Tuukh 8grade
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tuukh 8grade

on

 • 1,444 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,444
Views on SlideShare
1,110
Embed Views
334

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

3 Embeds 334

http://tulgaa-14.blogmn.net 259
http://somuga.blogmn.net 68
http://webcache.googleusercontent.com 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tuukh 8grade Tuukh 8grade Presentation Transcript

 •  
 • ХААН ЯЗГУУРТНЫ ХУРАЛДАЙ ЗОНХИЛОГЧДЫН ЗӨВЛӨЛ ТӨВ АРАВТ АРАВТ ТҮМТ АРАВТ ЗУУТ МЯНГАТ ЗУУТ ТҮМТ БАРУУН ЗҮҮН ТҮМТ МЯНГАТ ЗУУТ МЯНГАТ
  • Язгууртны хуралдайн шийдвэрлэх асуудал?
  • Эртний улсуудын төрийн байгуулал, одоогийн Монгол Улсын төрийн байгууллыг жишин харьцуулж, үзэл бодлоо илэрхийл.
  • Аравтын зохион байгуулалтын сул ба давуу талыг тодорхойл.
 • Òºð ¸ñ
  • Îëîí ò¿ìíèé èòãýë õ¿ëýýýæ, òýäíýýñ çîõèõ õýìæýýíèé ýðõ ìýäýë îëãîñîí õ¿ì¿¿ñ òºðèéí àëáà õàøäàã.
  • Çàðèì íýã íü ýðõ ìýäëýý óðâóóëàí àøèãëàæ òºð ò¿ìíèé èòãýëèéã àëääàã.
  • Òèéìýýñ òºðèéí àæëûã íàðèéâ÷ëàí òîãòîîñîí ¸ñ æóðìûí äàãóó ÿâóóëíà. ¯¿íèéã òºðèéí ¸ñ ãýíý.
  • Төрөө байгуулах ёс
  • Хуулиа бүтээх, дээдлэх ёс
  • Эртний Төрийн захирах ёс
  • улсуудын Гадаад харилцааны ёс
  • төрийн ёс Бэлгэдлийн ёс
  • Хаан өргөмжлөх íü хаант төрийн гол үйл хэрэг юм.
  • Хааны дараах албан тушаалыг хаан өөрөө шийддэг тул хаанаа өргөмжлөх нь хамгийн чухал.
  • Хааныг “Тэнгэрийн хүү” гэж дээдэлнэ.
  • Язгууртны хуралдайгаар хэлэлцэж хаанаа өргөмжилнө.
  • Эртний улсууд хэв хуулинд тулгуурлаж, хааны зар ë игаар хуулиа тогтоодог байжээ.
  • Хууль нь зөв бурууг шийдэж, шударга ёсыг тогтооход чиглэгдсэн байна.
  • Эртний улсуудад гэм буруутай хүмүүсийг зодох, торгох, цаазлах зэргээр шийтгэж байсан мэдээ бий.
  • Төрийн үйл ажиллагаа харилцан итгэлцэх, эрх эдлэх, хариуцлага хүлээх зарчмаар явагдаж байв.
  • Мянганы ноён хааны итгэл, тушаалыг биелүүлэх хариуцлага хүлээж, хэрэгжүүлэхдээ хаанаас олгосон эрхийг эдэлж байв.
  • Төрийн үйл ажиллагаанд үнэнч, шударгыг гол хэмжүүр болгож байв.
  • Гадаад орнуудтай элчээр дамжуулж энхийн замаар харилцахыг чухалчилдаг байв.
  • Тиймээс ч монголын гадаад харилцааг элчин харилцаа гэдэг байжээ.
  • Эртний улсуудад төрийн тэргүүн /ХААН/, төрийн ордон, төрийн сүлд, төрийн жанжин зэргийг дээдлэн хүндэтгэнэ.
