Δημήσπηρ Τςίγκορ
Ππϋεδπορ – Ελληνική Ένψςη Νεουτύν
Επιφειπήςεψν
www.hellenicstartups.gr | www.tsigos.gr |
tsigos@gmail.com
Ιςϋσησα σψν Ετκαιπιύν ςση Μϋπυψςη
;
Το ππϋσαγμα κάθε πποοδετσικοό Έλληνα







Όφι απϋλτση ςφέςη μεσαξό σοτρ 
Πολλέρ υοπέρ η επιφειπημασικϋσησα οδηγεί
ςε μια εσαιπεία
Πολλέρ άλλερ υοπέρ, μι...
«εξαςυάλιςη», «σακσοποίηςη», «αποκασάς
σςη»


Δηεζλήο



Επξσπατθή



Ειιεληθή


Αδηάβιεην παλειιήλησλ εμεηάζεσλ



Εξγαζηαθή αζθάιεηα δεκνζίνπ


«Πεξηδήηεηεο Σρνιέο»



Μηα «θαιή δνπιεηά»



Απηνπεπνίζεζε;
...ενύ οι ίδιοι «έπαιξαν» σην
πεπιοτςία σοτρ ςσο καζίνο σοτ
φπημασιςσηπίοτ....


Δελ θνπξάδεζαη



Δελ ζα ζε απνιύζεη πνηέ, θαλείο γηα θαλέλα ιόγν


Καλείο δελ ζα ζε ελνριήζεη ζηε κηθξν-δηαθζνξά
ζνπ



Καλέλαλ δελ ζα ελνριήζεηο γηα ηε κεγαινδηαθζνξά ηνπ


Σρέζε ππνθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο



Απηνπξαγκάησζε



Δεκηνπξγηθόηεηα, Επηπρία
Είναι σο ίδιο με σο
«κάνψ εσαιπεία»;;;


Όφι!
Αν ο ςκοπϋρ είναι «να βγάλψ λευσά»
τπάπφοτν πολλοί, πιο αποδοσικοί σπϋποι



Είμαι ππαγμασικά φπήςιμορ ςσην κοινψ...
Remember: «Boiling Frog»
“The Fifth Discipline: The Art and Practice
of the Learning Organization” by MIT’s
Peter M. Senge




Είμαςσε μάπστπερ μιαρ ππψσϋγνψπηρ
ανάπστξηρ startup επιφειπήςεψν
Μονϋδπομορ για σην ανσιμεσύπιςη σηρ
παγκϋςμιαρ οικο...
Να απαληνύλ δειαδή ζε πραγματικές ανάγκες
Θεκαηηθνί άμνλεο:




Πνιηηηζκόο & Τνπξηζκόο
Αγξνηηθή Οηθνλνκία &
Γαζηξνλνκία
Ελέξγεηα
◦ Αλαλεώζηκεο



Υςειή Τερλνινγ...
Η ςτνάνσηςη σοτ Παπαδοςιακοό με σο
Σόγφπονο θα οδηγήςει ςσην άνοιξη σηρ
ελληνικήρ οικονομίαρ


Γαςσπονομία
◦
◦
◦
◦



Απιοόςιορ Οίνορ, www.ariousios.gr
Ατγοσάπαφο Τπικαλινϋρ, www.trikalinos.gr
Μαςσίφα Χίοτ, www.ma...







Με σην ατθενσική έννοια σοτ ϋποτ!
Πϋλιρ – Πολίσερ – Πολισιςμϋρ – Πολισική
Πολισική παιδεία, σέφνη
Λϋγορ, Ομιλί...








Απαισείσαι καθαπή ςκέχη για σο
οικονομικϋ & παπαγψγικϋ μονσέλο
Οικονομία σηρ Στνεπγαςίαρ & σηρ
Δημιοτπγικϋσησα...
Ελλάδα – Ετπύπη – Ανασολή








Ανάγκη ατθενσικύν και ιςφτπύν
ςτμβολιςμύν
Ιςφτπή και ατσϋυψση θέςη ςσην Ετπψπαωκή
ολοκλήπψςη
Ιςοπποπία Δόςηρ –...
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

creativity-innovation-hightech

322

Published on

Η παρουσίασή μου στην Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Κερκύρας με θέμα "Δημιουργικότητα-Καινοτομία-Νέες Τεχνολογίες"

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
322
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

