• Like
Onet
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
11,630
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
123
Comments
0
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๑. ตามธรรมชาติของภาษา ข้อใดไม่ใช่ลกษณะทัวไปของภาษา ั ่ ๑. ครูประจำชันกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเข้าแถวทีสนาม ้ ่ ๒. คำว่า “บัตรเติมเงิน” เป็นคำประสมทีใช้ในภาษาไทยไม่นานนัก ่ ๓. คุณวิมลเล่าว่าลูกสาวอายุ ๒ ขวบพูดเก่งขึน ใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมือก่อนมาก ้ ่ ๔. เด็กชายทองไม่สามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษทีมเี สียงตัว S สะกดได้ ่ เพราะเสียงสะกดนีไม่มในภาษาไทย ้ ีใช้คำประพันธ์ตอไปนีตอบคำถาม ข้อ ๒ - ๕ ่ ้ ก. จะหาจันทน์กฤษณานันหายาก ้ ข. เหมือนคนมากมีดนนับหมืนแสน ่ื ่ ค. จะประสงค์องค์ปราชญ์ก็ขาดแคลน ง. เสมอแม้นจันทน์แดงแรงราคา๒. ข้อใดไม่มเี สียงวรรณยุกต์โท ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง๓. ข้อใดมีเสียงสระประสม ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง๔. ข้อใดมีอกษรกลางน้อยทีสด ั ่ ุ ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง
 • 2. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕. ข้อใดมีจำนวนพยางค์มากที่สุด ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง๖. คำซ้ำในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอ ๑. ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าวัยรุ่นชอบแต่งตัวบ้าๆ บอๆ ๒. คนทีทำความผิดก็ตองหลบๆ ซ่อนๆ ไม่ให้ตำรวจจับได้ ่ ้ ๓. เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึนสดๆ ร้อนๆ ทำให้ฉนตกใจไม่หาย ้ ั ๔. ผูหญิงสาวไม่ควรกลับบ้านดึกๆ ดืนๆ จะไม่ปลอดภัย ้ ่๗. ข้อใดใช้คำซ้อนถูกต้อง ๑. แม่เร่งรัดให้ลกแต่งตัวเร็วๆ เพราะวันนีลกตืนสาย ู ู้ ่ ๒. พรุ่งนี้เช้าหัวหน้าทัวร์จะนำพาลูกทัวร์สู่จังหวัดกาญจนบุรี ๓. หน้าหนาวอากาศบนยอดดอยเย็นเยือก จับขัวหัวใจ ้ ๔. ฝีมอในการทำอาหารของร้านนีตกต่ำ ลูกค้าจึงลดลงอย่างมาก ื ้๘. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำประสมปนอยู่ ๑. ทางข้าม ทางด่วน ทางผ่าน ทางหลวง ๒. ยาเขียว ยาชา ยาธาตุ ยาเรือ ๓. ของเก่า ของโจร ของร้อน ของไหว้ ๔. น้ำกรด น้ำเกลือ น้ำข้าว น้ำเหลือง
 • 3. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๔วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๙. ข้อความต่อไปนีมคำประสมกีคำ (ไม่นบคำซ้ำ) ้ ี ่ ั ในน้ำมันพืชมีสารต้านอนุมลอิสระทีเ่ รารูกนดีคอวิตามินอี แต่นกวิทยาศาสตร์ ู ้ั ื ั ญีปนได้คนพบสารต้านอนุมลอิสระทีสำคัญอีกชนิดหนึง คือ โอรีซานอล สารนีพบ ่ ุ่ ้ ู ่ ่ ้ มากที่สุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิวของข้าวกล้องที่เรียกว่ารำข้าว ๑. ๓ คำ ๒. ๔ คำ ๓. ๕ คำ ๔. ๖ คำ๑๐. ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสร้างคำต่างจากคำอื่นอยู่ด้วย ๑. อาศรมบท กัลปพฤกษ์ ๒. อรรถศาสตร์ สัญประกาศ ๓. ชาติวุฒิ นิธินาถ ๔. มุนนทร์ ิ คุรภณฑ์ ุ ั๑๑. ข้อใดไม่มคำสมาส ี ๑. มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี พัดโบกพัชนี ๒. ไพร่ฟ้าประชาชี ชาวบุรีก็ปรีดา ๓. ผาสุกรุกขมูล พูนสวัสดิ์สถาวร ๔. เร่งพลโยธาพานรินทร์ เร่งรัดหัสดิน๑๒. ข้อใดมีคำสะกดผิด ๑. แม่ครัวซื้อปลากะพงมาทอดน้ำปลา ๒. ดอกอุตพิดเวลาบานจะส่งกลินเหม็น ่ ๓. สมเสร็จเป็นสัตว์ป่าหายากในปัจจุบัน ๔. ชาวต่างประเทศบางคนชอบเลี้ยงแมวสีสวาท
 • 4. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๕วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๑๓. ข้อใดสะกดถูกทุกคำ ๑. ปริซมึ แกรนิต แคลเซียม ่ ๒. ชิมแปนซี โคบอลต์ แค็ปซูล ๓. เคาน์เตอร์ โซเดียม ไดนาไมท์ ๔. โอเอซิส ทังสเตน เซลลูโลส๑๔. ข้อใดไม่ปรากฏในคำอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมต่อไปนี้ ตะปู น. สิงทีทำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่างๆ กัน ่ ่ สำหรับตรึงสิงอืนให้แน่น โดยใช้คอนเป็นต้นตอกลงไป, ตาปู ก็เรียก ่ ่ ้ ๑. ชนิดของคำ ๒. ตัวอย่างการใช้คำ ๓. คำที่เขียนต่างไป ๔. คำอธิบายศัพท์๑๕. คำประพันธ์ตอไปนีมคำยืมภาษาต่างประเทศกีคำ (ไม่นบคำซ้ำ) ่ ้ ี ่ ั พี่มนุษย์สุดสวาทเป็นชาติยักษ์ จงคิดหักความสวาทให้ขาดสูญ กลับไปอยู่คูหาอย่าอาดูร จงเพิมพูนภาวนารักษาธรรม์ ่ ๑. ๗ คำ ๒. ๘ คำ ๓. ๙ คำ ๔. ๑๐ คำ
 • 5. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๖วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๑๖. คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้ ๑. ภาพยนตร์การ์ตนสมัยนีดแล้วไม่สบายตาเหมือนสมัยก่อน ู ้ ู ๒. เธอช่วยเช็คให้ก่อนได้ไหมว่าสินค้าที่เราจะส่งไปขายมีจำนวนเท่าใด ๓. สมาชิกกำลังดีเบตกันยกใหญ่ว่าใครสมควรเป็นนายกสมาคม ๔. ครูที่ดีต้องเป็นโมเดลให้ลูกศิษย์ยึดถือปฏิบัติตามได้๑๗. ข้อใดมีศพท์บญญัตจากคำภาษาอังกฤษอยูดวย ั ั ิ ่ ้ ๑. อุปการ อุปถัมภ์ อุปสงค์ ๒. นพเก้า นพเคราะห์ นพรัตน์ ๓. จักรพรรดิ จักรวาล จักรราศี ๔. ไตรภูมิ ไตรรงค์ ไตรลักษณ์๑๘. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย ๑. ความคิดของเด็กคนนี้หลักแหลมทีเดียว ๒. บางคนบอกว่ากินข้าวเหนียวแล้วอยู่ท้องดี ๓. คนขายของพูดจนอ่อนใจ แม่บานก็ยงไม่ยอมซือ ้ ั ้ ๔. เขานัดกับฉันหลายครังแล้ว แต่มอนต้องแคล้วคลาดกันทุกที ้ ีั๑๙. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย ๑. เวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านเขามักจะมีขนมติดตัวไปด้วย ๒. คนขับรถไม่ติดใจเอาความกับคนบ้าที่ขว้างปารถของเขา ๓. ช่างไฟฟ้ามาติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ฉันเรียบร้อยแล้ว ๔. กองทหารกำลังบุกเข้าโจมตีและรบติดพันกันกว่า ๓ วันแล้ว
