6 sigma lean production

1,028 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,028
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6 sigma lean production

 1. 1. SAÛN XUAÁT TINH GOÏN (LEAN PRODUCTION) Created by: LÖÔNG QUYÙ TUAÁN ANH
 2. 2. TOÅNG QUAN VEÀ NEÀN SAÛN XUAÁT CUÛA THEÁ GIÔÙI. <ul><li>Theo nghieân cứu của Lean Enterprise Research Centre tại Anh Quốc cho thấy trong một coâng ty sản xuất ñặc trưng thì tỷ lệ giữa caùc hoạt ñộng coù thể đñược chia ra như sau: </li></ul><ul><li>Hoạt ñộng tạo ra giaù trị tăng theâm 05% </li></ul><ul><li>Hoạt ñộng khoâng tạo ra giaù trị tăng theâm 60% </li></ul><ul><li>Hoạt ñộng cần thiết nhưng khoâng tạo ra gía trị tăng theâm 35% </li></ul><ul><li>Tổng caùc hoạt đñộng 100% </li></ul><ul><li>Nghieân cứu naøy chỉ ra rằng coù đñến 60% caùc hoạt ñộng ở tại một coâng ty sản xuất ñặc trưng coù khả năng ñược loại bỏ. </li></ul>
 3. 3. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN <ul><li>Hoạt ñộng tạo ra giaù trị tăng theâm laø caùc hoaït ñoäng chuyeån hoaù vaät tö thaønh caùc saûn phaåm khaùch haøng mong muoán. Vd: cöa, caét, phay, tieän </li></ul><ul><li>Hoạt ñộng khoâng tạo ra giaù trị tăng theâm laø caùc hoaït ñoäng khoâng caàn thieát cho vieäc chuyeån hoaù vaät lieäu. Vd: noùi chuyeän, tìm kieám,… </li></ul><ul><li>Hoạt ñộng cần thiết nhưng khoâng tạo ra gía trị tăng theâm laø caùc hoaït ñoäng khoâng taïo ra giaù trò taêng theâm theo quan ñieån khaùch haøng nhöng caàn thieát trong saûn xuaát. Vd: di chuyeån, …. </li></ul>
 4. 4. CAÙC LOAÏI LAÕNG PHÍ
 5. 5. 7 LOAÏI LAÕNG PHÍ <ul><li>1. Saûn xuaát dö thöøa </li></ul><ul><ul><li>Noùi moät caùch ñôn giaûn, saûn xuaát dö thöøa laø saûn xuaát ra caùc saûn phaåm tröôùc khi noù thöïc söï laø caàn thieát. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saûn xuaát dö thöøa laøm cho giaù thaønh trong quaù trình saûn xuaát bò naâng cao vì noù ngaên caûn doøng di chuyeån lieân tuïc cuûa vaät lieäu vaø laøm giaûm chaát löôïng vaø giaù trò cuûa saûn phaåm. </li></ul></ul>
 6. 6. 7 LOAÏI LAÕNG PHÍ <ul><li>2. Thôøi gian chôø ñôïi </li></ul><ul><ul><li>Baát cöù khi naøo maø haøng hoaù khoâng di chuyeån hay ñang naèm trong chöông trình thì seõ xuaát hieän söï laõng phí veà thôøi gian chôø ñôïi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Moät giôø maát ñi trong moät coâng ñoaïn bò taéc ngheõn laø maát ñi moät giôø saûn xuaát cuûa xöôûng, ñieàu naøy seõ khoâng bao giôø thu hoài laïi ñöôïc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Neáu daây chuyeàn saûn xuaát ñöôïc tieán haønh lieân tuïc thì seõ giaûm thieåu ñöôïc thôøi gian chôø ñôïi. </li></ul></ul>
 7. 7. 7 LOAÏI LAÕNG PHÍ <ul><li>3. Vaän chuyeån </li></ul><ul><ul><li>Söï vaän chuyeån saûn phaåm trong caùc coâng ñoaïn laø moät hoaït ñoäng coù chi phí maø khoâng laøm taêng theâm ñöôïc giaù trò cho saûn phaåm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Söï ñieàu khieån vaø di chuyeån quaù möùc gaây ra thieät haïi vaø laø moät cô hoäi ñeå laøm giaûm giaù trò cuûa saûn phaåm. </li></ul></ul>
