Your SlideShare is downloading. ×
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Xenofwn  lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Xenofwn lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)

211

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
211
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. •ENOºøN§ÕKE¢AIMONIøN ¶O§ITEIA ¶H°H: HTTP://NAOS.20M.COM/ WWW.E-E-E.GR
 • 2. •∂¡√ºø¡ - §∞∫∂¢∞πª√¡πø¡ ¶√§π∆∂π∞ 1.1 ∞ÏÏ ÂÁÒ ÂÓÓÔ‹Û·˜ ÔÙ¤ ˆ˜ Ë ™ ¿ÚÙË ÙÒÓ ÔÏÈÁ·ÓıÚˆ ÔÙ¿ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô‡Û· ‰˘Ó·ÙˆÙ¿ÙË Ù η› ÔÓÔÌ·ÛÙÔÙ¿ÙË ÂÓ ÙË ∂ÏÏ¿‰È ÂÊ¿ÓË,Âı·‡Ì·Û· fiÙˆ ÔÙ¤ ÙÚfi ˆ ÙÔ‡Ù ÂÁ¤ÓÂÙÔ:  › ̤ÓÙÔÈ Î·ÙÂÓÔ‹Û· Ù¿Â ÈÙˉ‡̷ٷ ÙÒÓ ™ ·ÚÙÈ·ÙˆÓ, 1.2 ԢΤÙÈ Âı·‡Ì·˙ÔÓ. §˘ÎÔ‡ÚÁÔÓ Ì¤ÓÙÔÈ ÙfiÓ ı¤ÓÙ· ·˘ÙÔ›˜ ÙÔ‡˜ÓfiÌÔ˘˜, Ô›˜ ÂÈıfiÌÂÓÔÈ Ë˘‰·ÈÌfiÓËÛ·Ó, ÙÔ‡ÙÔÓ Î·› ı·˘Ì¿˙ˆ η› ÂȘ Ù¿¤Û¯·Ù· [Ì¿Ï·] ÛÔÊfiÓ ËÁԇ̷È. ÂΛÓÔ˜ Á¿Ú Ô˘ ÌÈÌËÛ¿ÌÂÓÔ˜ Ù¿˜ ¿ÏÏ·˜ fiÏÂȘ, ·ÏÏ¿ η› ÂÓ¿ÓÙÈ· ÁÓÔ‡˜ Ù·›˜ Ï›ÛٷȘ, ÚÔ¤¯Ô˘Û·Ó ¢‰·ÈÌÔÓ›· Ù‹Ó ·ÙÚ›‰·  ¤‰ÂÈÍ·Ó. 1.3 ∞˘Ù›Î· Á¿Ú ÂÚ› ÙÂÎÓÔ ÔÈ›·˜, ›Ó· ÂÍ ·Ú¯‹˜ ¿Ú̷͈È, ÔÈ Ì¤Ó ¿ÏÏÔÈÙ¿˜ ÌÂÏÏÔ‡Û·˜ Ù›ÎÙÂÈÓ Î·› ηÏÒ˜ ‰ÔÎÔ‡Û·˜ ÎfiÚ·˜ ·È‰Â‡ÂÛı·È η› Û›Ùˆ Ë·Ó˘ÛÙfiÓ ÌÂÙÚȈٿو ÙÚ¤ÊÔ˘ÛÈ Î·› fi„ˆ Ë ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÈÎÚÔٿو: Ô›ÓÔ˘ ÁÂÌ‹Ó ‹ ¿Ì ·Ó · ¯Ô̤ӷ˜ ‹ ˘‰·Ú› ¯ÚˆÌ¤Ó·˜ ‰È¿ÁÔ˘ÛÈÓ. ÒÛ ÂÚ ‰¤ ÔÈ ÔÏÏÔ› ÙÒÓ Ù¿˜ Ù¤¯Ó·˜ ¯fiÓÙˆÓ Â‰Ú·ÈÔ› ÂÈÛÈÓ, Ô‡Ùˆ η› Ù¿˜ ÎfiÚ·˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈŒÏÏËÓ˜ ËÚÂÌÈ˙Ô‡Û·˜ ÂÚÈÔ˘ÚÁÂ›Ó ·ÍÈÔ‡ÛÈ. Ù¿˜ Ì¤Ó Ô˘Ó Ô‡Ùˆ ÙÚÂÊÔ̤ӷ˜ Ò˜ ¯Ú‹ ÚÔÛ‰ÔÎ‹Û·È ÌÂÁ·Ï›ÔÓ 1.4 ¿Ó ÙÈ ÁÂÓÓ‹Û·È; Ô ‰¤ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÂÛı‹Ù·˜ Ì¤Ó Î·› ‰Ô‡Ï·˜ ·Ú¤¯ÂÈÓÈηӿ˜ ËÁ‹Û·ÙÔ Â›Ó·È, Ù·›˜ ‰ ÂÏ¢ı¤Ú·È˜ ̤ÁÈÛÙÔÓ ÓƠ̂۷˜ Â›Ó·È Ù‹ÓÙÂÎÓÔ ÔÈ›·Ó ÚÒÙÔÓ Ì¤Ó ÛˆÌ·ÛÎÂ›Ó ¤Ù·ÍÂÓ Ô˘‰¤Ó ‹ÙÙÔÓ Ùfi ı‹Ï˘ ÙÔ‡¿ÚÚÂÓÔ˜ ʇÏÔ˘: ¤ ÂÈÙ· ‰¤ ‰ÚfiÌÔ˘ η› ÈÛ¯‡Ô˜, ÒÛ ÂÚ Î·› ÙÔ›˜ ·Ó‰Ú¿ÛÈÓ,Ô‡Ùˆ η› Ù·›˜ ıËÏ›·È˜ ·ÁÒÓ·˜ Úfi˜ ·ÏÏ‹Ï·˜  ԛËÛÂ, ÓÔÌ›˙ˆÓ ÂÍ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ 1.5 ÈÛ¯˘ÚÒÓ Î·› Ù¿ ¤ÎÁÔÓ· ÂÚÚˆÌÂÓ¤ÛÙÂÚ· Á›ÁÓÂÛı·È,  › ÁÂ Ì‹Ó Á˘Ó‹ Úfi˜ ¿Ó‰Ú· ¤ÏıÔÈ, ÔÚÒÓ ÙÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÓ ÚÒÙÔÓ ÙÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ì¤ÙÚˆ˜Ù·›˜ Á˘Ó·ÈÍ› Û˘ÓfiÓÙ·˜, η› ÙÔ‡ÙÔ˘ Ù·Ó·ÓÙ›· ¤ÁÓˆ: ¤ıËΠÁ¿Ú ·È‰Â›Ûı·È ̤ÓÂÈÛÈfiÓÙ· ÔÊı‹Ó·È, ·È‰Â›Ûı·È ‰ ÂÍÈfiÓÙ·. Ô‡Ùˆ ‰¤ Û˘ÓfiÓÙˆÓ ÔıÂÈÓÔÙ¤Úˆ˜Ì¤Ó ·Ó¿ÁÎË ÛÊÒÓ ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈÓ, ÂÚÚˆÌÂÓ¤ÛÙÂÚ· ‰¤ Á›ÁÓÂÛı·È, › ÙÈ ‚Ï¿ÛÙÔÈÔ‡Ùˆ, Ì¿ÏÏÔÓ ‹ ÂÈ ‰È¿ÎÔÚÔÈ ·ÏÏ‹ÏˆÓ Â›ÂÓ. 1.6 Úfi˜ ‰¤ ÙÔ‡ÙÔȘ η› · Ô ·‡Û·˜ ÙÔ‡ Ô fiÙ ‚Ô‡ÏÔÈÓÙÔ ¤Î·ÛÙÔÈÁ˘Ó·›Î· ¿ÁÂÛı·È, ¤Ù·ÍÂÓ ÂÓ ·ÎÌ·›˜ ÙÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ‡˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÔÈ›Ûı·È,η› ÙÔ‡ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù‹ ¢ÁÔÓ›· ÓÔÌ›˙ˆÓ. 1.7 › Á ̤ÓÙÔÈ Û˘Ì‚·›Ë ÁÂÚ·ÈÒ Ó¤·Ó ¤¯ÂÈÓ, ÔÚÒÓ ÙÔ‡˜ ÙËÏÈÎÔ‡ÙÔ˘˜Ê˘Ï¿ÙÙÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù¿˜ Á˘Ó·›Î·˜, Ù·Ó·ÓÙ›· η› ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÓfiÌÈÛÂ: ÙÒ Á¿Ú ÚÂÛ‚‡ÙË Â Ô›ËÛÂÓ, Ô Ô›Ô˘ ·Ó‰Úfi˜ ۈ̿ ÙÂ Î·È „˘¯‹Ó ·Á·Ûı›Ë, ÙÔ‡ÙÔÓ ·Á·ÁÔ̤ӈ ÙÂÎÓÔ- 1.8 ÔÈ‹Û·Ûı·È. ÂÈ ‰¤ ÙȘ ·˘ Á˘Ó·ÈΛ Ì¤Ó Û˘ÓÔÈÎÂ›Ó Ì‹ ‚Ô‡ÏÔÈÙÔ, Ù¤ÎÓˆÓ‰¤ ·ÍÈÔÏfiÁˆÓ  Èı˘ÌÔ›Ë, η› ÙÔ‡ÙÔ ÓfiÌÈÌÔÓ Â Ô›ËÛÂÓ. ‹ÓÙÈÓ· [¿Ó]‡ÙÂÎÓÔÓ Î·› ÁÂÓÓ·›·Ó ÔÚÒË, ›- 1.9 Û·ÓÙ· ÙfiÓ ¤¯ÔÓÙ· ÂÎ Ù·‡Ù˘ ÙÂÎÓÔ ÔÈ›Ûı·È. η› ÔÏÏ¿ ̤ÓÙÔÈ·‡Ù· Û˘Ó¯ÒÚÂÈ. ·› Ù Á¿Ú Á˘Ó·›Î˜ ‰ÈÙÙÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ‚Ô‡ÏÔÓÙ·È Î·Ù¤¯ÂÈÓ, 1
 • 3. Ô› Ù ¿Ó‰Ú˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔȘ ·ÈÛ› ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈÓ, Ô› ÙÔ‡ Ì¤Ó Á¤ÓÔY˜ η›Ù‹˜ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÎÔÈÓˆ- 1.10 ÓÔ‡ÛÈ, ÙÒÓ ‰¤ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘Î ·ÓÙÈ ÔÈÔ‡ÓÙ·È. ÂÚ› Ì¤Ó ‰‹ÙÂÎÓÔ ÔÈ›·˜ Ô‡Ùˆ Ù·Ó·ÓÙ›· ÁÓÔ‡˜ ÙÔ›˜ ¿ÏÏÔȘ › ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ η› ηٿ̤ÁÂıÔ˜ η› η٠ÈÛ¯‡Ó ¿Ó‰Ú·˜ Ù‹ ™ ¿ÚÙË · ÂÙ¤ÏÂÛÂÓ, Ô ‚Ô˘ÏfiÌÂÓԘ ÈÛÎÔ Â›Ùˆ. 2.1 ∂ÁÒ Ì¤ÓÙÔÈ,  › η› ÂÚ› ÁÂÓ¤Ûˆ˜ ÂÍ‹ÁËÌ·È, ‚Ô‡ÏÔÌ·È Î·› Ù‹Ó ·È‰Â›·Ó ÂÎ·Ù¤ÚˆÓ Û·ÊËÓ›Û·È. ÙÒÓ Ì¤Ó ÙÔ›Ó˘Ó ¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈÊ¿ÛÎÔÓÙ˜ οÏÏÈÛÙ· ÙÔ‡˜ ˘È›˜ ·È‰Â‡ÂÈÓ,  Âȉ¿Ó Ù¿¯ÈÛÙ· ·˘ÙÔ›˜ ÔÈ ·›‰Â˜Ù¿ ÏÂÁfiÌÂÓ· ͢ÓÈÒÛÈÓ, ¢ı‡˜ Ì¤Ó Â ·˘ÙÔ›˜ ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ ıÂÚ¿ ÔÓÙ·˜ÂÊÈÛÙ¿ÛÈÓ, ¢ı‡˜ ‰¤ ¤Ì Ô˘ÛÈÓ ÂȘ ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ì·ıËÛÔ̤ÓÔ˘˜ η›ÁÚ¿ÌÌ·Ù· η› ÌÔ˘ÛÈÎ‹Ó Î·› Ù¿ ÂÓ ·Ï·›ÛÙÚ·. Úfi˜ ‰¤ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÒÓ ·›‰ˆÓ fi‰·˜ Ì¤Ó ˘ Ô‰‹Ì·ÛÈÓ · ·Ï‡ÓÔ˘ÛÈ, ÛÒÌ·Ù· ‰¤ ÈÌ·Ù›ˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏ·›˜‰È·ıÚ‡ ÙÔ˘ÛÈ: Û›ÙÔ˘ ÁÂ Ì‹Ó 2.2 ·˘ÙÔ›˜ Á·ÛÙ¤Ú· ̤ÙÚÔÓ ÓÔÌ›˙Ô˘ÛÈÓ. Ô ‰¤ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜, ·ÓÙ› Ì¤Ó Ùԇȉ›· ¤Î·ÛÙÔÓ ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÂÊÈÛÙ¿Ó·È, ¿Ó‰Ú·  ¤ÛÙËÛ ÎÚ·Ù›ӷ˘ÙÒÓ ÂÍ ÒÓ ÂÚ ·È ̤ÁÈÛÙ·È ·Ú¯·› ηı›ÛÙ·ÓÙ·È, fi˜ ‰‹ η› ·È‰ÔÓfiÌԘηÏ›ٷÈ, ÙÔ‡ÙÔÓ ‰¤ ·ÚÈÔÓ Â Ô›ËÛ η› ·ıÚÔ›˙ÂÈÓ ÙÔ‡˜ ·›‰·˜ η›Â ÈÛÎÔ Ô‡ÓÙ·, › ÙȘ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁÔ›Ë, ÈÛ¯˘ÚÒ˜ ÎÔÏ¿˙ÂÈÓ. ¤‰ˆÎ ‰ ·˘ÙÒ Î·› ÙÒÓË‚ÒÓÙˆÓ Ì·ÛÙÈÁÔÊfiÚÔ˘˜, fi ˆ˜ ÙÈ̈ÚÔ›ÂÓ Ô fiÙ ‰¤ÔÈ, ÒÛÙ ÔÏÏ‹Ó Ì¤Ó·È‰Ò, ÔÏÏ‹Ó ‰¤ ÂÈıÒ ÂΛ Û˘Ì ·Ú›ӷÈ. 2.3 ·ÓÙ› ÁÂ Ì‹Ó ÙÔ‡ · ·Ï‡ÓÂÈÓ ÙÔ‡˜ fi‰·˜ ˘ Ô‰‹Ì·ÛÈÓ ¤Ù·ÍÂÓ·Ó˘ Ô‰ËÛ›· ÎÚ·Ù‡ÓÂÈÓ, ÓÔÌ›˙ˆÓ, ÂÈ ÙÔ‡Ù ·Û΋ÛÂÈ·Ó, Ôχ Ì¤Ó Ú·ÔÓ ¿Ó ˉ‹Û·È ‰¤ η› ·Ó·ıÔÚÂ›Ó Î·› ‰Ú·ÌÂ›Ó ı¿ÙÙÔÓ [·Ó˘ fi‰ËÙÔÓ, ÂÈ ËÛÎËÎÒ˜ ›ËÙÔ‡˜ fi‰·˜, ‹ ˘ ԉ‰Â- 2.4 ̤ÓÔÓ]. η› ·ÓÙ› Á ÙÔ‡ ÈÌ·Ù›ÔȘ ‰È·ıÚ‡ ÙÂÛı·È ÂÓfiÌÈ˙ÂÓ ÂÓ›ÈÌ·Ù›ˆ ‰È ¤ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂı›˙ÂÛı·È, ÓÔÌ›˙ˆÓ Ô‡Ùˆ˜ η› Úfi˜ 2.5 „‡¯Ë η› Úfi˜ ı¿Ï Ë ¿ÌÂÈÓÔÓ ¿Ó ·ÚÂÛ΢¿Ûı·È. ÛÈÙfiÓ Á ̋ӤٷÍ ÙÔÛÔ‡ÙÔÓ ¤¯ÔÓÙ· Û˘Ì‚ÔχÂÈÓ ÙfiÓ Â›ÚÂÓ· ˆ˜ ˘ fi ÏËÛÌÔÓ‹˜ ̤ÓÌ‹ ÔÙ ‚·Ú‡ÓÂÛı·È, ÙÔ‡ ‰¤ ÂÓ‰ÂÂÛÙ¤Úˆ˜ ‰È¿ÁÂÈÓ Ì‹ · ›ڈ˜ ¤¯ÂÈÓ,ÓÔÌ›˙ˆÓ ÙÔ‡˜ Ô‡Ùˆ ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ Ì¿ÏÏÔÓ Ì¤Ó ¿Ó ‰‡Ó·Ûı·È, ÂÈ ‰Â‹ÛÂÈÂÓ,·ÛÈÙ‹Û·ÓÙ·˜ Â È ÔÓ‹Û·È, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ ·Ó, ÂÈ ·Ú·ÁÁÂÏı›Ë, · fi ÙÔ‡ ·˘ÙÔ‡Û›ÙÔ˘ Ï›ˆ ¯ÚfiÓÔÓ Â ÈÙ·ı‹Ó·È, ‹ÙÙÔÓ ‰ ·Ó fi„Ô˘ ‰Â›Ûı·È, ¢¯ÂÚ¤ÛÙÂÚÔÓ‰¤ Úfi˜ ¿Ó ¤¯ÂÈÓ ‚ÚÒÌ·, η› ˘ÁÈÂÈÓÔÙ¤Úˆ˜ ‰ ¿Ó ‰È¿ÁÂÈÓ: η› ÂȘ Ì‹ÎÔ˜ ¿ÓÙ‹Ó ·˘Í¿ÓÂÛı·È Ú·‰ÈÓ¿ Ù¿ ÛÒÌ·Ù· ÔÈÔ‡Û·Ó ÙÚÔÊ‹Ó Ì¿ÏÏÔÓÛ˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈÓ ËÁ‹Û·ÙÔ ‹ Ù‹Ó 2.6 ‰È· Ï·Ù‡ÓÔ˘Û·Ó ÙÒ Û›Ùˆ. ˆ˜ ‰¤ Ì‹ ˘ fi ÏÈÌÔ‡ ¿Á·Ó ·‡ Ȥ˙ÔÈÓÙÔ,· Ú·ÁÌfiÓˆ˜ Ì¤Ó ·˘ÙÔ›˜ ԢΠ¤‰ˆÎ Ϸ̂¿ÓÂÈÓ ÒÓ ¿Ó ÚÔÛ‰¤ˆÓÙ·È,ÎϤ ÙÂÈÓ ‰ ÂÊ‹ÎÂÓ ¤ÛÙÈÓ ¿ Ùˆ ÏÈÌÒ Â È- 2.7 ÎÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·˜. η› ˆ˜ Ì¤Ó Ô˘Î · ÔÚÒÓ fi ÙÈ ‰Ô›Ë ÂÊ‹ÎÂÓ ·˘ÙÔ›˜ ÁÂÌ˯·Ó¿Ûı·È Ù‹Ó ÙÚÔÊ‹Ó, Ô˘‰¤Ó· Ô›Ì·È ÙÔ‡ÙÔ ·ÁÓÔ›Ó: ‰‹ÏÔÓ ‰ fiÙÈ ÙfiÓ̤ÏÏÔÓÙ· Îψ ‡ÂÈÓ Î·› Ó˘ÎÙfi˜ ·ÁÚ˘ ÓÂ›Ó ‰Â› η› ÌÂı ËÌ¤Ú·Ó · ·Ù¿Ó 2
 • 4. η› ÂÓ‰Ú‡ÂÈÓ, η› ηٷÛÎfi Ô˘˜ ‰¤ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈÓ ÙfiÓ Ì¤ÏÏÔÓÙ¿ ÙÈ Ï‹„ÂÛı·È.Ù·‡Ù· Ô‡Ó ‰‹ ¿ÓÙ· ‰‹ÏÔÓ fiÙÈ Ì˯·ÓÈΈ٤ÚÔ˘˜ ÙÒÓ Â ÈÙˉ›ˆÓ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ ÙÔ‡˜ ·›‰·˜ ÔÈÂ›Ó Î·› ÔÏÂÌÈΈ٤ÚÔ˘˜ 2.8 Ô‡Ùˆ˜  ·›‰Â˘ÛÂÓ. › ÔÈ ‰ ¿Ó Ô‡Ó ÙȘ, Ù› ‰‹Ù·, › ÂÚ Ùfi ÎϤ ÙÂÈÓ·Á·ıfiÓ ÂÓfiÌÈ˙Â, ÔÏÏ¿˜ ÏËÁ¿˜  ¤‚·ÏÏ ÙÒ ·ÏÈÛÎÔ̤ӈ; fiÙÈ, ÊËÌ› ÂÁÒ Î·›Ù¿ÏÏ·, fiÛ· ¿ÓıÚˆ ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘ÛÈ, ÎÔÏ¿˙Ô˘ÛÈ ÙfiÓ Ì‹ ηÏÒ˜ ˘ ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·.ηΛÓÔÈ Ô‡Ó ÙÔ‡˜ ·ÏÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ˆ˜ ηÎÒ˜ ÎϤ ÙÔÓÙ·˜ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È. 2.9 [η› ˆ˜ Ï›ÛÙÔ˘˜ ‰‹ ·Ú ¿Û·È Ù˘ÚÔ‡˜ ·Ú √Úı›·˜ ηÏfiÓ ı›˜,Ì·ÛÙÈÁÔ‡Ó ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔȘ  ¤Ù·ÍÂ, ÙÔ‡ÙÔ ‰ËÏÒÛ·È Î·› ÂÓ ÙÔ‡Ùˆ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ¤ÛÙÈÓ ÔÏ›ÁÔÓ ¯ÚfiÓÔÓ ·ÏÁ‹Û·ÓÙ· ÔÏ‡Ó ¯ÚfiÓÔÓ¢‰ÔÎÈÌÔ‡ÓÙ· ¢ÊÚ·›ÓÂÛı·È.] ‰ËÏÔ‡Ù·È ‰¤ ÂÓ ÙÔ‡Ùˆ fiÙÈ Î·› fi Ô˘ Ù¿¯Ô˘˜‰Â› Ô ‚Ϸ·ˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· 2.10 Ì¤Ó ˆÊÂÏ›ٷÈ, Ï›ÛÙ· ‰¤ Ú¿ÁÌ·Ù· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. fi ˆ˜ ‰¤ Ìˉ ÂÈ Ô ·È‰ÔÓfiÌÔ˜ · ¤ÏıÔÈ, ¤ÚËÌÔ› ÔÙ ÔÈ ·›‰Â˜ ›ÂÓ ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜,  ԛËÛ Ùfiӷ› ·ÚfiÓÙ· ÙÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Î‡ÚÈÔÓ Â›Ó·È Î·›  ÈÙ¿ÙÙÂÈÓ ÙÔ›˜ ·ÈÛ›Ó fi ÙÈ [¿Ó]·Á·ıfiÓ ‰ÔÎÔ›Ë Â›Ó·È, η› ÎÔÏ¿˙ÂÈÓ, › ÙÈ ·Ì·ÚÙ¿ÓÔÈÂÓ. ÙÔ‡ÙÔ ‰¤ ÔÈ‹Û·˜‰È¤ Ú·Í η› ·È‰ËÌÔÓÂÛÙ¤ÚÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ‡˜ ·›‰·˜: Ô˘‰¤Ó Á¿Ú Ô‡Ùˆ˜·È‰Ô‡ÓÙ·È Ô‡Ù ·›‰Â˜ Ô‡Ù ¿Ó‰Ú˜ ˆ˜ ÙÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜. 2.11 ˆ˜ ‰¤ η› › ÔÙ Ìˉ›˜ Ù‡¯ÔÈ ·Ó‹Ú ·ÚÒÓ, Ìˉ Ò˜ ¤ÚËÌÔÈ ÔÈ ·›‰Â˜ ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ›ÂÓ, ¤ıËΠً˜ ›Ï˘ ÂοÛÙ˘ ÙfiÓ ÙÔÚÒÙ·ÙÔÓ ÙÒÓ ÂÈÚ¤ÓˆÓ¿Ú¯ÂÈÓ: ÒÛÙ Ԣ‰¤ ÔÙ ÂΛ ÔÈ ·›‰Â˜ ¤ÚËÌÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙfi˜ ÂÈÛÈ. 2.12 §ÂÎÙ¤ÔÓ ‰¤ ÌÔÈ ‰ÔΛ Â›Ó·È Î·› ÂÚ› ÙÒÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÂÚÒÙˆÓ: ¤ÛÙÈÁ¿Ú ÙÈ Î·› ÙÔ‡ÙÔ Úfi˜ ·È‰Â›·Ó. ÔÈ Ì¤Ó ÙÔ›Ó˘Ó ¿ÏÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‹ ÒÛ ÂÚµÔȈÙÔ› ·Ó‹Ú η› ·›˜ Û˘˙˘Á¤ÓÙ˜ ÔÌÈÏÔ‡ÛÈÓ, ‹ ÒÛ ÂÚ ∏Ï›ÔÈ ‰È¿ ¯·Ú›ÙˆÓ Ù‹ÒÚ· ¯ÚÒÓÙ·È: ÂÈÛ› ‰¤ η› Ô› ·ÓÙ¿ ·ÛÈ ÙÔÏ˘ ‰È·Ï¤ÁÂÛı·È 2.13 ÙÔ‡˜ ÂÚ·ÛÙ¿˜ ›ÚÁÔ˘ÛÈÓ · fi ÙÒÓ ·›‰ˆÓ. Ô ‰¤ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›·Î·› ÙÔ‡ÙÔȘ ¿ÛÈ ÁÓÔ‡˜, ÂÈ Ì¤Ó ÙȘ ·˘Ùfi˜ ÒÓ Ô›ÔÓ ‰Â› ·Á·Ûı›˜ „˘¯‹Ó ·È‰fi˜ ÂÈÚÒÙÔ ¿ÌÂÌ ÙÔÓ Ê›ÏÔÓ · ÔÙÂϤ۷Ûı·È η› Û˘Ó›ӷÈ,  ‹ÓÂÈ Î·›Î·ÏÏ›ÛÙËÓ ·È‰Â›·Ó Ù·‡ÙËÓ ÂÓfiÌÈ˙ÂÓ: ÂÈ ‰¤ ÙȘ ·È‰fi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ÔÚÂÁfiÌÂÓÔ˜ Ê·Ó›Ë, ·›Û¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ı›˜  ԛËÛÂÓ ÂÓ §·Î‰·›ÌÔÓÈ Ìˉ¤Ó‹ÙÙÔÓ ÂÚ·ÛÙ¿˜ ·È‰ÈÎÒÓ · ¤¯ÂÛı·È ‹ ÁÔÓ›˜ ·›‰ˆÓ 2.14 ‹ η› ·‰ÂÏÊÔ› ·‰ÂÏÊÒÓ ÂȘ ·ÊÚÔ‰›ÛÈ· · ¤¯ÔÓÙ·È. Ùfi ̤ÓÙÔÈ Ù·‡Ù·· ÈÛÙ›Ûı·È ˘ fi ÙÈÓˆÓ Ô˘ ı·˘Ì¿˙ˆ: ÂÓ ÔÏÏ·›˜ Á¿Ú ÙÒÓ fiÏÂˆÓ ÔÈ ÓfiÌÔÈԢΠÂÓ·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Ù·›˜ Úfi˜ ÙÔ‡˜ ¿›‰·˜  Èı˘Ì›·È˜. ∏ Ì¤Ó ‰‹ ·È‰Â›·Â›ÚËÙ·È ‹ Ù §·ÎˆÓÈ΋ η› Ë ÙÒÓ ¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ: ÂÍ Ô ÔÙ¤Ú·˜ ‰ ·˘ÙÒÓ Î·›Â˘ ÂÈı¤ÛÙÂÚÔÈ Î·› ·È‰ËÌÔÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Î·› ÒÓ ‰Â› ÂÁÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔÈ ¿Ó‰Ú˜· ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È, Ô ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ η› Ù·‡Ù·  ÈÛÎÔ Â›Ûıˆ. 3.1 ŸÙ·Ó ÁÂ Ì‹Ó ÂÎ ·›‰ˆÓ ÂȘ Ùfi ÌÂÈÚ·ÎÈÔ‡Ûı·È Â΂·›ÓˆÛÈ, ÙËÓÈη‡Ù·ÔÈ Ì¤Ó ¿ÏÏÔÈ ·‡Ô˘ÛÈ Ì¤Ó · fi ·È‰·ÁˆÁÒÓ, ·‡Ô˘ÛÈ ‰¤ · fi ‰È‰·ÛοψÓ,¿Ú¯Ô˘ÛÈ ‰¤ Ô˘‰¤Ó˜ ¤ÙÈ ·˘ÙÒÓ, ·ÏÏ ·˘ÙÔÓfiÌÔ˘˜ ·ÊÈ¿ÛÈÓ: Ô ‰¤ §˘ÎÔ‡ÚÁԘη› ÙÔ‡ÙˆÓ 3.2 Ù·Ó·ÓÙ›· ¤ÁÓˆ. ηٷ̷ıÒÓ Á¿Ú ÙÔ›˜ ÙËÏÈÎÔ‡ÙÔȘ ̤ÁÈÛÙÔÓ Ì¤Ó 3
