• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Chim Bo Cau
 

Chim Bo Cau

on

 • 1,933 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,933
Views on SlideShare
1,916
Embed Views
17

Actions

Likes
1
Downloads
6
Comments
0

2 Embeds 17

http://trungtinh.wordpress.com 13
http://www.slideshare.net 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Chim Bo Cau Chim Bo Cau Presentation Transcript

  • Baøi 41 : CHIM BOÀ CAÂU LÔÙP CHIM
   • I. Ñôøi soáng :
   • Toå tieân cuûa boà caâu nhaø laø boà caâu nuùi
   • AÁp tröùng, nuoâi con baèng söõa (tieát ra töø dieàu cuûa chim boá meï)
   • Thuï tinh trong, tröùng coù voû ñaù voâi bao boïc, giaøu noaõn hoaøng
   • Thaân nhieät oån ñònh (haèng nhieät)
   Baøi 41 : CHIM BOÀ CAÂU Caâu hoûi
   • I. Ñôøi soáng :
   • II. Caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån :
    • Caáu taïo ngoaøi :
    • (Baûng 1 SGK/135)
    • Di chuyeån :
    • - Chim coù 2 kieåu bay : bay voã caùnh vaø bay löôïn (baûng 2 SGK/163)
   Baøi 41 : CHIM BOÀ CAÂU Löôïn Voã caùnh
  • Cuûng coá
  • Traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
   • Loâng vuõ cuûa chim coù taùc duïng :
   • a) Baûo veä
   • b) Choáng reùt
   • c) Giaûm troïng löôïng
   • d) Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
   End
  • Traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
   • Ñaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi giuùp chim thích nghi vôùi ñôøi soáng bay löôïn laø :
   • a) Thaân hình thoi, phuû loâng vuõ
   • b) Haøm khoâng raêng
   • c) Chi tröôùc bieán ñoåi thaønh caùnh, ñuoâi chim laøm baùnh laùi
   • d) Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
   End
  • Traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
   • Ñaëc ñieåm sinh saûn cuûa chim boà caâu laø :
   • a) Thuï tinh trong
   • b) Thuï tinh ngoaøi
   • c) Coù cô quan giao phoái taïm thôøi
   • d) Caâu a vaø c ñuùng
   End
  • Traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
   • Ñaëc ñieåm cuûa kieåu bay löôïn laø :
   • a) Caùnh ñaäp chaäm raõi, khoâng lieân tuïc
   • b) Caùnh dang roäng maø khoâng ñaäp
   • c) Bay chuû yeáu döïa vaøo söï naâng ñôõ cuûa khoâng khí vaø söï thay ñoåi cuûa höôùng gioù
   • d) Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
   End
  • DAËN DOØ :
   • Hoïc baøi
   • Laøm baøi taäp
    • 1, 2, 3 SGK /137
   • Chuaån bò :
    • Xem tröôùc baøi thöïc haønh : Quan saùt boä xöông maãu moå chim boà caâu
  • CAÁU TAÏO NGOAØI CHIM BOÀ CAÂU Maét Tai Caùnh Loâng bao Loâng ñuoâi Ngoùn chaân Baøn chaân OÁng chaân Moû
  • LOÂNG CAÙNH OÁng loâng Sôïi loâng Phieán loâng Loâng tô Loâng oáng
  • Coå daøi, khôùp ñaàu vôùi thaân Moû söøng ; haøm khoâng coù raêng Loâng tô : sôïi loâng maûnh  chuøm loâng xoáp Loâng oáng : sôïi loâng  phieán moûng Chi sau : 3 ngoùn tröôùc + 1 ngoùn sau, coù vuoát Chi truôùc  caùnh Thaân hình thoi YÙ NGHÓA THÍCH NGHI ÑAËC ÑIEÅM CAÁU TAÏO NGOAØI
  • Phaùt huy caùc giaùc quan, ræa loâng Coå daøi, khôùp ñaàu vôùi thaân Giaûm troïng löôïng phaàn ñaàu Moû söøng ; haøm khoâng coù raêng Giöõ nhieät, giaûm troïng löôïng cô theå Loâng tô : sôïi loâng maûnh  chuøm loâng xoáp Taêng dieän tích caùnh Loâng oáng : sôïi loâng  phieán moûng Baùm chaët vaøo caønh caây, haï caùnh Chi sau : 3 ngoùn tröôùc + 1 ngoùn sau, coù vuoát Quaït gioù taïo löïc naâng cô theå, caûn khoâng khí khi haï caùnh Chi truôùc  caùnh Giaûm söùc caûn khoâng khí khi bay Thaân hình thoi YÙ NGHÓA THÍCH NGHI ÑAËC ÑIEÅM CAÁU TAÏO NGOAØI
  • Kieåu bay löôïn (Ñaïi baøng) Höôùng gioù
  •  Haõy ruùt ra ñaëc ñieåm cuûa kieåu bay löôïn vaø bay voã caùnh ? Kieåu bay voã caùnh (Boà caâu) Bay chuû yeáu döïa vaøo ñoäng taùc voã caùnh Bay chuû yeáu döïa vaøo söï naâng ñôõ cuûa khoâng khí vaø höôùng gioù Caùnh dang roäng nhöng khoâng ñaäp Caùnh ñaäp chaäm raõi, khoâng lieân tuïc Ñaäp caùnh lieân tuïc Kieåu bay löôïn (Haûi aâu) CAÙC ÑOÄNG TAÙC BAY
  • Thaûo luaän ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
   • Cho bieát toå tieân cuûa chim boà caâu nhaø ?
   • Ñaëc ñieåm ñôøi soáng cuûa chim boà caâu (Nôi soáng, taäp tính, sinh saûn, thaân nhieät) ?
   • Tính haèng nhieät coù öu theá hôn tính bieán nhieät nhö theá naøo ?
   • Hieän töôïng aáp tröùng vaø nuoâi con coù yù nghóa gì ?