 • 6. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๗วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๐. ข้อความต่อไปนีมคำสันธานและคำบุพบทกีคำ (นับคำซ้ำ) ้ ี ่ น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์ และทำให้เราสามารถดำเนิน ชีวตอยูได้ ถ้าร่างกายขาดน้ำเราจะไม่สามารถดำรงชีวตอยูได้เลย ิ ่ ิ ่ ๑. สันธาน ๒ คำ บุพบท ๑ คำ ๒. สันธาน ๒ คำ บุพบท ๒ คำ ๓. สันธาน ๑ คำ บุพบท ๒ คำ ๔. สันธาน ๑ คำ บุพบท ๑ คำ๒๑. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถกต้อง ู ๑. คุณปูเ่ หลาไม้เรียวไว้หลายกิง หลานๆ จึงไม่กล้าซนมาก ่ ๒. ในสนามเด็กเล่นทีโรงเรียนเรามีไม้ลนให้เด็กๆ เล่นหลายชุด ่ ่ื ๓. วันจันทร์ให้นกเรียนนำไม้อดมาคนละแผ่น ครูจะสอนฉลุไม้ ั ั ๔. พี่ชายเดินนับไม้หมอนรถไฟได้หลายท่อนแล้ว๒๒. ข้อความต่อไปนีมคำนามและคำกริยาหลักอย่างละกีคำ (ไม่นบคำซ้ำ) ้ ี ่ ั กิจกรรมนันเป็นของดี แต่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ตงขึนสำหรับรับ ้ ้ั ้ นักศึกษาเพือทำกิจกรรม กิจกรรมมีไว้ให้นกศึกษาใช้เวลาว่างทำประโยชน์ ่ ั และเปลียนบรรยากาศ ่ ๑. นาม ๗ คำ กริยา ๘ คำ ๒. นาม ๖ คำ กริยา ๘ คำ ๓. นาม ๗ คำ กริยา ๗ คำ ๔. นาม ๖ คำ กริยา ๖ คำ
 • 7. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๘วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๓. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว ๑. ผลไม้เมืองหนาวหลายชนิดจะมีนำตาลฟรักโทสมากกว่าผลไม้เมืองร้อน ้ ๒. ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกิดจากการรับประทานน้ำตาลฟรักโทส มากเกินไป ๓. การควบคุมอาหารมีความสำคัญมากเพราะทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้อย่างรวดเร็ว ๔. การลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ในขันแรกควรจะควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหาร ้ กลุ่มแป้ง๒๔. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน ๑. ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากทั้งในหมู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ๒. โลกของอินเทอร์เน็ตมีสารประโยชน์ ความบันเทิง ความรู้ และการสือสาร ่ มากมาย ๓. ทุกวันนีเ้ ราจะสังเกตเห็นว่ามีอนเทอร์เน็ตคาเฟ่แฝงอยูในธุรกิจหลายประเภท ิ ่ ๔. ในร้านอาหาร โรงแรม สปา ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาลบางแห่งมีมม ุ ของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทงนัน ้ั ้๒๕. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ ๑. หัวข้อการสนทนาเรืองความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน ่ ๒. การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติก ๓. การแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนืองและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ ่ ๔. ประเทศจีนให้ความสำคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานต่อเนื่อง
 • 8. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๙วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๖. ประโยคในข้อใดใช้คำฟุมเฟือย ่ ๑. เขาคงจะหูแว่วได้ยินไปเองว่าฉันเรียกเขา ๒. สาววัยรุนบางคนชอบสวมสร้อยเล็กๆ ทีขอเท้า ่ ่ ้ ๓. ครีมนีมสรรพคุณในการทีจะทำการลบเลือนรอยแผลเป็น ้ ี ่ ๔. นักข่าวรุมล้อมนายกรัฐมนตรี เพือสัมภาษณ์เรืองเครืองบินตก ่ ่ ่๒๗. ข้อใดใช้ภาษากำกวม ๑. ผู้ป่วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษ ๒. เจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว ๓. ผูทบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ้ ่ี ๔. เมือท่านประสงค์จะใช้บริการของโรงพยาบาล โปรดทำตามขันตอน ่ ้๒๘. สำนวนในข้อใดมีความหมายต่างจากกลุม ่ ๑. ปากว่าตาขยิบ ๒. ปากเหยี่ยวปากกา ๓. ปากหวานก้นเปรี้ยว ๔. ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ๒๙. สำนวนในข้อใดใช้เติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ไม่ได้ “ฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าไปทะเลาะกับคนเลวๆ อย่างนัน มีแต่ผลเสีย ้ เหมือนเธอ ..................................” ๑. เอาไม้ซกไปงัดไม้ซง ี ุ ๒. เอาทองไปรูกระเบือง ่ ้ ๓. เอาเนือหนูไปปะเนือช้าง ้ ้ ๔. เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ
 • 9. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๐วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๓๐. ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ ๑. แม่ของฉันถูกลอตเตอรีบอย ่ ่ ๒. นิตยสารที่ออกใหม่ขายดีเป็นพิเศษเพราะถูกใจวัยรุ่นมาก ๓. ก้องภูมใจมากทีถกเลือกให้เป็นผูแทนของโรงเรียนไปประกวดสุนทรพจน์ ิ ู่ ้ ๔. คนทีถกผึงจำนวนมากรุมต่อยอาจตายเพราะหลอดลมบวมจนหายใจไม่ออก ู่ ้๓๑. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออืน่ ๑. ถ้าพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็ม ๒. อาหารรสเค็มจะมีรสชาติถกปากมากกว่าอาหารรสจืดๆ ู ๓. คนไข้บางคนรับไม่ได้เลยกับการกินอาหารรสจืดชืด ๔. ผูประกอบกิจการอาหารจึงเลือกใช้เกลือโพแทสเซียมแทน ้๓๒. ราชาศัพท์ในข้อใดใช้เติมในช่องว่างได้ถกต้อง ู พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยาภา....................โดยรถพระทีนงจาก ิ ่ ่ั พระทีนงอัมพรสถาน พระราชวังดุสต ไป....................ในงาน “มัดหมีมดใจเด็ก” ่ ่ั ิ ่ ั ณ บริเวณสวน โรงแรมแชงกรีลา ๑. เสด็จ ทรงเป็นประธาน ๒. เสด็จ ทรงเป็นองค์ประธาน ๓. เสด็จฯ เป็นประธาน ๔. เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
