Xenofwn a8hnaiwn politeia (neoellhnikh apodosh)

363 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xenofwn a8hnaiwn politeia (neoellhnikh apodosh)

 1. 1. •ENOºøNA£HNAIøN ¶O§ITEIA ¶H°H: HTTP://NAOS.20M.COM/ WWW.E-E-E.GR
 2. 2. •ENOºøN - A£HNAIøN ¶O§ITEIA 1.1 ¶EPI ¢E TH™ A£HNAIøN ¶O§ITEIA™, OTI MEN EI§ONTO TOYTON TONTPO¶ON TH™ ¶O§ITEIA™ OYK E¶AINø ¢IA TO¢E, OTI TAY£ E§OMENOI EI§ONTOTOY™ ¶ONHPOY™ AMEINON ¶PATTEIN H TOY™ XPH™TOY™: ¢IA MEN OYN TOYTOOYK E¶AINø. E¶EI ¢E TAYTA E¢O•EN OYTø™ AYTOI™, ø™ EY ¢IA™øZONTAI THN¶O§ITEIAN KAI TA§§A ¢IA¶PATTONTAI A ¢OKOY™IN AMAPTANEIN TOI™ A§§OI™E§§H™IN, TOYT A¶O¢EI•ø. 1.2 ¶PøTON MEN OYN TOYTO EPø, OTI ¢IKAIø™ <¢OKOY™IN> AYTO£I [KAI] OI¶ENHTE™ KAI O ¢HMO™ ¶§EON EXEIN TøN °ENNAIøN KAI TøN ¶§OY™IøN ¢IATO¢E, OTI O ¢HMO™ E™TIN O E§AYNøN TA™ NAY™ KAI O THN ¢YNAMIN¶EPITI£EI™ TH ¶O§EI, KAI OI KYBEPNHTAI KAI OI KE§EY™TAI KAI OI¶ENTHKONTAPXOI KAI OI ¶PøPATAI KAI OI NAY¶H°OI, OYTOI EI™IN OI THN¢YNAMIN ¶EPITI£ENTE™ TH ¶O§EI ¶O§Y MA§§ON H OI O¶§ITAI KAI OI °ENNAIOIKAI OI XPH™TOI. E¶EI¢H OYN TAYTA OYTø™ EXEI, ¢OKEI ¢IKAION EINAI ¶A™I TøNAPXøN METEINAI EN TE Tø K§HPø KAI EN TH XEIPOTONIA, KAI §E°EIN 1.3 E•EINAI Tø BOY§OMENø TøN ¶O§ITøN. E¶EITA O¶O™AI MEN ™øTHPIANºEPOY™I TøN APXøN XPH™TAI OY™AI KAI MH XPH™TAI KIN¢YNON Tø ¢HMøA¶ANTI, TOYTøN MEN TøN APXøN OY¢EN ¢EITAI O ¢HMO™ METEINAI: OYTE TøN™TPATH°IøN K§HPø OIONTAI ™ºI™I XPHNAI METEINAI OYTE TøN I¶¶APXIøN:°I°Nø™KEI °AP O ¢HMO™ OTI ¶§EIø øºE§EITAI EN Tø MH AYTO™ APXEIN TAYTA™TA™ APXA™, A§§ EAN TOY™ ¢YNATøTATOY™ APXEIN: O¶O™AI ¢ EI™IN APXAIMI™£OºOPIA™ ENEKA KAI øºE§EIA™ EI™ TON OIKON, 1.4 TAYTA™ ZHTEI O ¢HMO™ APXEIN. E¶EITA ¢E O ENIOI £AYMAZOY™IN OTI¶ANTAXOY ¶§EON NEMOY™I TOI™ ¶ONHPOI™ KAI ¶ENH™I KAI ¢HMOTIKOI™ H TOI™XPH™TOI™, EN AYTø TOYTø ºANOYNTAI THN ¢HMOKPATIAN ¢IA™øZONTE™. OI MEN°AP ¶ENHTE™ KAI OI ¢HMOTAI KAI OI XEIPOY™ EY ¶PATTONTE™ KAI ¶O§§OI OITOIOYTOI °I°NO MENOI THN ¢HMOKPATIAN AY•OY™IN: EAN ¢E EY ¶PATTø™IN OI¶§OY™IOI KAI OI XPH™TOI, I™XYPON TO ENANTION ™ºI™IN AYTOI™ 1.5 KA£I™TA™IN OI ¢HMOTIKOI. E™TI ¢E ¶A™H °H TO BE§TI™TON ENANTION TH¢HMOKPATIA: EN °AP TOI™ BE§TI™TOI™ ENI AKO§A™IA TE O§I°I™TH KAI A¢IKIA,AKPIBEIA ¢E ¶§EI™TH EI™ TA XPH™TA, EN ¢E Tø ¢HMø AMA£IA TE ¶§EI™TH KAIATA•IA KAI ¶ONHPIA: H TE °AP ¶ENIA AYTOY™ MA§§ON A°EI E¶I TA AI™XPA KAIH A¶AI¢EY™IA KAI H AMA£IA <H> ¢I EN¢EIAN XPHMATøN ENIOI™ TøN 1.6 AN£Pø¶øN. EI¶OI ¢ AN TI™ ø™ EXPHN AYTOY™ MH EAN §E°EIN ¶ANTA™E•H™ MH¢E BOY§EYEIN, A§§A TOY™ ¢E•IøTATOY™ KAI AN¢PA™ API™TOY™. OI ¢EKAI EN TOYTø API™TA BOY§EYONTAI EøNTE™ KAI TOY™ ¶ONHPOY™ §E°EIN. EI MEN°AP OI XPH™TOI E§E°ON KAI EBOY§EYONTO, TOI™ OMOIOI™ ™ºI™IN AYTOI™ HNA°A£A, TOI™ ¢E ¢HMOTIKOI™ OYK A°A£A: NYN ¢E §E°øN O BOY§OMENO™ANA™TA™, AN£Pø¶O™ ¶ONHPO™, E•EYPI™KEI TO A°A£ON AYTø TE 1
