Судалгаа Болорцэцэг                            Ахуйн судалгаа      Санамж: Судалгааны хар...
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 2
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 3
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 4
Судалгаа Болорцэцэгжижиг үсгээр бичнэ.   Сургууль        44   Анги бүлэг       9е          Хар...
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 6
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 7
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 8
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 9
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 10
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 11
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 12
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 13
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 14
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 15
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 16
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 17
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 18
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 19
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 20
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 21
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 22
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 23
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 24
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 25
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 26
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 27
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 28
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 29
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 30
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 31
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 32
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 33
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 34
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 35
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 36
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 37
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 38
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 39
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 40
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 41
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 42
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 43
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 44
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 45
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 46
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 47
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 48
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 49
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 50
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 51
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 52
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 53
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 54
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 55
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 56
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 57
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 58
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 59
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 60
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 61
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 62
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 63
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 64
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 65
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 66
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 67
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 68
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 69
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 70
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 71
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 72
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 73
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 74
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 75
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 76
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 77
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 78
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 79
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 80
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 81
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 82
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 83
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 84
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 85
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 86
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 87
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 88
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 89
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 90
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 91
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 92
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 93
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 94
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 95
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 96
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 97
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 98
Судалгаа Болорцэцэг   Хуудас 99
Судалгаа Болорцэцэг  Хуудас 100
Судалгаа Болорцэцэг  Хуудас 101
Судалгаа Болорцэцэг  Хуудас 102
Судалгаа Болорцэцэг  Хуудас 103
Судалгаа Болорцэцэг  Хуудас 104
Судалгаа Болорцэцэг  Хуудас 105
Судалгаа Болорцэцэг  Хуудас 106
Судалгаа Болорцэцэг  Хуудас 107
Судалгаа Болорцэцэг  Хуудас 108
Судалгаа Бат­Ирээдүй                            Ахуйн судалгаа      Санамж: Судалгааны х...
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 110
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 111
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 112
Судалгаа Бат­Ирээдүйжижиг үсгээр бичнэ.   Сургууль        44   Анги бүлэг       9е          Ха...
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 114
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 115
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 116
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 117
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 118
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 119
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 120
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 121
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 122
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 123
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 124
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 125
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 126
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 127
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 128
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 129
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 130
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 131
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 132
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 133
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 134
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 135
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 136
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 137
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 138
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 139
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 140
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 141
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 142
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 143
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 144
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 145
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 146
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 147
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 148
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 149
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 150
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 151
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 152
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 153
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 154
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 155
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 156
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 157
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 158
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 159
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 160
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 161
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 162
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 163
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 164
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 165
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 166
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 167
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 168
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 169
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 170
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 171
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 172
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 173
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 174
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 175
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 176
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 177
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 178
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 179
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 180
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 181
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 182
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 183
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 184
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 185
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 186
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 187
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 188
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 189
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 190
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 191
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 192
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 193
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 194
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 195
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 196
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 197
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 198
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 199
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 200
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 201
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 202
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 203
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 204
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 205
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 206
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 207
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 208
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 209
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 210
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 211
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 212
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 213
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 214
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 215
Судалгаа Бат­Ирээдүй   Хуудас 216
Судалгаа Болд­Эрдэнэ                            Ахуйн судалгаа      Санамж: Судалгааны х...
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 218
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 219
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 220
Судалгаа Болд­Эрдэнэжижиг үсгээр бичнэ.   Сургууль        44   Анги бүлэг       9е          Ха...
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 222
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 223
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 224
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 225
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 226
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 227
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 228
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 229
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 230
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 231
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 232
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 233
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 234
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 235
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 236
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 237
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 238
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 239
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 240
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 241
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 242
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 243
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 244
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 245
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 246
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 247
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 248
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 249
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 250
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 251
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 252
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 253
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 254
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 255
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 256
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 257
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 258
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 259
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 260
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 261
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 262
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 263
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 264
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 265
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 266
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 267
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 268
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 269
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 270
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 271
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 272
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 273
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 274
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 275
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 276
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 277
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 278
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 279
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 280
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 281
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 282
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 283
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 284
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 285
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 286
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 287
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 288
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 289
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 290
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 291
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 292
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 293
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 294
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 295
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 296
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 297
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 298
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 299
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 300
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 301
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 302
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 303
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 304
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 305
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 306
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 307
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 308
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 309
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 310
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 311
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 312
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 313
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 314
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 315
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 316
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 317
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 318
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 319
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 320
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 321
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 322
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 323
Судалгаа Болд­Эрдэнэ   Хуудас 324
Судалгаа Хандмаа                           Ахуйн судалгаа      Санамж: Судалгааны хариулт...
