สงครามเย็น

2,288 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สงครามเย็น

 1. 1. สงครามเย็นสงครามเย็น เปลีย นมหาอำา นาจจาก ่อัง กฤษและฝรั่ง เศส สหรัฐ อเมริก า  กลุ่ม โลกเสรีห รือ ประชาธิป ไตย  อำา นาจทางการทหาร อิท ธิพ ลทางการเมือ ง สหภาพโซเวีย ต  กลุ่มโลกคอมมิว นิส ต์
 2. 2. ประเทศ 2 ฝ่า ยในสงครามเย็น
 3. 3. สาเหตุข องสงครามเย็น 1.ความขัด แย้ง ด้า นอุด มการณ์ 2.ความขัด แย้ง ผลประโยชน์ของชาติ - ด้า นความมัน คง่ปลอดภัย - ด้า นเศรษฐกิจ - เกิด ช่อ งว่า งอำา นาจ
 4. 4. สงครามเย็นทีม าของสงครามเย็น ่ ประเทศในยุโ รปตะวัน ออกถูก ยึดครองโดยเยอรมนีใ นสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ถูก สหภาพโซเวีย ตขยายอิท ธิพ ลเข้า ไปในยุโ รตะวัน ออก ประเทศในยุโ รปตะวัน ออกปกครองด้ว ยระบบคอมมิว นิส ต์
 5. 5. ยุโ รปตะวัน ออกที่ป กครองแบบคอมมิว นิส ต์
 6. 6. สงครามเย็นทีม าของสงครามเย็น ่ อัง กฤษกล่า วการโดนปิด กั้น ของยุโ รปโดยไม่ใ ช้อ าวุธ ของ คือ ม่า นเหล็ก ที่ก ั้น ยุโ รป สหรัฐ ฯ เสนอนโยบายสกัด กั้นคอมมิว นิส ต์ วิน สตัน เชอร์ช ิล ล์
 7. 7. สงครามเย็นสาเหตุข องสงครามเย็นอิห ร่า น โซเวีย ตขยายอิท ธิพ ลในอิห ร่า นเพราะต้อ งการสัม ปทานนำ้า มัน สหรัฐ ฯ เข้า ช่ว ยโดยใช้ว ิธ ีก ารทางการทูต ผ่า น คณะมนตรีความมั่น คงแห่ง สหประชาชาติ สหรัฐ ฯ ส่ง ทหารช่ว ยปรับ ปรุงกิจ การทหารในอิห ร่า น โซเวีย ตจึง ถอนทหารออกจากอิห ร่า น
 8. 8. สาเหตุข องสงครามเย็นตุร กี โซเวีย ตขยายอิท ธิพ ลในตุร กีแ ละกรีซ เดิม ตุร กีเ ป็น ของอัง กฤษ โซเวีย ตขอสิท ธิต ั้ง กองทหารร่ว มกับ ตุร กีใ น ทะเลดำา เพื่อควบคุม ช่อ งแคบบอสฟอรัส และดาร์ดะแนล อัง กฤษไม่ส ามารถช่ว ยตุร กีไ ด้ สหรัฐ จึง ให้ก ารช่ว ยเหลือ แก่
 9. 9. แผนที่ป ระเทศตุร กี
 10. 10. แผนที่ป ระเทศตุร กี
 11. 11. สงครามเย็นสาเหตุข องสงครามเย็น โซเวีย ตเข้า แทรกแซงเมื่อ เกิดกรีซสงครามกลางเมือ ง เดิม กรีซ เป็น ของอัง กฤษ อัง กฤษไม่ส ามารถช่ว ยกรีซ ได้ สหรัฐ จึง ให้ก ารช่ว ยเหลือ แก่ก รีซ
 12. 12. แฮรี เอช ทรูแ มน
