Digitálne technológie na podporu učenia sa Základná otázka Používajú žiaci digitálne technológie na rozvoj poznania? Je toto použitie nevyhnutné a opodstatnené? Objasnenie použitie DT na rozvoj počítačovej gramotnosti verzus použitie DT na podporu poznávania pouţívanie DT samotnými ţiakmi --- (nie učiteľom) • samostatne a priamo na splnenie všetkých alebo niektorých učebných cieľov • takéto použitie DT musí aktivita umoţniť alebo22/33 vyţadovať
 23. 23. pouţívanie DT na rozvoj poznávania ... ak použitie DT podporí u žiakov vznik názorov a porozumenia nových pojmov a súvislostí • prostredníctvom vyšších kognitívnych operácií Bloomovej taxonómie DT sa na tomto procese podieľajú, ak žiaci • priamo používajú DT pri vytváraní poznatku (napr. analyzujú namerané údaje) • nepriamo alebo čiastkovo – na splnenie jedného z cieľov (nájdenie postojov ľudí k ... na internete, potom analýza bez DT) Bolo pouţitie DT nevyhnutné / opodstatnené / prospešné • napr. na zrýchlenie aktuálnej komunikácie... (napr. robiť aktuálne rozhovory s deťmi z oblasti práve zasypanej snehom) • bolo by možné či žiaduce použiť radšej školskú kniţnicu, dennú tlač... ?23/33
 24. 24. Príklady a protipríklady (pouţitie DT ţiakmi) ak ţiaci pouţijú tabuľkový softvér na vyriešenie matematickej aktivity; (pouţitie DT ţiakmi) ak pouţijú simulačný softvér na skúmanie toho, ako sa delia bunky; (pouţitie DT ţiakmi) ak učiteľ pouţije simulačný softvér vo svojom výklade; (pouţitie DT na podporu poznávania) ak merajú dáta a na počítači modelujú moţný vzťah medzi 2 veličinami; (pouţitie DT na podporu poznávania) ak urobia digitál- ny záznam rozhovorov o určitej udalosti, ktoré potom analyzujú a o výsledku napíšu článok; (pouţitie DT na podporu poznávania) ak postavia z Lega robotické autíčko, ktoré nesie do nory svetlo a kameru; (pouţitie DT na podporu poznávania) ak pouţijú tabuľkový softvér na jednoduché súčty v tabuľke; (pouţitie DT na podporu poznávania) ak si pozrú „kino“ o vzniku hviezdy; (pouţitie DT na podporu poznávania) ak pouţijú počítač na napísanie eseje alebo na prezentáciu...24/33
 25. 25. (nevyhnutné pouţitie DT) ak ţiaci hľadajú na internete novinové reakcie na tú istú udalosť, ale z troch rôznych krajín, analyzujú ich a hľadajú podobnosti a odlišnosti; (nevyhnutné pouţitie DT) ak pouţijú simulačný softvér na skúmanie toho, ako vzniká hviezda; (nevyhnutné pouţitie DT) ak ţiaci hľadajú na internete reakcie rôznych miestnych novín na danú udalosť; (nevyhnutné pouţitie DT) ak pouţijú tabuľkový softvér na jednoduché výpočty (ako súčty dvoch stĺpcov);25/33
 26. 26. 6 Riešenie skutočných problémov Základná otázka Vyžaduje aktivita, aby žiaci riešili autentické problémy? Využijú sa žiacke riešenia v reálnom živote? Objasnenie pracujú ţiaci s reálnymi problémami, údajmi a situáciami zo ţivota? • úlohy, ktorých riešenie žiaci vopred nepoznajú • riešia skutočné problémy • sú inováciou, ktorú potom žiaci zavedú do reálneho života26/33
 27. 27. ţiaci riešia problémy, ak musia: • navrhnúť riešenie nového problému • ak nedostali informácie o tom, ako postupovať • navrhnúť komplexný produkt, ktorý spĺňa ... Sú to skutočné, autentické problémy? • problémy skutočných ľudí – napr. v dedinách, ktoré trpia vodou z prudkých dažďov, • navrhujú reálne riešenie – napr. návrh zariadenia pre nové detské ihrisko, • práca s reálnymi dátami – napr. výpovede očitých svedkov záplav, dáta o priemerných zrážkach... Ide o inováciu? • ak majú žiaci svoje riešenie uviesť do skutočného ţivota – vybudovať park pre verejnosť na pozemku školy • ak to nie je možné (bezpečnosť, oprávnenie), tak prednesú svoj projekt realizátorovi27/33