 8. 8. 7 LOAÏI LAÕNG PHÍ <ul><li>4. Gia coâng </li></ul><ul><li>Thöôøng ñöôïc bieát ñeán nhö laø “söû duïng moät caùi buùa taï ñeå giaûi quyeát moät coâng vieäc hoùc buùa”, raát nhieàu toå chöùc söû duïng nhöõng trang thieát bò coù ñoä chính xaùc cao ôû nhöõng nôi maø nhöõng duïng cuï ñôn giaûn hôn coù theå giaûi quyeát ñöôïc. </li></ul><ul><li>Ñieàu naøy thöôøng khoâng ñöa laïi keát quaû trong keá hoaïch, ñôn giaûn bôûi vì nhöõng hoaït ñoäng tröôùc hay sau thöôøng ñöôïc xaùc ñònh ôû vò trí caùch xa nhau. </li></ul>
 9. 9. 7 LOAÏI LAÕNG PHÍ <ul><li>5.Toàn kho khoâng caàn thieát </li></ul><ul><li>Baùn thaønh phaåm (WIP) laø keát quaû tröïc tieáp cuûa saûn xuaát dö thöøa vaø thôøi gian chôø ñôïi. Söï toàn kho quaù giôùi haïn nhaém tôùi nhöõng vaán ñeà tieàm aån treân maët baèng saûn xuaát, ñieàu naøy caàn phaûi xaùc ñònh vaø giaûi quyeát ñeå caûi thieän hieäu suaát hoaït ñoäng. </li></ul>
 10. 10. 7 LOAÏI LAÕNG PHÍ <ul><li>6. Thao taùc khoâng caàn thieát </li></ul><ul><li>Loaïi laõng phí naøy thì lieân quan ñeán khoa hoïc lao ñoäng vaø döôøng nhö trong taát caû nhöõng tröôøng hôïp caù bieät cuûa söï trì hoaõn, keùo daøi, di chuyeån, vaän chuyeån vaø nhaän haøng. </li></ul>
 11. 11. 7 LOAÏI LAÕNG PHÍ <ul><li>7. Khuyeát taät </li></ul><ul><li>Coù moät aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán daây chuyeàn saûn xuaát vaø chaát löôïng saûn phaåm, taùc ñoäng ñeán keát quaû cuûa coâng vieäc trong vieäc taùi taïo hay loaïi boû laø moät chi phí khuûng khieáp ñoái vôùi nhöõng toå chöùc, nhöõng pheá phaåm giöõ laïi ñeå kieåm nghieäm, nhöõng caùi caàn kieåm tra laïi, leân danh saùch laïi vaø nhöõng khaû naêng thaát thoaùt. </li></ul>
 12. 12. SAÛN XUAÁT TINH GOÏN
 13. 13. SAÛN XUAÁT TINH GOÏN LAØ GÌ? <ul><li>Saûn xuaát tinh goïn laø heä thoáng caùc coâng cuï nhaèn loaïi boû coù keá hoaïch: </li></ul><ul><ul><li>Nhöõng saûn phaåm dö thöøa vaø pheá phaåm, </li></ul></ul><ul><ul><li>Thôøi gian chôø, </li></ul></ul><ul><ul><li>Quaù trình vaän chuyeån, </li></ul></ul><ul><ul><li>Quaù trình saûn xuaát, </li></ul></ul><ul><ul><li>Quùa trình thöïc hieän nhöõng yù töôûng loaïi boû taát caû caùc laõng phí trong quaù trình saûn xuaát. </li></ul></ul>
 14. 14. LÔÏI ÍCH TÖØ SAÛN XUAÁT TINH GOÏN <ul><li>Laõng phí giaûm 80% </li></ul><ul><li>Chi phí saûn phaåm giaûm 50% </li></ul><ul><li>Thôøi gian quay voøng saûn xuaát giaûm 50% </li></ul><ul><li>Giaûm 50% soá löôïng nhaân coâng trong vieäc baûo trì vaø gia taêng tuoåi thoï saûn phaåm. </li></ul><ul><li>Haøng pheá phaåm (toàn kho) giaûm 80% trong khi dòch vuï khaùch haøng laïi taêng leân. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Naêng suaát cuûa cuûa nhaø maùy taêng 30-70% chæ trong moät thôøi gian ngaén. </li></ul><ul><li>Chaát löôïng cao hôn. </li></ul><ul><li>Lôïi nhuaän cao hôn. </li></ul><ul><li>Tính linh hoaït cuûa heä thoáng ñöôïc naâng cao phuø hôïp vôùi nhöõng yeâu caàu thay ñoåi caûi tieán. </li></ul><ul><li>Coù söï taäp trung nhieàu hôn vaøo chieán löôïc. </li></ul><ul><li>Gia taêng voøng quay cuûa voán nhôø gia taêng soá laàn giao haøng vaø thanh toaùn. </li></ul>
 16. 16. SUY NGHÓ TINH GOÏN <ul><li>Suy nghó tinh goïn nhaèm tìm kieám nhöõng vaán ñeà aûnh höôûng ñeán naêng suaát, chaát löôïng, giaù thaønh saûn phaåm töø caùc nhaø laõnh ñaïo. </li></ul><ul><li>Suy nghó tinh goïn giuùp cho caùc nhaø quaûn lyù hieåu roõ ñöôïc caùc giaù trò cuï theå, thieát laäp caùc hoaït ñoäng taêng giaù trò trong saûn xuaát ñeå taïo ra saûn phaåm. </li></ul>
