การพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน สิริพร ทิวะสิงห์ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 7 เมษายน 2553 สำนักวิทยบริการ มหาวิ...
<ul><li>ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ความเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>บอกลำดับการปฏิบัติงา...
<ul><li>ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน </li></ul><ul><li>ลดการตอบคำถา...
<ul><li>ใครเป็นผู้ใช้คู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ผู้ปฏิบัติงานหลัก </li></ul><ul><li>ผู้ปฏิบัติงานทดแทน </li></ul><...
<ul><li>ประเภทของคู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>Manual Book </li></ul><ul><li>Cook Book </li></ul><ul><li>Tips Book </...
<ul><li>ลักษณะของคู่มือปฏิบัติงานที่ดี </li></ul><ul><li>เนื้อหา ชัดเจน เข้าใจง่าย อธิบายด้วยภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง </li...
<ul><li>ขั้นตอนในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>กำหนดหัวเรื่องที่จะทำ </li></ul><ul><li>รวบรวม และศึกษารายละเอ...
<ul><li>ขั้นตอนในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>เผยแพร่ ใช้งานจริง </li></ul><ul><li>ประเมิน และปรับป...
มาเริ่มต้นเขียนคู่มือปฏิบัติงานกันเถอะ
<ul><ul><ul><ul><ul><li>ถูก  หรือผิด  </li></ul></ul></ul></ul></ul>........ คู่มือไม่ควรมีอายุเกิน 3 ปี เพราะเนื้อห...
<ul><li>ส่วนประกอบของคู่มือ </li></ul><ul><li>ส่วนหน้า หรือ ส่วนปก </li></ul><ul><li>บทที่ 1 : บทนำ </li></ul><ul><li>บ...
ส่วนหน้า หรือ ส่วนปก <ul><li>ปกหน้า ในรองปก ปกใน </li></ul><ul><li>คำนำ </li></ul><ul><li>สารบัญ ( เนื้อหา ตาราง แผนภูมิ...
บทที่ 1 บทนำ <ul><li>ความเป็นมาและความสำคัญของคู่มือ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>ประโยชน์ที่คาดว่าจ...
บทที่ 2 โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ <ul><li>โครงสร้างของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน </li></u...
โครงสร้างของหน่วยงาน <ul><li>โครงสร้างของงาน ( Organization Chart) </li></ul><ul><li>โครงสร้างการบริหาร ( Administration...
โครงสร้างของงาน ( Organization Chart) <ul><li>แสดงลำดับชั้นเป็นชื่อหน่วยงาน </li></ul>
โครงสร้างการบริหาร ( Administration chart) <ul><li>แสดงลำดับชั้นเป็นชื่อตำแหน่งงาน </li></ul>
โครงสร้างการปฏิบัติงาน ( Activity Chart) <ul><li>แสดงลำดับชั้นเป็นชื่อผู้ดำรงตำแหน่งงาน พร้อมชื่อหน่วยงาน </li></ul>
<ul><li>ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ภาระหน้าที่หลักของงานโดยรวม ( สำนักวิทยบริการ ) </li></ul><ul><li>ภาระหน...
<ul><li>ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ขั้นตอนระบบงาน (System/Work Procedure) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามร...
<ul><li>การเขียน Flow Chart ประกอบ WP/WI </li></ul><ul><li>ต้องมีความเข้าใจกระบวนงานว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอน </li></ul><u...
<ul><li>บทที่ 3 กฎ ระเบียบ คำสั่ง เกณฑ์มาตรฐาน </li></ul><ul><li>ให้เขียนถึงรายละเอียดของกฎ ระเบียบ คำสั่ง เกณฑ์มาตรฐา...
<ul><li>บทที่ 4 กรณีตัวอย่าง / เทคนิควิธีการใช้คู่มือ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง กรณีการขออนุมัติเดินทางไปประชุม / สัมมน...
<ul><li>บทที่ 4 กรณีตัวอย่าง / เทคนิควิธีการใช้คู่มือ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง กรณีเป็นเจ้าหน้าที่เปิดซอง </li></ul><u...
<ul><li>บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>ปัญหาและอุปสรรคในการใช้คู่มือฉบับนี้ </li></ul><ul><li>แนวทา...
<ul><li>บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>ต้องระบุเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล และเพื่อจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ </li></ul><ul>...
<ul><li>ภาคผนวก </li></ul><ul><li>แบบฟอร์ม </li></ul><ul><li>ตัวอย่างหนังสือราชการ </li></ul><ul><li>แบบสัมภาษณ์ </li></ul...
<ul><li>การจัดรูปเล่ม </li></ul><ul><li>ใช้รูปแบบ - ขนาดอักษรตามมาตรฐาน AngsanaUPC 16 point </li></ul><ul><li>ใช้ภาพ แผนภ...
