28 câu trắc nghiệm công thức

1,508 views

Published on

28 câu trắc nghiệm công thức

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,055
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

28 câu trắc nghiệm công thức

  1. 1. TRẮC NGHIỆM CÔNG THỨC – CHƯƠNG 3- LẦN 2 1. Một đoạn mạch chứa điện dung C có điện áp ở 2 đầu đoạn mạch: u = Uocos  t (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là: A. Uo C B. Uo 2C C. U o C D. Uo 2 C 2. Một đoạn mạch chứa cuộn cảm L có điện áp ở 2 đầu đoạn mạch: u = Uocos  t (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là: A. Uo L B. Uo 2 L C. U o L D. Uo 2 L 3. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần R. Đặt vào 2 đầu điện trở R một hiệu điện thế xoay chiều có bểu thức u = Uocos  t thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i  I o cos( t   ) , trong đó Io và  đựơc xác định bởi Uo U  B. I o  o ;   0 C. ;   R 2 R Uo U Io  ;   0 D. I o  o ;   0 2R R 2 hệ thức? A. I o  4. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần. Đặt vào 2 đầu điện trở R một hiệu điện thế xoay chiều có bểu thức u = Uocos  t thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i  I o cos( t   ) , trong đó Io và  đựơc xác định bởi hệ thức? A. I o  U oL ;     B. I o  2 Uo  ;  L 2 Uo  ;   L 2 5. Một mạch điện RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha  giữa cường độ dòng điện và U C. I o  o ;   0 L D. I o  hiệu điện thế đựơc xác định bằng công thức: L  C R 1  L C. tan   C R A. tan   B. tan   D. tan   L  1 C R C  L R 6. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là: A. I0 = U0 và φ = 0 R C. I0 = U0  và φ = 2 R
  2. 2. B. I0 = U0 và φ = 0 R 2 D. I0 = U0 và φ = 0 2R 7. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là: U0  và φ = 2 L. U B. I0 = 0 và φ = 0 L. A. I0 = U0  và φ = 2 L. U  D. I0 = 0 và φ = ± 2 L. C. I0 = 8. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là: U0  và φ = 2 .C U0  B. I0 = và φ = 2 .C A. I0 = C. I0 = U0.ω.C và φ =  2 D. I0 = U0.ω.C và φ = 0 9. Một đoạn mạch RLC nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế u = U0cos(ωt). Hệ số công suất cosφ được xác định bởi hệ thức nào: A. cosφ = P/ U B. cosφ = R/ Z C. cosφ = Z / R D. Cả A và C 10. Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Công suất đoạn mạch có biểu thức nào sau đây: A. P = U.I B. P = U.I.cosφ C. P = I2.R D. Cả B và C 11. Đoạn mạh RLC mắc nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế u = U0cos (ωt). Điều kiện để có cộng hưởng trong mạch là: A. LC = Rω2 B.LCω2 = 1 C. LCω = 1 D. R = L/C 12. Cường độ dòng điện đi qua mạch RLC mắc tối tiếp có biểu thức: i = I0 cos ωt . Tổng trở của đoạn mạch và độ lệch pha φ có biểu thức tương ứng nào sau đây: L  C 1 2 ) ; tgφ = R C. 1 L  1 2 C ) ; tgφ = B. Z = R 2  ( L  R C. 1  L 1 2 2 C C. Z = R  ( L  ) ; tgφ = R C. 1 L  1 2 C ) ; tgφ = D. Z = R 2  ( L  R C. A. Z = R2  ( L 
  3. 3. 13. Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, hiệu điện thế 2 đầu không đổi, cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại khi: A. tần số f lớn nhất B. tần số f nhỏ nhất C. LC4  2 f 2 =1 D. LC  = 1 14. CHọn câu đúng: mạch có tính cảm kháng khi: A.  2  1 LC B.  2  1 LC C.  2  1 RC D.  2  LC 15. Một đoạn mạch chứa điện dung C có điện áp ở 2 đầu đoạn mạch: u = Uocos  t (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là: A. Uo C B. Uo 2C C. U o C D. Uo 2 C 16. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là: U0 và φ = 0 R U0 B. I0 = và φ = 0 R 2 A. I0 = U0  và φ = 2 R U D. I0 = 0 và φ = 0 2R C. I0 = 17. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là: A .I0 = B.I0 = U0  và φ = 2 L. U0 và φ = 0 L. U0  và φ = 2 L. U  D. I0 = 0 và φ = ± 2 L. C. I0 = 18. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là: U0  và φ = 2 .C U0  B. I0 = và φ = 2 .C A. I0 = C. I0 = U0.ω.C và φ =  2 D. I0 = U0.ω.C và φ = 0 19. Một đoạn mạch RLC nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế u = U0cos(ωt). Hệ số công suất cosφ được xác định bởi hệ thức nào: A. cosφ = P/ U B. cosφ = R/ Z C. cosφ = Z / R D. Cả A và C 20. Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Công suất đoạn mạch có biểu thức nào sau đây:A.P = U.I B. P = U.I.cosφC. P = I2.R D. Cả B và C 21. Đoạn mạh RLC mắc nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế u = U0cos (ωt). Điều kiện để có cộng hưởng trong mạch là:
  4. 4. A. LC = Rω2 B.LCω2 = 1 C. LCω = 1 D. R = L/C 22. Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu ñöôïc ñònh nghóa theo coâng I I thöùc naøo A.Ihd = 0 B. Ihd = 0 C. Ihd = 2 I 0 D. Ihd = 2 I0. 2 2 23. Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø bieåu thöùc ñuùng cuûa toång trôû ? A. Z = 1   R2   L   C   2 1   R2   L   C   B. Z = 2 2 2 1  1    D. Z = R2   L  R2   L    C  C    24. Choïn bieåu thöùc ñuùng trong caùc bieåu thöùc veà ñoä leäch pha giöõa doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá neâu döôùi ñaây : 1 L  1   C A. tan = B. tan =  L  R C  R  1 1 L  L  C C . C. tan = D. tan = 2R R 25. Trong đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C không phân nhánh, mắc vào mạng điện xoay chiều , u = Uosin  t. Điều kiện nào sau đây để đoạn mạch có cộng hưởng C. Z = A. R2 = 1 LC B.  2 = LC . C.  2 = 1 LC . D.  2 = R . LC 26. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch goàm R, L, C maéc noái tieáp moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = U0sint. Ñieàu kieän naøo sau ñaây seõ ñuùng cho tröôøng hôïp trong maïch coù coäng höôûng ñieän ? L A. R = B. LC2 = 1 C. LC = R2 D. Moät bieåu thöùc ñoäc laäp khaùc C 27. Chọn câu đúng: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây: A. ω = 1 LC B. f = 1 2 LC C. ω2 = 1 LC D. f2 = 1 2LC 28. Trong mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp với hiệu điện thế hai 2 đầu mạch điện không đổi, cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại khi: A. Tần số f lớn nhất B. Tần số f bé nhất C. LC4 π2f2 = 1 D. LCω = 1

×