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 326
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 327
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 328
Судалгаа Хандмаажижиг үсгээр бичнэ.   Сургууль        44   Анги бүлэг       9е          Хариул...
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 330
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 331
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 332
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 333
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 334
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 335
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 336
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 337
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 338
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 339
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 340
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 341
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 342
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 343
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 344
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 345
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 346
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 347
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 348
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 349
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 350
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 351
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 352
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 353
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 354
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 355
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 356
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 357
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 358
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 359
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 360
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 361
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 362
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 363
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 364
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 365
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 366
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 367
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 368
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 369
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 370
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 371
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 372
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 373
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 374
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 375
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 376
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 377
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 378
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 379
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 380
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 381
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 382
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 383
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 384
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 385
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 386
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 387
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 388
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 389
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 390
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 391
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 392
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 393
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 394
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 395
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 396
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 397
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 398
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 399
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 400
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 401
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 402
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 403
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 404
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 405
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 406
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 407
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 408
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 409
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 410
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 411
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 412
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 413
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 414
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 415
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 416
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 417
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 418
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 419
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 420
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 421
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 422
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 423
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 424
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 425
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 426
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 427
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 428
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 429
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 430
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 431
Судалгаа Хандмаа  Хуудас 432
Судалгаа Даваабаяр                            Ахуйн судалгаа      Санамж: Судалгааны хари...
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 434
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 435
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 436
Судалгаа Даваабаяржижиг үсгээр бичнэ.   Сургууль        44   Анги бүлэг       9е          Хари...
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 438
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 439
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 440
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 441
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 442
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 443
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 444
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 445
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 446
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 447
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 448
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 449
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 450
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 451
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 452
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 453
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 454
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 455
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 456
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 457
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 458
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 459
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 460
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 461
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 462
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 463
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 464
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 465
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 466
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 467
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 468
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 469
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 470
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 471
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 472
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 473
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 474
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 475
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 476
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 477
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 478
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 479
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 480
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 481
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 482
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 483
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 484
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 485
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 486
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 487
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 488
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 489
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 490
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 491
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 492
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 493
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 494
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 495
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 496
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 497
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 498
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 499
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 500
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 501
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 502
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 503
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 504
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 505
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 506
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 507
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 508
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 509
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 510
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 511
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 512
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 513
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 514
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 515
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 516
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 517
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 518
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 519
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 520
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 521
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 522
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 523
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 524
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 525
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 526
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 527
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 528
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 529
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 530
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 531
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 532
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 533
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 534
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 535
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 536
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 537
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 538
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 539
Судалгаа Даваабаяр  Хуудас 540
Судалгаа анализ                               Та гэртэй компьютертэй юу?   Овог     ...
Судалгаа анализгэртэй компьютертэй юу? Та гэртээ интернеттэй юу? Та нөүтбүүктэй юу?        Та гэртээ номын сантай ю...
Судалгаа анализГэрийн даалгаварааa. Тийм    b. Үгүй     1       0     1       0     0    ...
Судалгаа график    Та гэртэй компьютертэй юу?         Та гэртээ интернеттэй юу?       Та нөүтбүүктэй юу?...