  • Хүннүгийн хаад өглөө наранд,үдэш саранд залбирч мөргөдөг байснаас үзэхэд нар, саран сүлдтэй, тэр нь эртний улсуудад уламжлагдаж иржээ.
  • “ Төр төмбөгөр, ёс ёмбогор” гэдэг үгийн утгыг өөрийн байр сууринаас илэрхийлэх.
  • Ц.Гантулга, Т.Алтанцэцэг, Т.Жамбалдорж, Ж.Заанхүү, С.Содном, С.Цолмон нарын Монголын түүх II сурах бичгийн 51-р хуудас бие даан гүйцэтгэх ажил 1,2,3,
  • С/Б-ийн 51-р хуудасны харьцуулсан хүснэгтийг ажиллах
  • Г.Шүрэнцэцэг, Б.Энхбилэг нарын Монголын түүхийн хичээлээр ажиллах тест даалгаварууд хуудас 8,9 тест 12,15,16,17
 • Àæ àõóé
  • Òºð óëñ îðøèí òîãòíîõ íýã ¿íäýñ áîë àæ àõóé, íèéãýì, ýäèéí çàñàã, ñî¸ëûí àìüäðàë þì.
  • Õ¿í áàéãàà ãàçàð õýðýãöýý áàéäàã.
  • Õ¿ì¿¿ñ õýðýãöýýãýý õàíãàõûí òóëä àæ àõóé ýðõýëäýã.
  • Мал аж ахуй
  • Ан агнуур
  • Гар үйлдвэр
  • Газар тариалан
  • Худалдаа
 • Ìàë àæ àõóé
  • Ýðòíèé óëñóóä áàéãàëü öàã óóðûí èæèë íºõö뺺ñ õàìààð÷ áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóé ãîëëîí ýðõýëíý. Ýíý íü õàìãèéí çàðäàë áàãàòàé, ¿ð àøèãòàé, õàÿãäàëã¿é òåõíîëîãèòîé àæ àõóé áàéâ.
  • Áýë÷ýýðèéí ìàë íü áàéãàëèéí øàëãàðëûã äàâàí òóóëæ, øèëýãäýí ¿ðæäýã îíöëîãòîé.
  • Õ¿í àì íü áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóé ýðõýëæ í¿¿äýëëýí àìüäàðäàã òóë ýðòíèé óëñóóäûã í¿¿äýë÷äèéí óëñ ãýíý.
 • Àí àãíóóð
  • Ýðòíèé óëñóóäàä àí àãíóóð íü ìàë àæ àõóéí äàðàà îðîõ ÷óõàë ñàëáàð áàéâ.
  • Àâ õîìîðãî áîë àí àãíóóðûí ãîë õýëáýð áàéæýý.
  • ÍÒ-ûí I çóóíû 70-ààä îíû ¿åä Õ¿íí¿ãèéí õààí çóóí ìÿíãàí ìîðüò öýðýãòýé àâ õîìîðãî õèéæ áàéñàí ìýäýý áàéäàã.
 • Ãàð ¿éëäâýð
  • Õ¿íí¿÷¿¿ä àðüñ øèð, àíãèéí ¿ñ, ìîä, øàâàð, ÷óëóó, àëò, ìºíãº, õ¿ðýë, òºìºð, ÿñ çýðãèéã ºíäºð ò¿âøèíä áîëîâñðóóëæ ñóð÷ýý.
  • Ò¿¿ãýýðýý òýðýã, òîíîã, ýìýýë õàçààð, ãýð, ãýðèéí õýðýãëýë, ýñãèé, øèðäýã, õ¿ðýë, òºìºð áàãàæ çýâñýã, àëò, ìºíãº, ÷óëóóí ÷èìýãëýë, ýâýð, íààìàë íóì, âààð ñàâ, áàðèëãûí âààðàí äýýâýð, òîîñãî çýðýã îëîí á¿òýýãäýõ¿¿í õèéäýã áàéæýý.
 • Ãàçàð òàðèàëàí
  • Ýðòíèé óëñóóäààñ Õ¿íí¿, Ñÿíüáè íàð àìóó òàðèà áàãà çýðýã òàðüæ áàéæýý.
  • Ò¿ðýã¿¿ä ãàçàð òàðèàëàí àðàé ò¿ëõ¿¿ ýðõýëäýã áàéæýý.
  • Ìîíãîë îðíû ýðñ òýñ, õóóðàé, ñýð¿¿í íºõöºëä ãàçàð òàðèàëàí ýðõëýõýä òºâºãòýé, ¿ð àøèã ìóóòàé áàéñíààñ ýðòíèé óëñóóäàä ãàçàð òàðèàëàí ñàéí õºã溺ã¿é þì.
 • Õóäàëäàà
  • Àëèâàà àðä ò¿ìýí ººðñ人 õèéäýãã¿é ç¿éëýý áóñàä îðíîîñ õóäàëäàí àâ÷ õýðýãöýýãýý õàíãàäàã.