 13. 13. สาเหตุข องสงครามเย็น ประธานาธิบ ดีท รูแ มนขออนุม ัต ิเงิน 400 ล้า นดอลลาร์เ พื่อ ช่ว ยเหลือตุร กีแ ละกรีซ ประธานาธิบ ดีท รูแ มนใช้นโยบายกดดัน ทางเศรษฐกิจ แก่โซเวีย ต สหรัฐ ฯ งดให้โ ซเวีย ตกู้เ งิน 1พัน ล้า นดอลลาร์ ทั้ง ๆ รัฐ สภาอนุม ัต ิแล้ว สหรัฐ ฯ ต้อ งสกัด กั้น การขยายตัว
 14. 14. สาเหตุข องสงครามเย็น เชอร์ช ิล ให้ก ารสนับ สนุน แก่สหรัฐ ฯ ในปฏิบ ัต ิก ารดัง กล่า ว การประกาศนโยบายสกัด กั้นของสหรัฐ จึง เป็น จุด เริ่ม ต้น ของสงครามเย็น ประธานาธิบ ดีท รูแ มนให้ก ารช่ว ยเหลือ ด้า นการเงิน และทหารแก่ 2ประเทศ ป ระธานาธิบ ดีป ระกาศ “หลัก การทรูแ มน ”
 15. 15. สงครามเย็นสาเหตุข องสงครามเย็น หลัก การทรูแ มน ระบุว ่า สหรัฐ อเมริก าให้ค วามช่ว ยเหลือประเทศต่า งๆ จากการคุก คามของคอมมิว นิส ต์ จอร์จ ซี มาร์แ ชล ประกาศ“แผนการมาร์แ ชล” แผนการมาร์แ ชลจัด ตั้ง ขึ้น เพื่อ ให้ความช่ว ยเหลือ ด้า นเศรษฐกิจ ต่อ ยุโ รปทุก ประเทศเป็น การสกัด กั้น ลัท ธิคอมมิว นิส ต์
 16. 16. จอร์จ ซี มาร์แ ชล
 17. 17. สงครามเย็นสาเหตุข องสงครามเย็น โซเวีย ตบัง คับ ไม่ใ ห้ป ระเทศในยุโ รปตะวัน ออกรับ ความช่ว ยเหลือ จากสหรัฐ ฯ โซเวีย ตจัด ตั้ง องค์ก ารโคมินฟอร์ม (สำา นัก ข่า วสารคอมมิว นิส ต์) โซเวีย ตจัด ตั้ง องค์ก ารโคเมคอน= ช่ว ยประเทศใน กลุ่มคอมมิว นิส ต์ด ้า นเศรษฐกิจ
 18. 18. สหรัฐ ฯ จึง เคลื่อ นตัว ต่อ ต้า นโซเวีย ต สหรัฐ ฯ จัด ตั้ง องค์ก ารสนธิสัญ ญาแอตแลนติก เหนือ (นาโต) ประกอบด้ว ย สหรัฐ ฯ แคนาดาอัง กฤษ ฝรั่ง เศส เบลเยีย มเนเธอร์แ ลนด์ ลัก เซมเบิร ์ก ไอซ์แลนด์ อิต าลี นอร์เ วย์ โปรตุเ กสเยอรมัน ตะวัน ตก องค์ก ารนาโต = กองกำา ลัง ทหารต่อ ต้า นการรุก รานของคอมมิว นิส ต์
 19. 19. สาเหตุข องสงครามเย็น โซเวีย ตจัด ตั้ง องค์ก ารสนธิสัญ ญาวอร์ซ อ ประกอบด้ว ยสหภาพโซเวีย ตเชคโกสโลวะเกีย โปแลนด์ โรมาเนียสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยเยอรมันฮัง การี บัล แกเรีย แอลบาเนีย องค์ก ารสนธิส ัญ ญาวอร์ซ อ =ป้อ งกัน การรุก รานจากยุโ รปตะวัน ตกสร้า งความเป็น เอกภาพในฝ่า ยคอมมิว นิส ต์ ยุโ รปตะวัน
 20. 20. วิธ ีก ารที่ใ ช้ใ นสงคราม 1.การเผยแพร่แ ละการโฆษณาชวนเชื่อ โคมิน ฟอร์ม 2.การแข่ง ขัน กัน ทางการทหาร 3.การให้ค วามช่ว ยเหลือ ทางเศรษฐกิจ แก่ม ิต รประเทศ องค์ก ารโคเมคอน แผนการมาร์แ ชล 4.นโยบายทางการทูต 5.การแข่ง ขัน ทางวิท ยาการ
