Criterii de selectie

1,272
-1

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,272
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Criterii de selectie

 1. 1. Informatii preliminare finantare Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” MĂSURA 312Valoarea maximă a fondurilor nerambursabilePrin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalulcheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea însectorul transportului rutier;200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi comerciale cu capital privat carepot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru persoanele fizice care declară că se vorautoriza ca întreprindere individualăToate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie menţionatemai jos. Nr. Criteriu de selectie Punctaj Crt. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finanţare – Secţiunea C – Finanţări nerambursabile – solicitate şi / sau obţinute. Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data Notificării beneficiarului cu privire la plăţile efectuate pentru investiţia similară şi data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani. 1 15 Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani. Activităţi similare înseamnă acelaşi tip de investiţie (ex: a beneficiat de SAPARD pentru meşteşuguri şi aplică şi prin FEADR tot pe meşteşuguri, atunci nu primeşte punctaj, iar în cazul în care aplică pentru croitorie pe FEADR, atunci primeşte punctaj). Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul şi data înfiinţării solicitantului): Pentru micro-întreprindere de tip start-up-uri cât şi pentru micro- întreprinderile în funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puţin un loc de muncă raportat la 25.000 euro. Formula: 2 Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă 10 nou create<=25000 Euro, proiectul primeşte punctaj, Dacă valoareea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create>25000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate. 3 Proiecte care promovează activităţi mesteşugăreşti, de artizanat. Maxim Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 10 prezent şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ (descrierea proiectului) şi se aplică pentru proiectele care-şi propun crearea sau dezvoltarea de activităţi mesteşugăreşti, iar în cazul 1
 2. 2. Informatii preliminare finantare Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” MĂSURA 312Nr. Criteriu de selectie PunctajCrt. modernizărilor, şi în baza documentului 15.1, respectiv, declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită finanţarea eliberată de primarul localităţii respective (numai pentru PFA/ întreprindere familială/ Întreprindere Individuală), doar pentru meseriile tradiţionale artizanale - pentru reprezentantul legal/ beneficiar. Activitate meşteşugărească – vezi definiţia din dicţionar. Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi propun prin proiect crearea sau dezvoltarea de activităţi mesteşugăreşti, de artizanat. Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei aferentă activităţilor meşteşugăreşti în valoarea totală eligibilă a proiectului Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 40 de ani la data depunerii proiectelor. Verificarea se face în baza actului de identitate pentru: Persoană fizică care declară că se va autoriza în persoana fizică autorizată sau întreprindere individuală. Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. Întreprindere individuală, întreprinzător persoană fizică cu vârsta 4 sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 20 Medic titular care îşi exercită profesia în cadrul unui cabinet medical individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. Medic veterinar cu drept de liberă practică, organizat ca PFA şi care funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare. În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta acesteia. 5 Micro-întreprinderi nou înfiinţate (start-up-uri – vezi dicţionar) v Micro-întreprindere nou înfiinţate (start-up), cu excepţia celor ce îşi propun servicii de mecanizare (cod CAEN 0161, 7731) 25 p Micro-întreprindere nou înfiinţate (start-up), ce îşi propun investiţii în servicii de mecanizare (cod CAEN 0161, 7731) O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă 5 este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali. 2
 3. 3. Informatii preliminare finantare Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” MĂSURA 312 Nr. Criteriu de selectie Punctaj Crt. 6 Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare 10 Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii Maxim 7 Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea 10 investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului. TOTAL 100Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocatepe sesiune.Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal:Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoareaeligibilă a proiectului, în ordine crescătoare.Dacă şi după aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şiaceeaşi valoare, toate aceste proiecte vor primi finanţare.ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prininvestiţie atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şipentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii Prezentarea originalelor la Document Original Copie depunerea proiectuluiStudiul de Fezabilitate pentru proiecte care prevăd Original Copie Nu este cazullucrări de construcţii şi/ sau montaj (Anexa 2 dinGhidul solicitantului)ATENŢIE! În cazul proiectelor care prevădmodernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimulde exploatare a construcţiei existente, se ataşează laStudiul de Fezabilitate Expertiza tehnică despecialitate asupra construcţiei existente şiRaportul privind stadiul fizic al lucrărilor.sauMemoriul justificativ pentru proiecte care nu prevăd 3
