32 LinkPlus 2009
B A fi A R I Ö Y K Ü S Ü
Brisa, Oracle çözüm
orta¤› Bimsa ile birlikte
raporlama ihtiyaçlar›
için Oracle B...
2009 LinkPlus 33
Raporlar› nas›l bir arayüzle kullan›c›lar›n›za
sunuyorsunuz?
B‹CAN YAMAN YAZGAN: Arayüzü tasarlarken, bun...
Müflteri memnuniyetinizi de¤erlendirebilir
misiniz?
B‹CAN YAMAN YAZGAN: Bimsa ve Oracle ile birlikte,
Streams uygulamas›nda...
2009 LinkPlus 35
SOLDAN SA⁄A (Ön s›ra)
CENK SALTIK - B‹MSA Sat›fl Yöneticisi
B‹CAN YAMAN YAZGAN - (IE) Proje Lideri
FUNDA S...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brisa Oracle Busines Intelligence

253 views
137 views

Published on

Brisaanl›k raporlamalar›n› Oracle BI ve Streamsuygulamas› ile yap›yor

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brisa Oracle Busines Intelligence

  1. 1. 32 LinkPlus 2009 B A fi A R I Ö Y K Ü S Ü Brisa, Oracle çözüm orta¤› Bimsa ile birlikte raporlama ihtiyaçlar› için Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus çözümünü hayata geçirdi. Bir BI portali üzerinden anl›k olarak raporlamalar›n sunulmas›na izin veren çözümde, bu amaçla Streams uygulamas›, Türkiye’de ilk kez kullan›ld›. Proje hakk›nda, Brisa Proje Lideri Bican Yaman Yazgan, Bilgi Sistemleri Uzman› Funda Selim, Bimsa Sat›fl Yöneticisi Cenk Salt›k ve Oracle Türkiye ‹fl Zekas› Çözümleri Sat›fl Yöneticisi Burak Atamgüç ile görüfltük. Yaman Bey, Brisa’da hayata geçirilen Oracle BI projesi öncesinde tespit etti¤iniz ihtiyaçlar›n›z nelerdi? B‹CAN YAMAN YAZGAN: 2001 y›l›nda Brisa’da, “Shopfloor” ad›n› verdi¤imiz bir proje bafllatt›k. MES (Manufacturing Execution System), yani Üretim Yönetim Sistemi’ni kurmam›zdaki amaç, fabrikadaki üretim sistemlerinin otomasyonunu sa¤lamak ve üretim yönetimini hayata geçirmekti. Shopfloor Brisa’da kalite devrimi anlam›na gelen bir projeydi ve büyük bir baflar›yla hayata geçirildi. Ancak, bu sistem ile birlikte raporlama ihtiyac› ortaya ç›kt›. Bunun için kendi içimizde h›zla bir web uygulamas› yazd›k. Bu, E-Shopfloor ad›n› verdi¤imiz, yaklafl›k 27 rapordan oluflan bir sistemdi. Fakat iki dezavantaj› vard›. Birincisi, kod yazarak yap›ld›¤› için tek bir raporu gelifltirmek uzun sürüyordu. ‹kincisi de ifl zekas›na yönelik grafiksel gösterim ve data analizi özellikleri yoktu. Tamamen hesap tablosu format›nda raporlanabiliyordu. ‹fl zekas› özellikleri de içeren bir raporlama ihtiyac›n›n ortaya ç›kmas› ile nas›l bir çözüm aray›fl› süreci geçirdiniz? B‹CAN YAMAN YAZGAN: Konuyla ilgili ilk çal›flmalar›m›z, asl›nda bundan befl y›l önce bafllad›. Bir raporlama arac›na ihtiyac›m›z oldu¤una karar vermifltik. Konunun uzman› birkaç firma ile de görüfltük ancak aray›fl›m›z hemen h›z kazanmad›, çünkü ihtiyaç e- Shopfloor ile ya da zaman içerisinde geçti¤imiz ERP altyap›s›ndan bir flekilde karfl›lan›yordu. Ard›ndan, 2007 y›l›nda bu ifle h›z kazand›rmak istedik ve Orcale’›n BI ürününü inceledik. 