• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
000ล่าสุด04พย53 all
 

000ล่าสุด04พย53 all

on

 • 1,483 views

KM on ARC KKU

KM on ARC KKU

Statistics

Views

Total Views
1,483
Views on SlideShare
1,455
Embed Views
28

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

2 Embeds 28

http://www.library.kku.ac.th 27
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  000ล่าสุด04พย53 all 000ล่าสุด04พย53 all Document Transcript

  • สรุปผลการดําเนินงาน โครงการสํานักวิทยบริการกาวหนาดวยการเรียนรูรวมกัน  ประจําปงบประมาณ 2553 โดย คณะอนุกรรมการการจัดการความรูสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2553 1
  • คํานํา การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่ง ดังจะเห็นวามีการกําหนดไวเปนสวนหนึ่งของเกณฑการควบคุมคุณภาพภายในขององคกรไมวา จะเปน PMQA หรือ SAR สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู จึงไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูตลอดมา โดยที่ผานมาจะเนนการจัดการความรูในระดับกลุมภารกิจเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดมีการแลกเปลี่ยนองคความรูและนําไปประยุกตใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ สําหรับครั้งนี้สํานักวิทยบริการไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูในระดับองคกรขึ้น เพื่อเนนการถายทอดความรูจากผูปฏิบัติงานหลัก (Keyman) ผูที่มีโอกาสเขารวมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในระดับชาติ สูบุคลากรทุกระดับ ทุกกลุมภารกิจ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนใหบุคลากรสํานักวิทยบริการไดมีการเรียนรูและการแบงปนองคความรูรวมกัน ซึ่งไดแก กิจกรรม ARC Show&Share 2010 การจัดทํา KKU library Blog ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเรียนรูในวิชาชีพรวมกัน นําสูการพัฒนาองคความรูใหมๆ มีแนวปฏิบัตที่ดี หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในที่สุด ิ ในการนี้ ใ คร ข อขอบคุ ณ การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานจากผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ บุ ค ลากร และคณะกรรมการดําเนินงานทุกคน และ คณะอนุกรรมการจัดการความรูหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานสรุปผลนี้จะเปนประโยชนตอการสรางเครื่องมือเพื่อพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรูตอไป คณะอนุกรรมการการจัดการความรู สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน กันยายน 2553 2
  • สารบัญ หนาบทสรุปสําหรับผูบริหาร 4• แผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2553 11สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน• โครงการเสวนาวิชาการ 16• โครงการพัฒนา Website KKU Library Blog 18• โครงการ ARC Show&Share 2010 22• โครงการสํารวจความชํานาญของบุคลากร 28ภาคผนวก• ภาพกิจกรรม• คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู สํานักวิทยบริการ• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวัน ARC Show&Share 2010• ผลการประเมินกิจกรรมเสวนาวิชาการ จําแนกตามหัวขอ 3
  • บทสรุปสําหรับผูบริหาร ในปงบประมาณ 2553 สํานักวิทยบริการไดดําเนินการจัดการความรูระดับองคกรขึ้นจํานวน 4กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมเสวนาวิชาการ 2. กิจกรรม KKU Library Blog 3. กิจกรรม ARC Show & Share 2010 4. กิจกรรมการสํารวจความชํานาญของบรรณารักษและผูปฏิบัติงานตําแหนงอื่นๆ ดานหองสมุด สรุปผลการดําเนินงานมีดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาวิชาการ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู ไดดําเนินการจัดการความรูระดับองคกรขึ้นจํานวน 12 ครั้ง 13หัว ขอ ซึ่งมุงเนนการถายทอดความรูจากผูที่ไปเขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุม จากหนวยงานภายนอกรวมถึงการเปนกรรมการประสานงานหรือคณะกรรมการระหวางสถาบัน วัตถุประสงคเพื่อ ถายทอดองคความรูที่ไดรับจากการอมรม ประชุม สัมมนา และจากการปฏิบัติงาน ใหความรูแกบุคลากร ชวยใหบุคลากรอยูในกระแสของวิชาการกรณีที่งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด เพื่อแกไขปญหาของงาน เนนการพัฒนากระบวนการ และความพึงพอใจของผูรับบริการ ในภาพรวมของการจัดกิจกรรมทั้ง 13 ครั้ง มีบุคลากรสํานักวิทยบริการและผูสนใจเขารวมจํานวน682 คน (นับซ้ําแตละครั้ง) โดยมีความพึงพอใจตอกิจกรรมในภาพรวมรอยละ 80.89 ความพึงพอใจ ผูเขารวม กิจกรรม วิทยากร จํานวนที่ ว/ด/ป สถานที่ (%)1 15/09/52 R2R เครื่องมือในการ นางยุวดี เพชระ หองประชุม 1 32 คน 72.50 พัฒนางาน นายสุทัศน แกวราช อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักวิทย บริการ2 12/10/52 เกี่ยวกับแวดวงหองสมุดที่มี นางสาวสุทธิลักษณ พัดเพ็ง หองประชุม 1 36 คน 79.52 การนําเสนอในการประชุม นางบุษกร อุสสาหกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 วิชาการประจําปครั้งที่ 3 นางสุกัญญา สมสงา สํานักวิทย จัดโดยสํานักหอสมุด นางสาวสิริพร ทิวะสิงห บริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 25/11/52 Library 2.0 : แนวคิดและ นายศตพล ยศกรกุล หองประชุม 1 50 คน 79.70 การมีสวนรวม อาคาร 1 ชั้น 1 4
  • ความพึงพอใจ ผูเขารวม กิจกรรม วิทยากร จํานวนที่ ว/ด/ป สถานที่ (%) สํานักวิทย บริการ4 23/12/52 การลงรายการทรัพยากร นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส หองประชุม 1 35 คน 83.18 อิเล็กทรอนิกส อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักวิทย บริการ5 27/01/53 Web Blog นายศตพล ยศกรกุล หองฝกอบรม 24 คน 77.50 คอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคาร 2 สํานักวิทย บริการ6 24/02/53 เรื่องนารูจากการเยี่ยมชม นางทรรศนีย แผลงสูงเนิน หองประชุม 1 34 คน 82.86 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ในฮองกงและการ สํานักวิทย ดําเนินงานของเครือขายมุม บริการ ความรูตลาดทุน7 16/03/53 การประยุกตใช นายศตพล ยศกรกุล หองประชุม 1 30 คน 61.11 Slideshare.net ในงาน อาคาร 1 ชั้น 1 วิชาการ สํานักวิทย บริการ8 7/04/53 1. เทคนิคการประชุมและ นางสมถวิล เพ็ชรเจริญ หองประชุม 1 25 คน 73.33 การเปนเลขาที่ประชุม (หัวขอ1) อาคาร 1 ชั้น 1 2. การจัดทําคูมือการ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห สํานักวิทย ปฏิบัติงาน (หัวขอ2) บริการ9 21/05/53 1. นโยบายในการกําหนด นางสงวน พงศกิจวิทูร หองประชุม 1 76 คน 85.71 อายุบตรสมาชิกหองสมุด ั อาคาร 1 ชั้น 1 สําหรับนักศึกษา สํานักวิทย 2. การตรวจสอบรายการ บริการ (Create list) หนี้คางชําระ ล็อคในระบบทะเบียนเรียน (ครั้งที่ 1) 5
  • ความพึงพอใจ ผูเขารวม กิจกรรม วิทยากร จํานวนที่ ว/ด/ป สถานที่ (%) 25/05/53 1. นโยบายในการกําหนด นางสงวน พงศกิจวิทูร หองประชุม 1 76 คน 85.71 อายุบัตรสมาชิกหองสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 สําหรับนักศึกษา สํานักวิทย 2. การตรวจสอบรายการ บริการ (Create list) หนี้คางชําระ ล็อคในระบบทะเบียนเรียน ครั้งที่ 210 26/05/53 การจัดการความรูของ นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต หองประชุม 1 32 คน 100.0 บุคลากรผูจะเกษียณอายุ รองผูอํานวยการฝายแผน อาคาร 1 ชั้น 1 0 ราชการ และสารสนเทศ สํานักวิทย บริการ11 14-15 ARC Show & Shear 2010 คณะอนุกรรมการจัดการ อาคารศูนย 158 คน 73.91 /07/53 ความรู สารสนเทศ ชั้น 212 8/09/53 รวมพลคน Catalog นางสาวศุลีพร พันธุธนวิบุลย หองประชุม 1 20 คน 80.00 นางยุภาพร ทองนอย อาคาร 1 ชั้น 1 นางสาวสุกาญจนา ทิพย สํานักวิทย เนตร บริการ นางสาวสิริพร ทิวะสิงหรวม 12 ครั้ง 682 คน 80.89% 6
  • กิจกรรมที่ 2 KKU Library Blog คณะอนุกรรมการการจัดการความรูรวมกับเจาหนาที่คอมพิวเตอร กลุมภารกิจสงเสริมการเรียนรูไดพัฒนา Blog KM โดยใชโปรแกรม Word press เขาถึงไดที่ URL: http://libkm.kku.ac.th/ ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนตอบุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว ยังเปนประโยชนตอผูสนใจทั่วไปดวย เพราะสามารถสืบคนผาน Google.com ได ในปงบประมาณ 2553 มีสมาชิก blog ทั้งหมด 59 คน มีจํานวนบทความที่เผยแพรทั้งหมด 166บทความ มีชุมชน 9 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนที่ 1 กาวไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนที่ 2 การบริหารจัดการองคกรอยางเหนือชั้น ชุมชนที่ 3 บริการสูความพึงพอใจสูงสุด ชุมชนที่ 4 เรื่องนารูในงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ชุมชนที่ 5 เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูและวิเคราะหรายการทรัพยากร ชุมชนที่ 6 เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรหองสมุด ชุมชนที่ 7 เรื่องนารูเกี่ยวกับโสตทัศนบริการ ชุมชนที่ 8 อีสานสนเทศนารู ชุมชนที่ 9 เรื่องสาระนารูในการทํางาน กิจกรรมที่ 3 ARC Show&Share 2010 ไดมีการการจัดกิจกรรม ARC Show&Share 2010 ขึ้น เพื่อสรางวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นภายในองคกร และเปนการสงเสริมการเผยแพรผลงาน แนวปฏิบัติที่ดของบุคลากรอีกดวย ี จัดกิจกรรมในรูปแบบการประกวดโปสเตอรวิชาการ มีผูสงผลงานเขาประกวดจํานวน 15 ชิ้นงานจาก 6 กลุมภารกิจ มีผูเขารวมงานจํานวน 158 คน ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจรอยละ 73.91 และรอยละ100 เห็นวากิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ดีมีประโยชน ควรจะมีการจัดในปตอไป กิจกรรมที่ 4 การสํารวจความชํานาญของบุคลากร ในป 2553 ไดดําเนินการสํารวจความชํานาญของบรรณารักษและผูปฏิบัติงานตําแหนงอื่นๆทางดานหองสมุด โดยแยกตามลักษณะงานของหองสมุด และความตองการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุมงาน ซึ่งจะนําเสนอในรูปแบบวิจัยสถาบันตอไป 7
  • ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินการจัดการความรูในป 2553 1. การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง 2. งบประมาณในการดําเนินงานที่เพียงพอ 3. การประยุกตใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร 4. ขอบเขตการทํางานที่ชัดเจน 5. การทํางานเปนทีมปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานการจัดการความรูป 2553 1. ในปงบประมาณ 2553 คณะอนุกรรมการการจัดการความรูและหัวหนากลุมภารกิจ ไมไดรวมกัน จัดทําแผนการจัดการความรู ทําใหแผนการดําเนินงานอาจไมไดชวยแกไขปญหาระดับกลุมภารกิจ ขอ เสนอแนะ กํ าหนดใหมี ว าระการประชุ ม เพื่อ จั ดทํ าแผนการจั ดการความรู ร ว มกั น ระหวางคณะอนุกรรรมการการจัดการความรูและหัวหนากลุม 2. ในแตละกลุมภารกิจมีการใช KM เปนเครื่องมือในการพัฒนางาน แตไมไดบรรจุในแผนและไมได รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการการจัดการความรู ทําใหการรายงานขอมูลการจัดการ ความรูขององคกรไมครอบคลุม ขอเสนอแนะ ใหกลุมภารกิจดําเนินการจัด KM ระดับกลุม โดยใหแตละกลุมเขียน โครงการที่ใช KM เปนเครื่องมือ หากมีงบประมาณเพียงพอตัดแบงงบประมาณใหกลุมบริหาร จัดการ และใหกลุมแจงหัวขอและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการ KM 3. ในปที่ผานมาเปนการจัดการความรูในสิ่งที่องคกรไดดําเนินการอยูแลว เชน การเสวนาวิชาการ แต ยังไมมีการกําหนดขอบเขตการจัดการความรูใหตอบสนองตอจุดออนและโอกาสของสํานักวิทย บริการ ขอเสนอแนะ ควรมีการนําเอาผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการการจัดการความรู ในปที่ผานมา และ SWOT ของหนวยงานมาบูรณาการเพื่อกําหนดขอบเขตของการจัดการความรู และจัดทําแผนตอไป โดยใหหัวหนากลุมภารกิจและผูบริหาร ตลอดจนคณะกรรมการครอมสาย งานที่เกี่ยวของมีสวนในการพิจารณาความเหมาะสม 4. เนื่องจากการจัดการความรูเนนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งที่ผานมาการประสานงานกับภารกิจ ดานพัฒนาบุคลากรอาจจะไมครอบคลุมและทั่วถึง ทําใหผลจากการดําเนินงานไมเกิดประโยชน สูงสุดตอองคกร ขอเสนอแนะ มอบหมายใหรองผูอํานวยการฝายบริหาร รวมดูแลและใหคําแนะนําในการ ดําเนินงานแกคณะอนุกรรมการการจัดการความรู 8