 3. 3. 1.7 KAI TOI™ OMOIOI™ AYTø. EI¶OI TI™ AN, TI AN OYN °NOIH A°A£ON AYTø HTø ¢HMø TOIOYTO™ AN£Pø¶O™; OI ¢E °I°Nø™KOY™IN OTI H TOYTOY AMA£IA KAI¶ONHPIA KAI EYNOIA MA§§ON §Y™ITE§EI 1.8 H TOY XPH™TOY APETH KAI ™OºIA KAI KAKONOIA. EIH MEN OYN AN ¶O§I™OYK A¶O TOIOYTøN ¢IAITHMATøN H BE§TI™TH, A§§ H ¢HMOKPATIA MA§I™T AN™øZOITO OYTø™. O °AP ¢HMO™ BOY §ETAI OYK EYNOMOYMENH™ TH™ ¶O§Eø™AYTO™ ¢OY§EYEIN, A§§ E§EY£EPO™ EINAI KAI APXEIN, TH™ ¢E KAKONOMIA™ AYTøO§I°ON ME§EI: O °AP ™Y NOMIZEI™ OYK EYNOMEI™£AI, AYTO™ A¶O TOYTOY 1.9 I™XYEI O ¢HMO™ KAI E§EY£EPO™ E™TIN. EI ¢ EYNOMIAN ZHTEI™, ¶PøTAMEN OæEI TOY™ ¢E•IøTATOY™ AYTOI™ TOY™ NOMOY™ TI£ENTA™: E¶EITAKO§A™OY™IN OI XPH™TOI TOY™ ¶ONHPOY™ KAI BOY§EY ™OY™IN OI XPH™TOI ¶EPI TH™¶O§Eø™ KAI OYK EA™OY™I MAINO MENOY™ AN£Pø¶OY™ BOY§EYEIN OY¢E §E°EINOY¢E EKK§H™IAZEIN. A¶O TOYTøN TOINYN TøN A°A£øN TAXI™T AN O ¢HMO™ EI™¢OY§EIAN KATA¶E™OI. 1.10 TøN ¢OY§øN ¢ AY KAI TøN METOIKøN ¶§EI™TH E™TIN A£HNH™INAKO§A™IA, KAI OYTE ¶ATA•AI E•E™TIN AYTO£I OYTE Y¶EK™TH™ETAI ™OI O ¢OY§O™.OY ¢ ENEKEN E™TI TOYTO E¶I XøPION E°ø ºPA™ø. EI NOMO™ HN TON ¢OY§ONY¶O TOY E§EY£EPOY TY¶TE™£AI H TON METOIKON H TON A¶E§EY£EPON,¶O§§AKI™ AN OIH£EI™ EINAI TON A£HNAION ¢OY§ON E¶ATA•EN AN: E™£HTA TE°AP OY¢EN BE§TIøN O ¢HMO™ AYTO£I H OI ¢OY§OI KAI OI 1.11 METOIKOI KAI TA EI¢H OY¢EN BE§TIOY™ EI™IN: EI ¢E TI™ KAI TOYTO£AYMAZEI, OTI Eø™I TOY™ ¢OY§OY™ TPYºAN AYTO£I KAI ME°A§O¶PE¶ø™¢IAITA™£AI ENIOY™, KAI TOYTO °NøMH ºANEIEN AN ¶OIOYNTE™. O¶OY °APNAYTIKH ¢YNAMI™ E™TIN, A¶O XPH MATøN ANA°KH TOI™ AN¢PA¶O¢OI™¢OY§EYEIN, INA §AMBANøMEN <øN> ¶PATTH TA™ A¶OºOPA™, KAI E§EY£EPOY™AºIENAI. O¶OY ¢ EI™I ¶§OY™IOI ¢OY§OI, OYKETI ENTAY£A §Y™ITE§EI TON EMON¢OY§ON ™E ¢E¢IENAI: EN ¢E TH §AKE¢AIMONI O EMO™ ¢OY§O™ ™ E¢E¢OIKEI:EAN ¢E ¢E¢IH O ™O™ ¢OY§O™ EME, KIN¢YNEY™EI KAI TA XPHMATA ¢I¢ONAI TAEAYTOY ø™TE MH KIN¢YNEYEIN ¶EPI 1.12 EAYTOY. ¢IA TOYT OYN I™H°OPIAN KAI TOI™ ¢OY§OI™ ¶PO™ TOY™E§EY£EPOY™ E¶OIH™AMEN KAI TOI™ METOIKOI™ ¶PO™ TOY™ A™TOY™, ¢IOTI ¢EITAI H¶O§I™ METOIKøN ¢IA TE TO ¶§H£O™ TøN TEXNøN KAI ¢IA TO NAYTIKON: ¢IATOYTO OYN KAI TOI™ METOIKOI™ EIKOTø™ THN I™H°OPIAN E¶OIH™AMEN. 1.13 TOY™ ¢E °YMNAZOMENOY™ AYTO£I KAI THN MOY™IKHN E¶ITH ¢EYONTA™KATA§E§YKEN O ¢HMO™, NOMIZøN TOYTO OY KA§ON EINAI, °NOY™ OTI OY¢YNATO™ TAYTA E™TIN