 28. 28. (riešenie problému) ak majú ţiaci prezentovať daný príbeh z pohľadu inej z postáv; (riešenie problému) ak majú na základe mapy verejnej dopravy fiktívneho mesta navrhnúť, kde sa majú postaviť ďalšie prechody; (riešenie problému) ak skúmajú bezpečnosť chodcov na základe mapy verejnej dopravy a jestvujúcich prechodov; (skutočný problém) ak majú za úlohu prepísať niektorú Shakespearovu hru pre svojich rovesníkov; (skutočný problém) ak majú navrhnúť ďalšie prechody na základe skutočnej mapy svojej obce; (skutočný problém) ak majú navrhnúť zlepšenie dopravnej situácie podľa mapy z učebnice; (inovácia) ak ţiaci navrhnú zlepšenie dopravnej situácie v svojej obci a predostrú ho miestnej správe; (inovácia) ak napíšu modernú úpravu Shakespeara a uskutočnia na verejnosti predstavenie; (inovácia) ak napíšu vlastné divadelné28/33 predstavenie, ale neurobia verejné predstavenie
 29. 29. 7 Učiteľ ako nositeľ inovácie Základná otázka Naplánoval, implementoval a vyhodnotil učiteľ aktivitu so žiakmi tak, že prispel k trvalejšej zmene vo svojom prostredí? Objasnenie • dokázal učiteľ podporiť a inovatívne obohatiť poznávací proces ţiakov? • akú inovatívnu úlohu zohral v tejto aktivite? • je si vedomý, či a ako môţe cez svoju aktivitu vplývať na vzdelávacie prostredie? • ovplyvňuje postoje ţiakov, svojich kolegov, vedenie školy, miestnych politikov či rodičov?29/33
 30. 30. • premyslel si, ako sa dá táto aktivita ďalej pouţívať, ďalej rozšíriť alebo zlepšiť? • vytvoril pre ţiakov príleţitosť inovatívnym spôsobom vyuţívať digitálne technológie a digitálne zdroje? • vytvoril ţiakom príleţitosť rozvíjať a vyuţívať svoju tvorivosť? • zapojil sa ako partner do novej učebnej príleţitosti spolu so ţiakmi? • prezentoval neustály vývoj vo svojich profesijných postupoch, potvrdil, ţe sa aktívne celoţivotne vzdeláva, ţe je autoritou a vedúcou osobnosťou vo svojom prostredí (leadership)? Max naplnenie tohto kritéria: • po ukončení aktivity učiteľ analyzuje priebeh a výsledky a aktívne šíri informácie o svojom inovatívnom postupe30/33
 31. 31. 8 Prezentácia učebnej aktivity Základná otázka Dokáže učiteľ kvalifikovane prezentovať učebnú aktivitu, ktorú navrhol, pripravil a realizoval so žiakmi? Uvedomuje si jej silné a slabé stránky, uvažuje o nich a vie ich verbalizovať a prezentovať? Objasnenie • dokáţe učiteľ vecne a výstiţne prezentovať učebné ciele a skutočnú hodnotu aktivity, príleţitosti pre ţiakov? • dokumentoval priebeţne aktivitu, zbieral produkty o práci ţiakov? (prezentácia aktivity) ak prezentujú na konci aktivity ţiaci, učiteľ uţ ďalej nie;31/33
 32. 32. Záver Menia sa podmienky, spôsoby, očakávania, potreby... To inšpiruje učiteľov, aby pripravovali a realizovali príleţitosti pre produktívne učenie sa svojich ţiakov. Je skoro nemysliteľné, aby neboli prítomné DT. Prezentovaný systém hodnotenia chce inšpirovať učiteľov: • k tvorbe inovatívnych aktivít, • k tomu, aby boli realizátormi zmeny, • aby hlboko premýšľali o potrebách svojich ţiakov a snaţili sa ich rešpektovať a vyuţiť, • aby poznali zručnosti pre 21. storočie a neustále prehodnocovali a zlepšovali svoje pedagogické postupy, pretoţe staré vzťahy a postupy uţ akosi... nefungujú.32/33
 33. 33. Ďakujem za pozornosť, priatelia. Učme (sa) pre život! kalas@fmph.uniba.sk33/33

×