  • 5. บางครั้งผลดําเนินการ หรือ แนวทางที่ไดจากการจัดการความรูยังไมตอเนื่อง ขาดการติดตาม หรือ มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ เชน เรื่องขึ้นปายการละเมิดลิขสิทธิ์จากาการถายเอกสาร เปนตน ขอเสนอแนะ ผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของควรมีการมอบหมายผูรับผิดชอบ และกํากับ ติดตาม6. บุคลากรสวนใหญยังไมไดใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเผยแพรสารสนเทศยังเปน สารสนเทศในลักษณะทุติยภูมิ ยังไมเกิดการนําเอาองคความรูที่เกิดภายในตนเองเผยแพร ขอเสนอแนะ - สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีโดยมีผูบริหารเปนตัวแบบในการถายทอดความรู เชน ถายทอดประสบการณเรื่องเลา การใช Blog - สงเสริมบทบาทของหัวหนากลุมภารกิจในการสนับสนุนบุคลากรใหมีการเผยแพรองค ความรูในรูปแบบตางๆ มากขึ้น - ผูบริหารพูดกระตุนใหบุคลากรรักการเรียนรู ในวาระของการประชุมใหญ7. Server ที่ใชจัดเก็บขอมูลในการสราง KKU library blog มีพื้นที่จํากัด ทําใหตอบสนองชา บุคลากร เกิดความเบื่อหนอยในการเขาไปใชงาน และไมดึงดูดความสนใจ ขอเสนอแนะ ใหผูดูแลทางดาน IT จัดหา Server ที่รองรับการทํางาน8. มีการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณ ทําใหการเบิกจายลาชา ใชงบประมาณไมทัน ขอเสนอแนะ มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ9. คณะอนุกรรมการการจัดการขาดความรูและประสบการณ ในการดําเนินงาน ข อ เสนอแนะ คณะอนุ ก รรมการการจั ด การความรู ควรมี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู และ ประสบการณโดยการเขารับการอบรม การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมวิชาการในลักษณะของ การจัดการความรู อยางนอย คนละ 1 ครั้ง/ป10. คณะอนุกรรมการการจัดการความรูขาดทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ ข อ เสนอแนะ คณะอนุ ก รรมการการจั ด การความรู ควรเข า รั บ การอบรมวิ ท ยากร กระบวนการ ซึ่งสามารถใหกลุมภารกิจแตละกลุมภารกิจจัดสงตัวแทนเขารวมกับอบรมไดดวย ซึ่ง เปนการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรการดําเนินงานขององคกรตอไปดวย11. การเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูของบุคลากร พบวา ยัง มีเฉพาะกลุมเดิม ซึ่งสงผลให รอยละ 80 ของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมไมเปนไปตามผลที่คาดวาจะไดรับ ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายปจจัย อาทิ ลักษณะภาระหนาที่ของงานทําใหไมเอื้อตอการเขารวมกิจกรรม การจัดหัวขอการจัดการ 9
  • ความรูในแตละครั้งไมตรงกับความตองการหรืออาจไมตรงกับสายงานนั้นๆทําใหอาจไมไดรับการตอบรับการเขารวม สงผลใหมีเฉพาะกลุมที่เขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ ขอเสนอแนะ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู ควรจัดหัวขอทีเหมาะสมกับบุคลากรหลายๆ กลุม กลาวคือ เปนหัวขอที่ระดับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานทั่วไปสามารถเขารวมและสามารถนําไปประยุกตใชตอยอดได 10
  • แผนปฏิบติการการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2553 ั สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน1. ผูรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู สํานักวิทยบริการ โดยมีคณะผูบริหารสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนที่ปรึกษา2. ความสําคัญ การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่ง ดังจะเห็นวามีการกําหนดไวเปนสวนหนึ่งของเกณฑการควบคุมคุณภาพภายในขององคกรไมวา จะเปน PMQA หรือ SAR และเปนการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 วา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทั ศ นคติ ของข า ราชการในสั ง กั ด ให เ ป น บุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และมี ก ารเรี ย นรู ร ว มกั น ทั้ ง นี้ เ พื่ อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทิ์ตามพระกฤษฎีกานี้” ซึ่งสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เอง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรูจึงไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูตลอดมา โดยที่ผานมาจะเนนการจัดการความรูในระดับกลุมภารกิจเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดมีการแลกเปลี่ยนองคความรูและนําไปประยุกตใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบสํานักวิทยบริการไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูในระดับองคกรขึ้น เพื่อเนนการถายทอดความรูจากผูปฏิบัติงานหลัก (Keyman) ผูที่มีโอกาสเขารวมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในระดับชาติหรือหัวขอเฉพาะทางวิชาชีพ สูบุคลากรทุกระดับ ทุกกลุมภารกิจ เพื่อใหเกิดการเรียนรูในวิชาชีพรวมกัน ตลอดจนการใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหารวมกัน นําสูการพัฒนาองคความรูใหมๆ มีแนวปฏิบัตที่ดี หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในที่สุด ิ3. วัตถุประสงค 3.1 เพื่อใหเกิดการจัดการความรูภายในองคกร 3.2 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูในดานวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น4. ประโยชนทคาดวาจะไดรบ ี่ ั 4.1 สํานักวิทยบริการมีกิจกรรมการจัดการความรูระดับองคกร 4.2 สํานักวิทยบริการมีชองทางในการเผยแพรความรูและแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน 4.3 บุคลากรรอยละ 80 ไดเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู ซึ่งเปนโอกาสในการพัฒนาองคความรูในวิชาชีพ 11
  • 4.4 ผูใชบริการ จะไดรับประโยชนจากการที่บุคลากรนําองคความรูที่ไดรับนั้นมาพัฒนากระบวนงานและการบริการ5. ผลสัมฤทธิ์ หากสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูนั้น สํานักวิทยบริการ จะเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีลกษณะดังตอไปนี้ ั 5.1 เปนองคกรที่มีบุคลากร ที่มีความมุงมั่นที่จะขยายขีดความสามาถของตน ผานกระบวนการเรียนรูรวมกันเปนทีมอยางตอเนื่อง  5.2 เปนองคกรที่มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู รวมทั้งการจัดหา สราง ถายโอนความรู และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการใชความรูใหมๆ 5.3 บุคลากรในองคกรสามารถใชแนวคิด การจัดการความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสรางองคความรู หรือนวัตกรรมที่มีคุณคาตอตนเอง ทีมงาน และองคกร 5.4 เปนองคกรที่มีคุณภาพและสามารถดํารงอยูไดในสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา6. ขอบเขตการดําเนินงาน ขอบเขตการดําเนินงาน แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 6.1 เปนการถายทอดความรูจากผูที่ไปเขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุม จากหนวยงานภายนอกรวมถึงการเปนกรรมการประสานงานหรือคณะกรรมการระหวางสถาบัน วัตถุประสงคเพื่อ ถายทอดองคความรูที่ไดรับจากการอมรม ประชุม สัมมนา และจากการปฏิบัติงาน ใหความรูแกบุคลากร ชวยใหบุคลากรอยูในกระแสของวิชาการกรณีที่งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด 6.2 เพื่อแกไขปญหาของงาน เนนการพัฒนากระบวนการ และความพึงพอใจของผูรับบริการวัตถุประสงคเพื่อ แกไขปญหาการทํางานรวมกัน สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนางานขององคกร7. ขอบเขตเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู การพิจารณาหัวขอที่จะนํามาจัดเปนกิจกรรมการจัดการการความรูนั้น ตองมีความสําคัญตอการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ โดยมีเนื่อหาที่สนับสนุนตอดานตางๆ ดังตอไปนี้ 7.1 การบริหารจัดการองคกรทีดี ่ 7.2 การใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 7.3 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานดานหองสมุด 7.4 การเพิ่มความพึงพอใจของผูรับบริการ 8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 25539. แผนการดําเนินงาน - รวมกับคณะกรรมการพัฒาบุคลากรสํานักวิทยบริการศึกษาขอมูลความเชี่ยวชาญในการทํางานและความตองการพัฒนาตนเอง เพื่อเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานตอไป (พฤศจิกายน 2552-เมษายน2553) 12
  • - จัดกิจกรรมเสวนาวิชา โดยการจัดการความรูจากผูที่มีโอกาสไดไปศึกษาดูงาน อบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง สัปดาหที่ 3 ของทุกเดือน - จัดกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อการแกปญหารวมกันในงานโดยกระบวนการกลุม อยางนอย 3โครงการ (พฤศจิกายน 2552-สิงหาคม 2553) - จัดกิจกรรม ACR Show&Share : สํานักวิทยบริการกาวหนาดวยการเรียนรูรวมกัน 1 ครั้ง ในชวงเดือนกรกฏาคม 2553 - จัดทําเว็บ KM@KKULib เพื่อเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู (พฤศจิกายน 2552-กันยายน2553) โดยกําหนดชุมชนในการเรียนรู (Community of Practices-COPs) ดังนี้ 1.1 องคกรล้ําสมัยดวยเทคโนโลยี ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรู เกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ในการทํางาน รวมถึงเทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ 1.2 การบริหารจัดการองคกรอยางเหนือชั้น ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึก สาระความรูเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ ควบคุมงบประมาณ การควบคุมและติดตามประเมินผลโครงการ ระเบียบตาง ๆ ที่บุคลากรควรทราบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคกร ขาวสารการ ประชาสัมพันธ 1.3 บริการสูความพึงพอใจสูงสุด ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรู เกี่ยวกับแนวทางการใหบริการ เทคนิค และทักษะการใหบริการที่ดี การ แกปญหาเฉพาะหนา คุณสมบัติผูใหบริการในการประยุกตใชกับงานบริการ หองสมุด การใชภาษาอังกฤษในงานหองสมุด ตลอดจนการแนะนําบริการตางๆ ของหองสมุด 1.4 เรื่องนารูในงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอ บันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานดานวารสารตางๆ เชน การจัดซื้อ การ ลงทะเบียน การจัดทําดัชนี การจัดใหบริการ แนวปฏิบัติตาง ๆ เปนตน และ ความคืบหนาของความรวมมือระหวางสถาบัน 1.5 เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูและวิเคราะหรายการทรัพยากร ขอบเขต เปน ชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู การวิเคราะหและ ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตางๆ การบันทึกขอมูลในฐานขอมูล AARC2 MARC21 ขอตกลง การใชคูมือ 1.6 เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรหองสมุด ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอ บันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อ/บอกรับทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ทั้ง ประเภทสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส การตออายุ การขอรับอภินันทนาการ และการแลกเปลี่ยน 13
