• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Xenofwn  a8hnaiwn politeia (neoellhnikh apodosh)
 

Xenofwn a8hnaiwn politeia (neoellhnikh apodosh)

on

 • 298 views

 

Statistics

Views

Total Views
298
Views on SlideShare
298
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Xenofwn  a8hnaiwn politeia (neoellhnikh apodosh) Xenofwn a8hnaiwn politeia (neoellhnikh apodosh) Document Transcript

  • •ENOºøNA£HNAIøN ¶O§ITEIA ¶H°H: HTTP://NAOS.20M.COM/ WWW.E-E-E.GR
  • •ENOºøN - A£HNAIøN ¶O§ITEIA 1.1 ¶EPI ¢E TH™ A£HNAIøN ¶O§ITEIA™, OTI MEN EI§ONTO TOYTON TONTPO¶ON TH™ ¶O§ITEIA™ OYK E¶AINø ¢IA TO¢E, OTI TAY£ E§OMENOI EI§ONTOTOY™ ¶ONHPOY™ AMEINON ¶PATTEIN H TOY™ XPH™TOY™: ¢IA MEN OYN TOYTOOYK E¶AINø. E¶EI ¢E TAYTA E¢O•EN OYTø™ AYTOI™, ø™ EY ¢IA™øZONTAI THN¶O§ITEIAN KAI TA§§A ¢IA¶PATTONTAI A ¢OKOY™IN AMAPTANEIN TOI™ A§§OI™E§§H™IN, TOYT A¶O¢EI•ø. 1.2 ¶PøTON MEN OYN TOYTO EPø, OTI ¢IKAIø™ <¢OKOY™IN> AYTO£I [KAI] OI¶ENHTE™ KAI O ¢HMO™ ¶§EON EXEIN TøN °ENNAIøN KAI TøN ¶§OY™IøN ¢IATO¢E, OTI O ¢HMO™ E™TIN O E§AYNøN TA™ NAY™ KAI O THN ¢YNAMIN¶EPITI£EI™ TH ¶O§EI, KAI OI KYBEPNHTAI KAI OI KE§EY™TAI KAI OI¶ENTHKONTAPXOI KAI OI ¶PøPATAI KAI OI NAY¶H°OI, OYTOI EI™IN OI THN¢YNAMIN ¶EPITI£ENTE™ TH ¶O§EI ¶O§Y MA§§ON H OI O¶§ITAI KAI OI °ENNAIOIKAI OI XPH™TOI. E¶EI¢H OYN TAYTA OYTø™ EXEI, ¢OKEI ¢IKAION EINAI ¶A™I TøNAPXøN METEINAI EN TE Tø K§HPø KAI EN TH XEIPOTONIA, KAI §E°EIN 1.3 E•EINAI Tø BOY§OMENø TøN ¶O§ITøN. E¶EITA O¶O™AI MEN ™øTHPIANºEPOY™I TøN APXøN XPH™TAI OY™AI KAI MH XPH™TAI KIN¢YNON Tø ¢HMøA¶ANTI, TOYTøN MEN TøN APXøN OY¢EN ¢EITAI O ¢HMO™ METEINAI: OYTE TøN™TPATH°IøN K§HPø OIONTAI ™ºI™I XPHNAI METEINAI OYTE TøN I¶¶APXIøN:°I°Nø™KEI °AP O ¢HMO™ OTI ¶§EIø øºE§EITAI EN Tø MH AYTO™ APXEIN TAYTA™TA™ APXA™, A§§ EAN TOY™ ¢YNATøTATOY™ APXEIN: O¶O™AI ¢ EI™IN APXAIMI™£OºOPIA™ ENEKA KAI øºE§EIA™ EI™ TON OIKON, 1.4 TAYTA™ ZHTEI O ¢HMO™ APXEIN. E¶EITA ¢E O ENIOI £AYMAZOY™IN OTI¶ANTAXOY ¶§EON NEMOY™I TOI™ ¶ONHPOI™ KAI ¶ENH™I KAI ¢HMOTIKOI™ H TOI™XPH™TOI™, EN AYTø TOYTø ºANOYNTAI THN ¢HMOKPATIAN ¢IA™øZONTE™. OI MEN°AP ¶ENHTE™ KAI OI ¢HMOTAI KAI OI XEIPOY™ EY ¶PATTONTE™ KAI ¶O§§OI OITOIOYTOI °I°NO MENOI THN ¢HMOKPATIAN AY•OY™IN: EAN ¢E EY ¶PATTø™IN OI¶§OY™IOI KAI OI XPH™TOI, I™XYPON TO ENANTION ™ºI™IN AYTOI™ 1.5 KA£I™TA™IN OI ¢HMOTIKOI. E™TI ¢E ¶A™H °H TO BE§TI™TON ENANTION TH¢HMOKPATIA: EN °AP TOI™ BE§TI™TOI™ ENI AKO§A™IA TE O§I°I™TH KAI A¢IKIA,AKPIBEIA ¢E ¶§EI™TH EI™ TA XPH™TA, EN ¢E Tø ¢HMø AMA£IA TE ¶§EI™TH KAIATA•IA KAI ¶ONHPIA: H TE °AP ¶ENIA AYTOY™ MA§§ON A°EI E¶I