โครงสร้างสาธารณสุขไทย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

โครงสร้างสาธารณสุขไทย

on

 • 5,852 views

โครงสร้างการบริหาร และการบริหารสาธารณสุขในประเทศไทย

โครงสร้างการบริหาร และการบริหารสาธารณสุขในประเทศไทย

Statistics

Views

Total Views
5,852
Views on SlideShare
5,852
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
135
Comments
3

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • @tumthong ขอบคุณนะคะ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • @somthailand กระทรวงสาธารณสุขครับ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ขอแหล่งอ้างอิงข้อมูลหน่อยได้ไหมคะ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

โครงสร้างสาธารณสุขไทย โครงสร้างสาธารณสุขไทย Presentation Transcript

 • โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขไทย สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เอกชน รัฐบาล ประชาชน
 • รัฐบาล
 • โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลาง โรงพยาบาลส่วนกลาง จะขึ้นตรงต่อกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค โรงพยาบาล ศูนย์ โรงพยาบาล โรงพยาบาล เฉพาะทาง ทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริม โรงพยาบาล สุขภาพตาบล ชุมชน
 • โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจาจังหวัดประจาภูมิภาคที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มีจานวนเตียงมากกว่า 500 เตียง ในประเทศไทยมีอยู่ 26 แห่ง เรียงตามจานวนเตียงในแต่ละภาค เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลทั่ ว ไป (รพท.) เป็ นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็ น โรงพยาบาลประจ าจั ง หวั ด ทั่ ว ไปหรื อโรงพยาบาลประจ าอาเภอขนาดใหญ่ที่ มีขี ดความสามารถระดับทุ ติยภู มิ (SecondaryCare) มีจานวนเตียง 120 - 500 เตียง ในประเทศไทยมีอยู่ 69 แห่ง เรียงตามจานวนเตียงในแต่ละภาค
 • โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชุ ม ชน (รพช.)เป็ น โ รง พย าบ าลสั ง กั ด กร ะทรวงสาธารณสุ ข โดยเป็ น โรงพยาบาลประจาอาเภอทั่วไป มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หรือระดับทุติยภูมิ (Secondary Care)ในบางแห่ ง มี จ านวนเตี ย ง 10 - 120เตียง ในประเทศไทยมีอยู่ 723 แห่ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เดิมนั้นคื อสถานีอ นามัย หรือศู นย์สุข ภาพชุ มชน เป็นสถานพยาบาลประจาตาบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) โดยเกือบทั้งหมดจะไม่รับผู้ป่วยในและไม่ มี แ พทย์ ท างานอยู่ เ ป็ น ประจ า แต่ จ ะอาศั ย ความร่ ว มมื อ กั บ แพทย์ ใ นโรงพยาบาลชุมชน ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีนโยบายที่จ ะพัฒนาสถานีอนามัย หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชนให้มีศัก ยภาพมากขึ้น จึงจัดสรรงบประมาณในโครงการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555 เพื่อยกระดับสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
 • โรงพยาบาลเฉพาะทางโรงพยาบาลมนารมย์ เฉพาะทางด้านจิตเวช เป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน โรงพยาบาลจักษุแห่งแรกในประเทศไทยศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล ในเครือโรงพยาบาลจักษุ รัตนินศูนย์หัวใจศูนย์มะเร็ง
 • ด้านผูให้บริการ ้- บุคลากรทางานด้วยความสุข ในบรรยากาศการทางานที่ดี มีการพัฒนาตนเองอย่าง ด้านชุมชนต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างในการสร้างเสริม - ชุมชนทหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นสุขภาพ (งานได้ผล คนสุขใจ สานสัมพันธ์) ชุมชนเข้มแข็งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้านผูใช้บริการ ้ ด้านองค์กร - เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการดูแล- ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยจาก สุขภาพกาลังพลทหารในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการดูแลรักษา ตามมาตรฐาน ความมั่นคงของประเทศชาติและเป็นองค์กรที่มีวิชาชีพ กลุ่มทหารที่ได้รับบาดเจ็บจาก ธรรมาภิบาล ตลอดจนเป็นเครือข่ายด้านการรบและครอบครัวได้รับการเยียวยา สุขภาพของกรมแพทย์ทหารบกด้านร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูสขภาพ ุให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ส่วนกลาง1.รพ.พระมงกุฎเกล้า2.รพ.อานันทมหิดล กองทัพภาพที่ 3ส่วนการศึกษา 22.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช3.รพ.ค่ายธนะรัชต์ 23.รพ.ค่ายจิรประวัติ4.รพ.รร.จปร. 24.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพภาคที่ 15.รพ.ค่ายจักรพงษ์ 25.รพ.ค่ายกาวิละ6.รพ.ค่ายอดิศร 26.รพ.ค่ายสุริยพงษ์7.รพ.ค่ายภาณุรังษี 27.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช8.รพ.ค่ายสุรสีห์ 28.รพ.ค่ายวชิรปราการ9.รพ.ค่ายสุรสิงหนาท10.รพ.