 • 10. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๑วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๓๓. พาดหัวข่าวข้อใดไม่แสดงความเห็น ๑. ทีมเศรษฐกิจเร่งมือฉุดความเชือมันต่างชาติ ่ ่ ๒. ผวาการเมืองระหว่างประเทศถึงจุดเดือด ๓. สินค้าโภคภัณฑ์รวงระนาว นักเก็งกำไรหงอย ่ ๔. ผิดคาดตลาดหุนอเมริกนพุงทะยานกว่า ๔๘๐ จุด ้ ั ่๓๔. ข้อความต่อไปนีเ้ ป็นคำประพันธ์ชนิดใด ข้าไหว้พระบาทสามองค์พระอิศวรผูทรงอุสภราชฤทธิ์รอนข้าไหว้พระนารายณ์ ้ ุ สีกรทรงครุฑเขจรจะปราบอรินทร์เรืองรงค์ ่ ๑. กาพย์ ๒. กลอน ๓. โคลง ๔. ฉันท์๓๕. ข้อความต่อไปนีขาดข้อมูลใดเกียวกับเทศกาลอาหาร ้ ่ ลิมลองความอร่อยอย่างหลากหลายของ “เมียงหลากรส” เช่น เมียงผักโขม ้ ่ ่ เมียงปลาดุก และอีกมากมาย ทีหองอาหารครัวคุณชาย โรงแรมเมืองหลวง ่ ่ ้ ถนนบรมราชชนนี ตลอดเดือน ๑. สถานที่จัดงาน ๒. เวลาที่แน่นอน ๓. ชื่องาน ๔. ตัวอย่างอาหาร
 • 11. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๒วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๓๖. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้ ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยูเ่ ป็นสังคมย่อมต้องมีความแย้งกัน ความคิด ต่างกันไม่เสียหาย แต่อยูทจตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดอง ่ ่ี ิ ด้วยการใช้ปญญา การแย้งต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์ ั ๑. การไม่ขัดแย้งกันก่อให้เกิดความสามัคคี ๒. ตามปกติทุกสังคมย่อมมีความขัดแย้งกัน ๓. ความขัดแย้งอาจเป็นประโยชน์หากเรารู้จักแก้ไขด้วยปัญญา ๔. หลักวิชาและความปรองดองสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ทุกอย่าง๓๗. คุณสุชยบอกลูกค้าว่า “บางคนบอกผมว่าอยากจะติดตังก๊าซเอ็นจีวี แต่กลัวจะมี ั ้ ปัญหาอืนๆ ตามมา ความจริงแล้วถ้ารถของคุณได้รบการติดตังด้วยอุปกรณ์ทได้ ่ ั ้ ่ี มาตรฐานโดยคนติดตังทีเ่ ชียวชาญเฉพาะด้านแล้วละก็ รับรองไม่มปญหาอืนๆ ้ ่ ี ั ่ ตามมา” ข้อใดตรงกับคำกล่าวของคุณสุชัย ๑. อย่าเพิงกลัว ถ้ายังไม่ได้ลองติดตัง ่ ้ ๒. ไม่มปญหา ถ้าผูเ้ ชียวชาญติดตังให้ตามมาตรฐาน ี ั ่ ้ ๓. อย่าลังเลใจ เชิญติดตังได้ทนที ้ ั ๔. ไม่มปญหา แต่ตองให้เราติดตังให้ ี ั ้ ้
 • 12. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๓วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๓๘. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้ คนส่วนใหญ่ไม่คอยรูตว ยังคงอยากได้อะไรทีมากขึนๆ ไม่วาจะเป็นเงินทอง ่ ้ ั ่ ้ ่ เกียรติยศชือเสียง หรือความรัก และก็มกจะไม่ได้ดงใจนึก ความทุกข์กยงมีมากขึน ่ ั ั ็ ่ิ ้ ตามวัยที่มากขึ้นด้วย ๑. คนเราเมืออายุมากขึนก็ยอมมีความอยากได้มากขึนตามวัย ่ ้ ่ ้ ๒. ถ้าคนเรามีความอยากได้ไม่มทสนสุดก็จะยิงมีความทุกข์ ี ่ี ้ิ ่ ๓. คนส่วนใหญ่อยากได้ของบางอย่างแล้วไม่ได้ จึงเกิดความทุกข์ใจ ๔. ส่วนใหญ่ความทุกข์ของคนเกิดจากความอยากได้เงินทองเกียรติยศ๓๙. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ วันนีได้รบคำสังให้ยายทีนงทำงานไปอยูใกล้ๆ เจ้านาย คงต้องเหนือยแน่เลย ้ ั ่ ้ ่ ่ั ่ ่ ถ้าต้องเกร็งอยูตลอดเวลาทำงาน ่ ๑. ผู้พูดกลัวเจ้านาย ๒. ผู้พูดไม่อยากทำงานหนัก ๓. ผู้พูดรู้ว่าเจ้านายดุ ๔. ผู้พูดไม่อยากเครียดเวลาทำงาน
 • 13. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๔วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๐. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ในงานวัน “สุขภาพดี” เชิญตรวจสุขภาพฟรีสำหรับ ๔ โรคทีใกล้ตวคน ่ ั เมืองกรุง คือ โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเครียด และโรคภูมแพ้ ิ ๑. คนกรุงเทพฯ ส่วนหนึงเป็นโรคอ้วน ่ ๒. คนกรุงเทพฯ เป็นโรคเครียดได้งาย ่ ๓. คนกรุงเทพฯ เป็นคนทีมโรคมากกว่าคนเมืองอืน ่ ี ่ ๔. ผูคนมักเป็นโรคภูมแพ้เพราะความแออัดในเมืองกรุง ้ ิ๔๑. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ คุณแม่มกพูดเสมอว่ามีเพือนดี ทุกคนมีนำใจ เกือกูล ช่วยเหลือกัน คุณแม่พบปะ ั ่ ้ ้ สังสรรค์ นัดกินข้าวกับเพือนๆ เป็นประจำ ยิงต่างคนต่างเกษียณแล้วก็มเี วลาว่าง ่ ่ มากขึน้ ๑. แม่เป็นคนมีมนุษย์สมพันธ์ดี ั ๒. เพือนของแม่ไม่ตองทำงานประจำ ่ ้ ๓. แม่ไปทัศนาจรกับเพือนๆ บ่อยๆ ่ ๔. เพื่อนของแม่ต่างดูแลทุกข์สุขกัน
 • 14. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๕วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๒. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนข้อความต่อไปนี้ โลกมีลกษณะคล้าย ั หนังสือ อยู่กับบ้านเปรียบถือ นิ่งไว้ เริมท่องเทียวนันคือ ่ ่ ่ เริมอ่าน ่ เที่ยวหนึ่งหน้าหนึ่งให้ เรืองรูตางกัน ่ ้ ่ ๑. ส่งเสริมให้รกการอ่าน ั ๒. เปรียบเทียบโลกกับหนังสือ ๓. สนับสนุนให้เดินทางท่องเที่ยว ๔. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว๔๓. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนข้อความนี้ เส้นใยอาหารหรือทีเ่ รียกว่าไฟเบอร์ แม้จะไม่ใช่สารอาหารแต่เป็นสิงจำเป็นต่อ ่ ร่างกาย มีอยูมากในพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ ในพืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณและ ่ ชนิดของเส้นใยอาหารต่างกัน เพือให้รางกายได้รบเส้นใยอาหารอย่างสม่ำเสมอจึง ่ ่ ั ควรรับประทานอาหารทีปรุงและประกอบด้วยผักเป็นประจำ และควรรับประทาน ่ ผลไม้สดซึงจะให้เส้นใยอาหารมากกว่าการดืมน้ำผลไม้ นอกจากนีควรรับประทาน ่ ่ ้ อาหารประเภทถัวเมล็ดแห้ง และข้าวซ้อมมือเป็นประจำ ่ ๑. ให้ขอมูลเกียวกับแหล่งอาหารทีมไฟเบอร์จำนวนมาก ้ ่ ่ ี ๒. อธิบายประโยชน์ของเส้นใยอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม้ ๓. แนะนำอาหารที่ทำให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์อย่างต่อเนื่อง ๔. เชิญชวนให้คนทุกวัยรับประทานผลไม้สดแทนการดื่มน้ำผลไม้