2007’nin son çeyre¤inde PoC (Proof of concept) çal›flmas› yapt›k. Olmazsa olmaz dedi¤imiz baz› beklentilerimiz bulunuyordu. Bunlardan biri ve en önemlisi, Oracle ‹fl Zekas› ve Oracle Veri Ambar› uygulamalar›n›n, operasyonel veri taban›m›z Oracle ile kendine özgü ve avantajlar sa¤layan olan bir haberleflmesi olmas› gerekiyordu. Herhangi bir raporlama sisteminin sa¤layabilece¤inden daha fazla bir katma de¤er bekliyorduk. ‹kincisi, hem geçmifle yönelik, hem de anl›k raporlamay› görmemiz gerekiyordu. Genelde bu tür raporlamalar tarihsel veriler üzerinden yap›l›r ve veriler günlük olarak veri ambar›na at›l›r, dolay›s›yla raporlar en yak›n olarak bir gün önceyi gösterir. Oysa bizim böyle bir lüksümüz yoktu, anl›k raporlamay› da görmemiz gerekiyordu. Üçüncü beklentimiz ise güçlü grafiksel özelliklere sahip olmas›yd›. Çünkü mühendislerimiz, hesap tablosu format›ndaki verilerin grafiksel ifadelerini görmek durumundayd›. Raporlama arac›n›n verimlili¤i, POC çal›flmas›nda nerede duruyordu? B‹CAN YAMAN YAZGAN: Evet, bu da çok önemli bir noktayd›. Kendi gelifltirdi¤imiz uygulama da dahil olmak üzere tüm rapor uygulamalar›nda, operasyonel veri taban›n›n performans›n›n ciddi bir flekilde düfltü¤ünü gözlemledik. Bu, üretim sistemlerinin yo¤unlu¤undan kaynaklan›yordu. Günde yaklafl›k 1 milyona yak›n data toplayan bu sistemler üzerinde üretilen raporlar, operasyonel performans› çok düflürüyor. Dolay›s›yla bizim operasyonel verimlili¤i düflürmeyecek, verileri veri ambar›na anl›k olarak atabilece¤imiz bir yap› gerekiyordu. POC, yaklafl›k 10 maddeden olufluyordu ve Oracle BI’› baflka bir rakip uygulamayla birlikte de¤erlendirdik. Hem veri ambar› uygulamas› hem BI çözümünü bir arada test ettik. Oracle Busines Intelligence Enterprise Edition Plus’›n ihtiyaçlar›m›z› tam olarak karfl›lad›¤›n› gördük. Oracle beklentilerimize 10/10 olarak karfl›l›k verirken, di¤er çözüm 6/10 olarak kar›flalayabiliyordu. Üstelik maliyet avanatj› da Oracle’dan yana idi. Anl›k data transferi konusunda Oracle nas›l bir çözümle karfl›n›za ç›kt›? B‹CAN YAMAN YAZGAN: Oracle bize standart paketinin içinde yer alan ve maliyeti olmayan Streams çözümünü sundu. Bunun sayesinde, operasyonel sistemde bir datay› de¤ifltirdi¤iniz anda, raporlarda da yeni verilere göre sonuç alabiliyorsunuz. Türkiye’de Streams ilk olarak bizde kullan›ld›. Bu uygulaman›n flöyle bir avantaj› da oldu: Üretim sahalar›nda büyük LCD monitörlerimiz bulunuyor ve bu monitörler üzerinde makinelerin durumlar›n› izleyebiliyoruz. Makinelerin durumu daha önce operasyonel veri taban›ndan al›n›yordu ve CPU üzerinde büyük bir yük oluflturuyordu. Streams özelli¤i kullan›lmaya bafllad›ktan sonra biz bu verileri anl›k olarak veri ambar›ndan almaya bafllad›k ve makinelerimizi reel zamanl› olarak ekranlara aktarabildik. Böylece CPU üzerindeki yükü veri ambar›na transfer etmifl olduk. Brisa, kalite yaklafl›m› ve sahip oldu¤u Üretim Yönetimi raporlama ihtiyaçlar› için Oracle Busines Intelligence Brisa anl›k raporlamalar›n› Oracle BI