  • 1.7 เรื่องนารูเกี่ยวกับโสตทัศนบริการ ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระ ความรูเกี่ยวกับการผลิตโสตทัศนวัสดุและการบริการของหองสมุด แนวปฏิบัติ คําถามที่พบบอยๆ พรอมคําตอบ10. งบประมาณดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท ดังนี้ - หมวดคาตอบแทน คาลวงเวลา (ดูแลเว็บไซต, สรุปเอกสาร ประเมินผล,สํารวจความเชี่ยวชาญ 10,,000 บาท - หมวดคาใชสอย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาทx50 คนx8 ครั้ง) 1 0,000 บาท คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม (รวมคาของที่ระลึกวิทยากร 200 บาทx 8 ครั้ง และอื่นๆ) 5,500 บาท คาดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนความรู การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อการพัฒนางาน (4,500 บาทx 3 ชุมชน) 13,500 บาท คาของรางวัลสําหรับการประกวดการจัดทํา Blog KM 1,500 บาท คาดําเนินกิจกรรม ACR Show&Share : - จัดทําชุมชนการพัฒนาบริการหรือแนวปฏิบัติที่ดี (3,000 บาทx6 กลุมภารกิจ) 18,000 บาท - คาดําเนินงานวัน ARC Show&Share 5,000 บาท คาใชจายอื่นๆ (ถามี) 2,500 บาท รวม 70,000 บาท (หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 14
  • รายละเอียดโครงการลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ บุคคลเปาหมาย จํานวนเงิน วัน/เวลา1 ศึกษาขอมูลความเชี่ยวชาญ -ภารกิจดานพัฒนา บุคลากร 10,000 บาท มี.ค.-ก.ย. 52 ในการทํางานและการ ทรัพยากรมนุษย สํานักวิทยบริการ จัดการความรูบุคลากร -คณะอนุกรรมการ ทุกคน กอนเกษียณอายุราชการ การจัดการความรู2 การจัดชุมชนนักปฏิบัติ - รองผูอํานวยการ  - ภารกิจดาน 135,00 บาท เมย.-กย. 53 ฝายแผนและ การเงิน, พัสดุ และ สารสนเทศ การจัดหมวดหมู -คณะอนุกรรมการ การจัดการความรู3 การเสวนาวิชาการ คณะอนุกรรมการการ บุคลากร 15,500 บาท ทุก 2 เดือน จัดการความรู สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร ทุกคน4 การพัฒนา KM@KKulib -คณะอนุกรรมการ บุคลากร 5,500 บาท พ.ย 52-กย.. และการประกวดเขียน การจัดการความรู สํานักวิทยบริการ 53 Blog KM -กลุมภารกิจสงเสริม ทุกคน การเรียนรู (นัก คอมพิวเตอร)5 กิจกรรม ARC Show & - รองผูอํานวยการ  บุคลากร 23,000 บาท มี.ค.-ก.ย. 52 Share ฝายแผนและ สํานักวิทยบริการ สารสนเทศ ทุกคน -คณะอนุกรรมการ การจัดการความรู -กลุมภารกิจทุกกลุม ภารกิจหมายเหตุ :- ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 15
  • โครงการเสวนาวิชาการ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู ไดดําเนินการจัดการความรูระดับองคกรขึ้นจํานวน 12 ครั้ง 13หัว ขอ ซึ่งมุงเนนการถายทอดความรูจากผูที่ไปเขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุม จากหนวยงานภายนอกรวมถึงการเปนกรรมการประสานงานหรือคณะกรรมการระหวางสถาบัน วัตถุประสงคเพื่อ ถายทอดองคความรูที่ไดรับจากการอมรม ประชุม สัมมนา และจากการปฏิบัติงาน ใหความรูแกบุคลากร ชวยใหบุคลากรอยูในกระแสของวิชาการกรณีที่งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด เพื่อแกไขปญหาของงาน เนนการพัฒนากระบวนการ และความพึงพอใจของผูรับบริการ ในภาพรวมของการจัดกิจกรรมทั้ง 13 ครั้ง มีบุคลากรสํานักวิทยบริการและผูสนใจเขารวมจํานวน682 คน (นับซ้ําแตละครั้ง) โดยมีความพึงพอใจตอกิจกรรมในภาพรวมรอยละ 80.89 จํานวนผูเขารวม ความพึงพอใจที่ ว/ด/ป กิจกรรม วิทยากร สถานที่ (%)1 15/09/52 R2R เครื่องมือในการพัฒนา นางยุวดี เพชระ หองประชุม 1 32 คน 72.50 งาน นายสุทัศน แกวราช อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ2 12/10/52 เกี่ยวกับแวดวงหองสมุดที่มี นางสาวสุทธิลักษณ พัดเพ็ง หองประชุม 1 36 คน 79.52 การนําเสนอในการประชุม นางบุษกร อุสสาหกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 วิชาการประจําปครั้งที่ 3 นางสุกัญญา สมสงา สํานักวิทยบริการ จัดโดยสํานักหอสมุด นางสาวสิริพร ทิวะสิงห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 25/11/52 Library 2.0 : แนวคิดและการ นายศตพล ยศกรกุล หองประชุม 1 50 คน 79.70 มีสวนรวม อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ4 23/12/52 การลงรายการทรัพยากร นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส หองประชุม 1 35 คน 83.18 อิเล็กทรอนิกส อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ5 27/01/53 Web Blog นายศตพล ยศกรกุล หองฝกอบรม 24 คน 77.50 คอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคาร 2 สํานัก วิทยบริการ6 24/02/53 เรื่องนารูจากการเยี่ยมชม นางทรรศนีย แผลงสูงเนิน หองประชุม 1 34 คน 82.86 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ในฮองกงและการดําเนินงาน สํานักวิทยบริการ ของเครือขายมุมความรูตลาด 16
  • จํานวนผูเขารวม ความพึงพอใจที่ ว/ด/ป กิจกรรม วิทยากร สถานที่ (%) ทุน 7 16/03/53 การประยุกตใช นายศตพล ยศกรกุล หองประชุม 1 30 คน 61.11 Slideshare.net ในงานวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ 8 7/04/53 1. เทคนิคการประชุมและการ นางสมถวิล เพ็ชรเจริญ (หัวขอ หองประชุม 1 25 คน 73.33 เปนเลขาทีประชุม ่ 1) อาคาร 1 ชั้น 1 2. การจัดทําคูมือการ นางสาวสิรพร ทิวะสิงห ิ สํานักวิทยบริการ ปฏิบัติงาน (หัวขอ2) 9 21/05/53 1. นโยบายในการกําหนดอายุ นางสงวน พงศกิจวิทูร หองประชุม 1 76 คน 85.71 บัตรสมาชิกหองสมุดสําหรับ อาคาร 1 ชั้น 1 นักศึกษา สํานักวิทยบริการ 2. การตรวจสอบรายการ (Create list) หนี้คางชําระล็อค ในระบบทะเบียนเรียน (ครั้งที่ 1) 25/05/53 1. นโยบายในการกําหนดอายุ นางสงวน พงศกิจวิทูร หองประชุม 1 76 คน 85.71 บัตรสมาชิกหองสมุดสําหรับ อาคาร 1 ชั้น 1 นักศึกษา สํานักวิทยบริการ 2. การตรวจสอบรายการ (Create list) หนี้คางชําระล็อค ในระบบทะเบียนเรียน ครั้งที่ 210 26/05/53 การจัดการความรูของ นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต หองประชุม 1 32 คน 100.00 บุคลากรผูจะเกษียณอายุ รองผูอํานวยการฝายแผนและ อาคาร 1 ชั้น 1 ราชการ สารสนเทศ สํานักวิทยบริการ11 14-15 ARC Show & Shear 2010 คณะอนุกรรมการจัดการ อาคารศูนย 158 73.91 /07/53 ความรู สารสนเทศ คน ชั้น 212 8/09/53 รวมพลคน Catalog นางสาวศุลีพร พันธุธนวิบุลย หองประชุม 1 20 คน 80.00 นางยุภาพร ทองนอย อาคาร 1 ชั้น 1 นางสาวสุกาญจนา ทิพยเนตร สํานักวิทยบริการ นางสาวสิริพร ทิวะสิงหรวม 12 ครั้ง 682 คน 80.89% 17
  • โครงการพัฒนา Website KKU Library Blog กิจกรรมการพัฒนา Blog KM@KKUlib และการประกวดเขียน Blog KMเหตุผลและความจําเปน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการจัดการความรูมาระยะหนึ่ง และไดจัดทําBlog KM เพื่อเปนชองการการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูที่ไดจากการทํางาน การศึกษาดูงาน ในการนี้เพื่อใหเกิดการปรับปรุง Blog KM@KKUlib ใหตอบสนองตอการใชงานที่เปนปจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหา กระตุนและจูงใจใหบุคลากรมีการเขียน Blog ใหมากขึ้น เกิดความแพรหลายขององคความรู คณะอนุกรรมการการจัดการความรูจึงไดจัดกิจกรรม พัฒนา Blog KM@KKUlib และการประกวดเขียน Blog KM ขึ้นวัตถุประสงค 1. เพื่อปรับปรุง Blog KM@KKUlib ใหตอบสนองตอการใชงานในสภาพปจจุบัน 2. เพื่อกระตุนและจูงใจใหบุคลากรมีการเขียน Blog ใน Blog KM@KKUlib 3. เพื่อพัฒนาตัวแบบที่ดี (Role Model) ในการเรียนรู ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาองคกรแหง การเรียนรูงบประมาณดําเนินงาน 8,000 บาท จําแนกดังนี้ 1. การพัฒนา Blog KM@KKUlib 3,000 บาท ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 1.1 คาลวงเวลาของคณะอนุกรรมการการจัดการความรูประเมิน Website เดิม จัดทํา เนื้อหาที่ตองปรับปรุงเพื่อแจงตอนักสารสนเทศทําการปรับปรุง 500 บาท 1.2 คาลวงเวลาการปรับปรุงคําคน (Tag) ของบทความใหงายตอการสืบคนและเขาถึง ขอมูล และการสํารวจการใช Blog ไปใชในการพัฒนางานอื่นๆ 500 บาท 1.3 คาลวงเวลาการปรับปรุง Website โดยนักสารสนเทศ 2,100 บาท 2. การประกวดเขียน Blog KM 2,500 บาท ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 2.1 คาลวงเวลาในการดําเนินการคัดเลือกผูที่ไดรับรางวัล 600 บาท 2.2 คาจัดทําเกียรติบัตร 400 บาท 2.3 คาของรางวัล 1,500 บาท หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการผลที่คาดวาจะไดรับ 1. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มี Blog KM@KKU ที่ตอบสนองตอสภาพการใชงานและมี ความเปนปจจุบัน กระตุนใหเกิดการเขาใชงาน เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยสรางองคการแหงการ เรียนรู 2. บุคลากรมีแรงจูงใจในการถายทอดองคความรูผาน Blog ใน Blog KM@KKUlib มากขึ้น  3. บุคลากรสํานักวิทบริการมีตัวแบบที่ดี (Role Model) ในการเรียนรู ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการ พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 18
  • การจัดทําเว็บ KM@KKULib ความเปนมา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการองคความรู(Knowledge Management) และเริ่มดําเนินโครงการจัดการความรู มาตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 “งานคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน” ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักดานจัดการและบริการความรูของหนวยงาน จัดทําเว็บไซตที่ทําเปน “ศูนยความรู” (Knowledge Centre) เพื่อใหมีความเดนชัดสอดรับกับภารกิจ ซี่งมีเปาหมายและตองการเห็น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เขามาเปนเครื่องมือตอยอดในการจัดการความรู และสรางความตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู กอเกิดเปน เว็บสังคมความรูออนไลนขึ้นมาสําหรับชาว สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน KKULibrary BLOG * นี้จึงไดจัดทําขึ้น เพื่อตอบสนองตอภารกิจดังกลาวใหเกิดเปนรูปธรรม เกิดการรวบรวม แลกเปลี่ยน และถายทอดองคความรูรวมกัน เปนฐานแหงการสรางวัฒนธรรมใหม ที่จะดึงดูดใหชาว สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีเวทีในการนําเสนอขาวสาร ขอมูล บทความเชิงวิชาการตางๆ แกสังคมไดมากขึ้น และทันตอการกาวไปของเทคโนโลยี ความสําคัญของการจัดการองคความรูเปรียบไดกับตนไมใหญ ที่หากไดรับการบํารุงดูแล เอาใจใสมีปจจัยแวดลอมหรือการจัดการที่ดี ก็จะเจริญงอกงามเติบโต แผกิ่งกานสาขา และหยั่งรากฐานที่มั่นคง กอเกิดรมเงาอํานวยประโยชนนานาใหกับสังคมในทุกดานเมื่อใดที่เราขาดการเอาใจใสตนไม ถึงแมมันจะงอกเงยแตก็ไมอาจงอกงาม ซึ่งความรูก็เชนกันแมมีอยูหรือไดรับมามากมาย แตไมไดรับการดูแลและจัดการเอาใจใส ก็จะดึงประโยชนมาใชไดไมเต็มที่ บางกิ่งกานสาขาอาจเหี่ยวเฉา ปลิดใบที่เคยเขียว เคยสังเคราะหแสงผลิตคุณความดีใหกับสังคม ก็อาจแหงรวงหลนหายไปไดตามกาล Blog (บล็อก) ยอมาจากคําวา “Web log“ เปนรูปแบบเว็บไซตประเภทหนึ่ง มีลักษณะคลายคลึงกับเว็บบอรดและไดอารี่ อาจเรียกวาเปนลูกผสมก็คงไมผิดนัก แตรูปแบบของบล็อกนั้นมักนิยมใชสําหรับการนําเสนอในเชิงขาวสั้น บทความ บอกเลา ที่มีเนื้อหาไมยาวมากนัก ซึ่งสามารถนําเสนอรวมไดทั้ง ขอความภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ดวยก็ได โดยระบบบล็อกจะแสดงชื่อและเนื้อหายอของแตละบทความ เรียงตามลําดับเวลาที่เขียน คือเขียนลาสุดไวแรกสุด แตทั้งนี้เราสามารถเลือกดูไดตามความเฉพาะเจาะจง ที่ระบบจัดสรรเตรียมไวใหอีกเชน categories, calendar, archives, tags 19