 • 15. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๖วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.ให้ใช้ขอความต่อไปนีตอบคำถาม ข้อ ๔๔ - ๔๕ ้ ้ ๑) ปัจจุบนหัตถกรรมทีผลิตจากกระดาษเส้นใยพืชกำลังได้รบความนิยมอย่าง ั ่ ั กว้างขวาง นอกจากกระดาษสาแล้ว ยังมีเส้นใยจากพืชอืนๆ อีก เช่น ใยสับปะรด ่ กาบกล้วย เปลือกข้าวโพด มูลช้าง ฟางข้าว ผักตบชวา ฯลฯ / ๒) เพราะเป็น ผลิตภัณฑ์ทแลเห็นความสวยงามของเส้นใยจากธรรมชาติ / ๓) วัสดุจากธรรมชาติ ่ี เหล่านีมอยูมากมายในเมืองไทย เป็นการเพิมมูลค่าด้วยวิธงายๆ จากภูมปญญา ้ ี ่ ่ ี่ ิ ั ท้องถิน / ๔) ลงทุนน้อย เกิดประโยชน์ตอสิงแวดล้อม มีการสร้างงานสร้างรายได้ ่ ่ ่ ให้แก่ท้องถิ่น๔๔. ส่วนใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น ๑. ส่วนที่ ๑ และ ๒ ๒. ส่วนที่ ๒ และ ๓ ๓. ส่วนที่ ๓ และ ๔ ๔. ส่วนที่ ๑ และ ๔๔๕. ผูเ้ ขียนมุงจะสนับสนุนการพัฒนาในด้านใด ่ ๑. การผลิตกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ ๒. ศิลปะของงานหัตถกรรม ๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔. อาชีพของชุมชน
 • 16. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๗วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๖. ใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด ๑) พลาสติกเป็นวัสดุทจำเป็นต้องใช้ในชีวตประจำวัน / ๒) ภาชนะพลาสติก ่ี ิ นิยมใช้บรรจุสงของต่างๆ ไม่วาร้อนหรือเย็น / ๓) ข้อเสียของพลาสติกคือย่อยสลาย ่ิ ่ ช้าและยังมีผลทำให้โลกร้อนยิงขึน / ๔) ขยะพลาสติกทีลอยในมหาสมุทรมีจำนวน ่ ้ ่ ถึง ๔๖,๐๐๐ ชินต่อ ๒.๖ ตารางกิโลเมตร ้ ๑. ส่วนที่ ๑ และ ๒ ๒. ส่วนที่ ๑ และ ๓ ๓. ส่วนที่ ๒ และ ๔ ๔. ส่วนที่ ๓ และ ๔๔๗. ข้อใดทีขอความต่อไปนีไม่ได้กล่าวถึง ่ ้ ้ ผลิตภัณฑ์ปโตรเคมีชวยให้เรามีของใช้ทนมขึน เบาขึน ยืดหยุนและทนทาน ิ ่ ่ี ่ิ ้ ้ ่ ยิงขึน สามารถทำรูปแบบและสีสนได้หลากหลายดังใจ สามารถใช้แทนวัสดุ ่ ้ ั ธรรมชาติ เช่น ไม้ ซึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติทนับวันจะร่อยหรอลงไปทุกที ่ ่ี ๑. ข้อเด่นของผลิตภัณฑ์ปโตรเคมี ิ ๒. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปโตรเคมี ิ ๓. ประเภทของผลิตภัณฑ์ปโตรเคมี ิ ๔. ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
 • 17. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๘วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๘. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถกต้อง ู ทุกคนมีความสามารถตามความถนัดของตน เขาย่อมสบายใจเมือได้อยูในวงการ ่ ่ ทีนยมความถนัดของเขา เพราะทำให้เขาเป็นคนเด่น มีความสำคัญในวงการนัน ่ ิ ้ แต่เขาจะรูสกด้อยเมือเข้าไปในวงการทีมได้รสกยกย่องวิชาหรือความสามารถของเขา ้ ึ ่ ่ ิ ู้ ึ ๑. ทุกคนพอใจที่จะได้เป็นคนสำคัญ ๒. คนเราเด่นดังไม่ได้ในทุกวงการ ๓. บุคคลในบางวงการไม่นิยมผู้ด้อยกว่าตน ๔. คนทีมความสามารถอาจรูสกด้อยเมือขาดคนยกย่อง ่ ี ้ ึ ่ใช้ขอความต่อไปนีตอบ ข้อ ๔๙ - ๕๐ ้ ้ ไข้หวัดใหญ่พบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ แต่อตรา ั การตายมักจะพบในผูปวยทีมอายุมากกว่า ๖๕ ปี หรือผูทมโรคประจำตัว เช่น ้ ่ ่ ี ้ ่ี ี โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เป็นต้น การฉีดวัคซีนเป็นวิธทปองกันได้ผลมากทีสด สามารถลดอัตราการติดเชือ ี ่ี ้ ่ ุ ้ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อน และลดการหยุดงาน ไข้หวัดเป็นการติดเชือไวรัสทีทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหล มีไข้ไม่สง ส่วนไข้ ้ ่ ู หวัดใหญ่เป็นการติดเชือของระบบทางเดินหายใจ ซึงอาจจะลามลงไปปอดผูปวย ้ ่ ้ ่ จะมีอาการค่อนข้างเร็ว ไข้สงกว่าไข้หวัด ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนือ ู ้ อ่อนเพลีย
 • 18. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๙วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๙. ข้อความข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงเรืองใด ่ ๑. วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ๒. ความแตกต่างของโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ ๓. ระหว่างป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยจะปฏิบัติงานไม่ได้ ๔. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคซ้ำเติมผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว๕๐. ข้อใดกล่าวไม่ถกต้องตามข้อความข้างต้น ู ๑. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุ ๒. คนวัยเด็กเป็นไข้หวัดใหญ่จำนวนมากกว่าคนวัยอื่นๆ ๓. คนในวัยหนุ่มสาวจะติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่น้อยที่สุด ๔. ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เสียชีวิตได้อ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบ ข้อ ๕๑ - ๕๓ ้ ผูเ้ ชียวชาญด้านสิงแวดล้อมกล่าวว่าภาวะโลกร้อนไม่ได้กอให้เกิดความหายนะ ่ ่ ่ เพียงอย่างเดียว แต่จะมีประเทศในแถบซีกโลกเหนือทีสามารถประหยัดพลังงานจาก ่ การทำความร้อนได้มากขึน นักเดินเรือสามารถใช้ทางลัดไปขัวโลกเหนือได้เพราะ ้ ้ น้ำแข็งละลาย พืนทีปาไม้ในโลกอาจขยายตัวขึน ในบางประเทศ เช่น แคนาดา ้ ่ ่ ้ รัสเซีย ยุโรปเหนือ และมองโกเลีย มีแนวโน้มว่าจะได้รบประโยชน์จากภาวะโลกร้อน ั มากทีสด คือจะได้รบผลผลิตทางเกษตรเพิมขึน เพราะนักวิจยจำนวนมากเชือว่า ่ ุ ั ่ ้ ั ่ หากโลกอุนขึน พืนทีเ่ พาะปลูกก็จะเกิดมีทางขัวโลกเหนือมากขึน แต่กไม่ได้ ่ ้ ้ ้ ้ ็ หมายความว่าจะไม่มสงเลวร้าย อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนเกิดขึนในประเทศ ี ่ิ ้ เหล่านี้