E¶ITH¢EYEIN. EN TAI™ XOPH °IAI™ AY KAI °YMNA™IAPXIAI™KAI TPIHPAPXIAI™ °I°Nø™KOY™IN OTI XOPH°OY™I MEN OI ¶§OY™IOI, XOPH°EITAI ¢E O¢HMO™, KAI °YMNA™IAPXOY™IN OI ¶§OY™IOI KAI TPIHPAPXOY™IN, O ¢E ¢HMO™TPIHPAPXEITAI KAI °YMNA™IAPXEITAI. A•IOI °OYN AP°YPION §AMBANEIN O ¢HMO™KAI A¢øN KAI TPEXøN KAI OPXOYMENO™ KAI ¶§EøN EN TAI™ NAY™IN, INA AYTO™TE EXH KAI OI ¶§OY™IOI ¶ENE™TEPOI °I°NøNTAI. EN TE TOI™ ¢IKA™THPIOI™ OY TOY¢IKAIOY AYTOI™ MA§§ON ME§EI H TOY AYTOI™ ™YMºOPOY. 1.14 ¶EPI ¢E TøN ™YMMAXøN, OTI EK¶§EONTE™ ™YKOºANTOY™IN ø™ ¢OKOY™I 2
 4. 4. KAI MI™OY™I TOY™ XPH™TOY™, °I°Nø™KONTE™ OTI MI™EI™£AI MEN ANA°KH TONAPXONTA Y¶O TOY APXOMENOY, EI ¢E I™XY™OY™IN OI ¶§OY™IOI KAI OI XPH™TOIEN TAI™ ¶O§E™IN, O§I°I™TON XPONON H APXH E™TAI TOY ¢HMOY TOY A£HNH™I,¢IA TAYTA OYN TOY™ MEN XPH™TOY™ ATIMOY™I KAI XPHMATA AºAIPOYNTAI KAIE•E§AYNONTAI KAI A¶OKTEINOY™I, TOY™ ¢E ¶ONHPOY™ AY•OY™IN. OI ¢E XPH™TOIA£HNAIøN TOY™ XPH™TOY™ EN TAI™ ™YMMAXI™I ¶O§E™I ™øZOY™I, °I°Nø™KONTE™OTI ™ºI™IN A°A£ON E™TI TOY™ BE§TI™TOY™ ™øZEIN AEI EN TAI™ ¶O§E™IN. 1.15 EI¶OI ¢E TI™ AN OTI I™XY™ E™TIN AYTH A£HNAIøN, EAN OI ™YM MAXOI¢YNATOI ø™I XPHMATA EI™ºEPEIN. TOI™ ¢E ¢HMOTIKOI™ ¢OKEI MEIZON A°A£ONEINAI TA TøN ™YMMAXøN XPHMATA ENA EKA™TON A£HNAIøN EXEIN, EKEINOY™¢E O™ON ZHN, KAI EP°A ZE™£AI A¢YNATOY™ ONTA™ E¶IBOY§EYEIN. 1.16 ¢OKEI ¢EO ¢HMO™ O A£HNAIøN KAI EN Tø¢E KAKø™ BOY §EYE™£AI, OTI TOY™ ™YMMAXOY™ANA°KAZOY™I ¶§EIN E¶I ¢IKA™ A£HNAZE. OI ¢E ANTI§O°IZONTAI O™A EN TOYTøENI A°A£A Tø ¢HMø Tø A£HNAIøN: ¶PøTON MEN A¶O TøN ¶PYTANEIøN TONMI™£ON ¢I ENIAYTOY §AMBANEIN: EIT OIKOI KA£HMENOI ANEY NEøN EK¶§OY¢IOIKOY™I TA™ ¶O§EI™ TA™ ™YMMAXI¢A™, KAI TOY™ MEN TOY ¢HMOY ™øZOY™I,TOY™ ¢ ENANTIOY™ A¶O§§YOY™IN EN TOI™ ¢IKA™THPIOI™: EI ¢E OIKOI EIXONEKA™TOI TA™ ¢IKA™, ATE AX£OMENOI A£ANAIOI™ TOYTOY™ AN ™ºøN AYTøNA¶ø§§Y™AN 1.17 OITINE™ ºI§OI MA§I™TA H™AN A£HNAIøN Tø ¢HMø. ¶PO™ ¢E TOYTOI™ O¢HMO™ TøN A£HNAIøN TA¢E KEP¢AINEI TøN ¢IKøN A£H NH™IN OY™øN TOI™™YMMAXOI™. ¶PøTON MEN °AP H EKATO™TH 1.18 TH ¶O§EI H EN ¶EIPAIEI: E¶EITA EI Tø ™YNOIKIA E™TIN, AMEINON¶PATTEI: E¶EITA EI Tø ZEY°O™ E™TIN H AN¢PA¶O¢ON MI™£OºOPOYN: E¶EITA OIKHPYKE™ AMEINON ¶PATTOY™I ¢IA TA™ E¶I¢HMIA™ TA™ TøN ™YMMAXøN. ¶PO™ ¢ETOYTOI™, EI MEN MH E¶I ¢IKA™ HE™AN OI ™YMMAXOI, TOY™ EK¶§EONTA™A£HNAIøN ETIMøN AN MONOY™, TOY™ TE ™TPATH°OY™ KAI TOY™ TPIHPAPXOY™ KAI¶PE™BEI™: NYN ¢ HNA°KA™TAI TON ¢HMON KO§AKEYEIN TON A£HNAIøN EI™EKA™TO™ TøN ™YMMAXøN, °I°Nø™KøN OTI ¢EI [MEN] AºIKOMENON A£HNAZE¢IKHN ¢OYNAI KAI §ABEIN OYK EN A§§OI™ TI™IN A§§ EN Tø ¢HMø, O™ E™TI ¢HNOMO™ A£HNH™I: KAI ANTIBO§H™AI ANA°KAZETAI EN TOI™ ¢IKA™THPIOI™ KAIEI™IONTO™ TOY E¶I§AMBANE™£AI TH™ XEIPO™. ¢IA TOYTO OYN OI ™YMMAXOI¢OY§OI TOY ¢HMOY TøN A£HNAIøN KA£E™TA™I MA§§ON. 1.19 ¶PO™ ¢E TOYTOI™ ¢IA THN KTH™IN THN EN TOI™ Y¶EPOPIOI™ KAI ¢IA TA™APXA™ TA™ EI™ THN Y¶EPOPIAN §E§H£A™I MAN £ANONTE™ E§EYNEIN TH Kø¶HAYTOI TE KAI OI AKO§OY£OI: ANA°KH °AP AN£Pø¶ON ¶O§§AKI™ ¶§EONTA Kø¶HN§ABEIN KAI AYTON KAI TON OIKETHN, KAI ONOMATA MA£EIN TA EN TH NAYTIKH: 1.20 KAI KYBEPNHTAI A°A£OI °I°NONTAI ™I EM¶EIPIAN TE TøN ¶§OøN KAI¢IA ME§ETHN: EME§ETH™AN ¢E OI MEN ¶§OION KYBEPNøNTE™, OI ¢E O§KA¢A, OI¢ ENTEY£EN E¶I TPIHPE™I KATE™TH™AN: OI ¢E ¶O§§OI E§AYNEIN EY£Y™ [ø™] OIOITE EI™BANTE™ EI™ NAY™, ATE EN ¶ANTI Tø BIø ¶POMEME§ETHKOTE™. 2.1 TO ¢E O¶§ITIKON AYTOI™, O HKI™TA ¢OKEI EY EXEIN A£HNH ™IN, OYTø 3
 5. 5. KA£E™THKEN, KAI TøN MEN ¶O§EMIøN HTTOY™ TE ™ºA™ AYTOY™ H°OYNTAI EINAIKAI O§EIZOY™, TøN ¢E ™YMMAXøN, OI ºEPOY™I TON ºOPON, KAI KATA °HNKPATI™TEYOY™I, KAI NOMI ZOY™I TO O¶§ITIKON APKEIN, EI TøN ™YMMAXøNKPEITTONE™ EI™I. 2.2 ¶PO™ ¢E KAI KATA TYXHN TI AYTOI™ TOIOYTON KA£E™THKE: TOI™ MENKATA °HN APXOMENOI™ OION T E™TIN EK MIKPøN ¶O§EøN ™YNOIKI™£ENTA™A£POOY™ MAXE™£AI, TOI™ ¢E KATA £A§ATTAN APXOMENOI™, O™OI NH™IøTAI EI™IN,OYX OION TE ™YNAPA™£AI EI™ TO AYTO TA™ ¶O§EI™: H °AP £A§ATTA EN TøME™ø, OI ¢E KPATOYNTE™ £A§A™™OKPATOPE™ EI™IN: EI ¢ OION TE KAI §A£EIN™YNE§£OY™IN EI™ TAYTO TOI™ NH™IøTAI™ EI™ MIAN NH™ON, 2.3 A¶O§OYNTAI §IMø: O¶O™AI ¢ EN TH H¶EIPø EI™I ¶O§EI™ Y¶O TøNA£HNAIøN APXOMENAI, AI MEN ME°A§AI ¢IA ¢EO™ APXONTAI, AI ¢E MIKPAI¶ANY ¢IA XPEIAN: OY °AP E™TI ¶O§I™ OY¢EMIA HTI™ OY ¢EITAI EI™A°E™£AI TI HE•A°E™£AI. TAYTA TOINYN OYK E™TAI AYTH, EAN MH Y¶HKOO™ H TøN APXONTøNTH™ 2.4 £A§ATTH™. E¶EITA ¢E TOI™ APXOY™I TH™ £A§ATTH™ OION T E™TI ¶OIEINA¶EP TOI™ TH™ °H™ ENIOTE, TEMNEIN THN °HN TøN KPEITTONøN: ¶APA¶§EIN°AP E•E™TIN O¶OY AN MH¢EI™ H ¶O§EMIO™ H O¶OY AN O§I°OI, EAN ¢E¶PO™Iø™IN, ANABANTA A¶O¶§EIN: KAI TOYTO ¶OIøN HTTON A¶OPEI H O ¶EZH¶APA 2.5 BOH£øN. E¶EITA ¢E TOI™ MEN KATA £A§ATTAN APXOY™IN OION TA¶O¶§EY™AI A¶O TH™ ™ºETEPA™ AYTøN O¶O™ON BOY§EI ¶§OYN, TOI™ ¢E KATA°HN OYX OION TE A¶O TH™ ™ºETEPA™ AYTøN A¶E§£EIN ¶O§§øN HMEPøN O¢ON:BPA¢EIAI TE °AP AI ¶OPEIAI KAI ™ITON OYX OION TE EXEIN ¶O§§OY XPONOY¶EZH IONTA. KAI TON MEN ¶EZH IONTA ¢EI ¢IA ºI§IA™ IENAI H NIKANMAXOMENON, TON ¢E ¶§EONTA, OY MEN AN H KPEITTøN, E•E™TIN A¶OBHNAI,<OY ¢ AN MH H, MH A¶OBHNAI> TAYTH TH™ °H™, A§§A ¶APA¶§EY™AI, Eø™ ANE¶I ºI§IAN XøPAN AºIKHTAI 2.6 H E¶I HTTOY™ AYTOY. E¶EITA