Brisa’da Kalite Devrimi

210 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brisa’da Kalite Devrimi

  1. 1. Brisa’da kalite devrimi Brisa, fabrika yönetimi, üretimin takip ve kontrolü, üretimde kalitenin en üst seviyeye ç›kar›lmas› amac›yla Türkiye’nin en büyük MES projesi olan Shopfloor uygulamas›n› hayata geçirdi. Proje sayesinde verimlilik ve kalitede art›fl sa¤land›. T ürkiye’nin lider lastik üreticisi Brisa, fabrika yönetimi, üretimin takip ve kontrol edilmesi, üretimdeki kalitenin en üst seviyeye ç›kar›lmas› amac›yla Shopflo- or uygulamas›n› hayata geçirdi. Türki- ye’deki en büyük, en kapsaml› MES proje- si olma özelli¤ini de tafl›yor. Proje konusundaki ilk çal›flmalar 2001 y›- l›nda bafllad›. Projenin analiz safhas› 2002’de bitti. 2002’den 2004’e kadar pilot uygulama gelifltirildi. ‹lk denemeler ve ek- sikliklerin giderilerek pilot uygulaman›n kabul edilebilir hale gelmesi 2004–2006 aras›nda oldu. 2006 y›l›n›n Haziran ay›nda pilot makineler ilk kez 7 gün 24 saat dev- reye girdi. 2006’dan beri yayg›nlaflt›rma süreci devam ediyor. Hedef, 2008 içinde tüm makineleri devreye almak. Shopfloor projesi nedir Shopfloor kelime olarak üretim sahas› an- lam›na geliyor. Shopfloor projesi genel anlam›yla üretim sahas›n›n yönetimi veya üretim yönetim sistemi olarak biliniyor. Dünyada birçok büyük flirket, lokal ya da global fabrikalar›n›n yönetimini, üretimin takip edilmesini ve üretimdeki kalitenin en üst seviyeye ç›kar›lmas›n› bu tür proje- ler ile sa¤l›yor. Bu yaz›l›mda amaç üretim- deki veri toplama iflini gerçeklefltirmek, tasar›ma uygun olarak ayar de¤erlerinin makinelere gönderilmesi sa¤lamak, bu- nun sonucunda ç›kan üretim ve makine durufl bilgilerini kaydedip de¤erlendir- mek. Al›nan çok önemli verilerden biri de envanter bilgileri. Üretilen ürün ile ilgili bilgilerin gerçek zamanda stoklara girme- si, bu ürünleri üretirken kullan›lan ham- madde ya da yar› mamullerin üretim esna- s›nda stoklar›n›n düflmesi, fabrikada reel zamanl› olarak hangi üründen ne kadar, nerede var gibi bilgilerin kullan›c›lara gösterilmesi de projenin sa¤lad›¤› fayda- lardan. Proje içinde kalite kontrol sistem- leri de yer al›yor. Üretilen ürünlerin hangi parametreler ile üretildi¤ine dair, proses parametrelerinin reel zamanl› takibi yap›labiliyor. Bu yaz›- l›mlar içinde istatistiksel proses kontrol mekanizmalar› da mevcut. Ürünlerin pro- ses verilerinin gösterildi¤i trendlerin in- celenmesi, verilerin sapmas›na göre ope- ratörlere ve kullan›c›lara reel zamanl› uya- r›lar›n gitmesi de bu projenin sa¤lad›¤› olanaklardan. Üretim s›ras›nda kaydedilen bu veriler ile hangi ürünün hangi hammadde ya da yar› mamullerden üretildi¤ine dair geriye dö- nük bilgilere de ulaflmak mümkün. Proje- nin en önemli safhas› ise makine ile olan entegrasyon. Entegrasyon ile sa¤lanan ve- rilerin ço¤unu makine kendisi üretiyor. Dolay›s›yla veri kalitesi de art›yor. PROJE: Brisa / Proje sorumlusu: Cenk Salt›k Bican Yaman Yazgan kimdir Proje lideri Bican Yaman Yazgan Bo¤aziçi Üniversitesi Endüstri mühendisli¤i mezunu. Geçmifl y›llarda KoçFinans bünyesinde Türki- ye’nin ilk smart kart, dünyan›n ilk taksitli smart kart projesinde görev alan Yazgan, se- kiz y›ld›r Brisa’da çal›fl›yor. 2001’den bu yana Shopfloor projesinde görev yap›yor. bimsabiz@bimsa.com.tr Bican Yaman Yazgan Baflar› Öyküsü