  • ในปงบประมาณ 2553 มีสมาชิก blog ทั้งหมด 59 คน มีจํานวนบทความที่เผยแพรทั้งหมด166บทความ มีชุมชน 9 ชุมชน ดังนี้ ขอบเขตชุมชน 1. เปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความรูที่เกิดจากการปฎิบัติงาน ประสบการณการประชุม ศึกษาดูงาน ระหวางบุคลากรผูปฎิบัติงานหองสมุดและผูที่สนใจ 2. เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การเรี ย นรู ข องบุ ค ลากร และนํ า สาระที่ ไ ด ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการ ปฏิบัติงาน 3. เพื่อสงเสริมทักษะของบุคลากรในดานการสรุป วิเคราะห การเขียน การถายทอดความรู ตลอดจนเปนการบันทึกรองรอยความรูไดแตละคนไดรับ 4. เพื่อใชประโยชนจากเทคโนโลยีเว็บใหเกิดประโยชนสูงสุด ชุมชนที่ 1 กาวไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ในการทํางาน รวมถึงเทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ชุมชนที่ 2 การบริหารจัดการองคกรอยางเหนือชั้น ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การควบคุมงบประมาณ การควบคุมและติดตามประเมินผลโครงการ ระเบียบตาง ๆ ที่บุคลากรควรทราบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคกร ขาวสารการประชาสัมพันธ ชุมชนที่ 3 บริการสูความพึงพอใจสูงสุด ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับแนวทางการใหบริการ เทคนิค และทักษะการใหบริการที่ดี การแกปญหาเฉพาะหนา คุณสมบัติผูใหบริการในการประยุกตใชกับงานบริการหองสมุดการใชภาษาอังกฤษในงานหองสมุด ตลอดจนการแนะนําบริการตางๆ ของหองสมุด 20
  • ชุมชนที่ 4 เรื่องนารูในงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานดานวารสารตางๆ เชน การจัดซื้อ การลงทะเบียน การจัดทําดัชนี การจัดใหบริการ แนวปฏิบัติตาง ๆ เปนตน และความคืบหนาของความรวมมือระหวางสถาบัน ชุมชนที่ 5 เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูและวิเคราะหรายการทรัพยากร ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู การวิเคราะหและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตางๆ การบันทึกขอมูลในฐานขอมูล AARC2 MARC21 ขอตกลง การใชคูมือ ชุมชนที่ 6 เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรหองสมุด ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อ/บอกรับทรัพยากรสารสนเทศห อ งสมุ ด ทั้ ง ประเภทสิ่ ง พิ ม พ แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การต อ อายุ การขอรั บ อภิ นั น ทนาการ และการแลกเปลี่ยน ชุมชนที่ 7 เรื่องนารูเกี่ยวกับโสตทัศนบริการ ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการผลิตโสตทัศนวัสดุและการบริการของหองสมุด แนวปฏิบัติ คําถามที่พบบอยๆ พรอมคําตอบ ชุมชนที่ 8 อีสานสนเทศนารู ขอบเขต เปนเรื่องนารูเกี่ยวกับอีสาน เชน ประเพณี วัฒนธรรม อาหาร ภูมิปญญาทองถิ่น บุคคลสําคัญ การละเลนพื้นบาน ความเชื่อ เปนตน ชุมชนที่ 9 เรื่องสาระนารูในการทํางาน ขอบเขต เปนเรื่องนารูสาระประโยชนที่ดีในการทํางาน สุขภาพกาย สุขภาพจิต วิถีการทํางานอยางมีความสุข 21
  • โครงการ ARC Show&Share 2010 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนประสบการณการทํางานรวมกัน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน1. หลักการและเหตุผล สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําเครื่องมือ “การจัดการความรู” หรือ KnowledgeManagement (KM) มาใชเพื่อพัฒนาองคกร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน และพัฒนาคุณภาพองคกร เพื่อนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงไดจัดกิจกรรม ARC Show & Share 2010 ขึ้นโดยมี ก ารจั ด แสดงผลงานที่ เ ป น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี มาตรฐานปฏิ บั ติ ง าน การพั ฒ นางานประจํ า สู ก ารวิ จั ยงานวิจัย กรณีศึกษา การศึกษาผูใช การประเมินผลการดําเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการ และนวัตกรรมซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรสํานักวิทยบริการและผูที่สนใจ สงเสริมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน2. วัตถุประสงค 1. เพื่อผลักดันและสงเสริมสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของ “คนทํางาน” 3. เพื่อใหโอกาสบุคลากรไดเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการความรู3. วิธีการดําเนินการ 1. จัดแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร 2. การประกาศผลการประกวดโปสเตอร 3. จัดเวทีเสวนาวิชาการแนวคิดผลงานที่สงประกวด 4. ประเภทและลักษณะผลงานที่สงเขาประกวด ผลงานที่สงเขาประกวดใหจัดทําเปนเอกสาร (ดังภาคผนวก ก.) และโปสเตอร (ดังภาคผนวก ข.)เปนผลงานแนวปฏิบัติที่ดี มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนางานประจําสูการวิจัย งานวิจัย กรณีศึกษาการศึกษาผูใช การประเมินผลการดําเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการ และนวัตกรรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1. การบริหารจัดการองคกรที่ดี 2. การใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสงสุด ู 3. การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานดานหองสมุด 4. การเพิ่มความพึงพอใจของผูรบบริการ ั5. ขอกําหนดในการสงผลงานเขาประกวด 1. สงผลงานเขาประกวดไดกลุมภารกิจละไมเกิน 3 ผลงาน 2. สงขอมูลของผลงานแตละชิ้นเปนเอกสารหรือไฟลตามแบบฟอรม (ภาคผนวก ก.) ถึง นางสาวสิริพร ทิวะสิงห tsirip@kku.ac.th ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 3. จัดทําโปสเตอรเพื่อแสดงผลงาน (ดังภาคผนวก ข.)ในบอรดที่เตรียมไว ณ บริเวณโถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารศูนยสารสนเทศ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น. (สํานักวิทย 22
  • บริการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโปสเตอรผลงานละ 500 บาท ขอความอนุเคราะหสํารองคาใชจายลวงหนาในการจัดทําโปสเตอร ซึ่งสามารถเบิกคืนไดที่ผูจัดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553โปรดเตรียมสําเนาบัตรประชาชนมาพรอมดวย) 4. เจาของผลงานนําเสนอผลงานตอกรรมการและผูสนใจเยี่ยมชมบริเวณโปสเตอรที่จัดแสดง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 5. บุคลากรและผูสนใจรวมโหวตเลือกผลงานที่ประทับใจ คนละ 2 ผลงาน (ขอมูลที่ไดใชเปนขอมูลสวนหนึงประกอบการตัดสินผลงานของคณะกรรมการ) ่ 6. ผูที่รับรางวัล รวมแลกเปลียนเรียนรูบนเวทีเสวนาวิชาการ ่ 7. กรณีเปนผลงานที่พัฒนารวมกันระหวางกลุมภารกิจ ใหนาเสนอไดเพียง 1 ชิ้นงาน โดยระบุชื่อ ํกลุมงานผูรับผิดชอบหลัก และผูรวมพัฒนาดวย 8. ผลงานที่จัดสงตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนากลุมภารกิจ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ที่คณะอนุกรรมการฝายนิทรรศการและการประกวดผลงาน 1. นางสาวสิรพร ทิวะสิงห โทร. 12103 ตอ 147 tsirip@kku.ac.th ิ 2. นางสาวศิริญาพร การสอน โทร. 12103 ตอ 200 ksiriy@kku.ac.th 3. นางสาวอัคริมา สุมมาตย โทร. 63460 akarima@kku.ac.th6. วัน เวลา สถานที่ วันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณโถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารศูนยสารสนเทศ7. รางวัลสําหรับผูชนะการประกวด รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 2,000 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 1,500 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 1,000 บาท รางวัลชมเชย (1 รางวัล) 700 บาท8. ตัวชี้วดกิจกรรม ั 1. จํานวนผลงานที่สงเขาประกวด9. งบประมาณดําเนินการงบประมาณทั้งสิ้น 23,000 บาท1. คาเงินรางวัล 5,200 บาท -รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 2,000 บาท -รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 1,500 บาท - รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 1,000 บาท - รางวัลชมเชย (1 รางวัล) 700 บาท2. คาสนับสนุนการทําโปสเตอร (6 กลุมภารกิจ x 3 ผลงาน x 500บาท) 9,000 บาท3. คาตอบแทนกรรมการตัดสิน (5 คน x 500 บาท) 2,500 บาท 23
  • 4. คาลวงเวลา (ถามี) 1,500 บาท5. คาดอกไม/วัสดุอุปกรณในพิธีเปด 1,600 บาท6. คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ 1,200 บาท7. คาจัดทําเกียรติบัตร 1,000 บาท8. คาใชจายอื่นๆ (ถามี) 1,000 บาทหมายเหตุ คาอาหารวางใชงบประมาณจากกิจกรรมเสวนาวิชาการวันพุธ หัวละ 25 บาท x 120 คน = 3,000 บาท10. คณะกรรมการตัดสินผลงาน 1. รองศาสตราจารย จิตเจริญ ไชยยาคํา 2. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 3. รองผูอํานวยการฝายบริหาร 4. รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ 5. รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 24
  • กําหนดการวัน ARC Show & Share 2010 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 14 - 15 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารศูนยสารเทศวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 255311.00 - 12.00 น. กลุมภารกิจตางๆ ที่สงผลงานเขาประกวดนําโปสเตอรมาติดแสดงที่บอรด ณ บริเวณ โถงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารศูนยสารสนเทศวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 25538.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน8.30 - 9.15 น. บุคลากรและผูสนใจรวมโหวตเลือกผลงานทีประทับใจคนละ 2 ผลงาน (ขอมูลที่ได ใช ่ ประกอบการตัดสินผลงานของคณะกรรมการ)9.00 - 09.15 น. พิธีเปดโดยรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท กลาวรายงานโดยนางสุดใจ ธนไพศาล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ9.30 - 9.45 น. ประกาศรางวัล พิธีมอบรางวัลโดยรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  รองศาสตราจารยรงสรรค เนียมสนิท ั9.45 - 10.00 น. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ รองศาสตราจารยรงสรรค และแขกผูมีเกียรติเยี่ยม  ั ชมการแสดงผลงาน10.00 - 10.15 น. รวมรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม10.15 - 12.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูที่ไดรับรางวัลหมายเหตุ โปสเตอรผลงานจะจัดแสดงที่โถงนิทรรศการจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 25
  • ภาคผนวก ก. แบบฟอรมสรุปผลงานการสงเขาประกวดในกิจกรรม ARC Show & Share 2010 Logo สํานักฯ การแลกเปลียนเรียนรูและแบงปนประสบการณการทํางานรวมกัน ่ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกนชื่อผลงาน ................................................................................................................................................เจาของผลงาน/กลุมภารกิจที่สงกัด .................(อาจเปนชื่อบุคคลหรือชื่อกลุม)....................................... ั หัวขอ ทําเครื่องหมาย ในหัวขอที่ตารางกับเนื้อหาของผลงานที่สุดเพียงหัวขอเดียว การบริหารจัดการองคกรทีดี ่ การใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานดานหองสมุด การเพิ่มความพึงพอใจของผูรับบริการรายละเอียดของผลงาน (ใชอกษร AngsanaUPC ขนาด 16 point) ั 1. ความเปนมาความสําคัญ หรือสภาพปญหา ในการพัฒนาผลงาน 2. วัตถุประสงค หรือ เปาหมายของการดําเนินงาน 3. กระบวนการ หรือ ขั้นตอนการดําเนินงาน 4. เครื่องมือหรือกลยุทธที่ใชในการดําเนินงาน (ถามี) 5. ประโยชนที่ไดรับ 6. ความโดดเดนของผลงาน หรือสิ่งที่สามารถนําไปประยุกตใชกบลักษณะงานอื่นๆ ั หมายเหตุ 1. เนื้อหาและขอมูลตางๆ รวมกันแลวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 2. Logo สํานักวิทยบริการ ติดตอขอไดที่ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห tsirip@kku.ac.thโทร. 12103 ตอ 147 26
  • ภาคผนวก ข. ขอกําหนดในการจัดทําโปสเตอรLogo การแลกเปลียนเรียนรูและแบงปนประสบการณการทํางานรวมกัน ่สํานักฯ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ชื่อผลงาน.............................................................................................................. เจาของผลงาน/กลุมภารกิจที่สงกัด ....................................................................... ัรายละเอียดของผลงาน อาจแสดงดวยการบรรยาย ภาพประกอบ หรือแผนภูมิ ซึ่งตองมีรายละเอียดครบถวนขององคประกอบ ดังนี้ 95 ซม. 1. ความเปนมาความสําคัญ หรือสภาพปญหา ในการพัฒนาผลงาน 2. วัตถุประสงค หรือ เปาหมายของการดําเนินงาน 3. กระบวนการ หรือ ขั้นตอนการดําเนินงาน 4. เครื่องมือหรือกลยุทธที่ใชในการดําเนินงาน (ถามี) 5. ประโยชนที่ไดรับ 6. ความโดดเดนของผลงาน หรือสิ่งที่สามารถนําไปประยุกตใชกับลักษณะงาน อื่นๆ 60 ซม. 27