<ul><li>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน

14,364 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
105
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน

 1. 1. การพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน สิริพร ทิวะสิงห์ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 7 เมษายน 2553 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. <ul><li>ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ความเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>บอกลำดับการปฏิบัติงาน ก่อน - หลัง </li></ul><ul><li>เป็นเอกสารการติดตามงานของผู้บริหาร </li></ul><ul><li>เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม ถ่ายทอดงาน </li></ul><ul><li>เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน </li></ul>
 3. 3. <ul><li>ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน </li></ul><ul><li>ลดการตอบคำถาม </li></ul><ul><li>ลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน </li></ul><ul><li>สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่ง </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ใครเป็นผู้ใช้คู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ผู้ปฏิบัติงานหลัก </li></ul><ul><li>ผู้ปฏิบัติงานทดแทน </li></ul><ul><li>หัวหน้างาน </li></ul><ul><li>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>ผู้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ </li></ul><ul><li>ผู้มาศึกษาดูงาน </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ประเภทของคู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>Manual Book </li></ul><ul><li>Cook Book </li></ul><ul><li>Tips Book </li></ul>
 6. 6. <ul><li>ลักษณะของคู่มือปฏิบัติงานที่ดี </li></ul><ul><li>เนื้อหา ชัดเจน เข้าใจง่าย อธิบายด้วยภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง </li></ul><ul><li>เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>เหมาะสมกับหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>มีความเป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย </li></ul><ul><li>มีตัวอย่างประกอบ : สิ่งที่ทำได้ / ทำไม่ได้ </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ขั้นตอนในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>กำหนดหัวเรื่องที่จะทำ </li></ul><ul><li>รวบรวม และศึกษารายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>จัดทำ Work Flow </li></ul><ul><li>เขียนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน </li></ul><ul><li>ทดสอบคู่มือ </li></ul><ul><li>ปรับปรุง </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ขั้นตอนในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>เผยแพร่ ใช้งานจริง </li></ul><ul><li>ประเมิน และปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเป็นปัจจุบัน </li></ul>
 9. 9. มาเริ่มต้นเขียนคู่มือปฏิบัติงานกันเถอะ
 10. 10. <ul><ul><ul><ul><ul><li>ถูก  หรือผิด  </li></ul></ul></ul></ul></ul>........ คู่มือไม่ควรมีอายุเกิน 3 ปี เพราะเนื้อหาจะล้าสมัย ........ คู่มือปฏิบัติงานควรเป็นผลงานของคนคนเดียวเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเลื่อนผลงาน / ประเมินได้ ........ ในงานเดียวกันที่มีผู้ปฏิบัติหลายคนจะมีคู่มือได้เพียงเรื่องเดียว ........ กระบวนงานทุกระบวนงานควรมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ........ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน
 11. 11. <ul><li>ส่วนประกอบของคู่มือ </li></ul><ul><li>ส่วนหน้า หรือ ส่วนปก </li></ul><ul><li>บทที่ 1 : บทนำ </li></ul><ul><li>บทที่ 2 : โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ </li></ul><ul><li>บทที่ 3 : กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>บทที่ 4 : เทคนิควิธีการใช้คู่มือ กรณีตัวอย่างศึกษา </li></ul><ul><li>บทที่ 5 : ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>ภาคผนวก </li></ul>
 12. 12. ส่วนหน้า หรือ ส่วนปก <ul><li>ปกหน้า ในรองปก ปกใน </li></ul><ul><li>คำนำ </li></ul><ul><li>สารบัญ ( เนื้อหา ตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ) </li></ul><ul><li>กิตติกรรมประกาศ ( หากมี ) </li></ul>
 13. 13. บทที่ 1 บทนำ <ul><li>ความเป็นมาและความสำคัญของคู่มือ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ </li></ul><ul><li>ขอบเขตของคู่มือ </li></ul><ul><li>คำจำกัดความเบื้องต้น </li></ul><ul><li>ข้อตกลงเบื้องต้น </li></ul>
 14. 14. บทที่ 2 โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ <ul><li>โครงสร้างของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ </li></ul><ul><li>ลักษณะงานที่ปฏิบัติ </li></ul><ul><li>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน </li></ul>
 15. 15. โครงสร้างของหน่วยงาน <ul><li>โครงสร้างของงาน ( Organization Chart) </li></ul><ul><li>โครงสร้างการบริหาร ( Administration Chart) </li></ul><ul><li>โครงสร้างการปฏิบัติงาน ( Activity Chart) </li></ul>
