Bài 2 - SERVER CONTROLS Asp.net

3,862 views

Published on

Tổng quan về ASP.Net Server Controls
Đối tượng Asp.net Page
HTML ServerControls
Web ServerControls
Các điều khiển khác
Đối tượng ViewState

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,862
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
193
Actions
Shares
0
Downloads
303
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bài 2 : 11 tiết
 • Ghi chú : Giáo viên giới thiệu trực tiếp trên môi trường VS 2005
 • Types of Server Controls
 • Khi nào sử dụng HTML Server Control: Chuyển trang ASP sang ASP.NET (ASP là kỹ thuật lập trình web trước đây) …
 • Ghi chú : Giáo viên minh họa một vài điều khiển trong nhóm HTML và giải thích thêm : Thay vì phải viết code HTML thì ASP.NET cung cấp bộ công cụ này để tạo nhanh điều khiển Tuy nhiên, vẫn có thể chuyển nó thành Server Controls để xử lý ở server-side (thao tác, xem slide tiếp theo) Trong tài liệu MS: What Are HTML Controls? HTML controls are representations of HTML markup that is rendered by Web browsers. You use HTML controls to add static HTML elements to an ASP.NET Web page. Visual Studio 2005 enables you to add HTML controls to your Web page by dragging and dropping them from the Toolbox to your page. You can manipulate the attributes of the HTML elements by using the Properties window or by editing the HTML markup in Source view. Furthermore, Visual Studio 2005 provides IntelliSense® features that help you edit the HTML markup when you work directly with HTML elements in Source view.
 • Bài này chủ yếu giới thiệu các điều khiển thông dụng (Common Server Controls)
 • What Are Web Server Controls? Web server controls are .NET Framework objects that are converted by ASP.NET to HTML elements at run time. When a browser requests a page that contains Web server controls, ASP.NET generates HTML output based on the definition of the Web server controls on the page and returns that output to the browser. For example, if you have added a DropDownList Web server control to a Web page, ASP.NET sends a SELECT HTML element to browser. The SELECT element is the HTML equivalent of a DropDownList Web server control. Web server controls include not only form-type controls such as buttons and text boxes, but also special-purpose controls such as calendars and tree views
 • Ví dụ : lblNhan. Text = " <b> Đây là chuỗi văn bản được in đậm </b> "
 • _parent: Hiển thị trang liên kết ở Frame cha
 • Bài này chủ yếu giới thiệu các điều khiển ít dùng, nằm trong nhóm Specialized Controls
 • Giáo viên có thể bổ sung các thuộc tính chi tiết khác có trong sách
 • Bài 2 - SERVER CONTROLS Asp.net