  2. 2. 2009 LinkPlus 33 Raporlar› nas›l bir arayüzle kullan›c›lar›n›za sunuyorsunuz? B‹CAN YAMAN YAZGAN: Arayüzü tasarlarken, bunun bir raporlama arac›ndan çok bir portal olmas›na özen gösterdik. Ekran tasar›m›nda, hedef kitlemizin internete girme nedenlerine göre baz› linkler koyduk. Örne¤in e- posta uygulamas›n› BI portalinin üzerine yerlefltirdik. Kullan›c›lar raporlar› incelerken, yanda da e-postalar›n› görebilsin istedik. Akbank’›n bir portletini ald›k, ve döviz kurunu görebilmelerini sa¤lad›k. Yine, üç büyük gazetenin linklerine yer verdik. Kocaeli’ndeki sinemalar›n Sistemi do¤rultusunda ortaya ç›kan Enterprise Edition Plus çözümünü tercih etti. ve Streams uygulamas› ile yap›yor programlar›n›, güncel spor haberlerini, o gün ç›kan yemek mönüsünü görebilecekleri bir ara yüz tasarlad›k. Hedefimiz, kullan›c›lar›n BI portalini aç›k tutmas›n› sa¤lamakt› ve bunu da baflard›k. Cenk Bey, siz Brisa’ya Oracle teknolojilerini neden önerdiniz ve proje ile Brisa’n›n gelece¤i noktay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? CENK SALTIK: Grup flirketimiz olan Brisa’ya teknolojik olarak en do¤ru çözümü sa¤layabilmek temel prensibimiz. Ürün seçimi, bu noktadan hareketle ve Brisa ile birlikte gerçeklefltirildi. Yapt›¤›m›z araflt›rmalar sonucunda, Oracle ‹fl Zekas› çözümünün, Üretim Yönetimi Sistemi raporlama ihtiyac› için en do¤ru seçim oldu¤una karar verdik. Gelinen noktada katetti¤imiz yol, müflteri memnuniyeti ve proje baflar›m›z da karar›n do¤rulu¤unu adresliyor. Kurulan yeni sistemle, portal üzerinden üretime ait verileri daha rasyonel flekilde inceleyebilmek ve kararlar alabilmek mümkün hale geldi. Proje, gelecekte Brisa’n›n dijital fabrika ve elektronik üretimde varaca¤› noktay› da göstermesi aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. SOLDAN SA⁄A ERSOY BAYRAKTAR - Oracle Teknoloji Sat›fl Yöneticisi B‹CAN YAMAN YAZGAN - Proje Lideri – Brisa BURAK ATAMGÜÇ- Oracle Türkiye ‹fl Zekas› Çözümleri Sat›fl Yöneticisi CENK SALTIK - B‹MSA Sat›fl Yöneticisi “Özellikle ‹fl Zekas› çözümleri ile öncü rol oynayan Oracle’›n çözüm orta¤› olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Oracle teknolojilerine yapt›¤›m›z yat›r›m›n karfl›l›¤›n› ise, Brisa’da hayata geçirdi¤imiz raporlama projesinde oldu¤u gibi baflar›l› projeleri hayata geçirerek ald›¤›m›za inan›yoruz.” CENK SALTIK - B‹MSA Sat›fl Yöneticisi
  3. 3. Müflteri memnuniyetinizi de¤erlendirebilir misiniz? B‹CAN YAMAN YAZGAN: Bimsa ve Oracle ile birlikte, Streams uygulamas›nda oldu¤u gibi çok yeni bir know- how’› Brisa’ya aktard›k ve bunu da baflar›yla gerçeklefltirdik. Hem Bimsa hem de Oracle, sorunlar› çözmede, beklentilerimizi karfl›lamada son derece tatmin edici bir yaklafl›m sergilediler. Özetle proje hakk›ndaki görüflleriniz ve Oracle için projenin stratejik önemi nedir? BURAK ATAMGÜÇ: Otomotiv sektörünün lider üreticilerinden biri olan Brisa'da gerçeklefltirmifl oldu¤umuz ifl zekas› projesi, Oracle Türkiye olarak bizler için pek çok aç›dan önem tafl›yor. Öncelikle krizin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildi¤i ve söz konusu etkinin özellikle