 • 19. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๐วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๑. ข้อใดที่ข้อความข้างต้นกล่าวถึง ๑. ประเภทของผลผลิตทางเกษตรทีจะบังเกิดขึน ่ ้ ๒. ลักษณะของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทีประเทศเหล่านีได้รบ ่ ้ ั ๓. รายชือทังหมดของประเทศทีจะได้รบประโยชน์จากภาวะโลกร้อน ่ ้ ่ ั ๔. ตัวอย่างประโยชน์ทประเทศทางซีกโลกเหนือจะได้รบจากภาวะโลกร้อน ่ี ั๕๒. ข้อความทีวา “หากโลกอุนขึน พืนทีเ่ พาะปลูกก็จะเกิดมีทางขัวโลกเหนือมากขึน” ่่ ่ ้ ้ ้ ้ มีความหมายตามข้อใด ๑. การมีพนทีเ่ พาะปลูกเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ้ื ๒. ผลผลิตทางการเกษตรขึนอยูกบสภาพภูมอากาศเป็นสำคัญ ้ ่ั ิ ๓. เมืออากาศอุนขึน พืนทีซงเคยหนาวจัดจะมีผลผลิตเปลียนไป ่ ่ ้ ้ ่ ่ึ ่ ๔. ผลผลิตทางการเกษตรในเขตร้อนเดิมจะเป็นผลิตผลของเขตหนาว ซึงกลายเป็นเขตร้อน ่๕๓. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น ๑. การคมนาคมทางทะเลของประเทศแถบซีกโลกเหนือจะสะดวกขึนเมืออากาศ ้ ่ อุนขึน ่ ้ ๒. ประเทศเหล่านี้จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการทำความร้อนลงได้ ๓. แม้ประเทศเหล่านีจะประสบความสูญเสียจากภาวะโลกร้อน แต่กจะได้ประโยชน์ ้ ็ จากภาวะความร้อนนันด้วย ้ ๔. ชีวตความเป็นอยูของผูคนจะเปลียนไป เพราะไม่คนเคยกับการเพาะปลูกพืชผล ิ ่ ้ ่ ุ้ ทีอยูในเขตร้อนมาก่อน ่ ่
 • 20. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๑วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๔. ในข้อความต่อไปนี้ ก. คืออะไร “ก. ทำจากถัวเหลืองทังเมล็ดซึงมีจมูกถัวเหลือง ่ ้ ่ ่ ก. มีแคลเซียมสูงและมีวตามินดี ิ ก. มีรสอร่อยและมีกลินหอมของงาดำ ่ ก. ทุกหยดให้คณค่าทางโภชนาการ” ุ ๑. ขนมอบที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ ๒. เครื่องดื่มที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ ๓. อาหารคาวที่ทำจากถั่วเหลือง ๔. อาหารเสริมที่ทำจากงาดำ๕๕. การฟังในข้อใดมีจดมุงหมายต่างกับข้ออืน ุ ่ ่ ๑. วันดีฟังถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล ๒. วันเพ็ญฟังการอภิปรายเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรให้พอเพียง ๓. วันรุ่งฟังวิทยุรายการตลาดเช้าข่าวสด ๔. วันงามฟังเพลงในรายการดนตรีกวีศิลป์
 • 21. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๒วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๖. วินยฟังรายการวิทยุ มีขอความตอนหนึงว่า “ตลอดชีวตทีผานมาเราจะรูสกว่าเรา ั ้ ่ ิ ่ ่ ้ ึ ยังมีไม่พอ ต้องมีนนมีนเ่ี สียก่อน แล้วเราจะอิมจะเต็ม สิงหนึงทีเ่ ราไม่เคยได้รบการสอน ่ั ่ ่ ่ ั ก็คอ ไม่วาเราจะพัฒนาความสามารถในการหาเงินทอง หาของ หาความรักให้ได้มาก ื ่ สักเท่าใดก็ตาม น้ำในแก้วไม่มวนเต็ม เพราะความอยากในใจเราไม่เคยหยุด” หลังจาก ีั ฟังแล้ว เขาบอกกับตนเองว่า ผูพดต้องการให้คนเราลดความต้องการของตัวเองลงเพือ ้ ู ่ ความสุขในชีวิต จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าวินัยมีสัมฤทธิผลในการฟังระดับใด ๑. เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด ๒. รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน ๓. บอกได้ว่าสิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ ๔. ประเมินได้ว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์๕๗. ข้อใดเป็นคำพูดทีประธานในทีประชุมควรใช้เมือต้องการจะสรุปความเห็น ่ ่ ่ ๑. วันนีเ้ ราได้ใช้เวลาในการอภิปรายกันมายืดเยือพอสมควรแล้ว ผมคิดว่าเราควร ้ ตัดสินใจได้แล้ว ๒. ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าประชุมทุกท่านล้วนน่าสนใจ ผมจึงคิดว่าจะรับไว้พจารณา ิ ในโอกาสต่อไป ๓. ข้อคิดเห็นต่างๆ ทีผเู้ ข้าประชุมได้เสนอมามีมากพอที่เราจะตัดสินใจได้ ผมจึงขอ ่ ประมวลความคิดเห็นให้ทประชุมพิจารณา ่ี ๔. การประชุมครังนีเ้ ราได้เปิดโอกาสให้ทกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างจุใจ ผมจึง ้ ุ ขอให้ยุติการแสดงความคิดเห็น
 • 22. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๓วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๘. คำพูดในข้อใดไม่มความหมายเชิงตำหนิ ี ๑. อาหารที่ขายตามรถเข็นใช่ว่าจะสกปรกไปเสียทุกร้าน ๒. กระเป๋าใบนีจะเก๋ทเี ดียว ถ้าหากใบเล็กกว่านีสกหน่อย ้ ้ ั ๓. ผ้าไทยบางชนิดถ้าซักรวมกับผ้าสีอ่อนแล้วคุณจะเสียใจ ๔. ฝีมอทำอาหารของคุณทำให้ฉนไม่ตองหาวิธลดน้ำหนักเลย ื ั ้ ี๕๙. ดาราหญิงผูหนึงแสดงบทร้ายได้สมจริงจนผูดบางคนเกลียด เธอไปซือของตาม ้ ่ ้ ู ้ ตลาดแม่คาก็ไม่ขายให้ สุดากับลูกสาวอายุ ๑๐ ขวบ ดูละครทีดาราผูนแสดง ้ ่ ้ ้ี สุดาจะคุยกับลูกเสมอเวลาดูโทรทัศน์ คำพูดในข้อใดแสดงว่าทักษะในการดูของสุดาถูกต้อง ๑. ยายคนนีใจร้ายมาก ลูกไม่ควรเอาอย่าง ้ ๒. ลูกอย่าไปเกลียดเขาเลย เขาแสดงไปตามบทบาทเท่านัน ้ ๓. แม่วาเราเลิกดูละครเรืองนีเ้ ถอะ คนอะไรร้ายจนทนไม่ไหวแล้ว ่ ่ ๔. ลูกต้องเข้าใจนะว่านีเ่ ป็นการแสดง ลูกดูเขาแล้วลองคิดดูวาทำตัวอย่างนัน ่ ้ เหมาะไหม๖๐. จากข้อความต่อไปนี้ คำใดไม่สามารถใช้เป็นคำหลักในการสืบค้นข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตเรือง พายุงวงช้าง ่ พายุงวงช้างมีชอเรียกอีกอย่างหนึงว่า พายุนาคเล่นน้ำ หรือพวยน้ำ ในท้องถิน ่ื ่ ่ บางแห่งเรียกว่า ลมงวง หรือลมหัวกุด ๑. งวงช้าง ๒. พวยน้ำ ๓. ลมงวง ๔. นาคเล่นน้ำ
 • 23. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๔วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๖๑. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน ๑. แผ่นดินไหวทีมณฑลเสฉวน เป็นเรืองธรรมดาๆ ของธรรมชาติทไม่มใครคาดถึง ่ ่ ่ี ี ๒. ผลพวงทีเ่ ราขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติใต้ดนขึนมาใช้ ทำให้เปลือกโลกใต้ดนมี ิ ้ ิ ช่องว่างขึ้นมากมาย ๓. แผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึนจากน้ำมือคนมี ๓ อย่างคือ การทดลองระเบิดปรมาณู ้ ใต้ดน การกักเก็บน้ำในเขือน และการระเบิดเหมืองแร่ ิ ่ ๔. ในอนาคตแผ่นดินไหวจะเกิดมากขึนและรุนแรงมากขึน เพราะแผ่นดินไหว ้ ้ แต่ละครังมีผลกระทบต่อเปลือกโลก ้๖๒. รายงานทางวิชาการส่วนใดทีใช้ภาษาไม่เหมาะสม ่ ๑) พริกเป็นสมุนไพรทีคนไทยทุกคนรูจกดี / ๒) นักวิจยพบว่าพริกมีสาร ่ ้ั ั แคปไซซินสูง สารนีมฤทธิ์ในการลดความเจ็บปวด / ๓) และช่วยระบบการย่อย ้ ี และการไหลเวียนของโลหิต ป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง / ๔) ตอนหลังนักวิจย ั ก็พบอีกว่า สารตัวนีมผลในเรืองเพิมการเผาผลาญไขมัน ทำให้ชวยลดน้ำหนักตัว ้ ี ่ ่ ่ ได้ดวย ้ ๑. ส่วนที่ ๑ ๒. ส่วนที่ ๒ ๓. ส่วนที่ ๓ ๔. ส่วนที่ ๔