TA AI™XPA KAIH A¶AI¢EY™IA KAI H AMA£IA <H> ¢I EN¢EIAN XPHMATøN ENIOI™ TøN 1.6 AN£Pø¶øN. EI¶OI ¢ AN TI™ ø™ EXPHN AYTOY™ MH EAN §E°EIN ¶ANTA™E•H™ MH¢E BOY§EYEIN, A§§A TOY™ ¢E•IøTATOY™ KAI AN¢PA™ API™TOY™. OI ¢EKAI EN TOYTø API™TA BOY§EYONTAI EøNTE™ KAI TOY™ ¶ONHPOY™ §E°EIN. EI MEN°AP OI XPH™TOI E§E°ON KAI EBOY§EYONTO, TOI™ OMOIOI™ ™ºI™IN AYTOI™ HNA°A£A, TOI™ ¢E ¢HMOTIKOI™ OYK A°A£A: NYN ¢E §E°øN O BOY§OMENO™ANA™TA™, AN£Pø¶O™ ¶ONHPO™, E•EYPI™KEI TO A°A£ON AYTø TE 1
  • 1.7 KAI TOI™ OMOIOI™ AYTø. EI¶OI TI™ AN, TI AN OYN °NOIH A°A£ON AYTø HTø ¢HMø TOIOYTO™ AN£Pø¶O™; OI ¢E °I°Nø™KOY™IN OTI H TOYTOY AMA£IA KAI¶ONHPIA KAI EYNOIA MA§§ON §Y™ITE§EI 1.8 H TOY XPH™TOY APETH KAI ™OºIA KAI KAKONOIA. EIH MEN OYN AN ¶O§I™OYK A¶O TOIOYTøN ¢IAITHMATøN H BE§TI™TH, A§§ H ¢HMOKPATIA MA§I™T AN™øZOITO OYTø™. O °AP ¢HMO™ BOY §ETAI OYK EYNOMOYMENH™ TH™ ¶O§Eø™AYTO™ ¢OY§EYEIN, A§§ E§EY£EPO™ EINAI KAI APXEIN, TH™ ¢E KAKONOMIA™ AYTøO§I°ON ME§EI: O °AP ™Y NOMIZEI™ OYK EYNOMEI™£AI, AYTO™ A¶O TOYTOY 1.9 I™XYEI O ¢HMO™ KAI E§EY£EPO™ E™TIN. EI ¢ EYNOMIAN ZHTEI™, ¶PøTAMEN OæEI TOY™ ¢E•IøTATOY™ AYTOI™ TOY™ NOMOY™ TI£ENTA™: E¶EITAKO§A™OY™IN OI XPH™TOI TOY™ ¶ONHPOY™ KAI BOY§EY ™OY™IN OI XPH™TOI ¶EPI TH™¶O§Eø™ KAI OYK EA™OY™I MAINO MENOY™ AN£Pø¶OY™ BOY§EYEIN OY¢E §E°EINOY¢E EKK§H™IAZEIN. A¶O TOYTøN TOINYN TøN A°A£øN TAXI™T AN O ¢HMO™ EI™¢OY§EIAN KATA¶E™OI. 1.10 TøN ¢OY§øN ¢ AY KAI TøN METOIKøN ¶§EI™TH E™TIN A£HNH™INAKO§A™IA, KAI OYTE ¶ATA•AI E•E™TIN AYTO£I OYTE Y¶EK™TH™ETAI ™OI O ¢OY§O™.OY ¢ ENEKEN E™TI TOYTO E¶I XøPION E°ø ºPA™ø. EI NOMO™ HN TON ¢OY§ONY¶O TOY E§EY£EPOY TY¶TE™£AI H TON METOIKON H TON A¶E§EY£EPON,¶O§§AKI™ AN OIH£EI™ EINAI TON A£HNAION ¢OY§ON E¶ATA•EN AN: E™£HTA TE°AP OY¢EN BE§TIøN O ¢HMO™ AYTO£I H OI ¢OY§OI KAI OI 1.11 METOIKOI KAI TA EI¢H OY¢EN BE§TIOY™ EI™IN: EI ¢E TI™ KAI TOYTO£AYMAZEI, OTI Eø™I TOY™ ¢OY§OY™ TPYºAN AYTO£I KAI ME°A§O¶PE¶ø™¢IAITA™£AI ENIOY™, KAI TOYTO °NøMH ºANEIEN AN ¶OIOYNTE™. O¶OY °APNAYTIKH ¢YNAMI™ E™TIN, A¶O XPH MATøN ANA°KH TOI™ AN¢PA¶O¢OI™¢OY§EYEIN, INA §AMBANøMEN <øN> ¶PATTH TA™ A¶OºOPA™, KAI E§EY£EPOY™AºIENAI. O¶OY ¢ EI™I ¶§OY™IOI ¢OY§OI, OYKETI ENTAY£A §Y™ITE§EI TON EMON¢OY§ON ™E ¢E¢IENAI: EN ¢E TH §AKE¢AIMONI O EMO™ ¢OY§O™ ™ E¢E¢OIKEI:EAN ¢E ¢E¢IH O ™O™ ¢OY§O™ EME, KIN¢YNEY™EI KAI TA XPHMATA ¢I¢ONAI TAEAYTOY ø™TE MH KIN¢YNEYEIN ¶EPI 1.12 EAYTOY. ¢IA TOYT OYN I™H°OPIAN KAI TOI™ ¢OY§OI™ ¶PO™ TOY™E§EY£EPOY™ E¶OIH™AMEN KAI TOI™ METOIKOI™ ¶PO™ TOY™ A™TOY™, ¢IOTI ¢EITAI H¶O§I™ METOIKøN ¢IA TE TO ¶§H£O™ TøN TEXNøN KAI ¢IA TO NAYTIKON: ¢IATOYTO OYN KAI TOI™ METOIKOI™ EIKOTø™ THN I™H°OPIAN E¶OIH™AMEN. 1.13 TOY™ ¢E °YMNAZOMENOY™ AYTO£I KAI THN MOY™IKHN E¶ITH ¢EYONTA™KATA§E§YKEN O ¢HMO™, NOMIZøN TOYTO OY KA§ON EINAI, °NOY™ OTI OY¢YNATO™ TAYTA E™TIN E¶ITH¢EYEIN. EN TAI™ XOPH °IAI™ AY KAI °YMNA™IAPXIAI™KAI TPIHPAPXIAI™ °I°Nø™KOY™IN OTI XOPH°OY™I MEN OI ¶§OY™IOI, XOPH°EITAI ¢E O¢HMO™, KAI °YMNA™IAPXOY™IN OI ¶§OY™IOI KAI TPIHPAPXOY™IN, O ¢E ¢HMO™TPIHPAPXEITAI KAI °YMNA™IAPXEITAI. A•IOI °OYN AP°YPION §AMBANEIN O ¢HMO™KAI A¢øN KAI TPEXøN KAI OPXOYMENO™ KAI ¶§EøN EN TAI™ NAY™IN, INA AYTO™TE EXH KAI OI ¶§OY™IOI ¶ENE™TEPOI °I°NøNTAI. EN TE TOI™ ¢IKA™THPIOI™ OY TOY¢IKAIOY AYTOI™ MA§§ON ME§EI H TOY AYTOI™ ™YMºOPOY. 1.14 ¶EPI ¢E TøN ™YMMAXøN, OTI EK¶§EONTE™ ™YKOºANTOY™IN ø™ ¢OKOY™I 2
  • KAI MI™OY™I TOY™ XPH™TOY™, °I°Nø™KONTE™ OTI MI™EI™£AI MEN ANA°KH TONAPXONTA Y¶O TOY APXOMENOY, EI ¢E I™XY™OY™IN OI ¶§OY™IOI KAI OI XPH™TOIEN TAI™ ¶O§E™IN, O§I°I™TON XPONON H APXH E™TAI TOY ¢HMOY TOY A£HNH™I,¢IA TAYTA OYN TOY™ MEN XPH™TOY™ ATIMOY™I KAI XPHMATA AºAIPOYNTAI KAIE•E§AYNONTAI KAI A¶OKTEINOY™I, TOY™ ¢E ¶ONHPOY™ AY•OY™IN. OI ¢E XPH™TOIA£HNAIøN TOY™ XPH™TOY™ EN TAI™ ™YMMAXI™I ¶O§E™I ™øZOY™I, °I°Nø™KONTE™OTI ™ºI™IN A°A£ON E™TI TOY™ BE§TI™TOY™ ™øZEIN AEI EN TAI™ ¶O§E™IN. 1.15 EI¶OI ¢E TI™ AN OTI I™XY™ E™TIN AYTH A£HNAIøN, EAN OI ™YM MAXOI¢YNATOI ø™I XPHMATA EI™ºEPEIN. TOI™ ¢E ¢HMOTIKOI™ ¢OKEI MEIZON A°A£ONEINAI TA TøN ™YMMAXøN XPHMATA ENA EKA™TON A£HNAIøN EXEIN, EKEINOY™¢E O™ON ZHN, KAI EP°A ZE™£AI A¢YNATOY™ ONTA™ E¶IBOY§EYEIN. 1.16 ¢OKEI ¢EO ¢HMO™ O A£HNAIøN KAI EN Tø¢E KAKø™ BOY §EYE™£AI, OTI TOY™ ™YMMAXOY™ANA°KAZOY™I ¶§EIN E¶I ¢IKA™ A£HNAZE. OI ¢E ANTI§O°IZONTAI O™A EN TOYTøENI A°A£A Tø ¢HMø Tø A£HNAIøN: ¶PøTON MEN A¶O TøN ¶PYTANEIøN TONMI™£ON ¢I ENIAYTOY §AMBANEIN: EIT OIKOI KA£HMENOI ANEY NEøN EK¶§OY¢IOIKOY™I TA™ ¶O§EI™ TA™ ™YMMAXI¢A™, KAI TOY™ MEN TOY ¢HMOY ™øZOY™I,TOY™ ¢ ENANTIOY™ A¶O§§YOY™IN EN TOI™ ¢IKA™THPIOI™: EI ¢E OIKOI EIXONEKA™TOI TA™ ¢IKA™, ATE AX£OMENOI A£ANAIOI™ TOYTOY™ AN ™ºøN AYTøNA¶ø§§Y™AN 1.17 OITINE™ ºI§OI MA§I™TA H™AN A£HNAIøN Tø ¢HMø. ¶PO™ ¢E TOYTOI™ O¢HMO™ TøN A£HNAIøN TA¢E KEP¢AINEI TøN ¢IKøN A£H NH™IN OY™øN TOI™™YMMAXOI™. ¶PøTON MEN °AP H EKATO™TH 1.18 TH ¶O§EI H EN ¶EIPAIEI: E¶EITA EI Tø ™YNOIKIA E™TIN, AMEINON¶PATTEI: E¶EITA EI Tø ZEY°O™ E™TIN H AN¢PA¶O¢ON MI™£OºOPOYN: E¶EITA OIKHPYKE™ AMEINON ¶PATTOY™I ¢IA TA™ E¶I¢HMIA™ TA™ TøN ™YMMAXøN. ¶PO™ ¢ETOYTOI™, EI MEN MH E¶I ¢IKA™ HE™AN OI ™YMMAXOI, TOY™ EK¶§EONTA™A£HNAIøN ETIMøN AN MONOY™, TOY™ TE ™TPATH°OY™ KAI TOY™ TPIHPAPXOY™ KAI¶PE™BEI™: NYN ¢ HNA°KA™TAI