otomotiv sektöründe bu kadar yo¤un hissedildi¤i bir dönemde, böyle bir projenin hayata geçirilmifl olmas›, bizler için gerçekten gurur verici. Ayr›ca, kriz döneminde yat›r›m yap›lmas› gereken en önemli alanlardan birinin, ifl zekas› ve karar destek sistemleri oldu¤unu bir kez daha vurgulayan bir proje olmas› nedeniyle de önemli. Bunlar›n yan› s›ra, çal›flmay› teknik aç›dan de¤erlendirdi¤imizde, Oracle Streams ürünü kullan›larak yarat›lan "Gerçek Zamanl› Veri Ambar›" da, Brisa ifl zekas› projesini benzerlerinden ay›ran, farkl›l›k yaratan bir özellik olarak göze çarp›yor. 34 LinkPlus 2009 B A fi A R I Ö Y K Ü S Ü Tasar›m taraf› nas›l yürütüldü? B‹CAN YAMAN YAZGAN: Oracle çözüm orta¤› Bimsa ile birlikte bir çal›flma grubu oluflturduk ve bir kifli niçin internete girer, ne görmek ister konular›nda fikir ürettik. Uzun bir listeden elemeler yaparak, en önemlilerini tasar›ma yerlefltirmeye karar verdik ve ilgili portletleri temin ettik. Tabii, portal yönetiminin en büyük dezavantaj›, içeri¤i güncel tutma zorunlulu¤udur. Biz portletler sayesinde bu ifli otomatik hale getirdik. Güncel haberleri, hava durumunu internet üzerinden RSS’le ba¤lanarak al›yoruz. Bir tek yemek menüsü ayl›k olarak giriliyor. Di¤er bütün bilgiler otomatik olarak internetten çekiliyor. Dikkat etti¤imiz di¤er bir nokta da, “t›klama” say›s›n› minimize etmekti. Biliyorsunuz internette insanlar ne kadar t›klama yaparsa, o kadar iyidir. Bizde ise tam tersidir. Biz portali tasarlarken, minimum t›klama yap›lmas›n› esas ald›k. Böylece, bir kiflinin, ulaflaca¤› rapora minimum t›klama ile gitmesi için çal›flt›k. Bunun için kiflilerin profillerine göre, eriflilen sayfalar› özellefltirdik. Ayr›ca, yine profillere göre raporlar› default parametrelerle açt›k. Örne¤in A makinesinin “Oracle Streams ürünü kullan›larak yarat›lan "Gerçek Zamanl› Veri Ambar›”, Brisa’da hayata geçirilen ifl zekas› ve veri ambar› projesini Oracle için daha da farkl› k›l›yor. Oracle, aç›kça görüldü¤ü gibi teknoloji üstünlü¤ünü maliyet avantajlar›yla birlikte sunuyor. Brisa’n›n vizyoner yöneticilerinin ve çözüm orta¤›m›z Bimsa’n›n de¤erli katk›lar› sayesinde baflar›ya ulaflan ve dünyaya örnek olan bu proje ile Oracle Türkiye olarak gurur duyuyoruz.” BURAK ATAMGÜÇ - Oracle Türkiye ‹fl Zekas› Çözümleri Sat›fl Yöneticisi üretiminden sorumlu arkadafl, sisteme girdi¤i zaman raporunda A makinesi seçilmifl oluyor. Raporlar› da mümkün oldu¤u kadar “kullan›c›ya özel” yapmaya çal›fl›yoruz. Kifli A raporunu istiyorsa, kendi sayfas›ndan o rapora ulafl›yor. Çünkü Oracle BI üzerinde raporlar› ço¤altmak çok kolay. Bir raporu bir kere oluflturduktan sonra o raporu kopyalay›p baflka bir yere koyabiliyorsunuz ya da A makinesinin raporunu kopyalay›p varsay›lan parametresi B makinesi olabilecek flekilde de getirebiliyorsunuz. Bunlar bizim için çok büyük avantajlar. Projenin hayata geçmesi ne zaman gerçekleflti? B‹CAN YAMAN YAZGAN: 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle canl›ya geçtik. Gelifltirme