Судалгаа графикТа нөүтбүүктэй юу?      Та гэртээ номын сантай юу?    Гэрийн даалгавараа             ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

цахим судалгаа1

708

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
708
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "цахим судалгаа1"

 1. 1. Судалгаа Болорцэцэг Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Тогоотогтох Нас 15 Сургууль Нэр Болорцэцэг Хүйс эм Анги бүлэгАсуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Гэрийн даалгавараа араа хийхэд хэцүү байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 1
 2. 2. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 2
 3. 3. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 3
 4. 4. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 4
 5. 5. Судалгаа Болорцэцэгжижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 9е Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хуудас 5
 6. 6. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 6
 7. 7. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 7
 8. 8. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 8
 9. 9. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 9
 10. 10. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 10
 11. 11. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 11
 12. 12. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 12
 13. 13. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 13
 14. 14. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 14
 15. 15. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 15
 16. 16. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 16
 17. 17. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 17
 18. 18. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 18
 19. 19. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 19
 20. 20. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 20
 21. 21. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 21
 22. 22. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 22
 23. 23. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 23
 24. 24. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 24
 25. 25. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 25
 26. 26. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 26
 27. 27. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 27
 28. 28. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 28
 29. 29. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 29
 30. 30. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 30
 31. 31. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 31
 32. 32. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 32
 33. 33. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 33
 34. 34. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 34
 35. 35. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 35
 36. 36. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 36
 37. 37. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 37
 38. 38. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 38
 39. 39. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 39
 40. 40. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 40
 41. 41. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 41
 42. 42. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 42
 43. 43. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 43
 44. 44. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 44
 45. 45. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 45
 46. 46. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 46
 47. 47. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 47
 48. 48. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 48
 49. 49. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 49
 50. 50. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 50
 51. 51. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 51
 52. 52. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 52
 53. 53. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 53
 54. 54. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 54
 55. 55. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 55
 56. 56. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 56
 57. 57. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 57
 58. 58. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 58
 59. 59. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 59
 60. 60. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 60
 61. 61. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 61
 62. 62. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 62
 63. 63. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 63
 64. 64. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 64
 65. 65. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 65
 66. 66. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 66
 67. 67. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 67
 68. 68. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 68
 69. 69. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 69
 70. 70. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 70
 71. 71. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 71
 72. 72. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 72
 73. 73. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 73
 74. 74. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 74
 75. 75. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 75
 76. 76. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 76
 77. 77. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 77
 78. 78. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 78
 79. 79. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 79
 80. 80. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 80
 81. 81. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 81
 82. 82. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 82
 83. 83. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 83
 84. 84. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 84
 85. 85. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 85
 86. 86. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 86
 87. 87. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 87
 88. 88. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 88
 89. 89. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 89
 90. 90. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 90
 91. 91. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 91
 92. 92. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 92
 93. 93. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 93
 94. 94. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 94
 95. 95. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 95
 96. 96. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 96
 97. 97. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 97
 98. 98. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 98
 99. 99. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 99
 100. 100. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 100
 101. 101. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 101
 102. 102. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 102