 • 24. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๕วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๖๓. ข้อความส่วนใดในจดหมายกิจธุระต่อไปนีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึง ้ ๑) ด้วยชมรมวิทยาศาสตร์จะจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนืองในงานสัปดาห์วทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ / ่ ิ ๒) ซึงการแข่งขันโต้วาทีจำเป็นต้องมีคณะกรรมการการตัดสินเพือหาผูชนะ / ่ ่ ้ ๓) ในการนีจงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการตัดสินการโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศ / ้ึ ๔) ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑. ส่วนที่ ๑ ๒. ส่วนที่ ๒ ๓. ส่วนที่ ๓ ๔. ส่วนที่ ๔๖๔. ประกาศข้อใดไม่ชดเจน ั ๑. ขายเตียงผ่าตัด MIZUHO สภาพดีมาก ราคา ๑๑๐,๐๐๐ บาท ติดต่อ โทร. ๐๘๙๑๐๐๐๐๐๐ ๒. รับสมัครแพทย์ Part Time โรคทัวไป ซอยลาดพร้าว ๔๕ ่ ติดต่อนายแพทย์สมชาย ๓. รับสมัครครูมธยมต้น ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์ ติดต่อที่ ั nmt - school @ hotmail.com ๔. บรรยายพิเศษเรือง “พ้นวิกฤตด้วยความคิดสร้างสรรค์” ๕ ส.ค. ๒๕๕๑ ่ สอบถามและซือบัตรได้ท่ี Thai Ticket Major ทุกสาขา ้
 • 25. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๖วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๖๕. ข้อใดใช้ศัพท์เฉพาะในการประชุมแทนข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ ในการประชุมเพือจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๒ ของสมาคม ่ ครูภาษาไทย ผูทำหน้าทีพจารณาเรืองทีอยูในวาระการประชุม ได้อภิปรายเพือ ้ ่ ิ ่ ่ ่ ่ กำหนดแนวการจัดกิจกรรมต่างๆ และเสนอให้ผทำหน้าทีควบคุมการประชุม ู้ ่ แต่งตังคณะบุคคลทำหน้าทีจดแสดงนิทรรศการการประกวดผลงานวิชาการ ้ ่ั ของครูภาษาไทย ๑. ผูเ้ ข้าประชุม ประธาน คณะอนุกรรมการ ๒. กรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ ๓. ผูเ้ ข้าประชุม รองประธาน คณะกรรมการ ๔. กรรมการ ประธาน คณะอนุกรรมการ๖๖. ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร ๑. วัดโบราณแลตะคุมๆ อยูในบรรยากาศทีขมุกขมัว พระวิหารหลวงดูสง่าสงบ ่ ่ ่ ทึมทึบด้วยม่านฝนอยู่เนิ่นนาน ๒. หมูบานอันไกลโพ้นมีวดโบราณอยูในใจกลาง ถึงงานบุญใหญ่ ชาวบ้านต่างพา ่ ้ ั ่ กันเดินทางจากบ้านใกล้เคียงเพื่อมาร่วมบุญ ๓. เมืองสามท้าวปรากฏเรืองราวในตำนานเก่าทีจารไว้ในคัมภีรใบลาน ว่าอยูไกลไป ่ ่ ์ ่ ในหุบเขาห่างไกล อันชนต่างเผ่าไม่เคยเข้าไปถึง ๔. เมืองอันใหญ่กว้างเป็นทีตงของอารามในพระพุทธศาสนาฝ่ายอรัญวาสี เป็นแหล่ง ่ ้ั ศึกษาพระไตรปิฎกสำหรับภิกษุจากเมืองใกล้เคียง
 • 26. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๗วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๖๗. ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้วิธีอธิบายตามแบบใด “โรคอุบตซำ” เป็นโรคทีกลับมาระบาดใหม่ หลังจากเคยเกิดขึนแล้วหายไป ั ิ ้ ่ ้ หรือพบหลังจากทีไม่เคยมีการระบาดในพืนทีเ่ ดิมมาเป็นเวลานาน เช่น โรคเท้าช้าง ่ ้ ไข้ทรพิษ เป็นต้น ๑. นิยาม ๒. ให้ตัวอย่าง ๓. เปรียบเทียบ ๔. กล่าวซ้ำโดยใช้ถ้อยคำอื่น๖๘. ข้อใดเป็นการบรรยาย ๑. จังหวัดกาญจนบุรเี ชิญชวนให้ไปชมงาน “เมืองประวัตศาสตร์ ิ ธรรมชาติอศจรรย์ สวรรค์นกผจญภัย ั ั ๒. พลพายต่างโล้ตวอย่างสะพรึบพร้อม เร้าเร่งให้เรือพุงโลดไปในสายน้ำ ั ่ อันเชียวกราก ่ ๓. ประชาชนปล่อยใจให้ไหลเลือนไปกับกระแสน้ำ ความปราดเปรียวของเรือ ่ ระดับพระกาฬ และเสียงพากย์อนเร้าระทึก ั ๔. สายฝนกระหน่ำหนาวจนเจ็บหน้า แต่ไม่สามารถสยบเสียงเฮทีเ่ ป็นจังหวะของ คนดู ผสานกับเสียงฮุยเสียงจ้วงของพลพาย๖๙. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้ ใจคนก็เหมือนกับกล้องถ่ายรูป / ถ้าไม่มความเอาใจใส่หรือความตังใจ ก็เหมือน ี ้ กับการถ่ายรูปโดยไม่ได้ปรับศูนย์ให้ดี / ภาพก็ไม่ชด ั ๑. ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ๒. ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ๓. ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ๔. ข้อสรุป ข้อสรุป ข้อสนับสนุน
 • 27. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๘วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๗๐. ข้อใดมีวธเี สดงเหตุผลต่างกับข้ออืน ิ ่ ๑. วิเชียรชอบอากาศบริสทธิในตอนเช้า เขาเลือกการเดินไปทำงาน ุ ์ ๒. วิเทศติดเกมคอมพิวเตอร์ การเรียนของเขาตกลงมาก ๓. วิวธแข็งแรงและรูปร่างดูดขน เขาเล่นแบดมินตันทุกวัน ิ ี ้ึ ๔. วิธมมนุษยสัมพันธ์ดี เขาเป็นทีรจกของเพือนๆ และอาจารย์ในโรงเรียน ู ี ่ ู้ ั ่๗๑. สำนวนในข้อใดมีการใช้เหตุผล ๑. ปิ้งปลาประชดแมว ๒. เกลียดตัวกินไข่ ๓. ตบหัวลูบหลัง ๔. พลั้งปากเสียศีล๗๒. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้ เด็กเก่งเรียนดีมความประพฤติเรียบร้อย ก็มโอกาสเสียงต่อพฤติกรรม ี ี ่ การเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน เพราะมีไอคิวสูงแต่อาจมีอควต่ำ ี ิ ควบคุมตนเองไม่ได้ รับรูอารมณ์ตนเองและอารมณ์ผอนได้ไม่ดนก ้ ู้ ่ื ี ั จึงปรับตัวอยูในโลกความเป็นจริงได้ยาก ่ ๑. เด็กฉลาดจะไม่มปญหาจากความรุนแรงในเกมคอมพิวเตอร์ ี ั ๒. พฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาสำคัญของสังคม ๓. ปัญหาจากเกมคอมพิวเตอร์เกิดกับเด็กทีควบคุมตนเองไม่ได้ ่ ๔. เด็กทีปรับตัวอยูในโลกความเป็นจริงได้จะไม่มปญหาเรืองพฤติกรรม ่ ่ ี ั ่ การเลียนแบบ