taraf›nda Bimsa’da bir akadafl›m›z çal›fl›yor ve baflka ifller de yapt›¤› için gelifltirme h›z›m›z biraz düflük. Önce yaklafl›k 8 rapordan ve portletlerden oluflan bir ön çal›flma yapt›k ve yaklafl›k dört ay sürdü. fiu anda eski sistemdeki raporlar›n tamam›n› Oracle BI’a aktarm›fl de¤iliz, bu gerçekleflti¤inde kullan›m›n daha da artaca¤›na inan›yoruz. FUNDA SEL‹M: Eski raporlama sistemimizdeki 27 raporun tamam›n› BI’a geçirdikten sonra verimlili¤in de artaca¤›na inan›yoruz. Bu arada Oracle BI’› kullanmaya bafllayan, özellikle üretim ve teknoloji bölümlerindeki arkadafllar›m›zdan yeni rapor istekleri geliyor. 2009’da önemli hedeflerimiz var ve bunlar› realize edebilmek için raporlardan çok fazla yararlanaca¤›z. Siz projenin bu aya¤›nda Oracle çözüm ortaklar›ndan Bimsa ile çal›flt›n›z. Ayn› zamanda grup flirketiniz olan Bimsa ile çal›flmaya nas›l karar verdiniz? B‹CAN YAMAN YAZGAN: Bimsa 2008 senesi içinde büyük bir dönüflüm yaflad›. Biz Oracle teknolojileri taraf›nda Bimsa ile çal›flmaya, yaflad›¤› bu dönüflüm dolay›s›yla karar verdik. Çünkü Bimsa, Oracle BI’› stratejik bir ürün olarak seçti ve bu konuda ayr› bir departman kurdu. Ayr›ca kardefl flirketimiz olmas› da yarat›lan sinerjinin gücü nedeniyle büyük bir avantaj sa¤lad›. Bu raporlar› almaya bafllad›ktan sonra hem ifl taraf›nda hem de IT olarak sorumlu oldu¤unuz ifller kapsam›nda ne gibi faydalar elde ettiniz? B‹CAN YAMAN YAZGAN: fiu anda di¤er raporlama sistemi iptal edilmedi¤i için tam olarak Oracle BI’› kullanmasak da, görselli¤i ve kullan›m kolayl›¤› ile çok büyük avantaj sa¤lad›¤›n› görebiliyoruz. Daha önce hesap tablolar›ndan al›nan veriler tekrar Excel’de analiz edilip grafikler çizilmesi gerekirken, flu anda Oracle BI’da bunlar çok kolay elde edilebiliyor. ‹fl zekas›n›n do¤as›na uygun bir tasar›ma sahip olmas› da bizim için avantaj sa¤l›yor. Çünkü raporlama sistemlerine bakarsan›z en altta “temel raporlama” k›sm› vard›r. Üstüne ifl zekas›n›, onun üstüne de karar destek sistemlerini koyars›n›z. ‹fl zekas› tabanl› olmas› nedeniyle otomatik olarak alarm mesajlar›n›n gönderilmesi, baz› yerlerde problemler varsa, raporlar›n hesaplan›p oradaki de¤erlere göre verilerin gönderilmesi bizim için çok büyük kolayl›k. Dolay›s›yla biz sadece Oracle BI’› raporlama amaçl› de¤il, ayn› zamanda bize sorunun kayna¤›n› gösterecek ifl zekas› olarak da kullanmaya bafll›yoruz. Gelecek hedefleriniz aras›nda neler var? B‹CAN YAMAN YAZGAN: Raporlaman›n ard›ndan, ifl zekas› taraf›nda çal›flmaya bafllad›k. Bunun üzerine de karar destek sistemlerini kurmak istiyoruz. B‹CAN YAMAN YAZGAN Proje Lideri Brisa
  4. 4. 2009 LinkPlus 35 SOLDAN SA⁄A (Ön s›ra) CENK SALTIK - B‹MSA Sat›fl Yöneticisi B‹CAN YAMAN YAZGAN - (IE) Proje Lideri FUNDA SEL‹M - (CMPE) Bilgi Sistemleri Uzman› ÖZCAN ALTINBAfi - (EE) Elektronik Gelifltirme Mühendisi 1975 y›l›nda kurulan B‹MSA, 30 y›l› aflk›n deneyimiyle Türkiye'nin önde gelen bilgi teknolojisi flirketlerinden biri. B‹MSA, orta ve büyük ölçekli flirketlerin; uygulama ve ifl dan›flmanl›¤›ndan özel uygulamalara, iflletimden teknik hizmetlere, donan›mdan yaz›l›ma kadar tüm biliflim ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ve müflterisi için "en uygun" çözümleri "en yüksek" kalitede oluflturmak üzere faaliyet gösteriyor. 150'ye ulaflan deneyimli uzman kadrosu ile B‹MSA, üretim, finans, insan kaynaklar›, tedarik zinciri yönetimi, müflteri iliflkileri yönetimi, yönetim bilgi ve karar destek sistemleri konular›nda, çok çeflitli donan›m ve yaz›l›m platformlar›nda uygulamalar gelifltiriyor ve uyarl›yor. Oracle teknolojilerinin müflterilere ulaflt›r›lmas› için çözüm ortakl›¤› görevinin yan› s›ra, Oracle araçlar› ile servis sunuflunu da gerçeklefltiren B‹MSA, pek çok sektördeki deneyimi sayesinde ifl zekas›n›n önemini erken kavrayan ve bu konudaki birikim ve dan›flmanl›k hizmetlerini ilk gelifltiren flirketlerin bafl›nda geliyor. B‹MSA'n›n ifl zekas›na yaklafl›m›, operasyonel veriden, strateji oluflturma ve oluflturulan stratejik hedeflerin fonksiyonlara ve çal›flanlara yay›lmas›ndan bunlar›n flirket için konsolide edilerek yönetim taraf›ndan takip edilmesi sürecinin tamam›nda ifl dan›flmanl›¤› ve uyarlama hizmetlerini kaps›yor. Brisa, Sabanc› Holding ve ortaklar› taraf›ndan yüzde 100 Türk sermayeli olarak, Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.fi. ad› alt›nda, Amerikan BF Goodrich firmas› ile yap›lan lisans anlaflmas›yla 1974 y›l›nda kuruldu. 1977'de 90 bin metrekare kapal› alanda üretime bafllayan ve 60 ilde 186 bayi ile teflkilatlanan kurulufl, 1988'e kadar Lassa markas› alt›nda lastik üretti ve ürün yelpazesini binek, kamyon ve otobüs lastiklerinden, traktör ve ifl makinesi lastiklerine kadar geniflletti. 1 Kas›m 1988'de, dünya lastik pazar› lideri Japon Bridgestone Corporation ile Sabanc› Grubu aras›nda, eflit hisseli olarak kurulan ortakl›kla Lassa flirketinin ad›, Brisa Bridgestone Sabanc› Lastik Sanayi ve Ticaret A.fi. olarak de¤ifltirildi. 1 Temmuz 1989'da temeli at›lan yeni fabrika, 196 bin metrekareye büyüyen üretim tesislerinde yeni teknolojiyle ilk seri üretime 1990'da bafllad›. Brisa için yeni fabrika, sahip oldu¤u ileri teknoloji ve donan›m›n ötesinde, yeni bir yönetim, üretim ve kalite anlay›fl›n›n da simgesi oldu. 1997'de gerçeklefltirilen radyalizasyon yat›r›m› ile Brisa üretim tesisleri, 260 bin metrekare kapal› alana ulaflt›. Türkiye'nin lider, Avrupa'n›n alt›nc› büyük lastik üreticisi olan Brisa, müflteri mutlulu¤unu esas alan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlay›fl› ile uluslararas› alanda kabul gören pek çok baflar›l› sonuca imza atm›fl bulunuyor ve gelece¤ini ifl mükemmelli¤i üzerine infla etmeyi sürdürüyor. BR‹SA HAKKINDA B‹MSA HAKKINDA www.brisa.com.tr SOLDAN SA⁄A (Arka s›ra) BURAK ATAMGÜÇ- Oracle Türkiye ‹fl Zekas› Çözümleri Sat›fl Yöneticisi AYDIN KAYA - (CMPE) Yaz›l›m Uzman› ONUR YILDIRIM - (CMPE) Yaz›l›m Uzman› CENK AKYÜZ - (EE) Elektronik Gelifltirme Mühendisi ERSOY BAYRAKTAR - Oracle Teknoloji Sat›fl Yöneticisi

×