ข้อสอบสุขศึกษา ม.1 ชุด1

33,452 views

Published on

Tutor Go Home [ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน]
http://www.tutorgohome.com

1 Comment
26 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
33,452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
26
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบสุขศึกษา ม.1 ชุด1

 1. 1. F ʾ ก F ก F ก ก ก F ก ก ʾ F F ( ) F ก ก กF. F ˈ ก ก. ก ก ก . ก Fก . ก F F ก F F . ˁ F Fก F ˁ. FF ก F ˆ F ก. F . ก . ʾก ก . F. ก ก ก F F ก F ก. Embryo Fetus Ovum Birth . Fetus Embryo Ovum Birth . Ovum Fetus Embryo Birth . Ovum Embryo Fetus Birth. กF ˈ F (Ovum) ก F ก. ก F F F F F . F F ก ก ˈ . F ก F F F ˈ F . F F ˈ F
 2. 2. . F ก F ก ก กก - ʾ F ก F ก. ก ก ก ก F . ก ก ก ก F . F . ก ก ก F ˈ F. ก F ก F กก F ก. ก . ก . F . F F. ก ก ˈ ก ก ก. ก ˅ F . ก F ʾ F F F . ก ʾ F F F . ก ʾ F F F ก. F ก ก F ˈ F F ก. F F ก . F F . F . F ˆ. F F ก ก F ก - ʾ ก. ก . . ก . ก F . ก Fก F ก ก ก. ก ก F . ก ก F . ก ก . ก F ก F . ก ก ก ก ก F ˈ F ก. . F . F . กก
 3. 3. . ก F F F F ก. ก ก ก ก ก F . ก ก ก ก F . ก F ก ก ก F . ก ก ก ก F. F ก F ˆ ˈ ก. ก ʾ F F F F . ก ʾ Fก F . ก ʾ ก F F F F . ก ʾ F F F F. F F F ก ก. F . F BMI F . F ก F ก FF . ˂ ก ก ก F. F ˈ ก F ก ก. ก F F . ก F F - . F F F F . กก ก F F ก ˈ ก. F ก กก F ก. ก . ก . ก F ก F F . F F ก F F ก
 4. 4. . F ʾ ก ˈ F ก. ก ก . ก ก . ก ก . ก ก. F ก F ก. F ก F F F . ก ก F F . F F F . F ก ก ก F ก. ก ก F F ก. F ก F . ก ก F . ก F . F ก F ก. ก F F ก F ก F ก. F ʾ . กก ก F . F F . ก F -. F ˈ ก F F F ก. กF ก . F . ˈ . F. F ก ก ก ก. ก . ˆ ก ก . F . ก F
 5. 5. . F F F ก F Fก ก ก. F . Fก . ˁ .. F ก. ˈ F . ˈ ก F . ก F F F F ˈ . F ก ก. ก F ก ก. ก F F . ˆ ก ก ก F . F F F Fก F . ก FกF กF F ก ก. ก ก F F F ก ก. F F . . F F F . F ˈ F F. F ก ก ก ก ก. ˂ F ˆ . F ก ก . Fก F . F. F F ก F ก. ˈ ก ก ก . ˈ ก ก ก F . ˈ ก ก F . ˈ ก ก F F
 6. 6. . F ˈ F ก F ก. ก F ก . ก F ก . ก F . ก F. F ก F ก. กก ก F F . F F . F F . F ˈ F F F ก. ก F F F F ก F ก ก. F . ˈ F . F F . Fก ก F. F F ก F ก F ก. F Fก ก F . ˂ ก ก F . กF F F ก ก F . F F F. ก F ก ก F F F ก ก. ก F . ก F F . ก Fก . ก F ก ก ก F F. ก F ก ก F ก. F F ก . ก กF ก . F ก F ก F . F ˈ F
 7. 7. . ก ก กก F F F ก. . F ก ก . ก กF ก . F F. F F F F ก F F ก ก. . . .. F F F F ก. ʽ ʾ F . F F . ก F ˀˉ . F ก. ก F ก F F F F ก ก. . F ˈ F . F F ก F . ก ˁ F F F F. ก ˂ ก F Fก F F ก. F ก F . F F . ก ก F F F ก . ก ก F ก F. ก ˂ ก F F F ก กก FกF F ก. ก . Fก F F . F ˁ ก F F . ก ก F Fก F
