Your SlideShare is downloading. ×
28 câu trắc nghiệm công thức
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

28 câu trắc nghiệm công thức

612

Published on

28 câu trắc nghiệm công thức

28 câu trắc nghiệm công thức

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
612
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. TRẮC NGHIỆM CÔNG THỨC – CHƯƠNG 3- LẦN 2 1. Một đoạn mạch chứa điện dung C có điện áp ở 2 đầu đoạn mạch: u = Uocos  t (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là: A. Uo C B. Uo 2C C. U o C D. Uo 2 C 2. Một đoạn mạch chứa cuộn cảm L có điện áp ở 2 đầu đoạn mạch: u = Uocos  t (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là: A. Uo L B. Uo 2 L C. U o L D. Uo 2 L 3. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần R. Đặt vào 2 đầu điện trở R một hiệu điện thế xoay chiều có bểu thức u = Uocos  t thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i  I o cos( t   ) , trong đó Io và  đựơc xác định bởi Uo U  B. I o  o ;   0 C. ;   R 2 R Uo U Io  ;   0 D. I o  o ;   0 2R R 2 hệ thức? A. I o  4. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần. Đặt vào 2 đầu điện trở R một hiệu điện thế xoay chiều có bểu thức u = Uocos  t thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i  I o cos( t   ) , trong đó Io và  đựơc xác định bởi hệ thức? A. I o  U oL ;     B. I o  2 Uo  ;  L 2 Uo  ;   L 2 5. Một mạch điện RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha  giữa cường độ dòng điện và U C. I o  o ;   0 L D. I o  hiệu điện thế đựơc xác định bằng công thức: L  C R 1  L C. tan   C R A. tan   B. tan   D. tan   L  1 C R C  L R 6. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là: A. I0 = U0 và φ = 0 R C. I0 = U0  và φ = 2 R
  • 2. B. I0 = U0 và φ = 0 R 2 D. I0 = U0 và φ = 0 2R 7. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là: U0  và φ = 2 L. U B. I0 = 0 và φ = 0 L. A. I0 = U0  và φ = 2 L. U  D. I0 = 0 và φ = ± 2 L. C. I0 = 8. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là: U0  và φ = 2 .C U0  B. I0 = và φ = 2 .C A. I0 = C. I0 = U0.ω.C và φ =  2 D. I0 = U0.ω.C và φ = 0 9. Một đoạn mạch RLC nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế u = U0cos(ωt). Hệ số công suất cosφ được xác định bởi hệ thức nào: A. cosφ = P/ U B. cosφ = R/ Z C. cosφ = Z / R D. Cả A và C 10. Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Công suất đoạn mạch có biểu thức nào sau đây: A. P = U.I B. P = U.I.cosφ C. P = I2.R D. Cả B và C 11. Đoạn mạh RLC mắc nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế u = U0cos (ωt). Điều kiện để có cộng hưởng trong mạch là: A. LC = Rω2 B.LCω2 = 1 C. LCω = 1 D. R = L/C 12. Cường độ dòng điện đi qua mạch RLC mắc tối tiếp có biểu thức: i = I0 cos ωt . Tổng trở của đoạn mạch và độ lệch pha φ có biểu thức tương ứng nào sau đây: L  C 1 2 ) ; tgφ = R C. 1 L  1 2 C ) ; tgφ = B. Z = R 2  ( L  R C. 1  L 1 2 2 C C. Z = R  ( L  ) ; tgφ = R C. 1 L  1 2 C ) ; tgφ = D. Z = R 2  ( L  R C. A. Z = R2  ( L 
  • 3. 13. Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, hiệu điện thế 2 đầu không đổi, cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại khi: A. tần số f lớn nhất B. tần số f nhỏ nhất C. LC4  2 f 2 =1 D. LC  = 1 14. CHọn câu đúng: mạch có tính cảm kháng khi: A.  2  1 LC B.  2  1 LC C.  2  1 RC D.  2  LC 15. Một đoạn mạch chứa điện dung C có điện áp ở 2 đầu đoạn mạch: u = Uocos  t (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là: A. Uo C B. Uo 2C C. U o C D. Uo 2 C 16. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là: U0 và φ = 0 R U0 B. I0 = và φ = 0 R 2 A. I0 = U0  và φ = 2 R U D. I0 = 0 và φ = 0 2R C. I0 = 17. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là: A .I0 = B.I0 = U0  và φ = 2 L. U0 và φ = 0 L. U0  và φ = 2 L. U  D. I0 = 0 và φ = ± 2 L. C. I0 = 18. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là: U0  và φ = 2 .C U0  B. I0 = và φ = 2 .C A. I0 = C. I0 = U0.ω.C và φ =  2 D. I0 = U0.ω.C và φ = 0 19. Một đoạn mạch RLC nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế u = U0cos(ωt). Hệ số công suất cosφ được xác định bởi hệ thức nào: A. cosφ = P/ U B. cosφ = R/ Z C. cosφ = Z / R D. Cả A và C 20. Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Công suất đoạn mạch có biểu thức nào sau đây:A.P = U.I B. P = U.I.cosφC. P = I2.R D. Cả B và C 21. Đoạn mạh RLC mắc nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế u = U0cos (ωt). Điều kiện để có cộng hưởng trong mạch là:
  • 4. A. LC = Rω2 B.LCω2 = 1 C. LCω = 1 D. R = L/C 22. Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu ñöôïc ñònh nghóa theo coâng I I thöùc naøo A.Ihd = 0 B. Ihd = 0 C. Ihd = 2 I 0 D. Ihd = 2 I0. 2 2 23. Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø bieåu thöùc ñuùng cuûa toång trôû ? A. Z = 1   R2   L   C   2 1   R2   L   C   B. Z = 2 2 2 1  1    D. Z = R2   L  R2   L    C  C    24. Choïn bieåu thöùc ñuùng trong caùc bieåu thöùc veà ñoä leäch pha giöõa doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá neâu döôùi ñaây : 1 L  1   C A. tan = B. tan =  L  R C  R  1 1 L  L  C C . C. tan = D. tan = 2R R 25. Trong đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C không phân nhánh, mắc vào mạng điện xoay chiều , u = Uosin  t. Điều kiện nào sau đây để đoạn mạch có cộng hưởng C. Z = A. R2 = 1 LC B.  2 = LC . C.  2 = 1 LC . D.  2 = R . LC 26. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch goàm R, L, C maéc noái tieáp moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = U0sint. Ñieàu kieän naøo sau ñaây seõ ñuùng cho tröôøng hôïp trong maïch coù coäng höôûng ñieän ? L A. R = B. LC2 = 1 C. LC = R2 D. Moät bieåu thöùc ñoäc laäp khaùc C 27. Chọn câu đúng: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây: A. ω = 1 LC B. f = 1 2 LC C. ω2 = 1 LC D. f2 = 1 2LC 28. Trong mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp với hiệu điện thế hai 2 đầu mạch điện không đổi, cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại khi: A. Tần số f lớn nhất B. Tần số f bé nhất C. LC4 π2f2 = 1 D. LCω = 1

×