 • 28. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๙วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.อ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบคำถาม ข้อ ๗๓ - ๗๔ ้ ประเทศผูนำเข้าทัวโลกสนใจขันตอนการผลิตสินค้ามากขึน โดยใช้มาตรการที่ ้ ่ ้ ้ ไม่ใช่ภาษีเป็นข้อกีดกันทางการค้าด้วย เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิงแวดล้อม เป็นต้น ผูนำเข้าอาจนำประเด็นการเผาตอซัง ่ ้ หรือฟางข้าวซึงทำลายสิงแวดล้อมมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้ เกษตรกรจึงควร ่ ่ ปรับตัว และพัฒนาวิธการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิงแวดล้อม เพือสร้างจุดแข็งให้สนค้า ี ่ ่ ิ ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้๗๓. ข้อความข้างต้นเป็นทรรศนะประเภทใด ๑. ข้อเท็จจริง ๒. คุณค่า ๓. ข้อเท็จจริงและนโยบาย ๔. คุณค่าและนโยบาย๗๔. ข้อใดเป็นโครงสร้างการแสดงทรรศนะตามลำดับ ๑. ที่มา ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ๒. ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ที่มา ๓. ที่มา ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ๔. ข้อสนับสนุน ที่มา ข้อสรุป๗๕. ข้อใดมีการโน้มน้าวใจน้อยทีสด ่ ุ ๑. ห้องพักสไตล์สวนตัว พร้อมสระว่ายน้ำ และโฮมเธียเตอร์ทนสมัยในห้องนังเล่น ่ ั ่ ๒. ห้องพักแบบเดอลุกซ์ในโรงแรมที่ชายหาดสวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ๓. ห้องพักกว้างขวางในบรรยากาศที่คุณจะประทับใจตลอดไป ๔. ห้องพักในโอกาสวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณและสมาชิกในครอบครัว
 • 29. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓๐วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๗๖. ข้อใดไม่ใช่บทโฆษณาทีมสารโน้มน้าวใจ ่ ี ๑. โรงเรียนอนุบาลนำสมัย ดูแลบุตรหลานของท่านให้มสขภาพดี อบอุนใจ ี ุ ่ ไร้กงวล ั ๒. การบริหารกายเป็นกิจกรรมทีมลลาเชืองช้า แต่ชวยการไหลเวียนของโลหิตและ ่ ีี ่ ่ ทำให้จิตแจ่มใส ๓. รถยกรถขุดปิศาจทรงพลัง กร้าวแกร่งทุกพืนที่ ทนทาน ไม่มวนตายตลอดการ ้ ีั ใช้งาน ๔. ละครเรืองใหม่โดยนักแสดงมืออาชีพ เนือหาสนุกสนานได้สาระ ยกระดับจิตใจ ่ ้๗๗. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับประเด็นความคิดทีเ่ หมาะสมสำหรับเรียงความเรือง ่ “การแต่งกายของงิว”้ ก. ลวดลายที่ปักบนเสื้อผ้าสื่อความหมายถึงความเป็นมงคลและความถูกต้อง ดีงาม เช่น นกกระสา หมายถึงการมีอายุมนขวัญยืน ่ั ข. สิงสำคัญมากอย่างหนึงของการแสดงงิวก็คอ เสือผ้า เครืองแต่งกาย ทีมี ่ ่ ้ ื ้ ่ ่ รายละเอียดบ่งบอกสถานะของตัวละคร ค. เสือผ้าสีเหลืองอ่อนเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ สีแดงเป็นของเสนาบดีหรือ ้ จอมทัพ ส่วนสีเขียวเป็นชุดสำหรับขุนนางฝ่ายบุน๋ ง. เครืองประดับทีจำเป็นอีกอย่างหนึงก็คอศิราภรณ์ซงประดับด้วยหมวก ่ ่ ่ ื ่ึ ประเภทต่างๆ มงกุฎและเครืองตกแต่งอืนๆ ่ ่ ๑. ข - ค - ก - ง ๒. ค - ก - ข - ง ๓. ง - ข - ก - ค ๔. ก - ข - ค - ง
 • 30. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓๑วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๗๘. ข้อความต่อไปนีขอใดควรเป็นลำดับที่ ๔ ้ ้ ก. ธุรกิจส่วนมากใช้โสตทัศนูปกรณ์ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบร่วมกันของ เสียงและสายตา ข. โสตทัศนูปกรณ์เป็นเครื่องช่วยในการมองเห็นของผู้ฟัง ค. อันตรายอย่างยิงถ้าคุณจะลดบทบาทตัวเอง แล้วมอบบทพระเอกให้แก่ ่ โสตทัศนูปกรณ์ ง. ทำให้เกิดความเข้าใจหรือความเชื่อในจุดที่คุณต้องการทำให้เห็น ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง๗๙. ข้อความต่อไปนีเ้ หมาะจะเป็นส่วนใดของเรียงความเรือง “อุดมการณ์ของชาวจีน ่ ในเมืองไทย” ในบรรดากลุมชาวจีนทีอพยพมาตังถินฐานอยูในเมืองไทยดังกล่าว ชาวจีน ่ ่ ้ ่ ่ แต้จวนับเป็นกลุมทีมจำนวนมากทีสด รองลงมาเป็นชาวจีนฮกเกียน รองลงมาอีก ๋ิ ่ ่ ี ่ ุ ้ คือชาวจีนไหหลำและชาวจีนกวางตุง ส่วนชาวจีนแคะนันมีจำนวนน้อยทีสด ้ ้ ่ ุ ๑. ส่วนนำเรือง ่ ๒. ประเด็นสำคัญของเรือง ่ ๓. ส่วนขยายความ ๔. ส่วนสรุปเรือง ่
 • 31. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓๒วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๘๐. ถ้าเรียงลำดับคำอธิบายวิธทำอาหารต่อไปนีจนครบถ้วน ข้อใดเป็นขันตอนที่ ี ้ ้ ต่อจากข้อ ๕ ตามโจทย์ ๑. ต้มน้ำในหม้อด้วยไฟกลาง แล้วใส่ตะไคร้ใบมะกรูด ๒. ล้างหอยแมลงภู่ ปูมา กุง และปลาหมึกให้สะอาด ้ ้ ๓. ปรุงรสด้วยน้ำปลา มะนาว พริกขีหนู แล้วเสิร์ฟร้อนๆ ้ ๔. แล้วจึงใส่กง ปลาหมึก และเห็ดฟาง ุ้ ๕. เมือน้ำเดือดจัดใส่หอยแมลงภูและปูมา ่ ่ ้ ๑. ข้อ ๑ ๒. ข้อ ๒ ๓. ข้อ ๓ ๔. ข้อ ๔๘๑. ข้อใดมีคำเลียนเสียง ๑. บ้างแออัดจัดการประสานเสียง ๒. ตืนสะดุงเขาประดังระฆังก้อง ่ ้ ๓. บ้างกอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว ๔. ชาวบ้านนอกตกใจร้องไห้ดัง๘๒. ข้อใดไม่มจนตภาพทางการเคลือนไหว ีิ ่ ๑. มีหมีพดำขลับ ี ขึ้นไม้ผับฉับไวถึง ๒. กระจงกระจิดเตีย ้ วิงเรียเรียน่าเอ็นดู ่ ่ ่ ๓. กระรอกหางพัวพู่ โพรงไม้อยูคไล่ตาม ่ ู่ ๔. เลียงผาอยูภเู ขา ่ หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย
 • 32. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓๓วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๘๓. คำประพันธ์ตอไปนีมวรรณศิลป์เด่นตามข้อใด ่ ้ ี แอกงอนอ่อนงามโอฬาร ธงฉานทานชูเฉลิมปลาย บัลลังก์บดเหลียมเป็นเรือนเก็จ ่ กระจกพืนกระจังเพชรบัวหงาย ้ ๑. การเล่นคำ การเล่นเสียงวรรณยุกต์ ๒. การสรรคำ การใช้ภาพพจน์ ๓. สัมผัสพยัญชนะ การเล่นจังหวะ ๔. การใช้ไวพจน์ การใช้คำอัพภาส๘๔. คำประพันธ์ตอไปนีไม่ใช้กลวิธใดในการแต่ง ่ ้ ี อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์ เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า ใครใครเห็นไม่เป็นทีจำเริญตา ่ เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย ๑. ความเปรียบ ๒. สัมผัสพยัญชนะ ๓. การซ้ำคำ ๔. การเล่นคำ๘๕. ข้อใดใช้ภาพพจน์ ๑. จะแวะหาถ้าท่านเหมือนเมือเป็นไวย ก็จะได้รบนิมนต์ขนบนจวน ่ ั ้ึ ๒. อายุยนหมืนเท่าเสาศิลา อยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง ื ่ ๓. โอ้เช่นนีสกาได้มาเห็น ้ ี จะลงเล่นกลางทุงเหมือนมุงหมาย ่ ่ ๔. จนดึกดาวพราวพร่างกลางอัมพร กระเรียนร่อนร้องก้องเมือสองยาม ่