 21. 21. วิก ฤตการณ์เ บอร์ล น เยอรมนีถ ูก ิแบ่ง เป็น 4 เขต คือ -เขตตะวัน ออก สหภาพโซเวีย ต 1.เขตตะวัน ออกเฉีย งเหนือสหภาพโซเวีย ต 2.เขตตะวัน ตกเฉีย งเหนือฝรั่ง เศส 3.เขตภาคกลางอัง กฤษ 4.เขตภาคใต้สหรัฐ อเมริก า
 22. 22. การแบ่ง เขตการปกครอง 4เขตของเยอรมนี
 23. 23. การปกครองเยอรมนีใ ห้ต ั้ง สภารัฐ มนตรีต ่า งประเทศ มีร ัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงการต่า งประเทศ 4 ประเทศเป็นสมาชิก สหรัฐ ฯ อัง กฤษ ฝรั่ง เศสจึง เปิด การเจรจาร่ว มกัน และรวมเขตยึด ครองทางตะวัน ตก 3 เขต สหรัฐ ฯ อัง กฤษ ฝรั่ง เศส ปฏิร ูป สกุลเงิน มาร์ก โซเวีย ตจัด ตั้ง หน่ว ยบริห ารงานด้า นเศรษฐกิจ ในเขตการปกครองของตนและตัด การติด ต่อ ในเขตยึด ครอง
 24. 24. สงครามเย็นพัฒ นาการของสงครามเย็น โซเวีย ตจึง ปิด ล้อ มกรุง เบอร์ล ิน ตัดกระแสไฟฟ้า ห้า มการขนส่ง ถ่า นหิน ห้า มส่ง อาหารเข้า เบอร์ล ิน ตะวัน ตก โซเวีย ตต้อ งการให้ต ะวัน ตกถอนตัวออกจากเบอร์ล ิน ตะวัน ตกอย่า งถาวร สหรัฐ ฯ ส่ง อาหาร สิ่ง จำา เป็น ทางอากาศ (Berlin Airlift) วัน ละ 1 ชม.เพื่อ แสดงศัก ยภาพ สหประชาชาติเ ข้า มาเปิด การคมนาคมเบอร์ล ิน ตะวัน ออกกับ เบอร์ล ิน
 25. 25. มหาอำา นาจ โซเวีย ตจึง ยกเลิก การปิด กั้นกำา แพงเบอร์ล นิ U.S.A Eng F สถาปนาเยอรมนีเป็น ประเทศสาธารณรัฐ เยอรมนี(เยอรมนีต ะวัน ตก) หรือ สหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี โซเวีย ตสถาปนาเยอรมนีเ ป็นประเทศ สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยเยอรมนี (เยอรมนีต ะวัน ออก) หรือสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยเยอรมนี
 26. 26. กำา แพงเบอร์ล ิน
 27. 27. การแบ่ง ประเทศของเยอรมนี
 28. 28. สงครามเย็นพัฒ นาการของสงครามเย็น 1.ทวีป ยุโ รป การรวมกลุ่ม ทางการเมือ ง สหรัฐ ฯ จัด ตั้ง องค์ก ารสนธิสัญ ญาแอตแลนติก เหนือ (นาโต) โซเวีย ตจัด ตั้ง องค์ก ารสนธิสัญ ญาวอร์ซ อ
 29. 29. สงครามเย็นพัฒ นาการของสงครามเย็น 2.ทวีป เอเชีย จีน สหรัฐ อเมริก า สหภาพโซเวีย ต ซุน ยัด เซ็น พรรคคอมมิว นิส ต์จ ีน เจีย งไคเช็ค เหมาเจ๋อ ตุง สงครามกลางเมือ ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน
 30. 30. สงครามเย็นสาเหตุข องสงครามเย็น ความแตกต่า งด้า นอุด มการณ์ระหว่า งสองอภิม หาอำา นาจ สหรัฐ อเมริก า สหภาพโซเวีย ต-เกิด การผลัด -เกิด การผลัดเปลีย นของผู้น ำา ที่ ่ เปลีย นของผู้น ำา ที่ ่ขึ้น มาดำา รง ขึ้น มาดำา รงตำา แหน่ง ตำา แหน่ง
 31. 31. พัฒ นาการของสงครามเย็น 2.ทวีป เอเชีย เกาหลี : ถูก แบ่ง เป็น เกาหลี เกาหลีเ หนือ ส ต์ คอมมิว นิ เกาหลีใ ต้ประชาธิป ไตย สหภาพโซเวีย ตสหรัฐ อเมริก าสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยเกาหลี
 32. 32. สงครามเกาหลี
 33. 33. 2.ทวีป เอเชีย อิน โดจีน : ลาว กัม พูช า เวีย ดนาม(ฝรั่ง เศส ญีป ุ่น ) ่ สงครามโลกครั้ง ที่ 1 ฝรั่ง เศสปกครอง เวีย ดนามเกิด ขบวนการเวีย ดมิน ห์(โฮจิม น ต์) ิ จีน + โซเวีย ตให้ก ารช่ว ยเหลือ ฝรั่ง เศสแพ้เ วีย ดมิน ห์จ ง ทำา สัญ ญา ึสงบศึก เจนีว า สัญ ญาสงบศึก เจนีว าทำา ให้ก ัม พูช า
 34. 34. นายโฮจิม ิน ห์
 35. 35. พัฒ นาการของสงครามเย็น 2.ทวีป เอเชีย อิน โดจีน การรบที่เดีย นเบีย นฟู เวีย ดนามถูก แบ่ง เป็น เวีย ดนามเหนือเวีย ดนามใต้ ตาม ข้อ ตกลงเจนีว า ฝรั่ง เศสได้ค รอบครองดิน แดนเวีย ดนามใต้ มีส หรัฐ อเมริก าให้ค วามช่ว ยเหลือ ไซ่ง่อน โฮจิม ิน ห์ โฮจิม ิน ห์ ได้ด ิน แดนทางเวีย ดนามเหนือ มีส หภาพ
 36. 36. สงครามเย็นพัฒ นาการของสงครามเย็น 2.ทวีป เอเชีย อิน โดจีน เกิด สงครามเวีย ดนาม สหรัฐ ฯ ส่ง ทหาร+อาวุธ ช่ว ยเวีย ดนามใต้ โซเวีย ต&จีน ส่ง ทหาร+อาวุธ ช่ว ยเวีย ดนามเหนือ สหรัฐ กลัว ทฤษฎีโ ดมิโ น
 37. 37. สงครามเวีย ดนาม
 38. 38. สงครามเย็นพัฒ นาการของสงครามเย็น 3.ทวีป อเมริก า คิว บา ฟิเ ดล คาสโตร นิย มในประเทศสหภาพโซเวีย ต ฟิเ ดล คาสโตร ยอมให้โ ซเวีย ตสร้า งฐานขีป นาวุธ นิว เคลีย ร์ จอห์น เอฟ เคนเนดีป ิด ล้อ มคิว บา โซเวีย ตถอนฐานยิง ขีป นาวุธ ออก
 39. 39. แผนที่ป ระเทศคิว บา
 40. 40. ฟิเ ดล คาสโตร
 41. 41. ความสัม พัน ธ์ข องคาสโตรและ ครุส ชอฟ
 42. 42. จอห์น เอฟ เคนเนดี
 43. 43. ยุค ผ่อ นคลายความตึง เครีย ดStalin, Roosevelt and Churchill