 4. 4. Informatii preliminare finantare Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” MĂSURA 312 Prezentarea originalelor la Document Original Copie depunerea proiectuluilucrări de construcţii şi/ sau montaj (care nunecesită eliberarea certificatului de urbanism-Anexa3 din Ghidul solicitantului)Atenţie!În situaţia în care se regăsesc în Studiul deFezabilitate/ Memoriu justificativ informaţii identicedin alte proiecte similare, se poate decidediminuarea cheltuielilor de la cap.3 -Cheltuielipentru proiectare sau neeligibilitatea în cazul încare nu se dovedeşte o particularizare la specificulproiectului.În cazul în care solicitantul realizează în regieproprie construcţiile în care va amplasa utilajeleachiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile curealizarea construcţiei vor fi trecute în coloana„neeligibile", va prezenta Certificatul de urbanism şiva întocmi Studiu de Fezabilitate.În cadrul documentului se vor regăsi obligatoriuurmătoarele elemente: -codul CAEN al firmei de consultanţă trebuie mentionat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ.Ddevizul general şi devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi să poarte stampila elaboratorului documentaţiei existenţa „foii de capăt", care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului. -detalierea capitolului 3 - cheltuieli pentru proiectare şi engineering şi capitolul 5 - organizare de şantier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.-părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri deamplasare în zonă, planul general, relevee, secţiunietc.), să fie semnate, ştampilate de către elaboratorîn cartusul indicator.-în cazul în care investiţia prevede utilaje cu 4
 5. 5. Informatii preliminare finantare Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” MĂSURA 312 Prezentarea originalelor la Document Original Copie depunerea proiectuluimontaj, solicitantul este obligat să evidenţiezemontajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic dinBugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajuleste inclus în oferta/ factura utilajului sau serealizează în regie proprie (caz în care se vaevidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile")- Estimarea privind forţa de muncă ocupată prinrealizarea investiţiei, prevăzută în capitolul 7.2 dinSF/ cap.3.2 din MJ, are în vedere doar locurile demuncă nou create, cu normă întreagă, pentrupersonalul implicat direct în activităţi de producţie/servicii (personalul muncitor - direct productiv şicel mult un loc de muncă indirect productiv).Situaţiile financiare (bilant, cont de profit şi pierderişi formularele 30 şi 40, precedente anului depuneriiproiectului înregistrate la Administraţia Financiară /însoţite de confirmarea depunerii emisă de OficiulRegistrului Comertului (în conformitate cu prevederileNormelor de închidere a exercitiului financiar 2009) încare rezultatul operaţional (rezultatul de exploataredin bilanţ) să nu fie negativ.Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituridin exploataresauPentru persoane fizice autorizate, întreprinderi Copie Copie Daindividuale şi întreprinderi familiale:Declaraţie specială privind veniturile realizate înanul precedent depunerii proiectului înregistrată laAdministraţia Financiară/ însoţită de confirmareadepunerii emisă de Oficiul Registrului Comerţului încare rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ;sauDeclaraţia de inactivitate înregistrată laAdministraţia Financiară/ însoţită de confirmaredepunere emisă de Oficiul Registrului Comerţuluiîn cazul solicitanţilor care nu au desfăşuratactivitate anterior depunerii proiectuluiDocumente pentru terenurile şi clădirile pe/ în Copie Copie Dacare sunt/ vor fi realizate investiţiile:actul de proprietate asupra terenului 5
 6. 6. Informatii preliminare finantare Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” MĂSURA 312 Prezentarea originalelor la Document Original Copie depunerea proiectuluisaualt document încheiat la notariat, care să certificedreptul de folosinţă al terenului: contract deînchiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri defolosinţă conform legii) pentru terenul pe care se varealiza investiţia, pe o perioadă de cel putin 10 anide la data depunerii Cererii de Finanţare.şi, în cazul dreptului de folosinţă prin concesionare,adresa emisă de concedent care să specificedacă pentru suprafaţa concesionată există solicităriprivind retrocedarea sau diminuarea, şi dacăda, să se menţioneze care este suprafaţasupusă acestui proces.