  2. 2. “En önemli kazan›m kültür de¤iflimi. Operatörün rapor yazmas›na, makineyi elle set etmesine, ürünlere etiket yazmas›na gerek kalmad›. Operatör üretime yo¤unlaflt›. Raporlama yapmak yerine makinesini kontrol ederek ürün kalitesini iyilefltirmeye zaman ay›rmaya bafllad›.” Ana yüklenici Bimsa Shopfloor projesinin ana yüklenicisi Bim- sa. Yaz›l›m deste¤i Amerikan Invensys fir- mas›ndan sa¤land›. Invensys firmas›n›n dünya çap›nda kullan›lan Wonderware markas› alt›nda gelifltirdi¤i MES ve SCADA yaz›l›mlar› kullan›ld›. ‹lk pilot uygulama Atos Origin ‹talya taraf›ndan gelifltirildi. ‹leriki safhalarda projeyi Bimsa devrald›. Proje öncesi, üretim s›ras›nda elde edilen veriler manuel olarak iflleniyor, ka¤›t baz- l› raporlama sistemi kullan›l›yordu. Ürün- lerin nas›l bir sistemle üretilece¤ine dair bilgiler ve üretim planlar› operatörlere ka- ¤›t üzerinde geliyor, operatör bu plan ve tan›mlara göre makinesini manuel olarak set ediyor, makinenin ne zaman, ne kadar durdu¤unu kendisi raporluyordu. Bu süreç veri kalitesi aç›s›ndan insan kay- nakl› birtak›m hatalara yol açabiliyordu. Raporlamada, bu raporlar›n veri girifli s›- ras›nda okunamama, hatal› okunma türü insan kaynakl› hatalar olabiliyordu. Projeyle, makinelerin elektronik kontrol sistemleriyle haberleflilerek, toplanan ve- rilerin bilgisayar ortam›nda kullan›c›lara gösterimine, makina - operatör ara yüzle- ri ile makinelere kontrollü ve otomatik veri gönderimine olanak sa¤land›. Kültür de¤iflimi gerçekleflti Proje lideri Bican Yaman Yazgan, kurulan sistemle verimlilikte ve kalitede art›fl ya- kaland›¤›n› belirtiyor: “Bunu birkaç bafll›k alt›nda incelemek gerekir. Bunlardan ilki verimlilik. Verimlilikte en büyük kazanc›- m›z ka¤›d›n ortadan kalkmas›. Operatörle- rin rapor yazmak için kaybettikleri zama- n› kazand›k. Do¤ru ve kaliteli verilere ula- flabildik. ‹nsan kaynakl› hatalardan oluflan veri farkl›l›klar› yok oldu. ‹kinci kazan›m›- m›z lot takibi. Lot takibi proje öncesinde de yap›l›yordu ama manuel formlar üze- rinden yap›l›yordu. Geriye do¤ru bakmak istedi¤inizde arflivden bir y›¤›n ka¤›t ç›- karman›z gerekiyordu. fiimdi tek tuflla gö- rebiliyoruz. Kalite aç›s›ndan da büyük fay- dalar elde ettik. Operatörün yapabilece¤i yanl›fl malzeme veya ekipman kullan›m› gibi hatalar› görme, müdahale etme, so- runlar› çözerken bu verilerden yararlan- ma olana¤› sa¤lad›k.” Yazgan’a göre esas kazan›m ise kültür de- ¤iflimi: “Operatörün rapor yazmas›na, ma- kineyi elle set etmesine, ç›kan ürünlere etiket yazmas›na gerek kalmad›. Bu saye- de operatör üretime yo¤unlaflt›. Kendisi raporlama ifli yapmak yerine makinesini kontrol edip ürün kalitesini iyilefltirmeye daha çok zaman ay›rmaya bafllad›. Kon- santrasyonu da yükseldi.” Bimsa bizi iyi tan›yor Yazgan proje için Bimsa’y› tercih etmele- rindeki en önemli nedenin Brisa üretim süreçlerini yak›ndan tan›mas› oldu¤unu belirtiyor: “Shopfloor projesinde ERP’de oldu¤u gibi standart ifller yapam›yorsu- nuz. Üretim sistemleri, bulundu¤unuz sektöre, üretti¤iniz ürüne göre de¤ifliyor. Dolay›s›yla Shopfloor projesi entegrasyo- nun en önemli baflar› faktörü üretim süre- cinin çok iyi anlafl›lmas›. Bimsa’y› tercih etmemizdeki en büyük neden buydu. Bu bilgi birikimi tasar›m ve gelifltirme süre- cinde çok faydal› oldu.” B‹MSAB‹Z: Acarlar ‹fl Merkezi D-Blok No: 14 Kat: 3-4 Kavac›k 34805 ‹stanbul Telefon: 0216 425 10 50 Faks: 0216 425 10 49 Türkiye’nin en büyü¤ü Türkiye'nin lider, Avrupa'n›n alt›nc› büyük lastik üreticisi konumunda olan Brisa, dünya- n›n tek çat› alt›nda toplanan en büyük lastik üretim tesislerinden birine sahip. Brisa tesis- lerinde günümüzde 500'ün üzerinde farkl› tipte lastik üretiyor. Dünya lastik endüstrisi- nin lideri Bridgestone'un teknolojisini kulla- nan Brisa, yaln›zca ulusal pazarda de¤il, dün- ya pazarlar›nda da rekabetçi konumunu sür- dürmek için ürün yelpazesini sürekli zengin- lefltiriyor. Lastik sektöründeki 34. y›l›n› kutlayan Brisa, 405 Lassa ve 196 Bridgestone bayisiyle yurti- çi yenileme pazar›n›n liderli¤ini sürdürüyor. fiirket Avrupa ve Orta Do¤u’ya 100 milyon Dolar’› aflk›n ihracat gerçeklefltiriyor.

×