ข้อสอบพระพุทธศาสนา ชุด1

11,452
-1

Published on

Tutor Go Home [ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน]
http://www.tutorgohome.com

Published in: Education
2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
11,452
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
145
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ชุด1

 1. 1. F ʾ ก F ก F ก ก F ก ʾ F F ( ) F ก ก กF. F F Fก ก F ก. ˈ F F ก . ˈ F F ก . ˈ F F ก . ˈ F F ก. ก ก ก F ก F กก - F F ก. ก ก ʽ ก F ˈ ก Fก . ก F F ก F . ʽ ก ก ก F F F F . F Fก ก ก ก Fก F. F F ก ก ก. Fก ก . F . F ก . F. ก Fก F ก F กF ก. ก . ก . ก . ก
 2. 2. . F ˈ Fก F F ก ก F F ˈ กF F F ก. ก F . กก F ก F . ก ก F . F F F กF. ก ก F ˈ ก. ก . ก . ก . ก. ก ก ˂ ก ก F ก F F ก ก F ก ก. ˈ F ก . กก F F . ˈ ก F F . F. F F F F ก F ก ก F ก. ก ก ก . ก . ก . ก F. ก F F ก ก ก. . F F F . F ˈ . F Fก . ก F ก ก. F F F . F F Fก . F F . F กก F
 3. 3. . กก ก Fก F ก ก. ก ˆ . ก . .. F F F ก F ก. ก F F . ก F . F F . F. ก F ก ˈ F ก F F ก. ˈ F . Fก ก ก ก F . ˈ F F . F ˈ FF F F. F ก F ˈ ก F F ก. F . . . F ก. ก ก F F F F Fก F F ก. ก . ก ˈ F . ก F ก . ก ก F F. F F ก F ก Fก ˈ ก. ก F F . F กก F ก F . F F ก . ก F F F
 4. 4. . ก F ก Fก ก. ก . ก . ก . ก ก. F ก F F F F ก. ก ˈ ก . ก ˈ ˆ . ก ˈ . ก ˈ Fก F. F ก ก F F ก F F ก. . ก . .. F ก F F ก F ก ก ก ก. F . ˈ F . F F . F ก ก. ก ก F F ก ก F F ก ก ก. F F . ก F ก F . F ก . Fก. ก ˈ F ก F ก. . . .. F F ก ˈ ก F ก ก. F . . .. ก F F กF ˆ F ˆ ก. . . .
 5. 5. . F ก ก ก F ก. F F F F ก F . F F ก . F F ก F . F F F F ก F. F F ˈ F ก ก ก. . F . F . F F. ก กF F F ʽ ก ก F F ˆ F F กF F ก กF ก F ก. ก . ˆ . ˆ .. F F F ก. ˈ ก . ˈ ก . ˈ ก ก . ˈ ก ก. F F ก F F F ก F ก. ก . ก ก F . ก . ก F. ก ก ก ก F F ก F ก. . . ก . ก. ก ก F F ก F F ˈ F ก. ก ก F ก F กF . ˆ F Fก F ก . ก ˈ กก . F F ก F กF
 6. 6. . ก F F F ก ก F ก F ˈ F ก. F ก F . ก ˆ . ˈ F . ก F. ก F ก ˈ ก F ก ก. ก F F . F F F FF . F ก F F กF . Fก F ก. ก F F ก ก ก F ก ก F ก. ก . ก . ก . ˆ ก. F F F F ก. F F F ก F F . F ก ˂ F . F ก F . ˈ F ก. F ˈ F ก. ˆ . F . ก .. ก F F ˈ ก. F FF ก . ˂ ก F ก . F F ˈ ก F . FFก ก ก ก ˈ. F F F ก F ก. ˈ . F กFF . F . ก
 7. 7. . F ˈ ก ก. ก F . ก ˄ F F กF ก F F . F กF ก F . F กก F F. F F ˈ ก ก ก F ก. . . ก . F F. ก ˈ ก F F F ก กF ก. F . F ก . ก . F ก. ˆ ˈ Fก F F ก F F ก. F ก . F ก . F ˆ ก . F ก. F F F กก F ก. ˈ ก . Fก F ก . F ก F ก ก . F. ก F F กF F ก F F ก ก ก. . ก . .. ก ˆ ก. . . . ก
 8. 8. . ก F ˈ F ˆ ก. F ˂ F F . ˆ F . ก F F . ก F F ก. ก. . F . ก .. F ก ก. . กF . . กก. กก ก F ก F ก. . . .. Fก ˈ ก ก. . F . .. F F F F ก ก F ก. F F F F . F F . F F F ก F . ʽ ก F F F ก. ก. F F F F . ʽ ก F F ก ก F . ʽ ก F F F F F F . ʽ ก F ก ก
 9. 9. . F F ˈ F F ˈ F ก ˈ ก. ก ก ก F ก . F ก F . F ก F . ก ก F ก. F F F ก F ก. F - F . F - F ก . F - F ก . F ก - F. F ก F F F F F ก F ก. ก ก F ก . ก ก F ก . ก ก F ก . ก ก F ก. ก ก F ˈ F ก. F . F . ก . ก. ก ʿก ก F ก. ก ก . ก ก . ก ก F - ก . ก F F ˂ F. F F F ก ʿก F F ก. ก ก - . ก ก F - ก . ก ก - . ก ก F F F
 10. 10. . F ก ʿก F F ก. F . กF . F ก . F ก ˆ. ก F F F ก ˆ กF ก. ˆ . ˆ . ˆ . ˆ. ก ˆ F F ก ก. ˆ . ˆ . ˆ . ˆ. F F Fก ˆ ก ก. . ˆ . ก . F F F. F F F ก ก. F F F Fก . ก F F ˂ . F ʿก F ก F F F F F . F ก F F. F ก F F ก. F ก F ˈ . F ก F ˈ กF . F ก F . F ก F ˈ กF. ก F ก ก ก F ก F F ก F ก. F F กF . ก . ก ก ก F F . ก F F
 11. 11. . F F F ก ก. Fก F . Fก ก ก F . กF F ก F . Fก ก. F ก ก. . . . กF. F F F F ก. ˈ F . ˈ F ก F . ˈ F ก F . ˈ F ก Fก ก. ก F ก F F ก. F Fก . F F ก ก . F ก ก F ˈ . F F Fก F ก ก ก ก. F ก ก ก. F . F F ก . ก F F ก . ˂ ก F ก ก
 12. 12. F ʾ ก F ก F ก ก F ก ʾ F F ( ) F ก ก กF. . . ก. . . . . . .. . . . . . . ก. . . . . . . . ก. . . . . . . . ก. . . . . . ก. . . . . . . . ก. . . . . . ก. . . . ก. . ก. . . . ก. . . . ก. . . . . . . . ก. . . . . . . . . . . . . . ก. . . . ก. . . . . . . . ก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ก. . . . . . ก. . . . . . . . . . . Credit : http://www.TutorGoHome.com

×