şiPentru clădiri:Document care să ateste dreptul de proprietateasupra clădriisaualt document încheiat la notariat care să certificedreptul de folosinţă asupra clădirii, contract deînchiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri defolosinţă conform legii) pentru clădirea în care se varealiza investiţia, pe o perioadă de cel putin 10 anide la data depunerii Cererii de Finanţare, numai încazul în care proiectul se referă la dotarea /achizitionează echipamente / utilaje, amenajareaclădirii în această situaţie fiind consideratăcheltuială neeligibilă.şi, în cazul dreptului de folosinţă prin concesionare,adresa emisă de concedent care să specifice dacăpentru cladirea concesionată există solicitări privindretrocedarea.ATENŢIE! Pentru construcţiile definitive solicitantultrebuie să prezinte documente care să certificedreptul real principal (drept de proprietate, uz,uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin:contract de vânzare-cumpărare, de schimb, dedonaţie, certificat de moştenitor, act administrativde restituire, hotărâre judecătorească)/ contractde concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991,modificată şi completată, asupra terenului pe careurmează a se realiza investiţia.Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definiteconform Legii nr. 50/ 1991, modificată şi completată,solicitantul poate prezenta şi un contract de 6
 7. 7. Informatii preliminare finantare Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” MĂSURA 312 Prezentarea originalelor la Document Original Copie depunerea proiectuluicomodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului.Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construirepentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacăeste cazul, de actul de transfer a dreptului şiobligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi ocopie a adresei de înştiinţare, conform modeluluidin Ghid.Adeverinţă conform Protocolului încheiat întreAPDRP şi ANPM sauAcord de mediu însoţit, dacă este cazul, de studiul deimpact, eliberate de Autoritatea competentăpentru protecţia mediuluiDeclaraţie pe proprie răspundere a solicitantului(Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului), dată dereprezentantul legal de proiect, că va asiguracofinanţarea proiectului, cu precizarea sursei decofinanţare. Original Copie Nu este cazulDocument de la bancă cu datele de identificare alebăncii şi ale contului aferent proiectului FEADR(denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului încare se derulează operaţiunile cu APDRP). Nu esteobligatorie deschiderea unui cont separat pentruderularea proiectului.Certificate de atestare fiscală, Copie Copie Daemise în conformitate cu art. 112 şi 113 din OG 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală,republicată, de către:a)Organul fiscal competent din subordinea DirecţiilorGenerale ale Finanţelor Publice, pentru obligaţiilefiscale şi sociale de plată către bugetul generalconsolidat al statului;b)Autorităţile administraţiei publice locale, în razacărora îşi au sediul social şi puncte de lucru (dupăcaz), pentru obligaţiile de plată către bugetul local(numai în cazul în care solicitantul este proprietarasupra imobilelor).Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsadatoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale,sociale sau locale" sau bararea rubricii în care artrebui să fie menţionate.) Atentie! Certificatul de 7
 8. 8. Informatii preliminare finantare Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” MĂSURA 312 Prezentarea originalelor la Document Original Copie depunerea proiectuluiatestare fiscală va avea obligatoriu completatăsecţiunea C-Informaţii pentru verificarea eligibilităţiipersoanelor juridice pentru accesarea fondurilorexterne nerambursabile, pct.a): diferenţa dintreobligatiile de plată restante cuprinse în sectiune A şisumele menţionate la secţiunea B trebuie să fie egalăcu 0 (zero).Graficul de eşalonare a datoriilor, în cazul în careaceasta eşalonare a fost acordatăNotificare, care să certifice conformitatea proiectuluicu legislaţia în vigoare pentru realizarea investiţiei înconformitate cu proiectul verificat de DSVSAjudeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti,unitatea va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoarepentru domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţaalimentelor.Avizul sanitar privind constatarea conformităţii Copie Copie Daproiectului cu condiţiile de igienă şi sanatate publicăSauNotificare privind constatarea conformităţiiproiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publicăSauNotificare că investiţia nu face obiectul evaluăriicondiţiilor de igienăPentru unităţile care se modernizează şi se supun Copie Copie Daautorizării/ avizării conform legislaţiei în vigoare:Autorizaţia Sanitară/ Notificarea de constatare aconformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emisăcu cel mult un an înaintea depunerii Cererii deFinanţare şi/sauAutorizaţia Sanitar-veterinară/ Dovadaînregistrării pentru siguranţa alimentelor/Notificare de constatare a conformităţii unităţii culegislaţia sanitar veterinară şi siguranţaalimentelor, emise cu cel mult un an înainteadepunerii Cererii de FinanţareAtenţie! Pentru unităţile în care se desfăşoarăactivităţi de asistenţă medical - veterinară (cabinetmedical -veterinar, clinici medical - veterinare, spitale 8