 • 5. ÊÚfiÓËÌ· ÂÌÊ˘fiÌÂÓÔÓ, Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤ ‡‚ÚÈÓ Â È ÔÏ¿˙Ô˘Û·Ó, ÈÛ¯˘ÚÔٿٷ˜ ‰¤Â Èı˘Ì›·˜ ÙÒÓ Ë‰ÔÓÒÓ ·ÚÈÛٷ̤ӷ˜, ÙËÓÈη‡Ù· Ï›ÛÙÔ˘˜ Ì¤Ó fiÓÔ˘˜·˘ÙÔ›˜  ¤‚·ÏÂ, Ï›ÛÙËÓ ‰¤ 3.3 ·Û¯ÔÏ›·Ó ÂÌ˯·Ó‹Û·ÙÔ.  Èı›˜ ‰¤ η› › ÙȘ Ù·‡Ù· ʇÁÔÈ, ÌˉÂÓfi˜¤ÙÈ ÙÒÓ Î·ÏÒÓ Ù˘Á¯¿ÓÂÈÓ,  ԛËÛ ̋ ÌfiÓÔÓ ÙÔ‡˜ ÂÎ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÏÏ¿ η›ÙÔ‡˜ ÎˉÔ̤ÓÔ˘˜ ÂοÛÙˆÓ Â ÈÌÂÏ›Ûı·È, ˆ˜ Ì‹ · Ô‰ÂÈÏÈ¿Û·ÓÙ˜ ·‰fiÎÈÌÔÈ ·ÓÙ¿ ·ÛÈÓ ÂÓ Ù‹ fiÏÂÈ 3.4 Á¤ÓÔÈÓÙÔ. Úfi˜ ‰¤ ÙÔ‡ÙÔȘ Ùfi ·È‰Â›Ûı·È ÈÛ¯˘ÚÒ˜ÂÌÊ‡Û·È ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ ·˘ÙÔ›˜ η› ÂÓ Ù·›˜ Ô‰Ô›˜  ¤Ù·ÍÂÓ ÂÓÙfi˜ Ì¤Ó ÙÔ‡ÈÌ·Ù›Ô˘ ÙÒ ¯Â›Ú ¤¯ÂÈÓ, ÛÈÁ‹ ‰¤ ÔÚ‡ÂÛı·È, ÂÚȂϤ ÂÈÓ ‰¤ Ìˉ·ÌÔ›, ·ÏÏ·˘Ù¿ Ù¿ Úfi ÙÒÓ Ô‰ÒÓ ÔÚ¿Ó. ¤Óı· ‰‹ η› ‰‹ÏÔÓ ÁÂÁ¤ÓËÙ·È fiÙÈ Ùfi ¿ÚÚÂÓʇÏÔÓ Î·› ÂȘ Ùfi ÛˆÊÚÔ- 3.5 ÓÂ›Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚfiÓ ÂÛÙÈ [ÙÒÓ] Ù‹˜ ıËÏ›·˜ ʇÛˆ˜. ÂÎÂ›ÓˆÓ ÁÔ‡Ó‹ÙÙÔÓ Ì¤Ó ¿Ó ÊˆÓ‹Ó ·Îԇ۷Ș ‹ ÙÒÓ ÏÈı›ÓˆÓ, ‹ÙÙÔÓ ‰ ¿Ó fiÌÌ·Ù·[ÌÂÙ·]ÛÙÚ¤„·È˜ ‹ ÙÒÓ ¯·ÏÎÒÓ, ·È‰ËÌÔÓÂÛÙ¤ÚÔ˘˜ ‰ ¿Ó ·˘ÙÔ‡˜ ËÁ‹Û·ÈÔ Î·›·˘ÙÒÓ ÙÒÓ ÂÓ ÙÔ›˜ ÔÊı·ÏÌÔ›˜ ·Úı¤ÓˆÓ. η›  Âȉ¿Ó ÂȘ Ùfi ÊÈÏ›ÙÈfiÓ Á·ʛΈÓÙ·È, ·Á· ËÙfiÓ ·˘ÙÒÓ Î·› Ùfi ÂÚˆÙËı¤Ó ·ÎÔ‡Û·È. η› ÙÒÓ Ì¤Ó ·˘ ·È‰›ÛÎˆÓ Ô‡Ùˆ˜  ÂÌÂÏ‹ıË. 4.1 ¶ÂÚ› ÁÂ Ì‹Ó ÙÒÓ Ë‚ÒÓÙˆÓ Ôχ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÛ Ô‡‰·ÛÂ, ÓÔÌ›˙ˆÓÙÔ‡ÙÔ˘˜, ÂÈ Á¤ÓÔÈÓÙÔ Ô›Ô˘˜ ‰Â›, Ï›ÛÙÔÓ Ú¤ ÂÈÓ Â › 4.2 Ùfi ·Á·ıfiÓ Ù‹ fiÏÂÈ. ÔÚÒÓ Ô‡Ó, Ô›˜ ¿Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÊÈÏÔÓÈΛ· ÂÁÁ¤ÓËÙ·È,ÙÔ‡ÙˆÓ Î·› ¯ÔÚÔ‡˜ ·ÍÈ·ÎÚÔ·ÙÔÙ¿ÙÔ˘˜ ÁÈÁÓÔ̤ÓÔ˘˜ η› Á˘ÌÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ·˜·ÍÈÔı·ÙÔÙ¿ÙÔ˘˜, ÂÓfiÌÈ˙ÂÓ, ÂÈ Î·› ÙÔ‡˜ Ë‚ÒÓÙ·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÈ ÂȘ ¤ÚÈÓ ÂÚ›·ÚÂÙ‹˜, Ô‡Ùˆ˜ ¿Ó η› ÙÔ‡ÙÔ˘˜  › Ï›ÛÙÔÓ ·ÊÈÎÓ›Ûı·È ·Ó‰Ú·Á·ı›·˜. ˆ˜ 4.3 Ô‡Ó ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ·˘ Û˘Ó¤‚·ÏÂÓ, ÂÍËÁ‹ÛÔÌ·È. ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ›Ó˘Ó ·˘ÙÒÓ ÔȤÊÔÚÔÈ ÂÎ ÙÒÓ ·ÎÌ·˙fiÓÙˆÓ ÙÚ›˜ ¿Ó‰Ú·˜: Ô‡ÙÔÈ ‰¤ È ·ÁÚ¤Ù·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È.ÙÔ‡ÙˆÓ ‰ ¤Î·ÛÙÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÂηÙfiÓ Î·Ù·Ï¤ÁÂÈ, ‰È·Û·ÊËÓ›˙ˆÓ fiÙÔ˘ ¤ÓÂηÙÔ‡˜ Ì¤Ó ÚÔÙÈÌ¿, ÙÔ‡˜ 4.4 ‰¤ · Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ. ÔÈ Ô‡Ó Ì‹ Ù˘Á¯¿ÓÔÓÙ˜ ÙÒÓ Î·ÏÒÓ ÔÏÂÌÔ‡ÛÈÙÔ›˜ Ù · ÔÛÙ›ϷÛÈÓ ·˘ÙÔ‡˜ η› ÙÔ›˜ ·ÈÚÂı›ÛÈÓ ·Óı ·˘ÙÒÓ Î·› ·Ú·Ê˘Ï¿ÙÙÔ˘ÛÈÓ ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Â¿Ó ÙÈ ·Ú¿ Ù¿ ηϿ ÓÔÌÈ˙fiÌÂÓ· Ú·‰ÈÔ˘ÚÁÒÛÈ. 4.5 ∫·› ·‡ÙË ‰‹ Á›ÁÓÂÙ·È Ë ıÂÔÊÈÏÂÛÙ¿ÙË Ù η› ÔÏÈÙÈΈٿÙË ¤ÚȘ, ÂÓ ‹· Ô‰¤‰ÂÈÎÙ·È Ì¤Ó ¿ ‰Â› ÔÈÂ›Ó ÙfiÓ ·Á·ıfiÓ, ¯ˆÚ›˜ ‰ ÂοÙÂÚÔÈ ·ÛÎÔ‡ÛÈÓfi ˆ˜ ·Â› ÎÚ¿ÙÈÛÙÔÈ ¤ÛÔÓÙ·È, Â¿Ó ‰¤ ÙÈ ‰¤Ë, ηı ¤Ó· ·Ú‹ÍÔ˘ÛÈ Ù‹ fiÏÂÈ ·ÓÙ› Ûı¤ÓÂÈ 4.6 [¿Ó]. ·Ó¿ÁÎË ‰ ·˘ÙÔ›˜ η› ¢ÂÍ›·˜  ÈÌÂÏ›Ûı·È. η› Á¿Ú ˘ÎÙ‡ԢÛȉȿ Ù‹Ó ¤ÚÈÓ fi Ô˘ ¿Ó Û˘Ì‚¿ÏˆÛÈ: ‰È·Ï‡ÂÈÓ Ì¤ÓÙÔÈ ÙÔ‡˜ Ì·¯Ô̤ÓÔ˘˜ ¿˜ Ô ·Ú·ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈÔ˜. ‹Ó ‰¤ ÙȘ · ÂÈı‹ ÙÒ ‰È·Ï‡ÔÓÙÈ, ¿ÁÂÈ ·˘ÙfiÓ Ô ·È‰ÔÓfiÌÔ˜  › ÙÔ‡˜ ÂÊfiÚÔ˘˜: ÔÈ ‰¤ ˙ËÌÈÔ‡ÛÈ ÌÂÁ·Ï›ˆ˜, ηıÈÛÙ¿Ó·È‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔÈ ÂȘ Ùfi Ì‹ ÔÙ ÔÚÁ‹Ó ÙÔ‡ Ì‹ ›ıÂÛı·È ÙÔ›˜ ÓfiÌÔȘ ÎÚ·Ù‹Û·È. 4.7 ∆Ô›˜ ÁÂ Ì‹Ó Ù‹Ó Ë‚ËÙÈÎ‹Ó ËÏÈΛ·Ó  ÂÚ·ÎfiÛÈÓ, ÂÍ ÒÓ ‹‰Ë η› ·È̤ÁÈÛÙ·È ·Ú¯·› ηı›ÛÙ·ÓÙ·È, ÔÈ Ì¤Ó ¿ÏÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÊÂÏfiÓÙ˜ ·˘ÙÒÓ ÙfiÈÛ¯‡Ô˜ ¤ÙÈ Â ÈÌÂÏ›Ûı·È ÛÙÚ·Ù‡ÂÛı·È fï˜ ·˘ÙÔ›˜  ÈÙ¿ÙÙÔ˘ÛÈÓ, Ô ‰¤ 4
 • 6. §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ›˜ ÙËÏÈÎÔ‡ÙÔȘ ÓfiÌÈÌÔÓ Â Ô›ËÛ οÏÏÈÛÙÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ıËÚ¿Ó, ÂÈÌ‹ ÙÈ ‰ËÌfiÛÈÔÓ ÎˆÏ‡ÔÈ, fi ˆ˜ ‰‡Ó·ÈÓÙÔ Î·› Ô‡ÙÔÈ Ìˉ¤Ó ‹ÙÙÔÓ ÙÒÓË‚ÒÓÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ fiÓÔ˘˜ ˘ ÔʤÚÂÈÓ. 5.1 Õ Ì¤Ó Ô‡Ó ÂοÛÙË ËÏÈΛ· ÂÓÔÌÔı¤ÙËÛÂÓ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜  ÈÙˉ‡̷ٷۯ‰fiÓ Â›ÚËÙ·È: Ô›·Ó ‰¤ η› ¿ÛÈ ‰›·ÈÙ·Ó 5.2 ηÙÂÛ··ÛÂ, Ó‡Ó ÂÈÚ¿ÛÔ̷ȉÈËÁ›Ûı·È. §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ›Ó˘Ó ·Ú·Ï·‚ÒÓ ÙÔ‡˜ ™ ·ÚÙÈ¿Ù·˜ ÒÛ ÂÚ· ÙÔ‡˜¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô›ÎÔÈ ÛÎËÓÔ‡ÓÙ·˜, ÁÓÔ‡˜ ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ï›ÛÙ·Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›Ûı·È, ÂȘ Ùfi Ê·ÓÂÚfiÓ ÂÍ‹Á·Á ٿ Û˘Û΋ÓÈ·, Ô‡Ùˆ˜ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜‹ÎÈÛÙ 5.3 ¿Ó ·Ú·‚·›ÓÂÛı·È Ù¿ ÚÔÛÙ·ÙÙfiÌÂÓ·. η› ÛÈÙfiÓ Á ¤Ù·ÍÂÓ ·˘ÙÔ›˜ˆ˜ Ì‹Ù ˘ ÂÚ ÏËÚÔ‡Ûı·È Ì‹Ù ÂӉ›˜ Á›ÁÓÂÛı·È. ÔÏÏ¿ ‰¤ η› ·Ú¿ÏÔÁ·Á›ÁÓÂÙ·È · fi ÙÒÓ ·ÁÚ¢Ô̤ӈÓ: ÔÈ ‰¤ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ¤ÛÙÈÓ fiÙ η› ¿ÚÙÔÓ·ÓÙÈ ·Ú·‚¿ÏÏÔ˘ÛÈÓ: ÒÛÙ ԇÙ ¤ÚËÌÔ˜ ÔÙÂ Ë ÙÚ¿ Â˙· ‚ÚˆÙÒÓ Á›ÁÓÂÙ·È,¤ÛÙ ¿Ó 5.4 ‰È·ÛÎËÓÒÛÈÓ, Ô‡Ù ÔÏ˘‰¿ ·ÓÔ˜. η› Ì‹Ó ÙÔ‡ fiÙÔ˘ · Ô ·‡Û·˜ Ù¿˜[Ô˘Î] ·Ó·Áη›·˜ fiÛÂȘ, ·› ÛÊ¿ÏÏÔ˘ÛÈ Ì¤Ó ÛÒÌ·Ù·, ÛÊ¿ÏÏÔ˘ÛÈ ‰¤ ÁÓÒÌ·˜,ÂÊ‹ÎÂÓ Ô fiÙ ‰È„ÒË ¤Î·ÛÙÔ˜ ›ÓÂÈÓ, Ô‡Ùˆ ÓÔÌ›˙ˆÓ ·‚Ï·‚¤ÛÙ·ÙfiÓ Ù η›‹‰ÈÛÙÔÓ ÔÙfiÓ Á›ÁÓÂÛı·È. Ô‡Ùˆ ÁÂ Ì‹Ó Û˘ÛÎËÓÔ‡ÓÙˆÓ Ò˜ ¿Ó ÙȘ ‹ ˘ fi 5.5 ÏȯÓ›·˜ ‹ ÔÈÓÔÊÏ˘Á›·˜ ‹ ·˘ÙfiÓ ‹ Ô›ÎÔÓ ‰È·Êı›ÚÂÈÂÓ; η› Á¿Ú ‰‹ÂÓ Ì¤Ó Ù·›˜ ¿ÏϷȘ fiÏÂÛÈÓ ˆ˜ Ùfi Ôχ ÔÈ ‹ÏÈΘ ·ÏÏ‹ÏÔȘ Û‡ÓÂÈÛÈ, ÌÂıÒÓ ÂÚ Î·› ÂÏ·¯›ÛÙË ·È‰Ò˜ ·Ú·Á›ÁÓÂÙ·È: Ô ‰¤ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÂÓ Ù‹ ™ ¿ÚÙË·Ó¤ÌÂÈÍ ... ·È‰Â‡ÂÛı·È Ù¿ ÔÏÏ¿ ÙÔ‡˜ Óˆ٤ÚÔ˘˜ ˘ fi Ù‹˜ ÙÒÓ ÁÂÚ·ÈÙ¤- 5.6 ÚˆÓ ÂÌ ÂÈÚ›·˜. η› Á¿Ú ‰‹  ȯÒÚÈÔÓ ÂÓ ÙÔ›˜ ÊÈÏÈÙ›ÔȘ ϤÁÂÛı·È fi ÙÈ¿Ó Î·ÏÒ˜ ÙȘ ÂÓ Ù‹ fiÏÂÈ ÔÈ‹ÛË: ÒÛÙ ÂΛ ‹ÎÈÛÙ· Ì¤Ó ‡‚ÚÈÓ, ‹ÎÈÛÙ· ‰¤ ·ÚÔÈÓ›·Ó, ‹ÎÈÛÙ· ‰¤ ·ÈÛ¯Ô˘ÚÁ›·Ó 5.7 η› ·Û¯ÚÔÏÔÁ›·Ó ÂÁÁ›ÁÓÂÛı·È. ·Á·ı¿ ÁÂ Ì‹Ó · ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·› Ù¿‰Â ˤ͈ Û›ÙËÛȘ: ÂÚÈ ·ÙÂ›Ó Ù Á¿Ú ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÂÓ Ù‹ ԛη‰Â ·Êfi‰ˆ, η› Ì‹ÓÙÔ‡ ˘ fi Ô›ÓÔ˘ Ì‹ ÛÊ¿ÏÏÂÛı·È  ÈÌÂÏ›Ûı·È, ÂȉfiÙ˜ fiÙÈ Ô˘Î ¤Óı· ÂÚ‰› ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÌÂÓÔ‡ÛÈ Î·› Ù‹ fiÚÊÓË fiÛ· Ë̤ڷ ¯ÚËÛÙ¤ÔÓ: Ô˘‰¤ Á¿Ú ˘ fiÊ·ÓÔ‡ ÙfiÓ ¤ÙÈ ¤ÌÊÚÔ˘ÚÔÓ ¤ÍÂÛÙÈ ÔÚ‡ÂÛı·È. 5.8 ∫·Ù·Ì·ıÒÓ ÁÂ Ì‹Ó Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ η› fiÙÈ · fi ÙÒÓ Û›ÙˆÓ ÔÈ Ì¤Ó‰È· ÔÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â˘¯ÚÔ› Ù η› ‡۷ÚÎÔÈ Î·› ‡ڈÛÙÔ› ÂÈÛÈÓ, ÔÈ ‰ ¿ ÔÓÔÈ ÂÊ˘ÛË̤ÓÔÈ Ù η› ·ÈÛ¯ÚÔ› η› ·ÛıÂÓ›˜ ·Ó·Ê·›ÓÔÓÙ·È, Ô˘‰¤ ÙÔ‡ÙÔ˘Ë̤ÏËÛÂÓ, ·ÏÏ ÂÓÓÔÒÓ fiÙÈ Î·› fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÙȘ Ù‹ ·˘ÙÔ‡ ÁÓÒÌËÊÈÏÔ ÔÓ‹, ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ Ùfi ÛÒÌ· ¤¯ˆÓ ·Ó·Ê·›ÓÂÙ·È,  ¤Ù·Í ÙfiÓ ·Â› ÚÂÛ‚‡Ù·ÙÔÓ ÂÓ ÙÒ Á˘ÌÓ·Û›ˆ ÂοÛÙˆ  ÈÌÂÏ›Ûı·È ˆ˜ Ì‹ ÔÙ ·˘ÙÔ›ÂÏ¿ÙÙÔ˘˜ 5.9 ÙÒÓ ÛÈÙ›ˆÓ Á›ÁÓÂÛı·È. η› ÂÌÔ› Ì¤Ó Ô˘‰ ÂÓ ÙÔ‡Ùˆ ÛÊ·Ï‹Ó·È ‰ÔΛ.