 44. 44. ยุค ผ่อ นคลายความตึง เครีย ดChurchill, Хрущёв and Stalin
 45. 45. สงครามเย็นยุค ผ่อ นคลายความตึง เครีย ด มหาอำา นาจ 3 ฝ่า ยเริ่ม หัน หน้า เข้า หากัน การหัน หน้า เพราะต้อ งการแก้ไ ขปัญ หาต่า งๆ ก่อ นหน้า ที่ป ระธานาธิบ ดีค รุส ชอฟประกาศนโยบายอยูร ่ว มกัน อย่า งสัน ติก ับ ่โลกเสรี ประธานาธิบ ดีค รุส ชอฟได้พ บปะกับประธานาธิบ ดีไ อเซนเฮาร์
 46. 46. ยุค ผ่อ นคลายความตึง เครีย ด สมัย ประธานาธิบ ดีน ิก สัน ทำา ให้โลกลดภาวะความตึง เครีย ด เป็น โลกแห่ง การเจรจา คนอเมริก ัน เบื่อ สงคราม และทหารอเมริก ัน ตายจำา นวนมาก ประธานาธิบ ดีน ิก สัน ประกาศหลัก การนิก สัน “สหรัฐ อเมริก าจะลดความผูก พันทางด้า นทหารลง จะไม่ส ่ง ทหารไป
 47. 47. ประการความขัด แย้ง ระหว่า งโซเวีย ตและจีน 1. จีน ต้อ งการความช่ว ยเหลือ จากโซเวีย ตสนธิส ญ ญา จีน จึง ได้ร ับ ความช่ว ยเหลือ ัจากโซเวีย ต และได้ม ี การลงนามใน สนธิสัญ ญาพัน ธมิต ร โซเวีย ตกับ จีน ลงนามในสัญ ญาว่า ด้ว ยเทคโนโลยี การป้อ งกันประเทศ นิว เคลีย ร์ จีน ไม่พ อใจโซเวีย ตที่
 48. 48. สงครามเย็นความขัด แย้ง ระหว่า งโซเวีย ตและจีนอุต สาหกรรม จีน ทีใ ช้แ ผนพัฒ นา ่เศรษฐกิจ ก้า วกระโดดไปข้า งหน้าอัน ยิ่ง ใหญ่ = การฝืน กำา ลัง ตนพัฒ นาเศรษฐกิจ และอุต สาหกรรม โซเวีย ตงดให้ค วามช่ว ยเหลือ ด้า นเศรษฐกิจ แก่จ ีน ถอนผู้เชี่ย วชาญ และเครื่อ งจัก รกล
 49. 49. ความขัด แย้ง ระหว่า งโซเวีย ตและจีน 2. ความขัด แย้ง เรื่อ งดิน แดนดิน แดน โซเวีย ตกับ จีน มีพ รมแดนติด ต่อกัน 4,500 ไมล์ -ทางภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ :เพราะแม่น ำ้า อุส ซูร ี กับ อามูร ์เ ปลี่ย นทางเดิน ทำา ให้ไ ม่ส ามารถตกลงความเป็นกรรมสิท ธิ์ -ดิน แดนมองโกเลีย : โซเวีย ตสนับ สนุน ให้ม องโกลเลีย ตั้ง รัฐ บาลและเป็น อิส ระจากจีน มองโกลเลีย จึง สนิท กับ
 50. 50. อุด มการณ์ การเป็น คอมมิว นิส ต์ข องโซเวีย ตโดยการปฏิว ัต ข องนัก ปฏิว ัต ิ ิอาชีพ (ปัญ ญาชน) การเป็น คอมมิว นิส ต์ข องจีนโดยใช้ก ำา ลัง ของชาวนาในชนบท (ป่าล้อ มเมือ ง)ความเป็น ผู้น ำา โซเวีย ตกับ จีน ขัด แย้งกัน ตอนครุส ชอฟเป็น ผู้น ำา ครุส ชอฟประกาศนโยบายการอยูร ่ว มกัน อย่า งสัน ติ นโยบายอ่อ น ่ข้อ กับ ฝ่า ยทุน นิย ม และอยากใช้ร ะบบ