ค่ายนวมินทราชินี 29.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก11.รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 30.รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองทัพภาคที่ 2 31.รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช12.รพ.ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 413.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์14.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 32.รพ.ค่ายวชิราวุธ15.รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 33.รพ.ค่ายเสนาณรงค์16.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 34.รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร17.รพ.ค่ายศรีสองรัก 35.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์18.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน19.รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 36.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต20.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศก ึ 37.รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร21.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ*
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลประเภทนี้เป็นโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง(Super Tertiary Care) ที่มีขีดความสามารถในการให้บริการและมีความพร้อมในการรักษาสูงสุด เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่ใช้สาหรับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ และเป็นโรงพยาบาลสาหรับการค้นคว้าวิจัยต่างๆ ในประเทศไทยมีอยู่ 12 แห่ง เรียงตามจานวนเตียง ดังนี้
 • โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลในสัง กั ดของ กรุง เทพมหานคร ส านัก การแพทย์ มีอ ยู่ทั้ ง หมด 9 แห่ ง โดยมี โ รงพยาบาลวชิ ร พยาบาลเป็น โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลัย ซึ่ งบริหารโดยตรงโดย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วชิรพยาบาล กลาง เจริญกรุงประชารักษ์ ตากสิน ราชพิพัฒน์ ลาดกระบัง เวชการุณย์รัศมิ์ สิรินธร หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เดิมนั้นคือสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นสถานพยาบาลประจาตาบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีขีด ่ความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีการให้บริการสาธารณสุขที่หลากหลาย อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเกือบทั้งหมดจะไม่รับผู้ป่วยใน และไม่มีแพทย์ทางานอยู่เป็นประจา แต่จะอาศัยความร่วมมือกับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน
 • เอกชน
 • เป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งโดยเอกชน มีทั้งที่เป็นบริษัทจากัดและบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ด้ ว ย โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ ง เป็ นโรงพยาบาลเฉพาะด้ า น เช่ น โรงพยาบาลทางด้ า นโรคตาโรงพยาบาลทันตกรรม เป็นต้น บางแห่ง ก็ มีม ากกว่า หนึ่ง แห่ ง ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน ตัวอย่างของโรงพยาบาลเอกชน มีดังนี้
 • โรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลธนบุรีโรงพยาบาลศุภมิตร โรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลปิยะเวทโรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลหัวเฉียวโรงพยาบาลกล้วยน้าไท โรงพยาบาลแม่น้าโรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์โรงพยาบาลบางนา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค โรงพยาบาลรามคาแหงโรงพยาบาลพร้อมมิตร โรงพยาบาลบารุงราษฎร์โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรีโรงพยาบาลศรีบุรินทร์ โรงพยาบาลบางกอกแอดเวนติสต์มิชชั่นโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลจักษุ รัตนินโรงพยาบาลราชเวช ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล ในเครือโรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลจักษุ รัตนินโรงพยาบาลปิยะรักษ์
 • ภายในประเทศ พอสว , สภากาชาดไทย, มูลนิธิด้านสาธารณสุข ฯลฯภายนอกประเทศ สภากาชาดสากล ฯลฯ
 • (1) สถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ควรปรับรวมกันเป็นนิติบุคคล (2) สถานบริการสุขภาพเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควรปรับเป็นนิติบคคลที่เป็น ุหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ราชการ ภายใต้กากับของกระทรวงสาธารณสุขด้วยการออกกฎหมายเฉพาะ (3) ควรมีการจัดตั้งกลไกเฉพาะขึ้นในส่วนกลาง ทาหน้าที่ดูแลการประสานนโยบายและทิศทางการจัดบริการสุขภาพในภาพรวม (4) การบริหารจัดการนิติบุคคลและกลไกที่ตั้งขึ้นใหม่ ควรใช้รปแบบคณะบุคคลที่ ูเปิดให้ฝ่ายต่างๆ ได้แก่ฝ่ายราชการ ฝ่ายวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย