ดิเรก ป―ทมสิริวัฒน์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษาไทย
๒๕ พฤศจิกายน...
 ครอบคลุมหลายมิติ คือ ตัวผู้เรียน สถานศึกษา ครู/อาจารย์ สภาพแวดล้อม การ
นาเทคโนโลยีมาใช้ การอบรมควบคู่การเรียน สร้างวัฒนธ...
 ความตั้งใจของผู้พูด (และทีมวิจัย) คือ การวิพากษ์นโยบายสาธารณะอย่าง
สร้างสรรค์ -- เราศึกษา “ป―ญหา” “ข้อบกพร่องของระบบตลาด...
 เสนอมาตรการการคลัง
 การทางานของ กยศ. แนวใหม่
 หนึ่ง โดยปกติ กยศ. จัดสรรวงเงิน และ จานวนผู้กู้ ส่งไปให้สถาบันการศึกษา
ต...
 คานวณภาระทางการคลัง
 ประมาณการขั้นต้น
 หนึ่ง จานวนครัวเรือนคนจน ที่อยู่ในข่ายได้รับทุนให้เปล่า และมีบุตรในวัยเรียน
ระด...
 โครงการนี้จาเป็นต้องประเมินผลระหว่างดาเนินการ
 หมายถึง ติดตามว่า วิธีการคัดกรองครัวเรือนยากจน..เหมาะสมหรือไม่ มีอัตรา
ค...
 ขออ้างอิง ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ศ.นพ.ประเวศ วะสี แม้ว่ายากแต่ก็เป็นไปได้
เช่นเดียวกับการเคลื่อนสังคมที่ผ่านมา เช่น...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การคลังเพื่อการศึกษา โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 25 nov2010

1,234 views
1,144 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,234
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การคลังเพื่อการศึกษา โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 25 nov2010