 17. 17. MUÏC TIEÂU CUÛA SAÛN XUAÁT TINH GOÏN <ul><li>Pheá phaåm vaø laõng phí. </li></ul><ul><li>Chu kì saûn xuaát. </li></ul><ul><li>Möùc toàn kho. </li></ul><ul><li>Naêng suaát lao ñoäng. </li></ul><ul><li>Taän duïng thieát bò vaø maët baèng. </li></ul><ul><li>Tính linh ñoäng. </li></ul><ul><li>Saûn löôïng. </li></ul><ul><li>=> Giaûm giaù thaønh saûn phaåm, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. </li></ul>
 18. 18. LÓNH VÖCÏ ÑIEÀU PHOÁI CUÛA SAÛN XUAÁT TINH GOÏN <ul><li>Cost (giaù caû) </li></ul><ul><li>Quality (chaát löôïng) </li></ul><ul><li>Delivery (söï vaän chuyeån) </li></ul><ul><li>Safety (söï an toaøn) </li></ul><ul><li>Morale (söï khích leä, ñoäng vieân) </li></ul>
 19. 19. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA SAÛN XUAÁT TINH GOÏN <ul><li>Thôøi gian chu kyø ngaén,. </li></ul><ul><li>Saûn xuaát döïa treân söï saép xeáp hôn laø döï baùo; </li></ul><ul><li>Toàn kho nhoû nhaát ôû moãi giai ñoaïn saûn xuaát. </li></ul><ul><li>Söï thay ñoåi nhanh choùng veà maùy moùc, thieát bò cho pheùp nhöõng saûn phaåm khaùc nhau ñöôïc saûn xuaát moät luùc trong caùc loâ nhoû. </li></ul>
 20. 20. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA SAÛN XUAÁT TINH GOÏN <ul><li>Tích hôïp giöõa saûn xuaát ñôn chieác vaø saûn xuaát lieân tuïc. </li></ul><ul><li>Tích hôïp chaët cheõ taát caû caùc maét xích giaù trò töø nguyeân lieäu thoâ cho ñeán thaønh phaåm </li></ul><ul><li>Xöû lyù ñuùng luùc: moät chi tieát di chuyeån ñeán nôi gia coâng, cheá bieán, noù ñöôïc gia coâng hay cheá bieán ngay vaø di chuyeån töùc thì ñeán böôùc gia coâng keá tieáp. </li></ul>
 21. 21. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA SAÛN XUAÁT TINH GOÏN <ul><li>Maët baèng saûn xuaát phaûi döïa vaøo doøng vaät lieäu. </li></ul><ul><li>Quaûn lyù chaát löôïng toaøn boä, coâng nhaân chuû ñoäng trong vieäc xöû lyù hoûng hoùc vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà caûi tieán chaát löôïng vaø loaïi tröø laõng phí. </li></ul><ul><li>Ngaên ngöøa khuyeát ñieåm hôn laø kieåm tra </li></ul>
 22. 22. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA SAÛN XUAÁT TINH GOÏN <ul><li>Toå chöùc laøm vieäc nhoùm vôùi nhieàu ngöôøi thôï ña naêng ñöôïc trao quyeàn ra quyeát ñònh vaø caûi tieán caùc hoaït ñoäng vôùi moät vaøi nhoùm giaùn tieáp. </li></ul>
 23. 23. CAÙC BÖÔÙC TRIEÅN KHAI LEAN PRODUCTION
 24. 24. CAÙC GIAI ÑOAÏN TRIEÅN KHAI SAÛN XUAÁT TINH GOÏN <ul><li>Giai ñoaïn thu thaäp döõ lieäu. </li></ul><ul><li>Giai ñoaïn phaân tích döõ lieäu vaø tìm caùc giaûi phaùp. </li></ul><ul><li>Giai ñoaïn thöïc hieän. </li></ul>
 25. 25. Yeâu caàu cuûa khaùch haøng Löu ñoà quaù trình Caùc saûn phaåm cuøng loaïi Keá hoaïch naêng suaát Löu ñoà saûn xuaát hieän taïi Capacity Plan Value Stream Map current status Löu ñoà saûn xuaát töông lai Value Stream Map future status Qui moâ saûn xuaát Work Balance Maët baèng saûn xuaát Layout Proposal Thöïc hieän theo keá hoaïch Project Plan - Implementation Thôøi gian vaø vaän chuyeån Giai ñoaïn thu thaäp döõ lieäu Giai ñoaïn phaân tích Giai ñoaïn thöïc hieän