  • โครงการสํารวจความชํานาญของบุคลากรผูรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู และภารกิจดานการเจาหนาที่ กลุมภารกิจสนับสนุนทั่วไปความสําคัญ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในองคกรเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนการสะสมประสบการณที่เกิดจากการดําเนินงาน นับแลวเปนองคความรูที่ฝงลึกอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งองคกรควรจะมีขอมูลวาบุลากรในหนวยงานของตนมีความเชี่ยวชาญในดานใดบาง ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานดานตางๆ เชน การวางแผนพัฒนาบุคลากร การจัดงาน การเปนวิทยากร รวมถึงการวางแนวทางเพื่อถายโอนความรูที่บุคลากรมีอยูเปนความรูที่เห็นชัดแจง (Explicit Knowledge) ในการนี้คณะอนุกรรมการการจัดการความรู สํานักวิทยบริการ รวมกับภารกิจดานการเจาหนาที่ไดจัดกิจกรรมการสํารวจความเชี่ยวชาญในการทํางานของบุคลากร ซึ่งระยะแรกเนนกลุมบรรณารักษและผูปฏิบัติงานหองสมุด ซึ่งเปนผูใหบริการหลักในสาขาวิชาชีพ โดยคาดหวังวาขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการตอไปวัตถุประสงค 1. เพื่อสํารวจความเชี่ยวชาญในการทํางานของบรรณารักษและผูปฏิบัติงานหองสมุด 2. เพื่ อ สํ า รวจความต อ งการในการพั ฒ นาตนเองตามหลั ก สมรรถนะของบรรณารั ก ษ แ ละ ผูปฏิบัติงานหองสมุดระยะเวลาในการดําเนินการ กรกฏาคม-กันยายน 2553งบประมาณในการดําเนินการ 1. คาตอบแทนการทํางานลวงเวลา 4,000 บาท 2. คาจางเหมาในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 4,000 บาท 3. คาจัดทําเอกสารฉบับสมบูรณ 1,500 บาท 4. คาใชจายอื่นๆ (ถามี) 500 บาทผลที่คาดวาจะไดรับ สํานักวิทยบริการ มีขอมูลเกี่ยวกับเชี่ยวชาญในการดําเนินงานหองสมุดและความตองการในการพัฒนาตนเองตามหลักสมรรถนะของบรรณารักษและผูปฏิบัติงานหองสมุด 28
  • ภาคผนวก• ภาพกิจกรรม• คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู สํานักวิทยบริการ• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวัน ARC Show&Share 2010• ผลการประเมินกิจกรรมเสวนาวิชาการ จําแนกตามหัวขอ 29
  • ภาพกิจกรรมการจัดการความรู สํานักวิทยบริการ ประจําป 2553 30
  • วัน เวลา หัวขอ วิทยากร สถานที่27/1/2553 13.00-16.00 น. Web Blog นายศตพล ยศกรกุล หองฝกอบรมคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคาร 2 สํานักวิทยบริการ 31
  • วัน เวลา หัวขอ วิทยากร สถานที่24/2/2553 14.00-16.00 น. เรื่องนารูจากการเยี่ยมชม นางทรรศนีย แผลงสูงเนิน หองประชุม 1 อาคาร 1 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ ฮองกงและการดําเนินงานของ เครือขายมุมความรูตลาดทุน  32
  • วัน เวลา หัวขอ วิทยากร สถานที่16/3/2553 14.00-16.00น. การประยุกตใช Slideshare.net ใน นายศตพล ยศกรกุล หองประชุม 1 อาคาร 1 งานวิชาการ ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ 33
  • วัน เวลา หัวขอ วิทยากร สถานที่7/4/2553 14.00-16.00 น. 1. เทคนิคการประชุมและการเปน นางสมถวิล เพ็ชรเจริญ (หัวขอ หองประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 เลขาที่ประชุม 1) สํานักวิทยบริการ 2. การจัดทําคูมอการปฏิบัติงาน ื นางสาวสิริพร ทิวะสิงห (หัวขอ2) 34
  • วัน เวลา หัวขอ วิทยากร สถานที่26/5/2553 14.00-16.00 น. การจัดการความรูของบุคลากรผู นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต หองประชุม 1 อาคาร 1 จะเกษียณอายุราชการ รองผูอํานวยการฝายแผนและ ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ สารสนเทศ 35
  • วัน เวลา หัวขอ วิทยากร สถานที่14 -15/7/2553 08.30-16.30 น. ARC Show & Share 2010 สํานักวิทยบริการ อาคารศูนยสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 36
  • วัน เวลา หัวขอ วิทยากร สถานที่26/08/2553 09.00 - 16.30 น. KKU Show & Share 2010 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักวิทยบริการ รวมสงผลงานเขาประกวดงาน KKU Show & Share 2010 ในชื่อ KKU in memory: ชวงเวลาแหงความทรงจํา 37
  • ประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. “Blog ความรูของสํานักวิทยบริการ” วิทยากร : คุณศตพล ยศกรกุล• ขอมูลของผูเขารวมกิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 24 คน จากผูเขารวมกิจกรรม 25 คน คิดเปนรอยละ 90 ที่ตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับตามนี้ สถานที่ปฏิบติงาน ั จํานวน กลุมฯวิทยาศาสตรสขภาพ ุ 2 กลุมฯสงเสริมการเรียนรู 4 กลุมฯมนุษยศาสตรฯ 1 กลุมฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 ไมตอบ 0 กลุมฯพิพิธภัณฑ 2 กลุมฯสนับสนุนทั่วไป 10 รวม 242. สังกัด สังกัด จํานวน (คน) หอสมุดกลาง 17 คณะ 0 ไมตอบ 7 รวม 24 คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • • ขอมูลการจัดกิจกรรม 1. ดานเนื้อหา ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญ 1)มีความเห็นวาหัวขอนาสนใจ (ระดับ 3.46) 2)ไดรับความรูใหมๆ (ระดับ3.38) 3)เปนประโยชนตอองคกรในระดับดีมาก (ระดับ 3.42) และ 4)นําไปใชประโยชน/ประยุกตใชงานได (ระดับ 3.42) 2. ดานการจัดการ ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมความเห็นวาการจัดการอยูในเกณฑดีมาก ทั้งใน 1) ดานการอํานวยความสะดวก ี (ระดับ 3.21) 2)การประสานงานของผูรับผิดชอบโครงการ (ระดับ 3.04) 3)ดานสถานที่ (ระดับ 2.21 ) 4)ความเหมาะสมของเวลาที่กาหนดไว (ระดับ 3.04) และ 5)สื่อและอุปกรณประกอบ (ระดับ 3.17) ํ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • 3. ความรูที่ไดรับกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม และภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญกอนเขารวมกิจกรรมมีความรูในหัวขอนี้ ในระดับปานกลางถึงระดับดี คือในระดับ 3.96 โดยภายหลังที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพิ่มขึ้นมาในระดับ 7.43 และผูเขารวมกิจกรรมมีความเห็น วา ภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยูในระดับ 7.75 4. ขอเสนอแนะอื่นๆ - เวลาที่จัดอบรมนอยเกินไป แตมีเนื้อหามาก - ควรมีเอกสารประกอบโดยละเอียด และงายตอการเรียนรูดวยตนเอง 5. หัวขออื่นๆที่สนใจ - การทําวิจัยสถาบัน - การจัดการฐานขอมูลบนเว็บ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • ประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2553 เวลา 14.00-16.00 น. “เรื่องนารูจากการเยี่ยมชมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในฮองกง และการดําเนินงานของเครือขายมุมความรูตลาดทุน” วิทยากร : คุณทรรศนีย แผลงสูงเนิน• ขอมูลของผูเขารวมกิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 24 คน จากผูเขารวมกิจกรรม 34 คน คิดเปนรอยละ 70.5 ที่ตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับตามนี้ สถานที่ปฏิบติงาน ั จํานวน กลุมฯวิทยาศาสตรสขภาพ ุ 3 กลุมฯสงเสริมการเรียนรู 3 กลุมฯมนุษยศาสตรฯ 1 กลุมฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 ไมตอบ 0 กลุมฯพิพิธภัณฑ 10 กลุมฯสนับสนุนทั่วไป 1 รวม 242. สังกัด สังกัด จํานวน (คน) หอสมุดกลาง 19 คณะ 5 ไมตอบ 0 รวม 24 คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • • ขอมูลการจัดกิจกรรม 1. ดานเนื้อหา ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญ 1)มีความเห็นวาหัวขอนาสนใจ (ระดับ 3.25) 2)ไดรับความรูใหมๆ (ระดับ3.25) 3)เปนประโยชนตอองคกรในระดับดีมาก (ระดับ 3.00) และ 4)นําไปใชประโยชน/ประยุกตใชงานได (ระดับ 3.26) 2. ดานการจัดการ ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมความเห็นวาการจัดการอยูในเกณฑดีมาก ทั้งใน 1) ดานการอํานวยความสะดวก ี (ระดับ 3.17) 2)การประสานงานของผูรับผิดชอบโครงการ (ระดับ 3.04) 3)ดานสถานที่ (ระดับ 3.08 ) 4)ความเหมาะสมของเวลาที่กาหนดไว (ระดับ 3.08) และ 5)สื่อและอุปกรณประกอบ (ระดับ 3.13) ํ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • 3. ความรูที่ไดรับกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม และภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญกอนเขารวมกิจกรรมมีความรูในหัวขอนี้ ในระดับปานกลางถึงระดับดี คือในระดับ 4.52 โดยภายหลังที่เขารวมกิจกรรมไดรบความรูเพิ่มขึ้นมาในระดับ 7.91 และผูเขารวมกิจกรรมมีความเห็น ั วา ภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยูในระดับ 8.29 4. ขอเสนอแนะอื่นๆ - วิทยากรสนุกสนานดี - แอรหนาวมาก 5. หัวขออื่นๆที่สนใจ - Open source และการประยุกตใชงาน - ระเบียบวิธวจย การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ีิั - ธรรมะในการทํางานงายนิดเดียว การผอนคลายความเครียด บุคลิกภาพ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • ประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู "การประยุกตใช Slideshare.net ในงานวิชาการ" วันที่ 16 มีนาคม 2553 สํานักวิทยบริการ• ขอมูลของผูเขารวมกิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 18 คน จากผูเขารวมกิจกรรม 30 คน คิดเปนรอยละ 60 ที่ตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับตามนี้ สถานที่ปฏิบติงาน ั จํานวน (คน) กลุมฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 กลุมฯวิทยาศาสตรสขภาพ ุ 5 กลุมฯมนุษยศาสตรฯ 5 กลุมฯสงเสริมการเรียนรู 2 ไมตอบ 1 กลุมฯสนับสนุนทั่วไป 0 กลุมฯพิพิธภัณฑ 0 รวม 182. สังกัด สังกัด จํานวน (คน) หอสมุดกลาง 10 คณะ 6 ไมตอบ 2 รวม 18 คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความเห็นวาการจัดการอยูในเกณฑดีมาก ทั้งในดานการอํานวยความสะดวก (12 คน) การประสานงานของผูรบผิดชอบโครงการ (11 คน) ดานสถานที่ (9 คน) ความเหมาะสมของเวลาที่ ักําหนดไว (6 คน) และสื่อและอุปกรณประกอบ ( 6 คน) 3. ความรูที่ไดรับกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม และภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญกอนเขารวมกิจกรรมมีความรูในหัวขอนี้ ในระดับปานกลางถึงระดับดี คือในระดับ 4-7 จํานวน 12 คน โดยภายหลังที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพิ่มขึ้นมาในระดับ 8-10 เปนสวนใหญ(13 คน) และผูเขารวมกิจกรรมมีความเห็นวา ภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยูในระดับดีมาก จํานวนถึง 11 คนจากผูตอบแบบสอบถาม 15 คน  ภาพรวม ระดับ 8-10 หลังเขา 4-7 0-3 กอนเขา 0 2 4 6 8 10 12 4. ขอเสนอแนะอื่นๆ - หองจัดอบรมมีกลิ่นเหม็นอับ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • • ขอมูลการจัดกิจกรรม 1. ดานเนื้อหา 12 10 8 ระดับมากที่สุด 6 ระดับมาก ระดับนอย 4 ระดับนอยที่สุด 2 0 3.1 ความนาสนใจ 3.2 ความรูที่ไดรับ 3.3 การนําไปใชประโยชน 3.4 ประโยชนต อองคกร  ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมความเห็นวาหัวขอนาสนใจ (12 คน) ไดรับความรูใหมๆ (12 คน)และ ีนําไปใชประโยชน/ประยุกตใชงานได (10 คน)และเปนประโยชนตอองคกรในระดับดีมาก (11 คน) 2. ดานการจัดการ 14 12 10 ระดับมากที่สุด 8 ระดับมาก 6 ระดับนอย 4 ระดับนอยที่สุด 2 0 4.1 สถานที่ 4.2 สิ่อ/อุป กรณ 4.3 ระยะเวลา 4.4 การอํา นวยความสะดวก 4.5 การประสานงาน ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมความเห็นวาการจัดการอยูในเกณฑดีมาก ทั้งในดานสถานที่ (12 คน) สื่อและ ี อุปกรณประกอบ (11 คน) ความเหมาะสมของเวลาที่กําหนดไว (10 คน) การอํานวยความสะดวก (12 คน)และการประสานงานของผูรับผิดชอบโครงการ (13คน) 3. ความรูที่ไดรับกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม และภาพรวมของการจัดกิจกรรม คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญกอนเขารวมกิจกรรมมีความรูในหัวขอนี้ ในระดับ นอยถึงปานกลางคือ ระดับ 0- 3 (9 คน) และระดับ 4-7 (9 คน) โดยภายหลังที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพิ่มขึ้นมาในระดับ 8-10 เปนสวนใหญ (9 คน) และไดรับความรูเพิ่มขึ้นระดับ 4-7 อีก 8 คน และผูเขารวมกิจกรรมมีความเห็นวา ภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยูในระดับดีมาก ถึง 11 คน จาก18 คนที่ตอบแบบสอบถาม ภาพรวม ระดับ 8-10 หลัง เขา 4-7 0-3 กอนเขา 0 2 4 6 8 10 12 4. ขอเสนอแนะอื่นๆ - เครื่องคอมฯ version ไมเหมือนกัน ทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนรูไปพรอมๆ กัน - ควรจะมีของรางวัลใหผูเขารวมกิจกรรม - ควรจะมีผูชวยวิทยากร เพื่อในการทํากิจกรรมไดเร็วขึ้นและชวยแกปญหากรณีที่ผูเขา  กิจกรรมติดตามเนื้อหาไมทัน - วิทยากรพูดเร็วตามไมทัน - เนื้อหาเรื่องนาสนใจ - ควรจัดเวลาใหมากกวานี้ 5. หัวขออื่นๆ ที่ควรจัดในครังตอไป ้ - Setero - FireFox คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • ประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู วันพุธที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 14.00-16.00 น. 1. เทคนิคการประชุมและการเปนเลขาที่ประชุม วิทยากร : คุณสมถวิล เพ็ชรเจริญ 2. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน วิทยากร : สิริพร ทิวะสิงห• ขอมูลของผูเขารวมกิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 15 คน จากผูเขารวมกิจกรรม 25 คน คิดเปนรอยละ 60 ที่ตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับตามนี้ สถานที่ปฏิบติงาน ั จํานวน กลุมฯวิทยาศาสตรสขภาพ ุ 4 กลุมฯสงเสริมการเรียนรู 3 กลุมฯมนุษยศาสตรฯ 3 กลุมฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 ไมตอบ 2 กลุมฯพิพิธภัณฑ 1 กลุมฯสนับสนุนทั่วไป 0 รวม 15 กลุมฯสนับสนุนทั่วไป กลุมฯสง เสริมการเรียนรู 2 0 3 กลุมฯพิพิธภัณ ฑ 3 1 กลุมฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมฯวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 กลุมฯมนุษยศาสตรฯ 4 ไมต อบ2. สังกัด คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • สังกัด จํานวน (คน) หอสมุดกลาง 6 คณะ 5 ไมตอบ 4 รวม 15 สังกัด 27% 40% 33% หอสมุดกลาง คณะ ไมตอบ • ขอมูลการจัดกิจกรรม 1. ดานเนื้อหา 12 10 8 ระดับมากที่สุด 6 ระดับมาก 4 ระดับนอย ระดับนอยที่สุด 2 0 3.1 ความนาสนใจ 3.2 ความรูที่ไดร ับ 3.3 การนําไปใชประโยชน 3.4 ประโยชนตอองคก ร ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความเห็นวาหัวขอนาสนใจ (12 คน) ไดรบความรูใหมๆ (11 คน) และเปน ัประโยชนตอองคกรในระดับดีมาก (10 คน) และนําไปใชประโยชน/ประยุกตใชงานได (8 คน) 2. ดานการจัดการ 12 10 คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ ระดับมากที่สุด 8
  • - เวลาที่จัดอบรมนอยเกินไป แตมีเนื้อหามาก5. หัวขออื่นๆที่สนใจ - นาจะจัดเรื่องการจัดทํารายงานการประชุมอีกครั้ง คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • ประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น. เรื่อง การจัดการความรูของบุคลากรผูจะเกษียณอายุราชการ ณ หองประชุม 1 อาคาร 1 สํานักวิทยบริการ• ความสําคัญ บุคลากรเปนทรัพยากรการบริหารที่สําคัญอยางยิ่งตอองคกร เพราะเปนสวนที่ขับเคลื่อนใหเกิดความสําเร็จในองคกร โดยเฉพาะผูที่มีความรูและประสบการณในการทํางานมานาน บุคคลเหลานี้มีความรูที่ฝงลึกในตัว ซึ่งจะเปนประโยชนในตอองคกรและบุคลากรรุนตอๆ ไป สํานักวิทยบริการจึงไดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ การบริหารความรูของบุคลากร ขึ้นโดยเนนกลุมบุคลากรที่จะครบเกษียณอายุราชการและผูเกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางแนวทางรวมกันในการเตรียมบุคลากรที่จะปฏิบัติงานแทน การสงมอบงานหากมีบุคลากรในกลุมภารกิจจะครบเกษียณอายุราชการ และการถายโอนความรูระหวางผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหองคกรดําเนินงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมสะดุดเมื่อมีบุคลากรครบวาระเกษียณอายุราชการ• กลุมเปาหมาย 1. ผูจะมีอายุครบเกษียณอายุราชการภายใน 5 ป 2. หัวหนากลุมภารกลุมภารกิจทุกกลุมภารกิจ 3. เจาหนาที่ท่รับผิดชอบดานพัฒนาบุคลากร ี 4. หัวหนางานหองสมุดที่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานมากกวา 25 ป 5. ผูมีอายุราชการมากกวา 25 ปขึ้นไป 6. รองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ  7. บุคลากรสํานักวิทยบริการที่สนใจ• วิทยากรกระบวนการ : นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ Page : 1
  • • ขอมูลของผูเขารวมกิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 29 คน จากผูเขารวมกิจกรรม 32 คน คิดเปนรอยละ 90.6 ที่ตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับตามนี้ สถานที่ปฏิบติงาน ั จํานวน กลุมฯสนับสนุนทั่วไป 7 กลุมฯมนุษยศาสตรฯ 7 กลุมฯวิทยาศาสตรสุขภาพ 6 กลุมฯสงเสริมการเรียนรู 4 กลุมฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 กลุมฯพิพิธภัณฑ 2 รวม 29 กลุมฯสนับสนุนทั่วไป 7 7 กลุมฯสง เสริมการเรียนรู กลุมฯพิพิธภัณ ฑ กลุมฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 6 กลุมฯวิทยาศาสตรสุขภาพ 3 2 กลุมฯมนุษยศาสตรฯ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ Page : 2
  • 2. สังกัด สังกัด จํานวน (คน) หอสมุดกลาง 24 คณะ 5 รวม 29 สังกัด 17% 83% หอสมุดกลาง คณะ • ขอมูลการจัดกิจกรรม 1. ดานเนื้อหา 20 15 ระดับมากที่สุด 10 ระดับมาก ระดับนอย 5 ระดับนอยที่สุด 0 3.1 ความนาสนใจ 3.2 ความรูที่ไดร ับ 3.3 การนําไปใชประโยชน 3.4 ประโยชนตอองคก ร ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความพึงพอใจมากในดานทุกดาน ทั้ง ความนาสนใจของหัวขอที่จัด(20 คน) ความรูใหมท่ไดรับ (16 คน) และการนําไปใชประโยชน/นําประยุกตใชงานได (19 คน) และดาน ีความเปนประโยชนตอองคกร ( 18 คน) คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ Page : 3
  • 2. ดานการจัดการ 25 20 ระดับมากที่ส ุด 15 ระดับมาก 10 ระดับนอ ย ระดับนอ ยที่ส ุด 5 0 4.1สถานที่ 4.2 สิ่อ/อุปกรณ 4.3 ระยะเวลา 4.4 การอํานวยความ 4.5 การประสานงาน สะดวก ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีพึงพอใจในดานทุกดาน อยูในระดับพึงพอใจมาก ทั้งในดานความเหมาะสมของเวลาที่กําหนด (24 คน) ดานสื่อและอุปกรณประกอบ ( 23 คน) และดานการอํานวยความสะดวก (22 คน) การประสานงานของผูรับผิดชอบโครงการกับผูเขารวมกิจกรรม ( 18 คน) และดานสถานที่ (17 คน) และ เรียงตามลําดับ 3. ความรูที่ไดรบกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม และภาพรวมของการจัดกิจกรรม ั ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญกอนเขารวมกิจกรรมมีความรูในหัวขอนี้ ในระดับปานกลางถึงระดับพอใช คือในระดับ 4-7 จํานวน 19 คน โดยภายหลังที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพิ่มขึ้นมาในระดับ 8-10 เปนสวนใหญ (15 คน) และอยูในระดับ 4-7 จํานวน 13 คน และผูเขารวมกิจกรรมมีความเห็นวา ภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยูในระดับดี (ระดับ 8-10) จํานวนถึง 19 คน จากผูตอบแบบสอบถาม 29 คน ภาพรวม ระดับ 8-10 หลังเขา 4-7 0-3 กอนเขา 0 5 10 15 20 คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ Page : 4
  • 4. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีถายทอดความชํานาญในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม  (เรียงลําดับจากมากไปนอย) - การจัดคูมือการปฏิบัติงาน - การสอนงาน - หาผูรับผิดชอบแทน เพื่อถายทอดความชํานาญ - การทํางานแบบคูขนาน - การถายทอดความชํานาญผานการบอกเลา - การหมุนเวียนงาน - ดึงบุคลากรรุนหลังใหทางานแบบเปนทีม  ํ - การถายทอดความชํานาญผานภาพถาย (บันทึกภาพถาย) - ใหผูชํานาญการเปนวิทยากรอบรมเฉพาะเรื่อง 5. ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทําความชํานาญของผูที่จะครบวาระเกษียณอายุราชการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (22 คน) เห็นวาควรจัดกิจกรรมเชนนี้ตอไป โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ - ควรจัดเฉพาะผูที่เกี่ยวของ (ผูที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ) - ควรมีจัดอบรมถายทอดความรูเฉพาะงาน เชน การเก็บหนังสือขึ้นชัน ซึ่งเปน ้ ลักษณะงานรวม ที่มีผูปฏิบติงานไดหลายคน ั - ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมใหมากกวานี้ - เชิญผูที่จะครบเกษียณอายุราชการใหเขารวมกิจกรรมไดทุกทาน เพื่อ แลกเปลียนมุมมอง และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ่ - ควรจัดเวทีใหผูเกษียณอายุราชการเลาประสบการณการทํางานที่ทําใหประสบ ความสําเร็จ - ผูบริหารควรกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน เพื่อใหหัวหนากลุมฯนําไปเปนแนว ปฏิบัติ - ใหบุคลากรทุกตําแหนงสามารถทํางานทดแทนกันได - ควรจัดปละครัง เพราะมีผูเกษียณอายุทุกป ้• ขอสรุป/แนวทางการดําเนินงาน 1. ใหภารกิจดานการเจาหนาที่ทําบันทึกแจงหัวหนากลุมภารกิจที่จะมีผูครบอายุ เกษียณอายุราชการลวงหนา 5 ป (ดําเนินการแลว) คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ Page : 5
  • 2. ใหถือเปนนโยบายของสํานักวิทยบริการ ที่ผูครบอายุเกษียณอายุราชการ หรือผูที่จะ เกษียณอายุราชการกอนกําหนด หรือ ผูจะขอลาออกจากราชการ ตองถายทอดความรู แกผูปฏิบัติหนาที่แทน ทั้งนี้ใหอยูภายใตความดูแลรับผิดชอบของหัวหนากลุมภารกิจ 3. รูปแบบการถายทอดความรู ไดแก 3.1 คูมือปฏิบติงาน ั 3.2 การสอนงาน 3.3 การทํางานเปนทีม 3.4 การทํางานแทนกันแบบคูขนาน  3.5 การอบรม ทบทวนความรู 4. ระยะเวลาการถายทอดความรู ไมควรนอยกวา 2 ป โดยขึ้นอยูกับหัวขอ/รายละเอียด ของงาน (หมายเหตุ กลุมภารกิจสงเสริมการเรียนรูขอใหเริ่มดําเนินการตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป) 5. ผูรบการถายทอด กําหนดใหเปนบุคลากรภายในกลุมภารกิจ อยางนอย 1 คน โดย ั  ขึ้นอยูกับลักษณะงาน ทั้งนี้ใหอยูภายใตความดูแลรับผิดชอบของหัวหนากลุมภารกิจ 6. กรณีที่ตําแหนงจะเกษียณอายุราชการนั้นเปนตําแหนงที่ไมไดรับการทดแทน เชน ตําแหนง แมบาน ใหหัวหนากลุมผูนั้นๆ เตรียมขอมูลในการเขียนขออัตรากําลัง ทดแทน เมื่อมหาวิทยาลัยใหขอตําแหนงที่วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี (รองผูอํานวยการ ฝายแผนและสารสนเทศแจงวา หากไดรับขอมูลจากมหาวิทยาลัยจะแจงใหหัวหนา กลุมทราบตอไป) หมายเหตุ 6.1 กรณีนี้ กลุมภารกิจสนับสนุนทัวไป ตองเตรียมขอมูลไว เนื่องจาก ตําแหนง ่ ทดแทนนางวันทอง พึ่งภพ และนางจํารอง ปองนาม อาจจะไมมีตําแหนงทดแทน 6.2 กลุมภารกิจสนับสนุนทัวไป ควรวางแผนลวงหนาในการบริหารอัตรากําลังที่มี ่ อยู โดยเฉพาะการบริหารจัดการเจาหนาที่ตรวจทางเขาออก หากมีการ เกษียณอายุราชการ 6.3 กรณีท่จัดใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาออก ไปชวยในการตั้งและลบสันหนังสือ ี การเปดตูหนังสือลวงเวลา นั้น หากมีการเกษียณอายุราชการจะเกิดการกระทบ ตองาน กรณีนี้หากตองการอัตรากําลังเพิ่ม ในการเขียนขออัตรากําลังใหเปน หนาที่ของกลุมภารกิจจัดการสารสนเทศ 3 สาขา (ยังไมไดมอบหมายชัดเจน)  7. สํานักวิทยบริการควรมีวาระการทบทวนการดําเนินงานในภาพรวมเฉพาะสวนงานที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้เพื่อการปรับงานใหม หรือจัดสรรอัตรากําลังใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบใหงานที่เกี่ยวของกัน หรือเกิดผลกระทบนอยที่สุด 8. การจัดทําคูมือ อาจเปนการเขียนรวมกันระหวางบุคลากรที่ปฏิบติงานรวมกัน (แมวาจะ ัไมใชผูครบวาระเกษียณอายุราชการ) คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ Page : 6