ԢΠ¿Ó Ô‡Ó Ú·‰›ˆ˜ Á¤ ÙȘ ‡ÚÔÈ ™ ·ÚÙÈ·ÙÒÓ Ô‡Ù ˘ÁÈÂÈÓfiÙÂÚÔ˘˜ Ô‡Ù ÙÔ›˜ÛÒÌ·ÛÈ ¯ÚËÛÈ̈٤ÚÔ˘˜: ÔÌÔ›ˆ˜ Á¿Ú · fi Ù ÙÒÓ ÛÎÂÏÒÓ Î·› · fi ¯ÂÈÚÒÓ Î·›· fi ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È. 5
 • 7. 6.1 ∂Ó·ÓÙ›· ÁÂ Ì‹Ó ¤ÁÓˆ η› Ù¿‰Â ÙÔ›˜ Ï›ÛÙÔȘ. ÂÓ Ì¤Ó Á¿Ú Ù·›˜¿ÏϷȘ fiÏÂÛÈ ÙÒÓ Â·˘ÙÔ‡ ¤Î·ÛÙÔ˜ η› ·›‰ˆÓ η› ÔÈÎÂÙÒÓ Î·› ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ: Ô ‰¤ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜, ηٷÛ΢¿Û·È ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ¿Ó Ìˉ¤Ó‚Ï¿ ÙÔÓÙ˜ · ÔÏ·‡ÔÈ¤Ó ÙÈ ÔÈ ÔÏ›Ù·È ·ÏÏ‹ÏˆÓ ·Á·ıfiÓ,  ԛËÛ ·›‰ˆÓ¤Î·ÛÙÔÓ 6.2 ÔÌÔ›ˆ˜ ÙÒÓ Â·˘ÙÔ‡ η› ÙÒÓ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÓ ¿Ú¯ÂÈÓ. fiÙ·Ó ‰¤ ÙȘ Âȉ‹ fiÙÈÔ‡ÙÔÈ ·Ù¤Ú˜ ÂÈÛ› ÙÒÓ ·›‰ˆÓ, ÒÓ ·˘Ùfi˜ ¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ô‡Ùˆ˜ ¿Ú¯ÂÈÓ ÒÛ ÂÚ¿Ó Î·› ÙÒÓ Â·˘ÙÔ‡ ¿Ú¯ÂÛı·È ‚Ô‡ÏÔÈÙÔ. ‹Ó ‰¤ ÙȘ ·›˜ ÔÙ ÏËÁ¿˜ Ï·‚ÒÓ˘ ¿ÏÏÔ˘ ηÙ› Ë Úfi˜ ÙfiÓ ·Ù¤Ú·, ·ÈÛ¯ÚfiÓ ÂÛÙÈ Ì‹ ԢΠ¿ÏÏ·˜ ÏËÁ¿˜ÂÌ‚¿ÏÏÂÈÓ ÙÒ ˘È›. Ô‡Ùˆ ÈÛÙ‡ԢÛÈÓ ·ÏÏ‹ÏÔȘ 6.3 Ìˉ¤Ó ·ÈÛ¯ÚfiÓ ÚÔÛÙ¿ÙÙÂÈÓ ÙÔ›˜ ·ÈÛ›Ó.  ԛËÛ ‰¤ η› ÔÈΤٷȘ, ›ÙȘ ‰ÂËı›Ë, ¯Ú‹Ûı·È η› ÙÔ›˜ ·ÏÏÔÙÚ›ÔȘ. Î·È Î˘ÓÒÓ ‰¤ ıËÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘Ó‹„ÂÎÔÈÓˆÓ›·Ó: ÒÛÙ ÔÈ Ì¤Ó ‰ÂfiÌÂÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÛÈÓ Â › ı‹Ú·Ó, Ô ‰¤ Ì‹ ·˘Ùfi˜Û¯ÔÏ¿˙ˆÓ ˉ¤ˆ˜ ÂÎ ¤Ì ÂÈ. η› › ÔȘ ‰¤ ˆÛ·‡Ùˆ˜ ¯ÚÒÓÙ·È: Ô Á¿Ú ·ÛıÂÓ‹Û·˜‹ ‰ÂËı›˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ Ù·¯‡ ÔÈ ‚Ô˘ÏËı›˜ ·ÊÈΤÛı·È, ‹Ó Ô˘ ›‰Ë › ÔÓfiÓÙ·, Ï·‚ÒÓ Î·› ¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔ˜ 6.4 ηÏÒ˜ · Ôηı›ÛÙËÛÈÓ. Ô˘ Ì‹Ó Ô˘‰ ÂΛÓfi Á ·Ú¿ ÙÔ›˜ ¿ÏÏÔȘÂÈıÈṲ̂ÓÔÓ Â Ô›ËÛÂÓ Â ÈÙˉ‡ÂÛı·È. fi Ô˘ Á¿Ú ¿Ó ˘ fi ı‹Ú·˜ Ô„ÈÛı¤ÓÙ˜‰ÂËıÒÛÈ ÙÒÓ Â ÈÙˉ›ˆÓ, ‹Ó Ì‹ Û˘ÓÂÛ΢·Ṳ̂ÓÔÈ Ù‡¯ˆÛÈ, η› ÂÓÙ·‡ı· ¤ıËÎÂÙÔ‡˜ Ì¤Ó Â ·Ì¤ÓÔ˘˜ ηٷÏ› ÂÈÓ Ù¿  ÔÈË̤ӷ, ÙÔ‡˜ ‰¤ ‰ÂÔ̤ÓÔ˘˜·ÓԛͷÓÙ·˜ Ù¿ Û‹Ì·ÓÙÚ·, Ï·‚fiÓÙ·˜ fiÛˆÓ ¿Ó ‰¤ˆÓÙ·È ÛËÌË- 6.5 ӷ̤ÓÔ˘˜ ηٷÏÈ Â›Ó. ÙÔÈÁ·ÚÔ‡Ó Ô‡Ùˆ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÓÙ˜ ·ÏÏ‹ÏÔȘ η›ÔÈ Ù¿ ÌÈÎÚ¿ ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘ÛÈ ¿ÓÙˆÓ ÙÒÓ ÂÓ Ù‹ ¯ÒÚ·, Ô fiÙ·Ó ÙÈÓfi˜‰ÂËıÒÛÈÓ. 7.1 ∂Ó·ÓÙ›· ÁÂ Ì‹Ó Î·› Ù¿‰Â ÙÔ›˜ ¿ÏÏÔȘ ŒÏÏËÛÈ Î·Ù¤ÛÙËÛÂÓ Ô§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÂÓ Ù‹ ™ ¿ÚÙË ÓfiÌÈÌ·. ÂÓ Ì¤Ó Á¿Ú ‰‹ Ô˘ Ù·›˜ ¿ÏϷȘ fiÏÂÛÈ ¿ÓÙ˜ ¯ÚËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È fiÛÔÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È: Ô Ì¤Ó Á¿Ú ÁˆÚÁ›, Ô ‰¤ Ó·˘ÎÏËÚ›,Ô ‰ ÂÌ ÔÚ‡ÂÙ·È, ÔÈ ‰¤ 7.2 η› · fi Ù¯ÓÒÓ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È: ÂÓ ‰¤ Ù‹ ™ ¿ÚÙË Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ›˜[̤Ó] ÂÏ¢ı¤ÚÔȘ ÙÒÓ Ì¤Ó ·ÌÊ› ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfiÓ · ›  ÌˉÂÓfi˜ ¿ ÙÂÛı·È,fiÛ· ‰¤ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ó Ù·›˜ fiÏÂÛÈ ·Ú·- 7.3 Û΢¿˙ÂÈ, Ù·‡Ù· ¤Ù·Í ÌfiÓ· ¤ÚÁ· ·˘ÙÒÓ ÓÔÌ›˙ÂÈÓ. η› Á¿Ú ‰‹ Ù› ÏÔ‡ÙÔ˜ ÂΛ ÁÂ Û Ô˘‰·ÛÙ¤Ô˜, ¤Óı· ›Û· Ì¤Ó Ê¤ÚÂÈÓ ÂȘ Ù¿  ÈÙ‹‰ÂÈ·,ÔÌÔ›ˆ˜ ‰¤ ‰È·ÈÙ¿Ûı·È Ù¿Í·˜  ԛËÛ ̋ ˉ˘ ·ı›·˜ ¤ÓÂη ¯ÚËÌ¿ÙˆÓÔÚ¤ÁÂÛı·È; ·ÏÏ¿ Ì‹Ó Ô˘‰ ÈÌ·Ù›ˆÓ Á ¤ÓÂη ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤ÔÓ: Ô˘ Á¿Ú ÂÛı‹ÙÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›· 7.4 ·ÏÏ¿ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¢ÂÍ›· ÎÔÛÌÔ‡ÓÙ·È. Ô˘‰¤ Ì‹Ó ÙÔ‡ Á ÂȘ ÙÔ‡˜Û˘Û΋ÓÔ˘˜ ¤ÓÂη ¤¯ÂÈÓ ‰· ·Ó¿Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·ıÚÔÈÛÙ¤ÔÓ,  › Ùfi ÙÒ ÛÒÌ·ÙÈ ÔÓÔ‡ÓÙ· ˆÊÂÏÂ›Ó ÙÔ‡˜ Û˘ÓfiÓÙ·˜ ¢‰ÔÍfiÙÂÚÔÓ Â Ô›ËÛÂÓ ‹ Ùfi‰· ·ÓÒÓÙ·,  ȉ›ͷ˜ Ùfi Ì¤Ó „˘¯‹˜, 7.5 Ùfi ‰¤ ÏÔ‡ÙÔ˘ ¤ÚÁÔÓ. Ùfi ÁÂ Ì‹Ó ÂÍ ·‰›ÎˆÓ ¯ÚËÌ·Ù›˙ÂÛı·È η› ÂÓÙÔ›˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔȘ ‰ÈÂÎÒÏ˘ÛÂ. ÚÒÙÔÓ Ì¤Ó Á¿Ú ÓfiÌÈÛÌ· ÙÔÈÔ‡ÙÔÓ 6
 • 8. ηÙÂÛÙ‹Û·ÓÙÔ, fi ‰ÂοÌÓˆÓ ÌfiÓÔÓ ¿Ó ÂȘ ÔÈΛ·Ó ÂÈÛÂÏıfiÓ Ô‡ ÔÙ‰ÂÛ fiÙ·˜ Ô˘‰¤ ÔÈΤٷ˜ Ï¿ıÔÈ: η› Á¿Ú 7.6 ¯ÒÚ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ η› ·Ì¿Í˘ ·ÁˆÁ‹˜ ‰¤ÔÈÙ ¿Ó. ¯Ú˘Û›ÔÓ ÁÂ Ì‹Ó Î·›·ÚÁ‡ÚÈÔÓ ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È, η› ¿Ó Ù› Ô˘ Ê·Ó‹, Ô ¤¯ˆÓ ˙ËÌÈÔ‡Ù·È. Ù› Ô‡Ó ¿Ó ÂΛ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Û Ô˘‰¿˙ÔÈÙÔ, ¤Óı· Ë ÎÙ‹ÛȘ Ï›Ԣ˜ χ ·˜ ‹ Ë ¯Ú‹ÛÈ˜Â˘ÊÚÔÛ‡Ó·˜ ·Ú¤¯ÂÈ; 8.1 ∞ÏÏ¿ Á¿Ú fiÙÈ Ì¤Ó ÂÓ ™ ¿ÚÙË Ì¿ÏÈÛÙ· ›ıÔÓÙ·È Ù·›˜ ·Ú¯·›˜ Ù η›ÙÔ›˜ ÓfiÌÔȘ, ›ÛÌÂÓ ¿ ·ÓÙ˜. ÂÁÒ Ì¤ÓÙÔÈ Ô˘‰ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Û·È Ô›Ì·È ÚfiÙÂÚÔÓÙfiÓ §˘ÎÔ‡ÚÁÔÓ Ù·‡ÙËÓ Ù‹Ó Â˘Ù·Í›·Ó ηıÈÛÙ¿Ó·È Ú›Ó ÔÌÔÁÓÒÌÔÓ·˜Â ÔÈ‹Û·ÙÔ ÙÔ‡˜ ÎÚ·Ù›ÛÙÔ˘˜ 8.2 ÙÒÓ ÂÓ Ù‹ fiÏÂÈ. ÙÂÎÌ·›ÚÔÌ·È ‰¤ Ù·‡Ù·, fiÙÈ ÂÓ Ì¤Ó Ù·›˜ ¿ÏϷȘ fiÏÂÛÈÓ ÔÈ ‰˘Ó·ÙÒÙÂÚÔÈ Ô˘‰¤ ‚Ô‡ÏÔÓÙ·È ‰ÔÎÂ›Ó Ù¿˜ ·Ú¯¿˜ ÊԂ›Ûı·È, ·ÏÏ¿ÓÔÌ›˙Ô˘ÛÈ ÙÔ‡ÙÔ ·ÓÂχıÂÚÔÓ Â›Ó·È: ÂÓ ‰¤ Ù‹ ™ ¿ÚÙË ÔÈ ÎÚ¿ÙÈÛÙÔÈ Î·›˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù¿˜ ·Ú¯¿˜ η› ÙÒ Ù· ÂÈÓÔ› Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÓÔÓÙ·È Î·› ÙÒfiÙ·Ó Î·ÏÒÓÙ·È ÙÚ¤¯ÔÓÙ˜ ·ÏÏ¿ Ì‹ ‚·‰›˙ÔÓÙ˜ ˘ ·ÎÔ‡ÂÈÓ, ÓÔÌ›˙ÔÓÙ˜, ‹Ó·˘ÙÔ› ηٿگˆÛÈ ÙÔ‡ ÛÊfi‰Ú· ›ıÂÛı·È, ¤„ÂÛı·È 8.3 η› ÙÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜: fi ÂÚ Î·È ÁÂÁ¤ÓËÙ·È. ÂÈÎfi˜ ‰¤ η› Ù‹Ó Ù‹˜ ÂÊÔÚ›·˜‰‡Ó·ÌÈÓ ÙÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Û˘ÁηٷÛ΢¿Û·È,  › ÂÚ ¤ÁÓˆÛ·Ó Ùfi ›ıÂÛı·È ̤ÁÈÛÙÔÓ ·Á·ıfiÓ Â›Ó·È Î·› ÂÓ fiÏÂÈ Î·› ÂÓ ÛÙÚ·ÙÈ¿ η› ÂÓ Ô›Îˆ:fiÛˆ Á¿Ú Ì›˙ˆ ‰‡Ó·ÌÈÓ ¤¯ÂÈ Ë ·Ú¯‹, ÙÔÛÔ‡Ùˆ Ì¿ÏÏÔÓ ¿Ó ËÁ‹Û·ÓÙÔ ·˘Ù‹Óη› ηٷ- 8.4 Ï‹ÍÂÈÓ ÙÔ‡˜ Ôϛٷ˜ [ÙÔ‡ ˘ ·ÎÔ‡ÂÈÓ]. ¤ÊÔÚÔÈ Ô‡Ó ÈηÓÔ› Ì¤Ó ÂÈÛÈ˙ËÌÈÔ‡Ó fiÓ ¿Ó ‚ԇψÓÙ·È, ·ÚÈÔÈ ‰ ÂÎ Ú¿ÙÙÂÈÓ ·Ú·¯Ú‹Ì·, ·ÚÈÔÈ ‰¤ η›¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ [η›] ηٷ ·‡Û·È η› ›ÚÍ·› Á η› ÂÚ› Ù‹˜ „˘¯‹˜ ÂȘ·ÁÒÓ· ηٷÛÙ‹Û·È. ÙÔÛ·‡ÙËÓ ‰¤ ¤¯ÔÓÙ˜ ‰‡Ó·ÌÈÓ Ô˘¯ ÒÛ ÂÚ ·È ¿ÏÏ·È fiÏÂȘ ÂÒÛÈ ÙÔ‡˜ ·ÈÚÂı¤ÓÙ·˜ ·Â› ¿Ú¯ÂÈÓ Ùfi ¤ÙÔ˜ fi ˆ˜ ¿Ó ‚ԇψÓÙ·È, ¿ÏÏÒÛ ÂÚ ÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ Î·› ÔÈ ÂÓ ÙÔ›˜ Á˘ÌÓÈÎÔ›˜ ·ÁÒÛÈÓ Â ÈÛٿٷÈ, ‹Ó ÙÈÓ··ÈÛı¿ÓˆÓÙ·È ·Ú·ÓÔÌÔ‡ÓÙ¿ ÙÈ, ¢ı‡˜ 8.5 ·Ú·¯Ú‹Ì· ÎÔÏ¿˙Ô˘ÛÈ. ÔÏÏÒÓ ‰¤ η› ¿ÏÏˆÓ fiÓÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓηÏÒÓ ÙÒ §˘ÎÔ‡ÚÁˆ ÂȘ Ùfi ›ıÂÛı·È ÙÔ›˜ ÓfiÌÔȘ Âı¤ÏÂÈÓ ÙÔ‡˜ Ôϛٷ˜, ÂÓÙÔ›˜ ηÏÏ›ÛÙÔȘ η› ÙÔ˘Ùfi ÌÔÈ ‰ÔΛ ›ӷÈ, fiÙÈ Ô˘ ÚfiÙÂÚÔÓ · ¤‰ˆÎ ÙÒ Ï‹ıÂÈ ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ú›Ó ¤ÏıˆÓ Û‡Ó ÙÔ›˜ ÎÚ·Ù›ÛÙÔȘ ÂȘ ¢ÂÏÊÔ‡˜  ‹ÚÂÙÔÙfiÓ ıÂfiÓ ÂÈ ÏÒÔÓ Î·› ¿ÌÂÈÓÔÓ Â›Ë Ù‹ ™ ¿ÚÙË ÂÈıÔ̤ÓË Ô›˜ ·˘Ùfi˜ ¤ıËÎÂÓfiÌÔȘ.  › ‰¤ ·Ó›Ï ÙÒ ·ÓÙ› ¿ÌÂÈÓÔÓ Â›Ó·È, ÙfiÙ · ¤‰ˆÎÂÓ, Ô˘ÌfiÓÔÓ ¿ÓÔÌÔÓ ·ÏÏ¿ η› ·ÓfiÛÈÔÓ ı›˜ Ùfi ˘ıÔ¯Ú‹ÛÙÔȘ ÓfiÌÔȘ Ì‹ ›ıÂÛı·È. 9.1 ÕÍÈÔÓ ‰¤ ÙÔ‡ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ η› Ùfi‰Â ·Á·Ûı‹Ó·È, Ùfi ηÙÂÚÁ¿Û·Ûı·È ÂÓÙ‹ fiÏÂÈ ·ÈÚÂÙÒÙÂÚÔÓ Â›Ó·È ÙfiÓ Î·ÏfiÓ ı¿Ó·ÙÔÓ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ·ÈÛ¯ÚÔ‡ ‚›Ô˘: η›Á¿Ú ‰‹  ÈÛÎÔ ÒÓ ÙȘ ¿Ó ‡ÚÔÈ Ì›Ԣ˜ · ÔıÓ‹ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÔ‡ÙˆÓ <‹> ÙÒÓ ÂÎÙÔ˘ ÊÔ‚ÂÚÔ‡ 9.2 · Ô¯ˆÚÂ›Ó ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ˆ˜ Ù·ÏËı¤˜ ÂÈ Â›Ó Î·› ¤ ÂÙ·È Ù‹ ·ÚÂÙ‹ 7
 • 9. <Ùfi> ÛÒ˙ÂÛı·È ÂȘ ÙfiÓ Ï›ˆ ¯ÚfiÓÔÓ Ì¿ÏÏÔÓ ‹ Ù‹ ηΛ·: η› Á¿Ú Ú¿ˆÓ η›Ë‰›ˆÓ η› ¢ ÔÚˆÙ¤Ú· η› ÈÛ¯˘ÚÔÙ¤Ú·. ‰‹ÏÔÓ ‰¤ fiÙÈ Î·› ‡ÎÏÂÈ· Ì¿ÏÈÛÙ·¤ ÂÙ·È Ù‹ ·ÚÂÙ‹: η› Á¿Ú 9.3 Û˘ÌÌ·¯Â›Ó ˆ˜ ¿ÓÙ˜ ÙÔ›˜ ·Á·ıÔ›˜ ‚Ô‡ÏÔÓÙ·È. ‹ ̤ÓÙÔÈ ÒÛÙÂÙ·‡Ù· Á›ÁÓÂÛı·È ÂÌ˯·Ó‹Û·ÙÔ, η› ÙÔ‡ÙÔ Î·ÏfiÓ Ì‹ ·Ú·ÏÈ Â›Ó. ÂΛÓÔ˜ÙÔ›Ó˘Ó Û·ÊÒ˜ ·ÚÂÛ··Û ÙÔ›˜ Ì¤Ó 9.4 ·Á·ıÔ›˜ ¢‰·ÈÌÔÓ›·Ó, ÙÔ›˜ ‰¤ ηÎÔ›˜ ηÎÔ‰·ÈÌÔÓ›·Ó. ÂÓ Ì¤Ó Á¿ÚÙ·›˜ ¿ÏϷȘ fiÏÂÛÈÓ, Ô fiÙ·Ó ÙȘ ηÎfi˜ Á¤ÓËÙ·È,  ›ÎÏËÛÈÓ ÌfiÓÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Îfi˜Â›Ó·È, ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ‰¤ ÂÓ ÙÒ ·˘ÙÒ Ô Î·Îfi˜ Ù·Á·ıÒ Î·› οıËÙ·È Î·› Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È,Â¿Ó ‚Ô‡ÏËÙ·È: ÂÓ ‰¤ Ù‹ §·Î‰·›ÌÔÓÈ ¿˜ Ì¤Ó ¿Ó ÙȘ ·ÈÛ¯˘ÓıÂ›Ë ÙfiÓηÎfiÓ Û‡ÛÎËÓÔÓ ·Ú·Ï·‚›Ó, ¿˜ ‰ ¿Ó ÂÓ ·Ï·›ÛÌ·ÙÈ Û˘Á- 9.5 Á˘ÌÓ·ÛÙ‹Ó. ÔÏÏ¿ÎȘ ‰ Ô ÙÔÈÔ‡ÙÔ˜ η› ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÔ‡˜·ÓÙÈÛÊ·ÈÚÈÔ‡ÓÙ·˜ ·¯ÒÚÈÛÙÔ˜ ÂÚÈÁ›ÁÓÂÙ·È, η› ÂÓ ¯ÔÚÔ›˜ ‰ ÂȘ Ù¿˜Â ÔÓÂȉ›ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚ·˜ · ÂÏ·‡ÓÂÙ·È, η› Ì‹Ó ÂÓ Ô‰Ô›˜ ·Ú·¯ˆÚËÙ¤ÔÓ ·˘ÙÒη› ÂÓ ı¿ÎÔȘ η› [¤Ó] ÙÔ›˜ Óˆ٤ÚÔȘ ˘ ·Ó·Ûٷ٤ÔÓ, η› Ù¿˜ Ì¤Ó ÚÔÛËÎÔ‡Û·˜ ÎfiÚ·˜ Ô›ÎÔÈ ıÚ ٤ÔÓ, η› Ù·‡Ù·È˜ Ù‹˜ ·Ó·Ó‰Ú›·˜ ·ÈÙ›·Ó˘ÊÂÎÙ¤ÔÓ, Á˘Ó·ÈÎfi˜ ‰¤ ÎÂÓ‹Ó ÂÛÙ›·Ó [Ô˘] ÂÚÈÔ Ù¤ÔÓ Î·› ¿Ì· ÙÔ‡ÙÔ˘˙ËÌ›·Ó · ÔÙÂÈÛÙ¤ÔÓ, ÏÈ ·ÚfiÓ ‰¤ Ô˘ Ï·ÓËÙ¤ÔÓ Ô˘‰Ï ÌÈÌËÙ¤ÔÓ ÙÔ‡˜·ÓÂÁÎÏ‹ÙÔ˘˜, ‹ ÏËÁ¿˜ ˘ fi ÙÒÓ 9.6 ·ÌÂÈÓfiÓÙˆÓ ÏË Ù¤ÔÓ. ÂÁÒ Ì¤Ó ‰‹ ÙÔÈ·‡Ù˘ ÙÔ›˜ ηÎÔ›˜ ·ÙÈÌ›·˜Â ÈÎÂÈ̤Ó˘ Ô˘‰¤Ó ı·˘Ì¿˙ˆ Ùfi ÚÔ·ÈÚ›Ûı·È ÂΛ ı¿Ó·ÙÔÓ ·ÓÙ› ÙÔ‡ Ô‡Ùˆ˜·Ù›ÌÔ˘ Ù η›  ÔÓÂȉ›ÛÙÔ˘ ‚›Ô˘. 10.1 ∫·ÏÒ˜ ‰¤ ÌÔÈ ‰ÔΛ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÓÔÌÔıÂÙ‹Û·È Î·› ‹ ̤¯ÚÈ Á‹Úˆ˜·ÛÎÔ›Ù ¿Ó ·ÚÂÙ‹.  › Á¿Ú ÙÒ Ù¤ÚÌ·ÙÈ ÙÔ‡ ‚›Ô˘ Ù‹Ó ÎÚ›ÛÈÓ Ù‹˜ ÁÂÚÔÓÙ›·˜ ÚÔÛı›˜  ԛËÛ Ìˉ¤ ÂÓ ÙÒ 10.2 Á‹Ú· ·ÌÂÏ›Ûı·È Ù‹Ó Î·ÏÔηÁ·ı›·Ó. ·ÍÈ¿Á·ÛÙÔÓ ‰ ·˘ÙÔ‡ η› Ùfi ÈÎÔ˘Ú‹Û·È ÙÒ ÙÒÓ ·Á·ıÒÓ Á‹Ú·: ı›˜ Á¿Ú ÙÔ‡˜ Á¤ÚÔÓÙ·˜ ΢ڛԢ˜ ÙÔ‡ ÂÚ›Ù‹˜ „˘¯‹˜ ·ÁÒÓÔ˜ ‰È¤ Ú·ÍÂÓ ÂÓÙÈÌfiÙÂÚÔÓ Â›Ó·È Ùfi Á‹Ú·˜ Ù‹˜ ÙÒÓ·ÎÌ·˙fiÓÙˆÓ ÚÒÌ˘. 10.3 ÂÈÎfiÙˆ˜ ‰¤ ÙÔÈ Î·› Û Ô˘‰¿˙ÂÙ·È Ô‡ÙÔ˜ Ô ·ÁÒÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÒÓ·ÓıÚˆ ›ÓˆÓ. ηÏÔ› Ì¤Ó Á¿Ú η› ÔÈ Á˘ÌÓÈÎÔ›: ·ÏÏ Ô‡ÙÔÈ Ì¤Ó ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛ›Ó:Ô ‰¤ ÂÚ› Ù‹˜ ÁÂÚÔÓÙ›·˜ ·ÁÒÓ „˘¯ÒÓ ·Á·ıÒÓ ÎÚ›ÛÈÓ ·Ú¤¯ÂÈ. fiÛˆ Ô‡ÓÎÚ›ÙÙˆÓ „˘¯‹ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔÛÔ‡Ùˆ η› ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÔÈ ÙÒÓ „˘¯ÒÓ ‹ ÔÈ ÙÒÓÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÍÈÔÛ Ô˘‰·ÛÙfiÙÂÚÔÈ. 10.4 ∆fi‰Â ÁÂ Ì‹Ó ÙÔ‡ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ ˆ˜ Ô˘ ÌÂÁ¿Ïˆ˜ ¿ÍÈÔÓ ·Á·Ûı‹Ó·È; fi˜Â Âȉ‹ η٤̷ıÂÓ fiÙÈ fi Ô˘ ÔÈ ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔÈ Â ÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù‹˜ ·ÚÂÙ‹˜ Ô˘¯ÈηÓÔ› ÂÈÛÈ Ù¿˜ ·ÙÚ›‰·˜ ·‡ÍÂÈÓ, [ÂΛÓÔ˜] ÂÓ Ù‹ ™ ¿ÚÙË ËÓ¿ÁηÛ ‰ËÌÔÛ›· ¿ÓÙ·˜ ¿Û·˜ ·ÛÎÂ›Ó Ù¿˜ ·ÚÂÙ¿˜. ÒÛ ÂÚ Ô‡Ó [ÔÈ È‰ÈÒÙ·È] ÙÒÓ È‰ÈˆÙÒӉȷʤÚÔ˘ÛÈÓ ·ÚÂÙ‹ ÔÈ ·ÛÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÒÓ ·ÌÂÏÔ‡ÓÙˆÓ, Ô‡Ùˆ η› Ë ™ ¿ÚÙËÂÈÎfiÙˆ˜ ·ÛÒÓ ÙÒÓ fiÏÂˆÓ ·ÚÂÙ‹ ‰È·Ê¤ÚÂÈ, ÌfiÓË ‰ËÌÔÛ›·  ÈÙË‰Â‡Ô˘Û·Ù‹Ó Î·ÏÔηÁ·ı›·Ó. 10.5 Ô˘ Á¿Ú ηΛÓÔ Î·ÏfiÓ, Ùfi ÙÒÓ ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ ÎÔÏ·˙Ô˘ÛÒÓ ‹Ó Ù›˜ 8