 26. 26. CAÙC GIAI ÑOAÏN CAÀN PHAÛI TRAÛ LÔØI CAÙC CAÂU HOÛI SAU. Caùi gì (Nhaän bieát tình traïng hieän taïi) Coù nhöõng vaán ñeà gì? Ñaõ laøm ñöôïc nhöõng gì? Coù nhöõng giaûi phaùp gì? Coù theå caûi tieán ñöôïc gì Trieån khai, haønh ñoäng, duy trì caùc giaûi phaùp ñoù nhö theá naøo? Döõ lieäu cuûa cô sôû vaät chaát vaø caùc hoaït ñoäng saûn suaát hieän taïi Laáy döõ lieäu cuûa nhöõng keát quaû phaân tích, öôùc löôïng vaø tính toaùn Laáy döõ lieäu cuûa nhöõng ñeà xuaát caûi tieán ñaõ ñöôïc taäp hôïp Theo keá hoaïch thöïc hieän döï aùn ñònh höôùng cho caùc hoaït ñoäng vaø duy trì caùc hoaït ñoäng sx
 27. 27. GIAI ÑOAÏN THU THAÄP DÖÕ LIEÄU <ul><li>Thu thaäp döõ lieäu laø taäp hôïp thoâng tin trong ñieàu kieän cô sôû vaät chaát vaø caùc hoaït ñoäng hieän taïi. </li></ul><ul><li>Caùc haønh ñoäng sau lieân quan ñeán Lean Production ñöôïc thöïc hieän: </li></ul><ul><ul><li>Thôøi gian vaø vaän chuyeån. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thieát laäp hoaëc raø soaùt laïi löu ñoà caùc quaù trình. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nghieân cöùu caùc saûn phaåm cuøng loaïi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Phaùt hieän ra nhöõng nôi coù vaán ñeà vaø choã thaét coå chai cuûa quaù trình. </li></ul></ul>
 28. 28. GIAI ÑOAÏN PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU <ul><li>Trong giai ñoaïn phaân tích döõ lieäu, caùc haønh ñoäng sau ñöôïc thöïc hieän: </li></ul><ul><ul><li>Laäp keá hoaïch veà naêng löïc saûn suaát </li></ul></ul><ul><ul><li>Xaùc ñònh traïng thaùi hieän taïi cuûa sô ñoà toå chöùc saûn xuaát </li></ul></ul><ul><ul><li>Traïng thaùi töông lai cuûa sô ñoà toå chöùc saûn xuaát – ÔÛ caáp vi moâ vaø vó moâ </li></ul></ul><ul><ul><li>Quyeát ñònh qui moâ saûn xuaát </li></ul></ul><ul><ul><li>Thieát keá maët baèng saûn xuaát </li></ul></ul><ul><ul><li>Chuaån bò keá hoaïch thöïc hieän döï aùn. </li></ul></ul>
 29. 29. GIAI ÑOAÏN PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU <ul><li>Ñaàu ra cuûa giai ñoaïn naøy laø 3 taøi lieäu: </li></ul><ul><ul><li>Taøi lieäu toùm taét bao goàm caû phaàn phaân tích vaø tính toaùn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Taøi lieäu thieát keá ñöa ra giaûi phaùp thöïc hieän </li></ul></ul><ul><ul><li>Keá hoaïch thöïc hieän döï aùn. </li></ul></ul>
 30. 30. GIAI ÑOAÏN THÖÏC HIEÄN <ul><li>Nhöõng hoaït ñoäng sau lieân quan ñeán Lean Production ñöôïc thöïc hieän: </li></ul><ul><ul><li>Laøm theo keá hoaïch ñaõ ñeà ra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thieát keá, cheá taïo coâng cuï saûn xuaát chuyeân duïng vaø thieát bò ñoùng goùi saûn phaåm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Huaán luyeän nhaân vieân. </li></ul></ul>
 31. 31. CAÙC YEÁU TOÁ ÑEÅ TRIEÅN KHAI LEAN PRODUCTION THAØNH COÂNG <ul><li>Phaûi coù söï hoã trôï vaø cam keát cuûa caáp laõnh ñaïo caáp cao nhaát vaø tham gia cuûa moïi ngöôøi. </li></ul><ul><li>Ban laõnh ñaïo caàn phaûi giaûi thích Lean laø gì, vì sao coâng ty phaûi thöïc hieän noù vaø nhöõng böôùc tieáp theo phaûi laøm gì. </li></ul><ul><li>Thöôøng xuyeân coù nhöõng ngöôøi töï nguyeän tham gia vaøo chöông trình vaø ban laõnh ñaïo seõ giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi khaùc cuøng tham gia vaøo toå chöùc. </li></ul><ul><li>Xaây döïng cheá ñoä khen thöôûng. </li></ul>
 32. 32. HEÁT

×