Kvadrat tegsh _grapikaar_bodoh,_viii

971 views
900 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
385
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kvadrat tegsh _grapikaar_bodoh,_viii

 1. 1. •Øóãàì•Õàðàíäàà•Áàëëóóð•ªíãèéí õàðàíäàà
 2. 2. Õè÷ýýëèéí ñýäýâ :Êâàäðàò òýãøèòãýëèéã ãðàôèêèéí àðãààð áîäîõ
 3. 3. Ãðàôèê àøèãëàí ã¿éöýò áàã¿éöýò áèø êâàäðàòòýãøèòãýëèéã áîäîæ ñóðöãààÿ
 4. 4. Áîäëîãî 1. Òýãø ºíöºãòèéí óðò íü ºðãºíººñºº 1ñì-ààð èõ áºãººä òàëáàé íü 2 ñì êâàäðàò áîë òýãø ºíöºãòèéí óðò ºðãºíèé õýìæýýã îë.
 5. 5. Òýãøèòãýëèéã ãðàôèêèéí àðãààðáîäú¸. x -2 -1 0 1 2 x 0 2 y 4 1 0 1 4 y 2 0
 6. 6. Õ¿¿õä¿¿äýý äàãààä õèéãýýðýé: Êâàäðàò òýãøèòãýëèéã ºìíºõ ìýäëýãýý àøèãëàí òîìú¸î àøèãëàí áîäú¸ Êâàäðàò òýãøèòãýëèéíõýý õóâüñàã÷èéí ºìíºõ òîîãîî îëîîðîé Дискриминатаа олоорой Шийдтэй эсэхийг шинжлээд язгууруудаа олооройОдоо квадрат тэгшитгэлээ графикийн аргаар бодъё дагаад хийгээрэй
 7. 7. Y 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
 8. 8. êâàäðàòòýãøèòãýëèéã ä¿ðñýäøèëæ¿¿ëæ áîëîõ áà øèéä íü ; ôóíêö¿¿äèéíãðàôèêèéí îãòëîëöëûí öýãèéíàáñöèññààð òîäîðõîéëîãäîíî.Õýðýâ ãðàôèêóóä îãòëîëöîîã¿éáàéâàë òýãøèòãýë øèéäã¿é áàéíà.
 9. 9. Áîäëîãî 2. òýãøèòãýëèéã ãðàôèêààð áîäú¸. ôóíêöèéí ãðàôèêèéã 纺ëòèéí àðãààð áàéãóóëúÿ.
 10. 10. Y 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
 11. 11. òýãøèòãýëýýñ á¿òýí êâàäðàòÿëãàõ çàìààð õýëáýðòøèëæ¿¿ëýýä ôóíêöèéíãðàôèêèéã áàéãóóëàõàä òýíõëýãèéã îãòëîæáàéãàà öýã¿¿ä íü òîäîðõîé îëäîæ áàéâàëòýäãýýð íü òýãøèòãýëèéíøèéä¿¿ä áîëíî.
 12. 12. Áîäëîãî 3. òýãøèòãýëèéã ãðàôèêààð áîäú¸. ôóíêöèéí ãðàôèêèéã 纺ëòèéí àðãààð áàéãóóëúÿ.
 13. 13. Y 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
 14. 14. Áîäëîãî 4. òýãøèòãýëèéã ãðàôèêààð áîäú¸. ôóíêöèéí ãðàôèêèéã 纺ëòèéí àðãààð áàéãóóëúÿ.
 15. 15. Y 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
 16. 16. Áîäëîãî 5. òýãøèòãýëèéã ãðàôèêààð áîäú¸.x -2 -1 0 1 2 x 0 1y 4 1 0 1 4 y 0 -2
 17. 17. Y 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
 18. 18. Áîäëîãî 6. òýãøèòãýëèéã ãðàôèêààð áîäú¸. ôóíêöèéí ãðàôèêèéã 纺ëòèéí àðãààð áàéãóóëúÿ.
 19. 19. Y 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
 20. 20. Áîäëîãî 7. òýãøèòãýëèéã ãðàôèêààð áîäú¸.ôóíêöèéí ãðàôèêèéã 纺ëòèéíàðãààð áàéãóóëúÿ.
 21. 21. Y 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
 22. 22. Ä¿ãíýëò Ïàðàáîëûí à-ûí Äèñêðèìè-ä/ä ñàëààíû Òîéì ãðàôèê ßçãóóð òýìäýã íàíòûí òýìäýã ÷èãëýë1 a>0 D>0 Äýýø õàðíà. ãýñýí õî¸ð ÿçãóóðòàé x1 x22 a>0 D<0 Äýýø õàðíà. ßçãóóðã¿é Àáñöèññ òýíõëýãòýé îãòëîëöîõã¿é.3 a<0 D>0 Äîîø õàðíà. x1 x2 ãýñýí õî¸ð ÿçãóóðòàé4 a<0 D<0 Äîîø õàðíà. ßçãóóðã¿é Àáñöèññ òýíõëýãòýé îãòëîëöîõã¿é.5 a>0 D=0 Äýýø õàðíà. x1 x2 áàéõ ãàíö ÿçãóóðòàé x1 x26 a<0 D=0 Äîîø õàðíà. áàéõ ãàíö ÿçãóóðòàé
 23. 23. Ãýðèéí äààëãàâàð58 õóóäàñ 152, 15376 õóóäàñ 22178 õóóäàñ 228, 229
 24. 24. 73-ð õóóäàñ232, 233, 234, 23587-ð õóóäàñ 261
 25. 25. 24-ð õóóäàñ 1-7 à,á

×