  • Ýðòíèé óëñóóä ¿ð òàðèà, áºñ áàðàà, öàé çýðãèéã Õÿòàä áîëîí Äóíäàä Àçèéí îðíóóäààñ õóäàëäàí àâ÷, îðîíä íü ìàë, íîîñ, íîîëóóð, àðüñ øèð, àíãèéí àðüñ ¿ñ õóäàëäààëäàã áàéæýý.
  • Òýä áàéãàëèéí áàÿëãàà áàðàã õóäàëäààëäàãã¿é áàéâ.
  • Эртний улсуудын эрхэлж байсан аж ахуй дотроос мал аж ахуй голлон хөгжсөн учир шалтгаан, зүй тогтлыг тайлбарла.
  • Эрхэлж байсан аж ахуйг ач холбогдлоор нь өөрийн үзэл бодол, үнэлгээгээр дараалан байрлуулж, жишээгээр нотлох.
  • С/Б-ийн 55-р хуудас бодож тунгаах асуултууд
  • С/Б-ийн 55-р хуудас Суралцахуйн үйл ажиллагааны даалгавар,
  • Хүннүгийн Модунь Шаньюй “Миний газраас бурхан гуйсан ч бүү өг” үгийн утгыг тайлбарла
 • Ýðòíèé óëñóóäûí ñî¸ë
  • Ìîíãîë íóòàã äàõü ýðòíèé óëñóóä íü ÍÒª III çóóíû ¿åýñ ÍÒ XII çóóíûã õ¿ðòýë óðò õóãàöààíä îðøèí òîãòíîõäîî í¿¿äýë÷äèéí ºâºðìºö ñî¸ëûã áèé áîëãîæ, ò¿¿õýíä ìºðºº ¿ëäýýñýí.
  • Õ¿ì¿¿ñèéí ýðõýëæ áàéãàà àæ àõóéã äàãààä ñî¸ë áèé áîëäîã.
  • Õ¿íèé á¿òýýñýí ýäèéí áîëîí îþóíû á¿õèé ë ç¿éëñèéã ñî¸ë ãýíý.
 • Ýðòíèé óëñóóäûí ñî¸ëûí îíöëîã
  • Ýðòíèé óëñóóä îðøèí òîãòíîæ áàéõ õóãàöààíäàà ººðèéí ãýñýí ºâºðìºö ñî¸ëûã á¿òýýõèéí çýðýãöýý ìîíãîë óãñààòíóóäûí ñî¸ëûí øèëäýã ºâ óëàìæëàëûã öààøèä ºâëºí óëàì áàÿæóóëàí õºãæ¿¿ëæ èðñýí.
  • Í¿¿äýë÷èä ìàë÷äûí ìàë àæ àõóéãàà õºòëºõ àðãà óõààí àìüäðàëûí õýâ ìàÿã, çàí çàíøëûí ºâºðìºö îíöëîã ýðòíèé óëñóóäûí ¿åýñ á¿ðýëäýí òîãòñîí.
  • Ýðòíèé óëñóóä íýã íü íºãººãºº ìºõººõ çàìààð îðøèí òîãòíîæ áàéñàí ó÷ðààñ ýäãýýð óëñóóäûí ñî¸ë õàðèëöàí áèå áèåäýý íºëººëæ, ò¿¿íèé àãóóëãà íü óëàì áàÿæèãäàí èðñýí.
  • 12 жилийн цаг тоолол
  • Бичиг үсэг
  • Нүүдэлчдийн соёл
  • Төрийн болон ахуйн
  • амьдралын зан үйл,
  • мэдлэг ухаан, өв соёл
  • Урлаг Дүрслэх урлаг
  • /сийлмэл, цутгамал,
  • хөөмөл, хатгамал г.м/
  • Дуу хөгжим /уртын дуу,
  • цуур, аман хуур,
  • лимбэ г.м/
  • Даалгавар:
  • С/Б-ийн 56-58-р хуудас унших
  • Эртний улсуудын улс тус бүрийн соёлыг жишин харьцуулах
  • С/Б-ийн 53-57-р хуудасны Соёлын олдворуудыг түүхэн цаг хугацаанд нь зөв харгалзуулах
  • Хүннүгийн хүн төрөлхтний соёлын хөгжилд оруулсан хувь нэмрийг жагсаан бичих
  • Эртний улсуудын соёлуудаас өнөөг хүртэл уламжлагдан ирсэн соёлын жагсаалтуудыг гаргах
  • С/Б-ийн 57-р хуудасны Суралцахуйн үйл ажиллагааны даалгавар
  • С/Б-ийн 57-р хуудасны Бодож тунгаах асуултуудад хариулах
  • Г.Шүрэнцэцэг, Б.Энхбилэг нарын Монголын түүхийн хичээлээр ажиллах тест даалгаварууд 10-р хуудасны тест 18-22