ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 ชุด1

11,193
-1

Published on

Tutor Go Home [ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน]
http://www.tutorgohome.com

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 ชุด1

 1. 1. 1 F ʾ กF ก F F ก F F ก ʾ 1 F 100 F (100 ) F ก ก ก F1. F ก F F ก ก. ก ก ก ก F . Fก ก F F . ก ก F กก ˈ ก ก F . ก F F2. ก ˆ ก F กก ˈ ก. . . F . ก3. F ก F กF ก. Fก . F F ก . F FF F . F ก F ก4. F F ˈ F F ก. . F . ก . ก F5. F F ก. . . F . F
 2. 2. 6. F กF ก F ก ก ก ก. F F ก . F F FF F F ก . F ก F FF F F ก . F FF F F7. ก กF - F ก F ก. F . . F . F ก F8. F F ˈ ก ก ก. 2 . ก F . ก . ˈ F ก กF ก F9. ก F ก F ก. F . ก F F . ก F F ก . ก F F10. F F ก. 1 - 5 . 10 - 20 . 10 - 100 . F กF 111. ก F F F ก ก. . ก . F . F ก12. F ˈ ˆ ก ก ก F F ก. . ʽ F . ʽ F . กF F ก F
 3. 3. 13. ก ˂ F F ˈ ก ก F ก ก ก. ˈ Fก ก FF . F กก ก FF ˂ . ʽ F ˈ F ก F . F ก F ˈ ˆ ก ก FF14. F ก ˂ F Fก F 1. F F 2. F ก F 3. F 4. ก. 1 → 2 → 3 → 4 . 3→2→1→4 . 4→3→2→1 . 3→2→4→115. F F ก ʽ F F F ก. . ก . ก . ก16. ก FF ˈ F F F ก. ก ก . ก . ก F . ก17. F F F ก F F ก ก. ก . ก . F ก . F F18. F F ก ก ก ก. . ก . ก F . ก ก19. ก ˈ Fก ก ก ก. ก . ก . ก FF . ก ก F
 4. 4. 20. ก ก ก. F . . ก กF . ก F21. F ก F ก F F F ก F ก. ก . ก F F . ก FF . ก F F F ก22. ก F F ˈ ก F ก. . ก . F ก . F F23. ก ก กก ก F ก. ก . ก ก . ก F . ก24. F ก F F ก F ก. ก F ˈ ก F . ก F F ˈ ก F . ก F ˈ ก F F . ก F F ˈ ก F25. F Fก F F ก. ก . . . ก26. ก ˈ ก F ก. . . ก .27. ก ก ˈ ก F ก. . . ก .
 5. 5. 28. ก ˈ ก F F ˈ กF F กF ก. . . .29. F F ก F ก. ก . ก ˈ . ก ˂ . ˈ ก -30. F F ˈ ก. ก ˂ . ก . ก ˁ . ก31. F ˈ ก. ก . ก ก . ก ก .32. ก F F ˈ ก F ก F ˈ ก. F ก ก . F ก F ก . F F ก . F F F ก33. ก F F ก ก ก ก ก. ก ก . F . .34. F ก F ก. ก ˈ ก . ก ก F ก . F ก F F . F ก F F
 6. 6. 35. F กF ก F ก ก ก. F ก . กก F 2 . F F . ˈ ˈ ก ก F ก F A, B, C D ก F ก ʾก F (cm) (cm) A 3 15 B 5 15 C 7 15 D 9 1536. F ก F ก F ก. A ก F F D ก F . A ก F D ก F F . B ก F ก D F . C F B F ก37. A 20 cm3 ก B 20 cm3 F F F ก F F B ก F F 10 cm3 F ก F ก F ก. ก 25 cm3 . A B F ก ก . ก ˈ F . A ˈ B ˈ ก38. A, B C ก F กก F F ก F