 • 10. ÙÈ ¤ÙÂÚÔ˜ ·‰È΋, ÂΛÓÔÓ ˙ËÌ›·˜ Ì‹ ÂÏ¿ÙÙÔ˘˜  ÈıÂ›Ó·È Â› ÙȘ Ê·ÓÂÚfi˜ ›˷ÌÂÏÒÓ ÙÔ‡ ˆ˜ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜ 10.6 ›ӷÈ; ÂÓfiÌÈ˙ Á¿Ú, ˆ˜ ¤ÔÈÎÂÓ, ˘ fi Ì¤Ó ÙÒÓ ·Ó‰Ú· Ô‰È˙Ô̤ӈÓÙÈÓ¿˜ ‹ · ÔÛÙÂÚÔ‡ÓÙˆÓ ÙÈ ‹ ÎÏ ÙfiÓÙˆÓ ÙÔ‡˜ ‚Ï· ÙÔ̤ÓÔ˘˜ ÌfiÓÔÓ·‰ÈΛÛı·È, ˘ fi ‰¤ ÙÒÓ Î·ÎÒÓ Î·› ·Ó¿Ó‰ÚˆÓ fiÏ·˜ Ù¿˜ fiÏÂȘ ÚÔ‰›‰ÔÛı·È.ÒÛÙ ÂÈÎfiÙˆ˜ 10.7 ¤ÌÔÈÁ ‰ÔΛ ÙÔ‡ÙÔȘ ÌÂÁ›ÛÙ·˜ ˙ËÌ›·˜  Èı›ӷÈ.  ¤ıËΠ‰¤ η›Ù‹Ó ·Ó˘ fiÛÙ·ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎËÓ ·ÛÎÂ›Ó ¿ ·Û·Ó ÔÏÈÙÈÎ‹Ó ·ÚÂÙ‹Ó. ÙÔ›˜ Ì¤Ó Á¿ÚÙ¿ ÓfiÌÈÌ· ÂÎÙÂÏÔ‡ÛÈÓ ÔÌÔ›ˆ˜ ¿ ·ÛÈ Ù‹Ó fiÏÈÓ ÔÈΛ·Ó  ԛËÛÂ, η› Ô˘‰¤Ó˘ ÂÏÔÁ›Û·ÙÔ Ô‡ÙÂ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ô‡Ù ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·Ó: ÂÈ ‰¤ ÙȘ· Ô‰ÂÈÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ‡ Ù¿ ÓfiÌÈÌ· ‰È· ÔÓ›Ûı·È, ÙÔ‡ÙÔÓ ÂΛÓÔ˜ · ¤‰ÂÈÍ Ìˉ¤ 10.8 ÓÔÌ›˙ÂÛı·È ¤ÙÈ ÙÒÓ ÔÌÔ›ˆÓ ›ӷÈ. ·ÏÏ¿ Á¿Ú fiÙÈ Ì¤Ó ·Ï·ÈfiÙ·ÙÔÈÔ‡ÙÔÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÂÈÛ›, ۷ʤ˜: Ô Á¿Ú §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ηٿ ÙÔ‡˜ ∏Ú·ÎÏ›‰·˜ ϤÁÂÙ·ÈÁÂÓ¤Ûı·È: Ô‡Ùˆ ‰¤ ·Ï·ÈÔ› fiÓÙ˜ ¤ÙÈ Î·› Ó‡Ó ÙÔ›˜ ¿ÏÏÔȘ ηÈÓfiÙ·ÙÔ› ÂÈÛÈ:η› Á¿Ú Ùfi ¿ÓÙˆÓ ı·˘Ì·ÛÙfiÙ·ÙÔÓ Â ·ÈÓÔ‡ÛÈ Ì¤Ó ¿ÓÙ˜ Ù¿ ÙÔÈ·‡Ù·Â ÈÙˉ‡̷ٷ, ÌÈÌ›Ûı·È ‰¤ ·˘Ù¿ Ô˘‰ÂÌ›· fiÏȘ Âı¤ÏÂÈ. 11.1 ∫·› Ù·‡Ù· Ì¤Ó ‰‹ ÎÔÈÓ¿ ·Á·ı¿ η› ÂÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·› ÂÓ ÔϤ̈: Âȉ¤ ÙȘ ‚Ô‡ÏÂÙ·È Î·Ù·Ì·ıÂ›Ó fi ÙÈ Î·› ÂȘ Ù¿˜ ÛÙÚ·Ù›·˜ ‚¤ÏÙÈÔÓ ÙÒÓ ¿ÏψÓÂÌ˯·Ó‹Û·ÙÔ, ¤ÍÂÛÙÈ Î·› 11.2 ÙÔ‡ÙˆÓ ·ÎÔ‡ÂÈÓ. ÚÒÙÔÓ Ì¤Ó ÙÔ›Ó˘Ó ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ÚÔÎËÚ‡ÙÙÔ˘ÛÈ Ù¿¤ÙË ÂȘ ¿ ‰Â› ÛÙÚ·Ù‡ÂÛı·È η› È Â‡ÛÈ Î·› Ô Ï›Ù·È˜, ¤ ÂÈÙ· ‰¤ η› ÙÔ›˜¯ÂÈÚÔÙ¤¯Ó·È˜: ÒÛÙ fiÛÔÈÛ ÂÚ Â › fiψ˜ ¯ÚÒÓÙ·È ¿ÓıÚˆ ÔÈ, ¿ÓÙˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓη›  › ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ Â˘ ÔÚÔ‡ÛÈ: η› fiÛˆÓ ‰¤ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ËÛÙÚ·ÙÈ¿ ÎÔÈÓ‹ ‰ÂËıÂ›Ë ¿Ó, ¿ ·ÓÙ· Ù¿ Ì¤Ó ·Ì¿ÍË ÚÔÛ٤ٷÎÙ·È ·Ú¤¯ÂÈÓ,Ù¿ ‰¤ ˘ Ô˙˘Á›ˆ: Ô‡Ùˆ Á¿Ú ‹ÎÈÛÙ ¿Ó Ùfi 11.3 ÂÏÏ› ÔÓ ‰È·Ï¿ıÔÈ. ›˜ ÁÂ Ì‹Ó ÙfiÓ ÂÓ ÙÔ›˜ fi ÏÔȘ ·ÁÒÓ· ÙÔÈ¿‰ÂÌ˯·Ó‹Û·ÙÔ, ÛÙÔÏ‹Ó Ì¤Ó ¤¯ÂÈÓ ÊÔÈÓÈΛ‰·, Ù·‡ÙËÓ ÓÔÌ›˙ˆÓ ‹ÎÈÛÙ· ̤ÓÁ˘Ó·ÈΛ· ÎÔÈÓˆÓ›Ó, ÔÏÂÌÈΈٿÙËÓ ‰ ›ӷÈ, η› ¯·ÏÎ‹Ó ·Û ›‰·: η› Á¿ÚÙ¿¯ÈÛÙ· Ï·Ì Ú‡ÓÂÙ·È Î·› Û¯ÔÏ·ÈfiÙÔÙ· Ú˘ ·›ÓÂÙ·È. ÂʋΠ‰¤ η› ÎÔÌ¿Ó ÙÔ›˜˘ ¤Ú Ù‹Ó Ë‚ËÙÈÎ‹Ó ËÏÈΛ·Ó, ÓÔÌ›˙ˆÓ Ô‡Ùˆ η› Ì›˙Ô˘˜ ¿Ó 11.4 η› ÂÏ¢ıÂÚȈ٤ÚÔ˘˜ η› ÁÔÚÁÔÙ¤ÚÔ˘˜ Ê·›ÓÂÛı·È. Ô‡Ùˆ Á ̋ÓηÙÂÛ΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌfiÚ·˜ Ì¤Ó ‰È›ÏÂÓ ¤Í η› È ¤ˆÓ η› Ô ÏÈÙÒÓ. ÂοÛÙË ‰¤ÙÒÓ Ô ÏÈÙÈÎÒÓ ÌÔÚÒÓ ¤¯ÂÈ ÔϤ̷گÔÓ ¤Ó·, ÏÔ¯·ÁÔ‡˜ Ù¤ÙÙ·Ú·˜, ÂÓÙËÎÔÓÙ‹Ú·˜ ÔÎÙÒ, ÂÓˆÌÔÙ¿Ú¯Ô˘˜ ÂÎ盉Âη. ÂÎ ‰¤ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÒÓ ÌÔÚÒӉȿ ·ÚÂÁÁ˘‹Ûˆ˜ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÔÙ¤ Ì¤Ó ÂȘ . . . ÂÓˆÌÔÙ›·˜, ÙÔÙ¤ 11.5 ‰¤ ÂȘ ÙÚ›˜, ÙÔÙ¤ ‰¤ ÂȘ ¤Í. fi ‰¤ ÔÈ Ï›ÛÙÔÈ Ô›ÔÓÙ·È, ÔÏ˘ ÏÔΈٿÙËÓ Â›Ó·È Ù‹Ó ÂÓ fi ÏÔȘ §·ÎˆÓÈÎ‹Ó Ù¿ÍÈÓ, Ùfi ÂÓ·ÓÙÈÒÙ·ÙÔÓ˘ ÂÈÏ‹Ê·ÛÈ ÙÔ‡ fiÓÙÔ˜: ÂÈÛ› Ì¤Ó Á¿Ú ÂÓ Ù‹ §·ÎˆÓÈ΋ Ù¿ÍÂÈ ÔÈ ÚˆÙÔÛٿٷȿگÔÓÙ˜, η› Ô ÛÙ›¯Ô˜ 11.6 ¤Î·ÛÙÔ˜ ¿ÓÙ ¤¯ˆÓ fiÛ· ‰Â› ·Ú¤Û¯ı·È. Ô‡Ùˆ ‰¤ Ú¿‰ÈÔÓ Ù·‡ÙËÓÙ‹Ó Ù¿ÍÈÓ Ì·ıÂ›Ó ˆ˜ fiÛÙȘ ÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒ Ô˘˜ ‰‡Ó·Ù·È ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ Ô˘‰Â›˜ ¿Ó·Ì¿ÚÙÔÈ: ÙÔ›˜ Ì¤Ó Á¿Ú ËÁ›Ûı·È ‰¤‰ÔÙ·È, ÙÔ›˜ ‰¤ ¤ ÂÛı·È ٤ٷÎÙ·È. ·È ‰¤ 9
 • 11. ·Ú·ÁˆÁ·› ÒÛ ÂÚ ˘ fi ΋ڢÎÔ˜ ˘ fi ÙÔ‡ ÂÓˆÌÔÙ¿Ú¯Ô˘ ÏfiÁˆ ‰ËÏÔ‡ÓÙ·È <η›>·Ú·È·› Ù η› ‚·ı‡ÙÂÚ·È ·È Ê¿Ï·ÁÁ˜ Á›ÁÓÔÓÙ·È: ÒÓ Ô˘‰¤Ó 11.7 Ô˘‰ Ô ˆÛÙÈÔ‡Ó ¯·Ï fiÓ Ì·ı›Ó. Ùfi ̤ÓÙÔÈ Î¿Ó Ù·Ú·¯ıÒÛÈ ÌÂÙ¿ÙÔ‡ ·Ú·Ù˘¯fiÓÙÔ˜ ÔÌÔ›ˆ˜ Ì¿¯ÂÛı·È, Ù·‡ÙËÓ Ù‹Ó Ù¿ÍÈÓ Ô˘Î¤ÙÈ Ú¿‰ÈÔÓ ÂÛÙÈÌ·ıÂ›Ó Ï‹Ó ÙÔ›˜ ˘ fi ÙÒÓ ÙÔ‡ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 11.8 ÓfiÌˆÓ Â ·È‰Â˘Ì¤ÓÔȘ. ¢ ÔÚÒٷٷ ‰¤ η› ÂΛӷ §·ÎÂȉ·ÈÌfiÓÈÔÈ ÔÈÔ‡ÛÈ Ù¿ ÙÔ›˜ Ô ÏÔÌ¿¯ÔȘ ¿Ó˘ ‰ÔÎÔ‡ÓÙ· ¯·Ï ¿ ›ӷÈ: fiÙ·Ó Ì¤Ó Á¿Ú › Τڈ˜ ÔÚ‡ˆÓÙ·È, Î·Ù Ô˘Ú¿Ó ‰‹ Ô˘ ÂÓˆÌÔÙ›· <ÂÓˆÌÔÙ›·> ¤ ÂÙ·È:Â¿Ó ‰ ÂÓ ÙÒ ÙÔÈÔ‡Ùˆ ÂÎ ÙÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›Ô˘ ÔÏÂÌ›· Ê¿Ï·ÁÍ Â ÈÊ·Ó‹, ÙÒÂÓˆÌÔÙ¿Ú¯ˆ ·ÚÂÁÁ˘¿Ù·È ÂȘ ̤و ÔÓ ·Ú ·Û ›‰· ηı›ÛÙ·Ûı·È, η› ‰È¿ ·ÓÙfi˜ Ô‡Ùˆ˜, ¤ÛÙ ¿Ó Ë Ê¿Ï·ÁÍ ÂÓ·ÓÙ›· ηٷÛÙ‹. ‹Ó ÁÂ Ì‹Ó Ô‡Ùˆ˜Â¯fiÓÙˆÓ ÂÎ ÙÔ‡ fi ÈÛıÂÓ ÔÈ ÔϤÌÈÔÈ Â ÈÊ·ÓÒÛÈÓ, ÂÍÂÏ›ÙÙÂÙ·È ¤Î·ÛÙÔ˜ ÔÛÙ›¯Ô˜, ›Ó· ÔÈ ÎÚ¿ÙÈÛÙÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÈ 11.9 ·Â› ÙÔ›˜ ÔÏÂÌ›ÔȘ ÒÛÈÓ. fiÙÈ ‰¤ Ô ¿Ú¯ˆÓ ¢ÒÓ˘ÌÔ˜ Á›ÁÓÂÙ·È, Ô‡‰ÂÓ ÙÔ‡Ùˆ ÌÂÔÓÂÎÙÂ›Ó ËÁÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ ¤ÛÙÈÓ fiÙ η› ÏÂÔÓÂÎÙ›Ó. ÂÈ Á¿ÚÙÈÓ˜ ΢ÎÏÔ‡Ûı·È  ȯÂÈÚÔ›ÂÓ, ԢΠ¿Ó ηٿ Ù¿ Á˘ÌÓ¿, ·ÏÏ¿ ηٿ Ù¿ˆ ÏÈṲ̂ӷ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÈÂÓ ¿Ó. ‹Ó ‰¤ ÔÙ ¤ÓÂο ÙÈÓÔ˜ ‰Ô΋ Û˘ÌʤÚÂÈÓ ÙfiÓËÁÂÌfiÓ· ‰ÂÍÈfiÓ Î¤Ú·˜ ¤¯ÂÈÓ, ÛÙÚ¤„·ÓÙ˜ Ùfi ¿ÁËÌ·  › Τڷ˜ ÂÍÂÏ›ÙÙÔ˘ÛÈÙ‹Ó Ê¿Ï·ÁÁ·, ¤ÛÙ ¿Ó Ô Ì¤Ó ËÁÂÌÒÓ ‰ÂÍÈfi˜ ‹, Ë ‰¤ Ô˘Ú¿ 11.10 ¢ÒÓ˘ÌÔ˜ Á¤ÓËÙ·È. ‹Ó ‰ ·˘ ÂÎ ÙÒÓ ‰ÂÍÈÒÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ Ù¿ÍȘ ÈÊ·›ÓËÙ·È Â › Τڈ˜ ÔÚ¢Ô̤ӈÓ, Ô˘‰¤Ó ¿ÏÏÔ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ‹ ÙfiÓÏfi¯ÔÓ ¤Î·ÛÙÔÓ ÒÛ ÂÚ ÙÚÈ‹ÚË ·ÓÙ› ÚÒÚÔÓ ÙÔ›˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔȘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘ÛÈ, η›Ô‡Ùˆ˜ ·‡ Á›ÁÓÂÙ·È Ô Î·Ù Ô˘Ú¿Ó Ïfi¯Ô˜ ·Ú¿ ‰fiÚ˘. ‹Ó ÁÂ Ì‹Ó Î·Ù¿ Ù¿Â˘ÒÓ˘Ì· ÔϤÌÈÔÈ ÚÔÛ›ˆÛÈÓ, Ô˘‰¤ ÙÔ‡Ù ÂÒÛÈÓ, ·ÏÏ¿ ÚÔı¤Ô˘ÛÈÓ ‹[ÂÓ·ÓÙ›Ô˘˜] ·ÓÙÈ ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ Ïfi¯Ô˘˜ ÛÙÚ¤ÊÔ˘ÛÈ: η› Ô‡Ùˆ˜ ·‡ Ô Î·Ù Ô˘Ú¿ÓÏfi¯Ô˜ ·Ú ·Û ›‰· ηı›ÛٷٷÈ. 12.1 ∂ÚÒ ‰¤ η› Ë ÛÙÚ·ÙÔ Â‰Â‡ÂÛı·È ÂÓfiÌÈÛ ¯Ú‹Ó·È §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜. ‰È¿Ì¤Ó Á¿Ú Ùfi Ù¿˜ ÁˆÓ›·˜ ÙÔ‡ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ·¯Ú‹ÛÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î‡ÎÏÔÓÂÛÙÚ·ÙÔ Â‰Â‡Û·ÙÔ, ÂÈ Ì‹ fiÚÔ˜ ·ÛʷϤ˜ Â›Ë ‹ 12.2 Ù›¯Ô˜ ‹ ÔÙ·ÌfiÓ fi ÈÛıÂÓ ¤¯ÔÈÂÓ. Ê˘Ï·Î¿˜ ÁÂ Ì‹Ó Â Ô›ËÛÂÌÂıËÌÂÚÈÓ¿˜ Ù¿˜ Ì¤Ó ·Ú¿ Ù¿ fi Ï· ›ۈ ‚Ï ԇ۷˜: Ô˘ Á¿Ú ÔÏÂÌ›ˆÓ¤ÓÂη ·ÏÏ¿ Ê›ÏˆÓ ·‡Ù·È ηı›ÛÙ·ÓÙ·È: ÙÔ‡˜ ÁÂ Ì‹Ó ÔÏÂÌ›Ô˘˜ È Â›˜Ê˘Ï¿ÙÙÔ˘ÛÈÓ · fi ¯ˆÚ›ˆÓ ÒÓ ¿Ó ÂÎ Ï›ÛÙÔ˘ 12.3 ÚÔÔÚÒÂÓ ÂÈ [‰¤] ÙȘ ÚÔÛ›ÔÈ. Ó‡ÎÙˆÚ <‰¤> ¤Íˆ Ù‹˜ Ê¿Ï·ÁÁÔ˜ÂÓfiÌÈÛÂÓ ˘ fi ™ÎÈÚÈÙÒÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÙÙÂÛı·È: (Ó‡Ó ‰ ‹‰Ë η› 12.4 ˘ fi Í¤ÓˆÓ ... ·ıÙÒÓ ÙÈÓ¤˜ Û˘Ì ·ÚfiÓÙ˜.) Ùfi ‰¤ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù¿‰fiÚ·Ù· ·Â› ÂÚÈȤӷÈ, ‡ η› ÙÔ‡ÙÔ ‰Â› Âȉ¤Ó·È, fiÙÈ ÙÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ¤ÓÂο ÂÛÙÈÓÔ‡ ÂÚ Î·› ÙÔ‡˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ›ÚÁÔ˘ÛÈÓ · fi ÙÒÓ fi ψÓ, η› ÙÔ‡˜  › Ù¿·Ó·Áη›· · ÈfiÓÙ·˜ Ô˘ ‰Â› ı·˘Ì¿˙ÂÈÓ fiÙÈ Ô‡Ù ·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô‡Ù ÙÒÓ fi ÏˆÓ Ï¤ÔÓ ‹ fiÛÔÓ Ì‹ Ï˘ Â›Ó ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ · ¤Ú¯ÔÓÙ·È: η› Á¿Ú Ù·‡Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜¤ÓÂη 12.5 ÔÈÔ‡ÛÈÓ. ÌÂÙ·ÛÙÚ·ÙÔ Â‰Â‡ÔÓÙ·› ÁÂ Ì‹Ó ˘ÎÓ¿ η› ÙÔ‡ Û›ÓÂÛı·È 10
 • 12. ÙÔ‡˜ ÔÏÂÌ›Ô˘˜ ¤ÓÂη η› ÙÔ‡ ˆÊÂÏÂ›Ó ÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜. η› Á˘ÌÓ¿˙ÂÛı·È ‰¤ ÚÔ·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ˘ fi ÙÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ¿ ·ÛÈ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ÔȘ, ¤ˆÛ ÂÚ ¿ÓÛÙÚ·Ù‡ˆÓÙ·È. ÒÛÙ ÌÂÁ·ÏÔ Ú ÂÛÙ¤ÚÔ˘˜ Ì¤Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÂÊ Â·˘ÙÔ›˜ Á›ÁÓÂÛı·È,ÂÏ¢ıÂÚȈ٤ÚÔ˘˜ ‰¤ ÙÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ê·›ÓÂÛı·È. ‰Â› ‰¤ Ô‡Ù ÂÚ› ·ÙÔÓ Ô‡Ù‰ÚfiÌÔÓ Ì¿ÛÛˆ ÔÈ›Ûı·È ‹ fiÛÔÓ ¿Ó Ë ÌfiÚ· ÂÊ‹ÎË, 12.6 fi ˆ˜ Ìˉ›˜ ÙÒÓ ·˘ÙÔ‡ fi ÏˆÓ fiÚÚˆ Á›ÁÓËÙ·È. ÌÂÙ¿ ‰¤ Ù¿Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ηı›˙ÂÈÓ Ì¤Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÔϤ̷گԘ ÎËÚ‡ÙÙÂÈ: ¤ÛÙÈ ‰¤ ÙÔ‡ÙÔÒÛ ÂÚ ÂͤٷÛȘ: ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰¤ ·ÚÈÛÙÔ ÔÈ›Ûı·È η› Ù·¯‡ ÙfiÓ ÚfiÛÎÔ ÔÓ· ÔχÂÛı·È: ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ ·‡ ‰È·ÙÚÈ‚·› η› ·Ó· ·‡ÛÂȘ Úfi ÙÒÓ ÂÛ ÂÚÈÓÒÓÁ˘ÌÓ·Û›ˆÓ. 12.7 ÌÂÙ¿ ÁÂ Ì‹Ó Ù·‡Ù· ‰ÂÈ ÓÔ ÔÈ›Ûı·È ÎËÚ‡ÙÙÂÙ·È, η›  Âȉ¿Ó¿ÛˆÛÈÓ ÂȘ ÙÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ Ô›˜ ¿Ó ÎÂηÏÏÈÂÚËÎfiÙ˜ ÒÛÈÓ,  › ÙÒÓ fi ψӷӷ ·‡ÂÛı·È. fiÙÈ ‰¤ ÔÏÏ¿ Áڿʈ Ô˘ ‰Â› ı·˘Ì¿˙ÂÈÓ: ‹ÎÈÛÙ· Á¿Ú§·Î‰·ÈÌÔÓ›ÔȘ ‡ÚÔÈ ¿Ó ÙȘ ·Ú·ÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ÂÓ ÙÔ›˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›˜ fiÛ·‰Â›Ù·È  ÈÌÂÏ›·˜. 13.1 ¢ÈËÁ‹ÛÔÌ·È ‰¤ Î·È ‹Ó  › ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ‚·ÛÈÏ› ‰‡Ó·ÌÈÓ Î·›ÙÈÌ‹Ó Î·ÙÂÛ··ÛÂ. ÚÒÙÔÓ Ì¤Ó Á¿Ú  › ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÙÚ¤ÊÂÈ Ë fiÏȘ ‚·ÛÈϤ·Î·› ÙÔ‡˜ Û‡Ó ·˘ÙÒ: Û˘ÛÎËÓÔ‡ÛÈ ‰¤ ·˘ÙÒ ÔÈ ÔϤ̷گÔÈ, fi ˆ˜ ·Â› Û˘ÓfiÓÙ˜̿ÏÏÔÓ Î·› ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÒÛÈÓ, ‹Ó ÙÈ ‰¤ˆÓÙ·È: Û˘ÛÎËÓÔ‡ÛÈ ‰¤ η› ¿ÏÏÔÈ ÙÚ›˜¿Ó‰Ú˜ ÙÒÓ ÔÌÔ›ˆÓ: Ô‡ÙÔÈ ÙÔ‡ÙÔȘ  ÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙˆÓ ÙÒÓ Â ÈÙˉ›ˆÓ,ˆ˜ ÌˉÂÌ›· ·Û¯ÔÏ›· ‹ 13.2 ·˘ÙÔ›˜ ÙÒÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Â ÈÌÂÏ›Ûı·È.  ·Ó·Ï‹„ÔÌ·È ‰¤ ˆ˜ÂÍÔÚÌ¿Ù·È Û‡Ó ÛÙÚ·ÙÈ¿ Ô ‚·ÛÈχ˜. ı‡ÂÈ Ì¤Ó Á¿Ú ÚÒÙÔÓ Ô›ÎÔÈ ÒÓ ¢È›∞Á‹ÙÔÚÈ Î·› ÙÔ›˜ ÛÈÔ›Ó [·˘ÙÒ]: ‹Ó ‰¤ ÂÓÙ·‡ı· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛË, Ï·‚ÒÓ Ô ˘ÚÊfiÚÔ˜ ‡Ú · fi ÙÔ‡ ‚ˆÌÔ‡ ÚÔËÁÂ›Ù·È Â › Ù¿ fiÚÈ· Ù‹˜ ¯ÒÚ·˜: Ô ‰¤‚·ÛÈχ˜ ÂΛ ·‡ 13.3 ı‡ÂÙ·È ¢È› η› ∞ıËÓ¿. fiÙ·Ó ‰¤ ·ÌÊÔ›Ó ÙÔ‡ÙÔÈÓ ÙÔ›Ó ıÂÔ›ÓηÏÏÈÂÚËı‹, ÙfiÙ ‰È·‚·›ÓÂÈ Ù¿ fiÚÈ· Ù‹˜ ¯ÒÚ·˜: η› Ùfi ‡Ú Ì¤Ó · fi ÙÔ‡ÙˆÓÙÒÓ ÈÂÚÒÓ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô‡ ÔÙ · ÔÛ‚ÂÓÓ‡ÌÂÓÔÓ, ÛÊ¿ÁÈ· ‰¤ ·ÓÙÔ›· ¤ ÂÙ·È.·Â› ‰¤ fiÙ·Ó ı‡ËÙ·È, ¿Ú¯ÂÙ·È Ì¤Ó ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ¤ÙÈ ÎÓÂÊ·›Ô˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈÓ 13.4 ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ Ù‹Ó ÙÔ‡ ıÂÔ‡ ‡ÓÔÈ·Ó. ¿ÚÂÈÛÈ ‰¤ ÂÚ› Ù‹Ó ı˘Û›·Ó ÔϤ̷گÔÈ, ÏÔ¯·ÁÔ›, ÂÓÙËÎÔÓÙ‹Ú˜, Í¤ÓˆÓ ÛÙÚ·Ù›·Ú¯ÔÈ, ÛÙÚ·ÙÔ‡Û΢ÔÊÔÚÈÎÔ‡ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, η› ÙÒÓ · fi ÙÒÓ 13.5 fiÏÂˆÓ ‰¤ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ Ô ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜: ¿ÚÂÈÛÈ ‰¤ η› ÙÒÓ ÂÊfiÚˆÓ‰‡Ô, Ô› ÔÏ˘ Ú·ÁÌ ÓÔ‡ÛÈ Ì¤Ó Ô˘‰¤Ó, ‹Ó Ì‹ Ô ‚·ÛÈχ˜ ÚÔÛηϋ: ÔÚÒÓÙ˜‰¤ fi ÙÈ ÔÈ› ¤Î·ÛÙÔ˜ ¿ÓÙ·˜ ÛˆÊÚÔÓ›˙Ô˘ÛÈÓ, ˆ˜ Ùfi ÂÈÎfi˜. fiÙ·Ó ‰¤ ÙÂÏÂÛı‹Ù¿ ÈÂÚ¿, Ô ‚·ÛÈχ˜ ÚÔÛηϤ۷˜ ¿ÓÙ·˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ù¿ ÔÈËÙ¤·. ÒÛÙÂÔÚÒÓ Ù·‡Ù· ËÁ‹Û·ÈÔ ¿Ó ÙÔ‡˜ Ì¤Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙ¿˜ Â›Ó·È ÙÒÓÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ‰¤ ÌfiÓÔ˘˜ ÙÒ fiÓÙÈ 13.6 Ù¯ӛٷ˜ ÙÒÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ.  Âȉ¿Ó ÁÂ Ì‹Ó ËÁ‹Ù·È ‚·ÛÈχ˜ ‹Ó ̤ÓÌˉ›˜ ÂÓ·ÓÙ›Ô˜ Ê·›ÓËÙ·È, Ô˘‰Â›˜ ·˘ÙÔ‡ ÚfiÛıÂÓ ÔÚ‡ÂÙ·È, Ï‹Ó ™ÎÈÚ›Ù·È 11