  1. 1. 11HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/
  2. 2. 22HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Mục tiêuMục tiêu• Sử dụng thành thạo các điều khiển:− HTML Server Controls− Web Server Controls− Specialized Controls• Các sự kiện cơ bản trên trang .aspx• Làm việc với đối tượng ViewState
  3. 3. 33HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Tổng quan về ASP.Net Server ControlsTổng quan về ASP.Net Server Controls1.1. Tổng quan về ASP.Net Server ControlsTổng quan về ASP.Net Server Controls2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page4. Web Server Controls4. Web Server Controls4. Web Server Controls4. Web Server Controls5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls
  4. 4. 44HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Tổng quan về ASP.NET Server ControlsTổng quan về ASP.NET Server Controls• Giới thiệu các nhóm điểu khiển trên thanhToolbox• Các kiểu Server Control
  5. 5. 55HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Giới thiệu các nhóm điều khiển trên thanhToolBoxBài 2: Server ControlsTổng quan về ASP.NET Server Controls
  6. 6. 66HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Các kiểu Server Controls− HTML Server Controls− Web Server ControlsBài 2: Server ControlsTổng quan về ASP.NET Server Controls
  7. 7. 77HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Khi nào sử dụng HTML Server Control− Điều khiển cần phải có đoạn JavaScript kèm theo sự kiện− Có nhiều code JavaScript tham chiếu đến điều khiển đó• Khi nào sử dụng Web Server Control− Không rơi vào các trường hợp trênBài 2: Server ControlsTổng quan về ASP.NET Server Controls
  8. 8. 88HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Tổng quan về Server ControlsTổng quan về Server Controls1.1. Tổng quan về Server ControlsTổng quan về Server Controls2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page4. Web Server Controls4. Web Server Controls4. Web Server Controls4. Web Server Controls5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls
  9. 9. 99HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ASP.NET PageASP.NET Page• Sự kiện• Thuộc tính
  10. 10. 1010HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Sự kiện− Trình tự các sự kiện xảy ra khi render một trang web(Page Life-Cycle Events)Bài 3: Server ControlsASP.NET Page
  11. 11. 1111HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Bài 3: Server ControlsASP.NET PagePage_PreInit()Page_Init()Page_IntComplete()Page_PreLoad()Page_Load()Page_UnLoad()Page_PreRender()Thuờng dùng: kiểm tra trang có Postback không,tạo Theme động, Master động, điều khiển độngThuờng dùng để đọc hoặc đặt giá trị thuộc tính chođiều khiểnCài đặt các xử lý khởi động ban đầu, thường dùngtạo connectionXảy ra trước khi trang web được render, trả kết quảvề cho ClientNếu có PostBack thì phát sinh sự kiện của điềukhiển, như Click của Button, …Minh họaMinh họa
  12. 12. 1212HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Thuộc tính− IsPostBack (True/False): trả về trạng thái của trang web,cho biết được load lần đầu tiên hay không− MaintainScrollPositionOnPostBack (True/False): có giữnguyên vị trí mà người dùng đang đọc sau khi PostBackkhôngBài 3: Server ControlsASP.NET Page
  13. 13. 1313HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Tổng quan về Server ControlsTổng quan về Server Controls1.1. Tổng quan về Server ControlsTổng quan về Server Controls2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page4. Web Server Controls4. Web Server Controls4. Web Server Controls4. Web Server Controls5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls
  14. 14. 1414HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/HTML Server ControlsHTML Server Controls• HTML Controls• HTML Server Controls
  15. 15. 1515HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• HTML Controls− Được tạo ra từ tag HTML tĩnh− Thường được sử dụng lập trình ở phía client− Thuộc tên miền System.Web.UI.HtmlControlsBài 2: Server ControlsHTML Server ControlsMinh họaMinh họa
  16. 16. 1616HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• HTML Server Controls− Sử dụng HTML Controls trong quá trình lập trình ở phíaserver, ta thực hiện như sau: Bổ sung thuộc tính runat=“server” vào tag điều khiển Hoặc chọn chức năng Run As Server Control từ thực đơnngữ cảnh− Điểu khiển có thuộc tính runat=“server” gọi là HTMLServer ControlsBài 2: Server ControlsHTML Server ControlsMinh họaMinh họa
  17. 17. 1717HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Tổng quan về Server ControlsTổng quan về Server Controls1.1. Tổng quan về Server ControlsTổng quan về Server Controls2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page4. Web Server Controls4. Web Server Controls4. Web Server Controls4. Web Server Controls5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls
  18. 18. 1818HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Web Server ControlsWeb Server Controls• Giới thiệu• Label• HyperLink• TextBox• Image• Button, ImageButton, LinkButton• CheckBox, RadioButton
  19. 19. 1919HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Giới thiệu− Web Server Controls là các đối tượng của .NetFramework− Được chuyển đổi sang dạng HTML tĩnh lúc thực thi− Thường được sử dụng lập trình ở phía server− Thuộc tên miền System.Web.UI.WebControls− HTML Source lúc thiết kế có dạng:<asp:textbox attributes runat="server" />Bài 2: Server ControlsWeb Server Controls
  20. 20. 2020HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Label− Dùng để hiển thị thông tin− Thuộc tính Text có thể nhận và hiển thị nội dung với cáctag HTML.Bài 2: Server ControlsWeb Server ControlsMinh họaMinh họa