NO™OY™ TøN KAP¶øN AI EK ¢IO™ EI™IN OIMEN KATA °HN KPATI™TOI XA§E¶ø™ ºEPOY™IN, OI ¢E KATA £A§ATTAN PA¢Iø™. OY°AP AMA ¶A™A °H NO™EI: ø™TE EK TH™ EY£ENOY™H™ AºIKNEITAI TOI™ TH™£A§ATTH™ APXOY™IN. 2.7 EI ¢E ¢EI KAI ™MIKPOTEPøN MNH™£HNAI, ¢IA THN APXHN TH™ £A§ATTH™¶PøTON MEN TPO¶OY™ EYøXIøN E•HYPON E¶IMI™°OMENOI A§§H A§§OI™: <ø™TE>O TI EN ™IKE§IA H¢Y H NE ITA§IA H EN KY¶Pø H EN AI°Y¶Tø H EN §Y¢IA H ENTø ¶ONTø H EN ¶E§O¶ONNH™ø H A§§O£I ¶OY, TAYTA ¶ANTA EI™ EN H£POI- 2.8 ™TAI ¢IA THN APXHN TH™ £A§ATTH™. E¶EITA ºøNHN ¶A™AN AKOYONTE™E•E§E•ANTO TOYTO MEN EK TH™, TOYTO ¢E EK TH™: KAI OI MEN E§§HNE™ I¢IAMA§§ON KAI ºøNH KAI ¢IAITH KAI ™XHMATI XPøNTAI, A£HNAIOI ¢E KEKPAMENHE• A¶ANTøN TøN E§§HNøN KAI BAPBAPøN. 2.9 £Y™IA™ ¢E KAI IEPA KAI EOPTA™ KAI TEMENH °NOY™ O ¢HMO™ OTI OYXOION TE E™TIN EKA™Tø TøN ¶ENHTøN £YEIN KAI EYø XEI™£AI KAI I™TA™£AI IEPAKAI ¶O§IN OIKEIN KA§HN KAI ME°A§HN, E•HYPEN OTø TPO¶ø E™TAI TAYTA.£YOY™IN OYN ¢HMO™IA MEN H ¶O§I™ IEPEIA ¶O§§A: E™TI ¢E O ¢HMO™ O 4
 6. 6. EYøXOYMENO™ 2.10 KAI ¢IA§A°XANøN TA IEPEIA. KAI °YMNA™IA KAI §OYTPA KAIA¶O¢YTHPIA TOI™ MEN ¶§OY™IOI™ E™TIN I¢IA ENIOI™, O ¢E ¢HMO™ AYTO™ AYTøOIKO¢OMEITAI I¢IA ¶A§AI™TPA™ ¶O§§A™, A¶O ¢YTHPIA, §OYTPøNA™: KAI ¶§EIøTOYTøN A¶O§AYEI O OX§O™ H OI O§I°OI KAI OI EY¢AIMONE™. 2.11 TON ¢E ¶§OYTON MONOI OIOI T EI™IN EXEIN TøN E§§HNøN KAI TøNBAPBAPøN. EI °AP TI™ ¶O§I™ ¶§OYTEI •Y§OI™ NAY ¶H°H™IMOI™, ¶OI ¢IA£H™ETAI,EAN MH ¶EI™H TON APXONTA TH™ £A§ATTH™; TI ¢ EI TI™ ™I¢HPø H XA§Kø H§INø ¶§OYTEI ¶O§I™, ¶OI ¢IA£H™ETAI, EAN MH ¶EI™H TON APXONTA TH™£A§ATTH™; E• AYTøN MENTOI TOYTøN KAI ¢H NHE™ MOI EI™I, ¶APA MEN TOY•Y§A, ¶APA ¢E TOY ™I¢HPO™, ¶APA ¢E TOY 2.12 XA§KO™, ¶APA ¢E TOY §INON, ¶APA ¢E TOY KHPO™. ¶PO™ ¢E TOYTOI™A§§O™E A°EIN OYK EA™OY™IN OITINE™ ANTI¶A§OI HMIN EI™IN H OY XPH™ONTAI TH£A§ATTH. KAI E°ø MEN OY¢EN ¶OIøN EK TH™ °H™ ¶ANTA TAYTA EXø ¢IA THN£A§ATTAN, A§§H ¢ OY¢EMIA ¶O§I™ ¢YO TOYTøN EXEI, OY¢ E™TI TH AYTH •Y§AKAI §INON, A§§ O¶OY §INON E™TI ¶§EI™TON, §EIA XøPA KAI A•Y§O™: OY¢EXA§KO™ KAI ™I¢HPO™ EK TH™ AYTH™ ¶O§Eø™ OY¢E TA§§A ¢YO H TPIA MIA ¶O§EI,A§§A TO MEN TH, TO ¢E TH. 2.13 ETI ¢E ¶PO™ TOYTOI™ ¶APA ¶A™IN H¶EIPON E™TIN H AKTH ¶POYXOY™AH NH™O™ ¶POKEIMENH H ™TENO¶OPON TI: ø™TE E•E™TIN ENTAY£A EºOPMOY™ITOI™ TH™ £A§ATTH™ APXOY™I 2.14 §øBA™£AI TOY™ THN H¶EIPON OIKOYNTA™. ENO™ ¢E EN¢EEI™ EI™IN: EI°AP NH™ON OIKOYNTE™ £A§A™™OKPATOPE™ H™AN A£HNAIOI, Y¶HPXEN AN AYTOI™¶OIEIN MEN KAKø™, EI EBOY§ONTO, ¶A™XEIN ¢E MH¢EN, Eø™ TH™ £A§ATTH™HPXON, MH¢E TMH£HNAI THN EAYTøN °HN MH¢E ¶PO™¢EXE™£AI