 • 13. η› ÔÈ ÚÔÂÚ¢ÓÒÌÂÓÔÈ È Â›˜: ‹Ó ‰¤ ÔÙ ̿¯ËÓ Ô›ˆÓÙ·È ¤ÛÂÛı·È, Ï·‚ÒÓÙfi ¿ÁËÌ· Ù‹˜ ÚÒÙ˘ ÌfiÚ·˜ Ô ‚·ÛÈχ˜ ¿ÁÂÈ ÛÙÚ¤„·˜  › ‰fiÚ˘, ¤ÛÙ ¿Ó 13.7 Á¤ÓËÙ·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ‰˘Ô›Ó ÌfiÚ·ÈÓ Î·› ‰˘Ô›Ó ÔÏÂÌ¿Ú¯ÔÈÓ. Ô‡˜ ‰¤ ‰Â›Â › ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÂÙ¿¯ı·È, Ô ÚÂÛ‚‡Ù·ÙÔ˜ ÙÒÓ ÂÚ› ‰·ÌÔÛ›·Ó Û˘ÓÙ¿ÙÙÂÈ: ÂÈÛ› ‰¤Ô‡ÙÔÈ fiÛÔÈ ¿Ó Û‡ÛÎËÓÔÈ ÒÛÈ ÙÒÓ ÔÌÔ›ˆÓ, η› Ì¿ÓÙÂȘ η› È·ÙÚÔ› η› ·˘ÏËÙ·›<η›> ÔÈ ÙÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, η› ÂıÂÏÔ‡ÛÈÔÈ ‹Ó ÙÈÓ˜ ·ÚÒÛÈÓ. ÒÛÙ ÙÒÓ‰ÂÔÌ¤ÓˆÓ Á›ÁÓÂÛı·È Ô˘‰¤Ó · ÔÚ›ٷÈ: Ô˘‰¤Ó Á¿Ú 13.8 · ÚfiÛΠÙfiÓ ÂÛÙÈ. Ì¿Ï· ‰¤ η› Ù¿‰Â ˆÊ¤ÏÈÌ·, ˆ˜ ÂÌÔ› ‰ÔΛ,ÂÌ˯·Ó‹Û·ÙÔ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÂȘ ÙfiÓ ÂÓ fi ÏÔȘ ·ÁÒÓ·. fiÙ·Ó Á¿Ú ÔÚÒÓÙˆÓ ‹‰ËÙÒÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ ¯›Ì·ÈÚ· ÛÊ·ÁÈ¿˙ËÙ·È, ·˘ÏÂ›Ó Ù ¿ÓÙ·˜ ÙÔ‡˜ ·ÚfiÓÙ·˜·˘ÏËÙ¿˜ ÓfiÌÔ˜ η› Ìˉ¤Ó· §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ·ÛÙÂÊ¿ÓˆÙÔÓ Â›Ó·È: η› fi Ï·‰¤ Ï·Ì Ú‡- 13.9 ÓÂÛı·È ÚÔ·ÁÔÚ‡ÂÙ·È. ¤ÍÂÛÙÈ ‰¤ ÙÒ Ó¤ˆ η› Î¯ÚÈ̤ӈ ÂȘ Ì¿¯ËÓÛ˘ÓÈ¤Ó·È Î·› ʷȉÚfiÓ Â›Ó·È Î·› ¢‰fiÎÈÌÔÓ. η› ·Ú·ÎÂχÔÓÙ·È ‰¤ ÙÒÂÓˆÌÔÙ¿Ú¯ˆ: Ô˘‰ ·ÎÔ‡ÂÙ·È Á¿Ú ÂȘ ÂοÛÙËÓ ¿Û·Ó Ù‹Ó ÂÓˆÌÔÙ›·Ó ·ÊÂοÛÙÔ˘ ÂÓˆÌÔÙ¿Ú¯Ô˘ ¤Íˆ: fi ˆ˜ ‰¤ ηÏÒ˜ Á›ÁÓËÙ·È ÔÏÂÌ¿Ú¯ˆ ‰Â› ̤ÏÂÈÓ. 13.10 fiÙ·Ó ÁÂ Ì‹Ó Î·ÈÚfi˜ ‰Ô΋ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙÔ Â‰Â‡ÂÛı·È, ÙÔ‡ÙÔ˘ ̤Ӊ‹ ·ÚÈÔ˜ ‚·ÛÈχ˜ η› ÙÔ‡ ‰Â›Í·› Á fi Ô˘ ‰Â›: Ùfi ̤ÓÙÔÈ ÚÂۂ›·˜· Ô ¤Ì ÂÛı·È η› ÊÈÏ›·˜ η› ÔÏÂÌ›·˜, ÙÔ‡Ù Ô˘ ‚·ÛÈϤˆ˜. η› ¿Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤Ó ¿ÓÙ˜ · fi ‚·ÛÈϤˆ˜, 13.11 fiÙ·Ó ‚ԇψÓÙ·È Ú¿Í·› ÙÈ. ‹Ó ‰ Ô˘Ó ‰›Î˘ ‰ÂfiÌÂÓfi˜ ÙȘ ¤ÏıË, Úfi˜ ÂÏÏ·ÓÔ‰›Î·˜ ÙÔ‡ÙÔÓ Ô ‚·ÛÈχ˜ · Ô ¤Ì ÂÈ, ‹Ó ‰¤ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Úfi˜Ù·Ì›·˜, ‹Ó ‰¤ ÏË›‰· ¿ÁˆÓ, Úfi˜ Ï·Ê˘ÚÔ ÒÏ·˜. Ô‡Ùˆ ‰¤ Ú·ÙÙÔ̤ӈӂ·ÛÈÏ› Ô˘‰¤Ó ¿ÏÏÔ ¤ÚÁÔÓ Î·Ù·Ï› ÂÙ·È Â › ÊÚÔ˘Ú¿˜ ‹ ÈÂÚ› Ì¤Ó Ù¿ Úfi˜ÙÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ ›ӷÈ, ÛÙÚ·ÙËÁÒ ‰¤ Ù¿ Úfi˜ ÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒ Ô˘˜. 14.1 ∂È ‰¤ Ù›˜ Ì ¤ÚÔÈÙÔ ÂÈ Î·› Ó‡Ó ¤ÙÈ ÌÔÈ ‰ÔÎÔ‡ÛÈÓ ÔÈ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ÓfiÌÔÈ ·Î›ÓËÙÔÈ ‰È·Ì¤ÓÂÈÓ, ÙÔ‡ÙÔ Ì¿ ¢›· ԢΠ¿Ó 14.2 ¤ÙÈ ıÚ·Û¤ˆ˜ › ÔÈÌÈ. Ô›‰· Á¿Ú ÚfiÙÂÚÔÓ Ì¤Ó §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô›ÎÔÈ Ù¿ ̤ÙÚÈ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÏÏ‹ÏÔȘ Û˘ÓÂ›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ‹·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÂÓ Ù·›˜ fiÏÂÛÈ Î·› ÎÔϷ΢Ô̤ÓÔ˘˜ 14.3 ‰È·Êı›ÚÂÛı·È. η› ÚfiÛıÂÓ Ì¤Ó Ô›‰· ·˘ÙÔ‡˜ ÊÔ‚Ô˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¯Ú˘Û›ÔÓ¤¯ÔÓÙ·˜ Ê·›ÓÂÛı·È: Ó‡Ó ‰ ¤ÛÙÈÓ Ô‡˜ η› ηÏψ È- 14.4 ˙Ô̤ÓÔ˘˜  › ÙÒ ÎÂÎÙ‹Ûı·È.  ›ÛÙ·Ì·È ‰¤ η› ÚfiÛıÂÓ ÙÔ‡ÙÔ˘¤ÓÂη ÍÂÓËÏ·Û›·˜ ÁÈÁÓÔ̤ӷ˜ η› · Ô‰ËÌÂ›Ó Ô˘Î ÂÍfiÓ, fi ˆ˜ Ì‹Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÈ ÔÏ›Ù·È · fi ÙÒÓ Í¤ÓˆÓ ÂÌ ›Ì Ï·ÈÓÙÔ: Ó‡Ó ‰  ›ÛÙ·Ì·ÈÙÔ‡˜ ‰ÔÎÔ‡ÓÙ·˜ ÚÒÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÛ Ô˘‰·ÎfiÙ·˜ ˆ˜ Ìˉ¤ ÔÙ ·‡ˆÓÙ·È·ÚÌfi˙ÔÓÙ˜  › 14.5 ͤÓ˘. η› ‹Ó Ì¤Ó fiÙ  ÂÌÂÏÔ‡ÓÙÔ fi ˆ˜ ¿ÍÈÔÈ Â›ÂÓ ËÁ›Ûı·È: Ó‡Ó‰¤ Ôχ Ì¿ÏÏÔÓ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È fi ˆ˜ ¿Ú- 14.6 ÍÔ˘ÛÈÓ ‹ fi ˆ˜ ¿ÍÈÔÈ ÙÔ‡ÙˆÓ ¤ÛÔÓÙ·È. ÙÔÈÁ·ÚÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÚfiÙÂÚÔÓ Ì¤Ó ÈfiÓÙ˜ ÂȘ §·Î‰·›ÌÔÓ· ‰¤ÔÓÙÔ ·˘ÙÒÓ ËÁ›Ûı·È  › ÙÔ‡˜‰ÔÎÔ‡ÓÙ·˜ ·‰ÈΛÓ: Ó‡Ó ‰¤ ÔÏÏÔ› ·Ú·Î·ÏÔ‡ÛÈÓ ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜  › Ùfi 12
 • 14. ‰È·ÎˆÏ‡ÂÈÓ ¿ÚÍ·È ¿ÏÈÓ ·˘ÙÔ‡˜. 14.7 Ô˘‰¤Ó ̤ÓÙÔÈ ‰Â› ı·˘Ì¿˙ÂÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÒÓ Â È„fiÁˆÓ ·˘ÙÔ›˜ÁÈÁÓÔ̤ӈÓ,  Âȉ‹ Ê·ÓÂÚÔ› ÂÈÛÈÓ Ô‡Ù ÙÒ ıÂÒ ÂÈıfiÌÂÓÔÈ Ô‡Ù ÙÔ›˜§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ ÓfiÌÔȘ. 15.1 µÔ‡ÏÔÌ·È ‰¤ η› ¿˜ ‚·ÛÈÏ› Úfi˜ Ù‹Ó fiÏÈÓ Û˘Óı‹Î·˜ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁԘ ԛËÛ ‰ÈËÁ‹Û·Ûı·È: ÌfiÓË Á¿Ú ‰‹ ·‡ÙË ·Ú¯‹ ‰È·ÙÂÏ› Ô›· ÂÚ ÂÍ ·Ú¯‹˜Î·ÙÂÛÙ¿ıË: Ù¿˜ ‰¤ ¿ÏÏ·˜ ÔÏÈÙ›·˜ ‡ÚÔÈ ¿Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÎÂÎÈÓË̤ӷ˜ η› ¤ÙÈη› Ó‡Ó ÌÂÙ·ÎÈÓÔ˘Ì¤Ó·˜. 15.2 ¤ıËΠÁ¿Ú ı‡ÂÈÓ Ì¤Ó ‚·ÛÈϤ· Úfi Ù‹˜ fiψ˜ Ù¿ ‰ËÌfiÛÈ· ¿ ·ÓÙ·,ˆ˜ · fi [ÙÔ‡] ıÂÔ‡ fiÓÙ·, η› ÛÙÚ·ÙÈ¿Ó fi ÔÈ ¿Ó Ë 15.3 fiÏȘ ÂÎ ¤Ì Ë ËÁ›Ûı·È. ¤‰ˆÎ ‰¤ η› Á¤Ú· · fi ÙÒÓ ı˘Ô̤ӈÓÏ·Ì‚¿ÓÂÈÓ, η› Á‹Ó ‰¤ ÂÓ ÔÏÏ·›˜ ÙÒÓ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ fiÏÂˆÓ · ¤‰ÂÈÍÂÓÂÍ·›ÚÂÙÔÓ ÙÔÛ·‡ÙËÓ ÒÛÙ ̋٠ÂӉ›Ûı·È 15.4 ÙÒÓ ÌÂÙÚ›ˆÓ Ì‹Ù ÏÔ‡Ùˆ ˘ ÂÚʤÚÂÈÓ. fi ˆ˜ ‰¤ η› ÔÈ ‚·ÛÈÏ›˜ ¤ÍˆÛÎËÓÔ›ÂÓ, ÛÎËÓ‹Ó ·˘ÙÔ›˜ ‰ËÌÔÛ›·Ó · ¤‰ÂÈÍÂ, η› ‰ÈÌÔÈÚ›· Á  › ÙÒ ‰Â› ÓˆÂÙ›ÌËÛÂÓ, Ô˘¯ ›Ó· ‰È Ï¿ÛÈ· ηٷʿÁÔÈÂÓ, ·ÏÏ ›Ó· η› · fi ÙÔ‡‰Â ÙÈ̋۷Ȥ¯ÔÈÂÓ Â› ÙÈÓ· 15.5 ‚Ô‡ÏÔÈÓÙÔ. ¤‰ˆÎ ‰ ·‡ η› Û˘Û΋ÓÔ˘˜ ‰‡Ô Âη٤ڈ ÚÔÛÂϤÛı·È, Ô›‰‹ η› ¶‡ıÈÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È. ¤‰ˆÎ ‰¤ η› ·ÛÒÓ ÙÒÓ Û˘ÒÓ · fi ÙfiÎÔ˘ ¯Ô›ÚÔÓÏ·Ì‚¿ÓÂÈÓ, ˆ˜ Ì‹ ÔÙ · ÔÚ‹Û·È 15.6 ‚·ÛÈχ˜ ÈÂÚÒÓ, ‹Ó ÙÈ ‰ÂËı‹ ıÂÔ›˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡۷Ûı·È. η› Úfi˜ Ù‹ÔÈΛ· ‰¤ Ï›ÌÓË ‡‰·ÙÔ˜ <·ÊıÔÓ›·Ó> ·Ú¤¯ÂÈ: fiÙÈ ‰¤ η› ÙÔ‡ÙÔ Úfi˜ ÔÏÏ¿¯Ú‹ÛÈÌÔÓ, ÔÈ Ì‹ ¤¯ÔÓÙ˜ ·˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈÁÓÒÛÎÔ˘ÛÈ. η› ¤‰Ú·˜ ‰¤ ¿ÓÙ˜˘ ·Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ‚·ÛÈÏ›, 15.7 Ï‹Ó Ô˘Î ¤ÊÔÚÔÈ · fi ÙÒÓ ÂÊÔÚÈÎÒÓ ‰›ÊÚˆÓ. η› fiÚÎÔ˘˜ ‰¤·ÏÏ‹ÏÔȘ ηٿ Ì‹Ó· ÔÈÔ‡ÓÙ·È, ¤ÊÔÚÔÈ Ì¤Ó ˘ ¤Ú Ù‹˜ fiψ˜, ‚·ÛÈχ˜Î·Ù¿ ÙÔ‡˜ Ù‹˜ fiψ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ‚·ÛÈχÛÂÈÓ, Ù‹ ‰¤ fiÏÂÈÂÌ Â‰ÔÚÎÔ‡ÓÙÔ˜ ÂΛÓÔ˘ ·ÛÙ˘Ê¤ÏÈÎÙÔÓ 15.8 Ù‹Ó ‚·ÛÈÏ›·Ó ·Ú¤ÍÂÈÓ. ·‡Ù·È Ì¤Ó Ô‡Ó ·È ÙÈÌ·› Ô›ÎÔÈ ˙ÒÓÙÈ ‚·ÛÈÏ›‰¤‰ÔÓÙ·È, Ô˘‰¤Ó ÙÈ Ôχ ˘ ÂÚʤÚÔ˘Û·È ÙÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ: Ô˘ Á¿Ú Â‚Ô˘Ï‹ıËÔ‡Ù ÙÔ›˜ ‚·ÛÈχÛÈ Ù˘Ú·ÓÓÈÎfiÓ ÊÚfiÓËÌ· ·Ú·ÛÙ‹Û·È Ô‡Ù ÙÔ›˜ ÔϛٷȘÊıfiÓÔÓ ÂÌ ÔÈ‹Û·È 15.9 Ù‹˜ ‰˘Ó¿Ìˆ˜. ·› ‰¤ ÙÂÏÂ˘Ù‹Û·ÓÙÈ ÙÈÌ·È ‚·ÛÈÏ› ‰¤‰ÔÓÙ·È Ù‹‰Â‚Ô‡ÏÔÓÙ·È ‰ËÏÔ‡ÓÔÈ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ ÓfiÌÔÈ fiÙÈ Ô˘¯ ˆ˜ ·ÓıÚÒ Ô˘˜ ·ÏÏ Ò˜ ‹Úˆ·˜ÙÔ‡˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ‚·ÛÈÏ›˜ ÚÔÙÂÙÈ̋ηÛÈ. 13
 • 15.

×