  1. 1. ดิเรก ป―ทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษาไทย ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรด์ หลักสี่ การคลังเพื่อการศึกษา ๒๕ พย ๒๕๕๓ 1
  2. 2.  ครอบคลุมหลายมิติ คือ ตัวผู้เรียน สถานศึกษา ครู/อาจารย์ สภาพแวดล้อม การ นาเทคโนโลยีมาใช้ การอบรมควบคู่การเรียน สร้างวัฒนธรรมการอ่าน-การ เรียนรู้-การวิจารณ์ในฐานะพลังป―ญญาทางสังคม การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการจัดการศึกษา บทบาทการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชน ความ เป็นธรรมด้านการศึกษา ฯลฯ  โครงการวิจัยนี้ เน้นมาตรลดความเหลื่อมล้าการศึกษา.เน้นระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้มีเหตุผลหลายประการ ก) มีความเหลื่อมล้ากันมากที่สุดในระดับอุดมศึกษา -- สาหรับระดับประถม-มัธยมฯไม่มีความแตกต่างกันมากนักระหว่างคนจนคน รวย ข) การศึกษาระดับอุดมศึกษา—มีผลกระทบต่อรายได้-การออม-ความมั่ง คั่ง ตลอดชีวิตอย่างมีนัยสาคัญ ค) มาตรการการคลังของภาครัฐ สามารถลด ความเหลื่อมล้าได้—ทั้งนี้ต้องปรับแนวคิดแนวเพิ่มพลังคนจน และ targeting for the poor การคลังเพื่อการศึกษา ๒๕ พย ๒๕๕๓ 2
  3. 3.  ความตั้งใจของผู้พูด (และทีมวิจัย) คือ การวิพากษ์นโยบายสาธารณะอย่าง สร้างสรรค์ -- เราศึกษา “ป―ญหา” “ข้อบกพร่องของระบบตลาด” แต่ใน ขณะเดียวกันพยายามจะชี้ทางออกหรือ “เส้นทางใหม่” ว่าด้วยบทบาทของ ภาครัฐและท้องถิ่น และกองทุน กยศ. ในการส่งเสริมผู้เรียนยากจนให้มีโอกาส เรียนระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น โดยใช้หลักการเพิ่มพลังคนจน  วิธีการค้นคว้า อิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ (ข้อมูล ครัวเรือน) เพื่อเข้าใจความเหลื่อมล้า เข้าใจระบบความสัมพันธ์ (การศึกษามีผล ต่อระบบโครงสร้าง กล่าวคือ ความเหลื่อมล้าระหว่างคนจนคนรวย ใช้สมการ โครงสร้างประกอบด้วย life-time earning, income, saving, asset accumulation)  ความแตกต่างของรายได้..ยังส่งผลลัพธ์ในระยะยาว (ข้ามรุ่น) หมายถึง ครัวเรือนรวยลงทุนในเด็ก แต่ว่าครัวเรือนยากจนมีโอกาสน้อยหรือแทบจะไม่มี โอกาส การคลังเพื่อการศึกษา ๒๕ พย ๒๕๕๓ 3
  4. 4.  เสนอมาตรการการคลัง  การทางานของ กยศ. แนวใหม่  หนึ่ง โดยปกติ กยศ. จัดสรรวงเงิน และ จานวนผู้กู้ ส่งไปให้สถาบันการศึกษา ต่างๆ (อุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนเพียงส่วนน้อย)  สอง ข้อเสนอให้กันโควตา สมมติว่า 35% สาหรับแนวทางใหม่ targeting for the poor ให้มีคณะกรรมการระดับพื้นที่ (จังหวัดหรืออาเภอ) ร่วมกับท้องถิ่น หา ครัวเรือนยากจน และมีลูกในวัยเรียนระดับอุดมศึกษา หรือใกล้จะถึง ระดับอุดมศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  สาม เยาวชนในครัวเรือนยากจน ให้กู้สาหรับค่าเล่าเรียน  สี่ เยาวชนในครัวเรือนยากจน ได้รับทุนให้เปล่าสาหรับค่ากินอยู่ประจาเดือน การคลังเพื่อการศึกษา ๒๕ พย ๒๕๕๓ 4
  5. 5.  คานวณภาระทางการคลัง  ประมาณการขั้นต้น  หนึ่ง จานวนครัวเรือนคนจน ที่อยู่ในข่ายได้รับทุนให้เปล่า และมีบุตรในวัยเรียน ระดับอุดมศึกษา (อายุ 18-22 ปี) .. ครัวเรือนคนจนหมายถึง quintile 1, 20%  สอง แม้ว่ามีสิทธิ์ แต่ว่าบางคนอาจจะไม่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัย  สาม ข้อสันนิษฐานภาระการคลัง-ไม่สูงในระแยะแรก เพราะว่าเป็นมาตรการ “ค่อยเป็นค่อยไป” เริ่มจากผู้เรียนคนจน—เข้ามหาวิทยาลัยปีที่หนึ่ง เพิ่มขึ้นในปี ที่สอง สาม สี่  สี่ โครงการนี้มิได้ให้ทุกคน – เฉพาะ quintile 1 เท่านั้น  ห้า ทุนให้เปล่าสาหรับค่ากินอยู่ประจาเดือน ส่วนค่าเล่าเรียนใช้เงินกู้ กยศ. การคลังเพื่อการศึกษา ๒๕ พย ๒๕๕๓ 5
  6. 6.  โครงการนี้จาเป็นต้องประเมินผลระหว่างดาเนินการ  หมายถึง ติดตามว่า วิธีการคัดกรองครัวเรือนยากจน..เหมาะสมหรือไม่ มีอัตรา คลาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใด  ติดตามว่า ผู้เรียนยากจนเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีผลการเรียนอย่างไร สันนิษฐานว่าไม่แตกต่างจากครัวเรือนทั่วไป  ผู้เรียนยากจน เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอะไร? สาขาวิชาที่เรียน?  เมื่อจบการศึกษา..สามารถมีงานทามีอาชีพที่รายได้มั่นคง  การมีงานทาที่ดี-มั่นคง สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้..เป็นส่วนหนึ่งของ social mobility  มีตัวอย่างในอดีตมากมายที่ลูกคนจนแต่เรียนเก่ง จบมหาวิทยาลัย ช่วยให้ ครอบครัวหลุดพ้นความยากจนได้ การคลังเพื่อการศึกษา ๒๕ พย ๒๕๕๓ 6
  7. 7.  ขออ้างอิง ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ศ.นพ.ประเวศ วะสี แม้ว่ายากแต่ก็เป็นไปได้ เช่นเดียวกับการเคลื่อนสังคมที่ผ่านมา เช่น กระจายอานาจท้องถิ่น (ยี่สิบก่อนหน้าเราคงไม่ คิดว่าจะเป็นไปได้ แต่ก็เป็นไปแล้ว)  ด้านหนึ่ง คือ การสร้างองค์ความรู้ (เฉพาะเจาะจง) คือ การวิจัยเพื่อเข้าใจว่ามาตรการคลัง เพื่อการศึกษา (เพิ่มพลังคนจน ลดความเหลื่อมล้าฯ) หมายถึงอะไร เกี่ยวข้องกับใคร รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสนับสนุนอย่างไร การค้นหาและคัดกรองคนจนที่ สมควรได้รับการช่วยเหลือ  ด้านที่สอง การขยายองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจในวงกว้าง  ด้านที่สาม การได้รับความร่วมมือจากภาคการเมือง – รัฐสภาในฐานะผู้ออกกฎหมาย และ หน่วยงานรัฐ/ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง บทบาทของภาคประชาสังคมในการคัดกรองคนยากจนและ สมควรได้รับการช่วยเหลือ การคลังเพื่อการศึกษา ๒๕ พย ๒๕๕๓ 7

×