TOY™¶O§EMIOY™:NYN ¢E OI °EøP°OYNTE™ KAI OI ¶§OY™IOI A£HNAIøN Y¶EPXONTAITOY™ ¶O§EMIOY™ MA§§ON, O ¢E ¢HMO™, ATE EY EI¢ø™ OTI OY¢EN TøN ™ºøNEM¶PH™OY™IN OY¢E TEMOY™IN, A¢Eø™ ZH KAI OYX Y¶EP 2.15 XOMENO™ AYTOY™. ¶PO™ ¢E TOYTOI™ KAI ETEPOY ¢EOY™ A¶H§§A°MENOI AN H™AN, EI NH™ON øKOYN, MH¢E¶OTE ¶PO¢O£HNAI THN ¶O§IN Y¶O§I°øN MH¢E ¶Y§A™ ANOIX£HNAI MH¢E ¶O§E MIOY™ E¶E£™¶E™EIN: ¶ø™ °APNH™ON OIKOYNTøN TAYT AN E°I°NETO; MH¢ AY ™TA™IA™AI Tø ¢HMø MH¢EN, EINH™ON øKOYN: NYN MEN °AP EI ™TA™IA™AIEN, E§¶I¢A AN EXONTE™ EN TOI™¶O§EMIOI™ ™TA™IA™EIAN, ø™ KATA °HN E¶A•OMENOI: EI ¢E 2.16 NH™ON øKOYN, KAI TAYT AN A¢Eø™ EIXEN AYTOI™. E¶EI¢H OYN E•APXH™ ¶YK ETYXON OIKH™ANTE™ NH™ON, NYN TA¢E ¶OIOY™I: THN MEN OY™IANTAI™ NH™OI™ ¶APATI£ENTAI, ¶I™TEYONTE™ TH APXH TH KATA £A§ATTAN, THN ¢EATTIKHN °HN ¶EPIOPø™I TEMNOMENHN, °I°Nø™KONTE™ OTI EI AYTHN E§EH™OY™IN,ETEPøN A°A£øN MEIZONøN ™TEPH™ONTAI. 2.17 ETI ¢E ™YMMAXIA™ KAI TOY™ OPKOY™ TAI™ MEN O§I°APXOY MENAI™¶O§E™IN ANA°KH EM¶E¢OYN: HN ¢E MH EMMENø™I TAI™ ™YN£HKAI™, H Yº OTOYA¢IKEI ONOMATA A¶O TøN O§I°øN OI ™YNE£ENTO: A™™A ¢ AN O ¢HMO™™YN£HTAI, E•E™TIN AYTø ENI ANATI£ENTI THN AITIAN Tø §E°ONTAI KAI Tø 5
 7. 7. E¶IæHºI™ANTI APNEI™£AI TOI™ A§§OI™ OTI OY ¶APHN OY¢E APE™KEI EMOI°E, A™Y°KEIMENA ¶YN£ANONTAI EN ¶§HPEI Tø ¢HMø, KAI EI MH ¢O•AI EINAI TAYTA,¶POºA™EI™ MYPIA™ E•HYPHKE TOY MH ¶OIEIN O™A AN MH BOY§øNTAI. KAI ANMEN TI KAKON ANABAINH A¶O øN O ¢HMO™ EBOY§EY™EN, AITIATAI O ¢HMO™ ø™O§I°OI AN£Pø ¶OI AYTø ANTI¶PATTONTE™ ¢IEº£EIPAN, EAN ¢E TI A°A£ON™ºI™IN AYTOI™ THN AITIAN ANATI£EA™I. 2.18 KøMø¢EIN ¢ AY KAI KAKø™ §E°EIN TON MEN ¢HMON OYK Eø™IN, INAMH AYTOI AKOYø™I KAKø™, I¢IA ¢E KE§EYOY™IN, EI TI™ TINA BOY§ETAI, EYEI¢OTE™ OTI OYXI TOY ¢HMOY E™TIN OY¢E TOY ¶§H£OY™ O KøMø¢OYMENO™ ø™E¶I TO ¶O§Y, A§§ H ¶§OY™IO™ H °ENNAIO™ H ¢YNAMENO™, O§I°OI ¢E TINE™ TøN¶ENHTøN KAI TøN ¢HMOTIKøN KøMø¢OYNTAI, KAI OY¢ OYTOI EAN MH ¢IA¶O§Y¶PA°MO™YNHN KAI ¢IA TO ZHTEIN ¶§EON TI EXEIN TOY ¢HMOY: ø™TE OY¢ETOY™ TOIOYTOY™ AX£ONTAI KøMø¢OYMENOY™. 2.19 ºHMI OYN E°ø°E TON ¢HMON TON A£HNH™I °I°Nø™KEIN OITINE™XPH™TOI EI™I TøN ¶O§ITøN KAI OITINE™ ¶ONHPOI: °I°Nø™KONTE™ ¢E TOY™ MEN™ºI™IN AYTOI™ E¶ITH¢EIOY™ KAI ™YMºOPOY™ ºI§OY™I, KAN ¶ONHPOI ø™I, TOY™ ¢EXPH™TOY™ MI™OY™I MA§§ON: OY °AP NOMIZOY™I THN APETHN AYTOI™ ¶PO™ Tø™ºETEPø A°A£ø ¶EºY KENAI, A§§ E¶I Tø KAKø: KAI TOYNANTION °E TOYTOYENIOI, ONTE™ ø™ A§H£ø™ TOY ¢HMOY, THN ºY™IN OY ¢HMOTIKOI EI™I. 2.20 ¢HMOKPATIAN ¢ E°ø MEN AYTø Tø ¢HMø ™Y°°I°Nø™Kø: AYTON MEN°AP EY ¶OIEIN ¶ANTI ™Y°°NøMH E™TIN: O™TI™ ¢E MH