 103. 103. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 103
 104. 104. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 104
 105. 105. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 105
 106. 106. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 106
 107. 107. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 107
 108. 108. Судалгаа Болорцэцэг Хуудас 108
 109. 109. Судалгаа Бат­Ирээдүй Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Батдорж Нас 15 Сургууль Нэр Бат­Ирээдүй Хүйс эр Анги бүлэгАсуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Гэрийн даалгавараа араа хийхэд хэцүү байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 109
 110. 110. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 110
 111. 111. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 111
 112. 112. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 112
 113. 113. Судалгаа Бат­Ирээдүйжижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 9е Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хуудас 113
 114. 114. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 114
 115. 115. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 115
 116. 116. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 116
 117. 117. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 117
 118. 118. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 118
 119. 119. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 119
 120. 120. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 120
 121. 121. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 121
 122. 122. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 122
 123. 123. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 123
 124. 124. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 124
 125. 125. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 125
 126. 126. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 126
 127. 127. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 127
 128. 128. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 128
 129. 129. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 129
 130. 130. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 130
 131. 131. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 131
 132. 132. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 132
 133. 133. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 133
 134. 134. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 134
 135. 135. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 135
 136. 136. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 136
 137. 137. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 137
 138. 138. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 138
 139. 139. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 139
 140. 140. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 140
 141. 141. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 141
 142. 142. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 142
 143. 143. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 143
 144. 144. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 144
 145. 145. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 145
 146. 146. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 146
 147. 147. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 147
 148. 148. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 148
 149. 149. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 149
 150. 150. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 150
 151. 151. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 151
 152. 152. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 152
 153. 153. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 153
 154. 154. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 154
 155. 155. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 155
 156. 156. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 156
 157. 157. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 157
 158. 158. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 158
 159. 159. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 159
 160. 160. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 160
 161. 161. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 161
 162. 162. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 162
 163. 163. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 163
 164. 164. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 164
 165. 165. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 165
 166. 166. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 166
 167. 167. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 167
 168. 168. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 168
 169. 169. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 169
 170. 170. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 170
 171. 171. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 171
 172. 172. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 172
 173. 173. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 173
 174. 174. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 174
 175. 175. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 175
 176. 176. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 176
 177. 177. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 177
 178. 178. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 178
 179. 179. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 179
 180. 180. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 180
 181. 181. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 181
 182. 182. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 182
 183. 183. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 183
 184. 184. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 184
 185. 185. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 185
 186. 186. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 186
 187. 187. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 187
 188. 188. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 188
 189. 189. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 189
 190. 190. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 190
 191. 191. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 191
 192. 192. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 192
 193. 193. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 193
 194. 194. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 194
 195. 195. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 195
 196. 196. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 196
 197. 197. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 197
 198. 198. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 198
 199. 199. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 199
 200. 200. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 200
 201. 201. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 201
 202. 202. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 202
 203. 203. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 203
 204. 204. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 204