TON ¢HMON KO§AKEYEIN TON A£HNAIøN EI™EKA™TO™ TøN ™YMMAXøN, °I°Nø™KøN OTI ¢EI [MEN] AºIKOMENON A£HNAZE¢IKHN ¢OYNAI KAI §ABEIN OYK EN A§§OI™ TI™IN A§§ EN Tø ¢HMø, O™ E™TI ¢HNOMO™ A£HNH™I: KAI ANTIBO§H™AI ANA°KAZETAI EN TOI™ ¢IKA™THPIOI™ KAIEI™IONTO™ TOY E¶I§AMBANE™£AI TH™ XEIPO™. ¢IA TOYTO OYN OI ™YMMAXOI¢OY§OI TOY ¢HMOY TøN A£HNAIøN KA£E™TA™I MA§§ON. 1.19 ¶PO™ ¢E TOYTOI™ ¢IA THN KTH™IN THN EN TOI™ Y¶EPOPIOI™ KAI ¢IA TA™APXA™ TA™ EI™ THN Y¶EPOPIAN §E§H£A™I MAN £ANONTE™ E§EYNEIN TH Kø¶HAYTOI TE KAI OI AKO§OY£OI: ANA°KH °AP AN£Pø¶ON ¶O§§AKI™ ¶§EONTA Kø¶HN§ABEIN KAI AYTON KAI TON OIKETHN, KAI ONOMATA MA£EIN TA EN TH NAYTIKH: 1.20 KAI KYBEPNHTAI A°A£OI °I°NONTAI ™I EM¶EIPIAN TE TøN ¶§OøN KAI¢IA ME§ETHN: EME§ETH™AN ¢E OI MEN ¶§OION KYBEPNøNTE™, OI ¢E O§KA¢A, OI¢ ENTEY£EN E¶I TPIHPE™I KATE™TH™AN: OI ¢E ¶O§§OI E§AYNEIN EY£Y™ [ø™] OIOITE EI™BANTE™ EI™ NAY™, ATE EN ¶ANTI Tø BIø ¶POMEME§ETHKOTE™. 2.1 TO ¢E O¶§ITIKON AYTOI™, O HKI™TA ¢OKEI EY EXEIN A£HNH ™IN, OYTø 3
  • KA£E™THKEN, KAI TøN MEN ¶O§EMIøN HTTOY™ TE ™ºA™ AYTOY™ H°OYNTAI EINAIKAI O§EIZOY™, TøN ¢E ™YMMAXøN, OI ºEPOY™I TON ºOPON, KAI KATA °HNKPATI™TEYOY™I, KAI NOMI ZOY™I TO O¶§ITIKON APKEIN, EI TøN ™YMMAXøNKPEITTONE™ EI™I. 2.2 ¶PO™ ¢E KAI KATA TYXHN TI AYTOI™ TOIOYTON KA£E™THKE: TOI™ MENKATA °HN APXOMENOI™ OION T E™TIN EK MIKPøN ¶O§EøN ™YNOIKI™£ENTA™A£POOY™ MAXE™£AI, TOI™ ¢E KATA £A§ATTAN APXOMENOI™, O™OI NH™IøTAI EI™IN,OYX OION TE ™YNAPA™£AI EI™ TO AYTO TA™ ¶O§EI™: H °AP £A§ATTA EN TøME™ø, OI ¢E KPATOYNTE™ £A§A™™OKPATOPE™ EI™IN: EI ¢ OION TE KAI §A£EIN™YNE§£OY™IN EI™ TAYTO TOI™ NH™IøTAI™ EI™ MIAN NH™ON, 2.3 A¶O§OYNTAI §IMø: O¶O™AI ¢ EN TH H¶EIPø EI™I ¶O§EI™ Y¶O TøNA£HNAIøN APXOMENAI, AI MEN ME°A§AI ¢IA ¢EO™ APXONTAI, AI ¢E MIKPAI¶ANY ¢IA XPEIAN: OY °AP E™TI ¶O§I™ OY¢EMIA HTI™ OY ¢EITAI EI™A°E™£AI TI HE•A°E™£AI. TAYTA TOINYN OYK E™TAI AYTH, EAN MH Y¶HKOO™ H TøN APXONTøNTH™ 2.4 £A§ATTH™. E¶EITA ¢E TOI™ APXOY™I TH™ £A§ATTH™ OION T E™TI ¶OIEINA¶EP TOI™ TH™ °H™ ENIOTE, TEMNEIN THN °HN TøN KPEITTONøN: ¶APA¶§EIN°AP E•E™TIN O¶OY AN MH¢EI™ H ¶O§EMIO™ H O¶OY AN O§I°OI, EAN ¢E¶PO™Iø™IN, ANABANTA A¶O¶§EIN: KAI TOYTO ¶OIøN HTTON A¶OPEI H O ¶EZH¶APA 2.5 BOH£øN. E¶EITA ¢E TOI™ MEN KATA £A§ATTAN APXOY™IN OION TA¶O¶§EY™AI A¶O TH™ ™ºETEPA™ AYTøN O¶O™ON BOY§EI ¶§OYN, TOI™ ¢E KATA°HN OYX OION TE A¶O TH™ ™ºETEPA™ AYTøN A¶E§£EIN ¶O§§øN HMEPøN O¢ON:BPA¢EIAI TE °AP AI ¶OPEIAI KAI ™ITON OYX OION TE EXEIN ¶O§§OY XPONOY¶EZH IONTA. KAI TON MEN ¶EZH IONTA ¢EI ¢IA ºI§IA™ IENAI H NIKANMAXOMENON, TON ¢E ¶§EONTA, OY MEN AN H KPEITTøN, E•E™TIN