  • 9. งานบางประเภทอาจจะไมใชลักษณะงานวิชาชีพ แตเปนงานทีตองปฏิบติเปนประจํา ่  ัเปนทักษะเฉพาะตัว ใหเขียนในลักษณะแนวทางการดําเนินงาน เชน ลักษณะงาน หัวขอที่ควรจัดทําเปนแนวปฏิบัติพนักงานขับรถ - ระยะเวลาในการตรวจสภาพรถ - ขั้นตอนในการรับคําขอ/การรับ-สงผูใชบริการ - ขั้นตอน หรือขอควรระวังในการเก็บรถในโรงรถ เปนตนแมบาน - การเบิก/จัดเก็บวัสดุอุปกรณในการชงกาแฟ เชน แกว จานรอง - การเบิกวัสดุสนเปลืองในการจัดเบรก ิ้ - ขั้นตอนการการตรวจสอบผูขอใชหองประชุมเพื่อเตรียมจัดเบรก   - สูตรการชงกาแฟ เปนตน 10. การเผยแพรองคความรูในรูปแบบคูมือ เมื่อจัดทําคูมือแลวเสร็จ และหัวหนาพิจารณาแลว ใหจัดสงคูมือนั้นที่คณะอนุกรรมการการจัดการความรู (นางพวงผกา จันทรพาณิชย) เพื่อ Scan เปน PDF Fileเผยแพรใน KKU Library Blog ตอไป และเมื่อ Scan เสร็จคณะอนุกรรมการการจัดการความรูจะสงคืนที่หัวหนากลุมภารกิจนั้นๆ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ Page : 7
  • ประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู วันที่ 21, 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น.เรื่อง 1. นโยบายในการกําหนดอายุบัตรสมาชิกหองสมุดสําหรับนักศึกษา 2. การตรวจสอบรายการ ( Create list) หนี้คางชําระเพื่อล็อคในระบบทะเบียนเรียน ณ หองประชุม 1 อาคาร 1 สํานักวิทยบริการ • ความสําคัญ หองสมุดสวนใหญจะมีการกําหนดประกาศและระเบียบการใหบริการ เพื่อสรางมาตรฐานการบริการและประกันวาผูใชบริการจะไดรับการบริการที่เปนไปตามกฎและระเบียบที่กําหนดขึ้น สําหรับสํานักวิทยบริการมีประกาศและระเบียบที่ใชปฏิบติมาระยะหนึ่ง ซึงอาจไมสอดคลองกับสภาพปจจุบนของการใหบริการ ั ่ ัหองสมุดแกผใชไดเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอม เชน หลักสูตรการเรียนการสอน ประเภทผูมาขอรับบริการ ูเปนตน การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการได ดังนั้นสํานักวิทยบริการจึงไดทําการปรับปรุงประกาศและระเบียบในการใชหองสมุดใหม จึงไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติรวมกันเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดอายุบัตรสมาชิกนักศึกษา และการตรวจสอบรายการ (Create list) ตอไป กลุมเปาหมาย 1. ผูที่ปฏิบติหนาที่ที่เคานเตอรบริการยืม-คืน ั 2. หัวหนางานหองสมุดทุกแหง/ผูแทน 3. บรรณารักษผปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาเวร ู 4. บรรณารักษผปฏิบัติหนาทีตอบคําถามและชวยการคนควา ู ่ 5. ประชาสัมพันธ • วิทยากร : นางสงวน พงศกิจวิทูร • ขอมูลของผูเขารวมกิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 70 คน จากผูเขารวมกิจกรรม 76 คน คิดเปนรอยละ 92 ที่ตอบ แบบสอบถาม เรียงลําดับตามนี้ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ หนา : 1
  • สถานที่ปฏิบติงาน ั จํานวน กลุมฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 21 กลุมฯวิทยาศาสตรสุขภาพ 19 กลุมฯมนุษยศาสตรฯ 14 กลุมฯสนับสนุนทั่วไป 8 กลุมฯสงเสริมการเรียนรู 7 กลุมฯพิพิธภัณฑ 1 รวม 70 กลุมฯสนับสนุนทั่วไป 14 8 กลุมฯสง เสริมการเรียนรู 7 1 กลุมฯพิพิธภัณ ฑ กลุมฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 19 กลุมฯวิทยาศาสตรสุขภาพ 21 กลุมฯมนุษยศาสตรฯ2. สังกัด สังกัด จํานวน (คน) หอสมุดกลาง 49 คณะ 21 รวม 70 สัง กัด 30% 70% หอสมุดกลาง คณะ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ หนา : 2
  • • ขอมูลการจัดกิจกรรม 1. ดานเนื้อหา 50 40 ระดับมากที่สุด 30 ระดับมาก 20 ระดับนอย 10 ระดับนอยที่สุด 0 3.1 ความนาสนใจ 3.2 ความรูที่ไดร ับ 3.3 การนําไปใชประโยชน 3.4 ประโยชนตอองคก ร ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในดานความเปนประโยชนตอองคกร อยูในระดับมากที่สุด ( 39คน) และสวนใหญความพึงพอใจมากในดาน 3 ดาน คือ ความนาสนใจของหัวขอที่จัด (38 คน) ความรูใหมที่ไดรบ (41 คน) และการนําไปใชประโยชน/นําประยุกตใชงานได (40 คน) ั 2. ดานการจัดการ 50 40 ระดับมากที่สุด 30 ระดับมาก 20 ระดับนอย 10 ระดับนอยที่สุด 0 4.1 สถานที่ 4.2 สิ่อ /อุป กรณ 4.3 ระยะเวลา 4.4 การอํานวยความ 4.5 การประสานงาน สะดวก ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีพึงพอใจในดานทุกดาน อยูในระดับพึงพอใจมาก ทั้งในดานสถานที่ (50คน) สื่อและอุปกรณประกอบ ( 49 คน) เทากันกับดานการอํานวยความสะดวก (49 คน) การประสานงานของผูรับผิดชอบโครงการกับผูเขารวมกิจกรรม ( 48 คน) และสุดทายดานความเหมาะสมของเวลาที่กําหนด(39 คน) เรียงตามลําดับ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ หนา : 3
  • 3. ความรูที่ไดรับกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม และภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญกอนเขารวมกิจกรรมมีความรูในหัวขอนี้ ในระดับปานกลางถึงระดับพอใชคือในระดับ 4-7 จํานวน 53 คน โดยภายหลังที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพิ่มขึ้นมาในระดับ 8-10 เปนสวนใหญ ถึง50 คน และผูเขารวมกิจกรรมมีความเห็นวา ภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยูในระดับดีมาก จํานวนถึง 60 คน จากผูตอบแบบสอบถาม 70 คน ภาพรวม ระดับ 8-10 หลังเขา 4-7 0-3 กอนเขา 0 10 20 30 40 50 60 4. ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับปญหาเกี่ยวกับบริการเคานเตอรยืม-คืน ดานการปฏิบัติงาน - กฎระเบียบเปลี่ยนแปลงบอย อยากใหมีคมือในการปฏิบัติงาน (มีแลวบางสวน ที่ ู ใชประจําติดไวที่เคานเตอรยืม-คืน เชน หลักฐานประกอบการทําบัตร) - สับสนในการปฏิบัติกบกรณีกลุมนักศึกษาตางชาติ ั - ผูใชบางกรณีโดยเฉพาะอาจารยไมคอยปฏิบัตตามระเบียบขอบังคับ ิ - พบปญหาเปนบางครั้งวาหนังสือที่ไมไดยืม แตมีขอมูลการยืมในระเบียบของผูใช - สมาชิกมีหลายประเภท อยากใหทบทวนการทําบัตรสมาชิกประเภทตางๆ - การบริการมีรายละเอียดมาก ทําใหบางครั้งจําไมได และบางครั้งไมมีผูสามารถ ตอบปญหาไดทันเวลา - การปลดล็อคเมื่อผูใชนําหนังสือมาคืน อยากใหเขียนแนวปฏิบัติสั้นๆ ไวบริเวณ เคานเตอร ดานสถานที่ - เกาอี้ที่นั่งที่เคานเตอร (หอสมุดกลาง)นั่งไมสบายทําใหปวดหลัง - ในชวงค่ํา เคานเตอรบริการมียุง ทําใหรบกวนการปฏิบติงานและเปนผลเสียตอ ั สุขภาพ - จอคอมพิวเตอรดูลําบาก คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ หนา : 4
  • - ผูที่มีสทธิ์วินิจฉัยเรื่องการขอลดหยอนคาปรับ คือผูใด หากเปนกรณีของคณะผูมี ิ สิทธิ์วินิจฉัยคือ คณบดี 5. หัวขออื่นๆที่สนใจ ผูเขารวมกิจกรรม KM ครั้งนี้เสนอใหมีการทบทวนความรูอีกในเรื่องดังตอไปนี้ (เรียงตามลําดับจากมากไปนอย) • ดานการใหบริการเคานเตอรบริการยืม-คืน - การทํา create list ผูมีหนี้สน ิ - ทบทวนเรื่องการบริการตางๆที่เกี่ยวของกับเคานเตอร - การใช Circulation Module - การล็อคหนี้สน ิ ดานอื่นๆ - การคนขอมูลจากฐานขอมูล โดยเฉพาะกับกลุมเจาหนาที่กลุมผูปฏิบติงานหองสมุด ั - การใช Serial Module - การทํา Website - MARC 21 - ทบทวนการบริการทุกจุดในสํานักหอสมุด โดยเฉพาะจุดใหบริการนอกเวลา - ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษ - การติดตอประสานงานกับผูใชดวยใจบริการ   แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรมที่ตองทําตอ 1. หองสมุดใดที่ตองการเพิ่มกฎการยืมเพื่อใหสัมพันธกับ Collection ของหองสมุด ใหประสานงานมาที่ นางสาวสุวนนา ทองสีสุขใส suwanna@kku.ac.th ั 2. เนื่องจากตั้งแตปการศึกษา 2553 นโยบายการตออายุบัตรสมาชิกหองสมุดจะถือตามอายุบัตรสมาชิกนักศึกษา หากหองสมุดใดจะงดยืมเพื่อสํารวจหนังสือ ตรวจสอบหนี้สิน หรือดําเนินกิจกรรมใดๆ สามารถงดยืมไดขึ้นอยูกับเหตุผลความจําเปนของแตละหองสมุด และตองประชาสัมพันธใหผใชบริการ ูทราบเปนกรณีๆ ไป คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ หนา : 5
  • 3. ควรมีการแจงในวาระที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานหองสมุด เพื่อใหหัวหนางานหองสมุดทุกแหงทําการตรวจสอบรายชื่อผูมีหนี้สินทุกครั้ง เพื่อปองกันความผิดพลาดในการจัดทํารายชื่อผูมีหนี้สิ้น ลดความเสี่ยงในกรณีที่ผูใชบริการตก ออก 4. ควรมีการแจงในวาระที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานหองสมุด เพื่อใหมีแนวปฏิบติ ัรวมกันวา เมือนักศึกษาตรวจสอบหนี้สนเพื่อสําเร็จการศึกษา ไมตองลบระเบียนรายการ แตใหเพิ่ม note ดัง ่ ิเอกสารที่แจก 5. เจาหนาที่ประตู (หอสมุดกลาง) จะตองทราบวาผูใชบริการที่เปนสมาชิกสถาบันที่ลงนาม ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย (MOU) มีสถาบันใดบาง ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ รับไปศึกษาขอมูลเพื่อที่จะแจงเจาหนาที่ประตูเปนขอมูลในการดําเนินการตอไป 6. เนื่องจากไดมการปรับเปลี่ยนคาพิมพผลขอมูล ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการไดแจงให ผูชวย ี หัวหนากลุมภารกิจสงเสริมการเรียนรู ประสานงานในการจัดทําคูปองพิมพ ใหสอดคลองกับประกาศการใชบริการและอัตราคาธรรมเนียมการใชหองสมุด ฉบับปจจุบัน 7. เพื่อสิทธิและประโยชนของผูใชบริการ ใหผูเกี่ยวของดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับระเบียบและประกาศแกผูใชบริการผานสื่อตางๆ เชน เว็บไซต (ในหอง KM ยังไมมีการระบุผูรับผิดชอบ) 8. ควรมีการพิจารณาตําแหนงที่จะติดบารโคดของหองสมุดในบัตรนักศึกษา กรณีบารโคดบัตรนักศึกษาใชงานไมได รองผูอํานวยการฝายบริการรับไปดําเนินการ 9. ใหเพิ่มรหัสสมาชิกของบุคคลภายนอก ประเภท กิตติมศักดิ์ (ในหอง KM กําหนดใช ก) คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ หนา : 6
  • 10. นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น/โครงการแลกเปลี่ยน/โครงการความรวมมือ ของคณะใด หากจะประสงคเขาใชที่หอสมุดกลาง ตองทําบันทึกแจงมาที่หอสมุดกลางดวย 12. กรณีนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น/โครงการแลกเปลี่ยน/โครงการความรวมมือ ชําระคาบํารุงหองสมุดใหหองสมุดคณะ เพื่อขอใหกลุมผูใชนั้นๆ ยืมหนังสือได ไมไดหมายรวมถึงการยกเวนคาธรรมเนียมในการเขาใชบริการ/การยืมที่หอสมุดกลาง ดังนั้นหากตองการใหผูใชดังกลาวยืมหนังสือที่หอสมุดกลางได ตองชําระคาบํารุงที่หอสมุดกลางดวย 13. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Create List ใหกับผูรับผิดชอบงานดานนี้ 14. สรุประเบียบการใหบริการตางๆ ใหถอตามเอกสารประกอบโครงการจัดการความรูเรื่อง ืนโยบายในการกําหนดอายุบัตรสมาชิกหองสมุดสําหรับนักศึกษา และการตรวจสอบรายการ (Create List) หนี้คางชําระเพื่อลอคในระบบทะเบียนเรียน ภายหลังการประกาศใชประกาศและระเบียบหองสมุด ฉบับป 2553 คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ หนา : 7
  • ประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู ARC Show & Share 2010 วันที่ 14 – 15 กรฎาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารศูนยสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน• ขอมูลของผูเขารวมกิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 158 คน จากผูเขารวมกิจกรรมเวทีในการแลกเปลียนเรียนรูของบุคลากร ่สํานักวิทยบริการและผูที่สนใจคิดเปนรอยละ 100 ที่ตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับตามนี้ สถานที่ปฏิบติงาน ั จํานวน กลุมฯวิทยาศาสตรสขภาพ ุ 27 กลุมฯสงเสริมการเรียนรู 9 กลุมฯมนุษยศาสตรฯ 31 กลุมฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 37 กลุมฯพิพิธภัณฑ 5 กลุมฯสนับสนุนทั่วไป 34 บุคคลภายนอก 15 รวม 1582. สังกัด สังกัด จํานวน (คน) หอสมุดกลาง 92 คณะ 43 บุคคลภายนอก 23 รวม 158 • ขอมูลการจัดกิจกรรม 1. ดานเนื้อหา คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญ 1)มีความเห็นวาหัวขอนาสนใจ (ระดับ 3.40) 2)ไดรับความรูใหมๆ (ระดับ3.27) 3)เปนประโยชนตอองคกรในระดับดีมาก (ระดับ 3.32) และ 4)นําไปใชประโยชน/ประยุกตใชงานได (ระดับ 3.45) 2. ดานการจัดการ ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมความเห็นวาการจัดการอยูในเกณฑดีมาก ทั้งใน 1) ดานการอํานวยความสะดวก ี (ระดับ 3.22) 2)การประสานงานของผูรับผิดชอบโครงการ (ระดับ 3.13) 3)ดานสถานที่ (ระดับ 3.00 ) 4)ความเหมาะสมของเวลาที่กาหนดไว (ระดับ 3.20) และ 5)สื่อและอุปกรณประกอบ (ระดับ 3.23) ํ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • 3. ภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรมมีความเห็นวา ภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยูในระดับ 7.394. ความตองการของการจัดกิจกรรมนี้ในปตอไป ผูเขารวมกิจกรรมมีความตองการใหจัดกิจกรรมในปตอไป คิดเปนรอยละ 100  โดยมีเหตุผลสรุปไดดังนี้ - เปนประโยชนตอการปฏิบตงาน ั ิ - เปนประโยชนแกองคกรไดมาก สามารถเพิ่มความสะดวกมากขึ้นแกผูใชบริการ - พัฒนาขวัญกําลังใจ - เพื่อแลกเปลี่ยนความรูใหหลากหลายขึ้นและนําไปประยุกตใช - สนับสนุนหนวยเปนทีมและเปนเผยแพรความรูการทํางานใหเปนทีประจักษ ่ - ไดความรูใหมและเพิ่มเติมความรูเดิม - ไดปรับปรุงหองสมุดเรื่อยๆ - เปนกิจกรรมนาสนใจ - ใหความรู ความสามัคคี - เปนการเสนอแนวคิดเพื่อนํามาพัฒนา มข. ใหดีขึ้น เปนสิ่งที่ดีควรสงเสริม - ชวยใหบุคลากรมีการตื่นตัวในการทํางาน - แสดงผลงานของบุคลากรในองคกรและเปนการกระตุนการทํางานใหมประสิทธิภาพ  ี - เปนการแลกเปลี่ยนประสบการผลงานทางความคิด และเปนประโยชนตอประชาชนที่เขามา ใชบริการ - เพื่อใหบุคลากรของกลุมไดพัฒนาความคิด ความสามารถและไอเดียใหมๆ - มีความรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกันและเปนสื่อเรียนรู - ไดเรียนรูสิ่งใหมๆและเปนประสบการณในการเรียนรูเพื่อเปดโลกทัศนกวางอีกตอไป - การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินคตนเองเปนสิ่งที่ดี เพราะเปนการปรับปรุงพัฒนาการ ทํางานใหดียิ่งขึ้น - เปนการพัฒนาระบบหองสมุดใหทันสมัย5. ขอเสนอแนะอื่นๆ - สถานที่คบแคบ ั - บอรดแตละบอรดติดกันเกินไป ดูคบแคบเมื่อมีคนมาดูผลงานในชวงโหวต ควรจัดใหแตละ ั บอรดมีที่สําหรับคน Present ไดอธิบายผลงานของตนเองและควรกระจาย ใหทั่วทั้งโถง ไมใชกระจุกอยูในที่เดียวกัน - นาจะมีสถานที่สําหรับผูโหวตกรอกขอมูล คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • - ควรจะนําไปจัดแสดงตามคณะตางๆ ถาเปนไปได เพื่อเปนการเผยแพรผลงานและปะชา สัมพันธใหคนรูจักมากขึ้น- ควรจะนําดารามาแสดงดวย- พิธีกรควรพูดใหเยอะๆ- สถานที่นาจะกวางกวานี้ - พื้นที่ในการจัดงานนอยไปหนอย นาจะมีพื้นที่ในการจัดงานมากกวานี้- เงินรางวัลนาจะมากกกวานี้- สถานที่นาจะกวางกวานี้ แตอากาศเย็นสบายดี - เปดใหบคคลภายนอกรวมเสนอผลงาน เปดรับสิ่งใหมๆมุมมองดีดีเขามา ุ- ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเจาของผลงานกับผูชมกอนใหมีการลงคะแนน - ผมอยากใหมีเวลาในชวงโหวตที่มากกวานี่- ควรเพิ่มนวัตกรรมใหมๆเพิ่มขึ้น- นาจะจัดชวงเวลา 12.00 - 13.00 น. จะไดมีเวลาโหวตเยอะกวานี้- อยากใหประชาสัมพันธในเว็บของมหาวิทยาลัยบอยครั้งมากขึ้น เมื่อใกลถงงานดวย ึ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ
  • ประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู วันที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น., 13.30-16.00 น. เรื่อง รวมพลคน Catalog ณ หองประชุม 1 อาคาร 1 สํานักวิทยบริการ• ความสําคัญ งานวิเคราะหรายการทรัพยากรสารสนเทศเปนงานที่มีความสําคัญตอการบริการ แมวาจะเปนงานเบื้องหลัง เพราะการวิเคราะหรายการไดอยางถูกตองและรวดเร็วนั้นจะทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว และทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาเขาหองสมุดนั้นมีการใชประโยชนอยางสูงสุด ในดานการดําเนินงานวิเคราะหทรัพยากรนั้นมีผูรับผิดชอบหลายคน หลายหองสมุด และทรัพยากรสารสนเทศที่นํามาวิเคราะหนั้นก็มีมากมายหลายประเภท ดังนั้นการจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อใหคนทํางานดานการวิเคราะหรายการทรัพยากรมีเวทีในการแกไขปญหาในการทํางานรวมกัน นํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานดานเทคนิคตอไป• กลุมเปาหมาย 1. บุคลากรผูรับผิดชอบดานการวิเคราะหรายการทรัพยากรจํานวน 20 คน 2. บุคลากรสํานักวิทยบริการผูสนใจทั่วไป• วิทยากรกระบวนการ : นางสาวศุลีพร พันธุธนวิบุลย, นางยุภาพร ทองนอย, นางสาวสุ กาญจนา ทิพยเนตร, นางสาวสิรพร ทิวะสิงห ิ• เนื้อหาที่จัดกิจกรรม 1.1 การใช KKU Library Blog เปนแหลงเผยแพรขอมูลขาวสาร และเรื่องนารู เกี่ยวกับ Catalog 1.2 การใช Web เพื่อกําหนด Cutter เลขผูแตงภาษาไทย 1.3 การใช Web เพื่อกําหนด Cutter เลขผูแตงภาษาอังกฤษ 1.4 การใชโปรแกรม INNOPAC ฟงกชั่นตางๆ เพื่อความถูกตองของขอมูลใน ฐานขอมูล คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ Page : 1
  • • ขอมูลของผูเขารวมกิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 18 คน จากผูเขารวมกิจกรรม 20 คน คิดเปนรอยละ 90.0 ที่ตอบ แบบสอบถาม เรียงลําดับตามนี้ สถานที่ปฏิบติงาน ั จํานวน หอสมุดกลาง 15 หองสมุดคณะ 3 รวม 18 • ขอมูลการจัดกิจกรรม 2. ดานเนื้อหา 20 15 ระดับมากที่สุด 10 ระดับมาก ระดับนอย 5 ระดับนอยที่สุด 0 3.1 ความนาสนใจ 3.2 ความรูที่ไดร ับ 3.3 การนําไปใชประโยชน 3.4 ประโยชนตอองคก ร ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความพึงพอใจมากในดานทุกดาน ทั้ง ความนาสนใจของหัวขอที่จัด(18 คน) ความรูใหมที่ไดรับ (17 คน) และการนําไปใชประโยชน/นําประยุกตใชงานได (17 คน) และดานความเปนประโยชนตอองคกร ( 17 คน) 3. ดานการจัดการ 25 20 ระดับมากที่ส ุด 15 ระดับมาก 10 ระดับนอ ย ระดับนอ ยที่ส ุด 5 0 4.1สถานที่ 4.2 สิ่อ/อุปกรณ 4.3 ระยะเวลา 4.4 การอํานวยความ 4.5 การประสานงาน สะดวก คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ Page : 2
  • ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีพึงพอใจในดานทุกดาน อยูในระดับพึงพอใจมาก ทั้งในดานความเหมาะสมของเวลาที่กําหนด (18 คน) ดานสื่อและอุปกรณประกอบ ( 15 คน) และดานการอํานวยความสะดวก (16 คน) การประสานงานของผูรับผิดชอบโครงการกับผูเขารวมกิจกรรม ( 17 คน) และดานสถานที่ (17 คน) 4. ความรูที่ไดรบกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม และภาพรวมของการจัดกิจกรรม ั ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญกอนเขารวมกิจกรรมมีความรูในหัวขอนี้ ในระดับปานกลางถึงระดับ พอใช คือในระดับ 4-7 จํานวน 2 คน โดยภายหลังที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพิ่มขึ้นมาในระดับ 8-10เปนสวนใหญ (16 คน) และผูเขารวมกิจกรรมมีความเห็นวา ภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยูในระดับดี (ระดับ 8-10)จํานวนถึง 18 คน ภาพรวม ระดับ 8-10 หลังเขา 4-7 0-3 กอนเขา 0 5 10 15 205. ขอสรุปที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม 5.1 ใหใช KKU library Blog ชุมชนเรื่องนารูเกี่ยวกับการวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการ ทรัพยากร เปนแหลงเผยแพรขอมูลที่ไดจากการประชุมตกลงกฎการลงรายการ เรื่องที่ประชุม จากการทํางานเครือขาย รายการการประชุมตางๆ 5.2 สามารถใช Thai Cutter จาก http://www.md.kku.ac.th/thai_cutter ซึ่งใหบริการแบบ intranet นางยุภาพร ทองนอย แจงวา กําลังจัดหางบประมาณในการปรับปรุงเนือหาใหเปน ้ version ป 2547 ในการนี้ทานใดพบวาขอมูลไมถูกตองโปรดแจงที่ นางยุภาพร ทองนอย หรือ  tyupap@kku.ac.th เพื่อประกอบการปรับปรุงเวบไซตตอไป  คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ Page : 3
  • 5.3 สามารถใช Cutter-Sanborn จาก http://www.unforbi.com.ar/cutteren ซึ่งสามารถ Search ตามชื่อผูแตงได ประหยัดเวลาในการคนหามากกวา http://www.davignon.qc.ca/cutter1.html 5.4 การกําหนดหัวเรื่องภาษาไทย ใหใชเวบไซต 2 เวบ ดังนี้ - ฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน http://161.200.145.23/thaiccweb/ หรือ http://www.astrosimple.com/thaiccweb/main.php พัฒนาโดยกลุม วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา - ฐานขอมูลหัวเรื่องของ REDISIS 5.5 การตรวจสอบคุณภาพขอมูลโดยใชฟงกชั่นในโปรแกรม INNOPAC นั้น ควรมีการใชฟงกชน ั่ ดังนี้ - ใชฟงกช่นการสืบคน (Search) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของขอมูลอยาง ั ละเอียด เพื่อปองกันการบันทึกขอมูลซ้ํา ขอมูลที่ตองตรวจสอบ คือ ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง ISBN - ใชฟงกชั่น Verify Heading เพื่อตรวจสอบคําที่จัดทําดัชนีคาคนที่เหมือน หรือ ํ แตกตางกัน - ใชฟงกชั่น Heading Report เพื่อตรวจสอบรายการซ้ําซอนของเขตขอมูล หรือ บารโคด ที่ถูกบันทึกไวในฐานขอมูล - การใชฟงกชน Statistic เพื่อใชตรวจสอบรายการทีบันทึกคาคงทีผิดพลาด ซึ่ง ่ั ่ ่ จะมีผลตอการรายงานขอมูลรูปแบบตางๆ เชน การทํารายชื่อหนังสือใหม การ จัดทําบริการ SDI เปนตน - การใช MUAScan เปนโปรแกรมชวยคัดกรองขอมูลกอนการนําสงขอมูล ขึ้นสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 5.5 การตอบขอซักถาม-หาแนวทางการทํางานรวมกัน (เลขาที่ประชุมจะสรุปขึ้น Blog ตอไป) 6. ขอเสนอแนะ ประเด็น ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ การดําเนินการ1. การปด Suppress หนังสือ ขอใหผูเกี่ยวของ -ผูชวย ผอ. ฝาย คณะอนุกรรมการหายและจายแลว ซึ่งจะทําให ทบทวนขอตกลงโดย บริการ KM แจงใหรายการนี้ไมปรากฏใน OPAC คํานึงถึงมิติดานของการ -คณะกรรมการ ผูบริหาร(จากขอตกลงของคณะกรรมการ จัดหาวา มีการจัดหา บริการ มอบหมาย หนังสือเขามา เพราะ -คณะกรรมการ ผูเกี่ยวของตอไป คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ Page : 4
  • บริการ) บางรายการหาซื้อ พัฒนาทรัพยากร ทดแทนไมได -หัวหนาหองสมุด2. การใชฟงกชั่น INNOPAC ให ควรจัดการอบรมเชิง -คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการเกิดประโยชนสูงสุด ปฏิบัติการใหกับผูที่คาด พัฒนาบุคลากร KM แจงให วาจะรับผิดชอบงานดาน ผูบริหาร นี้ตอไป โดยมีนางสาวสุ มอบหมาย กาญจนา ทิพยเนตรเปน ผูเกี่ยวของตอไป วิทยากร คณะอนุกรรมการการจัดการความรู , สํานักวิทยบริการ Page : 5
  • เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการ (สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการ (สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ที่ปรึกษา 1. นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ 2. นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ ประธานอนุกรรมการ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ อนุกรรมการ นางสาวกฤติกา สุนทร อนุกรรมการ นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์ อนุกรรมการ นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม อนุกรรมการ นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ อนุกรรมการ นางพวงผกา จันทร์พานิชย์ อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวศิริญาพร การสอน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรวบรวม/วิเคราะห์/จัดทาสรุปผล 1. นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ 2. นางสาวศิริญาพร การสอนวันที่จัดทากันยายน 2553 พิมพ์ครั้งที่ 1แหล่งจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ภารกิจด้านแผนและสารสนเทศ สานักวิทยบริการ URL: http://libkm.kku.ac.th/ 39