 9. 9. Informatii preliminare finantare Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” MĂSURA 312 Prezentarea originalelor la Document Original Copie depunerea proiectuluiclinice veterinare) nu se va solicita acest document(conform prevederilor art. 1(2) din Norma sanitarveterinară aprobată prin Ordinul 16/2010). ŞiNota de constatare privind condiţiile de mediu,emisă cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii deFinanţareCertificat constatator emis de Oficiul RegistruluiComerţului care specifică faptul că solicitantul arecodul CAEN conform activităţii pentru care solicităfinanţare, existenţa punctului de lucru în spaţiul rural(dacă este cazul) şi că nu se află în proces de Copie Copie Dalichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990,republicată), reorganizare judiciară sau faliment,conform Legii 85/2006 cu modificările şi completărileulterioareDeclaraţia pe propria răspundere că îşi va deschidepunct de lucru în spatiul rural, cu codul CAEN al Original Copie Nu este cazulactivităţii pentru care solicită finanţare, când vaîndeplini condiţiile, conform legislaţiei în vigoare(pentru investitii noi) dacă este cazul).ŞiDeclaraţia privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor (Anexa 4.2 din Ghidul Original Copie Nu este cazulsolicitantului)Aceasta tebuie să fie semnată de persoanaautorizată să reprezinte întreprindereaCertificatul de înregistrare eliberat de OficiulRegistrului Comerţului conform legislaţiei în Copie Copie Davigoare.sauCertificat de înregistrare în Registrul unic al Copie Copie Nucabinetelor medicale umane/ veterinareRaport asupra utilizării programelor de finanţare Original Copie Nu este cazulnerambursabilă (obiective, tip de investiţie, listacheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului,perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant,pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programede finanţare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru 9
 10. 10. Informatii preliminare finantare Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” MĂSURA 312 Prezentarea originalelor la Document Original Copie depunerea proiectuluiaceleaşi tipuri de investiţii.Angajamentul Persoanelor fizice prin care seobligă să se autorizeze (cu un statut minim depersoane fizice autorizate) în termen de 60 zilecalendaristice de la data primirii Notificării privindselectarea cererii de finanţare şi semnareacontractului de finanţare (Vezi Anexa 4.5).Angajamentul se ataşează Cererii de Finanţare şi vacuprinde precizarea că se va înregistra în spaţiulrural şi că în termen de 60 zile calendaristice de ladata primirii notificării privind selectarea cererii definanţare şi semnarea contractului de finanţare, Original Copie Nu este cazulsolicitantul va prezenta documentul/ documentelecare certifică dreptul de funcţionare ca cel puţinpersoană fizică autorizată conform OUG 44/2008 şiOUG 38/2009 privind desfăşurarea activităţiloreconomice de către persoanele fizice autorizate,întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.În caz de neprezentare în termen a acestordocumente contractul de finanţare nu se va încheia,dacă este cazul.Copie dupa diploma de studii/ dovada deţinerii de Copie Copie /aptitudini manageriale/ marketing sau în acord cu Originalactivitatea propusă prin proiect (experienţa / cursuride formare profesională absolvite cel puţin la nivel deiniţiere, cursuri de calificare, (poate fi şi o persoanădin cadrul societăţiipentru care va prezenta document care să certificepoziţia în societate – carte de muncă, acţionar)certificat sau adeverinţă prin care se dovedeşteabsolvirea unei instituţii de învăţământ, certificat deabsolvire a unei forme de pregătire profesionalăorganizată în condiţiile legii, în vigoare la dataeliberării acestuia, cartea de meşteşugar, carnetulde muncă al solicitantului), declaraţie de notorietatecu privire la abilitatea de a desfăşura activitateapentru care se solicită finanţarea eliberată deprimarul localităţii respective (numai pentru PFA/Întreprindere familială/ Întreprindere individuală,doar pentru meseriile tradiţionale artizanale -pentru reprezentantul legal/ beneficiarsau 10
 11. 11. Informatii preliminare finantare Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” MĂSURA 312 Prezentarea originalelor la Document Original Copie depunerea proiectuluiDeclaraţie pe propria răspundere în care să semenţioneze că beneficiarul proiectului saureprezentantul legal de proiect/ o persoană dincadrul societăţii pentru care va prezenta documentcare să certifice poziţia în societate - carte de muncă,acţionar) vor urma un curs de pregătireprofesională, până la finalizarea proiectului,înaintea ultimei plăţi a ajutorului.Declaraţie pe propria răspundere a solicitantuluicu privire la neîncadrarea în categoria<<firmă în dificultate .Declaraţia, semnată de persoana autorizată să Original Copie Nu este cazulreprezinte întreprinderea va fi dată de toţisolicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilorindividuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilorcu mai puţin de 2 ani fiscali.Declaraţie pe propria răspundere a solicitantuluiprivind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de Original Copie Nu este cazulstat şi a ajutoarelor de minimis - Anexa 4.4 dinGhidul Solicitantului.Pentru proiectele aferente codurilor CAEN 0161 şi7731,Precontract care sa ateste prestarea serviciilor de Copie Copie Damecanizare 11

×