Bai 8 Su Lon Len Va Phan Chia Cua Te Bao

2,070 views
1,859 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,070
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 8 Su Lon Len Va Phan Chia Cua Te Bao

 1. 1. BAØI 8 SÖÏ LÔÙN LEÂN VAØ PHAÂN CHIA CUÛA TEÁ BAØO 1/SÖÏ LÔÙN LEÂN CUÛA TEÁ BAØO
 2. 2. Teá baøo lôùn leân ñöôïc nhôø söï trao ñoåi chaát Teá baøo non kích thöôùc nhoû lôùn daàn thaønh teá baøo tröôûng thaønh
 3. 3. KEÁT LUAÄN - Teá baøo non coù kích thöôùc nhoû lôùn daàn thaønh teá baøo tröôûng thaønh thoâng qua quaù trình trao ñoåi chaát . - Vaùch teá baøo, chaát teá baøo, khoâng baøo lôùn leân .
 4. 4. 1 nhaân hình thaønh 2 nhaân V aùch ngaên chia teá baøo cuõ thaønh 2 teá baøo môùi
 5. 5. Teá baøo ôû boä phaän naøo coù khaúê naêng phaân chia ? Gia taêng soá löôïng teá baøovaø phaân hoùa thaønh caùc boä phaän cuûa caây
 6. 6. <ul><li>1.Caùc cô quan cuûa reã, thaân, laù lôùn1 leân baèng caùch naøo ? </li></ul><ul><li>2.Söï lôùn leân cuûa caùc cô quan thöïc vaät nhö reã, thaân, laù coù yù nghóa gì ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa thöïc vaät ? </li></ul><ul><li>1.Caùc cô quan cuûa reã, thaân, laù lôùn1 leân baèng phaân chia </li></ul><ul><li>2.Giuùp caây sinh tröôûng vaø phaùt trieån </li></ul>
 7. 7. <ul><li>KEÁT LUAÄN </li></ul><ul><li>Quaù trình phaân baøo dieãn ra nhö sau : </li></ul><ul><li>- Ñaàu tieân töø 1 nhaân hình thaønh 2 nhaân taùch xa nhau . </li></ul><ul><li>- Chaát teá baøo phaân chia, xuaát hieän vaùch ngaên chia teá baøo cuõ thaønh 2 teá baøo môùi . </li></ul><ul><li>- Teá baøo con tieáp tuïc lôùn leân ñeán khi baèng teá baøo meï </li></ul>
 8. 8. <ul><li>. CUÛNG COÁ </li></ul><ul><li>1. Caùc teá baøo ôû moâ naøo coù khaû naêng phaân chia trong caùc moâ sau ? </li></ul><ul><ul><li>a. Moâ che chôû </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Moâ bì </li></ul></ul><ul><ul><li>c. Moâ phaân sinh </li></ul></ul>x
 9. 9. <ul><li>2.Caùc teá baøo sau thì teá baøo naøo coù khaû naêng phaân chia ? </li></ul><ul><ul><li>a.Teá baøo non </li></ul></ul><ul><ul><li>b.Teá baøo giaø </li></ul></ul><ul><ul><li>c.Teá baøo tröôûng thaønh </li></ul></ul>X Gioûi
 10. 10. <ul><li>DAËN DOØ </li></ul><ul><li>Söu taàm moät soá loaïi reã caây cuûa : Luùa, ngoâ, ñaäu, haønh,…. </li></ul>

×