A¶OBHNAI,<OY ¢ AN MH H, MH A¶OBHNAI> TAYTH TH™ °H™, A§§A ¶APA¶§EY™AI, Eø™ ANE¶I ºI§IAN XøPAN AºIKHTAI 2.6 H E¶I HTTOY™ AYTOY. E¶EITA NO™OY™ TøN KAP¶øN AI EK ¢IO™ EI™IN OIMEN KATA °HN KPATI™TOI XA§E¶ø™ ºEPOY™IN, OI ¢E KATA £A§ATTAN PA¢Iø™. OY°AP AMA ¶A™A °H NO™EI: ø™TE EK TH™ EY£ENOY™H™ AºIKNEITAI TOI™ TH™£A§ATTH™ APXOY™IN. 2.7 EI ¢E ¢EI KAI ™MIKPOTEPøN MNH™£HNAI, ¢IA THN APXHN TH™ £A§ATTH™¶PøTON MEN TPO¶OY™ EYøXIøN E•HYPON E¶IMI™°OMENOI A§§H A§§OI™: <ø™TE>O TI EN ™IKE§IA H¢Y H NE ITA§IA H EN KY¶Pø H EN AI°Y¶Tø H EN §Y¢IA H ENTø ¶ONTø H EN ¶E§O¶ONNH™ø H A§§O£I ¶OY, TAYTA ¶ANTA EI™ EN H£POI- 2.8 ™TAI ¢IA THN APXHN TH™ £A§ATTH™. E¶EITA ºøNHN ¶A™AN AKOYONTE™E•E§E•ANTO TOYTO MEN EK TH™, TOYTO ¢E EK TH™: KAI OI MEN E§§HNE™ I¢IAMA§§ON KAI ºøNH KAI ¢IAITH KAI ™XHMATI XPøNTAI, A£HNAIOI ¢E KEKPAMENHE• A¶ANTøN TøN E§§HNøN KAI BAPBAPøN. 2.9 £Y™IA™ ¢E KAI IEPA KAI EOPTA™ KAI TEMENH °NOY™ O ¢HMO™ OTI OYXOION TE E™TIN EKA™Tø TøN ¶ENHTøN £YEIN KAI EYø XEI™£AI KAI I™TA™£AI IEPAKAI ¶O§IN OIKEIN KA§HN KAI ME°A§HN, E•HYPEN OTø TPO¶ø E™TAI TAYTA.£YOY™IN OYN ¢HMO™IA MEN H ¶O§I™ IEPEIA ¶O§§A: E™TI ¢E O ¢HMO™ O 4
  • EYøXOYMENO™ 2.10 KAI ¢IA§A°XANøN TA IEPEIA. KAI °YMNA™IA KAI §OYTPA KAIA¶O¢YTHPIA TOI™ MEN ¶§OY™IOI™ E™TIN I¢IA ENIOI™, O ¢E ¢HMO™ AYTO™ AYTøOIKO¢OMEITAI I¢IA ¶A§AI™TPA™ ¶O§§A™, A¶O ¢YTHPIA, §OYTPøNA™: KAI ¶§EIøTOYTøN A¶O§AYEI O OX§O™ H OI O§I°OI KAI OI EY¢AIMONE™. 2.11 TON ¢E ¶§OYTON MONOI OIOI T EI™IN EXEIN TøN E§§HNøN KAI TøNBAPBAPøN. EI °AP TI™ ¶O§I™ ¶§OYTEI •Y§OI™ NAY ¶H°H™IMOI™, ¶OI ¢IA£H™ETAI,EAN MH ¶EI™H TON APXONTA TH™ £A§ATTH™; TI ¢ EI TI™ ™I¢HPø H XA§Kø H§INø ¶§OYTEI ¶O§I™, ¶OI ¢IA£H™ETAI, EAN MH ¶EI™H TON APXONTA TH™£A§ATTH™; E• AYTøN MENTOI TOYTøN KAI ¢H NHE™ MOI EI™I, ¶APA MEN TOY•Y§A, ¶APA ¢E TOY ™I¢HPO™, ¶APA ¢E TOY 2.12 XA§KO™, ¶APA ¢E TOY §INON, ¶APA ¢E TOY KHPO™. ¶PO™ ¢E TOYTOI™A§§O™E A°EIN OYK EA™OY™IN OITINE™ ANTI¶A§OI HMIN EI™IN H OY XPH™ONTAI TH£A§ATTH. KAI E°ø MEN OY¢EN ¶OIøN EK TH™ °H™ ¶ANTA TAYTA EXø ¢IA THN£A§ATTAN, A§§H ¢ OY¢EMIA ¶O§I™ ¢YO TOYTøN EXEI, OY¢ E™TI TH AYTH •Y§AKAI §INON, A§§ O¶OY §INON E™TI ¶§EI™TON, §EIA XøPA KAI A•Y§O™: OY¢EXA§KO™ KAI ™I¢HPO™ EK TH™ AYTH™ ¶O§Eø™ OY¢E TA§§A ¢YO H TPIA MIA ¶O§EI,A§§A TO MEN TH, TO ¢E TH. 2.13 ETI ¢E ¶PO™ TOYTOI™ ¶APA ¶A™IN H¶EIPON E™TIN H AKTH ¶POYXOY™AH NH™O™ ¶POKEIMENH H ™TENO¶OPON TI: ø™TE E•E™TIN ENTAY£A EºOPMOY™ITOI™ TH™ £A§ATTH™ APXOY™I 2.14 §øBA™£AI TOY™ THN H¶EIPON OIKOYNTA™. ENO™ ¢E EN¢EEI™ EI™IN: EI°AP NH™ON OIKOYNTE™ £A§A™™OKPATOPE™ H™AN A£HNAIOI, Y¶HPXEN AN AYTOI™¶OIEIN MEN