 8. 8. . ก F ˈ ก F ˁ ก. F . ก . . F ก ก. F F F F ก F ก. ก F F ˈ . ก ก F . ก ก . ก F. ก F F ก ˈ ก F ก F F ก. . . ก . ก. F ก F F ก ก. . ก . . ก. F F F ก ก. . . . ก. ก F ก F ก. ก . . ก ก . ก ก. ก ก F F ก. ก ก F F ก . - กF . ก F ˈ ก . ก F. ก ก F ก. ก . . .
 9. 9. . ก ˂ ก ก. F . F . F F . F. ก ก ก ก. F . F . . F. ก ก ก ˆ ˈ ก F ก. . ก ʽ ก ʽ . Fก ก . ก กก ก. ก ก ก F ก. . . .. F F กF F ʾ ก. . . . . . . . . . . .. ก กก ก F ก F ก F ก. F . FF . ˈ . F ก. ก ก ก. ˄ F ˆ . F Fก F . กF Fก F F F . F ก F ก
 10. 10. . F ˈ ก ก F ก. F . ˆ . . F. ก ˁ ก F F ก F ก. F ก . F . . ก. ก กก ก ˈ F ก. ก . F F . . ˂ ก ก ก F. F ก F ˈ ʽ ก F ก. . ʽ . .. F ˈ F ก ก. F . F F . F F . F. ก F ก F F ก F ก. Anemia . Migrain . Thalassemia . Bird Flu. F ˈ ก ก F ก. ก F . ˈ ก F . F F ก . ก ก. ก F ก F ก ˈ F ก. F . . Fก F . F F
 11. 11. . ก F F ˈ F ก. F . ก . F . ก F. ก ʿก ก. ก . ก . ก - . ก กก ก. ก กก ก F F ก F ก. ก กก ก . กก ก . กก ก ก F F . กก ก. ก ก กF F ก. F F ก . F F ก . F ก ˆ . กF ˆ F. ก ก ก ก. F F . F ก . F .. F F กก F ก. . ก . ก . ก F. WHO ( Fก ก) ก F ʾ ˈ ʾ ก ก. . . . . . . . . . . .
 12. 12. . ก ก ก F F ก. ก ʿก . ก F ก . ก F ก F . ก F. ˆ F F F ก. ก . F . F ก . ก. F ˈ ก ˆ ก ก. ก F F . ก ก . ก F . ก ˆ. ก F ก ˈ ก ก. F กF . F ก . F ก F . F ก. ก F F F F ก F F ก F F ก. F . . . ก. F F ก F ก F ก. . F F . ก F . ก ก. ก F F ˈ ก ก ก. ˈ F F . ก . ˁ ˈ . ก F F ก F. ก F F ก. F F . F F F ก . F F . ก F F ก
 13. 13. . F ก. ก . F . F . ก. ก ก F ก. . . ˂ ก . F F F ก F. F ก ก ก ก ก. F . . F F F ก F .. ก ก กF ก ก. ก F F . ʽ F F F . ก ก ก . F F F ก F F. ก ˂ ก กก ก ก F ก. Fก . F . Fก F ก . F F. ก ก F F ˈ ก ก. ก . ก . ก . ก F. F FกF ˈ ก F ก ก. . F . .
 14. 14. . ก ก F ˈ ก ก ก. ก . ก ก . . ก ก. ก . ˈ F F ก. ก ก F F . ก ก ˂ ก F . ก ก ก ก F ก . ก ก ก. ก F ก F ก ก. . . F . ก. F ก กก กก ก ˆ ก. F . F . F . ก F F. ก. F ˁ . F . . F. ก ก F กก F ก ก. ʾ F . ก F . F . F. ก Fก F ก. . . F ก . ก F
 15. 15. . ก ก F F ก. . F . .. F F F F F ก. F กF ʾ . F กF ʾ . F กF ʾ . F กF ʾ. F F ก F ก ʾ ก. ʾ . ʾ . ʾ . ʾ. F ก ก F F ก. . . . F ก F ก F ก F ก ก F F. ก ก F ก ก ˄ F ก ก. . . .. ก กF F ก F ก. . . .. ก ก F ก. . . . . ก ก ก ก. . . .
 16. 16. F ʾ ก F ก F ก ก ก F ก ก ʾ F F ( ) F ก ก กF. . . . . . . ก. . .. . . . . ก. . . . . . ก. . . . . . . . . . ก. . . . ก. . . . . . . . . . ก. . . . . . . . . . . . ก. . . . . . . . . . . . ก. . . . ก. . ก. . . . . . ก. . . . ก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ก. . ก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ก. . . . . . . . . . . . ก. . ก. . . . . . ก. . . . ก. . . . ก. . . . . . .
 17. 17. Credit : http://www.TutorGoHome.com

×