 51. 51. เลโอนิด เบรสเนฟ
 52. 52. สงครามเย็นความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสหภาพโซเวีย ตกับ สหรัฐ ฯสหภาพโซเวีย ต สหรัฐ อเมริก า นายเลโอนิด เบรสเนฟ ประธานาธิบ ดีน ก สัน ิ-นโยบายการอยู่ -ยุค แห่ง การร่ว มกัน อย่า งสัน ติ เจรจา-ยุค แห่ง การเจรจา
 53. 53. สงครามเย็นความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสหภาพโซเวีย ตกับสหรัฐสหภาพโซเวีย ต ฯสหรัฐ อเมริกยุค แห่ง การเจรจา า-การลงนามข้อ ตกลงห้า มทดลองอาวุธ นิว เคลีย ร์ บนพื้น ดิน อวกาศ และในนำ้า -การเจรจาลดอาวุธ ยุท ธศาสตร์ -สัญ ญาซื้อ ขายซึ่ง กัน และกัน-การทำา ข้อ ตกลงเกี่ย วกับ การวิจ ัย ทางการแพทย์ -คณะกรรมการร่ว มทางการค้า ระหว่า งสอง
 54. 54. สงครามเย็น ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสหภาพ โซเวีย ตกับ สหรัฐ ฯ สหภาพโซเวีย ต สหรัฐ อเมริก าแห่ง ความกลัว ดุล นิกสัน+เบรสเนฟคาร์เตอร์+เบรสเนฟ -การประชุม เจรจา เพื่อ จำา กัด อาวุธ ยุท ธศาสตร์ (SALT 1) -การประชุม เจรจา
 55. 55. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสหภาพโซเวีย ตกับสหรัฐ ฯ 1. การประชุมเจรจาเพื่อ จำา กัด อาวุธ ยุท ธศาสตร์ (SALT 1) แต่ล ะฝ่า ยมี 1 ที่ต ั้ง ฐานยิง มีไ ด้ไม่เ กิน 100 ฐาน มีจ รวดต่อ ต้า นขีป นาวุธ ได้ไม่เ กิน 100 ลูก การหยุด ผลิต ฐานยิงขีป นาวุธ ข้า มทวีป และเครื่อ งยิง ขีป นาวุธจากเรือ ดำา นำ้า เป็น เวลา 5 ปี 2. การประชุม เจรจาเพื่อ จำา กัด อาวุธยุท ธศาสตร์ (SALT 2) ทั้ง 2 ฝ่า ยจำา กัด การผลิต อาวุธยุท ธศาสตร์น ิว เคลีย ร์ป ระเทศละไม่เ กิน2,250 เครื่อ ง (จรวดขีป นาวุธ จรวดขนาด
 56. 56. ยุค ผ่อ นคลายความตึง เครีย ด ยุค นี้ย ุต ิล งด้ว ยสหภาพโซเวีย ตยกกองทัพ ยึด ครองอัฟ กานิส ถาน อัน เป็นเขตของสหรัฐ ฯ ค.ศ.1979 ประธานาธิบ ดีจ ิม มี คาร์เ ตอร์ประณามการกระทำา ของโซเวีย ตเป็น ภัยคุก คามที่ร ้า ยแรง สหรัฐ ฯ มองว่า โซเวีย ตต้อ งการควบคุม นำ้า มัน ตะวัน ออกกลาง สหรัฐ ฯ จึง เข้า ช่ว ยปากีส ถาน เพราะมีพ รมแดนติด อัฟ กานิส ถาน สหรัฐ ฯ ส่ง เรือ บรรทุก นำ้า มัน 2 ลำา ไปมหาสมุท รอิน เดีย