øN TOY ¢HMOY EI§ETO EN¢HMOKPATOYMENH ¶O§EI OIKEIN MA§§ON H EN O§I°APXOYMENH, A¢IKEIN¶APE™KEYA™ATO KAI E°Nø OTI MA§§ON OION TE ¢IA§A£EIN KAKø ONTI EN¢HMOKPATOYMENH 3.1 ¶O§EI MA§§ON H EN O§I°APXOYMENH. KAI ¶EPI TH™ A£HNAIøN¶O§ITEIA™, TON MEN TPO¶ON OYK E¶AINø: E¶EI¢H¶EP ¢ãE¢O•EN AYTOI™¢HMOKPATEI™£AI, EY MOI ¢OKOY™I ¢IA™øZE™£AI THN ¢HMO KPATIAN TOYTø TøTPO¶ø XPøMENOI ø E°ø E¶E¢EI•A. ETI ¢E KAI TA¢E TINA™ OPø MEMºOMENOY™A£HNAIOY™ OTI ENIOTE OYK E™TIN AYTO£I XPHMATI™AI TH BOY§H OY¢E Tø ¢HMøENIAYTON KA£HMENø AN£Pø¶ø. KAI TOYTO A£HNH™I °E°NETAI 3.2 OY¢EN ¢I A§§O H ¢IA TO ¶§H£O™ TøN ¶PA°MATøN OYX OIOI TE¶ANTA™ A¶O¶EM¶EIN EI™I XPHMATI™ANTE™. ¶ø™ °AP AN KAI OIOI TE EIEN,OY™TINA™ ¶PøTON MEN ¢EI EOPTA™AI EOPTA™ O™A™ OY¢EMIA TøN E§§HNI¢øN¶O§EøN (EN ¢E TAYTAI™ HTTON TINA ¢YNATON E™TI ¢IA¶PATTE™£AI TøN TH™¶O§Eø™), E¶EITA ¢E ¢IKA™ KAI °PAºA™ KAI EY£YNA™ EK¢IKAZEIN O™A™ OY¢ OI™YM¶ANTE™ AN£Pø¶OI EK¢IKAZOY™I, THN ¢E BOY§HN BOY§EYE™£AI ¶O§§A MEN¶EPI TOY ¶O§EMOY, ¶O§§A ¢E ¶EPI ¶OPOY XPHMATøN ¶O§§A ¢E ¶EPI NOMøN£E™Eø™, ¶O§§A ¢E ¶EPI TøN KATA ¶O§IN AEI °I°NOMENøN, ¶O§§A ¢E KAI <¶EPITøN EN> TOI™ ™YMMAXOI™, KAI ºOPON ¢E•A™£AI KAI NEøPIøN E¶IME§H£HNAI KAIIEPøN; APA ¢H TI £AYM™TON E™TIN, EI TO™OYTøN Y¶APXONTøN ¶PA°MATøN MHOIOI T EI™I ¶A™IN AN£Pø¶OI™ XPHMATI™AI; §E°OY™I ¢E 3.3 TINE™, HN TI™ AP°YPION EXøN ¶PO™IH ¶PO™ BOY§HN H ¢HMON, 6
 8. 8. XPHMATIEITAI. E°ø ¢E TOYTOI™ OMO§O°H™AIM AN A¶O XPH MATøN ¶O§§A¢IA¶PATTE™£AI A£HNH™I, KAI ETI AN ¶§EIø ¢IA ¶PATTE™£AI, EI ¶§EIOY™ ETIE¢I¢O™AN AP°YPION: TOYTO MENTOI EY OI¢A, ¢IOTI ¶A™I ¢IA¶PA•AI H ¶O§I™ ...TøN ¢EOMENøN OYX IKANH, OY¢ EI O¶O™ONOYN XPY™ION KAI AP°YPION ¢I¢OIHTI™ 3.4 AYTOI™. ¢EI ¢E KAI TA¢E ¢IA¢IKAZEIN, EI TI™ THN NAYN MH E¶I ™KEYAZEIH KATOIKO¢OMEI TI ¢HMO™ION: ¶PO™ ¢E TOYTOI™ XOPH°OI™ ¢IA¢IKA™AI EI™¢IONY™IA KAI £AP°H§IA KAI ¶ANA£HNAIA KAI ¶POMH£EIA KAI HºAI™TIA O™A ETH:KAI TPIHPAPXOI KA£I™TANTAI TETPAKO™IOI EKA™TOY ENIAYTOY, KAI TOYTøN TOI™BOY§OMENOI™ <¢EI> ¢IA¢IKA™AI O™A ETH: ¶PO™ ¢E TOYTOI™ APXA™ ¢OKIMA™AIKAI ¢IA¢IKA™AI KAI OPºANOY™ ¢OKIMA™AI KAI ºY§AKA™ ¢E™Mø 3.5 TøN KATA™TH™AI. TAYTA MEN OYN O™A ETH: ¢IA XPONOY ¢E ¢IKA™AI ¢EI™TPATIA™ KAI EAN TI A§§O E•A¶INAION A¢IKHMA °I°NHTAI, EAN TE YBPIZø™ITINE™ AH£E™ YBPI™MA EAN TE A™EBH™ø™I. ¶O§§A ETI ¶ANY ¶APA§EI¶ø: TO ¢EME°I™TON EIPHTAI ¶§HN AI TA•EI™ TOY ºOPOY: TOYTO ¢E °I°NETAI ø™ TA ¶O§§A¢I ETOY™ ¶EM¶TOY. ºEPE ¢H TOINYN, TAYTA OYK OIE™£AI 3.6 <XPH> XPHNAI ¢IA¢IKAZEIN A¶ANTA; EI¶ATø °AP TI™ O TI OY XPHNAYTO£I ¢IA¢IKAZE™£AI. EI ¢ AY OMO§O°EIN ¢EI A¶ANTA XPHNAI ¢IA¢IKAZEIN,ANA°KH ¢I ENIAYTOY: ø™ OY¢E NYN ¢I ENIAYTOY ¢IKAZONTE™ Y¶APXOY™INø™TE ¶AYEIN TOY™ A¢IKO§YNTA™ 3.7 Y¶O TOY ¶§H£OY™ TøN AN£Pø¶øN. ºEPE ¢H, A§§A ºH™EI TI™ XPHNAI¢IKAZEIN MEN, E§ATTOY™ ¢E ¢IKAZEIN. ANA°KH TOINYN, EAN MH O§I°A ¶OIøNTAI¢IKA™THPIA, O§I°OI EN EKA™Tø E™ONTAI Tø ¢IKA™THPIø: ø™TE KAI ¢IA™KEYA™A™£AIPA¢ION E™TAI ¶PO™ O§I°OY™ ¢IKA™TA™ KAI ™YN¢EKA™AI ¶O§Y HTTON ¢IKAIø™¢IKAZEIN 3.8 ¶PO™ ¢E TOYTOI™ OIE™£AI XPH KAI EOPTA™ A°EIN XPHNAI A£H NAIOY™,EN AI™ OYX OION TE ¢IKAZEIN. KAI A°OY™I MEN EOPTA™ ¢I¶§A™IOY™ H OI A§§OI:A§§ E°ø MEN TI£HMI I™A™ TH O§I°I™TA™ A°OY™H ¶O§EI. TOYTøN TOINYNTOIOYTøN ONTøN OY ºHMI OION T EINAI A§§ø™ EXEIN TA ¶PA°MATA A£HNH™INH ø™¶EP NYN EXEI, ¶§HN H KATA MIKPON TI OION TE TO MEN AºE§EIN TO ¢E¶PO™£EINAI: ¶O§Y ¢ OYX OION TE METAKINEIN, ø™TE MH OYXI TH™ ¢HMOKPATIA™AºAIPEIN TI. 3.9 ø™TE MEN °AP BE§TION EXEIN THN ¶O§ITEIAN, OION TE ¶O§§A E•EYPEIN, ø™TE MENTOI Y¶APXEIN MEN ¢HMOKPATIAN EINAI APKOYNTø™ ¢E TOYTOE•EYPEIN, O¶ø™ BE§TION ¶O§ITEY™ONTAI, OY PA¢ION, ¶§HN, O¶EP APTI EI¶ON,KATA MIKPON TI ¶PO™£ENTA H AºE§ONTA. 3.10 ¢OKOY™I ¢E A£HNAIOI KAI TOYTO MOI OYK OP£ø™ BOY§EYE ™£AI, OTITOY™ XEIPOY™ AIPOYNTAI EN TAI™ ¶O§E™I TAI™ ™TA™IA ZOY™AI™. OI ¢E TOYTO°NøMH ¶OIOY™IN. EI MEN °AP HPOYNTO TOY™ BE§TIOY™, HPOYNT AN OYXI TOY™TAYTA °I°Nø™KONTA™ ™ºI™IN AYTOI™: EN OY¢EMIA °AP ¶O§EI TO BE§TI™TONEYNOYN E™TI Tø ¢HMø, A§§A TO KAKI™TON EN EKA™TH E™TI ¶O§EI EYNOYN Tø¢HMø: OI °AP OMOIOI TOI™ OMOIOI™ EYNOI EI™I. ¢IA TAYTA OYN A£HNAIOI TA™ºI™IN AYTOI™ ¶PO™HKONTA AIPOYNTAI. 7
 9. 9. 3.11 O¶O™AKI™ ¢ E¶EXEIPH™AN AIPEI™£AI TOY™ BE§TI™TOY™, OY ™YNH NE°KENAYTOI™, A§§ ENTO™ O§I°OY XPONOY O ¢HMO™ E¢OY§EY™EN O EN BOIøTOI™:TOYTO ¢E OTE MI§H™IøN EI§ONTO TOY™ BE§ TI™TOY™, ENTO™ O§I°OY XPONOYA¶O™TANTE™ TON ¢HMON KATE KOæAN: TOYTO ¢E OTE EI§ONTO§AKE¢AIMONIOY™ ANTI ME™™HNIøN, ENTO™ O§I°OY XPONOY §AKE¢AIMONIOIKATA™TPEæAMENOI ME™ ™HNIOY™ E¶O§EMOYN A£HNAIOI™. 3.12 Y¶O§ABOI ¢E TI™ AN ø™ OY¢EI™ APA A¢IKø™ HTIMøTAI A£H NH™IN. E°ø¢E ºHMI TINA™ EINAI OI A¢IKø™ HTIMøNTAI. O§I°OI MENTOI TINE™ <EI™IN>: A§§OYK O§I°øN ¢EI TøN E¶I£H™OMENøN 3.13 TH ¢HMOKPATIA TH A£HNH™IN, E¶EI TOI KAI OYTø™ EXEI, OY¢ENEN£YMEI™£AI ANN£Pø¶OY™ OITINE™ ¢IKAIø™ HTIMøNTAI, A§§ EI TINE™ A¢IKø™.¶ø™ AN OYN A¢IKø™ OIOITO TI™ AN TOY™ ¶O§§OY™ HTIMø™£AI A£HNH™IN, O¶OYO ¢HMO™ E™TIN O APXøN TA™ APXA™; EK ¢E TOY MH ¢IKAIø™ APXEIN MH¢E§E°EIN TA ¢IKAIA <MH¢E> ¶PATTEIN, EK TOIOYTøN ATIMOI EI™IN A£HNH™I. TAYTAXPH §O°IZOMENON MH NOMIZEIN EINAI TI ¢EINON A¶O TøN ATIMøN A£HNH™IN. 8
 10. 10.

×