 7. 7. ก ก F ก F F ก ก ก F A ก ก ก F F F ก F ก F B ˈ F ก F ก F F F F C ˈ F F F F ก ก Fก F ก. A B C . A F B C ก . A B ก C . A B F C39. ก ˈ 2 F กก F F F ก ก ก F กF F ก. F . . .40. F F ก กก F ก ก F ก. ก ก . ก ก ก . ก ก . ก F41. F F ก ก กก F F ก ก. +ก ก . ก + F . ก ก + . ก + ก42. ก F ก ก F ก. + F . + . ก +ก ก . ˂ +
 8. 8. 43. ก ก ก ˈ กF ก. ก . ก F . ก F . ก F44. ก F F ก F ก. ก ก . ก ก . ก . ก ʾ45. F ก Fก ก ก ก ก กก F ก. ก . ก F F F ก . Fก . F ก F ก46. ก ก ʾ F ก F F ก F F F Fก F ก. F . ˂ F F . F ก 2 ˂ . ˈ F47. F F ก ก ˈ ก. F ก ก . F . ก F F . กF F ก F48. F F F F ก ก. . F pH > 7 . ˂ F . ก ก ˈ49. F ก F ก ก. . F . ก ก .
 9. 9. 50. F F กF Fก F ก ก ก. ˀˉ . ก F . ก ก ˈ . ก ก Fก F51. F ก F ก. ก กก . ก ก ก F . ก ก ก ก . ˈ ก F F ˈ52. F F ˈ F ก. ก กก . ก ก . ก ก . ก F ก53. ก ก F F F Fก ก. . ก . . ก54. F กF Fก F ก. ก F . F ˈ ก F . Fก . กF F F55. ก ก ˄ F F ก Fก F ˈ F ก. Fก . F กก F . F กก F . F Fก
 10. 10. 56. F 1,000 ก ก F 30 / ก. 2,500 . 350,000 . 450,000 . 550,00057. 5ก ก ก ก 12 กF F F F ก. 300 . 600 . 800 . 1,20058. Fก F F กF ก ˈ ก F F ก. ก F . ก F . ก F F . ก F F59. ก F F F F F F ก. ก ก กF F . F FF ก . F . ˂ ก ก60. F F ก (0°C) F F F F F F F ก. 0 . 32 . 80 . 27361. 100 F F ˈ F F F F F ก. 0 . 32 . 80 . 27362. F F ก. 2 Fก F Fก . ก F F 2 Fก . 2 F ก ก F F . 2 F ก F F ก
 11. 11. 63. F ก F ก ˈ ก F F F ก. ก F . ก F . ก F F . ก F F64. F กF ก F ก ก ก F F ก. F ก ก F . F ก F ก . F ก . F ก65. F F ˈ ก F F ก. ก F . ก F . ก F .66. ก ก ˂ ˈ ก ˈ ˂ ก. ก . กF . F . F67. F ˈ ก F ก. F . ก . ก ก .68. ก ก 10 F F F4 ก ก F F F ก. ก ก F6 F . ก ก F6 . ก ก F 14 F . ก ก F 14 F ก F F ก F F 69 70 F5 ก F ก F F ก กก F F ก 5 F
 12. 12. ( / ) 0 10 15 20 25 A 10 8 6 4 2 B 10 10 10 10 10 C 10 23 10 23 10 D 10 20 30 40 50 E 10 13 18 10 2469. F ˈ F ก. A . B . C . D70. F ก ก. A . B . C . D71. ก 8:00 . 12:00 . F 160 ก ˈ F ก. 40 ก / . 50 ก / . 60 ก / . 70 ก / F F F F F 72 73 F 6 3 F ก ก4 272. F 2 2 ก. 0 / . 1 / 2 2 . 2 / . 3 /