KAKø™, EI EBOY§ONTO, ¶A™XEIN ¢E MH¢EN, Eø™ TH™ £A§ATTH™HPXON, MH¢E TMH£HNAI THN EAYTøN °HN MH¢E ¶PO™¢EXE™£AI TOY™¶O§EMIOY™:NYN ¢E OI °EøP°OYNTE™ KAI OI ¶§OY™IOI A£HNAIøN Y¶EPXONTAITOY™ ¶O§EMIOY™ MA§§ON, O ¢E ¢HMO™, ATE EY EI¢ø™ OTI OY¢EN TøN ™ºøNEM¶PH™OY™IN OY¢E TEMOY™IN, A¢Eø™ ZH KAI OYX Y¶EP 2.15 XOMENO™ AYTOY™. ¶PO™ ¢E TOYTOI™ KAI ETEPOY ¢EOY™ A¶H§§A°MENOI AN H™AN, EI NH™ON øKOYN, MH¢E¶OTE ¶PO¢O£HNAI THN ¶O§IN Y¶O§I°øN MH¢E ¶Y§A™ ANOIX£HNAI MH¢E ¶O§E MIOY™ E¶E£™¶E™EIN: ¶ø™ °APNH™ON OIKOYNTøN TAYT AN E°I°NETO; MH¢ AY ™TA™IA™AI Tø ¢HMø MH¢EN, EINH™ON øKOYN: NYN MEN °AP EI ™TA™IA™AIEN, E§¶I¢A AN EXONTE™ EN TOI™¶O§EMIOI™ ™TA™IA™EIAN, ø™ KATA °HN E¶A•OMENOI: EI ¢E 2.16 NH™ON øKOYN, KAI TAYT AN A¢Eø™ EIXEN AYTOI™. E¶EI¢H OYN E•APXH™ ¶YK ETYXON OIKH™ANTE™ NH™ON, NYN TA¢E ¶OIOY™I: THN MEN OY™IANTAI™ NH™OI™ ¶APATI£ENTAI, ¶I™TEYONTE™ TH APXH TH KATA £A§ATTAN, THN ¢EATTIKHN °HN ¶EPIOPø™I TEMNOMENHN, °I°Nø™KONTE™ OTI EI AYTHN E§EH™OY™IN,ETEPøN A°A£øN MEIZONøN ™TEPH™ONTAI. 2.17 ETI ¢E ™YMMAXIA™ KAI TOY™ OPKOY™ TAI™ MEN O§I°APXOY MENAI™¶O§E™IN ANA°KH EM¶E¢OYN: HN ¢E MH EMMENø™I TAI™ ™YN£HKAI™, H Yº OTOYA¢IKEI ONOMATA A¶O TøN O§I°øN OI ™YNE£ENTO: A™™A ¢ AN O ¢HMO™™YN£HTAI, E•E™TIN AYTø ENI ANATI£ENTI THN AITIAN Tø §E°ONTAI KAI Tø 5
  • E¶IæHºI™ANTI APNEI™£AI TOI™ A§§OI™ OTI OY ¶APHN OY¢E APE™KEI EMOI°E, A™Y°KEIMENA ¶YN£ANONTAI EN ¶§HPEI Tø ¢HMø, KAI EI MH ¢O•AI EINAI TAYTA,¶POºA™EI™ MYPIA™ E•HYPHKE TOY MH ¶OIEIN O™A AN MH BOY§øNTAI. KAI ANMEN TI KAKON ANABAINH A¶O øN O ¢HMO™ EBOY§EY™EN, AITIATAI O ¢HMO™ ø™O§I°OI AN£Pø ¶OI AYTø ANTI¶PATTONTE™ ¢IEº£EIPAN, EAN ¢E TI A°A£ON™ºI™IN AYTOI™ THN AITIAN ANATI£EA™I. 2.18 KøMø¢EIN ¢ AY KAI KAKø™ §E°EIN TON MEN ¢HMON OYK Eø™IN, INAMH AYTOI AKOYø™I KAKø™, I¢IA ¢E KE§EYOY™IN, EI TI™ TINA BOY§ETAI, EYEI¢OTE™ OTI OYXI TOY ¢HMOY E™TIN OY¢E TOY ¶§H£OY™ O KøMø¢OYMENO™ ø™E¶I TO ¶O§Y, A§§ H ¶§OY™IO™ H °ENNAIO™ H ¢YNAMENO™, O§I°OI ¢E TINE™ TøN¶ENHTøN KAI TøN ¢HMOTIKøN KøMø¢OYNTAI, KAI OY¢ OYTOI EAN MH ¢IA¶O§Y¶PA°MO™YNHN KAI ¢IA TO ZHTEIN ¶§EON TI EXEIN TOY ¢HMOY: ø™TE OY¢ETOY™ TOIOYTOY™ AX£ONTAI KøMø¢OYMENOY™. 2.19 ºHMI OYN E°ø°E TON ¢HMON TON A£HNH™I °I°Nø™KEIN OITINE™XPH™TOI EI™I TøN ¶O§ITøN KAI OITINE™ ¶ONHPOI: °I°Nø™KONTE™ ¢E TOY™ MEN™ºI™IN AYTOI™ E¶ITH¢EIOY™ KAI ™YMºOPOY™ ºI§OY™I, KAN ¶ONHPOI ø™I, TOY™ ¢EXPH™TOY™ MI™OY™I MA§§ON: OY °AP NOMIZOY™I THN APETHN AYTOI™ ¶PO™ Tø™ºETEPø A°A£ø ¶EºY KENAI, A§§ E¶I Tø KAKø: KAI TOYNANTION °E TOYTOYENIOI, ONTE™ ø™ A§H£ø™ TOY ¢HMOY, THN ºY™IN OY ¢HMOTIKOI EI™I. 2.20 ¢HMOKPATIAN ¢ E°ø MEN AYTø Tø ¢HMø ™Y°°I°Nø™Kø: AYTON MEN°AP EY ¶OIEIN ¶ANTI ™Y°°NøMH E™TIN: O™TI™ ¢E MH øN TOY ¢HMOY EI§ETO EN¢HMOKPATOYMENH ¶O§EI OIKEIN MA§§ON H EN O§I°APXOYMENH, A¢IKEIN¶APE™KEYA™ATO KAI E°Nø OTI MA§§ON OION TE ¢IA§A£EIN KAKø ONTI EN¢HMOKPATOYMENH 3.1 ¶O§EI MA§§ON H EN O§I°APXOYMENH. KAI ¶EPI TH™ A£HNAIøN¶O§ITEIA™, TON MEN TPO¶ON OYK E¶AINø: E¶EI¢H¶EP ¢ãE¢O•EN AYTOI™¢HMOKPATEI™£AI, EY MOI ¢OKOY™I ¢IA™øZE™£AI THN ¢HMO KPATIAN TOYTø TøTPO¶ø XPøMENOI ø E°ø E¶E¢EI•A. ETI ¢E KAI TA¢E TINA™ OPø MEMºOMENOY™A£HNAIOY™ OTI ENIOTE OYK E™TIN AYTO£I XPHMATI™AI TH BOY§H OY¢E Tø ¢HMøENIAYTON KA£HMENø AN£Pø¶ø. KAI TOYTO A£HNH™I °E°NETAI 3.2 OY¢EN ¢I A§§O H ¢IA TO ¶§H£O™ TøN ¶PA°MATøN OYX OIOI TE¶ANTA™ A¶O¶EM¶EIN EI™I XPHMATI™ANTE™. ¶ø™ °AP AN KAI OIOI TE EIEN,OY™TINA™ ¶PøTON MEN ¢EI EOPTA™AI EOPTA™ O™A™ OY¢EMIA TøN E§§HNI¢øN¶O§EøN (EN ¢E TAYTAI™ HTTON TINA ¢YNATON E™TI ¢IA¶PATTE™£AI TøN TH™¶O§Eø™), E¶EITA ¢E ¢IKA™ KAI °PAºA™ KAI EY£YNA™ EK¢IKAZEIN O™A™ OY¢ OI™YM¶ANTE™ AN£Pø¶OI EK¢IKAZOY™I, THN ¢E BOY§HN BOY§EYE™£AI ¶O§§A MEN¶EPI TOY ¶O§EMOY, ¶O§§A ¢E ¶EPI ¶OPOY XPHMATøN ¶O§§A ¢E ¶EPI NOMøN£E™Eø™, ¶O§§A ¢E ¶EPI TøN KATA ¶O§IN AEI °I°NOMENøN, ¶O§§A ¢E KAI <¶EPITøN EN> TOI™ ™YMMAXOI™, KAI ºOPON ¢E•A™£AI KAI NEøPIøN E¶IME§H£HNAI KAIIEPøN; APA ¢H TI £AYM™TON E™TIN, EI TO™OYTøN Y¶APXONTøN ¶PA°MATøN MHOIOI T EI™I ¶A™IN AN£Pø¶OI™ XPHMATI™AI; §E°OY™I ¢E 3.3 TINE™, HN TI™ AP°YPION EXøN ¶PO™IH ¶PO™ BOY§HN H ¢HMON, 6
  • XPHMATIEITAI. E°ø ¢E TOYTOI™ OMO§O°H™AIM AN A¶O XPH MATøN ¶O§§A¢IA¶PATTE™£AI A£HNH™I, KAI ETI AN ¶§EIø ¢IA ¶PATTE™£AI, EI ¶§EIOY™ ETIE¢I¢O™AN AP°YPION: TOYTO MENTOI EY OI¢A, ¢IOTI ¶A™I ¢IA¶PA•AI H ¶O§I™ ...TøN ¢EOMENøN OYX IKANH, OY¢ EI O¶O™ONOYN XPY™ION KAI AP°YPION ¢I¢OIHTI™ 3.4 AYTOI™. ¢EI ¢E KAI TA¢E ¢IA¢IKAZEIN, EI TI™ THN NAYN MH E¶I ™KEYAZEIH KATOIKO¢OMEI TI ¢HMO™ION: ¶PO™ ¢E TOYTOI™ XOPH°OI™ ¢IA¢IKA™AI EI™¢IONY™IA KAI £AP°H§IA KAI ¶ANA£HNAIA KAI ¶POMH£EIA KAI HºAI™TIA O™A ETH:KAI TPIHPAPXOI KA£I™TANTAI TETPAKO™IOI EKA™TOY ENIAYTOY, KAI TOYTøN TOI™BOY§OMENOI™ <¢EI> ¢IA¢IKA™AI O™A ETH: ¶PO™ ¢E TOYTOI™ APXA™ ¢OKIMA™AIKAI ¢IA¢IKA™AI KAI OPºANOY™ ¢OKIMA™AI KAI ºY§AKA™ ¢E™Mø 3.5 TøN KATA™TH™AI. TAYTA MEN OYN O™A ETH: ¢IA XPONOY ¢E ¢IKA™AI ¢EI™TPATIA™ KAI EAN TI A§§O E•A¶INAION A¢IKHMA °I°NHTAI, EAN TE YBPIZø™ITINE™ AH£E™ YBPI™MA EAN TE A™EBH™ø™I. ¶O§§A ETI ¶ANY ¶APA§EI¶ø: TO ¢EME°I™TON EIPHTAI ¶§HN AI TA•EI™ TOY ºOPOY: TOYTO ¢E °I°NETAI ø™ TA ¶O§§A¢I ETOY™ ¶EM¶TOY. ºEPE ¢H TOINYN, TAYTA OYK OIE™£AI 3.6 <XPH> XPHNAI ¢IA¢IKAZEIN A¶ANTA; EI¶ATø °AP TI™ O TI OY XPHNAYTO£I ¢IA¢IKAZE™£AI. EI ¢ AY OMO§O°EIN ¢EI A¶ANTA XPHNAI ¢IA¢IKAZEIN,ANA°KH ¢I ENIAYTOY: ø™ OY¢E NYN ¢I ENIAYTOY ¢IKAZONTE™ Y¶APXOY™INø™TE ¶AYEIN TOY™ A¢IKO§YNTA™ 3.7 Y¶O TOY ¶§H£OY™ TøN AN£Pø¶øN. ºEPE ¢H, A§§A ºH™EI TI™ XPHNAI¢IKAZEIN MEN, E§ATTOY™ ¢E ¢IKAZEIN. ANA°KH TOINYN, EAN MH O§I°A ¶OIøNTAI¢IKA™THPIA, O§I°OI EN EKA™Tø E™ONTAI Tø ¢IKA™THPIø: ø™TE KAI ¢IA™KEYA™A™£AIPA¢ION E™TAI ¶PO™ O§I°OY™ ¢IKA™TA™ KAI ™YN¢EKA™AI ¶O§Y HTTON ¢IKAIø™¢IKAZEIN 3.8 ¶PO™ ¢E TOYTOI™ OIE™£AI XPH KAI EOPTA™ A°EIN XPHNAI A£H NAIOY™,EN AI™ OYX OION TE ¢IKAZEIN. KAI A°OY™I MEN EOPTA™ ¢I¶§A™IOY™ H OI A§§OI:A§§ E°ø MEN TI£HMI I™A™ TH O§I°I™TA™ A°OY™H ¶O§EI. TOYTøN TOINYNTOIOYTøN ONTøN OY ºHMI OION T EINAI A§§ø™ EXEIN TA ¶PA°MATA A£HNH™INH ø™¶EP NYN EXEI, ¶§HN H KATA MIKPON TI OION TE TO MEN AºE§EIN TO ¢E¶PO™£EINAI: ¶O§Y ¢ OYX OION TE METAKINEIN, ø™TE MH OYXI TH™ ¢HMOKPATIA™AºAIPEIN TI. 3.9 ø™TE MEN °AP BE§TION EXEIN THN ¶O§ITEIAN, OION TE ¶O§§A E•EYPEIN, ø™TE MENTOI Y¶APXEIN MEN ¢HMOKPATIAN EINAI APKOYNTø™ ¢E TOYTOE•EYPEIN, O¶ø™ BE§TION ¶O§ITEY™ONTAI, OY PA¢ION, ¶§HN, O¶EP APTI EI¶ON,KATA MIKPON TI ¶PO™£ENTA H AºE§ONTA. 3.10 ¢OKOY™I ¢E A£HNAIOI KAI TOYTO MOI OYK OP£ø™ BOY§EYE ™£AI, OTITOY™ XEIPOY™ AIPOYNTAI EN TAI™ ¶O§E™I TAI™ ™TA™IA ZOY™AI™. OI ¢E TOYTO°NøMH ¶OIOY™IN. EI MEN °AP HPOYNTO TOY™ BE§TIOY™, HPOYNT AN OYXI TOY™TAYTA °I°Nø™KONTA™ ™ºI™IN AYTOI™: EN OY¢EMIA °AP ¶O§EI TO BE§TI™TONEYNOYN E™TI Tø ¢HMø, A§§A TO KAKI™TON EN EKA™TH E™TI ¶O§EI EYNOYN Tø¢HMø: OI °AP OMOIOI TOI™ OMOIOI™ EYNOI EI™I. ¢IA TAYTA OYN A£HNAIOI TA™ºI™IN AYTOI™ ¶PO™HKONTA AIPOYNTAI. 7
  • 3.11 O¶O™AKI™ ¢ E¶EXEIPH™AN AIPEI™£AI TOY™ BE§TI™TOY™, OY ™YNH NE°KENAYTOI™, A§§ ENTO™ O§I°OY XPONOY O ¢HMO™ E¢OY§EY™EN O EN BOIøTOI™:TOYTO ¢E OTE MI§H™IøN EI§ONTO TOY™ BE§ TI™TOY™, ENTO™ O§I°OY XPONOYA¶O™TANTE™ TON ¢HMON KATE KOæAN: TOYTO ¢E OTE EI§ONTO§AKE¢AIMONIOY™ ANTI ME™™HNIøN, ENTO™ O§I°OY XPONOY §AKE¢AIMONIOIKATA™TPEæAMENOI ME™ ™HNIOY™ E¶O§EMOYN A£HNAIOI™. 3.12 Y¶O§ABOI ¢E TI™ AN ø™ OY¢EI™ APA A¢IKø™ HTIMøTAI A£H NH™IN. E°ø¢E ºHMI TINA™ EINAI OI A¢IKø™ HTIMøNTAI. O§I°OI MENTOI TINE™ <EI™IN>: A§§OYK O§I°øN ¢EI TøN E¶I£H™OMENøN 3.13 TH ¢HMOKPATIA TH A£HNH™IN, E¶EI TOI KAI OYTø™ EXEI, OY¢ENEN£YMEI™£AI ANN£Pø¶OY™ OITINE™ ¢IKAIø™ HTIMøNTAI, A§§ EI TINE™ A¢IKø™.¶ø™ AN OYN A¢IKø™ OIOITO TI™ AN TOY™ ¶O§§OY™ HTIMø™£AI A£HNH™IN, O¶OYO ¢HMO™ E™TIN O APXøN TA™ APXA™; EK ¢E TOY MH ¢IKAIø™ APXEIN MH¢E§E°EIN TA ¢IKAIA <MH¢E> ¶PATTEIN, EK TOIOYTøN ATIMOI EI™IN A£HNH™I. TAYTAXPH §O°IZOMENON MH NOMIZEIN EINAI TI ¢EINON A¶O TøN ATIMøN A£HNH™IN. 8