 205. 205. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 205
 206. 206. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 206
 207. 207. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 207
 208. 208. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 208
 209. 209. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 209
 210. 210. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 210
 211. 211. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 211
 212. 212. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 212
 213. 213. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 213
 214. 214. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 214
 215. 215. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 215
 216. 216. Судалгаа Бат­Ирээдүй Хуудас 216
 217. 217. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Жаргалсайхан Нас 15 Сургууль Нэр Болд­Эрдэнэ Хүйс эр Анги бүлэгАсуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Гэрийн даалгавараа араа хийхэд хэцүү байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 217
 218. 218. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 218
 219. 219. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 219
 220. 220. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 220
 221. 221. Судалгаа Болд­Эрдэнэжижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 9е Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 221
 222. 222. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 222
 223. 223. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 223
 224. 224. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 224
 225. 225. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 225
 226. 226. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 226
 227. 227. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 227
 228. 228. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 228
 229. 229. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 229
 230. 230. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 230
 231. 231. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 231
 232. 232. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 232
 233. 233. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 233
 234. 234. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 234
 235. 235. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 235
 236. 236. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 236
 237. 237. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 237
 238. 238. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 238
 239. 239. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 239
 240. 240. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 240
 241. 241. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 241
 242. 242. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 242
 243. 243. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 243
 244. 244. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 244
 245. 245. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 245
 246. 246. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 246
 247. 247. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 247
 248. 248. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 248
 249. 249. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 249
 250. 250. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 250
 251. 251. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 251
 252. 252. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 252
 253. 253. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 253
 254. 254. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 254
 255. 255. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 255
 256. 256. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 256
 257. 257. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 257
 258. 258. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 258
 259. 259. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 259
 260. 260. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 260
 261. 261. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 261
 262. 262. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 262
 263. 263. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 263
 264. 264. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 264
 265. 265. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 265
 266. 266. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 266
 267. 267. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 267
 268. 268. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 268
 269. 269. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 269
 270. 270. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 270
 271. 271. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 271
 272. 272. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 272
 273. 273. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 273
 274. 274. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 274
 275. 275. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 275
 276. 276. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 276
 277. 277. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 277
 278. 278. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 278
 279. 279. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 279
 280. 280. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 280
 281. 281. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 281
 282. 282. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 282
 283. 283. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 283
 284. 284. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 284
 285. 285. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 285
 286. 286. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 286
 287. 287. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 287
 288. 288. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 288
 289. 289. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 289
 290. 290. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 290
 291. 291. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 291
 292. 292. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 292
 293. 293. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 293
 294. 294. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 294
 295. 295. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 295
 296. 296. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 296
 297. 297. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 297
 298. 298. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 298
 299. 299. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 299
 300. 300. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 300
 301. 301. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 301
 302. 302. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 302
 303. 303. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 303
 304. 304. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 304
 305. 305. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 305
 306. 306. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 306
 307. 307. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 307