 57. 57. แผนที่ป ระเทศปากีส ถานและอัฟ กานิส ถาน
 58. 58. สงครามเย็นความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งจีน กับ สหรัฐ ฯ จีนสหรัฐ อเมริก า-ให้ช าวอเมริก ัน เดิน ทางไปยัง ประเทศจีน-ให้ห ้อ งสมุด ในสหรัฐ ซื้อ หนัง สือ ที่ต พ ิม พ์จ ากจีน ี-ให้น ัก การทูต สหรัฐ ฯ ในปากีส ถาน โรมาเนียโปแลนด์ต ด ต่อ นัก การทูต จีน ิ-ให้ส มาชิก อาวุโ สเดิน ทางไปยัง ประเทศจีน-การแข่ง ขัน เทเบิล เทนนิส (การทูต ปิง ปอง)-การเดิน ทางเยือ นจีน ของของประธานาธิบ ดี
 59. 59. สงครามเย็นความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งจีน กับ สหรัฐ ฯ -แถลงการณ์ร ่ว มเซี่ย งไฮ้ : สหรัฐ ฯยอมรับ หลัก การที่จ ีน มีเ พีย งจีน เดีย ว ไต้ห วันเป็น แค่ส ว นหนึ่ง ของจีน ่ -สนธิส ญ ญามิต รภาพและความร่ว ม ัมือ : จีน เปิด ความสัม พัน ธ์ท างการทูต กับสหรัฐ ฯ ปรับ นโยบายต่า งประเทศใหม่ เพื่อความสัม พัน ธ์ก ับ สหรัฐ ฯ -จีน ใช้นโยบาย 4 ทัน สมัย (การพัฒ นาเกษตรกรรม อุต สาหกรรมวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) -จีน กับ สหรัฐ ฯ จึง มีค วามสัม พัน ธ์อ น ั
 60. 60. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งโซเวีย ตกับ จีน -โซเวีย ตต้อ งการปรับ ความสัม พัน ธ์ให้จ ีน กลับ สูส ภาพเดิม ่ -จีน ตั้ง เงื่อ นไข 3 ข้อ ในการปรับความสัม พัน ธ์ก ับ โซเวีย ต คือ 1.ให้โ ซเวีย ตถอนทหารออกจากอัฟ กานิส ถาน 2.ให้โ ซเวีย ตถอนทหารออกจากพรมแดนจีน 3.ให้โ ซเวีย ตยุต ก ารสนับ สนุน ิเวีย ดนามในการยึด ครองกัม พูช า -โซเวีย ตยอมทำา ตามเงื่อ นไขจีน 3ข้อ
 61. 61. ยุค สิ้น สุด สงครามเย็นประธานาธิบ ดีม ิค าเอล กอร์บ าชอฟ
 62. 62. สงครามเย็นยุค การสิ้น สุด ของสงครามเย็นประธานาธิบ ดีก อร์บ าชอฟประกาศนโยบายกลาสนอสต์แ ละเปเรสตรอยกา -นโยบายกลาสนอสต์ : การเปิด กว้า งและลึก ทางการเมือ งและสัง คม เพื่อ ความเป็น ประชาธิป ไตย -นโยบายเปเรสตรอยกา : การปรับทางการเมือ ง เศรษฐกิจและสัง คมให้ก ว้า งและลึก -นโยบายกลาสนอสต์แ ละเปเรสตรอยกา : ต้น แบบของหลายประเทศที่ป กครองแบบคอมมิว นิส ต์ โดยโซเวีย ตไม่เ ข้า ไปยุ่ง เกี่ย ว ปฏิรูปบ้านเมืองให้มีลักษณะเสรีมาก