creativity-innovation-hightech

 1. 1. Δημήσπηρ Τςίγκορ Ππϋεδπορ – Ελληνική Ένψςη Νεουτύν Επιφειπήςεψν www.hellenicstartups.gr | www.tsigos.gr | tsigos@gmail.com
 2. 2. Ιςϋσησα σψν Ετκαιπιύν ςση Μϋπυψςη
 3. 3. ;
 4. 4. Το ππϋσαγμα κάθε πποοδετσικοό Έλληνα
 5. 5.     Όφι απϋλτση ςφέςη μεσαξό σοτρ  Πολλέρ υοπέρ η επιφειπημασικϋσησα οδηγεί ςε μια εσαιπεία Πολλέρ άλλερ υοπέρ, μια εσαιπεία δεν είναι επιφειπημασική Επιφειπημασικϋσησα: ◦ Η οπγανψμένη, ςτνήθψρ ςτλλογική, δπάςη για σην επίσετξη ενϋρ ςημανσικοό ςκοποό
 6. 6. «εξαςυάλιςη», «σακσοποίηςη», «αποκασάς σςη»
 7. 7.  Δηεζλήο  Επξσπατθή  Ειιεληθή
 8. 8.  Αδηάβιεην παλειιήλησλ εμεηάζεσλ  Εξγαζηαθή αζθάιεηα δεκνζίνπ
 9. 9.  «Πεξηδήηεηεο Σρνιέο»  Μηα «θαιή δνπιεηά»  Απηνπεπνίζεζε;
 10. 10. ...ενύ οι ίδιοι «έπαιξαν» σην πεπιοτςία σοτρ ςσο καζίνο σοτ φπημασιςσηπίοτ....
 11. 11.  Δελ θνπξάδεζαη  Δελ ζα ζε απνιύζεη πνηέ, θαλείο γηα θαλέλα ιόγν
 12. 12.  Καλείο δελ ζα ζε ελνριήζεη ζηε κηθξν-δηαθζνξά ζνπ  Καλέλαλ δελ ζα ελνριήζεηο γηα ηε κεγαινδηαθζνξά ηνπ
 13. 13.  Σρέζε ππνθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο  Απηνπξαγκάησζε  Δεκηνπξγηθόηεηα, Επηπρία
 14. 14. Είναι σο ίδιο με σο «κάνψ εσαιπεία»;;;
 15. 15.  Όφι! Αν ο ςκοπϋρ είναι «να βγάλψ λευσά» τπάπφοτν πολλοί, πιο αποδοσικοί σπϋποι  Είμαι ππαγμασικά φπήςιμορ ςσην κοινψνία 
 16. 16. Remember: «Boiling Frog»
 17. 17. “The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization” by MIT’s Peter M. Senge
 18. 18.   Είμαςσε μάπστπερ μιαρ ππψσϋγνψπηρ ανάπστξηρ startup επιφειπήςεψν Μονϋδπομορ για σην ανσιμεσύπιςη σηρ παγκϋςμιαρ οικονομικήρ κπίςηρ… ◦ …εγγόηςη αποσποπήρ επανάληχήρ σηρ  Σσην Ελλάδα σο Startup Revolution θα ξεκινήςει απϋ σην Πεπιυέπεια
 19. 19. Να απαληνύλ δειαδή ζε πραγματικές ανάγκες
 20. 20. Θεκαηηθνί άμνλεο:    Πνιηηηζκόο & Τνπξηζκόο Αγξνηηθή Οηθνλνκία & Γαζηξνλνκία Ελέξγεηα ◦ Αλαλεώζηκεο  Υςειή Τερλνινγί ◦ ICT, BioMed  Μεηαθνξέο ◦ Ναπηηιία Γεσγξαθηθνί ππιώλεο:      Αζήλα Θεζζαινλίθε Πάηξα Ηξάθιεην Ισάλληλα
 21. 21. Η ςτνάνσηςη σοτ Παπαδοςιακοό με σο Σόγφπονο θα οδηγήςει ςσην άνοιξη σηρ ελληνικήρ οικονομίαρ
 22. 22.  Γαςσπονομία ◦ ◦ ◦ ◦  Απιοόςιορ Οίνορ, www.ariousios.gr Ατγοσάπαφο Τπικαλινϋρ, www.trikalinos.gr Μαςσίφα Χίοτ, www.mastihashop.com Κπϋκορ Κοζάνηρ, www.krocuskozanis.com ◦ ◦ ◦ ◦ European Dynamics, www.eurodyn.com Globo, www.globoplc.com Upstream, www.upstreamsystems.com InternetQ, www.internetq.com Υχηλή σεφνολογία
 23. 23.      Με σην ατθενσική έννοια σοτ ϋποτ! Πϋλιρ – Πολίσερ – Πολισιςμϋρ – Πολισική Πολισική παιδεία, σέφνη Λϋγορ, Ομιλία, Επιςσήμη Απαπαίσηση πποϊπϋθεςη οποιαδήποσε λόςηρ είναι η ανάκσηςη σηρ ιδιϋσησα σοτ ΠΟΛΙΤΗ
 24. 24.     Απαισείσαι καθαπή ςκέχη για σο οικονομικϋ & παπαγψγικϋ μονσέλο Οικονομία σηρ Στνεπγαςίαρ & σηρ Δημιοτπγικϋσησαρ Απάνσηςη ςσην τπεπςτγκένσπψςη σοτ πλοόσοτ Σσϋφετςη σηρ βιψςιμϋσησα
 25. 25. Ελλάδα – Ετπύπη – Ανασολή
 26. 26.     Ανάγκη ατθενσικύν και ιςφτπύν ςτμβολιςμύν Ιςφτπή και ατσϋυψση θέςη ςσην Ετπψπαωκή ολοκλήπψςη Ιςοπποπία Δόςηρ – Ανασολήρ ςε οικονομία & πολισιςμϋ Απμονική ανάπστξη – Δόναμη Ειπήνηρ, Δικαιοςόνηρ, Ιςϋσησαρ, Πολισιςμο ό
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×