 13. 13. 73. F ˈ F 2 2 ก. 2 / . 3 / 2 2 . 4 / . 5 /74. F ก F ก F F ก ก. ก . F F F F . ก F F F . ก Fก ก75. กF F F ก ก. กF . กF Fก . กF ก . กF76. ก F AM ก. ʾ F . ʾ F . ʾ F . ก ʾ F77. ก Fก ก ก. ʾ F . ʾ F . ʾ F . ก ʾ F78. ก ˈ ก. . ก . .79. ˈ ก F ก ก ก ก. . . . F80. 25 ก 12 ก กF F 60 ก F F F ก. 3.17 g / m3 . 4.92 g / m3 . 5.0 g / m3 . 5.27 g / m3
 14. 14. 81. ก ก 12 13 2549 F ก F ก ʾก ก F F ( ) ก ʾก ก F 12 2549 26 30 13 2549 32 36 ก F F F F กF Fก F ก. 2 ก F F ก F ก . 12 ก F F กF 13 . 12 ก F กก F 13 . F ก F F F82. F กF ก ก ก ก กF F F ก ก ก ˈ F ก. . . F . ก ˂83. ก F F ก ก. ʾ F . ʾ F . ʾ F . ʾ F84. F ก 0-10 ก ก ˈ F ก. F . . ก ก . ก85. F กF ก F ก. ก ก F F F กF . ก ก F FกF . ก F F FกF . ก F F กF
 15. 15. 86. F F ก ก. F . F . F . F F ˈ87. F Fก ก. ก F ก . ก F ก . ก F ก . ก F F ก ก88. ก ก ˈ F ก. ก F ก ก F F ก ก . ก ก ก F F ก ก . ก ก ก F F ก ก . ก F ก ก F ก ก89. F ก ก F ก. ก F . F ก ก F F . F ก ก F . F ก90. ก ก F F ก. ก ก Fก . ก Fก . ก ก ก F ก . F F ก F ก F F91. F F ก F F F กF F ก. ก F . F ˂ ก F . . F ˂ F ก F92. ก. Fˁ . F . .
 16. 16. 93. ก ก ก ก ˈ F ก. ก ก Fก ก . ก ก Fก ก . F Fก ก . F Fก ก94. ก กF ก. . F . ก F . F95. ก ก H L ก F ก. กH L . กL H . F H L . ก กH L96. F กF ก F ก. ก กก ก . F ก F . ก ก ก F ก ก กF . ก ก ก F Fก ก97. F F F ก F F กF F ˂ ก F F F F กF ก. ก . . ก ˂ .98. F F ก ก F ก. F . . . F99. F F ˈ ก ˂ ก ก ก. ก ก ˁ . ก ก F F . ก F F ก . ก ก F F
 17. 17. 100. กF F ก F ก F ก กก F F F ก ก F กF ก F F ก F ก ก F F ก ก. กF F ก F . กF F ก F . กF F ก F . กF ก F
 18. 18. 1 F ʾ กF ก F F ก F F ก ʾ 1 F 100 F (100 ) F ก ก ก F1. . 2. . 3. . 4. ก. 5. ก.6. ก. 7. . 8. . 9. . 10. .11. . 12. . 13. . 14. . 15. ก.16. ก. 17. ก. 18. ก. 19. . 20. .21. ก. 22. . 23. . 24. . 25. ก.26. . 27. . 28. . 29. . 30. .31. ก. 32. ก. 33. ก. 34. . 35. ก.36. . 37. . 38. . 39. . 40. .41. . 42. . 43. ก. 44. . 45. .46. . 47. . 48. . 49. ก. 50. ก.51. . 52. ก. 53. . 54. . 55. .56. . 57. . 58. ก. 59. . 60. .61. . 62. . 63. . 64. . 65. .66. . 67. . 68. . 69. . 70. .71. ก. 72. . 73. ก. 74. . 75. ก.76. . 77. . 78. . 79. . 80. .81. . 82. ก. 83. . 84. . 85. .86. . 87. . 88. ก. 89. . 90. .91. . 92. . 93. . 94. . 95. ก.96. . 97. ก. 98. . 99. . 100. . Credit : http://www.TutorGoHome.com

×