 308. 308. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 308
 309. 309. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 309
 310. 310. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 310
 311. 311. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 311
 312. 312. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 312
 313. 313. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 313
 314. 314. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 314
 315. 315. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 315
 316. 316. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 316
 317. 317. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 317
 318. 318. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 318
 319. 319. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 319
 320. 320. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 320
 321. 321. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 321
 322. 322. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 322
 323. 323. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 323
 324. 324. Судалгаа Болд­Эрдэнэ Хуудас 324
 325. 325. Судалгаа Хандмаа Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Өлзийжаргал Нас 15 Сургууль Нэр Хандмаа Хүйс эм Анги бүлэгАсуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Гэрийн даалгавараа араа хийхэд хэцүү байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 325
 326. 326. Судалгаа Хандмаа Хуудас 326
 327. 327. Судалгаа Хандмаа Хуудас 327
 328. 328. Судалгаа Хандмаа Хуудас 328
 329. 329. Судалгаа Хандмаажижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 9е Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 329
 330. 330. Судалгаа Хандмаа Хуудас 330
 331. 331. Судалгаа Хандмаа Хуудас 331
 332. 332. Судалгаа Хандмаа Хуудас 332
 333. 333. Судалгаа Хандмаа Хуудас 333
 334. 334. Судалгаа Хандмаа Хуудас 334
 335. 335. Судалгаа Хандмаа Хуудас 335
 336. 336. Судалгаа Хандмаа Хуудас 336
 337. 337. Судалгаа Хандмаа Хуудас 337
 338. 338. Судалгаа Хандмаа Хуудас 338
 339. 339. Судалгаа Хандмаа Хуудас 339
 340. 340. Судалгаа Хандмаа Хуудас 340
 341. 341. Судалгаа Хандмаа Хуудас 341
 342. 342. Судалгаа Хандмаа Хуудас 342
 343. 343. Судалгаа Хандмаа Хуудас 343
 344. 344. Судалгаа Хандмаа Хуудас 344
 345. 345. Судалгаа Хандмаа Хуудас 345
 346. 346. Судалгаа Хандмаа Хуудас 346
 347. 347. Судалгаа Хандмаа Хуудас 347
 348. 348. Судалгаа Хандмаа Хуудас 348
 349. 349. Судалгаа Хандмаа Хуудас 349
 350. 350. Судалгаа Хандмаа Хуудас 350
 351. 351. Судалгаа Хандмаа Хуудас 351
 352. 352. Судалгаа Хандмаа Хуудас 352
 353. 353. Судалгаа Хандмаа Хуудас 353
 354. 354. Судалгаа Хандмаа Хуудас 354
 355. 355. Судалгаа Хандмаа Хуудас 355
 356. 356. Судалгаа Хандмаа Хуудас 356
 357. 357. Судалгаа Хандмаа Хуудас 357
 358. 358. Судалгаа Хандмаа Хуудас 358
 359. 359. Судалгаа Хандмаа Хуудас 359
 360. 360. Судалгаа Хандмаа Хуудас 360
 361. 361. Судалгаа Хандмаа Хуудас 361
 362. 362. Судалгаа Хандмаа Хуудас 362
 363. 363. Судалгаа Хандмаа Хуудас 363
 364. 364. Судалгаа Хандмаа Хуудас 364
 365. 365. Судалгаа Хандмаа Хуудас 365
 366. 366. Судалгаа Хандмаа Хуудас 366
 367. 367. Судалгаа Хандмаа Хуудас 367
 368. 368. Судалгаа Хандмаа Хуудас 368
 369. 369. Судалгаа Хандмаа Хуудас 369
 370. 370. Судалгаа Хандмаа Хуудас 370
 371. 371. Судалгаа Хандмаа Хуудас 371
 372. 372. Судалгаа Хандмаа Хуудас 372
 373. 373. Судалгаа Хандмаа Хуудас 373
 374. 374. Судалгаа Хандмаа Хуудас 374
 375. 375. Судалгаа Хандмаа Хуудас 375
 376. 376. Судалгаа Хандмаа Хуудас 376
 377. 377. Судалгаа Хандмаа Хуудас 377
 378. 378. Судалгаа Хандмаа Хуудас 378
 379. 379. Судалгаа Хандмаа Хуудас 379
 380. 380. Судалгаа Хандмаа Хуудас 380
 381. 381. Судалгаа Хандмаа Хуудас 381
 382. 382. Судалгаа Хандмаа Хуудас 382
 383. 383. Судалгаа Хандмаа Хуудас 383
 384. 384. Судалгаа Хандмаа Хуудас 384
 385. 385. Судалгаа Хандмаа Хуудас 385
 386. 386. Судалгаа Хандмаа Хуудас 386
 387. 387. Судалгаа Хандмаа Хуудас 387
 388. 388. Судалгаа Хандмаа Хуудас 388
 389. 389. Судалгаа Хандмаа Хуудас 389
 390. 390. Судалгаа Хандмаа Хуудас 390
 391. 391. Судалгаа Хандмаа Хуудас 391
 392. 392. Судалгаа Хандмаа Хуудас 392
 393. 393. Судалгаа Хандмаа Хуудас 393
 394. 394. Судалгаа Хандмаа Хуудас 394
 395. 395. Судалгаа Хандмаа Хуудас 395
 396. 396. Судалгаа Хандмаа Хуудас 396
 397. 397. Судалгаа Хандмаа Хуудас 397
 398. 398. Судалгаа Хандмаа Хуудас 398
 399. 399. Судалгаа Хандмаа Хуудас 399
 400. 400. Судалгаа Хандмаа Хуудас 400
 401. 401. Судалгаа Хандмаа Хуудас 401
 402. 402. Судалгаа Хандмаа Хуудас 402
 403. 403. Судалгаа Хандмаа Хуудас 403
 404. 404. Судалгаа Хандмаа Хуудас 404
 405. 405. Судалгаа Хандмаа Хуудас 405
 406. 406. Судалгаа Хандмаа Хуудас 406
 407. 407. Судалгаа Хандмаа Хуудас 407
 408. 408. Судалгаа Хандмаа Хуудас 408
 409. 409. Судалгаа Хандмаа Хуудас 409
 410. 410. Судалгаа Хандмаа Хуудас 410
 411. 411. Судалгаа Хандмаа Хуудас 411
 412. 412. Судалгаа Хандмаа Хуудас 412
 413. 413. Судалгаа Хандмаа Хуудас 413
 414. 414. Судалгаа Хандмаа Хуудас 414
 415. 415. Судалгаа Хандмаа Хуудас 415
 416. 416. Судалгаа Хандмаа Хуудас 416
 417. 417. Судалгаа Хандмаа Хуудас 417
 418. 418. Судалгаа Хандмаа Хуудас 418
 419. 419. Судалгаа Хандмаа Хуудас 419
 420. 420. Судалгаа Хандмаа Хуудас 420
 421. 421. Судалгаа Хандмаа Хуудас 421
 422. 422. Судалгаа Хандмаа Хуудас 422
 423. 423. Судалгаа Хандмаа Хуудас 423
 424. 424. Судалгаа Хандмаа Хуудас 424
 425. 425. Судалгаа Хандмаа Хуудас 425
 426. 426. Судалгаа Хандмаа Хуудас 426
 427. 427. Судалгаа Хандмаа Хуудас 427
 428. 428. Судалгаа Хандмаа Хуудас 428
 429. 429. Судалгаа Хандмаа Хуудас 429
 430. 430. Судалгаа Хандмаа Хуудас 430
 431. 431. Судалгаа Хандмаа Хуудас 431
 432. 432. Судалгаа Хандмаа Хуудас 432
 433. 433. Судалгаа Даваабаяр Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Баярсайхан Нас 15 Сургууль Нэр Даваабаяр Хүйс эр Анги бүлэгАсуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Гэрийн даалгавараа араа хийхэд хэцүү байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 433
 434. 434. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 434
 435. 435. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 435
 436. 436. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 436
 437. 437. Судалгаа Даваабаяржижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 9е Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 437
 438. 438. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 438
 439. 439. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 439
 440. 440. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 440
 441. 441. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 441
 442. 442. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 442
 443. 443. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 443
 444. 444. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 444
 445. 445. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 445
 446. 446. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 446
 447. 447. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 447
 448. 448. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 448
 449. 449. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 449
 450. 450. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 450