  21. 21. 2121HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• TextBox− Dùng để nhập và hiển thị dữ liệu− Text: nội dung chứa trong TextBox− TextMode (SingleLine,MultiLine,Password ): định dạnghiển thị của Textbox.− Wrap: có được phép tự động xuống dòng hay khôngBài 2: Server ControlsWeb Server ControlsMinh họaMinh họa
  22. 22. 2222HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• HyperLink− Dùng để tạo ra các liên kết siêu văn bản− ImageURL: hình ảnh hiển thị trên điều khiển (ưu tiên)− Text: chuỗi văn bản hiển thị trên điều khiển.− NavigateUrl: đường dẫn cần liên kết đến− Target(_blank, _self, _parent): dạng cửa sổ hiển thị trangkết quảBài 2: Server ControlsWeb Server ControlsMinh họaMinh họa
  23. 23. 2323HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Image− Dùng để hiển thị hình ảnh− ImageURL: đường dẫn đến tập tin hình ảnh cần hiển thị.− AlternateText: chuỗi văn bản sẽ hiển thị khi đường dẫncủa thuộc tính ImageURL không tồn tại.Bài 2: Server ControlsWeb Server ControlsMinh họaMinh họa
  24. 24. 2424HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Button, LinkButton, ImageButton− Sẽ PostBack về server khi được chọn− CausesValidation(True/False): có kiểm tra tính hợp lệtrên trang web không− OnClientClick: ngôn ngữ Client-side script sẽ được thihành ở mức clientBài 2: Server ControlsWeb Server ControlsMinh họaMinh họa
  25. 25. 2525HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• CheckBox và RadioButton− Checked: cho biết trạng thái của điều khiển có được chọnhay không− TextAlign: qui định vị trí hiển thị của điều khiển so vớichuỗi văn bản− GroupName: nhóm các điều khiển thành một nhóm, dànhcho RadioButtonBài 2: Server ControlsWeb Server ControlsMinh họaMinh họa
  26. 26. 2626HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Tổng quan về Server ControlsTổng quan về Server Controls1.1. Tổng quan về Server ControlsTổng quan về Server Controls2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page4. Web Server Controls4. Web Server Controls4. Web Server Controls4. Web Server Controls5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls
  27. 27. 2727HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Các điều khiển khácCác điều khiển khác• Panel và PlaceHolder• Table• Calendar• FileUpLoad• View, MultiView
  28. 28. 2828HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Panel, PlaceHolder− Được sử dụng để chứa các điều khiển khác− Điều khiển Panel cho phép đặt những điều khiển khácvào bên trong lúc thiết kế còn PlaceHolder thì không− Xử lý thêm điều khiển khác vào lúc thực thi:TextBox txtSo_A = new TextBox();<Điều khiển Panel | Placeholder>.Controls.Add(txtSo_A);Bài 2: Server ControlsCác điều khiển khácMinh họaMinh họa
  29. 29. 2929HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Table− Dùng để thao tác, thể hiện dữ liệu dưới dạng bảng− Bao gồm tập hợp các dòng - TableRow (thông quathuộc tính Rows), mỗi dòng được tạo thành từ tập hợpcác ô - TableCell (thông qua thuộc tính Cells)− Mỗi ô trong Table có thể chứa các điều khiển khácBài 2: Server ControlsCác điều khiển khácMinh họaMinh họa
  30. 30. 3030HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Calendar− Dùng để thể hiện lịch trong tháng− Sự kiện: SelectionChanged: khi thay đổi ngày khác VisbleMonthChanged: khi thay đổi tháng khác DayRender: khi các ngày được tạo raBài 2: Server ControlsCác điều khiển khácMinh họaMinh họa
  31. 31. 3131HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• FileUpLoad− Dùng để upload tập tin về server− Thuộc tính:• HashFile (True/False): điều khiển có khai báo tập tin chưa• FileName: trả về tên tập tin được upload− Phương thức:• SaveAs: upload tập tin lên ServerBài 2: Server ControlsCác điều khiển khácMinh họaMinh họa
  32. 32. 3232HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• MultiView và View− Là control container, dùng để chứa các điều khiển khác− MultiView gồm có nhiều View− Thuộc tính:• ActiveViewIndex: chỉ số của view hiện hành− Phương thức:• SetActiveView: thay đổi view hiện hànhBài 2: Server ControlsCác điều khiển khácMinh họaMinh họa
  33. 33. 3333HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Tổng quan về Server ControlsTổng quan về Server Controls1.1. Tổng quan về Server ControlsTổng quan về Server Controls2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page2. Đối tượng Asp.Net Page4. Web Server Controls4. Web Server Controls4. Web Server Controls4. Web Server Controls5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác5. Các điều khiển khác6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState6. Đối tượng ViewState3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls3. HTML Server Controls
  34. 34. 3434HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Đối tượng ViewStateĐối tượng ViewState• Giới thiệu• Sử dụng
  35. 35. 3535HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Giới thiệu− Dùng để lưu lại những thông tin của trang web sau khiWeb Server gởi kết quả về cho client Quản lý tình trạng ở mức client− Thuộc tính EnableViewState của trang web cho phép sửdụng đối tượng này hay không (True/False)Bài 2: Server ControlsĐối tượng ViewStateMinh họaMinh họa
  36. 36. 3636HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Sử dụng: Gán giá trị cho ViewState:ViewState[“Tên trạng thái”] = <Giá trị>; Nhận giá trị:<Biến> = ViewState[“Tên trạng thái”];Lưu ý: “Tên trạng thái” có phân biệt chữ HOA/thườngBài 2: Server ControlsĐối tượng ViewStateMinh họaMinh họa
  37. 37. 3737HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/HẾTHẾTBài 2: Server Controls

  ×