 63. 63. นโยบายการปฏิร ูป ประเทศของนายกอร์บ าชอฟผลของการใช้น โยบายการปฏิร ูป ประเทศของนายกอร์บ าชอฟ 1.บุค คลบางกลุ่ม ไม่พ อใจเพราะเสีย ผลประโยชน์ 2.นโยบายไม่ไ ด้ท ำา ให้ประชาชนมีค วามเป็น อยูด ข ึ้น เพราะค่า ่ ีครองชีพ สูง ขึ้น ร้า นค้า กัก ตุน สิน ค้า เพื่อเก็ง ราคา 3.กลุ่ม ชาติน ิย มแยกกลุ่ม เพื่อปกครองตนเอง -ประเทศต่า งๆ จึง แยกตัว เป็น
 64. 64. สงครามเย็นยุค การสิ้น สุด ของสงครามเย็น ส่ง ผลต่อ การเปลี่ย นแปลงการปกครองในยุโ รปตะวัน ออก 1.โปแลนด์ 2.ฮัง การี 3.เชโกสโลวาเกีย  สาธารณรัฐเช็ก และสโลวัก 4.บัล แกเรีย 5.โรมาเนีย *(นองเลือ ด) 6.แอลเบเนีย 7.ยูโ กสลาเวีย 8.เยอรมนีต ะวัน ออก
 65. 65. การทำา ลายกำา แพงเบอร์ล ิน
 66. 66. กำา แพงเบอร์ล ิน
 67. 67. ยุค การสิน สุด ของสงครามเย็น ้ การเกิด รัฐ ประหารยึด อำา นาจนายกอบาร์ชอฟ -กระทรวงมหาดไทย หน่ว ยสืบราชการลับ กองทัพ ปลดนายกอร์บ าชอฟออกจากประธานาธิบ ดี -นายกอร์บ าชอฟให้อ ำา นาจแก่สาธารณรัฐ ต่า งๆ -นายเกนนาดี ยานาเยฟ รัก ษาการแทน -นายบอริส เยลต์ซ ิน ปลุก ระดมคนให้ต ่อ ต้า นการยึด อำา นาจ -สถานการณ์ส ร้า งวีร บุร ุษ
 68. 68. ยุค การสิน สุด ของสงครามเย็น ้ การเกิด รัฐ ประหารยึด อำา นาจนายกอบาร์ชอฟ -ประธานาธิบ ดีบ อริส เยลต์ซ ิน(รัส เซีย ) ประธานาธิบ ดีแ ลโอนิด คราฟซฃชุก(ยูเ ครน) ประธานาธิบ ดีส ตานิส ลาฟ ชุส เควิช (เบลารุส ) ลงนามตัง ้ เครือ รัฐ เอกราช -ประธานาธิบ ดีเ ยลต์ซ ิน สั่ง โอนทรัพ ย์ส ิน ของทำา เนีย บประธานาธิบ ดีโ ซเวีย ตทรัพ ย์ส ิน คณะกรรมาธิก ารเศรษฐกิจ ร่ว มโซเวีย ตเข้า เป็น ของสาธารณรัฐ รัส เซีย -ประธานาธิบ ดีเ ยลต์ซ ิน สั่ง ยุบกระทรวงการต่า งประเทศ กระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการกลางรัก ษาความมั่น คงภายในและหน่ว ยงานทัง หมดเข้า กับ กระทรวงมหาดไทย ้
 69. 69. สงครามเย็นยุค การสิ้น สุด ของสงครามเย็น การเกิด รัฐ ประหารยึด อำา นาจนายกอบาร์ช อฟ -25 ธัน วาคม 1991 นายกอร์บาชอฟประกาศลาออกจากตำา แหน่ง -25 ธัน วาคม 1991 วัน ล่ม สลายของสหภาพโซเวีย ต -25 ธัน วาคม 1991 วัน ยุต ิสงครามเย็น
 70. 70. รัฐ ต่า งๆ ประกาศตนเป็น อิส ระหลัง จากสหภาพโซเวีย ตล่ม สลาย
 71. 71. องค์ก ารระหว่า งประเทศ

×