 • 33. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓๔วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๘๖. ข้อความต่อไปนีใช้ภาพพจน์กแห่ง ้ ่ี ผลเดือเมือสุกไซร้ ่ ่ มีพรรณ ภายนอกแดงดูฉัน ชาดบ้าย ภายในย่อมแมลงวัน หนอนบ่อน ดุจดั่งคนใจร้าย นอกนันดูงาม ้ ๑. ๑ แห่ง ๒. ๒ แห่ง ๓. ๓ แห่ง ๔. ๔ แห่งอ่านคำประพันธ์ตอไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๘๗ - ๘๘ ่ งานก็ต้องถูกงด น้ำตาท่วมรถที่ผ่อนมาหลายปี มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึดบ๊ายบายเพื่อนซี้ วันหลังถ้ามีเวลา จะซือเอ็งกลับมาอีกที ้๘๗. คำประพันธ์ขางต้นใช้ภาพพจน์ตามข้อใด ้ ๑. อติพจน์ และ บุคคลวัต ๒. สัญลักษณ์ และ อุปลักษณ์ ๓. บุคคลวัต และ สัญลักษณ์ ๔. อุปลักษณ์ และ อติพจน์๘๘. คำประพันธ์ขางต้นไม่สะท้อนปัญหาด้านใด ้ ๑. สังคม ๒. แรงงาน ๓. ครอบครัว ๔. เศรษฐกิจ
 • 34. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓๕วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๘๙. ข้อใดใช้อวัจนภาษา ๑. นาวาเอียงเสียงกุกลุกขึนร้อง ้ มันดำล่องน้ำไปช่างไวเหลือ ๒. ตลิ่งเบื้องบูรพาศาลาลาน เรือขนานจอดโจษกันจอแจ ๓. ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัสเรือง แลชำเลืองเหลียวหลังหลั่งน้ำตา ๔. พีเ่ ร่งเตือนเพือนชายพายกระโชก ่ ถึงสามโคกต้องแดดยิ่งแผดแสง๙๐. ข้อใดไม่ใช่บทเจรจา ๑. เมื่อติดคุกทุกข์ถึงเจ้าทุกเช้าค่ำ ต้องกลืนกล้ำโศกเศร้านันเหลือแสน ้ ซ้ำขุนช้างคิดคดทำทดแทน มันดูแคลนว่าพี่นี้ยากยับ ๒. ถึงตัวไปใจยังนับอยู่ว่าผัว น้องนี้กลัวบาปทับเมื่อดับจิต หญิงเดียวชายครองเป็นสองมิตร ถ้ามิปลิดเสียให้เปลื้องไม่ตามใจ ๓. แต่นิ่งดูกิริยาเป็นช้านาน หาว่าขานตอบโต้อย่างไรไม่ ทั้งรักทั้งแค้นแน่นฤทัย ความอาลัยปั่นป่วนยวนวิญญา ๔. ด้วยขุนช้างอ้างว่ารับสั่งให้ ใครจะขัดขืนไว้ก็กลัวผิด จนใจจะมิไปก็สดฤทธิ์ ุ ชีวิตอยู่ใต้พระบาทา๙๑. จากคำประพันธ์ตอไปนี้ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้วาเป็นบุคลิกภาพของผูพด ่ ่ ้ ู พระพีพระผูผาน ่ ้ ่ ภพอุต ดมเอย ไป่ชอบเชษฐ์ยืนหยุด ร่มไม้ เชิญราชร่วมคชยุทธ์ เผยอเกียรติ ไว้แฮ สืบกว่าสองเราไสร้ สุดสินฤๅมี ้ ๑. กล้าหาญ ๒. เจ้าโวหาร ๓. สุภาพ ๔. ถ่อมตน
 • 35. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓๖วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๙๒. คำประพันธ์ตอไปนีมจดประสงค์ตามข้อใด ่ ้ ีุ ถึงจนทนสู้กัด กินเกลือ อย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือ พวกพ้อง อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ สงวนศักดิ์ โซก็เสาะใส่ทอง้ จับเนือกินเอง ้ ๑. ให้รจกอดทน ู้ ั ๒. ให้รจกประมาณตน ู้ ั ๓. ให้รจกรักศักดิศรี ู้ ั ์ ๔. ให้รจกช่วยเหลือตนเอง ู้ ั๙๓. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงอาวุธในการต่อสู้ ๑. พวกพลพาชีตีกระทบ รำทวนสวนประจบโถมแทง ๒. นายกองแกว่งดาบวาบวับ ต่างขับพลวิ่งเข้าชิงชัย ๓. โรมรุกบุกไปแต่ลำพัง ไล่หลังพวกพลเข้ารณรงค์ ๔. บ้างเป่าชุดจุดยิงปืนใหญ่ ฉัตรชัยมณฑกนกสับอ่านคำประพันธ์ตอไปนีแล้วตอบคำถาม ข้อ ๙๔ - ๙๕ ่ ้ ๑. อย่าโศกนักพักตร์นองจะหมองศรี เจ้าผันหน้ามานีจะบอกให้ ้ ่ ๒. ทรงพระชรานักหนาแล้ว ทูลกระหม่อมเมียแก้วจงหักใจ ๓. ลูกเอ๋ยมีกรรมก็จำไป เงินเฟืองเบียไพก็ไม่มี ้ ้ ๔. รู้ตัวชั่วแล้วแก้วกลอยใจ โมโหมืดไปไม่ทนคิด ั
 • 36. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓๗วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๙๔. ข้อใดมีนำเสียงของผูพดต่างกับข้ออืน ้ ้ ู ่ ๑. ข้อ ๑ ๒. ข้อ ๒ ๓. ข้อ ๓ ๔. ข้อ ๔๙๕. ข้อใดสะท้อนความเชือ ่ ๑. ข้อ ๑ ๒. ข้อ ๒ ๓. ข้อ ๓ ๔. ข้อ ๔๙๖. คำสอนต่อไปนี้ ข้อใดเป็นการกระทำหรือลักษณะทีควรละเว้น ่ ๑. ใครเกะกะระราน อดกลัน้ ๒. เท็จและจริงจานเจือ คละเคล้า ๓. รอบคอบชอบแลผิด ก่อนพร้อง ๔. เหินห่างโมหะร้อน ริษยา๙๗. ข้อใดไม่ใช่คำสอนเฉพาะผูเ้ ป็นหัวหน้าเท่านัน ้ ๑. ความลับอย่าให้ทาส จับที ปกปิดมิดจงดี อย่าแผร้ ๒. ดูข้าดูเมื่อใช้ งานหนัก ดูมตรพงศารัก ิ เมือไร้ ่ ๓. ซ่อนเงือนงำน้ำขุน ่ ่ ขังใน ภายนอกทำแจ่มใส สดหน้า ๔. จัดทำโทษแก่ผู้ ผิดฉกรรจ์ นันนา ้ ใจจุงเมตตามัน ่ มากไว้
 • 37. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓๘วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๙๘. ข้อใดแสดงความเชื่อที่ยังปรากฏในปัจจุบัน ๑. เครืองอาวุธสุดห้ามอย่าข้ามกราย ่ อย่านอนซ้ายสตรีมกมีภย ั ั ๒. อนึงเขฬะอย่าถ่มเมือลมพัด ่ ่ ไปถูกสัตว์เสื่อมมนต์ดลคาถา ๓. ว่าเช้าตรู่สุริโยอโณทัย ตืนนอนให้หามโมโหอย่าโกรธา ่ ้ ๔. ทังไม้ลำค้ำเรือนแลเขือนคอก ้ ่ ใครลอดออกอัปลักษณ์เสียศักดิศรี ์๙๙. ข้อใดแสดงบทบาทสำคัญของชาวนาได้ชัดเจน ๑. เขาเป็นสุขเรียบเรียบเงียบสงัด มีปวัตน์เป็นไปไม่วตถาร ิ ๒. เกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้วยเคียวใคร ใครเล่าไถคราดฟืนพืนแผ่นดิน ้ ้ ๓. เช้าก็ขับโคกระบือถือคันไถ สำราญใจตามเขตประเทศถิน ่ ๔. ยึดหางยามยักไปตามใจจินต์ หางยามผินตามใจเพราะใครเอย๑๐๐. คำสอนในข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถชวตปัจจุบน ี ีิ ั ๑. อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี เมือบุญมีคงจะมาอย่างปรารมภ์ ่ ๒. อย่าเกียจคร้านการสตรีจงนิยม จะอุดมสินทรัพย์ไม่อบจน ั ๓. ยามสิ้นแสงสุริยาอย่าไปไหน จุดไต้ไฟเข้าไปส่องในห้องก่อน ๔. จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ ดูฉวีผวเนืออย่าเหลือเกิน ิ ้