 451. 451. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 451
 452. 452. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 452
 453. 453. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 453
 454. 454. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 454
 455. 455. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 455
 456. 456. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 456
 457. 457. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 457
 458. 458. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 458
 459. 459. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 459
 460. 460. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 460
 461. 461. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 461
 462. 462. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 462
 463. 463. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 463
 464. 464. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 464
 465. 465. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 465
 466. 466. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 466
 467. 467. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 467
 468. 468. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 468
 469. 469. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 469
 470. 470. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 470
 471. 471. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 471
 472. 472. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 472
 473. 473. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 473
 474. 474. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 474
 475. 475. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 475
 476. 476. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 476
 477. 477. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 477
 478. 478. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 478
 479. 479. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 479
 480. 480. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 480
 481. 481. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 481
 482. 482. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 482
 483. 483. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 483
 484. 484. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 484
 485. 485. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 485
 486. 486. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 486
 487. 487. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 487
 488. 488. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 488
 489. 489. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 489
 490. 490. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 490
 491. 491. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 491
 492. 492. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 492
 493. 493. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 493
 494. 494. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 494
 495. 495. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 495
 496. 496. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 496
 497. 497. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 497
 498. 498. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 498
 499. 499. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 499
 500. 500. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 500
 501. 501. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 501
 502. 502. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 502
 503. 503. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 503
 504. 504. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 504
 505. 505. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 505
 506. 506. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 506
 507. 507. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 507
 508. 508. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 508
 509. 509. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 509
 510. 510. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 510
 511. 511. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 511
 512. 512. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 512
 513. 513. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 513
 514. 514. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 514
 515. 515. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 515
 516. 516. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 516
 517. 517. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 517
 518. 518. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 518
 519. 519. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 519
 520. 520. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 520
 521. 521. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 521
 522. 522. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 522
 523. 523. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 523
 524. 524. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 524
 525. 525. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 525
 526. 526. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 526
 527. 527. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 527
 528. 528. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 528
 529. 529. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 529
 530. 530. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 530
 531. 531. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 531
 532. 532. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 532
 533. 533. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 533
 534. 534. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 534
 535. 535. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 535
 536. 536. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 536
 537. 537. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 537
 538. 538. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 538
 539. 539. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 539
 540. 540. Судалгаа Даваабаяр Хуудас 540
 541. 541. Судалгаа анализ Та гэртэй компьютертэй юу? Овог Хүйс Сургууль Анги бүлэг Нэр Нас a. ТиймТогоотогтох Болорцэцэг 15 эм 44 9е 1Батдорж Бат­Ирээдүй 15 эр 44 9е 1Жаргалсайхан Болд­Эрдэнэ 15 эр 44 9е 0Өлзийжаргал Хандмаа 15 эм 44 9е 1Баярсайхан Даваабаяр 15 эр 44 9е 1 Нийт 4 Хуудас 541
 542. 542. Судалгаа анализгэртэй компьютертэй юу? Та гэртээ интернеттэй юу? Та нөүтбүүктэй юу? Та гэртээ номын сантай юу? b. Үгүй a. Тийм b. Үгүй a. Тийм b. Үгүй a. Тийм b. Үгүй 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3 1 4 3 2 Хуудас 542
 543. 543. Судалгаа анализГэрийн даалгаварааa. Тийм b. Үгүй 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 Хуудас 543
 544. 544. Судалгаа график Та гэртэй компьютертэй юу? Та гэртээ интернеттэй юу? Та нөүтбүүктэй юу?Тийм 4 2 1Үгүй 1 3 Цахим судалгаа анализ 1 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Та гэртэй компьютертэй юу? Та гэртээ интернеттэй юу? Та нөүтбүүктэй юу? Та гэртээ номын сантай юу? Хуудас 544
 545. 545. Судалгаа графикТа нөүтбүүктэй юу? Та гэртээ номын сантай юу? Гэрийн даалгавараа 3 2 4 2 3гаа анализ 1 Тийм ҮгүйТа гэртээ номын сантай юу? Гэрийн даалгавараа Хуудас 545

×