 16. 16. โครงสร้างของงาน ( Organization Chart) <ul><li>แสดงลำดับชั้นเป็นชื่อหน่วยงาน </li></ul>
 17. 17. โครงสร้างการบริหาร ( Administration chart) <ul><li>แสดงลำดับชั้นเป็นชื่อตำแหน่งงาน </li></ul>
 18. 18. โครงสร้างการปฏิบัติงาน ( Activity Chart) <ul><li>แสดงลำดับชั้นเป็นชื่อผู้ดำรงตำแหน่งงาน พร้อมชื่อหน่วยงาน </li></ul>
 19. 19. <ul><li>ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ภาระหน้าที่หลักของงานโดยรวม ( สำนักวิทยบริการ ) </li></ul><ul><li>ภาระหน้าที่หลักของแต่ละหน่วยงาน ( กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ ) </li></ul><ul><li>ภาระหลักของบุคคลในหน่วยงาน ( ภาระงานของบุคคลที่รับผิดชอบด้านส่งเสริมการเรียนรู้ ) </li></ul><ul><li>ภาระงานของตนเอง </li></ul>
 20. 20. <ul><li>ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ขั้นตอนระบบงาน (System/Work Procedure) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบงานของหน่วยงานนั้น </li></ul><ul><li>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Work Instruction) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงานหลักของระบบงานนั้น </li></ul>
 21. 21. <ul><li>การเขียน Flow Chart ประกอบ WP/WI </li></ul><ul><li>ต้องมีความเข้าใจกระบวนงานว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอน </li></ul><ul><li>มีความเข้าถึงลักษณะงานว่า ขั้นตอนใดเป็นจุดเริ่ม การดำเนินการ การตัดสินใจ การตรวจสอบ </li></ul><ul><li>จัดลำดับขั้นตอนของงานได้อย่างถูกต้อง </li></ul><ul><li>ใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้อง </li></ul><ul><li>ทดลองปฏิบัติตามลำดับใน Flow Chart แล้วตรงกับวิธีการปฏิบัติงาน </li></ul>
 22. 22. <ul><li>บทที่ 3 กฎ ระเบียบ คำสั่ง เกณฑ์มาตรฐาน </li></ul><ul><li>ให้เขียนถึงรายละเอียดของกฎ ระเบียบ คำสั่ง เกณฑ์มาตรฐาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่นำมาเขียนเป็นคู่มือ </li></ul><ul><li>ไม่ควรเขียนเฉพาะหัวข้อ หรือชื่อ กฎ ระเบียบเท่านั้น ให้แสดงถึงเนื้อหาสาระที่สำคัญ สรุปเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องในบริบทที่เกี่ยวกับงาน โดยมีการอ้างอิงจากกฎ ระเบียบเหล่านั้น </li></ul>
 23. 23. <ul><li>บทที่ 4 กรณีตัวอย่าง / เทคนิควิธีการใช้คู่มือ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง กรณีการขออนุมัติเดินทางไปประชุม / สัมมนา </li></ul><ul><li>( กรณีที่ต้องชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ) </li></ul><ul><li>หนังสือเชิญ / ต้นเรื่อง </li></ul><ul><li>ประมาณการค่าใช้จ่าย </li></ul><ul><li>หนังสือขออนุมัติเข้าร่วมการประชุม / สัมมนา </li></ul><ul><li>หนังสือขออนุมัติค่าลงทะเบียนและยืมเงินทดรองจ่าย </li></ul><ul><li>หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ </li></ul>
 24. 24. <ul><li>บทที่ 4 กรณีตัวอย่าง / เทคนิควิธีการใช้คู่มือ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง กรณีเป็นเจ้าหน้าที่เปิดซอง </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 25. 25. <ul><li>บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>ปัญหาและอุปสรรคในการใช้คู่มือฉบับนี้ </li></ul><ul><li>แนวทางการแก้ในการปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนงานของคู่มือฉบับนี้ </li></ul><ul><li>แนวทางการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน </li></ul><ul><li>ข้อเสนอแนะ </li></ul>
 26. 26. <ul><li>บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>ต้องระบุเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล และเพื่อจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ </li></ul><ul><li>เช่น </li></ul><ul><li>เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ . (2553). การสร้างและพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน : เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 20 มกราคม 2553. ขอนแก่น : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . ( เอกสารอัดสำเนา ) </li></ul>
 27. 27. <ul><li>ภาคผนวก </li></ul><ul><li>แบบฟอร์ม </li></ul><ul><li>ตัวอย่างหนังสือราชการ </li></ul><ul><li>แบบสัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>แบบบันทึกสถิติ </li></ul><ul><li>รายชื่อคณะกรรมการ / บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น </li></ul>
 28. 28. <ul><li>การจัดรูปเล่ม </li></ul><ul><li>ใช้รูปแบบ - ขนาดอักษรตามมาตรฐาน AngsanaUPC 16 point </li></ul><ul><li>ใช้ภาพ แผนภูมิ แผนผัง ประกอบ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น </li></ul><ul><li>มีเลขหน้ากำกับ </li></ul><ul><li>เว้นวรรคถูกต้อง </li></ul><ul><li>สะกดถูกต้อง </li></ul><ul><li>ใช้คำเต็มในครั้งแรกพร้อมระบุคำย่อ คำต่อไปสามารถใช้คำย่อได้ </li></ul><ul><li>มีการออกแบบปก หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ ให้น่าสนใจ </li></ul>
 29. 29. <ul><li>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน </li></ul>

×