Your SlideShare is downloading. ×
0
Ìîíãîë õýë  4-ð àíãè Áàãø Н. Цэвэлсодном ¯éë ¿ãèéí öàãààð òºãñãºõ íºõöºë.
Click to edit Master text styles Second level <ul><ul><li>Third level </li><ul><li>Fourth level </li><ul><li>Fifth level <...
Çîðèëãî <ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ê1*Ñóðàã÷äûí õýë ÿðèàíû áàÿëàãèéã íýìýãä¿¿ëýõ.
Ê2*Ǻâ öýâýð áè÷èõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ.
Ê3*¯éë ¿ãèéí öàãààð òºãñãºõ íºõö뺺ð ¿ãèéã õóâèëãàí áè÷¿¿ëæ ñóðãàõ.
Ê4*Áàãààð õàìòàð÷ àæèëëàõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ. </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul>
Ñýðãýýí ñàíàöãààß. *Ðîáîò ø¿ëãýý óíøèöãààÿ. *Îëîí òîîíû íºõöë¿¿äèéã çºâ õîëáîöãîî¸. -Ìýðãýæèë -Àìüä áèe -Àìüã¿é áèeèéã çàà...
Øèíý ìýäëýã <ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Õýëç¿éí òààâàð
Îíöîëæ ýõëýõ ¿e íü
Îãòîðãóéä õººð ãýñýí ¿ã
Íèéëæ çàëãàõ ¿e íü
Íàäààñ ýã÷ ýìýãòýé
Îëñîí ¿e¿äýý íèéë¿¿ëáýë
Îíãîöûã æîëîîäîõ ìýðãýæëèéí íýð </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul>Òýð þó âý .
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

монгол хэл 4

1,027

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,027
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "монгол хэл 4"

 1. 1. Ìîíãîë õýë 4-ð àíãè Áàãø Н. Цэвэлсодном ¯éë ¿ãèéí öàãààð òºãñãºõ íºõöºë.
 2. 2. Click to edit Master text styles Second level <ul><ul><li>Third level </li><ul><li>Fourth level </li><ul><li>Fifth level </li></ul></ul></ul></ul>Õè÷ýýë ýõýëëýý.Õ¿¿õä¿¿ä ýý.
 3. 3. Çîðèëãî <ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ê1*Ñóðàã÷äûí õýë ÿðèàíû áàÿëàãèéã íýìýãä¿¿ëýõ.
 4. 4. Ê2*Ǻâ öýâýð áè÷èõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ.
 5. 5. Ê3*¯éë ¿ãèéí öàãààð òºãñãºõ íºõö뺺ð ¿ãèéã õóâèëãàí áè÷¿¿ëæ ñóðãàõ.
 6. 6. Ê4*Áàãààð õàìòàð÷ àæèëëàõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ. </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Ñýðãýýí ñàíàöãààß. *Ðîáîò ø¿ëãýý óíøèöãààÿ. *Îëîí òîîíû íºõöë¿¿äèéã çºâ õîëáîöãîî¸. -Ìýðãýæèë -Àìüä áèe -Àìüã¿é áèeèéã çààñàí ¿ãèéã ÿëãàí õàðãàëçàõ áóëàíä áàéðëóóëààðàé.
 8. 8. Øèíý ìýäëýã <ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Õýëç¿éí òààâàð
 9. 9. Îíöîëæ ýõëýõ ¿e íü
 10. 10. Îãòîðãóéä õººð ãýñýí ¿ã
 11. 11. Íèéëæ çàëãàõ ¿e íü
 12. 12. Íàäààñ ýã÷ ýìýãòýé
 13. 13. Îëñîí ¿e¿äýý íèéë¿¿ëáýë
 14. 14. Îíãîöûã æîëîîäîõ ìýðãýæëèéí íýð </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul>Òýð þó âý .
 15. 15. Òààâðûí õàðèó Click to edit Master text styles Second level <ul><ul><li>Third level </li><ul><li>Fourth level </li><ul><li>Fifth level </li></ul></ul></ul></ul>Íèñýã÷
 16. 16. Àæèëëàâàð. ‘’ Ìîíãîëûí àíõíû ñàíñðûí íèñýã÷’’ñýäâèéã óíøèíà. Çîõèîëûí -ýõëýë -ãîë -òºãñãºë õýñãèéã îëæ óòãûã íý㠺㿿ëáýðýýð èëýðõèéëíý.
 17. 17. Çîõèîëûí àãóóëãà. Ýõëýë õýñýã. Æ.ÿððàã÷àà íèñýã÷ áîëîõûã ìºðººääºã áàéñàí. Ãîë õýñýã. Æ.ÿððàã÷àà Ä.Æàíèáeêîâòîé õàìòàð÷ 1981.03.22íä ñàíñàðò íèññýí. Òºãñãºë õýñýã. Æ.ÿððàã÷àà,Ä.Æàíèáeêîâ íàðûã ãàðàìãàé ãàâüÿà áàéãóóëñàí ó÷èð áààòàð öîëîîð øàãíàñàí.
 18. 18. ¯éë ¿ãèéí öàãààð òºãñãºõ íºõöºë ªíãºðñºí öàã. íèñýâ,íèññýí ./-â,-ñàí,ñýí,ñîí,ñºí/ Îäîî öàã .íèñýæ áàéíà. /-æ áàéíà/ Èðýýä¿é öàã. íèñíý ./-íà,íý,íî,íº/
 19. 19. ßäàð÷ áàéíà óó. Íèñëýý Áóóëàà Çîãñëîî
 20. 20. Ìàðîôîí áè÷ëýãèéí àðãà ‘’ Ñàíñðûí íèñýã÷’’ñýäâýýð ñóðàã÷ á¿ð íýã íý㠺㿿ëáýð áè÷íý.
 21. 21. Äààëãàâàð Click to edit Master text styles Second level <ul><ul><li>Third level </li><ul><li>Fourth level </li><ul><li>Fifth level </li></ul></ul></ul></ul>*‘ ’Ìèíèé ìºðººäºë’’ñýäâýýð òîî÷èìæ ýõ çîõèî. *6 ¿éë ¿ãèéã öàãààð òºãñãºõ íºõö뺺ð õóâèëãàí áè÷ýýðýé.
 22. 22. Òàëàðõàë ÕÈ×ÝÝËÄ ÈÄÝÂÕÒÝÉ ÎÐÎËÖÑÎÍ ØÀÂÜ ÍÀÐÒÀÀ ÁÀßÐËÀËÀÀ.
 23. 23. Õè÷ýýë äóóñëàà. Click to edit Master text styles Second level <ul><ul><li>Third level </li><ul><li>Fourth level </li><ul><li>Fifth level </li></ul></ul></ul></ul>Áàÿðòàé
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×